You are on page 1of 10

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MAY POCK NA LATA 2010-2013

I.

POSTANOWIENIA OGLNE A. Ilekro w niniejszym programie jest mowa o:

1. ustawie rozumie si przez to ustaw z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pniejszymi zmianami) 2. programie rozumie si przez to Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy May Pock na lata 2010-2013 3. gminie rozumie si przez to gmin May Pock, woj. podlaskie. B. Program ma na celu: 1. wczenie problematyki ochrony zabytkw do biecych zada Rady Gminy May Pock; 2. uwzgldnianie uwarunkowa prawnych opieki nad zabytkami; 3. rozpoznawanie potrzeb dotyczcych podejmowania dziaa zmierzajcych do zahamowania procesw degradacji zabytkw i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4. eksponowanie zabytkw oraz walorw krajobrazu kulturowego; 5. podejmowanie dziaa zwikszajcych atrakcyjno zabytkw dla potrzeb spoecznych, turystycznych i edukacyjnych;

6. tworzenie warunkw wsppracy z wacicielami zabytkw dla zapewnienia ich opieki. C. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 1. Zabytki zostay objte ochron zadeklarowan jako

konstytucyjny obowizek pastwa i kadego obywatela (art. 5, art. 6 ust. 1 i art. 86 Konstytucji RP); 2. Gwnym aktem prawnym regulujcym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.). Przy opracowywaniu programu opieki nad zabytkami uwzgldnione zostay nastpujce przepisy cyt. wyej ustawy: art. 3, 4, 6, 7, 16 ust. 1, art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz art. 89;
3. Wykonywanie zada w zakresie kultury i ochrony zabytkw

jest ustawowym zadaniem samorzdw. W art. 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) zostay okrelone zadania wasne gminy: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty naley do zada wasnych gminy. W szczeglnoci zadania wasne obejmuj sprawy (...) kultury, w tym () ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami. 4. Istotne jest uwzgldnienie innych uregulowa prawnych dotyczcych ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami, ktre znajduj sie w wielu obowizujcych ustawach, w tym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z

pn. zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.), ustawie z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123), ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). D. Gminna ewidencja zabytkw Ustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku nakada na jednostki samorzdu terytorialnego obowizek prowadzenia ewidencji zabytkw (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.; art. 22, poz. 4 oraz Dz.U. Nr 124, poz. 1305 z 2004 r., art. 8, 12). W/w Ustawa okrela rodzaj zabytkw nieruchomych podlegajcych ochronie, bez wzgldu na obecny stan zachowania. Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegaj, bez wzgldu na stan zachowania: 1) zabytki nieruchome bdce, w szczeglnoci: a) krajobrazami kulturowymi, b) ukadami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespoami budowlanymi, c) dzieami architektury i budownictwa, d) dzieami budownictwa obronnego,

e) obiektami techniki, a zwaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakadami przemysowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, h) miejscami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd dziaalno wybitnych osobistoci lub instytucji; Zakres prac nad gminn ewidencj zabytkw okrela art. 22 Ustawy: Art. 22. 2. Wojewdzki konserwator zabytkw prowadzi wojewdzk ewidencj zabytkw w formie kart ewidencyjnych zabytkw znajdujcych si na terenie wojewdztwa. 4. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminn ewidencj zabytkw w formie zbioru kart adresowych zabytkw nieruchomych z terenu gminy, objtych wojewdzk ewidencj zabytkw. 1. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami prowadzona jest ewidencja zabytkw gminy May Pock. Ewidencja zabytkw prowadzona jest przez Wjta Gminy May Pock w formie kart adresowych. Oddzielnie prowadzony jest wykaz zabytkw nieruchomych historycznych oraz zabytkw nieruchomych archeologicznych (stanowisk archeologicznych). Dla zabytkw nieruchomych historycznych na kartach adresowych podawane s nastpujce informacje: lokalizacja zabytku (adres), krtka charakterystyka funkcji oraz wygldu wraz z dokumentacj fotograficzn, informacje archiwalne oraz bibliografia dotyczca zabytku a take uwagi dotyczce stanu obecnego. 2. Aktualizacja i uzupenianie ewidencji zabytkw polega na: 1) dokonaniu przegldu w terenie z czstotliwoci raz do roku obiektw figurujcych w gminnej ewidencji zabytkw w celu weryfikacji obiektw pod ktem stanu estetycznego;

2) wykonaniu dokumentacji fotograficznej w razie zmiany stanu zachowania obiektu zabytkowego; 3) uzupenieniu kart adresowych gminnej ewidencji zabytkw o uzyskane w trakcie przegldu dane merytoryczne i dokumentacj fotograficzn; 4) w przypadku czynnoci wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzdu Ochrony Zabytkw lub innego specjalisty zajmujcego si problematyk ochrony dziedzictwa kulturowego. 3. Okrelenie stanw technicznych obiektw polega na: 1) nawizaniu wsppracy z organem nadzoru budowlanego w celu ustalenia stanu technicznego obiektw zinwentaryzowanych w gminnej ewidencji zabytkw; 2) naniesieniu wnioskw i opinii w sprawie dalszej kwalifikacji obiektw do gminnej ewidencji zabytkw; 3) okreleniu niezbdnych prac rewitalizacyjnych obiektw, okrelenie szacunkowej wartoci ich przeprowadzenia. 4) w przypadku czynnoci wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzdu Ochrony Zabytkw lub innego specjalisty zajmujcego si problematyk ochrony dziedzictwa kulturowego. 4. Bieca aktualizacja gminnej ewidencji zabytkw polega na: 1) wprowadzaniu 2) wprowadzaniu do do gminnej gminnej ewidencji ewidencji zabytkw zabytkw zmian zmian wynikajcych z rozbirek, modernizacji i remontw obiektw; dotyczcych stosunkw wasnociowych;
E. DZIAANIA

W ZAKRESIE ODNOWY ZABYTKW

1. Pozyskiwanie rodkw zewntrznych na odnow zabytkw bdcych wasnoci gminy May Pock. 2. Informowanie innych wacicieli obiektw zabytkowych o moliwociach pozyskania rodkw na odnow zabytkw. 3. Sprawowanie opieki nad dawnymi cmentarzami cywilnymi i wojennymi samosiewek poprzez usuwanie rolinnoci zielnej oraz drzew, oznakowanie obiektw,

upowszechnianie wiedzy na ich temat wrd mieszkacw gminy, zwaszcza dzieci i modziey szkolnej. Zwracanie szczeglnej uwagi na obowizek otaczania opiek miejsc grzebalnych, niezalenie od pochodzenia i wyznania osb tam spoczywajcych. F. OKRELENIE ZASAD UDOSTPNIANIA ZABYTKW W CELACH TURYSTYCZNYCH 1. Ustalenie z wacicielami obiektw zabytkowych zasad udostpniania w celach turystycznych. 2. Oznakowanie turystycznych. 3. Opracowanie zewntrz tablic informacyjnych zawierajcych umieszczonych podstawowe na obiektw, dane obiektw udostpnianych w celach

historyczne o obiekcie. 4. Upowszechniania wrd mieszkacw prowadzcych dziaalno turystyczn i agroturystyczn zasad wczania obiektw historycznych do oferty turystycznej regionu oraz przygotowywania obiektw zabytkowych na cele turystyczne.

G. EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Wczenie tematyki ochrony dbr kultury do zaj szkolnych w jednostkach prowadzonych przez gmin. 2. Publikacja materiaw dotyczcych ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami w prasie lokalnej, w materiaach promocyjnych oraz na stronie internetowej gminy. H. ZAGROENIA ORAZ SPOSOBY OCHRONY ZABYTKW W ZALENOCI OD ZAGROENIA W oparciu o Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), powsta Plan Ochrony Zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy May Pock. Okrela on istniejce zagroenia dla zabytkw oraz sposoby ich ochrony. Gminny program opieki nad zabytkami powinien w szczeglnoci bra pod uwag wytyczne Planu Ochrony Zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu uniknicia ewentualnych strat w substancji zabytkowej gminy w rnego typu sytuacjach kryzysowych. I. WYKAZ
GMINY

ZABYTKW NIERUCHOMYCH UJTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKW

MAY POCK

1. Budy elazne 9, budynek myna; 2. Chludnie 20, dom murowany; 3. Chludnie 40, dom drewniany; 4. Chludnie 44, dom murowany; 5. Chludnie, krzy przydrony;

6. Chludnie, mogia z czasw II wojny wiatowej; 7. Cwaliny Due 1, dom drewniany; 8. Cwaliny Due 21, dom drewniany; 9. Cwaliny Due, cmentarz wojenny z czasw I wojny wiatowej; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Cwaliny Mae 3, dom drewniany; Jzefowo, dom drewniany nr 19; Jzefowo, dom drewniany nr 23; Jzefowo, cmentarz wojenny z czasw I wojny Kty 8, dom drewniany; Kty 26, dom drewniany; Kty 37, dom drewniany; Kty 46, dom drewniany; Kty 57, dom drewniany; Kty 81, dom drewniany; Kty, cmentarz wojenny z czasw I wojny wiatowej; Kty Kolonia, cmentarz wojenny z czasw I wojny Korzeniste, krzy przydrony; Korzeniste, budynek suby dworskiej w dawnym Korzeniste, budynek suby dworskiej w dawnym Korzeniste, ogrodzenie dawnego zespou dworsko Korzeniste, stodoa murowana w dawnym zespole

wiatowej;

wiatowej;

zespole dworsko folwarcznym, ob. dom nr 58; zespole dworsko folwarcznym, ob. dom nr 59; folwarcznego; dworsko folwarcznym;

27. 28.

Korzeniste, pozostaoci parku w dawnym zespole May Pock, ul. ks. Ciborowskiego p.w. 15, koci Krzya

dworsko folwarcznym; rzymskokatolicki, witego; 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. May Pock, ul. Krtka 1, dwr w dawnym zespole May Pock, ul. Krtka 3, dom rzemielnika w dawnym May Pock, ul. Krtka 7, dom ekonoma w dawnym May Pock, ul. Krtka 21, szeciorak w dawnym May Pock, ul. Krtka 27/29, budynek szkoy w dawnym May Pock, stodoa w dawnym zespole dworsko May Pock, zlewnia mleka w dawnym zespole dworsko May Pock, pozostaoci parku w dawnym zespole May Pock, ul. Ks. Janusza 65, dom murowany; May Pock, ul. Ks. Janusza 119, dom drewniany; May Pock, ul. Ks. Janusza 121, dom drewniany; May Pock, ul. Witosa 51, dom drewniany; May Pock, ul. Witosa 85, dom drewniany; May Pock, ul. Witosa 101, dom drewniany; May Pock, cmentarz rzymskokatolicki, parafialny; Mciwuje 2, dom drewniany; dworsko folwarcznym; zespole dworsko folwarcznym; zespole dworsko folwarcznym; zespole dworsko folwarcznym zespole dworsko folwarcznym; folwarcznym; folwarcznym; dworsko folwarcznym; parafialny Znalezienia

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Mciwuje,

cmentarz

wojenny

z czasw I wojny

wiatowej; Mciwuje, cmentarz ludnoci ydowskiej z czasw II Mciwuje, punkt oporu Linii Mootowa, schron nr 1; Mciwuje, punkt oporu Linii Mootowa, schron nr 2; Mciwuje, punkt oporu Linii Mootowa, schron nr 3; Mciwuje, punkt oporu Linii Mootowa, schron nr 4; Mciwuje, punkt oporu Linii Mootowa, schron nr 5; Popki, cmentarz wojenny z czasw I wojny wiatowej; Rakowo Stare 9, dom drewniany; Rakowo Stare, myn wodny; Rakowo Zalesie, cmentarz wojenny z czasw I wojny Rogienice Wielkie, kapliczka murowana; Rudka Skroda 7, dom drewniany; Rudka Skroda, myn wodny; Rudka Skroda, cmentarz wojenny z czasw I wojny Rudka Skroda, cmentarz wojenny z czasw I wojny Wodki 14, dom murowany. wojny wiatowej;

wiatowej;

wiatowej; wiatowej;

J. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Realizacja programu poddana zostanie ocenie Rady Gminy May Pock po upywie dwch lat od jego uchwalenia.