You are on page 1of 2

OĚTROVATEĽSTVO AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA

Definícia, predmet, odbory oše. a vzťah ošetrovateľstva k iným vedným disciplínam

Na Ošetrovateľstvo sa pozerajú ako na holistickú vedu.
Podstatou oše. je v prvom rade komplexný prístup ako k bytosti s bio – psycho – sociálnymi
potrebami, vedúci k zachovaniu zdravia a nezávislosti klienta.
Predmetom oše.: mataparadygma – osoba
– zdravie
– prostredie a ošetrovateľstvo a vzťahy medzi nimi.
Ďalej predmetom oše. je:
– skúmať oše. aspekty starostlivosti o klienta (jednotlivcov i skupín).
– determináciu a interakciu prostredia, zdravia klientov s ohľadom na vzniknuté požiadavky
uspokojovania potrieb
– skúmať oše. proces z hľadiska bio -psycho – sociálnych, spirituálnych a kultúrnych potrieb
– skúmať preventívnu, diagnostickú a terapeutickú účinnosť oše. procesu na zdravie klientov.
Zdravie je stav úplnej psych. a fyz. a soc. pohody a nielen neprítomnosť ochorenia alebo poruchy
funkcie.
Odbory oše.:
– Základné – všeobecné oše., dejiny oše.- umožňuje lepšie posudzovať stav, metodológia oše. -
porozum., rozhovor.
– Čiastkové alebo aplikované odbory – interné oše.- kompexné oše. jednotka odborov v
inter.lekárstve
- chirurgické
- pediatrické – star. o deti
- gyn. pôr. oše. - najstarší odbor
- intenzívne oše.
- psych. oše.- komplexná oše. star. o psych. chorých
- neurologické oše.
- geriatrické oše.- star. o zdravých a chorých starých ľudí
- onkolog. oše.- komplexná star. o chorých
- oše. primárnej zdravotníckej star.- kompl. star. o všetkých
vekových občanov pri prvom kontakte
- komunitné oše.- zamerané na primárnu, sekundárnu a
následnú star. o jednotlivca, rodine nachádzajúcej sa v
komunite
- oše. v oblasti zdravia pri práci – star. ľudí pri práci
- rehabilitačné oše. - súčasťou všetkých čiast. disciplín,
prevencia sekundárnych zmien, včasná aktivizácia chorých.

Primárna zdravotná starostlivosť: je základná ambulantná, preven. a liečebná starostlivosť, vrátane
sprostred. ďalšej odbornej, ústavnej a ambulantnej starostlivosti, návštevnej star. LSPP, RZP.
Poskytujú ju praktický lekári pre dospelých, deti a mládež tiež gynek. Jej súčasťou je závodná
zdrav. star., kt. je zameraná na ochranu zdravia zamestnancov a organizuje sa spoluprácou so
zamestnávateľom.
Sekundárna zdravotnícka starostlivosť: Zahŕňa prev., diag. a liečebnú starostlivosť, kt. presahuje
rámec primárnej zdravotnej starostlivosti. Môže ísť o formu ambulantnú alebo aj ústavnú. Je
dostupná na základe odporúčania primárnej al. následnej starostlivosti, pričom jej súčasťou sú jej
konziliárne služby.
Následná zdravotnícka starostlivosť: Nadväzuje na predchádzajúce formy a to v prípadoch ak je
potrebné o záujme dokončenia liečebného procesu alebo zlepšenia zdravotníckej star. Zahŕňa oše.
star., lieč. rehab., psych. a kúpeľnú star., domácu star. (ADOS), detské ozdravovne, psych. liečebne,
onkologické liečebne.
Paliatívna starostlivosť: celková star. o pacienta v čase, keď už ich choroba neodpovedá na
kuratívnu liečbu, kde prvoradá je kontrola bolesti, symptómov, psych. soc. a duch. star.
Typy služieb:
– ošetrovateľské
– medicínske
– medicínsko-sociálne
– poradenské.