You are on page 1of 18

UCHWAA NR XXV/134/09 RDY GMINY SZUDZIAOWO z dnia 10 wrzenia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaek Nr ew. 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315 o cznej powierzchni 8,1ha, pooonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziaowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow (zagrodow agroturystyczn, pensjonatow i letniskow) z dopuszczeniem jednorodzinnej, na zasadach wymiennoci oraz usug zdrowia i opieki spoecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr1180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, 2005 r. Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 12 poz. 63, z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 80 poz. 541, Nr 191 poz. 1374, z 2008 r. Nr 237 poz. 1657, z 2009 r. Nr 1 poz. 3), oraz art. 15, art. 20 ust.1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) uchwala si co nastpuje: DZIA I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej agroturystycznej, pensjonatowej i letniskowej z dopuszczeniem jednrodzinnej (na zasadzie wymiennoci) oraz komercyjnych usug zdrowia i opieki spoecznej, o cznej powierzchnica 8,1ha, obejmujcejdziaki Nr ew.; 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2,n 189/3, 189/4, 190/8 i 315, pooone na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziaowo, woj. podlaskie; skadajcy si z ustale zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000, stanowicym zacznik Nr 1 do uchway. 2. Granice terenu objtego planem wyznaczaj: drogi gminne wczone w zakres opracowania, oznaczone w ewidencji geodezyjnaj Nr 183, 184 i 185 czce teren opracowania z drogami powiatowymi: z Lipowego Mostu do miejscowoci Nowy Ostrw i do wsi Talkowszczyzna, oraz granice dziaki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej Nr ew. 190/6. 2. Integralnymi czciami niniejszej uchway s rwnie: 1) zacznik Nr 2 stwierdzajcy zgodno ustale planu ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Szudziaowo uchwalonym Uchwa Nr III/14/98 Rady Gminy Szudziaowo z dnia 22 grudnia 1998 r., wraz ze zmianami przyjtymi Uchwa Nr XXV/133/09 Rady Gminy Szudziaowo z dnia 10 wrzenia 2009 r.

2) zacznik Nr 3 okrelajcy sposb realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy Szudziaowo, oraz zasady ich finansowania. 3. Ustalenia oglne: 1. Celem opracowania planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej o rnym sposobie uytkowania i dopuszczeniem wymiennoci wraz z towarzyszcymi funkcjami usug komercyjnych; zdrowia i opieki spoecznej, komunikacj oraz infrastruktur techniczn, pooonego w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej i chronionego obszaru specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 Puszcza Knyszyska w sposb niekolizyjny z otoczeniem i rodowiskiem przyrodniczym. 2. Przedmiotem ustale planu s: 1) przeznaczenie terenu, szczeglne warunki zagospodarowania i ograniczenia w jego uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, gabaryty obiektw i wskanik intensywnoci zabudowy; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego oraz parametry i wskaniki zabudowy; 3) zasady i warunki przeksztace i podziau nieruchomoci; 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych; 6) granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw odrbnych; 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ukadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej; 8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenu; 9) ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpoarowej; 10) stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat od wzrostu wartoci nieruchomoci z tytuu uchwalenia planu 3. Nie ustala si z powodu braku ich wystpowania: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; 2) granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji. 4. Ilekro w przepisach niniejszej uchway jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) planie naley przez to rozumie plan, o ktrym mowa w 1 uchway, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; 2) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa; 3) przepisach szczeglnych i odrbnych naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajce z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postpowania administracyjnego);

4) rysunku planu naley przez to rozumie rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway; 5) linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie lini oddzielajc tereny o rnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub rnych zasadach zagospodarowania; 6) terenie naley przez to rozumie teren o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi; 7) przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie, takie przeznaczenie, ktre powinno dominowa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi- stanowic jego funkcj podstawow; 8) przeznaczeniu dopuszczalnym - naley przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe, wzbogacajce lub uzupeniajce funkcj podstawow; 9) obszarze opracowania i uchwalenia naley przez to rozumie obszar okrelony w 1 ust. 2 niniejszej uchway; 10) obszarze przestrzeni publicznej - naley przez to rozumie obszar o szczeglnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkacw, poprawy jakoci ich ycia i sprzyjajcy nawizywaniu kontaktw spoecznych; 11) urzdzeniach i obiektach towarzyszcych - naley przez to rozumie urzdzenia cile zwizane z prawidowym funkcjonowaniem zabudowy lub zagospodarowania, realizujcego przeznaczenie podstawowe lub dopuszczalne terenu w tym w szczeglnoci: usug towarzyszcych, infrastruktury technicznej, dojazdw i podjazdw, miejsc parkowania itp.; 12) urzdzeniach infrastruktury technicznej - naley przez to rozumie urzdzenia: zaopatrzenia w wod, odprowadzania i oczyszczania ciekw i wd opadowych, gromadzenia odpadw staych, elektroenergetyki, gazownicze, ciepownicze i telekomunikacyjne; 13) obiektach usugowych nieuciliwych dla rodowiska - naley przez to rozumie przedsiwzicia, ktre nie s wymienione w rozporzdzeniu okrelonym w odrbnych przepisach szczeglnych, jako obligatoryjnie wymagajcych sporzdzenia raportu ich oddziaywania na rodowisko oraz decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ich realizacj; 14) tymczasowym uytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - naley przez to rozumie dopuszczenie moliwoci okrelonego sposobu uytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie; 15) wskaniku intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie stosunek powierzchni oglnej zabudowy do powierzchni terenu. 5. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowizujcymi: 1) granice terenu objtego planem; 2) cige linie rozgraniczajce tereny i symbole terenw; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) klasyfikacja i podstawowe parametry ulic

6. Pozostae oznaczenia graficzne maj charakter informacyjny i postulatywny. DZIA II. USTALENIA DLA TERENW OBJTYCH PLANEM Rozdzia 1 Przeznaczenie terenw, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenw, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektw, wskaniki intensywnoci zabudowy. 4. Ustala si symbole przeznaczenia terenw i warunkw ich zabudowy: 1. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem MR stanowi istniejc i projektowan zabudow zagrodow agroturystyczn z moliwoci zmiany funkcji na zabudow pensjonatow lub jednorodzinn. 2. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 1 ustala si: 1) istniejca i projektowana zabudowa, w pierwszym etapie o funkcji zagrodowej agroturystycznej parterowa z poddaszem uytkowym i moliwoci podpiwniczenia. Nie zaleca si podpiwniczania zabudowy przy wysokim poziomie wd gruntowych; 2) wskanik intensywnoci zabudowy 0,25 umoliwiajcy zachowanie minimum 70 % powierzchni terenw biologicznie czynnych; 3) zabudowa adaptowana ulegajca przebudowie i zabudowa projektowana, o wysokich walorach architektoniczno przestrzennych, uwzgldniajca tradycje regionalne, nie moe stanowi dominanty w otaczajcym terenie lenym. Forma architektoniczna, rodzaj wykoczenia i kolorystyka budynkw powinny tworzy jedn cao z budynkami adaptowanymi na dziace; 4) wysoko zabudowy parterowa i uytkowe poddasze, lub 10,5m. (od najniszego poziomu terenu do kalenicy dachu budynku). Dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe o ktach nachylenia poaci dachowych zblionym do 45o z dopuszczeniem odstpstwa o 20 %; 5) szerokoci elewacji frontowej nie ogranicza si i winna ona wynika z potrzeb uytkowych inwestora i zachowa wymagane odlegoci okrelone warunkami technicznymi od dziaek ssiednich i granicy lasu okrelonej planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej (nie dotyczy zabudowy istniejcej); 6) warunki obsugi komunikacyjnej i zasady realizacji infrastruktury technicznej wedug ustale branowych; 3. Na terenie okrelonym w ust. 1 dopuszcza si; 1) zabudow mieszkaniow, jednorodzinn lub pensjonatow; 2) zabudow gospodarcz uzupeniajc, towarzyszc zabudowie mieszkaniowej; 3) ziele urzdzon, towarzyszc obiektom budowlanym; 4. Na terenach okrelonych w ust. 1 zakazuje si: 1) realizacji obiektw uciliwych w rozumieniu rozporzdzenia okrelonego przepisami szczeglnymi, w sprawie okrelania rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa, wymagajcych

zakwalifikowania przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko, o ile wyniki raportu wyka uciliwo podejmowanego przedsiwzicia dla rodowiska, a w szczeglnoci dla obszaru NATURA 2000; 2) budowy ogrodze z betonu, elbetu lub materiaw odpadowych, przy czym ogrodzenia od strony ulic publicznych naley wykonywa jako aurowe z przewitami powyej 40 % i wysokoci nie przekraczajcej 1,60 m; 3) stosowania materiaw substandardowych, w tym sztucznych paneli elewacyjnych i pokry dachowych pytami i blachami falistymi oraz pap; 4) tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, za wyjtkiem tymczasowego wykorzystywania terenw do dziaalnoci rolniczej i agroturystycznej. 5. Teren oznaczony w rysunku planu symbolami MP przeznacza si pod zabudow mieszkaniow, pensjonatow; 6. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 5 ustala si: 1) wskanik intensywnoci zabudowy 0,25 umoliwiajcy zachowanie minimum 70 % powierzchni terenw biologicznie czynnych; 2) zabudowa projektowana, o wysokich walorach architektoniczno przestrzennych, uwzgldniajca tradycje regionalne, nie moe stanowi dominanty w otaczajcym terenie lenym. Forma architektoniczna, rodzaj wykoczenia i kolorystyka budynkw powinny tworzy jedn cao z otoczeniem; 3) wysoko zabudowy parterowa i uytkowe poddasze, lub 10,5m. (od najniszego poziomu terenu do kalenicy dachu budynku). Dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe o ktach nachylenia poaci dachowych zblionym do 45o z dopuszczeniem odstpstwa o 20 %; 4) szerokoci elewacji frontowej nie ogranicza si i winna ona wynika z potrzeb uytkowych inwestora i zachowa wymagane odlegoci okrelone warunkami technicznymi od dziaek ssiednich i granicy lasu okrelonej planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej (z dopuszczeniem odstpstwa na uzasadniony wniosek inwestora w projekcie budowlanym inwestycji, przy zachowaniu jednak wymogw warunkw technicznych); 5) warunki obsugi komunikacyjnej i zasady realizacji infrastruktury technicznej wedug ustale branowych; 6) ustala si obowizek prowadzenia robt budowlanych pod nadzorem archeologicznym na podstawie pozwolenia Podlaskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Biaymstoku w poudniowej czci dziaek Nr ew. 188/5 i 189/3 na gboko do 10,0 m. od granicy wasnoci; 7. Na terenie okrelonym w ust. 5 dopuszcza si; 1) zabudow mieszkaniow, jednorodzinn; 2) zabudow gospodarcz uzupeniajc, towarzyszc zabudowie mieszkaniowej; 3) ziele urzdzon, towarzyszc obiektom budowlanym; 8. Na terenach okrelonych w ust. 5 zakazuje si: 1) realizacji obiektw uciliwych w rozumieniu rozporzdzenia okrelonego przepisami szczeglnymi, w sprawie okrelania rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco

oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa, wymagajcych zakwalifikowania przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko, o ile wyniki raportu wyka uciliwo podejmowanego przedsiwzicia dla rodowiska, a w szczeglnoci dla obszaru NATURA 2000; 2) budowy ogrodze z betonu, elbetu lub materiaw odpadowych, przy czym ogrodzenia od strony ulic publicznych naley wykonywa jako aurowe z przewitami powyej 40 % i wysokoci nie przekraczajcej 1,60 m; 3) stosowania materiaw substandardowych, w tym sztucznych paneli elewacyjnych i pokry dachowych pytami i blachami falistymi oraz pap; 4) tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, za wyjtkiem tymczasowego wykorzystywania terenw do dziaalnoci rolniczej i agroturystycznej; 9. Teren oznaczony w rysunku planu symbolami ML przeznacza si pod zabudow mieszkaniow, letniskow; 10. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 9 ustala si: 1) wskanik intensywnoci zabudowy 0,25 umoliwiajcy zachowanie minimum 70 % powierzchni terenw biologicznie czynnych; 2) zabudowa projektowana, o wysokich walorach architektoniczno przestrzennych, uwzgldniajca tradycje regionalne, nie moe stanowi dominanty w otaczajcym terenie lenym. Forma architektoniczna, rodzaj wykoczenia i kolorystyka budynkw powinny tworzy jedn cao z otoczeniem; 3) 1)wysoko zabudowy parterowa i uytkowe poddasze, lub 10,5m. (od najniszego poziomu terenu do kalenicy dachu budynku). Dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe o ktach nachylenia poaci dachowych zblionym do 45o z dopuszczeniem odstpstwa o 20 %; 4) szerokoci elewacji frontowej nie ogranicza si i winna ona wynika z potrzeb uytkowych inwestora i zachowa wymagane odlegoci okrelone warunkami technicznymi od dziaek ssiednich i granicy lasu okrelonej planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej (z dopuszczeniem odstpstwa na uzasadniony wniosek inwestora w projekcie budowlanym inwestycji, przy zachowaniu jednak wymogw warunkw technicznych); 5) warunki obsugi komunikacyjnej i zasady realizacji infrastruktury technicznej wedug ustale branowych; 11. Na terenie okrelonym w ust. 9 dopuszcza si; 1) zabudow mieszkaniow, jednorodzinn; 2) zabudow gospodarcz uzupeniajc, towarzyszc zabudowie mieszkaniowej; 3) ziele urzdzon, towarzyszc obiektom budowlanym; 12. Na terenach okrelonych w ust. 9 zakazuje si: 1) realizacji obiektw uciliwych w rozumieniu rozporzdzenia okrelonego przepisami szczeglnymi, w sprawie okrelania rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa, wymagajcych zakwalifikowania przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko,

o ile wyniki raportu wyka uciliwo podejmowanego przedsiwzicia dla rodowiska, a w szczeglnoci dla obszaru NATURA 2000; 2) budowy ogrodze z betonu, elbetu lub materiaw odpadowych, przy czym ogrodzenia od strony ulic publicznych naley wykonywa jako aurowe z przewitami powyej 40 % i wysokoci nie przekraczajcej 1,60 m; 3) stosowania materiaw substandardowych, w tym sztucznych paneli elewacyjnych i pokry dachowych pytami i blachami falistymi oraz pap; 4) tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, za wyjtkiem tymczasowego wykorzystywania terenw do dziaalnoci rolniczej i agroturystycznej; 13. Teren oznaczony w rysunku planu symbolami MP-UI przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo-hotelow z dopuszczeniem usug komercyjnych zdrowia i opieki spoecznej; 14. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 13 ustala si: 1) wskanik intensywnoci zabudowy 0,25 umoliwiajcy zachowanie minimum 70 % powierzchni terenw biologicznie czynnych; 2) zabudowa projektowana, o wysokich walorach architektoniczno przestrzennych, uwzgldniajca tradycje regionalne, nie moe stanowi dominanty w otaczajcym terenie lenym. Forma architektoniczna, rodzaj wykoczenia i kolorystyka budynkw powinny tworzy jedn cao z otoczeniem; 3) projektowana zabudowa mieszkaniowo-hotelowa, o wysokoci do 2 kondygnacji nadziemnych i poddasze uytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia, lub 10,5 m. (od najniszego poziomu terenu do kalenicy dachu budynku). Dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, w tym mansardowe o nachyleniu poaci dachowych od 20 do 50. Dopuszcza si stosowanie stropodachw, w tym tarasw uytkowych oraz odstpstwo o 20 % nieprzekraczalnej wysokoci budynku i nachyleniu poaci dachowych, po uzasadnieniu rozwiza szczegowych wynikajcych z potrzeb przestrzennouytkowych inwestora; 4) szerokoci elewacji frontowej nie ogranicza si i winna ona wynika z potrzeb uytkowych inwestora i zachowa wymagane odlegoci okrelone warunkami technicznymi od dziaek ssiednich i granicy lasu okrelonej planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej (z dopuszczeniem odstpstwa na uzasadniony wniosek inwestora w projekcie budowlanym inwestycji, przy zachowaniu jednak wymogw warunkw technicznych); 5) warunki obsugi komunikacyjnej i realizacji urzdze infrastruktury technicznej wg ustale branowych; 15. Na terenie okrelonym w ust. 13 dopuszcza si; 1) zabudow mieszkaniow, jednorodzinn lub pensjonatow; 2) zabudow usugow o funkcji gastronomicznej; 3) zabudow gospodarcz uzupeniajc, towarzyszc zabudowie mieszkaniowej, w tym garaow i parkingow; 4) ziele urzdzon, towarzyszc obiektom budowlanym; 16. Na terenach okrelonych w ust. 13 zakazuje si:

1) realizacji obiektw uciliwych w rozumieniu rozporzdzenia okrelonego przepisami szczeglnymi, w sprawie okrelania rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa, wymagajcych zakwalifikowania przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko, o ile wyniki raportu wyka uciliwo podejmowanego przedsiwzicia dla rodowiska, a w szczeglnoci dla obszaru NATURA 2000; 2) budowy ogrodze z betonu, elbetu lub materiaw odpadowych, przy czym ogrodzenia od strony ulic publicznych naley wykonywa jako aurowe z przewitami powyej 40 % i wysokoci nie przekraczajcej 1,60 m; 3) stosowania materiaw substandardowych, w tym sztucznych paneli elewacyjnych i pokry dachowych pytami i blachami falistymi oraz pap; 4) tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, za wyjtkiem tymczasowego wykorzystywania terenw do dziaalnoci rolniczej. 17. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem LS stanowi istniejce tereny zalesione; 1) Dla terenu o ktrym mowa w ust. 17 ustala si; adaptacj istniejcego drzewostanu i zalesienie terenw bezporednio przylegych, drzewostanem charakterystycznym pod wzgldem krajobrazowym dla Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej, jako rekompensaty za utracone tereny lene przeznaczone do wylesienia w obszarze objtym planem; 2) dla terenu o ktrym mowa w ust.17, dopuszcza si bierne funkcje rekreacyjno wypoczynkowe (cigi spacerowe i siedziska do odpoczynku); 3) na terenie o ktrym mowa w ust. 17 zakazuje si realizacji obiektw kubaturowych i elementw maej architektury; 18. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem Sw przeznacza si pod lokalne ujcie wody gbinowej, dla zaopatrzenia w wod caego obszaru objtego planem, sposb zagospodarowania terenu okrela opracowanie branowe; 19. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami KD-D stanowi istniejce i projektowane drogi publiczne, wczone do drg powiatowych: Nr 1276 Podsokoda Lipowy Most Sosnowik Nowy Ostrw i Nr 1277 Talkowszczyzna Lipowy Most. Warunki zagospodarowania terenw drg publicznych, okrelaj ustalenia branowe. Rozdzia 2 Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 5. Ustala si nastpujce zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) przestrzega naley zasad zabudowy okrelonych w rysunku planu; 2) obowizuje zasada kompleksowej realizacji zabudowy, przed oddaniem obiektu do uytkowania; 3) istniejce przylege drogi publiczne, zalicza si do inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym. Uzbrojenie terenu w liniach rozgraniczajcych ulic i wjazdy na teren dziaek wymagaj uzgodnie z Zarzdc drogi i pozwole na realizacj.

4) rozwizania architektoniczne zabudowy wymagaj rozwiza indywidualnych i wysokich walorw architektoniczno przestrzennych; Rozdzia 3 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 6. W zakresie ochrony rodowiska i przyrody ustala si: 1) W zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego naley respektowa ustalenia zawarte w planie ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej im. Prof. Witolda Sawiskiego ustanowionego Rozporzdzeniami Wojewody Podlaskiego: Nr 22/01, z dnia 9 sierpnia 2001 roku i Nr 1/06 z dnia 14 marca 2006 roku w (Dz. Urz. Wojewdztwa Podlaskiego z 2006 r. Nr.90, poz. 888), w obszarze specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 Puszcza Knyszyska (PLB 200003) - ustanowionym Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz 2313) oraz w Specjalnym obszarze Ochrony Siedlisk "Natura 2000 Ostoja Knyszyska "(PLH200006) zaakceptowanym przez Komisj Europejsk. 2) Zakaz wprowadzania do wd lub ziemi ciekw nie speniajcych obowizujcych normatyww, a take obowizek stosowania scentralizowanych systemw zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw oraz gromadzenia i usuwania odpadw staych, z uwzgldnieniem selektywnej zbirki odpadw. 3) Zakaz lokalizacji obiektw i urzdze emitujcych zanieczyszczenia do atmosfery w ilociach mogcych stwarza przekroczenia dopuszczalnych poziomw niektrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomw niektrych substancji w powietrzu oraz marginesw tolerancji dla dopuszczalnych poziomw niektrych substancji, okrelonych w odrbnych przepisach szczeglnych. 4) Obowizek zapewnienia moliwie najlepszego stanu akustycznego rodowiska, poprzez przestrzeganie wartoci progowych poziomu haasu w rodowisku, okrelonych w odrbnych przepisach szczeglnych, aktualnie: a) 55dB pora dnia (rwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia); b) 45dB pora nocna (rwny 1 najmniej korzystnej godziny nocy); 5) W zakresie ochrony rodowiska kulturowego naley respektowa ustalenia dotyczce nawizywania skali i formy projektowanej zabudowy do istniejcego otoczenia lenego, a take zachowania regionalnych cech zabudowy. Rozdzia 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. 7. 1. Ochrona zabytkw i obiektw o wartociach kulturowych: Obszar objty planem nie jest objty ochron konserwatorsk, na obszarze objtym planem nie wystpuj zabytki nieruchome, ujte w wojewdzkiej ewidencji zabytkw. 2. Ochrona zabytkw archeologicznych: 1) Z uwagi na udokumentowane stanowisko archeologiczne Nr 1 w obszarze Nr 35-90 Lipowy Most, w bezporednim ssiedztwie dziaek Nr ew. 188/5 i 189/3, w 4 ust. 2 pkt 6 ustale planu okrelono obowizek prowadzenia robt budowlanych w poudniowej czci tych dziaek na gboko do 10,0m od granicy wasnoci pod nadzorem archeologicznym, na

podstawie pozwolenia w Biaymstoku;

Podlaskiego

Wojewdzkiego

Konserwatora

Zabytkw

2) Ponadto w przypadku odkrycia w obszarze objtym planem, podczas prac budowlanych przedmiotw co do ktrych istnieje przypuszczenie i s one zabytkami, zobowizuje si inwestora i wykonawc robt do powiadomienia o tym Podlaskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw lub Wjta Gminy Szudziaowo oraz wstrzymania wszelkich prac i przeprowadzenia w niezbdnym zakresie bada archeologicznych terenu, a take sporzdzenia dokumentacji na koszt jednostki finansujcej te roboty. Rozdzia 5 Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. 8. Przestrzenie publiczne na obszarze objtym planem stanowi istniejce drogi powiatowa i gminna. Ustala si nastpujce wymagania dotyczce ksztatowania przestrzeni publicznych: 1) przestrzegania ustale rozdziau 2 uchway, poprzez uzgadnianie rozwiza w projektach budowlanych inwestycji z Zarzdcami terenw; 2) zabezpieczenia stosownych rezerw terenowych wymaganych przepisami szczeglnymi dla projektowanych kategorii drg, zgodnie z postulowanym przebiegiem w rysunku planu; 3) stosowania ujednoliconych zasad oznakowania drg i cigw pieszo jezdnych. Rozdzia 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw szczeglnych. 9. Na obszarze objtym planem wystpuj tereny podlegajce ochronie na podstawie przepisw szczeglnych: 1) Teren objty planem ley w granicach terenw osadniczo rolniczych o ograniczonym rozwoju,wynikajcym z ich pooenia w obszarach: Parku Krajobrazowego puszczy Knyszyskiej im. Profesora Witolda Sawiskiego, specjalnej ochrony ptakw "Natura 2000 Puszcza Knyszyska" oraz specjalny obszar ochrony siedlisk " Natura 2000 Ostoja Knyszyska" ,o ktrych mowa w rozdziale III - dotyczcym zasad ochrony rodowiska. 2) Dla terenw objtych planem, sporzdzono inwentaryzacj gatunkw ptakw i ich siedlisk, oraz inwentarryzacj siedlisk przyrodniczych , a take gatunkw rolin i zwierzt- zgodnie z dyrektyw Rady EWG 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono potrzeby zastosowania w obszarze objtym planem ewentualnych rodkw agodzcych, minmalizujcych lub kompensyjcych. Rozdzia 7 Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem. 10. W obszarze objtym planem, nie wystpuj nieruchomoci wymagajce scalenia i podziau;

Rozdzia 8 Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 11. Na obszarze objtym planem nie wystpuj tereny wymagajce ustalenia szczeglnych warunkw zagospodarowania oraz ogranicze w ich uytkowaniu. Rozdzia 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji. Ustala si nastpujce zasady obsugi komunikacyjnej: 1) 1KD-Dx projektowana ulica jako cig pieszo jezdny w cigu istniejcej drogi gminnej o szerokoci 6,0m. na dziace Nr ew. 185, z wyokrgleniem istniejcych linii rozgraniczjcych normatywnymi ukami poziomymi R1 R5 = 70m. i R6 R7 = 40m., kosztem dziaek o Nr ew; 192/6, 190/6, 217, 190/8 i 190/7 jak w rysunku planu, o szerokoci jezdni 3,5m. 2) 2KD-D projektowana ulica wewntrzna, w cigu istniejcej drogi gminnej o szerokoci 6,0m. na dziace Nr ew.184, z poszerzeniem do 8,0m.jak w rysunku planu, kosztem dziaek o Nr ew. 315, 188/2, 188/4 i 188/5, o szerokoci jezdni 5,0m; 3) 3KD-D projektowana ulica wewntrzna, w cigu istniejcej drogi wewntrznej o szerokoci 10,0 m. na dziaksach o Nr ew. 188/2 i 189/2 z poszerzeniem do 12,5m. jak w rysunku planu kosztem dziaki Nr ew. 189/3, o szerokoci jezdni 5,0 m.; 4) 4KD-Dx projektowana ulica ulica jako cig pieszo jezdny w cigu istniejcej drogi gminnej na dziace Nr ew. 183, o szerokoci jezdni 3,5 m. 5) rozwizania techniczne ulic i wczenia do nich naley wykona zgodnie z obowizujcymi przepisami szczeglnymi, w uzgodnieniu z ich zarzdcami; 6) narone cicia linii rozgraniczajcych na skrzyowaniach ulic 5x5m. i istniejce; 7) powizania ukadu komunikacyjnego z ukadem zewntrznym stanowi drogi powiatowe; Nr 1276B Kopna Gra Lipowy Most Sosnowik Nowy Ostrw i Nr 1277B Talkowszczyzna Lipowy Most oraz istniejce drogi pieszo jezdne; 8) na terenach ulic, w obrbie linii rozgraniczajcych ulic zakazuje si realizacji obiektw budowlanych, w tym i tymczasowych, z wyjtkiem urzdza technicznych dotyczcych ich utrzymania, a take infrastruktury technicznej. 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej. 1) Ustala si nastpujce i przeciwpoarowych: zasady zaopatrzenia w wod do celw komunalnych

a) zaopatrzenia w wod dla celw komunalnych i przeciwpoarowych z projektowanej sieci wodocigowej, zasilanej z lokalnego ujcia wody studni gbinowej, na warunkach udzielonego pozwolenia wodnoprawnego przez waciwy organ administracyjny; b) woda pobierana ze studni do celw spoywczych, powinna spenia wymogi jakociowe okrelone w przepisach szczeglnych, a w przypadku ich nie spenienia po zastosowaniu urzdze uzdatniajcych wod;

c) orientacyjna lokalizacja studni na terenie oznaczonym symbolem Sw oraz zasady przebiegu projektowanej sieci wodocigowej pokazane w rysunku planu mog ulec zmianie w projekcie budowlanym inwestycji, pod warunkiem e nie bdzie to kolidowao z projektowanym zagospodarowaniem terenu i bd zachowane obowizujce w tym zakresie przepisy szczeglne. 2) Ustala si nastpujce zasady odprowadzania ciekw komunalnych i wd opadowych: a) odprowadzanie ciekw komunalnych do projektowanych przydomowych oczyszczalni ciekw, zlokalizowanych na wasnych dziakach, zgodnie z obowizujcymi przepisami szczeglnymi; b) wody opadowe i roztopowe, z utwardzonych szczelnych powierzchni drg i parkigw, a take innych terenw o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin i substancjami ropopochodnymi, ujte w szczelne otwarte lub zamknite systemy kanalizacji deszczowej powinny by przed ich wprowadzeniem do wd lub do gruntu oczyszczone w taki sposb aby speniay wymogi ochrony rodowiska okrelone w aktualnych przepisach szczeglnych. Rodzaj i lokalizacj urzdze naley okreli w projekcie budowlanym inwestycji; c) wody opadowe z dachw, terenw zielonych i innych, o maym stopniu zanieczyszczenia mog by odprowadzane powierzchniowo bezporednio do gruntu na wasny nieutwardzony teren uniemoliwiajcy ich spyw na tereny ssiednie, poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie uksztatowanie terenu i zastosowanie rozwiza technicznych takich jak may zbiornik retencyjny wykrzystanie wd deszczowych do celw gospodarczych; d) ustala si zakaz odprowadzania do wd lub do gruntu ciekw i wd opadowych nie speniajcych obowizujcych norm , ustalonych w przepisach szczeglnych. 14. W zakresie systemu usuwania opadw staych ustala si: 1) usuwanie odpadw staych, systemem zorganizowanym, do pojemnikw bd kontenerw ustawionych na posesjach i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z odrbnymi przepisami szczeglnymi. 2) lokalizacj pojemnikw i kontenerw na odpady stae zgodnie z warunkami okrelonymi w obwizujcych przepisach szczeglnych. 3) wprowadzenie selektywnej zbirki odpadw, wraz z organizacj ich odbioru wedug rozstrzygni Wjta Gminy Szudziaowo. 15. W zakresie systemu zaopatrzenia w energi elektryczn. 1. Ustala si: 1) zasilanie odbiorcw z istniejcej stacji transformatorowej supowej ST11-1632, zlokalizowanej przy drodze powiatowej KD-L 1276B (poza granicami opracowania), z wykorzystaniem istniejcej w drodze 1KD-Dx linii NN; 2) istniejc w liniach rozgraniczajcych drogi 1KD-Dx lini energetyczn NN napowietrzn pozostawia si do dalszej eksploatacji; 3) zasilanie odbiorcw z terenu opracowania lini NN napowietrzn projektowan od istniejcej linii NN w drodze 1KD-Dx; prowadzon w liniach rozgraniczajcych drg 2KDD, 3KD-D i 4KD-Dx

4) przebudow, budow i dostosowanie do nowych warunkw pracy urzdze energetycznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne, z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi przepisami szczeglnymi. 2. Zakada si poczenie projektowanej linii NN, w cigu istniejcej drogi (stanowicej przeduenie w kierunku poudniowym projektowanej drogi 2KD-D z lini istniejc poza granicami opracowania. 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si z indywidualnych kotowni, postulujc zastosowanie paliw proekologicznych lub ze rde energii odnawialnej. 17. W zakresie obsugi telekomunikacyjnej ustala si podczenia potencjalnych abonentw z najbliej istniejcej sieci telekomunikacyjnej, po rozbudowie jej w niezbdnym zakresie w liniach rozgraniczajcych ulic. 18. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych gminy okrela zacznik Nr 2. Rozdzia 10 Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw. 19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i uytkowania terenw ustala si: 1) zakaz zabudowy terenw lenych, nie przeznaczonych pod zabudow, w granicach opracowania planu; 2) zachowania wymaganych odlegoci od terenw lenych; 3) dotychczasowy rolniczy sposb uytkowania gruntw rolnych wykorzystywanych dla funkcji agroturystycznych, do czasu ich przebudowy i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w planie Rozdzia 11 Granice obszarw wymagajce przeksztace lub rekultywacji. 20. W obszarze opracowania nie wystpuj tereny wymagajce przeksztace lub rekultywacji. Rozdzia 12 Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu. 21. Ustala si stawk procentow w wysokoci 30 % (sownie trzydzieci procent) suc naliczaniu opat z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu, pomniejszon o wkad wasny inwestora wniesiony na realizacj uzbrojenia terenu i urzdzenia drg publicznych. Rozdzia 13 Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpoarowej. 22. Obrona cywilna: 1. Obowizujcy plan zagospodarowania przestrzennego dla wojewdztwa podlaskiego nie przeznacza okrelonych w planie drg przelotowych do przewozu adunkw i substancji niebezpiecznych.

2. Odlegoci zabudowy od drg okrelonych w 12 pkt 1d uniemoliwiaj ich ewentualne zagruzowanie, co zapewni sprawn ewakuacj ludnoci w okresie zagroenia. 3. W zakresie obrony cywinej ustala si obowizek: 1) wykonania ukry wolnostojcych w terenach biologicznie czynnych terenowych urzdze sportowo rekreacyjnych oznaczonych w planie symbolem US, o pojemnoci dostosowanej do iloci osb okrelonej przepisami szczeglnymi z zakresu obronnoci i bezpieczestwa pastwa, przebywajcych na terenie objtym planem; 2) przystosowania wasnego ujcia wody pitnej do wykorzystywania w warunkach specjalnych, o wydajnoci mi. 7,5l na osob/dob. Adaptowana w planie istniejca studnia gbinowa zapewnia wymagany promie obsugi poniej 800m. 3) Przystosowania projektowanego owietlenia terenu do systemu wygaszania owietlenia zewntrznego. 4) Zapewnienia systemu alarmowania wg planu obrony cywilnej Gminy Szudziaowo. 23. W zakresie ochrony przeciwpoarowej ustala si obowizek: 1) Projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, okrelonymi w rozporzdzeniu okrelonym w odrbnych przepisach szczeglnych. 2) Zapewnienia waciwej ochrony przeciwpoarowej i zabezpieczenia przeciwpoarowego budynkw zgodnie z wymogami okrelonymi w odrbnych przepisach szczeglnych. 3) Zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpoarowe zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 4) Przystosowania drg dojazdowych, umoliwiajcych dojazd i dostp do jednostek ratowniczo ganiczych stray poarnej zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. Rozdzia 14 Przeznaczenie gruntw na cele nierolnicze. 24. Przeznacza si na cele nierolnicze cz gruntw rolnych i lenych w obszarze objtym planem o cznej powierzchni 8,1ha, w tym: 1) gruntw rolnych kl. V i VI o pow. 7,7556 ha, 2) grunty lene o pow. 0,3444ha, uzyskay przeznaczenie na cele nie lene Decyzj Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego DMG.III.7230-21/09 z dnia 6 maja 2009 r DZIA III POSTANOWIENIA OGLNE 25. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Szudziaowo. 26. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Leszek Olchowik

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXV/134/09 Rady Gminy Szudziaowo z dnia 10 wrzenia 2009 r. STWIERDZENIE ZGODNOCI ZE STUDIUM Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; terenu dziaek Nr ew. 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315 o cznej powierzchni 8,1ha, pooonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziaowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow (zagrodow agroturystyczn, pensjonatow i letniskow) z dopuszczeniem jednorodzinnej, na zasadach wymiennoci oraz usug zdrowia i opieki spoecznej. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492), Rada Gminy Grdek stwierdza zgodno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jak wyej ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Szudziaowo, przyjtym Uchwa Nr Rady Gminy Szudziaowo z dnia r. ze zmianami przyjtymi Uchwa Nr XXV/133/09 Rady Gminy Szudziaowo z dnia 10 wrzenia 2009 r.

ZacznikNr 3 do uchway Nr XXV/134/09 Rady Gminy Szudziaowo z dnia 10 wrzenia 2009 r. SPOSB REALIZACJI ZADA ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy Szudziaowo rozstrzyga niniejszym sposb realizacji inwestycji nalecych do zada wasnych Gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; terenu dziaek Nr ew. 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315 o cznej powierzchni 8,1ha, pooonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziaowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow (zagrodow agroturystyczn, pensjonatow i letniskow) z dopuszczeniem jednorodzinnej, na zasadach wymiennoci oraz usug zdrowia i opieki spoecznej. 1) Zasady oglne realizacji inwestycji celu publicznego, w tym infrastruktury technicznej:

- infrastruktury techniczna, niezbdna do funkcjonowania projektowanej zabudowy i porzdkowania kompleksowego zagospodarowania zrealizowana bdzie przez inwestora realizujcego inwestycj podstawow. 2) Wymagany zakres infrastruktury technicznej: - budowa urzdze zaopatrzenia w wod w tym: studni gbinowej z hydroforni i stacj uzdatniania wody a take sieci wodocigowych dostosowanych do potrzeb inwestorw, - budowa lokalnych, ekologicznych oczyszczalni ciekw, z odprowadzeniem wd oczyszczonych do gruntu lub otwartych zbiornikw wodnych na terenie wasnym poszczeglnych inwestorw, - budowa niezbdnych urzdze podczyszczajcych do odprowadzenia wd opadowych z terenw utwardzonych na wasnym terenie, - niezbdna sie energetyczna, realizowana bdzie przez jej dystrybutora, zgodnie z prawem energetycznym 3) Zasady finansowania zada inwestycyjnych: - Zadania inwestycyjne okrelone w p.2, finansowane bd ze rodkw wasnych inwestorw realizujcych zabudow mieszkaniow i usugow wraz z przyczami do projektowanych urzdze zaopatrzenia w wod i odprowadzenia ciekw sanitarnych. - Zakada si moliwo i celowo pozyskania wsparcia finansowego na realizacj celw publicznych z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w zakresie uzbrojenia terenu oraz ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007 2013 przeznaczonych na dziaania zwizane z infrastruktur ochrony rodowiska, oraz ponoszeniem atrakcyjnoci inwestycyjnej terenw indywidualnej zabudowy mieszkaniowej i usugowej, w szczeglnoci zwizanej z funkcj ochrony zdrowia, rekreacji i wypoczynku.