You are on page 1of 42

ZARZDZENIE NR 5/09 WJTA GMINY BOKI z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2008 rok


Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, po. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarzdzam co nastpuje:

1. Przyj: 1) Sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2008 rok wedug ktrego: a) plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi b) wykonanie c) plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi d) wykonanie - zgodnie z zacznikami Nr 1, 2, 3. 2) Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie oraz innych zada zleconych gminie ustawami. - zgodnie z zacznikiem Nr 4, 5. 3) Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych innym podmiotom publicznym. - zgodnie z zacznikiem Nr 6. 4) Sprawozdanie z wykonania przychodw i kosztw gminnych instytucji kultury. - zgodnie z zacznikiem Nr 7. 5) Sprawozdanie z wykona planu dochodw wasnych i wydatkw - zgodnie z zacznikiem Nr 8. 6) Sprawozdanie z wykonania przychodw i wydatkw Gmminnego Fudnuszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z zacznikiem Nr 9. 2. Sprawozdania, o ktrych mowa w 1, przekaza: 17.300.811,00 z 10.488.200,67 z 18.261.870,00 z 9.367.058,64 z

1) Radzie Gminy. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Wjt Gminy Stanisaw Derehajo Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2008 ROK Dochody Rozdzia Paragraf Dzia w zotych % wykonania 31,8% 12,1% 0,0% 114,8% 202,0% 815,0% 0,0% 100,0% 100,0% 151,2% 151,2% 286 663,35 286 663,35 5 745,78 5 745,78 151,2% 0,8% 0,8% 0,0%

Tre

Plan

Wykonanie

010 01010 0690 0830 0920 0970 6298 1095 2010 020 02001

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Lenictwo Gospodarka lena Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Transport i czno Drogi publiczne gminne 0690 Wpywy z rnych opat

1 278 965,00 992 300,00

407 017,15 120 353,80 160,40 103 287,39 606,01 16 300,00

90 000,00 300,00 2 000,00 900 000,00 286 665,00 286 665,00 3 800,00 3 800,00

0750

3 800,00

5 745,78

600 60016

4 990 000,00 4 990 000,00

40 095,64 40 095,64 95,64

Dochody Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna 75011 2010 Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 751 75101 Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75412 970 6260 Ochotnicze strae poarne Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 215 000,00 67 500,00 66 500,00 66 000,00

w zotych

6260

40 000,00

40 000,00

100,0%

6298 700 70005 0470

4 950 000,00 79 200,00 79 200,00 1 500,00

83 545,07 83 545,07 1 534,48

0,0% 105,5% 105,5% 102,3%

0750

34 000,00

32 001,72

94,1%

0770 0920 0970 750

43 700,00

48 248,97 81,90 1 678,00 66 901,28 66 478,52 66 000,00

110,4% 0,0% 0,0% 99,1% 100,0% 100,0%

2360 75023

500,00 1 000,00 1 000,00 754,00 754,00

478,52 422,76 422,76 754,00 754,00 754,00

95,7% 42,3% 42,3% 100,0% 100,0%

2010

754,00

100,0%

754

365 000,00 365 000,00

300,00 300,00 300,00 -

0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

6330

150 000,00

0,0%

756

2 604 774,00

2 627 833,51

100,9%

Dochody 75601 0350 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3 100,00 3 100,00

w zotych 6 216,00 6 216,00 200,5% 200,5%

75615 0310 0320 0330 0690 0910

769 585,00 745 585,00 4 000,00 20 000,00 -

741 937,80 715 425,00 6 004,00 20 188,00 26,40 294,40 1 144 108,43 192 730,66 782 579,13 81 845,10 15 127,90 4 014,50 5 505,00 40 187,33 4 324,34 17 794,47 53 243,75 15 831,00 37 412,75 682 327,53 676 884,00 5 443,53 5 131 162,90 2 475 330,00 2 475 330,00 2 581 573,00 2 581 573,00 24 651,90 24 651,90 49 608,00 49 608,00 56 237,15 9 270,89

96,4% 96,0% 150,1% 100,9% 0,0% 0,0%

75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910 75618 0410 0480 75621 0010 0020 758

1 155 300,00 177 000,00 830 000,00 75 000,00 18 000,00 2 000,00 4 000,00 40 000,00 2 300,00 7 000,00 61 000,00 20 000,00 41 000,00 615 789,00 610 289,00 5 500,00 5 116 511,00 2 475 330,00 2 475 330,00 2 581 573,00 2 581 573,00 10 000,00 10 000,00 49 608,00 49 608,00 606 747,00 19 740,00

99,0% 108,9% 94,3% 109,1% 84,0% 200,7% 137,6% 100,5% 188,0% 254,2% 87,3% 79,2% 91,3% 110,8% 110,9% 99,0% 100,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 246,5% 246,5% 100,0% 100,0% 9,3% 47,0%

Dochody 0920 2030 80110 6298 80113 0690 Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gimnazja rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dowoenie uczniw do szk Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 0920 80195 2030 852 85212 Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 32 407,00 32 407,00 1 570 380,00 1 232 455,00 19 740,00 540 000,00 540 000,00 14 600,00

w zotych 0,0% 46,3% 0,0% 0,0% 102,4% 0,0%

123,25 9 147,64 14 949,62 3 969,62

0750

14 600,00

10 980,00

75,2%

80114

10,35 10,35 32 006,29 32 006,29 1 465 880,64 1 149 312,48

0,0% 0,0% 98,8% 98,8% 93,3% 93,3%

2010

1 229 455,00

1 144 784,27

93,1%

2360

3 000,00

4 528,21

150,9%

85213

6 000,00

4 880,88

81,3%

2010 85214 2010

6 000,00 195 700,00 53 700,00

4 880,88 194 841,64 53 631,60

81,3% 99,6% 99,9%

2030 85219 2030

142 000,00 60 000,00 60 000,00

141 210,04 60 000,00 60 000,00

99,4% 100,0% 100,0%

Dochody 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85395 2008 2009 854 85415 2030 900 90003 0970 921 92109 2708 Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspnej Polityki Rolnej Edukacykna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpywy z rnych dochodw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinansowanie wasnych zada biecychi gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecychi gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Razem: 450 742,00 450 742,00 9 000,00 26 225,00 26 225,00 50 000,00 50 000,00 62 360,00 62 360,00 54 732,00 7 628,00 104 078,00 104 078,00 104 078,00 -

w zotych 6 845,64 6 845,64 50 000,00 50 000,00 50 051,44 50 051,44 43 929,40 6 122,04 101 380,20 101 380,20 101 380,20 554,37 554,37 554,37 450 741,54 450 741,54 9 000,00 26,1% 26,1% 100,0% 100,0% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 97,4% 97,4% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2010 85295 2030 853

2709

3 000,00

3 000,00

100,0%

6298

438 742,00 17 300 811,00

438 741,54 10 488 200,67

100,0% 60,6%

Zacznik Nr 2 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009 r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2008 ROK Wydatki Rozdzia Paragraf w zotych % wykonania 37,4% 23,1% 91,4% 99,4% 89,5% 87,5% 90,8% 68,6% 75,1% 85,4% 36,5% 73,2% 62,5% 94,7% 99,9% 0,0% 18 000,00 10 906,45 16 270,00 16 270,00 18,0% 99,1% 97,5% 97,5%

Dzia

Tre

Plan

Wykonanie

010 01010 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 4440 4480 6058 6059 6060 01030 2850 01095 4210 4300 4370 4430

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Rne opaty i skadki

1 631 215,00 1 327 870,00 900,00 35 000,00 2 550,00 6 400,00 1 000,00 3 500,00 10 000,00 110 000,00 1 000,00 1 307,00 19 400,00 400,00 7 000,00 1 813,00 116 600,00 900 000,00 100 000,00 11 000,00 16 680,00 16 680,00 286 665,00 1 093,00 1 600,00 1 208,00 281 043,00

609 924,61 306 991,26 822,39 34 788,40 2 281,80 5 597,59 908,21

3 500,00 100,0% 6 860,15 82 652,48 854,00 476,46 14 198,39 250,00 6 630,94

1 813,00 100,0% 116 451,00

286 663,35 100,0% 1 093,00 100,0% 1 600,00 100,0% 1 208,00 100,0% 281 042,50 100,0%

4740 4750 600 60014 6300 60016 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4480 6050 6058 6059 630 63095 2320 700 70005 3030 4210 4260 4300 4430 4480 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4280

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Transport i czno Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od nieruchomoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych

1 192,00 529,00 7 103 500,00 500 000,00 500 000,00 6 603 500,00 3 000,00 500,00 20 000,00 10 000,00 174 606,00 8 000,00 383 000,00 504 394,00 4 950 000,00 550 000,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 84 440,00 84 440,00 7 000,00 1 500,00 1 400,00 13 000,00 400,00 61 140,00 1 298 820,00 101 563,00 78 000,00 4 150,00 9 600,00 1 400,00 3 500,00 100,00

1 191,77 100,0% 528,08 1 421 767,08 386 525,30 386 525,30 1 035 241,78 604,00 10 520,00 9 086,84 165 574,86 1 601,40 354 847,00 493 007,68 99,8% 20,0% 77,3% 77,3% 15,7% 20,1% 0,0% 52,6% 90,9% 94,8% 20,0% 92,6% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 82 461,39 82 461,39 97,7% 97,7%

7 000,00 100,0% 1 049,21 562,79 12 585,25 156,14 61 108,00 1 135 100,63 74 788,57 53 276,23 69,9% 40,2% 96,8% 39,0% 99,9% 87,4% 73,6% 68,3%

4 150,00 100,0% 8 580,05 1 336,19 89,4% 95,4%

3 500,00 100,0% 30,00 30,0%

4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 75095 3030 4170

Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe

500,00 1 000,00 400,00 1 813,00 500,00 200,00 400,00 52 850,00 50 550,00 2 000,00 300,00 1 097 607,00 500,00 689 000,00 50 000,00 119 300,00 18 400,00 4 300,00 60 415,00 14 000,00 2 000,00 1 700,00 52 000,00 5 000,00 7 000,00 14 500,00 8 000,00 4 000,00 19 492,00 14 000,00 5 000,00 9 000,00 46 800,00 12 100,00 15 000,00

488,60

97,7%

1 000,00 100,0% 149,50 37,4%

1 813,00 100,0% 465,00 93,0% 0,0% 0,0% 43 863,90 42 504,00 1 359,90 83,0% 84,1% 68,0% 0,0% 990 006,75 90,2% 0,0% 657 021,06 46 510,49 95 590,03 16 270,35 95,4% 93,0% 80,1% 88,4%

4 300,00 100,0% 42 391,44 11 188,64 70,2% 79,9% 0,0% 1 458,00 51 331,52 1 874,30 5 711,75 13 932,05 4 782,83 2 622,10 85,8% 98,7% 37,5% 81,6% 96,1% 59,8% 65,6%

19 492,00 100,0% 5 872,20 1 410,75 8 247,24 26 441,41 5 888,00 4 650,00 41,9% 28,2% 91,6% 56,5% 48,7% 31,0%

4210 4300 4430 751 75101 4300 754 75406 4210 75412 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 4440 4480 4700 6060

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Graniczna Zakup materiaw i wyposaenia Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

3 000,00 3 000,00 13 700,00 754,00 754,00 754,00 716 360,00 2 000,00 2 000,00 714 360,00 12 000,00 30 000,00 2 210,00 5 800,00 800,00 18 800,00 27 200,00 3 000,00 12 000,00 30,00 5 863,00 300,00 8 000,00 1 057,00 6 800,00 500,00 580 000,00

1 830,11 566,00 13 507,30

61,0% 18,9% 98,6%

754,00 100,0% 754,00 100,0% 754,00 100,0% 102 667,58 1 996,90 1 996,90 100 670,68 321,00 24 729,33 2 203,20 4 663,53 615,60 17 710,01 18 993,81 2 111,66 10 332,63 14,3% 99,8% 99,8% 14,1% 2,7% 82,4% 99,7% 80,4% 77,0% 94,2% 69,8% 70,4% 86,1%

30,00 100,0% 2 812,07 250,00 7 720,84 48,0% 83,3% 96,5%

1 057,00 100,0% 6 770,00 350,00 99,6% 70,0% 0,0%

756

47 000,00

44 774,81

95,3%

75647 4100 4210 4300 757

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Obsuga dugu publicznego

47 000,00 37 000,00 2 000,00 8 000,00 50 000,00

44 774,81 36 170,00 648,82 7 955,99 42 771,14

95,3% 97,8% 32,4% 99,4% 85,5%

75702 8070 758 75818 4810 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4 175 509,00 1 713 740,00 70 000,00 1 071 576,00 73 700,00 143 553,00 29 211,00 61 300,00 6 800,00 86 700,00 77 300,00 1 100,00 6 700,00 700,00 1 400,00 2 100,00 6 500,00 6 300,00 60 300,00 1 700,00 2 300,00 4 500,00 155 400,00 9 300,00 111 700,00 7 300,00 16 200,00 3 000,00 1 500,00 6 400,00

42 771,14 42 771,14 -

85,5% 85,5% 0,0% 0,0% 0,0%

3 520 853,82 1 687 125,38 69 843,61 1 066 402,17 73 103,36 138 838,47 28 829,93 61 003,65 6 790,62 86 542,18 66 888,59 955,00 6 640,72 427,49 1 371,60 2 041,49 4 162,32 6 155,00

84,3% 98,4% 99,8% 99,5% 99,2% 96,7% 98,7% 99,5% 99,9% 99,8% 86,5% 86,8% 99,1% 61,1% 98,0% 97,2% 64,0% 97,7%

60 300,00 100,0% 1 635,00 800,00 4 394,18 154 743,14 9 034,30 111 591,86 7 196,58 16 159,07 2 892,50 1 468,83 96,2% 34,8% 97,6% 99,6% 97,1% 99,9% 98,6% 99,7% 96,4% 97,9%

6 400,00 100,0%

80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6058 6059 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4270 4300 4440 80114 3020 4010 4040 4110

Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 606 600,00 40 800,00 651 500,00 41 500,00 83 400,00 16 800,00 61 500,00 12 000,00 20 000,00 3 000,00 500,00 6 200,00 1 200,00 2 400,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 2 000,00 800,00 8 000,00 540 000,00 60 000,00 322 912,00 100,00 42 000,00 2 900,00 7 100,00 1 150,00 8 850,00 100,00 258 446,00 2 266,00 113 200,00 200,00 79 700,00 5 700,00 13 500,00

1 008 402,90 40 569,28 650 658,91

62,8% 99,4% 99,9%

41 487,04 100,0% 83 144,17 16 721,88 99,7% 99,5%

61 472,22 100,0% 11 950,85 19 905,93 2 736,19 325,00 5 826,27 1 194,61 2 281,03 4 838,53 4 945,00 99,6% 99,5% 91,2% 65,0% 94,0% 99,6% 95,0% 96,8% 98,9%

45 000,00 100,0% 1 985,00 656,74 7 824,25 4 880,00 302 049,48 99,3% 82,1% 97,8% 0,0% 8,1% 93,5% 0,0% 41 413,56 2 871,45 6 669,02 1 082,10 7 161,13 50,65 240 535,57 98,6% 99,0% 93,9% 94,1% 80,9% 50,7% 93,1%

2 266,00 100,0% 110 521,68 97,6% 0,0% 79 615,66 5 685,40 13 473,89 99,9% 99,7% 99,8%

4120 4210 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4750 80146 3250 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4370 4440 4700 6060 80195 4170 4300 4440 851 85111

Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia rne Zakup usug pozostaych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Przeciwdziaanie alkoholizmowi

2 000,00 3 700,00 100,00 3 000,00 500,00 1 500,00 100,00 1 700,00 600,00 900,00 6 000,00 2 500,00 3 500,00 200 100,00 800,00 129 400,00 9 800,00 22 200,00 3 700,00 5 400,00 3 000,00 4 000,00 1 500,00 6 100,00 800,00 13 400,00 57 557,00 282,00 32 275,00 25 000,00 62 039,00 10 000,00

1 999,96 100,0% 2 041,90 30,00 2 987,20 160,64 1 402,93 70,10 55,2% 30,0% 99,6% 32,1% 93,5% 70,1%

1 700,00 100,0% 500,00 854,00 5 650,00 83,3% 94,9% 94,2%

2 500,00 100,0% 3 150,00 195 336,95 753,32 90,0% 97,6% 94,2%

129 381,59 100,0% 9 735,72 20 965,58 3 658,97 5 259,96 2 833,29 3 883,19 897,72 99,3% 94,4% 98,9% 97,4% 94,4% 97,1% 59,8%

6 100,00 100,0% 750,00 11 117,61 57 024,29 150,00 31 874,29 93,8% 83,0% 99,1% 53,2% 98,8%

25 000,00 100,0% 44 956,89 72,5%

10 000,00 100,0%

6220

10 000,00

10 000,00 100,0%

85154

52 039,00

34 956,89

67,2%

4110 4120 4170 4210 4300 852 85202 4330

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 300,00 100,00 20 000,00 10 000,00 20 639,00 1 698 145,00 17 000,00 17 000,00

1 087,20 73,50 12 404,80 6 848,98 14 542,41 1 566 699,73 11 392,42 11 392,42

83,6% 73,5% 62,0% 68,5% 70,5% 92,3% 67,0% 67,0%

85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

1 229 455,00 1 183 546,00 20 250,00 1 400,00 4 262,00 649,00 3 600,00 5 150,00 50,00 2 958,00 1 300,00 250,00 300,00 906,00 1 500,00 1 284,00 2 050,00

1 144 784,27 1 106 346,39

93,1% 93,5%

wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoeczne, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajciach w centrum integracji spoecznej

20 242,00 100,0% 1 400,00 100,0% 3 587,99 547,33 700,00 3 547,39 2 135,16 84,2% 84,3% 19,4% 68,9% 0,0% 72,2%

1 300,00 100,0% 98,10 283,00 39,2% 94,3%

906,00 100,0% 1 028,00 712,53 1 950,38 68,5% 55,5% 95,1%

85213

6 000,00

4 880,88

81,3%

4130 85214 3110 85215 3110 85219

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej

6 000,00 202 700,00 202 700,00 10 000,00 10 000,00 131 765,00

4 880,88 201 841,64 201 841,64 5 345,81 5 345,81 118 457,67

81,3% 99,6% 99,6% 53,5% 53,5% 89,9%

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85278 3110 85295 3110 853 85395 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 854 85401 3020 4010 4040

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usuwanie skutkw klsk ywioowych wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

600,00 96 500,00 7 000,00 17 600,00 2 400,00 500,00 150,00 500,00 800,00 100,00 1 100,00 300,00 2 871,00 300,00 400,00 644,00 26 225,00 26 225,00 75 000,00 75 000,00 62 360,00 62 360,00 833,00 116,00 88,00 12,00 13 631,00 1 900,00 20 029,00 2 791,00 20 151,00 2 809,00 249 678,00 145 600,00 7 900,00 97 800,00 6 300,00

576,68 87 585,07 6 531,29 14 773,12 2 253,72

96,1% 90,8% 93,3% 83,9% 93,9%

500,00 100,0% 130,00 493,81 633,44 86,7% 98,8% 79,2%

100,00 100,0% 1 100,00 100,0% 297,80 99,3%

2 871,00 100,0% 0,0% 0,0% 611,74 6 845,64 6 845,64 73 151,40 73 151,40 50 051,44 50 051,44 450,60 62,80 73,10 10,20 13 095,05 1 824,95 16 409,36 2 286,80 13 901,29 1 937,29 246 280,63 144 900,43 7 845,30 97 680,87 6 194,25 95,0% 26,1% 26,1% 97,5% 97,5% 80,3% 80,3% 54,1% 54,1% 83,1% 85,0% 96,1% 96,1% 81,9% 81,9% 69,0% 69,0% 98,6% 99,5% 99,3% 99,9% 98,3%

4110 4120 4210 4240 4280 4440 4700 85415 3240 3260 900 90003 4110 4170 4210 4300 4430 90004 4210 90015 4210 4260 4270 6050 90095 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4440 921 92109 2480 4300 4308 4309 4430

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Owietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki

17 900,00 2 900,00 500,00 2 200,00 200,00 9 000,00 900,00 104 078,00 97 379,00 6 699,00 722 390,00 48 950,00 750,00 4 700,00 2 000,00 36 900,00 4 600,00 2 500,00 2 500,00 644 000,00 20 000,00 128 000,00 46 000,00 450 000,00 26 940,00 20 500,00 1 110,00 3 200,00 450,00 200,00 150,00 122,00 1 208,00 308 500,00 251 500,00 215 000,00 2 100,00 9 000,00 3 000,00 1 000,00

17 849,35 2 819,20 451,53 2 184,93 110,00

99,7% 97,2% 90,3% 99,3% 55,0%

9 000,00 100,0% 765,00 101 380,20 94 900,20 6 480,00 216 565,71 46 671,17 634,20 4 687,50 85,0% 97,4% 97,5% 96,7% 30,0% 95,3% 84,6% 99,7%

1 999,00 100,0% 34 927,47 4 423,00 2 269,32 2 269,32 145 709,05 19 594,38 86 884,34 26 619,11 12 611,22 21 916,17 16 510,48 980,73 2 641,04 428,52 27,40 120,00 94,7% 96,2% 90,8% 90,8% 22,6% 98,0% 67,9% 57,9% 2,8% 81,4% 80,5% 88,4% 82,5% 95,2% 13,7% 80,0% 0,0% 1 208,00 100,0% 281 429,18 238 168,05 209 438,04 91,2% 94,7% 97,4% 0,0% 9 000,00 100,0% 3 000,01 100,0% 278,00 27,8%

4480 92116 2480

Podatek od nieruchomoci Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Razem:

21 400,00 57 000,00 57 000,00 18 261 870,00

16 452,00 43 261,13 43 261,13 9 367 058,64

76,9% 75,9% 75,9% 51,3%

Zacznik Nr 3 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009 r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2008 ROK

Gospodarka finansowa gminy w 2008 roku prowadzona bya w oparciu o Budet Gminy uchwalony przez Rad Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku. Uchwaa Nr X/37/07 Rady Gminy. Budet gminy na 2008 rok po stronie dochodw uchwalono w kwocie 16.533.276,00 z, za po stronie wydatkw uchwalono w kwocie 16.644.534,00 z. W stosunku do budetu uchwalonego budet gminy po dokonnych zmianach na koniec roku po stronie dochodw zwikszy si o kwot 767.535,00 z i zamkn si kwot 17.300.811,00 z, a po stronie wydatkw o kwot 1.617.336,00 z i zamkn si kwot 18.261.870,00 z. Dochody budetowe w kwocie 438.742,00 z pochodzce ze rodkw Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i Modernizacja sektora ywnociowego oraz Rozwj Obszarw Wiejskich i przeznaczone na refundacj wydatkw poniesionych w 2007 roku na realizacj zadania p.n. Przebudowa budynku po byym Urzdzie Gminy na Centrum Kulturalno Turystyczne miejscowoci Boki wpyny na rachunek w I kwartale 2008 roku i zgodnie z Umow, poyczka zostaa spacona w I kwartale 2008 roku. rdem pokrycia planowanego deficytu budetowego gminy w kwocie 1.399.801,00 z byy:
wolne rodki w kwocie 284.801,00 z, kredyt dugoterminowy w kwocie 550.000,00 z, poyczka dugoterminowa w kwocie 565.000,00 z,

Zmiany w budecie wprowadzono na podstawie Uchwa Rady Gminy i Zarzdze Wjta. Zmiany dokonane w 2008 roku dotyczyy: 1. Zwikszenia budetu gminy z tytuu otrzymania :
otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, na wypat dodatkw w wysokoci 250 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze

czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w kwocie 6.000,00 z, zwikszenia na 2008 rok przez Ministra Finansw rocznej kwoty czci owiatowej subwencji oglnej w kwocie 103.215,00 z, wprowadzenia rodkw z tytuu sprzeday nieruchomoci w kwocie 43.700,00 z, zawarcia Porozumienia pomidzy Partnerami Konsorcjum powoanego do realizacji projektu Centra ksztacenia na odlego na wsiach (CKNONW) w kwocie 12.000,00 z, otrzymanie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w kwocie 97.379,00 z, planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku w kwocie 215.000,00 z, planowanej do otrzymania dotacji ze Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP Zarzd Oddziau Wojewdzkiego Wojewdztwa Podlaskiego w Biaymstoku z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczoganiczego z napdem 4x4 w kwocie 150.000,00 z, otrzymaniem dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty zakoczenia dwuletniego programu pilotaowego nauczania jzyka angielskiego od pierwszej klasy szkoy podstawowej (w okresie stycze sierpie 2008) w kwocie 19.740,00 z, otrzymaniem dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania w kwocie 26.000,00 z, otrzymaniem dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych wojewdztwa podlaskiego oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin w kwocie 286.665,00 z, otrzymaniem dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw w kwocie 28.275,00 z, zwikszenie czci owiatowej subwencji oglnej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach owiatowych w kwocie 10.000,00 z, dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z przeznaczeniem na budow i modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych w kwocie 40.000,00 z, dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom, z przeznaczeniem na wdroenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw w kwocie 10.638,00 z, dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikw wyprawka szkolna w kwocie 6.699,00 z, dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom, z przeznaczeniem na realizacj zada wynikajcych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw w kwocie 88.817,00 z, dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom, z przeznaczeniem na wypat zasikw dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku silnej wichury z burz w kwocie 26.225,00 z, dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 132,00 z,

dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom, z przeznaczeniem na zakup komputera w kwocie 3.000,00 z, rodkw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na Projekt Klub Przedszkolaka Bociek w kwocie 62.360,00 z, ponadplanowych dochodw w postaci odsetek od ulokowanych wolnych rodkw na oprocentowanych lokatach terminowych w kwocie 10.000,00 z. 2. Zmniejszenia budetu gminy z tytuu : zmniejszenia wysokoci dotacji celowej na zadania zlecone zwizane z prowadzeniem staego rejestru wyborcw w kwocie 95,00 z, zoenia mniejszej deklaracji na podatek od nieruchomoci przez Zakad Energetyczny Biaystok i telekomunikacj Polsk SA w kwocie 116.915,00 z, zmniejszenia dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom, w zwizku ze zgoszon nadwyk rodkw w kwocie 1.300,00 z, odstpienia od ubiegania si o rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na zadanie inwestycyjne Remont Szkoy Podstawowej w Andryjankch w kwocie 360.000,00 z.

W roku 2008 z wolnych rodkw z roku ubiegego na spat kredytw przeznaczono 182.400,00 z i spacono:
cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej ulicy Dubieskiej w kwocie 32.600,00 z, cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej ulicy Zaoskiej w kwocie 29.800,00 z, dwie raty kredytu pobranego na budow budynku Urzdu Gminy w Bokach w kwocie 120.000,00 z,

Stan zaduenia gminy na koniec roku wynosi 604.800,00 z, w tym:


Kredyt na budow Urzdu Gminy w kwocie 480.000,00 z, Kredyt na przebudow drogi gminnej ul. Dubieskiej w miejscowoci Boki w kwocie 65.200,00 z, Kredyt na przebudow drogi gminnej ul. Zaoskiej w miejscowoci Boki w kwocie 59.600,00 z,

W 2008 roku Gmina Boki nie udzielaa adnych porcze i gwarancji.

Zaplanowana w budecie roku 2008 rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000 z oraz rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 nie bya zaangaowana. Wypracowano wolne rodki w kwocie 967.201,88 z, ktre zaangaowane bd w budecie roku 2009.
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODW

Dochody budetowe bdce rdem finansowania wydatkw zostay wykonane w 60,6 %, gdy na plan 17.300.811,00 z, wykonano 10.488.200,67 z. W strukturze wykonania dochodw w budecie gminy stanowi: dochody wasne - 20,99 %, tj. 2.201.265,25 z, dotacje celowe 18,66 %, tj. 1.957.303,91 z, udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 6,51% tj. 682.327,53 z, dotacje rozwojowe 0,47% tj. 50.051,44 z, subwencja oglna 48.69% tj. 5.106.511,00 z, rodki ze rde pozabudetowych 4,68 % tj. 490.741,54 z. Realizacja dochodw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco :
DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO

Dochody w tym dziale zostay wykonane w 31,8 % na plan 1.278.965,00 z wpywy wyniosy 407.017,15 z. Na dochody tego dziau skaday si : wpywy za wod z wodocigu KOSZEWO oraz wpaty za odprowadzenie ciekw w kwocie 103.287,39 z, na plan 90.000,00 z. Cena za 1m wody wyniosa 1,82 z, a ciekw 2,35 z za 1m. Zalegoci z tego tytuu na koniec 2008 roku wynosz 3.695,21 z, odsetki od nieterminowych wpat za wod oraz koszty upomnie wyniosy kwot 766,41 z na plan 300,00 z, wpaty mieszkacw partycypujcych w kosztach inwestycji budowa wodocigu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 16.300,00 z na plan 2.000,00 z, dotacja celowa przeznaczona na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych w kwocie 286.663,35 z, na plan 286.665,00 z.
DZIA 020 - LENICTWO

Dochody w tym dziale pochodziy z wpat k owieckich za dzieraw obwodw owieckich. Z tego tytuu planowano wpywy w kwocie 3.800,00 z, otrzymano 5.745,78 z. rodki te przekaza Zarzd Powiatu Siemiatyckiego, Hajnowskiego i Bielskiego.
DZIA 600 TRANSPORT I CZNO

Dochody tego dziau, to wpata przez Zakad Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajcie pasa drogowego w kwocie 95,64 z, ktra nie bya planowana w budecie oraz dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z przeznaczeniem na budow i modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych w kwocie 40.000,00 z. Wpywy tego dziau to kwota 40.095,64 z, na plan 4.990.000,00 z tj. 0,8 %.
DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majtku gminy planowane w kwocie 79.200,00 z, wykonano w kwocie 83.545,07 z tj. w 105,5 %. Na dochody te skaday si : wpaty za wieczyste uytkowanie gruntw w kwocie 1.534,48 z, na plan 1.500,00z, dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych w kwocie 32.001,72 z, na plan 34.000,00 z. Zalegoci z tego tytuu na koniec 2008 roku wynosz 2.426,73z, wpata za podzia dziaki w kwocie 1.678,00 z. Dochody te nie byy planowane w budecie 2008 roku. wpywy ze sprzeday mienia komunalnego w kwocie 48.248,97 z, na plan 43.700,00 z. W 2008 roku sprzedano trzy nieruchomoci niezabudowane na terenie gminy, dochody z odsetek od zalegych wpat wyniosy kwot 81,90 z. Od dochodw tych odprowadzono na konto Urzdu Skarbowego podatek VAT w wysokoci 363,13 z.
DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokoci 67.500,00 z, wykonano 66.901,28 z tj. 99,1 %. Dochody tego dziau to : dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rzdowej w kwocie 66.000,00 z, wpyna w caoci, prowizja za wydawanie dowodw osobistych w kwocie 478,52 z, na plan 500,00z, wpata za energi w kwocie 422,76 z, na plan 1.000,00 z
DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

Na sfinansowanie zada zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw otrzymalimy dotacj w kwocie 754 z, na plan 754,00 z.
DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Dochody tego dziau to zwrot nienalenie pobranego wiadczenia w grudniu 2007 roku w kwocie 300,00 z.
DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Na planowan kwot 2.604.774,00 z, zrealizowano w kwocie 2.627.833,51 z, tj. 100,9 %.

Na dochody tego dziau skaday si : wpywy z podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opaconych w formie karty podatkowej w kwocie 6.216,00 z, na plan 3.100,00 z, wpywy z podatku rolnego, z podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 741.937,80 z, na plan 769.585,00 z, wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w kwocie 1.144.108,43 z, na plan 1.155,300,00 z, wpywy z opaty skarbowej w kwocie 15.831,00 z, na plan 20.000,00 z, opata pobierana za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych w kwocie 37.412,75 z, na plan 41.000,00 z, udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w kwocie 682.327,53 z, na plan 615.789,00 z. Cena yta przyjta przez Rad Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosia 45,00 z/q. Skutki obnienia grnych stawek podatkw przez rad Gminy w 2008 roku wyniosy 1.244.686,98 z, w tym: podatku rolnym 292.143,00 z, podatku od nieruchomoci 930.556,11 z, podatku od rodkw transportowych 21.987,87 z. W roku 2008 gmina nie udzielaa ulg i zwolnie (zaniechania poboru podatku), skutki z tego tytuu nie wystpiy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytuu umorze zalegoci podatkowych wyniosy 26.816,94 z , za skutki rozoenia na raty bd odroczenia terminu patnoci to kwota 3.153,00 z. W zakresie podatkw i opat ewidencjonowanych przez Urzd Gminy, podjto dziaania zmierzajce do penej realizacji dochodw poprzez wdroenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 387 sztuk upomnie na kwot 149.573,00 z oraz 53 tytuy wykonawcze na warto 18.097,18 z. Realizacja dochodw z podatkw i opat jest zadawalajca w stosunku do zaoonego planu. Szczegowa analiza podatkw pozwala stwierdzi, e zalegoci w podatkach w 2008 roku ulegy obnieniu w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo duej cigalnoci zalegoci, to na koniec 2008 roku zalega w cznym zobowizaniu podatkowym 389 podatnikw na kwot 180.335,57 z. W podatku od rodkw transportowych zalega 1 podatnikw na kwot 574,10 z.
DZIA 758 RNE ROZLICZENIA

Ogem planowane dochody tego dziau wyniosy 5.116.511,00 z, wykonano w kwocie tj. 5.131.162,90 tj.100,3 %. Na dochody tego dziau skaday si : cz owiatowa subwencji oglnej w kwocie 2.475,330,00 z, otrzymalimy w caoci, cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin w kwocie 2.581.573,00 z, otrzymalimy w caoci, odsetki z ulokowanych wolnych rodkw w kwocie 24.651,90 z. rodki te planowane byy w kwocie 10.000,00z,

cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin w kwocie 49.608,00 z, otrzymalimy w caoci,


DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE

W 2008 roku na plan 606.747,00 z, wykonano 56.237,15 z, tj. 9,3 %. Na dochody te skaday si : odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosy 133,60 z i nie byy planowane w budecie, dotacja celowa na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty zakoczenia dwuletniego programu pilotaowego nauczania jzyka angielskiego od pierwszej klasy szkoy podstawowejna sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoy podstawowej na plan 19.740,00 z. Dotacja wpyna w caoci. Niewykorzystane rodki w kwocie 10.592,36 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego, wpyw odszkodowania za szkod powypadkow w kwocie 3.969,62 z. Kwota ta nie bya planowana w budecie, wpywy z dzierawy 2 autobusw szkolnych w kwocie 10.980,00 z, na plan 14.600,00 z, dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw w kwocie 32.275,00 z. Dotacja wpyna w caoci. Niewykorzystane rodki w kwocie 400,71 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego, dotacja dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 132,00 z, ktra wpyna w caoci.
DZIA 852 POMOC SPOECZNA

Plan dochodw wynosi 1.570.380 z, wykonano 1.465.880,64 z, tj. 93,3 %. S to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zada biecych wasnych i zleconych gminom oraz dochody wypracowane przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej. W 2008 roku w dziale Pomoc Spoeczna otrzymalimy dotacje na sfinansowanie nastpujcych zada : wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w kwocie 1.229.455,00 z, wpyno 1.155.638,00 z zgodnie z potrzebami (nadwyk rodkw w kwocie 10.853,73 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego), skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne w kwocie 6.000,00 z, wpyno 4.881,00 z, (nadwyk rodkw w kwocie 0,12 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego),

zasikw i pomocy w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 195.700,00 z, wpyno 195.632,00 z zgodnie z potrzebami (nadwyk rodkw w kwocie 790.36 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego), utrzymanie orodkw pomocy spoecznej w kwocie 60.000,00 z, otrzymalimy w caoci, doywianie uczniw w szkoach w kwocie 50.000,00 z, otrzymalimy w caoci, na wypat zasikw dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku silnej wichury z burz w kwocie 26.225,00 z. Dotacja wpyna w kwocie 26.224,64 z. Nadwyk rodkw w kwocie 19.379,00 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego w Biaymstoku.

W 2008 roku dochody z tytuu przeprowadzonego postpowania w stosunku do dunikw alimentacyjnych na plan 3.000,00 wyniosy kwot 4.528,21 z.
DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

W 2008 roku otrzymalimy dotacj rozwojow na realizacj Projektu Klub Przedszkolaka Bociek w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa, w kwocie 62.360,00, na plan 62.360,00 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 2.308,56 z zostay zwrcone na konto Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w Biaymstoku
DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2008 roku na pomoc dla uczniw na plan 104.078,00 z, otrzymalimy w kwocie 101.380,20 tj. 97,4 %: - dotacj celow na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym na plan 97.379,00 z wpyna w caoci. Niewykorzystane rodki w kwocie 2.478,80z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego - dotacj celow na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III szkoy podstawowej w kwocie 6.699,00 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 219,00 z zwrcono na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego,
DZIA 900 GOSPOADRKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Dochody tego dziau w kwocie 554,37 z pochodziy z wpaty za odbir wysegregowanych odpadw plastikowych. Dochody te nie byy planowane w budecie.
DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego dziau zostay wykonane w 100% tj. na plan 450.742,00 z wykonano 450.741,54 z, i s to: rodki pochodzce z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywnociowego oraz Rozwj Obszarw Wiejskich w kwocie 438.741,54 z wpyny w I kwartale 2008, ktre przeznaczone zostay na spat poyczki zacignitej na zadanie p.n. Przebudowa budynku po byym Urzdzie Gminy na Centrum Kulturalno Turystyczne miejscowoci Boki,

rodki w kwocie 12.000,00 z na realizacj projektu Centra ksztacenia na odlego na wsiach (CKNONW), pochodzce ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich. Znaczn cz dochodw miay stanowi rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej. Z uwagi na nie ogaszanie konkursw na nabr projektw twardych rodki te nie zostay pozyskane w roku biecym.
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKW

Wydatki budetowe zostay zrealizowane w 51,3 %, gdy na plan 18.261.870,00 z, wydatkowano 9.367.058,64 z. Wydatki biece wyniosy 8.431.127,99 z co stanowi 89,9 % wydatkw wykonanych w roku 2008, natomiast wydatki majtkowe wykorzystano w 10,1 % tj. 947.048,26 z, w tym: opracowanie projektu rozbudowy z przebudow oraz dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej ujcia wody w Bokach w kwocie 18.000,00 z, zakup dwch pomp do ciekw na kwot 10.906,45 z, dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy drg powiatowych w kwocie 386.525,30 z, budowa drogi gminnej Boki-Bystre w kwocie 313.613,76 z, przebudowa drogi rolniczej na terenie gruntw wsi Starowie w kwocie 179.393,92 z, opracowano dokumentacj techniczn na przebudow boisk w kwocie 4.880,00 z, zakup lodwki na prbki oraz stou do obrbki do stowki szkolnej na kwot 11.117,61 zl, dotacja dla Zakadu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie remontu i modernizacji oraz wyposaenia oddziau dziecicego w kwocie 10.000,00 z, opracowano projekt budowlany na modernizacj systemu owietleniowego oraz zakupiono mapy w kwocie 12.611,22
Wykorzystanie rodkw finansowych w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwot 609.924,61 z, na plan 1.631.215,00 z, tj. 37,4 %. Kwot 306.991,26 z, na plan 1.327.870,00 z wydatkowano na sfinansowanie kosztw zwizanych z eksploatacj wodocigu KOSZEWO i utrzymaniem oczyszczalni ciekw w Bokach. Gro wydatkw to koszty zwizane z zakupem energii elektrycznej, partycypacji

w kosztach utrzymania hydroforni, wywz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, usuwanie biecych awarii, opata za wyczenie gruntw i zajcia pasa drogowego to kwota 111.445,96 z. Do obsugi oczyszczalni zatrudnialimy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, zakup rodkw BHP i odpis na fundusz wiadcze socjalnych to kwota 46.687,85 z, Wynagrodzenie wynikajce z umowy zlecenia dla elektryka, dokonujcego naprawy silnikw to kwota 3.500,00 z. Kwot 116.600,00 z zaplanowano na opacenie podatku od nieruchomoci, wykorzystano 116.451,00 z. Wydatki majtkowe w tym dziale to: opracowanie projektu rozbudowy z przebudow oraz dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej ujcia wody w Bokach w kwocie 18.000,00 z i zakup 2 pomp do ciekw na kwot 10.906,45 z Na planowan kwot 16.680,00 z przelano na rzecz Izb Rolniczych 16.270,00 z, tytuem udziau 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego. W 2008 roku zaplanowano kwot 286.665,00 z na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych, wykorzystano 286.663,35 z. Kwot 281.042,50 z wykorzystano na czciowy zwrot podatku akcyzowego dla 545 rolnikw i 5.620,85z na koszty obsugi zadania
DZIA 600 TRANSPORT I CZNO

W budecie na 2008 rok na drogownictwo zaplanowano 7.103.500,00 z, wykorzystano 1.421.767,08 z, tj. 20,0 %. Dla powiatu Bielskiego w 2008 roku przyznano dotacj w kwocie 500.000,00 z, przekazano 386.525,30 z, w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1596B odcinek Torule - Wojtki, w kwocie 209.423,31 z, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B ulica w miejscowoci Andryjanki w kwocie 177.101,99 z. Na biece utrzymanie drg w budecie przeznaczono kwot 216.106,00z, wydatkowano 187.387,10 z. rodki te wykorzystano na : wymian szyb na przystanku PKS w kwocie 829,00 z zimowe utrzymanie drg w kwocie 2.170,00 z, utrzymanie poboczy na drogach gminnych na kwot 4.350 z, wytyczenie drg rolniczych na terenie wsi Hawryki, Starowie, w kwocie 3.550,00 z, wykonanie analizy finansowej do Studium wykonalnoci pt. Modernizacja sieci drg gminnych w gminie Boki w kwocie 4.604,00 z zakup krgw betonowych i wbudowanie w drodze rolniczej we wsi Bodaki na kwot 480,00 z, zakup rur plastikowych do przykrycia rowu w miejscowoci Boki w kwocie 6.766,17 z, zakup farby, kostki brukowej, cementu, mieszanki asfaltowej na kwot 1.813,07 z,

remont drg polegajcy na wbudowaniu kruszywa na kwot 130.304,54 z, rwnanie drg gminnych i drg rolniczych na terenie gminy na kwot 32.520,32 z, Na opacenie podatku od nieruchomoci za drogi gminne, nie bdce drogami publicznymi na plan 383.000,00 z, wykorzystano 354.847,00 z. W roku 2008 realizowane byy dwazy zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa. Na plan 504.394.000,00 z wykorzystano 493.007,68 z i tak: zadanie Budowa drogi gminnej Boki Bystre jest inwestycj dwuletni realizowan w latach 2007-2008. W budecie gminy na rok 2008 zaplanowano kwot 325.000,00 z, wykorzystano 313.613,76 z. Wykonano nawierzchni wirow o dugoci 3.948 km. wraz z 5 zjazdami. na zadanie pod nazw Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do pl, pooonej na terenie wsi Starowie zaplanowano kwot 179.394,00 z, wydatkowano 179.393,92 z. Kwota 40.000,00 z pochodzia z dotacji Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych.
DZIA 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwot 1.160,00 z na dotacj dla Powiatu Bielskiego, na wytyczenie i oznakowanie systemu 4 rowerowych szlakw turystycznych. Wydatki nie wystpiy
DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zwizane z utrzymaniem i gospodark mieniem gminnym, planowano w kwocie 84.440,00 z, wykorzystano w wysokoci 82.461,39 z, tj. 97,7 %. Pokryto wydatki zwizane z podziaem dziaek podstawionych do sprzeday w kwocie 2.380,00 z, ubezpieczeniem nieruchomoci w kwocie 156,14 z , opatami staymi za energi elektryczn w budynkach stanowicych wasno gminy w kwocie 562,79 z. Opacono podatek od nieruchomoci za budynki stanowice wasno gminy w kwocie 61.108,00 z. Wykonano przebudow komina w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowoci Boki na kwot 8.482,00 z, zakupiono materiay do remonty budynku mieszkalnego we wsi Andryjanki na kwot 1.049,21. Najemca remont wykona we wasnym zakresie. Pokryto dach na budynku we wsi Wierce za kwot 400,00 z. Zapacono kwot 7.000,00 z, jako zwrot poniesionych nakadw pozostawionych na nieruchomoci w postaci budynkw. Pozostaa kwota 1.323,25 to koszty ogosze w prasie.
DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowan kwot 1.298.820,00 z wydatkowano 1.135.100,63 z, tj. 87,4 %. Z oglnej kwoty sfinansowano : wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej to 74.788,57 z na plan 101.563,00 z. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwch pracownikw wyniosy 67.342,47,00 z. Pozostae wydatki to: zakup komputera, zakup drukw, materiaw biurowych, okresowe badania lekarskie, szkolenia, usugi telekomunikacyjne, koszty delegacji, odpis na fundusz socjalny,

wydatki zwizane z dziaalnoci rady gminy, komisji w kwocie 43.863,90 z, na plan 52.850,00 z. Kwota 42.504,00 z to diety radnych i Przewodniczcego Rady. Zakup materiaw i opaty pocztowe to 1.359,90 z. utrzymanie urzdu gminy w kwocie 990.006,75 z, na plan 1.097.607,00 z. Gro wydatkw to wynagrodzenie 19 osb wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 815.391,93 z, w tym jedna nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy i dwie odprawy emerytalne. Pozostae wydatki to zakup oleju do ogrzania budynku, opaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiaw biurowych, drukw, naprawa i konserwacja komputerw, ksero, koszty szkole, podry subowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i budynku, zakup programw komputerowych, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na fundusz socjalny itp., wydatki na wypat diet dla przewodniczcych rad soeckich za udzia w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wydatki zwizane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych na budow, skadka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Zwizku Gmin Puszczy Biaowieskiej oraz LGD Puszcza Biaowieska wyniosy 26.441,41 z, na planowan kwot 46.800,00 z,
DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

W dziale tym planowan kwot 754,00 z wykorzystano w caoci. W budecie gminy jako zadanie zlecone sfinansowane byy wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw. Zaplanowano kwot 754,00 z, wykorzystano w caoci opacajc konserwacj systemu komputerowego.
DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Wydatki tego dziau to kwota 102.667,58 z, na plan 716.360,00 z tj. 14,3 % Na zakup paliwa dla Placwki Stray Granicznej w Czeremsze w budecie na rok 2008 zaplanowano kwot 2.000,00 z, wykorzystano 1.996,90 z. W dziale tym z budetu gminy finansowana jest ochrona przeciwpoarowa, na planowan kwot 714.360,00 z, wykorzystano 100.670,68 z, tj 14,1 %. Na utrzymanie jednego kierowcy w penym wymiarze czasu pracy i trzech zatrudnionych na umow zlecenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwot 49.921,67 z. Pozostae wydatki w kwocie 50.749,01 z, to: ubezpieczenie pojazdw i straakw, zakup opau, paliwa, energii, wody, czci zamiennych, naprawa motopomp i samochodw, remont samochodu w OSP Wygonowo oraz opacenie podatku od nieruchomoci za budynki.
DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Na pokrycie wydatkw zwizanych z poborem podatkw i opat zaplanowano w budecie gminy kwot 47.000,00 z, wykorzystano 44.774,81 z na wydatki zwizane z zakupem drukw nakazw patniczych, opat pocztowych i wypat prowizji sotysom za inkaso nalenoci podatkowych.
DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Na spat odsetek od poyczek i kredytw planowano kwot 50.000,00 z, wykorzystano 42.771,14 z, tj. 85,5 %.
DZIA 758 RNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2008 rok zaplanowana w kwocie 50.000,00 nie bya angaowana.
DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane wydatki na owiat i wychowanie w 2008 roku w kwocie 4.175.509,00 z, wykorzystano 3.520.853,82 z, tj. 84,3 %, z tego przeznaczono na : utrzymanie dwch szk podstawowych kwot 1.713.740,00 z, wykorzystano 1.687.125,38 z. Gro wydatkw to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.307.173,93 z w tym wypata czterem osobom nagrody jubileuszowej oraz trzech odpraw. Zatrudniamy 39 nauczycieli. W przeliczeniu na pene etaty stanowi to 27 etatw oraz 9 etatw obsugowych. Wydatki w kwocie 319.789,57 z to: wypata dodatkw mieszkaniowych i wiejskich , koszty zakupu opau, energii, rodkw czystoci, pomocy naukowych, ksiek, wyjazdy subowe, wymiana pieca, zakup materiaw do dekoracji, zakup 3 magnetofonw, ubezpieczenie budynkw i mienia szkolnego, odpisy na fundusz socjalny. Na kwot 60.161,88 z zosta wykonany remont dachu oraz czciowo wymieniono stolark okienn w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Uczniw w szkoach podstawowych jest 271, ucz si w 17 oddziaach, utrzymanie trzech oddziaw klas O planowano kwot 155.400,00 z, wykorzystano 154.743,14 z. Wydatki na wynagrodzenia dla trzech pedagogw wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosy 137.840,01 z. Pozostae wydatki w kwocie 16.903,13 z to koszty zwizane z wypat dodatkw mieszkaniowych i wiejskich, zakupem zabawek dydaktycznych, odpis na fundusz socjalny. Uczy si w oddziaach 62 dzieci, w tym 25 piciolatkw. Utworzone s trzy oddziay przedszkolne, utrzymanie gimnazjum w Bokach planowano 1.606.600,00 z, wykorzystano 1.008.402,90 z. Opacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 18 nauczycieli w przeliczeniu na pene etaty jest to 15 etatw oraz 2,5 etatu obsugi, w kwocie 792.012,00 z, w tym pi nagrd jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna. Pozostae wydatki w kwocie 211.510,90 z, to wypaty dodatkw mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup oleju do ogrzania budynku, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, koszty wyjazdw subowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz wiadcze socjalnych. Do gimnazjum uczszcza 173 uczniw, ucz si w 9 oddziaach Za kwot 4.880,00 z opracowano dokumentacj techniczn na przebudow boisk przy Zespole Szk w Bokach, dowoenie uczniw do szk, planowano 322.912,00 z, wykorzystano 302.049,48z. Ze rodkw tych sfinansowano utrzymanie trzech opiekunw do dowozu dzieci oraz jednego opiekuna zatrudnionego na umow zlecenia. Koszt wynagrodze, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynis 59.197,26 z. Pozostae wydatki to zakup biletw miesicznych dla uczniw dojedajcych do Szkoy Podstawowej w Andryjankch i Zespou Szk w Bokach w PKS Siemiatycze w kwocie 240.535,57 z, drobny remont w kwocie 50,65 z i odpis na fundusz socjalny w kwocie 2.266,00 z,

utrzymanie Jednostki Organizacyjnej do Obsugi Finansowej Szk, planowano 113.200,00 z, wykorzystano 110.521,68 z. W zespole zatrudnionych jest dwie osoby prowadzce sprawy obsugi finansowej szk z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosy 100.774,91 z, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Pozostae koszty w kwocie 9.746,77 z, to opaty telefoniczne, zakup materiaw biurowych, prenumerata poradnikw, koszty szkole i delegacji, odpis na fundusz socjalny, doksztacenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 z, wykorzystano 5.650,00 z, opacajc 6 szkole dla 40 osb oraz kursy kwalifikacyjne dla 5 nauczycieli, stowki szkolne, na plan 200.100,00 z, wykorzystano 195.336,95 z. Ze rodkw tych opacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 osb w kwocie 163.741,86 z, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Wydatki w kwocie 20.477,48 to zakup odziey ochronnej, opau, naprawy sprztu, wywz nieczystoci, odpis na fundusz socjalny. Za kwot 11.117,61 z zakupiono lodwk na prbki oraz stoy do obrbki i szafy do pomieszczenia socjalnego. opacono koszty przygotowania zawodowego modocianych pracownikw dla trzech pracodawcw w wysokoci 31.874,29 z, na plan 32.275,00 z. Na plan 282,00 z wydatkowano 150,00 z na opacenie umowy zlecenia dla czonka komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej z tytuu pracy w tej komisji. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw, planowany w kwocie 25.000,00 z, przekazano w caoci na odrbny rachunek bankowy.
DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA

W budecie roku 2008 zaplanowano rodki w kwocie 10.000,00 z dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji oraz wyposaenia oddziau dziecicego, ktr wykorzystano w 100 %. Na sfinansowanie wydatkw zwizanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaaniu Narkomani, zaplanowano kwot 52.039,00 z, wydatkowano 34.956,89 z. rodki wykorzystano zgodnie z uchwalonym programem. Przeznaczono je na pokrycie kosztw posiedze i szkole czonkw Komisji, kosztw wynagrodze penomocnika GKRPA, dopat do nauki muzyki dla dzieci z rodzin uzalenionych, dojazdy osb uzalenionych do Oddziau Terapii Uzalenie od Alkoholu oraz prace biegych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zorganizowano bezalkoholow osiemnastk, zakupiono meble do wyposaenia lokalu, materiay do remontu Poradni Uzalenie od Alkoholu.
DZIA 852 POMOC SPOECZNA

Zadania z zakresu pomocy spoecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazw Gminny Orodek Pomocy Spoecznej. rodki na finansowanie tych zada pochodz z dotacji na zadania zlecone i wasne oraz rodkw wasnych budetu gminy. cznie na zadania z zakresu opieki spoecznej wydatkowano 1.566.699,73 z, na plan 1.698.145,00 z, tj. 92,3 %. Wykorzystanie rodkw na poszczeglne zadania przedstawiao si nastpujco :

W ramach zada zleconych udzielono pomocy finansowej w kwocie 1.210.142,39 z, na plan 1.315.380,00 z. Na wiadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwot 1.229.455,00 z, wykorzystano 1.144.784,27 z. Ze rodkw tych sfinansowano : - wypat zasikw rodzinnych i dodatkw do zasikw rodzinnych dla 318 rodzin, w tym dla 717 dzieci na kwot 839.021,40 z, - wypat zasikw pielgnacyjnych dla 82 osb na kwot 145.044,00 z, - wypat wiadcze pielgnacyjnych dla 10 osb na kwot 40.194,00 z, - wypat zaliczek alimentacyjnych dla 25 osb uprawnionych w 9 rodzinach na kwot 35.606,99 z, - jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka dla 37 osb na kwot 37.000,00 z, - wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 20 osb uprawnionych w 13 rodzinach na kwot 9.480,00 z - koszty obsugi wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych w cznej kwocie 38.437,88 z, w tym wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 25.777,32 z. Pozostae koszty to zakup materiaw, drukw, papieru, szkolenia, usugi telefoniczne, opaty pocztowe, odpis na fundusz socjalny. W ramach przyznanych rodkw na wdroenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw zakupiono urzdzenie wielofunkcyjne, na opacenie skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, planowano 6.000,00 z, wykorzystano 4.880,88 z. Opacono za 13 osb pobierajcych zasiek stay i za 1 osob pobierajc wiadczenie pielgnacyjne, zasiki i pomoc w naturze planowano 53.700,00 z, wykorzystano 53.631,60 z. W ramach tych rodkw wypacono zasiek stay dla 14 osb niepenosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, usuwanie skutkw klsk ywioowych na plan 26.225,00 z, wykorzystano 6.845,64 z, wypacajc 1 zasiek celowy dla 1 rodziny, ktr dotkny skutki wichury w sierpniu 2008 roku. W ramach zada wasnych w tym dziale przyznano pomoc spoeczn na kwot 382.765,00z, wykorzystano kwot 356.557,34 z, z tego sfinansowano: domy pomocy spoecznej pokryto niepenosprawnego w kwocie 11.392,42 z, czciowe koszty utrzymania dziecka

wypat zasikw okresowych i celowych planowanych w kwocie 149.000,00 z, wykorzystano 148.210,04 z dla 85 osb bdcych w trudnej sytuacji finansowej , rodzinnej i zdrowotnej, dodatki mieszkaniowe planowano 10.000,00 z, wykorzystano 5.345,81 z. W 2008 roku przyznano i wypacono 77 dodatkw mieszkaniowych dla 7 rodzin, utrzymanie 118.457,67 spoecznej. dodatkowe orodka pomocy spoecznej, planowano 131.765,00 z, wykorzystano z. Zatrudnialimy trzy osoby do wykonywania zada z zakresu pomocy Wydatki w tym rozdziale, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie roczne w kwocie 111.143,20 z. Pozostae wydatki w kwocie

7.314,47 z, to koszty opat pocztowych i telefonicznych, zakup materiaw biurowych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, doywianie uczniw planowano 65.000,00 z, wykorzystano w caoci. Z doywiania skorzystao 202 uczniw szk podstawowych i gimnazjum oraz 53 rodzinom przyznano zasiek celowy na zakup ywnoci. na organizacj prac spoecznie uytecznych zaplanowano kwot 10.000,00 z, wykorzystano 8.151,40 z. Z prac tych skorzystao 10 osb.

DZIA 853 POZOSTAE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

W dziale tym realizowany by projekt p.n. Klub Przedszkolaka Bociek, w ramach rodkw pochodzcych z Europejskiego Funduszu Spoecznego i Budetu Pastwa. Na plan 62.360,00 z, wykorzystano 50.051,44 z tj. 80,3 %. Opacono umowy zlecenia zawarte z pedagogami, obsug projektu wraz z pochodnymi na kwot 15.516,70 z. Pozostae wydatki w kwocie 34.534,74 z, to pomoce i materiay dydaktyczne, materiay promocyjne.

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano rodki w kwocie 249.678,00 z, wykorzystujc 246.280,63 z tj. 98,6 % przeznaczajc na: utrzymanie wietlic szkolnych zaplanowano w budecie kwot 145.600,00 z, wykorzystano 144.900,43 z. Na terenie gminy funkcjonuj dwie wietlice szkolne. Gro wydatkw to wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 osb kadry pedagogicznej w kwocie 124.543,67 z. Pozostae wydatki w kwocie 20.356,76 z stanowi: wypacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie, opat za dzieraw zbiornikw na gaz i zakup opau, naprawa zuytego sprztu, zakup zabawek i gier, rodkw czystoci oraz odpis na fundusz wiadcze socjalnych oraz dodatkw mieszkaniowych, udzielenie pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym na plan 97.379,00 z, wykorzystano w kwocie 94.900,20 z. Z pomocy skorzystaa 209 uczniw. na zakup podrcznikw dla uczni klas I-III z rodzin ubogich planowano kwot 6.699,00 z. Pomoc przyznano dla 48 uczni na kwot 6.480,00 z,
DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Na gospodark komunaln wydatkowalimy 216.565,71 z na plan 722.390,00 z, tj.30,0 %. Wykorzystanie rodkw przedstawiao si nastpujco : oczyszczanie miast i gmin na plan 48.950,00 z, wykorzystano 46.671,17 z, opacajc faktury za wywz nieczystoci, plantowanie wysypiska, nadzr nad wysypiskiem oraz plantowanie terenu we wsi Wygonowo, utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 2.500,00z, wydatkowano 2.269,32 z na zakup paliwa do kosiarki i jej utrzymanie,

owietlenie ulic na plan 644.000,00 z, wydatkowano 145.709,05 z, opacajc koszty energii i konserwacji owietlenia ulicznego na kwot 113.503,45 z. Zakupiono lampy od Zakadu Energetycznego na kwot 19.594,38 oraz sporzdzono studium modernizacji systemu owietleniowego (projekt budowlany) na kwot 12.200,00 z oraz zakupiono mapy do dokumentacji za kwot 411,22 z. Planowana inwestycja ze wzgldw technicznych (uniewanienie przetargu) bdzie prowadzona w roku 2009, utrzymanie jednego pracownika do prac porzdkowych, pracownikw na pracach publicznych, zakup narzdzi, odpis na fundusz socjalny, na plan 26.940,00 z, wykorzystano 21.916,17 z.
DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kultur w 2008 roku przewidziano kwot 308.500,00 z, wykorzystano 281.429,18 z to jest w 91,2 %, w tym na: utrzymanie domw i orodkw kultury, wietlic wiejskich, planowano 251.500,00 z, wykorzystano 209.438,04 z, Przekazano dotacj dla GOK w Bokach w kwocie 209.438,04 z, zaoono system zabezpiecze ze rodkw otrzymanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa na realizacj projektu Centra ksztacenia na odlego na wsiach (CKNONW) realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich za kwot 12.000,01 z, pozosta kwot wykorzystano na opacenie podatku od nieruchomoci oraz ubezpieczenie budynku CKT w Bokach, utrzymanie biblioteki, planowano 57.000,00 z, wykorzystano 43.261,13 z, Dotacje celowe na finansowanie zada zleconych oraz dofinansowanie zada wasnych zostay wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegowa informacja zostaa zoona do Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego w Biaymstoku i Biura Wyborczego Delegatura w Biaymstoku. Okrelone ustawami zadania realizowane byy przez Urzd Gminy i podlege jednostki organizacyjne. Realizacja planw finansowych w poszczeglnych jednostkach budetowych przedstawiaa si nastpujco:
Nazwa jednostki organizacyjnej DOCHODY Plan 17.300.811,00 x x x Wykonanie 10.488.200,67 x x x % wykonania 60,6 x x 2.485.760,00 x 703.379,00 2.469.133,33 693.463,59 99,3 98,6 Plan 13.271.386,00 1.688.145,00 WYDATKI Wykonanie 4.532.586,12 1.561.353,92 % wykonania 34,1 92,5

Urzd Gminy Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zesp Szk w Bokach Szkoa Podstawowa w Andryjankach Jednostka Organizacyjna do Obsugi Finansowej Szk

113.200,00

110.521,68

97,3

w Bokach RAZEM 17.300.811,00 10.488.200,67 60,6 18.261.870,00 9.367.058,64 51,3

Realizacja wydatkw nastpowaa w granicach kwot okrelonych w budecie z uwzgldnieniem dokonanych przeniesie i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposb celowy i oszczdny. Gmina na koniec 2008 roku nie posiada zobowiza wymagalnych wobec dostawcw towarw i usug oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy. Zobowizania niewymagalne na dzie 31 grudnia 2008 roku wynosz 322.246,13 z, z czego najwiksz kwot tj. 298.514,08 z stanowi zobowizania wynikajce z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nalene za rok 2008. Pozosta kwot tj. 23.732,05 z stanowi zobowizania, ktrych termin zapaty upywa w miesicu styczniu 2009 roku.

DOCHODY WASNE

Rachunek dochodw wasnych utworzony jest w Zespole Szk w Bokach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Stan rodkw pieninych na pocztku roku wynosi 9.360,18 z. Przychody planowano w kwocie 154.600,00 z, wykonano 144.060,78 z. Na przychody zoyy si: wpaty rodzicw za wyywienie w kwocie 126.600,78 z, dochody z udostpniania pomieszcze w kwocie 17.460,00 z, Wydatki planowano w kwocie 161.600,00 z, wykonano w kwocie 132.082,82 z, zakupujc rodki czystoci i ywno. Stan rodkw pieninych na koniec 2008 roku na rachunku dochodw wasnych wynis 21.338,14 z.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan rodkw na pocztek roku wynosi 530,51 z. W 2008 roku przychody wykonano w kwocie 3.797,67 z. S to rodki otrzymane za gospodarcze korzystanie ze rodowiska wpacane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego. Wydatki nie wystpiy. Na koniec 2008 roku na rachunku tym pozostaa kwota 4.328,18 z. Na dzie 31 grudnia 2008 roku na rachunkach bankowych pozostaway rodki finansowe w nastpujcych wysokociach: rachunek podstawowy budetu gminy rachunek dochodw wasnych: - Szkoy Podstawowej w Andryjankach 3.156,87 z - 1.150.670,22 z

w tym subwencja owiatowa na stycze 2009 r. 205.132,00 z

- Zespou Szk w Bokach 18.181,27 z rachunek wiadcze socjalnych: - Jednostka Organizacyjna do Obsugi Finansowej Szk w Bokach 8.491,96 z - Urzd Gminy w Bokach - 9.623,76 z rachunek Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 4.328,18z, rachunek sum depozytowych 65.014,88 z

Zacznik Nr 4 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANW FINANSOWYCH ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK z dnia 9 marca 2009 r. Dochody Rozdzia Paragraf w zotych % wykonania 92,0% 93,1% 93,1% 81,3%

Dzia

Tre

Plan

Wykonanie

010 01095 2010 750 75011 2010 751 75101 2010 852 85212 2010

Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

286 665,00 286 665,00 286 665,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 754,00 754,00 754,00 1 315 380,00 1 229 455,00 1 229 455,00

286 663,35 100,0% 286 663,35 100,0% 286 663,35 100,0% 66 000,00 100,0% 66 000,00 100,0% 66 000,00 100,0% 754,00 100,0% 754,00 100,0% 754,00 100,0% 1 210 142,39 1 144 784,27 1 144 784,27

85213

6 000,00

4 880,88

2010 85214 2010 85278

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem:

6 000,00 53 700,00 53 700,00 26 225,00 26 225,00

4 880,88 53 631,60 53 631,60 6 845,64 6 845,64

81,3% 99,9% 99,9% 26,1% 26,1% 93,7%

2010

1 668 799,00

1 563 559,74

Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009 r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANW FINANSOWYCH ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWMI ZA 2008 ROK Wydatki Rozdzia Paragraf w zotych % wykonania 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dzia

Tre

Plan

Wykonanie

010 01095 4210 4300 4370 4430 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370

Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

286 665,00 286 665,00 1 093,00 1 600,00 1 208,00 281 043,00 1 192,00 529,00 66 000,00 66 000,00 46 000,00 4 150,00 8 580,00 1 230,00 3 500,00 220,00 700,00

286 663,35 286 663,35 1 093,00 1 600,00 1 208,00 281 042,50 1 191,77 528,08 66 000,00 66 000,00 46 000,00 4 150,00 8 580,00 1 230,00 3 500,00 220,00 700,00

4440 751 75101 4300 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoeczne, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajciach w centrum integracji spoecznej

1 620,00 754,00 754,00 754,00 1 315 380,00 1 229 455,00 1 183 546,00 20 250,00 1 400,00 4 262,00 649,00 3 600,00 5 150,00 50,00 2 958,00 1 300,00 250,00 300,00 906,00 1 500,00 1 284,00 2 050,00

1 620,00 754,00 754,00 754,00 1 210 142,39 1 144 784,27 1 106 346,39 20 242,00 1 400,00 3 587,99 547,33 700,00 3 547,39 2 135,16 1 300,00 98,10 283,00 906,00 1 028,00 712,53 1 950,38

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,0% 93,1% 93,5% 100,0% 100,0% 84,2% 84,3% 19,4% 68,9% 0,0% 72,2% 100,0% 39,2% 94,3% 100,0% 68,5% 55,5% 95,1%

85213

6 000,00

4 880,88

81,3%

4130 85214 3110 85278 3110

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Usuwanie skutkw klsk ywioowych wiadczenia spoeczne Razem:

6 000,00 53 700,00 53 700,00 26 225,00 26 225,00 1 668 799,00

4 880,88 53 631,60 53 631,60 6 845,64 6 845,64 1 563 559,74

81,3% 99,9% 99,9% 26,1% 26,1% 93,7%

Zacznik Nr 6 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH INNYM PODMIOTOM PUBLICZNYM W 2008 ROKU

NAZWA PODMIOTU 1 POWIAT BIELSKI POWIAT BIELSKI POWIAT BIELSKI SP ZOZ w Bielsku Podlaskim RAZEM

PLAN 2 210.000,00 277.500,00 12.500,00 10.000,00 510.000,00

WYKONANIE 3 209.423,31 165.511,99 11.590,00 10.000,00 396.525,30

PRZEZNACZENIE 5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1596 B odcinek Torule - Wojtki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571 B ulica w miejscowoci Andryjanki Opracowanie dokumentacji na przebudow drogi powiatowej Nr 1751 B w miejscowoci Andryjanki Dofinansowanie remontu i modernizacji oraz wyposaenia oddziau dziecicego x

Zacznik Nr 7 do zarzdzenia Nr 5 /09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODW I KOSZTW

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK


DZ. 921 ROZDZ. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby PLAN WYKONANIE 2 3 2.500,00 264.555,00 215.000,00 x x 49.555,00 2.074,00 262.260,57 209.438,04 4.420,00 x 48.402,53 DZ. 921 ROZDZ. 92116 Biblioteki PLAN WYKONANIE 4 0 62.000,00 57.000,00 x 5.000,00 x 4 0 49.174,13 43.261,13 x 5.000,00 x

WYSZCZEGLNIENIE 1 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku PRZYCHODY w tym: - dotacja z budetu - dochody z dzierawy - dotacja z Biblioteki Narodowej - dotacja rozwojowa - darowizna w ramach akcji Czas

WYSZCZEGLNIENIE na czytanie KOSZTY w tym: - wynagrodzenia pracownikw - wynagrodzenia z tytuu umw zlecenia i o dzieo - pochodne od wynagrodze - odpis na ZFS - badania lekarskie - podre subowe krajowe oraz szkolenia pracownikw - usugi internetowe i telefoniczne - zakup energii i wody - pozostae usugi - zakup materiaw - ubezpieczenie budynku i mienia - zakup ksiek - realizacja projektu Profesjonalista w kulturze Stan rodkw obrotowych na koniec roku

DZ. 921 ROZDZ. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby PLAN WYKONANIE x x 264.555,00 75.400,00 30.400,00 15.320,00 2.914,00 300,00 1.700,00 6.700,00 9.000,00 67.616,00 2.250,00 3.400,00 x 49.555,00 2.500,00 260.805,72 54.123,16 25.780,00 10.408,63 1.964,00 90,00 446,05 5.351,80 14.033,54 17.512,63 79.606,38 3.087,00 x 48.402,53 3.528,85

DZ. 921 ROZDZ. 92116 Biblioteki PLAN WYKONANIE x 62.000,00 29.200,00 500,00 6.400,00 1.100,00 100,00 700,00 2.300,00 x 200,00 10.500,00 1.000,00 10.000,00 x 0 913,00 49.174,13 22.585,28 x 4.117,58 1.057,00 60,00 75,20 x x 115,17 9.409,67 888,00 10.866,23 x 0

Jednostka organizacyjna, jak jest Gminny Orodek Kultury w Bokach na pocztek roku dysponowaa rodkami obrotowymi w kwocie 2.074,00 z. Planowane przychody w kwocie 264.555,00 z, zostay wykonane w kwocie 262.260,57 z.

Na przychody zoyy si: dotacja z budetu w kwocie 209.438,04 z dochody z najmu pomieszczenia w kwocie 4.420,00 z sala GOK wynajmowana bya gwnie na potrzeby firm prowadzcych dziaalno komercyjn, ale rwnie na potrzeby szkole dla rolnikw w ramach projektw unijnych. Dotacja rozwojowa na realizacje Projektu pt. Profesjonalista w kulturze edukacja muzyczna na wsi w kwocie 48.402,53 z

Koszty w kwocie 260.805,72 z, zostay poniesione na: realizacj Projektu w kwocie 48.402,53 z. Projekt Profesjonalista w kulturze edukacja muzyczna na wsi finansowany ze rodkw EFS i BP. Okres realizacji projektu maj listopad 2008 r, wynagrodzenie dla 4 pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 64.531,79 z, wynagrodzenie wynikajce z umw zlecenia i o dzieo w kwocie 15.900,00 z. S to umowy zawarte z instruktorami muzyki na potrzeby zaj oraz przygotowania repertuaru wystpw Orkiestry Dtej i zespou Klekociaki, odpis na fundusz socjalny w kwocie 1.964,00 z, zakup energii w GOK-u i wietlicach wiejskich w kwocie 14.033,54 z,

inne wiadczenia na rzecz pracownikw w kwocie 536,05 m.in.: podre subowe, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiaw biurowych, krzese, platonier, rodkw czystoci do GOK-u i CKT, artykuw spoywczych w kwocie 4.812,06 z, wyposaenie do budynku CKT w kwocie 16.191,67 z. Zakupiono meble, karnisze, markizety, aluzje, gniazda do sieci komputerowej, niszczark, kable, wtyki remont wietlicy w Sieklukach w kwocie 24.392,42 z. Wykonano nowe schody wejciowe wraz z balustrad i stalow konstrukcj dachow, dobudowano taras, uoono gres i panele na cianach, wymieniono owietlenie. wymieniono instalacj elektryczn wraz z elementami owietlenia na kwot 2.300,00 z w wietlicy we wsi Dubno, wymieniono instalacj elektryczn w wietlicy we wsi Piotrowo Trojany w kwocie 1.500,00 z, remont wietlicy w Bodakach na kwot 14.380,83 z. Wykonano konstrukcj drewnian dachu, wzmocniono budynek wiecem i pokryto blach, wmontowano nowe drzwi wejciowe, zakup gazu na opa do CKT w kwocie 14.538,20 z, zakup wgla do GOK-u w kwocie 8.989,69 z, transport zespow biorcych udzia w imprezach w kwocie 2.891,98 z, przegld i konserwacja pieca c.o. w kwocie 170,80 z, abonament internetowy, usugi telekomunikacyjne w kwocie 5.351,80 z, ubezpieczenie budynkw, mienia i sprztu na kwot 3.087,00 z, zakupiono do GOK-u sprzt elektroakustyczny, statyw, reflektory, ustniki, lirki, wieszak na stroje ludowe na kwot 5.909,86 z, opacenie abonamentu radiowotelewizyjnego, opata ZAiKS, monitoring oraz konserwacja systemu zabezpieczajcego budynek, wywz nieczystoci na kwot 3.663,40 z, organizacja imprez na kwot 7.258,10 takich jak: Ekumeniczny Wieczr Kold, Dzie Kobiet, dyskoteki letnie, Andrzejki, bal seniora, Sylwester, cykliczne spotkania pt: cztery pory roku spotkanie z tradycj

Gminny Orodek Kultury na koniec roku nie posiada zobowiza wobec dostawcw towarw i usug oraz wobec Zakadu Ubezpiecze Spoecznych i Urzdu Skarbowego oraz nie udziela porcze i gwarancji bankowych. Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 3.528,85 z

Jednostka organizacyjna jak jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bokach na pocztek roku nie dysponowaa rodkami obrotowymi. Planowane przychody w kwocie 62.000,00 z, zostay wykonane w kwocie 49.174,13 z. Na przychody zoyy si: dotacja z budetu w kwocie 43.261,13z

dotacja ze rodkw finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 z, darowizna w ramach akcji czas na czytanie w kwocie 913,00 z. Koszty w kwocie 49.174,13 z, zostay poniesione na: wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 26.702,86 z, zakup ksiek z dotacji z budetu 273 woluminw ksiek na kwot 4.953,23 z, zakup ksiek z dotacji ze rodkw finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 z, to jest 301 woluminw, darowizna w postaci 30 ksiek na kwot 913,00 z, zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, prenumerata czasopism w kwocie 2.809,57 z, zakup usug abonamentowych, zdrowotnych w kwocie 250,37 z zakup wyposaenia do nowego budynku w kwocie 6.600,10 z, ubezpieczenie mienia w kwocie 888,00 z, odpis na fundusz socjalny w kwocie 1.057,00 z. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec roku nie posiadaa zobowiza wobec dostawcw towarw i usug oraz wobec Zakadu Ubezpiecze Spoecznych i Urzdu Skarbowego oraz nie udzielaa porcze i gwarancji bankowych. Na koniec roku nie posiadaa rodkw obrotowych. Zacznik Nr 8 do zarzdzenia Nr 5 /09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODW WASNYCH I WYDATKW ZA 2008 ROK

Wykaz jednostek organizacyjnych Wyszczeglnienie Zesp Szk w Bokach Plan 1 Stan rodkw pieninych na pocztek roku PRZYCHODY w tym: - odpatno za wyywienie - dochody z najmu pomieszcze WYDATKI 2 9.333,00 135.500,00 Wykonania 3 9.332,78 121.028,75 Szkoa Podstawowa w Andryjankach Plan 4 27,00 19.100,00 Wykonanie 5 27,40 23.032,03 6

Razem

Plan

Wykonanie

7 9.360,18 144.060,78

9.360,00 154.600,00

122.500,00 13.000,00 142.500,00

103.568,75 17.460,00 112.180,26

19.100,00 x 19.100,00

23.032,03 x 19.902,56

141.600,00 13.000,00 161.600,00

126.600,78 17.460,00 132.082,82

w tym: - zakup rodkw ywnoci - zakup naczy, rodkw czystoci - zakup materiaw i wyposaenia na urzdzenie boiska szkolnego Stan rodkw pieninych na koniec roku

126.500,00 3.000,00 13.000,00

108.385,22 1.529,92 2.265,12

18.500,00 600,00 x

19.426,70 475,86 x

145.000,00 3.600,00 13.000,00

127.811,92 2.005,78 2.265,12

2.333,00

18.181,27

27,00

3.156,87

2.360,00

21.338,14

Zacznik Nr 9 do zarzdzenia Nr 5/09 Wjta Gminy Boki z dnia 9 marca 2009r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

Lp I II

Dz. 900 rozdzia 90011 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Przychd ogem w tym: 0690 wpywy z rnych opat - za gospodarcze korzystanie ze rodowiska Wydatki ogem w tym: 4300 zakup usug pozostaych - biece utrzymanie wysypiska Stan rodkw pieninych na koniec roku

Plan 531,00 2.800,00

Wykonanie 530,51 3.797,67

III

2.800,00 3.200,00 3.200,00 131,00

3.797,67 x x 4.328,18

IV