Přehled vzorců ke zkoušce z Přenosových jevů

heat conduction – vedení tepla
dx
dt
q λ − ·
heat conduction - vedení tepla (např. deskou)
R
t t
q
2 1

·
heat flow – tepelný tok
[ ]
1 1
. .
− −
K m W α
heat transfer coeficient – součinitel přenosu tepla
[ ]
1 2
. .
− −
K m W α
t q ∆ · . α
mass transfer by conduction
dx
dp
D m
dx
dc
D m
p c
− · − · ,
mass transfer by convection
p m C m
p c
∆ · ∆ · . , . β β
mass transfer koeficient – koeficient přenosu hmotnosti
[ ]
1 1 2
. . .
− − −
Pa s m tg β
thermal resistance - tepelný odpor
[ ]
1 2
. .

W K m R
[ ]
λ
m h
R ·
Thermal conductivity
air – vzduch
026 , 0 · λ
W/m /K
thermal absorptivity – tepelná jímavost
c b . .ρ λ ·
Reynolds number - Reynoldovo číslo
[ ] 1
.
Re
υ
d v
·
Bernoulliho inženýrská rovnice
e h g
p u
h g
p u
+ + + · + +
2
2
2
2
1
1
2
1
.
2
.
2 ρ ρ
Nusselt number
[ ] 1
.
λ
αL
Nu ·
Prandtl number
[ ] 1 Pr
a
υ
·
Biot number
λ
αL
Bi
.
·
Darcy Weissbachova rovnice
2 .
.
2
e
F z
D
u L
e λ ·
Lewis equation
β
α
·
p
C
Difůzní koeficient vztažený na koncentraci
Dc [ ]
2
.

s m
viscosity – viskozita
[ ]
2
.

s m ν
density – hustota
[ ]
3
.

m kg ρ
pressure – tlak
[ ] Pa p
specific heat – specifické teplo
[ ]
1 1
. .
− −
K Kg J C
heat of evaporation – výparné teplo
[ ]
O H Kg J L
2
1
.

rovnice pro obtékání těles
ρ . . .
2
2
S C
v
F ·
relative humidity - relativní vlhkost
RH spočítá se:
[ ] %
ln max ln
ln
. 100
í imá tlak í parciá
vzduchu vlhkého tlak í parciá
ρ
ρ
ϕ ·
zákon o akumulaci tepla
[ ] J t c m Q ∆ · ∆ . .
rovnice kontinuity
2 2 1 1
. . S u S u ·
Sdílení tepla zářením mezi 2 ma deskami
[ ]
1
1 1
. .
2 1
4
2
4
1
− +
·
ε ε
σ T T
q
Kapilární tlak
]
]
]

,
`

.
|
− · ∆
R
p
r
p P
r
r
ϑ ϑ
δ
cos . cos
. . 2
d
P
cap
1

parciální rovnice pro vedení tepla v jednom směru
2
2
x
a
δ
θ δ
δ τ
δ θ
·
okrajové podmínky
1.
( )
o
U ϑ τ θ · ·
2. q = const
3.
( ) ( )
x x
t h t
x
δ
δ ϑ
λ
δ
δ ϑ
λ
α
δ
δ ϑ
λ
− · −
− · −
1
0
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful