You are on page 1of 2

PROFESIONÁLNA ROLA SESTRY. FAKTORY, KT.

OVPLYVŇUJÚ VÝVOJ PROFESIE
SESTRY

Svetová zdravotnícka organizácia definuje sestru: ako osobu, kt. má ukončené vzdelanie v oše.,
uznávaná v členských štátoch krajiny, kt. úspešne spĺňala požiadavky pre oše. štúdium, získať
licenciu na výkon oše. praxe.
Z uvedeného vyplýva – sestra je samostatnou členkou zdravotníckeho tímu, kt. nielen plní úlohy,
ale sa i samostatne rozhoduje a poskytuje kvalifikovanú oše. starostlivosť.
– má odborné vedomosti, je zručná
– pozná svojich klientov z rôznych hľadísk
– schopná získať informácie o klientovi, získať ho pre spoluprácu a monitorovať jeho potreby
– v plnej miere realizuje, aktivizuje oše. starostlivosť a neustálym štúdiom si rozširuje svoje
vedomosti.
Funkcie: hlavné funkcie vypracovala WHO:
– poskytovanie a riadenie oše. starostlivosti
– edukácia
– byť platným členom zdravotníckeho tímu
– rozvoj oše. praxe formou výskumu
– skvalitnenie oše. praxe.
Sústreďujú sa na:
– rozvoj nových tipov oše. služieb
– na zavádzanie systému primárnej sestry v individuálnej oše. starostlivosti
– dôkladné monitorovanie a riešenie potrieb pacientov
– otázky výkonnosti a efektívnosti oše. starostlivosti
– riadenie a poskytovanie oše. starostlivosti
– edukácia
– rozvoj oše. praxe, kritického myslenia a výskumu.
Roly profesionálnej sestry:
ROLA – súbor očakávaní, ako sa má osoba správať v určitom spoločenskom postavení. RE r. 1994
Rola sestry = rola sestry v spoločnosti je pomáhať jednotlivcom, rodinám a skupinám, určovať a
dosiahnuť ich fyz., mentálnu a sociálnu schopnosť v rámci určujúcich súvislostí prostredia, v kt.
žijú a pracujú. Tieto požiadavky sestry rozvíjajú a vykonávajú funkcie, kt. podporujú a udržiavajú
zdravie a prevenciu chorôb.
1. Rola ošetrovateľky: poskytuje oše. starostlivosť, uspokojovať B-P-S potreby
2. Komunikátorka: zvláda verbálnu i neverbálnu komunikáciu s pacientom i v zdravotníckom
tíme.
3. Edukátorka: zdravotná výchova
4. Poradkyňa
5. Advokátka: obhajkyňa práv pacienta
6. Nositeľka zmien: líderka – vnášanie nových poznatkov do oše.
7. Manažérka: koordinuje služby
8. Výskumníčka
Za hlavnú rolu = Rola sestry v primárnej zdravotníckej starostlivosti.
Primárna starostlivosť: podpora zdravia, prevencia ochorenia, školská a domáca starostlivosť.
Faktory, kt. ovplyvňujú sesterskú profesiu:
– demografické zmeny
– technologické zmeny
– zvýšený záujem verejnosti o poskytovaní starostlivosti.
– Primárna zdravotná starostlivosť
– reforma zdravotníckej starostlivosti.
Organizácie:
– WHO
– Rada Európy – vypracovali dokumenty pre sesterské vzdelanie, kt. definujú rolu a
zodpovednosť sestry, vstupné požiadavky pre štúdium, profil absolventa, obsah a dĺžku štúdia,
pedagogické dokumenty, poskytujú štandardy vzdelávania.
Určili ďalších 5 hlavných funkcií:
– poskytovanie oše. starostlivosti v podpore, prevencií, REH., o podpore jednotlivcov, rodín,
skupín
– uplatnenie sestry expertky v multidisciplinárnom zdravotníckom tíme a spoločnosti
– vzdelávanie pracovníkov v zdravotníckej starostlivosti – študentov, pacientov a ich rodín
– rozvíjanie oše. profesii cez kritické myslenie založené na výskume
– podporovanie jednotlivcov, rodín a komunít vo všetkých aspektoch zdravotníckej starostlivosti.

Ostávajú konštatované bez ohľadu na miesto a čas, bez ohľadu na zdravotný status jednotlivca
alebo skupiny, dostupné zdroje.
Sestra by mala:
➢ chrániť, udržiavať a podporovať zdravie jednotlivcov a ovládať ich
➢ brať do úvahy každého a jej, jeho sociálne, psychické, ekonomické postavenie
➢ iniciovať a uskutočňovať mieru pomoci s cieľom skvalitnenia zdravia a predch. Chorobám
➢ zúčastňovať sa v niektorých prípadoch na výkone, vyšetrení a liečbe
➢ informovať a inštruovať jednotlivých klientov o ich situácií, prípadne o blížiacej sa smrti
➢ byť pedagogickým vedúcim, študentov a kolegom
➢ vykonávať a zúčastňovať sa na výskume a rozvíjaní práce a zabezpečiť kvalitu oše.
starostlivosti, vedieť správne využívať výsledky výskumu
➢ plánovať svoju prácu, pracovať v skupine, kontrolovať pracovný tím a spolupracovať s
ďalšou kolegialitou personálu
➢ zabezpečovať sústavný profesionálny rozvoj a vzdelanie
➢ plánovanie, manažment, zabezpečenie a vyhodnotenie sesterskej starostlivosti
➢ v oblasti kompetencie sú pracovníkmi, kt. zodpovedajú za poskytnutú starostlivosť.