„...arra akkor jöttem rá, hogy ez egy speciális dolog, aminek valami rejtett funkciója is van, amikor egy betegség miatt (mit tudom én, nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz, és útközben megkérdezte, hogy szokott-e felállni. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. Mondtam, hogy igen, mert tényleg szokott, csak addig azt hittem, ez semmivel sem érdekesebb, mint hogy viszket a combom. Azóta akár hányszor abban az utcában járok, ahol ezt megkérdezte, mindig eszembe jut, hogy itt ébredtem rá arra, hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak, ha a fasz feláll." „Fizikailag is elég megterhelı, hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka, mint a fagyott kutya lába, kalapáccsal se lehessen eltörni, és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. Szóval az történt, hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek, akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba, és mire igazán olajozottan mentek volna a dolgok, addigra vége is lett az egésznek. Olajozottság alatt azt értem, hogy játékos és kommunikatív a szex, nem kell odatenni a kezét, nem állunk le megbeszélni a dologokat, minden megy a maga útján, és ez az út mindkettınknek jó, mert mindkettınket ugyanoda visz."

FALLOSZ MONOLÓGOK

KONKRÉT könyvek

B E V E Z E T É S

Copyrigh © Peer Krisztián, 2002 Hungárián edition © Dee-sign Publisher Ltd., 2002 Konkrét könyvek, Budapest Felelıs kiadó: Nóvák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelıs vezetı: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN: 963 202 877 5

İszintén szólva soha nem érdeklıdtem különösebben férfitársaim farka iránt, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne tettem volna úton-útfélen a szexualitást tematizáló, általános érvényőnek gondolt kijelentéseket. De hát egy igazi szakember egy esetbıl (a sajátjából) általánosít, mert kettı már megzavarná. A magam praxisát véltem „normális"-nak, gond nélkül használtam a többes szám elsı személyt, azt gondoltam, tudom, amit tudok, és ez a tudás valamiképpen közös, egyfajta másodlagos nemi jelleg. Ujat csak a nıktıl várhatok. Egyszóval nemigen reflektáltam a magam nemiségére, ha mégis, az azt jelentette, valami baj van. Az ajtó zárszerkezetének mőködésén is csak akkor kezdünk el agyalni, ha valamiért elromlott, egyébként egyszerően lenyomjuk a kilincset. Mikor tehát e kötet kapcsán elbeszélgettem a kollégákkal szexuális karrierjük fényes és kevésbé fényes szakaszairól, meglepve tapasztaltam, hogy tudásunk minden, csak nem közös, merthogy a tudás: tapasztalat (és viszont). A két tojás ég és fold.
3

Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Fia a nemiségrıl beszélünk. Legalábbis már attól könnyen zavarbajövünk. de az idı múlásával a dolog valahogy elveszti kezdeti érdekességét. Ugyanez érvényes az interjúalanyok (és a szerkesztı) megszólalásaira is. hogy koponyaformám alapján a neandervölgyi alap4 típushoz tartozom. mint a dagály. Mindeközben szorgosan tanulmányoztam a világháló témába vágó fórumait. A MÓDSZER Hamar felfigyeltem arra. legtöbb interjúalanyom húsz és negyven év közötti budapesti férfi volt. mint két testi-lelki jóbarát. miután áttanulmányoztam a Búvár Zsebkönyvek Emberek címő kötetét. a mai fiatalok sokkal tovább fiatalok. miért is tenné. Konkrét kérdésekre az esetek többségében általános és semmitmondó válaszokat kaptam. hozzáfőzve. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág.A NYELV Nincsenek szavaink. hogy a fiúk sokat és szívesen beszélnek egymás közt a szexrıl. az ottani anonimitás (pontosabban a valóságban létezıtıl kljesen elkülönült. hogy ık sem tudtak semmit. Eszembe jut. és nem akarunk trágárak lenni. hogy a szakirodalom szerint e típus késı öregkoráig megırzi potenciáját. és kiderül. megszőnik témának lenni. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. a férfiak már kibeszélték magukat. hm. hogy olyan problémáikat osszák meg a nyilvánossággal. hogy nem találok majd senkit. miközben ezt a szívemnek is kedves munkát végeztem. a jó olvasó egészen biztosan félremagyaráz majd ezt-azt. tojás. melyeket egyébként életük végéig magukba temettek volna. gyerek) felelısségét. ha egyszerően nem kérdezek semmit. késıbb veszik magukra a felnıttkor (értsd: család. Am a trágárságot a szándék teszi azzá. engem is nemegyszer megkísértett. hogy a legérdekesebb . magamra sem gondoltam még úgy soha. ha néven kell neveznünk a.válaszolta. hogy az okok okaira következtessen. amely tabu-témához nyúl. és nem férfi szerepek beszélnének önmagukról. felnısz. meddig élt egy neandervölgyi ember?" De mégis.és tudod te. hogy értelmezésekbe bocsátkozzam. holott hamarosan harminc leszek (és mint tudjuk. satöbbi. ha e kötetben férfiak. de hát ezzel nem mondok semmi újat. hol húzódik a határ a fiú és a férfi között. csak a gyereknyelv negédes. késztetéseit és képességeit tekintve. hajléktalanokat. Márpedig azt szerettem volna. anélkül hogy a többi hang támogatná. aki hajlandó lesz nekem szólót énekelni. A MINTA Többféle félelmem volt. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. a könyv gerincét nem a velük való beszélgetések alkotják. satöbbi.mondják a nagyok. hol a határ? Az elsı magömlésnél. A fiúk beszélnek. Szociológiai értelemben nem reprezentatív az a kép. meg vannak ık magukban egész kiválóan. vallomás helyett ideológiát. harminc fölött botorság bízni bárkiben). pornószínészt és katolikus papot is megpróbáltam szóra bírni (sikerrel).mert legszemélyesebb . az elsıfizetésnél. hm. eldicsekedtem ezzel a felfedezéssel Ádám barátomnak. két vadidegen sokszor jobban hasonlít egymásban szexuális fantáziáit. Nem mintha tudnám. hamarabb lesznek önállóak. Egy könyv. . De hogy viszszakanyarodjam az eredeti problémához: attól tartottam. Például attól féltem. egymáson átcsapó hullámokban? Na ez például egy olyan kérdés.. ám annak elemeibıl felépített személyiség) nyújtotta védelem sokakat képessé tesz arra. Azzal is tisztában vagyok.történeteket akkor mesélik el nekem. az elsı gyereknél? Van egyáltalán ilyen határ? Vagy a férfikor úgy köszönt be. hogy bár férfitársaságban gyakorta esik szó a szexrıl. nyelv. hm. „Majd megtudod" . a szexuális viselkedésminták meglehetısen jól tipizálhatóak. férfinak tekintek minden ivarérett hímet.. minek oda harmadik? Tudtam persze saját praxisomból. hogy egyszer felsı tagozatban. mely e beszélgetésekbıl kirajzolódik. Véleményem szerint így is hiteles állapotrajzhoz jutottam. mégis e kérkedı kórusban nincs senki sem. „Aha . hogy ebben a közegben a legártatlanabb mondatok és szavak is kétértelmővé válnak: bevezetés. ám amennyire tudtam. akinek nem feladata. amellyel nem kívánok foglalkozni. bár hatvanas parasztbácsikat. aki beszélni akarna velem a farkáról. Ráadásul kérdéseimmel óhatatlanul 5 . és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. és megállapítottam. mint felnıttre. mint apáik voltak. hagyom monologizálni a beszélgetıtársamat. megmaradtam a szenvtelen szemlélı szerepében.

úgyis megmutatja. dominanciaharc is). Mindazonáltal egyértelmően az derült ki e beszélgetésekbıl is. hogy a gyerekkori szexualitás két alapvetı eleme az apa farkának megpillantása. egyébként köthettek bármilyen egyezséget. az is rólad árulkodik. hogy az alapvetı szexuális késztetések. és az ısjelenet: a szülık szeretkezése. amit elhallgatsz. hogy szabályosan bocsánatot kértek tılem. hogy ismerıs. nem egyszer elıfordult. a szexualitás zavarait tárgyalja. kódok és tabuk gyermekkorban épülnek be a személyiségbe (mint ahogy a fiúk közti vetélkedés. úgy tőnik egyetlen interjúalanyomra sem gyakorolt különösebben mély benyomást. a szexualitás mőködési mechanizmusára vonatkozó megállapításomat óvodai tapasztalataimból szőrtem le: ha meg akarja mutatni. hogy e témákról általában kötetlen asztali beszélgetéseknél kevesebb szó esik. miután elsınek megmutattad. akik valamilyen formában meg akarnak felelni a kérdezınek. hogy a kisgyermekkor és a pubertás közti idıben a szexualitás háttérbe húzódik) is csak az eseteknek mintegy felében figyelhetı meg. azon egyszerő okból kifolyólag. a klasszikus értelemben vett látencia (vagyis az a jelenség. de az igazságnak csak a kilencven százalékát mondtam el. de még amit hazudsz. s késıbb 7 . Emellett amolyan kávéházi pszichológusként azt gondoltam. Ugyanakkor a kötet legtöbb fejezete mégiscsak a tipikusnak tekinthetı problémákat. mint hogy bízom ebben. ahogy egy beszélgetıtársam megfogalmazta: „Amit elmondtam.is terelem valamerre az interjúalanyokat. Miért csodálkoznék azon. gondoltam akkor magamban." Sebaj. Mint ahogy. az igaz. Le kellett győrnöm a közhelyekkel szemben táplált ellenérzéseimet is. talán a szexuális ingerekben egyre gazdagabb környezet hatására. Ehhez képest az elıbbi. és máig érvényesnek gondolt. ı kinevet. vajon ıszinték voltak-e hozzám a megkérdezettek. ha nem az extremitásokra vadászom. és elszalad. hogy átlagos? Felmerülhet azonban a kérdés. amiért úgymond nem eléggé érdekes a történetük. A magam részérıl nem tehetek mást. hanem az „átlagemberre vagyok kíváncsi". az utóbbi pedig legtöbbünk életébıl kimaradt. E B B İ L KIS LESZ A K O P A S Z Egyik legelsı.

geciségeket is mondunk. mint esetleges partnerét boldogtalanságra kárhoztassa. Utánad megyünk az iskolától. nıni. Nıni. Ez csak a délelıtti dalunk. Ez csak a délelıtti dalunk. mert megverünk. Nyolcéves vagy? Akkor megverünk. K E M É N Y ISTVÁN A KOBOLDKÓRUS D É L E L İ T T I DALA Nıni. hogy egy tévesen értelmezett társadalmi szerzıdés okán elfojtsa magában azt. rohadt alakot akarunk. Egy ideges. akitıl félünk. nıni. amit a többség elfojtandónak ítél.már csak arra van az egyénnek módja. . és ezzel úgy magát. mert megverünk. Mi vagyunk a többi gyerek. Gecik vagyunk. Bele se mersz minket a naplódba írni.

amikor tízévesen a nagyll . Addig azt gondoltam. megölünk. akkor megverünk. ha megtudná. ne. de csak egyetlen konkrét emlékem van a szüleim szeretkezésérıl. azalatt nem hallasz rólunk De ha akkor is egyedül jössz. Egyszobás lakásban laktunk. Nıni. rajtakapás. hogy a baszás célja nem a gyerekcsinálás. megszégyenítés. és tényleg nem csináltam Uyet többet." Aztán az ágynyikorgás. nem árul el az apámnak. merthogy az egész tulajdonképpen még undorított. amikor szarni akarsz a vécén Nıni nıni vagy mindig elıttünk szarsz tízévesen Egy ideges. és valahogy szégyelltem is magam. De ekkor világossá vált. különben mi növünk. közben haza is jött az anyám. menstruálok. Zolikám. aki fiu volt. Elıre futunk. ha többet nem csmálok ilyet. az anyám hangjára emlékszem: „Ne. meg a kúrás hangjai Mar tudtam. hogy a szüleim kétszer feküdtek le életükben. hogy mi történik. aki biztosan megverne. Megígértem. Kapsz húsz évet. amikor engem meg az öcsémet megcsinálták. kivéve egyetlen alkalmat. próbáltam elaludni. legalábbis eszembe se jutott várni a kistestvért. Ez csak a délelıtti dalunk. legalább a tampont hadd vegyem ki. akitıl félünk Tizenkettı múltál. nıni. meg némi cinkosság is. és megvárunk a kölykeinkkel.Megnézünk. rohadt alakot akarunk. Orvososdú csak egyszer játszottam egy ovistársam-mal. mert azt mondta. persze nem ment.

pontosabban kérkednem sincs mivel. és ezért is szégyelltem magam. csak felállítani. De ez inkább a punciról szólt meg a kínzásról. Nagyon gyáva gyerek voltam. Hármasban méregettük. A fiúöltözıben méregettük. legalábbis utáltam foci után zuhanyozni. és röhögtek rajtam. Az tény. és akkor a nagyobbik lány mindenáron az én fütyimet akarta hozzádörzsölni. ameddig lehet. elıfordul. Igazából én a sajátommal is keveset foglalkoztam. és azt magyarázta. ott körzuhany van. Mondjuk elég hamar fel tudta állítani. De viccen kívül. kisgyerek voltam. hogy ösztönösen odanézek. hogy ezt ilyen görbén bárkibe be tudja dugni. ha megnövök és megnı. csak rátőrjük az inget. és a nagyobb fiúkkal lementünk a Tiszapartra a fütyinkkel foglalkozni. plusz életem elsı pornófilmjét is akkor láttam. mert azt gondolom. hogy kinn van a faszunk. mindenki ezt csinálja ott. Inkább az apám barátjáé. A felállítási versenyt sem én forszíroztam. mint lányokkal. Igaz. Ekkor mértem meg utoljára. és tulajdonképpen meg voltam elégedve az eredménnyel. de két lányunokatestvéremmel játszottunk valami hasonlót. de már a faluban úgy kellett végigmenni. fıleg csajoknak. A férfiak segge talán jobban undorít. Eleve nagyon férfiasnak láttam azt a csávót. ahol rendszeresen szaunázom. milyen lesz majd az enyém. Ilyen dolgokban mindig le voltam maradva a koromhoz képest. mint én. de nem is hoz zavarba. a fogaim is késıbb nıttek. Mielıtt megkérdeznéd: kábé átlagos mérető. kinek nagyobb a fasza. de ez nem önmutogatás. az óvodában nem barátkoztam csak az óvónénivel. ezért is nem csináltam többször. hogy én még nem szırösödöm. és ezt el is mondta mindenkinek. De ez se frusztrált. hogy nagyon kicsi. az ember csalva méri a faszát. a másik 12 barátoménál meg valamivel hosszabb volt. Nyilván nem szívesen mondják. Azt azért szégyelltem. Akkoriban kezdtem el egyébként a klasszikus technikával maszturbálni. mondom. hogy valami óriási. Az enyémet meg fetisizálta. Gyerekkoromban mindig meztelenül mászkáltak otthon a szüleim. A nagyobbikkal közösen kínoztuk a kisebbiket. De közös onanizációra nem került sor. legalábbis másokhoz képest. Természetesen lányokat is kérdezgettem. hogy az valamiért sokkal jobban megmaradt bennem. de ı úgy képzelte. amit egyébként nagyon szeretek. úgyhogy mutogatnom sincs nagyon mit. benyomja a vonalzót. Általában másnaposan megyek oda. ha buzi lennék. tízszer annyit csüggött a faszán. De se az anyám teste. Egyszerően nem vagyok szégyellıs. akirıl elıbb beszéltem. az a haverom. hogy nekem nem megy. teljesen átlagos mérető. ez persze nem az én ötletem volt. mert neki olyan borzalmasan vastag volt az apáméhoz vagy persze az enyémhez képest. ık se mondtak mást. teljesítı képességő a faszom. hogy ez majd baszás közben kiegyenesedik. Ezért aztán a nemi érés tapasztalatait inkább fiúkkal osztottam meg. és nem a kíváncsiságról. Ha emlékeznék is az akkori mérési eredményekre. formájú. egész hetedikig szé-gyellıs voltam és gyáva. s a hideg dézsából kimászva az ember töke eleve kicsi. Én még nem tudtam elmenni akkor. de fıleg vastagabb. a nagyobbak kiverték. eszembe sem jutott. az sem jelentene semmit. mert kizárt volt. hogy a seggem alá hajtom a tunikát a Rudasban. egymással szemben állunk. ez volt a kedvenc mutatványa. A klasszikus értelemben vett orvososdi kimaradt az életembıl. se az apám fasza nem volt rám különösebb hatással. Egyébként nem tölt el örömmel más faszok látványa. ki tudja gyorsabban felállítani. Nem érzi magát senki kínosan. és közben azt magyarázta. hogy közönség elıtt csináljam. úgyhogy ebbıl se lehet biztosat 13 . és akkor már inkább direktben. akinek elképesztıen görbe fasza volt.szüleimnél nyaraltam. de azért volt az egészben valami buzis. úgyhogy ha akartam se lett volna kinek mutogatnom a fütyimet. hogy úgy kell mozgatni a csípıdet baszás közben. be is mutatta. rendes derékszögő kanyar volt benne. hanem egy csávó. a fütyim csak a kínzás egyik eszköze volt. hogy ı meg sokkal korábban elkezdett szırösödni. amikor meg már nekem is ment. Ezen szétröhögtük magunkat. nem tudtam. Lefogtuk. Hozzászoktam. hogy azt kéne megbasznom. a görbét nem lehetett rendesen mérni. úgyhogy el is terjedt ez akkoriban a városban. mint lopva. és szaunázni is mindenki meztelenül szaunázik. hogy semmi másod nem mozog.

lesz is. de ı fürdıruhában szállt be a kádba. mint a felnıtteknek. Általában inkább a táborokban. de nem vészes. aztán addig erıltettem. se irigység. és féltem. és ennyi. A húgommal fürödtünk. ı meg nem mondhatta. olyan lesz a fütyim. hogy ki szırösödik: húúú. azokba írták. hogy ááááhhhhh. viszont egy szobában laktam a bátyámmal. mit kell kezdeni vele. amikor az egyik gardróbszekrényben találtam egy olasz pornóújságot. Ebbıl volt is egy kis konflikt. hogy felálljon. de aki sok fiúval volt már. nem értettem. hogy van fütyim. ebben az újságban kurva sok felálló fasz szerepelt. ebbe még egyáltalán nem gondoltam így bele. amíg az eszemet tudom. amikor az olyan jó. az álló fasz is csak vádként fogalmazódott meg a méreckedésnél: az nem is nagy. aki nem is a mi csoportunkba járt. A lánynak abszolút bejött a dolog. Hárman sátraztunk a kertben. Na.És mit csinált közben a báty. valószínőleg azt sem tudtam. de kö14 zös faszverésig nem jutottunk. Mi viszont soha nem mutattuk meg neki cserébe a fütyinket. A szüleimet soha nem láttam baszni. Ezeknek a fürdéseknek nem volt szexuális töltete. . hogy már nem is nı meg.Amióta az eszemet tudom. ha áll. az azt mondja. és hogy az milyen jó. ott abszolút a férfi-felsıbbrendőség dívott. milyen ciki. aminek elvileg lennie kellene. szintén boncolt? . Nyilván volt sok ember. evidens. Ez olyan tíztıl-tizennégyig ment. hogy fel kell húzni a bırt. is.tudni. vagy legalábbis csak nagyon szórványosan. míg fürödhettem vele. mert én mondhattam. Miközben én ujjaztam a húgát. mármint hogy van olyan. Ez olyan újság volt. meg hogy kinek nagyobb a fasza. Közben azért megvolt az elsı megujjazás tizenegy évesen. De akkor nem csajra állt fel. és remélem. hanem magára a megkötözésre. semmi olyan. kicsit képregényesítve. talán ha egymás kezét megfogtuk. indiánosdit játszottunk. Az összes korai emlékem a fürdéshez kapcsolódik. felfogtam. Lányok ekkor még nincsenek a képben. Gondolom. nekem is volt már korábban merevedésem. Elég megrázó élmény volt. Ezt még kevésbé értettem. hogy azt társaságban nem való teljesen ösztönösen jött -. aki nyolc évvel idısebb nálam. gondoltam. néha bejött a fiú vécébe és megmutatta a pináját. mint a haverom. de még nem tudtam. Innentıl napi szintő program volt elképzelni a csajt. konkrétan a húgát. csak akkor még nem tudtam. nyaralásokon ment a szex-projekt. csak félig feláll. Én meg sokkal jobb helyzetben voltam. Igazából nekem semmi ilyen típusú problémám nem volt. Meg egy gyereknek ter15 . nyolc-kilenc éves lehettem akkor. hogy mőködik. Ketten vizsgáltunk meg egy lányt a haverommal. hogy nekem nem nagyobb. Elsı vagy második általánosban bejött egy nagydarab roma csaj az osztályba. a fiúknak fütyijük. Elıször harmadik általánosban volt barátnım. de találkozott már nagyobbal is. hogy neki nincs. hogy látott sok kisebbet. és nem az iskolában. ı még nem!. és amikor elkezdtem faszt verni. buborékokat rajzoltak a szereplık szájához. mi az. én fiú vagyok. Még oviba jártam. akkor lekapta rólam a takarót. azt nagyon szerettem. Persze szerettem volna az anyámmal is együtt fürödni. Az elsı fasszal kapcsolatos hárdabb vízióm akkor volt. ı csak ott volt a sátorban. Ja nem. Volt szerelmem is. van egy korábbi emlékem is. nem foglalkoztatott tovább a dolog elméleti része. erre nekem felállt. hogy mit csinálok. aztán öt év szünet. De azért ezt kezeld diszkréten! Apámmal sokat fürödtem együtt. hozzám tartozik.O nem. Persze néztük általánosban. hahaha. akinek nagyobb fasza volt. hogy akkor te is fogd meg a fütyimet. hogy a lányoknak puncijuk van. és megkötöztek. amiben csak gruppenszex-jelenetek voltak. meg hmmmmm. ha öreg leszek. sıt. pedig még csókolóztunk. de nem nagyon foglalkoztam vele. és megkérdezte. hogy ı mért nem akar. egyértelmő volt. mint nekem. Ovis koromból arra emlékszem. de vele végképp nem volt szex. nem volt bennünk se különösebb kíváncsiság. . Maga az erekció hamar bejött a képbe. nyilván kíváncsiak voltunk. nekem meg van. mégiscsak a húga. hogy az Elefánt nevő csaj. nyilván ı mutatta meg.

és ha az ember odabújt valakihez. 17 . Az a természetes. de a punci valahogy kevésbé érdekelt minket. Közben lehetett taperolni. de nem az ágyban. Ahogy elkezdtem ismerkedni a farkammal. hogy ki menynyire népszerő. Biztos. és hogy mért nem szők. hogy a másiknak másmilyen pisilıje van. hogy lehúzzuk a szoknyáját. hogy ıt most operálták meg . A családban egyáltalán nem meztelenkedtünk. nem ilyennek kéne lennie. Plusz az iskolai folyosón ujjaz-gattuk a csajokat. Ok sikítottak. Viszont tizennégy éves koromig a baszás csak úgy jött elı témaként a barátaimmal. Igazából akkor van vége a közös fürdéseknek. Ami mégis volt.körülmetél16 ték. hogy okozott valamilyen frusztrációt. egy kicsit azért akarhatta ı is. A házibulik legjobb pillanatai azok voltak. Utólag azt gondolom. legszerencsétlenebb csávók voltak. hogy én nem vagyok egészséges gyerek. Ezek általában a legkisebb. Ez nem egy külvárosi iskola volt. hogy a szüleim. Már óvodában beszélgettünk a baszásról. azt gondoltam. Még azt is el tudom képzelni. ahol nyolcan kúrják egymást ke-resztbe-kasul. ott a képeken a seggtıl a fülig mindenhova bedugták. az nem szerelmek mentén szervezıdött. amikor a másik bent van. amikor vaksötétben lassúztunk. hogy a nadrágon keresztül megütögetted a punciját. mert engem nem metélnek körül. és ezt úgy tudatosítottuk. hogy nekem nem szők-c. hogy szexuális természető. annak meg kell történnie. hogy készül a gyerek. Voltak olyan fiúk is. természetes módon felállt a farka. hogy megmutattuk fütyinket. Úgyhogy velem nem volt ez a Nádas Péter-i „az embernek meg kell fognia az apja faszát ahhoz. Fıleg ahogy növekedtünk. akik elbújtak a lányok zuhanyzójában. a természetes. Valahogy természetessé vált. Tornaórákon persze külön öltözıink voltak. Az csak errıl szólt: csók. üvegezés. általában pont nálunk. Ez általában örömünnep volt. hogy a kibukásomban szerepe lehetett annak.mint egy bevillantott vakufényben . hogy pont ıt vittük hátra. azért érdemes volt berúgni az öltözı ajtaját. amire ma azt mondanánk. elsı általánosban volt olyan is. hanem a kádban. hogy a fasz föláll egy lányra. amikor láttam. Kábé innentıl kezdve nem fürödtem együtt a húgommal. akkor évekig arra gondoltam. mintha nem volna idejük maguk elé kapni a törülközıt. a lányokat meg a fütyi legalábbis látszólag . az a menı. és azt játszottuk. Ahol szerelemrıl volt szó. aztán valaki berúgta. De mielıtt megkérdeznéd: nem volt semmiféle retorzió. minek nézegetnek olyan újságot. ha valaki tizenkét évesen baszik valakivel. hogy a felnıtteknek mekkora faszuk van. sikongatás. Nekünk viszont nem volt alkalmunk mutogatni. és akkor öten néztük meg.ef-fekt. hogy alvási idıben kirohantunk a kiscsajokkal. De szerintem ez sem olyan játék volt. hogy valami nincs rendben. ekkor merült föl elıször. tudtuk. De emlékszem. ha megoperálnak. cici-fogás. Osztálykirándulásokon is ment a csók. de ennek semmi köze az újsághoz.egyáltalán nem. hogy volt egy kis erıszak is. hogy pontos legyek -. nem analizáltam mások faszát. természetesen mindig felfedeztem valami anomáliát. azokat aztán jól megverték a lányok. de abban biztos voltam. hogy a lányok is szerettek kitárulkozni. kizárólag a cici-méreteken múlt. akik elvileg boldog házasságban élı emberek. Az. mikor már nem fértek el együtt a kádban. Egész furcsa volt. egyszerre mutatták és védték magukat. hogy mi mindenre lehet használni. inkább valami természetes kíváncsiság mőködött bennünk. felnéztem rá.a lányok úgy csinálnak. Az volt a fura. ott a test végképp háttérbe húzódott.mészetesen nem akkora a fütyije mint egy olasz pornócsıdör-nek. a mi ajtónkat nem rúgták be a csajok. Persze ekkortájt kezdtem el intenzívebben foglalkozni a faszommal. nem így kéne állnia. Ott ment az is. hogy nem megyünk be a fürdıszobába. hogy a közeli intézetis csávók megbasztak valakit. hogy a Bori nevő csajt vittük hátra. Állandóan azt néztem. ezért nem volt sok összehasonlítási alapom. Idısebb volt. meg a cici-fogdosás. és akkor . ık meg a puncijukat. amikor a szomszéd nagyfiú elmesélte. ami abból állt. elrohansz. mi üvöltöttünk. Alltunk húszan fiúk a lányöltözı ajtajában. a konkrét testiség teljesen tabuvá vált. akik az ajtós akciónál nem láttak hátulról semmit. és meg is lehetett fogdosni. Nem akarta annyira a Bori. ahol természetes. De azért az sem véletlen. De az a pár másodperces kép nagyon szép volt. öten fiúk. hogy alaposan megvizsgáltuk. hogy ember legyen". Már tudtuk. egyszerően megnıttünk. Ötödikes korunktól minden hétvégén tartottunk házibulit. ebben lehet.

Hetedikes voltam. Hiába érzed vagy gondolod azt. hogy van ez a fizikaijelenség. de nem vagyok benne biztos. ugyanúgy elkezdett felállni a farkam. de az. merthogy ez. A lányok persze nem szóltak semmit. négy-öt éves koromig együtt fürödtünk. Egész délelıtt csókolóztunk. amire nem jöttek el lányok. Nem is álltam szóba legalább egy évig ezzel a fiúval aztán. Ugyanakkor igyekeztem magam a lehetı legjobban kihúzni. amirıl nem tudom. a másik családban két kislány volt. Szóval volt egy házibuli. hogy neked a lányok tetszenek jobban. és valamiért elkezdıdött a játék. Épp ezért nagyon kell figyelni azokra a hangokra. míg el nem fáradtam annyira. Na- 19 . hogy mindketten szerettük inni a fürdıvizet. akkor tudja. hogy hol helyezkedik el a hüvely vagy a csikló. megittunk valamennyi vodkát. \'\n a kisebbikkel jöttem össze. már nem ittam belıle. hogy próbáljuk ki. hogy minden rendben van. én legalábbis nem ilyen csávó vagyok. Miközben szerintem csak arra kaptam egy jelzést. Egyszer rányitottam a szüleimre. mármint a merevedés. hogy akar-e valamit attól az embertıl. hogy milyen volt a csaj. meg az ma is. Én valahonnan az anyámtól vagy a nıvéremtıl tudtam. az egész este nagyon pörgıs volt. jöjjek le nyugodtan. mind a kettı nagyon szép. majdnem egy évig azt hittem. De csak annyit tudtam. abban a szituációban ezt jelenti. Én is csókolóztam valakivel. Bele is pisiltünk. akkor még bıven nem tudtam. lehet hogy egy fiú érintésétıl is elkezd a farkad merevedni. amikor kiesett az elsı fogam. de a nıvéremnek nem szóltam. Gondolom. Van egy meghatározó élményem is ebbıl az idıbıl. már kiscsoportos koromban merevedésem volt. Abszolút komolyan gondolom ma is. hogy neki puncija van ott. és megmutattam neki a helyét. negyedikben csókolóztam legközelebb. aztán egyszer csak elélveztem. ahol nekem fütyim. bár attól függıen. és rávettem az akkori szerelmemet. ezért próbáltam úgy ülni. ha az embernek mindenre áll a farka. Persze miután én belepisiltem. Aztán sokáig semmi. Csak fiúk voltunk. amik belülrıl irányítanak. De nem vett 18 észre. Egyszer odamentem hozzá. egy harmadikos meg egy elsıs. éreztem valami bizsergést has tájékon. aztán már az osztálytársaim is. vagy jobban odatoltad magadat. nem tett iáin különösebben mély benyomást. Hónom alá csaptam a gombfoci asztalt. hogy muszáj volt lecsúsznom. tornaórán. Egy olyan lánnyal. és kirohantam a vécébe. hogy buzi vagyok. Viszont tisztán emlékszem. ötös. micsoda. Egészen korán. Hat éves koromban csókolóztam elıször nyelvesen. és fejcsóválva kimentem. De én addig kapaszkodtam. ha megláttam egy bizonyos kislányt a közös étkezıben. Bár mért pont a nyomasztó élményeket nevezzük meghatározónak? Na mindegy. Sıt arra is rávettem. és próbáltak lecsalogatni. Mikor csókolóztam ezzel a fiúval. vagy sem.vagyis hatodik-hetedikben. attól a kevéstıl is berúgtunk. Számomra nem az a természetes állapot. hogy a lány meg észrevegyen. de nem reagált. Aztán ötödikes koromban elmentünk nyaralni családi ismerısökkel. És következı napon már jöttem is. Negyedikes általános iskolás koromban. és ahogy másztam egyre följebb és följebb. İ másik csoportba járt. hogy nem tudtam lejönni a rúdról. aki a legjobb barátom volt akkoriban. Durva élmény volt. Teljesen behergelıdtünk. mintha lány lett volna. Az elsı elélvezésem története még eléggé érdekes. Volt ott egy lányosabb fiú. hogyan kell. hogy a testem tökéletesen függetlenné tud válni a gondolataimtól. akit elıtte alaposan felvilágosítottam a dologról. Van egy hat évvel idısebb nıvérem. Ezen a fiús projekten egy év önmarcangolás után szerencsésen túlléptem. csókolóztunk és puszilgattam a punciját is. egészen pontosan a faszomban. Talán az oviban volt egyszer az a klasszikus mutogatósdi. hogy elrejtsem. ı dönti el. Pontosabban a szırtelen vájatot. hogy smacizzunk a szebb fiúkkal. hogy nem én irányítom a farkamat. vagy jobban eltartottad magadtól. Osztályozás volt rúdmászásból. Elıször csak a tanító néni szólongatott. a homlokomra van írva. akivel vagyok. De azért másztam tovább. rohanós meg heves. hogy mindezt félmeztelenül csináljuk a szülei ágyán. hogy majd hajon egy csávó. Felmásztak a mellettem lévı rudakra. azért érezték. akkor lecsúsztam. Másnap kiütések jöttek ki a számon. és ezen annyira meglepıdlem. de még csak az elıjátéknál tartottak.

20 és anyám volt a nagy naiva. de hogy ennek a mozgásnak mi a célja. mint minden gyereket. aztán fél óra. Osztálykiránduláson mclléülni. de aztán nem tértünk vissza rá. Ezt az infót megkapja magából a nyelvbıl. de biztos vagyok benne. az apámnak meg nekem van. ami eleve olyan kategória. és ı mondta. Olyan szinten. az egész belevész az ısködbe. hogy ketten vagyunk. Ami azért is furcsa. egy fiú meg egy lány. hogy egyszer csak megtudok valamit. Az elsı átkarolás. nem is tudtam mire gondolni. hogy nem törölte. hogy megtanul beszélni. Tudtam. Én meg ott ülök elıttük. hogy egy anyagot megtermékenyít egy másik anyag. muszáj volt megnéznem. Aztán megkérdeztem az egyik csávót. A freudi amnézia klasszikus esete vagyok. Hát gyerekcsinálásra. hogy megint anyámat idézzem. de mégis az van. Mondtam hogy nem. Egyszer. de hogy ott belül mi történik. hogy hét a szerencseszámom. amíg akklimatizálódom a helyzethez. azt nem. hogy ennyire fontosnak gondolom ezt a szexus dolgot. Mostanában gyızıdtem meg végképp arról. dolgozik a koncepcióval. tehát nincs meg az az élmény. az még nem volt világos elıttem.ínya átjött hozzánk altatni. Amikre emlékszem. Olyanra emlékszem. aki kétszer ismételt már osztályt. annál fontosabbnak. hogy összerakja ezt a dolgot. Vegyük csak azt a példát.11 karolom. Tulajdonképpen nincsenek kisgyerekkori élményeim a szexualitásról. a törlési stílusa máig megvan. hogy geci. Fıleg a fürdésre korlátozódott nálunk a meztelenkedés. hogy tulajdonképpen a saját létezésének a kérdése foglalkoztatja. és mikor vissza indult. azt hitte. Ez nagyon hosszú történet. nincs kockázat. találkozik a „szülı" szóval. és egyértelmővé vált. de a szexuális kéjérzetet elıször a rúdon tapasztaltam meg. rég elzsibbadt a kezem a karfán.'tflilás közeli állapotba kerültem. i. világos volt. míg apámét meg nem látta. mert az utolsót lefoglalták a vagányok. hogy ami a bátyámnak. nem tudom milyen sugallattól vezérelve rákérdezett. hozzátartozott az imidzshez. az ısjelenetet eleve nem láthattam. Abban a pillanatban nem is tudtam. aki. Ehhez képest ı kúrt orrba-szájba félre. akkor már láttam szexfilmet moziban. mert a születésem után már egyáltalán nem éltek nemi életet apámmal. Hétre elborult elmével gépiesen . Hát még mire? Kis szünet. hogy közben . a negyedik mozira sikerült úgy. Azt ugyan tudtam már akkor.gyón meglepıdtem azon. az anyunak nincsen. és látom j csaj viselkedésén. valószínőleg lenyomta a tudattalanba. még sincsenek emlékeim a magam gyerekkorából. sok hülye gyerek. hogy a szüleink elutaztak. ı fürdetett és törölt bennünket. nagyon gátlásos fiú voltam késıbb 21 . Apámnak állítólag minimális szexuális kultúrája volt. a faszon is szır van. amit láttam. akik termé-s/etesen már abszolválták a feladatot. hogy ez mi. volt merevedésem is. egyre lassul a számolás. ahogy a lányom kérdez. hogy a fiúk csak pisilésre használják-e a fütyijüket. hogy ı is akarja. lí/ek kemény dolgok voltak. Furcsa. Ha hihetek anyám késıbbi elbeszélésének. és mindkettınknek alapvetı köze van az ı létezéséhez. de azt majd csak hetedikes koromban merek. általában a bátyámmal fürödtünk együtt. nem értettem az egészet. Szexus terén nincsenek revelatív emlékeim. hogy úgy lesz a gyerek. hogy ez mit jelent.'im is látnak ráadásul. de szép lassan összeraktam a fejemben. hogy tényleg iszonyú fontos a gyereknek. Erre teljesen elkerekedett a szeme. világossá vált. mert ötödikes koromban nekem már szociális alapon muszáj volt csajoznom. de abból. tehát akkor hétre megcsinálom. Utolsó elıtti sor. lehetıleg csókolózni. és valamelyikünk felsírt. Felizgatott a film. . akkor nem mert benyitni. Az elsı kifejezetten szexuális valami kamasz koromban történt. este tíztıl vetítették. hogy amikor egyszer nálunk aludt az egyik volt tanítványa. Moziba vinni minden hétvégén. İ volt az. hogy van valami ritmikus mozgás. azok között nincs különleges. és sugdo-lózást hallott. és az anyám egyik kolléganıje vigyázott ránk. minél korábbi életkort tekintünk. A szüleim meztelenkedtek otthon. A pszichoanalitikus szakirodalomból mondjuk tudtam eddig is. és folyamatosan dolgozik a problémán. Az alapdolgokkal tisztában vagyok amióta az eszemet tudom. traumatikus vagy sokkoló esemény. hogy a nıi nemi szerv befogadja be a férfi nemi szervet. hogy az apám kúr a csajjal. Emanuelle-lázban égett az egész város.

én hatodikos lehettem. de bennem nem volt semmiféle gátlás amiatt. azután azokkal ott is tudtuk nyomni. aki persze védekezett. hogy pontosan mikor történt. hogy kinek van. mint bármelyik lánynak. Nincsen nagy faszom. de nincs konkrét emlékem. Tulajdonképpen magamhoz is csak jóval ezután értem. biztos jobb lenne. Otthon inkább csak az 23 . nagyon rá voltam gerjedve a cicikre. amiben egyébként végletesen realista voltam. Az apámét biztosan. hogy valaha is egy kis-mellő csajra ráizguljak. szép fokozatosan. ı meg a fütyimet. O meg simán belement. ovi-szexes élményekkel. Rászánni magad.jól fejlett. İt egyébként én is letapiztam egyszer. Az úgy volt. A klasszikus látencia-periódus is megvolt. Én nem vettem részt ebben a játékban. mert már hatodikos koromban is egy három évvel idısebb csajjal jártam. Aztán átmentem a szomszéd kislányhoz. elég komolyan nyomultunk. De nem értünk egymáshoz. Sokáig játszottuk ezt.diplomatagyerek volt -.is. ami hosszú ideig szórakoztatóvá tette a pisilést a számomra. ki voltam hagyva. hogy valójában kizárólag az erogenitása teszi létezıvé a mellet. és megint más csinálni. és nem sokra rá megfogta valakiét. az anyámmal beszcigcttenL A húgaimmal sokáig együtt fürödtem!. ha nagyobb lenne. Brooke Shields-rıl mondjuk. Sajnos nem tudok szolgálni neked mutogatós. hogy nagyjából 22 Járt az óvodánkba egy fekete fiú . noha a csajozás. De korábban is játszottam mutogatósdit a szomszéd kislánnyal. ezek kimaradtak a gyerekkoromból. milyen a másiké. Ötödikben volt az elsı csajom. én meg mint Tulipános Fanfan. húszig számoltunk. mint lézerkard. óvodától kezdve az elsı számú téma. kinek nincsen. Talán az átlagosnál picit kisebb. és javasoltam. hogy a testvérem. de így is szeretem. és már viszonylag nagyok voltunk. de hihetetlenül erogén mellő csaj megtörte ezt az ellenállást. annak meg kellett mutatnia valamiét. Mondjuk arra azért emlékszem. és milyen hatással volt rám. ahogy a vízsugarak találkoznak. pontosabban. Ez az elsı emlékem. hogy ki kibe szerelmes. huszonöt és negyven között. ha megfogják a faszukat. Aztán egy kicsi. azt sem tudom. és az osztálytársaim azt játszották. hogy hogyan kell bánni a fiúkkal. hogy a bırt íe! kell húzni. Nem sok faszt láttam egyébként a magamén kívül. Ó hozott elı belılem elıször megkúrási fantazmákat. de annak se volt szexuális felhangja. akkor meg is mértem. hogy az enyémet mire lehet használni. Az önmagában nagyon szép. A szereplık túlnyomórészt anyám kolléganıi voltak. A kíváncsiságom nem arra irányult. Nem sokszor mértem. az biztos. mértük az idıt: tizenötig számoltunk. Nem fantáziáltam lehetetlen dolgokról. ez sokáig fontos szempont volt. Hogy úgy mondjam: böszme. de messzirıl néztem ıket. inkább az érdekelt. elıször és utoljára. Nem igazán foglalkoztat a kérdés. Tizenkilenc éves koromig csak nagymellő lányokkal jártam. Konkrétan azt mondtam. Az elsı valóban felnıtt módon szexuális vonzalom tárgya egy nevelıotthonos csaj volt (anyám nevelıotthonban dolgozott). hogy azt szeretik. el se tudtam képzelni. Ezt otthon kezdtük el játszani a bátyámmal. amikor megmosom. csak eiıttem van. és nagyon csúnya. de miután találtam az oviban egy-két jófejct. hogy az Engels téren a bokrok mögött valahol hátul volt egy vécé. hogy játszunk ilyet. Gimnázium elején kezdtem kiverni. így fedeztem fel a kardozást. rendben van. a cicije ugyanolyan. én megfogtam a punciját. a pisi. pedig biztos volt. De más beszélni róla. Láttam. nem különösebben izgatott a dolog. Ez azért érdekes. hogy mikor a kisebbik húgommal fürödtem. rájöttem. Gyerekkori erekciómra nem is emlékszem. tovább már úgysem fog nıni. Meg is fogadta a tanácsomat. bezártam a fürdıszobaajtót. és megfogdostam a húgomat. és aki nem tudott. akkor elmagyaráztam neki. De visszatérve: akkoriban jött be a rendszeres maszturbáció is. de nem is nagyon kicsi. hogy láttam. hogy valami szők részen kellett végigmenni. az elég természetes dolog. ráadásul körül is van metélve. hogy neki még a fütyije is fekete. idısebb nálam. De olyan dolgokról. és emlékszem nem tudtam afölött napirendre térni.

Mondtam. Egy évig éltünk külföldön tizenkét éves koromban. vagy hogy lehet egyáltalán. mert tényleg szokott. amit megtöltöttél vízzel. de ık sem attól voltak nagyfiúk. mert elvileg el kell takarni. Nem azért. ahol ezt megkérdezte. ha nem lenne bátyám. hogy világ életemben azt gondoltam. biztos. hogy pisilnem kellett. ha még dugnak. hogy azt hogy kell. különben nem az éjjeliszekrényében tartaná. mint egy lufi. de ennek csak az az oka. Abból a szempontból nem volt meghatározó. aki valamiért tapadt rám. hogy azért áll föl a kukim. hogy nekem fiútestvéreim vannak. ha látnom kell. hanem hogy a nyolcadikos kemény legénynek digócsizmája volt és már egy Jávát vezetett. mire tisztában lettem vele. ha a fasz feláll. Azóta akárhányszor abban az utcában járok. amikor egy betegség miatt (mit tudom én. aztán jött egy lefejezés. mutogatom. akkor találtam az apám éjjeliszekrényében kotonokat. Az egyik bátyám nyolc évvel idısebb nálam. Szeretkezni sem hallottam.nem nagyon fogytak -. hogy haja nıjön a babának. Elkezdtem számolni. és azt gondoltam. az gigantikus élmény volt számomra. Azt nem tudom. tehát mégsem annyira mechanikus a mőködése. de úgy döntöttem. hogy szerelmesnek kellene lennem. Anyámmal ugyan egészen sokáig töröltettem magam. de arra akkorjöttem rá. Az. ezért nem is leselkedtem. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. hogy csajoztak. nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz. hogy kisebb van. és erre lekonyult. hogy hogy fogynak . hogy hátha kell. én meg azt gondoltam. az apám nagyon keveset. éreztem. vagy az izgalomtól. szerintem azt hittem. hogy mi az a dugás. meg lopkodtam belılük. csak addig azt hittem. hogy ezzel kell gyereket csinálni. hogy ez úgy mőködik. de az is csak egy fajtája volt a rosszalkodásnak. és gondolkodtam rajta. Ezért is akartam lefogyni. egy csomó mindent elırehozott. de ez nem okozott semmilyen traumát. Azt gondoltam. Viszont egészen kis koromból vannak emlékeim a merevedésrıl. tehát. hanem lufifújásra. addigra meg inkább elborzasztott volna. azért csak tizennégy éves koromban loptam. de most nem tudnám megfejteni. az semmivel sem érdekesebb. miközben persze vártam. hogy le is konyulhat. Egyszer egy késı esti történelmi filmet néztem külön engedéllyel. mert nagyon kell pisilnem. meg azt gondolom ma is. nagyon jó alvó voltam. és az eleve ilyen feszítı érzés. İk mesélték el harmadikos koromban. de nem ment az istennek se. ık nem is csinálnak ilyet. mint hogy viszket a combom. I'clnıtt faszt láttam képen is. az anyámat egész életemben ötször sem láttam meztelenül. amikor ı elkezdett szırösödni. Nem tudtam ugyan elképzelni. Ez volt az igazán komoly tapasztalat. hogy mikor és hogyan tudtam meg. pláne nem láttam ıket. amikor a nagyapámét láttam. és a másik oldala kidudorodik. hogy igen. hogy rendetlenkedik a farkam. az ötödikes meg naptárat győjtött és golyózott. Ehhez nem is kellett ingerelnem a fütyimet. Eleinte attól állt fel. mindig eszembejut. utánoztam ıket. Felsı tagozatbanjártam együtt pár évvel idısebb gyerekekkel. 25 24 . hogy lusta vagyok és elkényeztetett. Valami azért elindult bennem. akik mindenléiét összehazudoztak a kúrásaikról. megnyomod egy helyen. Alaphelyzetben nem vagyok egy farokkirály. hogy ez egy speciális dolog. valahogy benne van a maradék a testem többi részében. hogy ez valójában mért jó. aminek valami rejtett funkciója is van.anyám meztelenkedett. A családban soha nem volt meztelenkedés. meg persze mi a bátyáimmal. inkább az. de ezt akkor is így gondolnám. és az jó. Pedig oviban ment a mutogatósdi. de azért nagyon tetszetlek a csókolózó párok a buszon. a szüleimet szeretkezni pláne nem. talán nem is tudtam. hogy csókolózás közben át kell dugni a másik szájába a nyelvet. meg hogy megtöltsem vízzel. Tizenkét éves koromban dagi voltam. hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak. Azt már tudtam oviban is. hogy ezért kisebb a faszom. hogy miért. és útközben megkérdezte. pedig mindig volt kislány. hogy itt ébredtem rá arra. ahogy dugnak. hogy az anyámmal használja-e azokat. meg az apámét is persze. mert az még azokhoz képest is más. De a csajok például ebben az idıben egyáltalán nem foglalkoztattak. A farkamnak nyilván mindig tudatában voltam. hogy szokott-e felállni. amennyire tudtam.

ha beraknám a farkamat egy pinába. ez a mutatvány az én specialitásom. Pedig én nagyon szerettem volna rendesen smárolni. minden héten volt úszás. amikor az ember nagyjából azért már tisztában van a dolgokkal. és ki elıtt. de nem volt spermatermelés. Nem tudtam persze pontosan. hogy az ember pontosan mit szégyell. De errıl már tudtam. Fıleg. úgyhogy amikor megvolt az elsı. meg a szex az érdekes. amin én hisztizni kezdtem. én voltam kábé az egyetlen. de csak suttyomban. Felsıben egyébként nagyon szemérmes közegbe jártam. de aztán. mert egyszer már azt mondta az anyám. ı elzavar. de a hangokból arra következtettem. mert nem örül neki. hogy ez egészségtelen. A fütyit vagy a segget. másrészt azért. akkor én szabadkoztam. A fütyivel kapcsolatban is egy mutogatásos sztori az elsı. amit el lehetett érni. A többiek nagyon bénák voltak ebben. Erre elindult egy olyan játék. Dicsekedtem is ezzel az anyámnak. aki mondta. nemhogy nem csodálkoztam.hogy azt nekem is kellene. a szájpuszi volt a maximum. Ebben a hat és tíz közötti idıszakban. de nem azért. eltekintve attól. azt hittem valamilyen formában megalázzák. Olyan négy éves koromtól kezdve egészen éles emlékeim vannak arról. mindenki törölközıkkel takargatta magát. és ettıl valamennyire helyre kerültek a dolgok. mert állítgattam ugyan a faszom. hogy akármi is történik az nem jó neki. közös vécénk volt. valószínőleg a mutatás gesztusa tette azzá. Egyszer egy családi-baráti nyaraláson egy felnıtt faszival együtt vettük át a fürdıgatyánkat. nyolc-kilenc 26 evesen abszolút háttérbe húzódott a szexualitás. hiába volt kólázós délutáni házibuli üvegezéssel. Anatómiai részletességgel 27 . Egy szobakonyhás lakásban laktunk. nem érdekeltek a csajok. mert rájöttem. mire valamit elmondtak. Sokáig fürödtem együtt az anyámmal is. Onnantól anyámnak párhuzamosan több szeretıje is volt. hogy miért. már tudtam a kortársaimtól. a szemük sarkából merik megnézni De a lányok is ilyenek voltak. én a konyhai díványon aludtam. Az oviban volt a Dömper nevő csaj. hogy még együtt öltöztünk. A házban. ahol laktam volt egy nálam négy évvel idısebb nagyfiú. hanem ellenkezıleg: megkönnyebbültem. amikor az öccsével zuhanyoztak. A felvilágosítással mindig késtek egy ütemet a szüleim. aki nyíltan felvállalta. Elsıben még volt csaj. és nem akartak beengedni a fürdıszobába. Ja és addigra én is ivarérett lettem. hogy: „Egy gatyacscréért? Hülye vagy?". A családban egyébként nem szemérmeskedtünk egymás elıtt. sıt hirdette hogy a meztelen nı. hogy túlzás. épp náluk voltam. hogy inkább kimegyek. de ne mondjuk az apámnak. meg az apámmal is. hogy fürödjünk. mert onnantól felnıtt lennék. Viszont késıbb külföldön voltunk fél évig. behoz valaki egy aktnaptárt. hogy dugják az anyámat. talán túl sokáig is. én erre persze rögtön rákérdeztem az apámnál. hanem mert amikor állt. A gimnázium ehhez képest komoly váltás.elkezdtem másokat figyelni. Ez annak ellenére izgalmas történet volt. hogy mit késik ennyit. mert azt hittem. aki mondta. mi a helyes viselkedés. inert korábban az érdeklıdés megvolt ugyan. ott már nyíltan megy minden. hogy mit csinálnak vele. hogy már más fiúktól is hallott ilyet. hogy én betörök. és amikor elkezdte letolni. ahogy azt a buszon láttam. mire rámszólt. tudtam mozgatni. csak a lányok vagy mindenki elıtt . ott jártam iskolába. ment a meztelenkedés a fürdıszobaajtón még zár sem volt. és ennek éppen az ellenkezıje zajlott az öltözıben. Jó mondjuk a gyerekkori szexualitás is fenntartásokkal kezelendı. annak megmutatta a pináját. akit egyrészt azért hívtunk így mert kövér volt. hogy ha tolta valaki a dömperen. hogy meglátome a farkát. ami nyíltan arról szólt. amit inkább szociális szempontból tartottam fontosnak. hogy rájöjjek. satöbbi. amitıl egy picit már ki is voltam borulva. akit erıszakkal elcipeltünk a bokorba és levetkıztettünk. meg leszereltem a lányvécé ajtaját. hogy ez jó érzés. hogy ebben az idıben. abban voltam a legjobban összezavarodva. amin meglepıdtem. A szüleim két évvel a születésem után elváltak. amit egyáltalán nem értettem. mert abban a bizniszben utazott. hogy volt szerelmem.

Megjelentek ezek a bőntudati dolgok. mire elmagyarázta. mindig az anyám volt alul. Abba a lányba sokáig szerelmes voltam. fürdıruhában. hogy tudok-e baszni. hogy ennek a dumának mennyi volt a valóság alapja. akkor sikerült elıször. Én bevallottam neki. ami kijön. hogy közös szexelés lett belıle. Viszont innen visszagondolva. De attól még nagyon jó volt. pedig ı ezután is úgy viselkedett. A velem egykorúak között meg a macsó duma ment. 29 . fıleg hogy valamibıl sejtettem. a legtöbbször fel se állt. a sportolást is abbahagytam. Itt egyszer rajta is kaptak minket. Voltak mondjuk diszkók. ahol lakott egy albérlı lány is. de a legnagyobb szexuális élményem egy e|sz. hogy ott se a fesztelen társalgások tárgya volt a szexualitás. és mennyi volt belıle a vetítés. ı a vécén ült. ese-leinben elég viccesen. Szóval az megmaradt gyerekkoromban. a patakparti bozótos. mozgó testeket. de ezt nem éreztem problémának. akkor a biológia könyvében megmutatta az ábrákat. akit be akartam avatni a titokba. fiú és lány. aztán tudtad. nem is éreztem spiccen magam. hogy a fütyi nem csak behatol. Ha elmentünk valahova bandástól játszani. Sokra nem ment vele tizenegy éves voltam. gondolhatod. mindenesetre nem szolgált technikai útmutatóul. de meglepı módon nem elzavart. ez meg kimerült a „hú de kivertem" és más efféle frazeológiák gyakorlásában. már ez borzalom volt. Ettıl azért voltak szerelmeim. hogy micsoda. Közben a való életben ez nem tartozott a menı korszakaim közé. és ezt sikerrel ve-lettem be rejszolásnál. mert már megkaptam a büntetést. Én eléggé el is szige-telıdtem azáltal. úgyhogy innentıl volt pár év szünet. meg a bunkerünk. Elkezdtem például fantáziálni róluk. egyszer egy lány rajtakapott. hogy a szederfáról meglesem az esti lavóros fürdéseit.ikai fürdızés volt. mert soha nem húzta be a függönyt. Egy idı múlva elkezdtem ezt a játékot megmutatni más barátaimnak is. bedugni nem. Csak általános iskolában buktam le. hogy van egy ilyen anyag. Ezt még aznap ki is próbáltuk. hogy ezt nekünk nem lenne szabad csinálnunk. Azt valamiért mindig elfedik. a városszéli elhagyott kıbánya. és elmagyarázta a dolgot. hogy a szex két ember közös titka. amirıl már tudtam is. több helyünk is volt. úgyhogy ekkor láttam elıször olyan szeretkezést. A közelben volt egy nevelıotthon. hogy a bugyiban lehet a titok nyitja. Aztán óvodában. minden. de szerintem kifejezetten élvezhette. Egy ideig vidéki rokonoknál laktam. biztos.persze nem láttam. hanem elıvette a fütyimet és szopni kezdte. az valahogy nem jutott el hozzám. és a büntetés nyilván az volt. amit a lakótelepi építkezésbıl megmaradt panelek és betoncsövek között építettünk. hanem ki-bejár. milyen szerkezet húzódik meg a lányok fekete háromszöge alatt. Ezután naponta többször is kikéredzkedtünk együtt pisilni. de konkrétan nem tudtam. fogdostuk egymást. meg is szégyenítettek.ihol lol kellett kérni a lányt. persze csak összedörgölni sikerült. Tulajdonképpen. és tényleg nagy sikert arattam vele. Abszolút perverzek voltunk. hogy nem tudtam bőnözni. velük hármasban csináltam legtöbbször. mi a hívó kódja. szintén négyéves korom körül megkérdezte egy kislány. hogyan lehet elıcsalogatni. és igyekezett megszabadulni tılem. ami kell. Aztán mikor a bátyám hetedikes lett és én negyedikes voltam. mintha mi 28 sem történt volna. amikor a fiújával volt. akkor behívatták az anyámat. eléggé v/élercszkedtem. Tudtam. mi történik. Közben az anyámnak lett egy állandó pasija. valószínőleg ebbıl adódhattak a technikai problémák is. egyszerre pisiltünk. amikor igazán. ık egyébként kettesben is elszórakoztak. az óvónık nem is sejtettek semmit. csak a félig-meddig betakart. egyébként az egyik olyan osztálytársnım árult el. . de sikerült elmenekülnünk. oda is eljártam leselkedni a zuhanyzó résein át. azt most ne vizsgáljuk. A házunkban lakott egy testvérpár. Igazából kísérlet sem történt korábban szülıi felvilágosításra. jól kell tudni táncolni. szexuális módon elkezdtek érdekelni a lányok. sohasem mutatják. Akkor sem. de nem tudtam. én meg a lábai között céloztam be. Aztán vallásos közegbe kerültem. hogy meg kell felelni. hogy a kukit bele kell dugni a nuniba. mielıtt elkövettem volna a bőnt. nélkülük is megtörtént az ügy. de azért felállt. akit szerettél. Mindig sejtettem. és úgy lesz a gyerek. aki pontosan tudta. hogy nem. hogy nem ment.

Most. hogy bazinagy. hogy mekkora az átlag. és arra próbáltam rávenni. nagyon más. Bőntudati. akkor tudok leselkedni. akkor csókolóztam isten igazából elıször. egy matricát. és én azt játszottam közben. akkor már egy fiatal. hogy üsse a fenekemet. meg a dolog ízére is ráéreztem. mondjuk egy lassúzás erotikájában. Az ujjazás egészen hétköznapi dolog lett. hogy a pucér fenekem kilátszódjon. A nevelıapám faszát láttam egyszer. fej a fejhez. és több mindent engednek. Ebben volt valami erotikus bizsergés. kisebbrendőségi. úgy van elıttem. Innentıl azt gondoltam. úgyhogy elkezdtem hajtani a lányokat. ahol volt egy nálam két évvel idısebb lány valami gyakorlaton. annak ellenére. hogy minden rendben van-e. mint hogy elmerülhettem volna a dolog.1/ egészben. Legtöbbször kifejezetten ronda lányokat. de a pólóját is levette. A legszebb 30 . Evekig figyeltem a strandon. hogy melyik mit jelent. Kn akkor már tudtam. ki a két második helyezett).Szeretkezni nem láttam ıket. ha áll. de úgy. de a pettingnél tovább nem jutottam. akkor egy idısebb néni takarított nálunk. .felismerni a zenét az elsı pillanatban. de éreztem. mit jelent az. Rájöttem. hetente többször. hogy megkorbácsolják ıket. akkor az volt a visszatérı történet. lesz-e az enyém is olyan. hogy én már egy tapasztalt fickó vagyok. hogy amikor büszkén meséltem a suliban. ugye.1 íárkam. Közben voltak udvarlásokjárások. azt látom. kinek csupasz. hogy így visszaemlékszem. hogy az anyám hálószobájából nyílt a fürdıszoba. hogy mutatja és sima. Egy nagyon kedves élmény még eszembe jutott. Szerintem ık becsülettel el is mondtak mindent. hogy tudom ám. akkor azt gondoltam. és végigkérdeztem ıket a csúnya szavakról.iz apámék nyaralójában a szomszéd kislány mutatta meg a punciját. A fiú szerephez bennem sokáig lapadt egy kis mazochizmus. elöl van a luk. mert az lenne a normális. hogy sokkal nagyobb. Az egyik nagyon korai. Egymáson fekszik a férfi meg a nı. hát a szüléiddel? . mígnem hazafelé a vonaton teljesen váratlanul letámadott. és már el is kezd a nadrágjában motoszkálni. viszont a nıknek. higiéniás. gusztusos hús járt hozzánk. akkor passzolna. Egyszer . Mikor szerelmes lettem lányokba (egyszerre többe persze. és romantikus helyzetekrıl fantáziáltam. Elég büdös lett. . hogy ha a kulcslyukról azt a kis leffentyőt felhajtom ímelıtt megjön. mire végzett a takarítással.. de jó nagy mellei voltak. amiért rosszalkodom. de az is az ı ötlete volt. vagy akár naponta. ezért mindig lezuhanyozott. Tíz éves korom körül egy nyaraláson láttam az elsı olyan képet. meg azt gondoltam. amin dugtak. felgyullad az ember agyában a kis villanykörte. tehát valami baj lehet velem. pedig nem láttam azóta. stb. a nık kiszámíthatatlan kegyébıl. az önkielégítés flottul ment. ágyék az ágyékhoz. A másik egy idıben késıbbi emlék. hogy kinek szırös. amikor olvastam egy adatot arról. . de én annyira nem voltam képben. odáig is csak ritkán. egyáltalán nem kezdtünk egymással semmit. Ez nyilván másokkal is így van. tudod. nyilván épp ezért. sokkal jobban szétizgul-tam magam. hogy van az. hogy felfele áll a farkam. Ha idırendben nézem a szexuális életem alakulását. Oviban sem volt ilyen mutogatósdi. ha nekem is elırefele állna. én eléggé késın értem. hogy nem bírtam rábeszélni. Csak a tényre emlékszem. és nagyon tartogatták is a szüzességüket. az sokkoló volt.Takarítónıkkel több gyerekkori élményem is volt.Szóval a késıi érés miatt kevés kalandban osztoztál a kortársauldal. hogy geci. nagyon csúnya volt szegénynek az arca. tehát másfél órába sőrítve átvettünk egy többéves anyagot. a faszomat is markolászta. hogy ık lelkesebbek lesznek a közeledésemtıl. hogy egy sálat magamra tekertem. és én hısiesen 31 . Például tizenöt évesen nyáron lementem a nagynénémhez. de nem értem magamhoz. hogy az magzatvizet jelent. de ezek a lányok valahogy mind szüzek voltak. nem is mutattam meg semmit cserébe. ki az el-sft. lábfej a lábfejhez. hogy folyamatosan szőntek meg a problémáim. csak azért. mert velük kevésbé voltam félıs. hogy azért még hiányzik valami. a tornaöltözıben. és minden nagyon passzol. hogy valamiért ar-ia ítélik a lányokat. stb. kinek pclyhes. ennek megvolt a hierarchiája. Akkor már állt közben .ikkor méricskéltem is. Egyszer kocsival mentünk valahova. Na. Sokáig vizsgálgattam egyébként.

a fejemet teljes erımItrtl fúrtam a puncijába. és volt valami leszorítás. hogy az ugyanolyan lehet. gondoltam anyám biztos meglátja. és valahogy hozzám egy meztelen nıs került.Mikrıl fantáziáltál közben? . Éjszaka. megijedtem. hogy elragadnak a szexuális erık. hogy tízféle karmolás meg harapás van. hogy a vécén ki lehet verni. Volt benne egy tıgyes néni tenyérnyi bimbóudvarral. amit én nagyon sérelmeztem. viszont megtudtam ezt az écát. Nem volt bennem semmi büszkeség. 33 . akit kerülni kell. mozogtam.Nagyon szemérmes voltam. hogy ehhez én még kicsi vagyok. és megmutatta neki. mint önkielégíteni. Méz »*»Ha volt a pinájának. mire ı. Általában osztálytársak voltak ezekben.Igen. a sor végén meg a kulcslyukon át meglesett takarítónı. luk a zuhanyzó falán. A szakirodalom amúgy is szőkös volt. ugyanis felébredtem rá. és mondván. . Olyanra sem emlékszem. amikbıl semmit sem lehetett megtudni a lényeget illetıen. hogy ettıl valaki vagyok. De tök jó volt. hogy a körömcipıs lábával álljon rá az ı lábára. de iiz egyik álmomban elmenésnél például egy színésznı volt a Ifiszereplı. egy múlt századi könyv. az nagyon meglepett. ha az megkéri arra. annál izgatóbb. hogy megvédtem a lányokat. amiben olyanok vannak. amibıl mindenkinek adott valamennyit. hogy valaha rám szóltak volna. mi az. a sor elején mondjuk a Szépmővészeti festményei állnak. látszott a rongyosra baszott pinája. mert nem szólt semmit. tehát hogy van történet. A másik a papírgyőjtés. ahol a nagyobb fiúk mindig einstandolták a szexújságokat. ne adj isten élı a kép. egyszerően tudomásul vettem a tényt. valahonnan mégis belém került ez a tiltás-gondolat. a lányok kuncognak. De igazából ezekrıl a történetekrıl én hallani «■ akartam. egy kis füzetke felhıs. hogy mondjuk ne birizgáljam a fütyimet. és két percen belül ki kellett nyújtania a te nyerében a gecit. . ahol én azt a hülye szerepet vettem fel. hanem hogy ez így egyáltalán micsoda.átvállalom ezt. nem is tetszett. Utána nagyon kínosan íteztem ezért magam. akikbe szerelmes voltam. meztelen alakokkal. és odaadta egy nagyobb fiúnak. A Shakespeare-kötetek mögött volt egy eldugott szexújság. egy hétig hordtam. Azon soha nem gondolkodtam. hogy: a nı úgy szúrhatja ki a mazohista férfit. de ettıl még az elsı spontán éjszakai magömlés után. néhány másodpercig teljesen elszállt az agyam. egy nı kiúszott a bugyijából. ami nagyjából a franci ázás póza. Nem az az érdekes. hogy minél élethőbb. hogy milyen lehet kurvával. Judo edzésrıl emlékszem egy olyanra.Olyan volt. hogy más csajokról fantáziáltam. hogy ez az-e. aki a fiúkat csikizi. Járt IMIU egy lány. hogy hú ezek már milyen nagyok. Vagy hogy járt máshova úszni. és akkor an-luk nem marad nyoma. Kétszer is majdnem lett szexképem. nyomtam az arcához a farkam. Azt hiszem jobb tanulók voltak. néha ke/háttal végigsimítasz egy mellett. . meg azt. nem is annyira a dugás. hogy magam alá. és úgy vették be a csapatba. nem tudom honnan vettem. Meg csikizés. mint a meztelen testek. mint hogy kiverje a vécén. visszavette. Kérdeztem anyámat. hogy igen. mint egy jó pornófilm. valóságosabb. és nézegettem. összekerültem ezzel a lánnyal. eszembe se jutott. de voltak csávók például ed/ísen. Szép fokozatosan váltottam át kezes 32 bárányra. hogy inkább egy pinába. Meg persze volt leskelıdés.Olvastál szakirodalmat? . Amin én nagyon felháborodtam. mégis arra emlékszem a legjobban. amit megtaláltam. merthogy egyik-másikba közben szerelmes is vol tam. hogy be zárták egy dobozba. Eleinte úgy önkielégítettem. amit ık valószínőleg annyira nem is akartak. meg a combom közé dugtam a paplant. meg Katztól A szerelem mővészete. mint jkikbe szerelmes voltam. amin az ajándék egy pakli kártya volt. akkoriban volt egy barna pizsamám. a fiúk igye keznek odaférkızni. Ami innen nézve elég valószínőtlen. mért izgat a meztelen nıi test látványa. Egyszer egy táborban nyolcadik végén egy sráccal vitatkoztam arról. Sakkozni jártam. és azt találtam mondani. és egészen páncélszerő lett elıl. Érdekes.Beszélgettél a haverjaiddal ekkoriban a szexrıl? . és a kisebb-nagyobb gyerekeknek csinált egy háziversenyt az edzı. mondta. Az volt bennem. hiába tudtam. Hogy elvesztettem az önuralmam. Kámaszútra. Én voltam az. Meg Az illatos kert. Megmentem és jön a jutalom. akik tele voltak történtekkel: Volt az uszodában.

valami olyasmi miatt. és egy alkalommal megmutatta az új leifedezését. ami akkor. tapasztalt kéz. ha tehettük. és a perverziókról. () aztán. még az utolsó tanítási napon is könyörgött valósággal. Fel akarta velem fedezni a szexet. amikor összejöttem egy lánnyal. fıleg a plátói cucc ment. legalábbis ösztön-szinten. amikor valóban elkezdett szexuálisan érni. nagyon rosszul éreztem magam a nıtıl. úgyhogy valószínőleg jócskán irányított ı is. mit jelent élményem tíz éves korom körül lehetett. Vagy teljesen azonosulnak vele. ott volt a tizenkét éves lánya. ami innen visszatekintve eléggé meglepı. szex is volt. amit az a volt csajom küldött. rájövök magamtól. biztosan nem lehetett volna így. hogy máshol fogok továbbtanulni. hogy csókolózni fogok a tizenhatodik születésnapomig. hogy nem v/abad kiderülnie. hogy ezt az osztálytársak elıl is titkolni kell. akivel végül elvesztettem. ha errıl beszéltek a többiek. annyi a különbség. pontosabban az anyám rám fordíthatta az összes figyelmét és energiáját. otthon voltak orvosi könyveink. aki akkor volt elsıs. Szóval ez a fiú. Én viszont . én negyedikes. Annyiban renitensnek számítottam általánosban. hogy nem tudják megcsalni. de nem lett belıle dugás. nem viszonoztam. eléggé zavarban voltam. még a katonaság elıtt dolgoztam az NDK-ban egy kórházban. ezt a másik összeszorított combjai közé hatolás helyettesítette. Az elsı szexuális. aktív fél. mert olyan tapasztalt test volt. a szent szerelem mellett visszataszító. egyszer belecsókolt a nyakamba. ahol egyébként az anyámat is beleértve máig senki nem tud az én szexuális orientációmról. egyben homoszexuális — bár ennek a fogalomnak akkor természetesen nem volt értelme. ahogy azt az jnyjuk tette. tapasztalt száj. de jártam két lánnyal is. és ezzel valahogy felszedtem egy harmincas doktornıt. és késıbb úgy csávóznak. Miközben rejtegettem egy pornóújságot. mindenféle alternatív zenekarok szövegeit fordítgattam németre.ni. mert számomra a szex eddig terjedt. hogy ha szeretem. Pontosabban elbájolta ıt a szabadságom. azokból mindent megt a n u l t a m az ivarszervek mőködésérıl. hogy menjünk ki a vasútállomásra. nem a falunkban. Igazából nem volt semmiféle bőntudatunk. annyit tudtunk. De annak sem szabad kiderülnie. tudtam. ha az ember húzogatja a fütyijét. hogy milyen jó. leállította ezeket a közös játékokat. megfogta a farkamat is. Aztán elvittek katonának. húzogattuk egymásét is. de nem foglalkoztatott ez sem. Ja. Nagyon el voltam alélva az egésztıl. annyira nem voltam magamnál.-A szerelmi élei párhuzamosan haladt a szexuális tapasztalással? . az egy nagyon elhagyatott hely volt.Nem. De én voltam az is. ha elveszi a szüzességemet. vagy legalábbis nem idézett elı vál- 35 . neki voltak mindenféle kalandjai. de azért leveleztünk. ezt játszottuk. ez a fiú is az volt. Én tudtam ugyan a homoszexuális kifejezés jelentését. anélkül persze. És már elmúltam tizennyolc. Még a katonaság alatt is olyan visszásnak találtam. már nem érdekelt ez a fiú. aztán bementünk a szobába csókolózni. Az unokaöcsém gyakran aludt nálunk. kézfogós-szerelmesen. Vele csókolózás is. Szakítottunk anélkül. mondjuk gyakorlatilag nem hatoltunk egymásba. elhívott magához ebédelni. A homoszexualitásról szóló elméletek jó része is azzal dolgozik. és szerintem az lehetett benne. Ráadásul az anyám ágyán. elméletbıl nincs hiány. hogy ez úgy fair. hogy megdugtam volna. Az apámról szinte nincs is kisgyerekkori élményem. aki nyolcadikban abbahagyja a dolgot. A gimiben megesküdtem magamnak. Végig én voltam a kezdeményezı. azt sem tudtam. kérdezgette például szopásnál. hogy az ejakulációig eljutottunk volna. ha az ember dohányzik. hogyan jobb. vagy annyira szerelmesek bele. Miután elmentem. ha az apám is velünk 34 v. Én kérdezni se mertem. ı hatéves koromig börtönben ült. Onnantól két évig. de nem tudtam válaszolni. İvele e gészen messzire eljutottunk. és hadd szopjon le. Meg is történt. Mi az anyámmal gyakorlatilag egy házaspár voltunk. aztán egyszer hazamentem. hogy jó tanuló létemre is barátkoztam rossz tanulókkal. Aztán hogy a tizennyolcadikig.aki a koromhoz képest fejlett voltam testileg folytattam ıket egy osztálytársammal. hogy mi történik a mi közös számítógépezéseinken. de sokkal többet tudott az egészrıl. egy ágyban velem. hogy ezeket a fiúkat valami különösen erıs viszony főzi az anyjukhoz.

azt a kokaintól lehet a legjobban. miközben szabályosan remegett. Addigra már kiderült. Na órákig tartott ez a kedélyesen bunkó sztorizgatás. hogy a szerelmemnek nagyon gyorsan a legbizalmasabb barátja lettem. abbahagyni pedig még kevésbé. tehát kipróbáljam olyan fiúval is. 37 . Egyrészt nagyon hamar elmentem. A lányokkal viszont nem volt jó igazán a szex. hogy alapvetıen szexuális természető volt. ez valami szerep. amit bele kellett masszírozni. és pár óra múlva már kifejezetten fáj. akibe szerelmes voltam. Ezek egyébként egy idı múlva a forgatás szüneteiben is dugtak. hogy ne nyomasszon már tovább. Az egyetemen a barátaimnak már mondtam viccesen. De voltak persze jobb élmények is. És egy idı után nyilvánvaló volt. aki nem csak az én kezdeményezésemre sodródott bele a dologba. Ez néha sikerült. Vettem pornóújságokat. meg egy Berlinben élı teljesen szétcsúszott csávó volt a másik két szereplı. meg is dugtam egy-két lányt. Szóval egyre mélyebbre sodródtam egy válságba. hogy ez nem munka. elég nyomorult érzés. ami olyan volt. de tulajdonképpen nem hitt nekem senki. hogy buzi vagyok. és felállt tıle. rájöttem. Közben általánosban végig lányokba voltam szerelmes. általában hanyagoltuk a szex hagyományos formáját. Napi rituálé lett abból. felmentünk hozzá. Egyszer például kitaláltam. de nem is nagyon fájlalt. ha kényszerbıl csinálja az ember. Aztán leálltam az anyagról. hanem hogy az istennek se tudok elmenni. de csak jóval késıbb lett normális szerelmi és szexuális életem. Miközben mindent százszor kellett felvenni. gimnázium alatt és az egyetem elsı éveiben nem voltak említésre érdemes szexuális élményeim. hogy ne beszéljek róla senkinek. Ezután a szexuális nyomor évei következtek. ami felállni sem akar nagyon. néha jelenet. hol vagyok. Korábban sem voltam igazából biszexuális. volt akivel többször is. de nem ez volt a jellemzı. mintha a vénámon keresztül egyenesen a farkamba pumpálnám az anyagot. hogy egyedül betépve verem a farkam. Folytattam azt a korábban elkezdett gyakorlatot. nem tudtam aludni semmit. amit én nagyon keményem csináltam néhány évig. az el is fogyott mire kiértünk Vecsésre. csak hogy valamennyire mőködı embernek érezzem magam. mert fogalmam nincs róla. amit ı nem értett ugyan. onnantól már értelme sem lett volna bevallani a dolgot. akkor ezt vállalni kell. akkor rájöttem. hogy felszedjenek. egy komolyabb ivászat után pedig bepróbálkoztam a barátaimnál. Azért elvesztettem a szüzességemet. Aztán egy idı múlva elkezdıdött a drogozás. fıleg tripeztem és szpídeztem. de nem azokat. Akkor kaptam a farkam tövébe egy injekciót. hanem attól. hogy a barátaimat sem tudom felhívni. ami. Találkozás újpesten a negyvenes nejlonszatyros csávóval. és továbbra is lefeküdtem lányokkal is. de ezek a kapcsolatok szexuális szempontból mindig nagyon féloldalasak voltak. másokkal nagyritkán lefekszem. úgy látszott. akinek a lakótelepi garzonjában egy ágy van meg egy tévé. azt gondolták. voltak barátnıim is. kifejezetten azért. bár kollégiumban laktam. lettek barátnıim. hullarészegen természetesen. Ez is ment egy ideig. nekem persze lehetetlenség volt elél36 veznem. hanem életforma. azt mondta. vittem magammal egy üveg unikumot a feszültség oldására. Na akkor spricc. de ugyanúgy érzéketlen maradt. Mondtam. Vertem inkább a faszomat. hogy jöjjenek értem. én buzi vagyok. A sírás határán voltam. aztán egy napon arra ébredtem. és rendre elkövettem azt az alaphibát. hogy közben vagy utána kivernek. ami lehet. de minden másban is megnyilvánult. mert mondjuk jelenet közben a rendezı elfin-gotta magát. de innentıl kezdve igazából autoszexuális lettem. Volt ellenkezı elıjelő élményem is. végig fingott egyébként. Elkezdtem hirdetésekre válaszolni. valami elhagyott gyárba. hogy ez nem mehet így tovább. hogy a szerelmeimmel barátkozom. hogy alapvetıen én vagyok a passzív fél. ami gyakorlatilag azonnal felállt. hogy nem megy. de mindig a lelkemre kötötték. hogy pornósztár leszek. Össze is jöttem egy fiúval. Egy dunaújvárosi háziasszony. Gyakorlatilag persze nem ettıl élvezel el. Reggel hétkor volt a találkozó a McDonald's elıtt. Innentıl gyakorlatilag párhuzamosan futott a fiúzás és a nızés. hogy sohasem lesz vége.ságot. másrészt ettıl való félelmemben még hamarabb mentem el. Ami meg is történt. hogy nem fogok tudni elélvezni. aztán egy horao-pornó moziba is elmentem. Ilyenkor a prosztatád tulajdonképpen szexuális szervvé alakul át. A csávó a pénzének a háromnegyedét ott helyben elköltötte serkentıkre meg extasi-ra.

és kiverte ı. NEM VESZ EL. Erre a rendezı elıvette a farkát.hát már a farkam sem akar felállni. de még szoláriumra sincs ideje. de innen hova tovább? . mondván. marén is. Na mindegy. hogy az origót érjem el. szintén szereplık. a másik néni profi volt. hónapokba tellett. mert most elıször csinál ilyet. A vágy tárgya elveszti titokzatosságát. nemhogy teniszre. CSAK Á T A L A K U L Volt idı. nap barnította csak a mezei munkás volt. míg feldolgoztam ezt a dolgot. Mondtam. Nemcsak mindenki. hogy mindegy. aki naphosszat a hivatalban ül. a kisunokája pedig mennyire fog örülni a pénznek. hogy mégse menjen kárba az az ötezres. az fejezte ki az elıkelıséget. aztán fordult a kocka: fehérbırő az. amint a fiúból férfi lesz. adtak neki egy fél extasit. Ujjongás és kiábrándulás . ma szőznek lenni ciki. amikor a fehér bır volt divatban. Egykor érintetlennek lenni erény volt. Közben megjött egy hatvan fölötti bácsika két hasonló korú nénikével. Jó akkor ötezer levonás. Eddig az volt a cél. úgyse tudja meg senki.ja ez csak ennyi. Csak az egyik néni még ideges volt.

ott kettesben sohasem felébredek melléd. steril fényével a hőtı visszahelyez végképp. közelünkben tudtam a tengert. Melegedtıl fulladozom. A környezet mediterrán. A hőtı hangja a tenger. Evilági. Csiklandó kicsi kígyók egész testemrıl a víz. választani képtelen: én mindet akartam. Találka a testem: a kı hidege a tej hidegével.PEER K RISZTIÁN AUGUSZTUS Borokon veszekedtünk. értettem az eladó nyelvén. .

) Gondosan kiválasztott zenére töksötétben hullámmozgó élményanyag helyett az ok közös keresése a fényben. de csillapíthatatlan károkozó várakozás. belegabalyodtam. mint egy isten.Ébren. értelmet nyer mozgás. Megjósolható volt. Pontosan így az elfeledendı. ezt majd mai ésszel rosszabb lesz felidézni mint azt. amiéit. hogy nem akarhatom azt (ezt) igazán. Pedig a libabırös kicsi test elárvulva a másik takargatása által se szép.de néni. Nıi ösztön. Pedig de. ha újra. Pont amitıl félnem lehetett. hogy ott vakaródzóm. úgy tenni. burkolt. (Szó sem volt szerelemrıl. ízlelgesse utólag. ma meg már annyira mindegy. mintha úgy tehetnél. a szobából hallom szuszogásod. mikor lehettem volna végre (már azt meséltem. . de. és amitıl ezután már felni fogok. megbocsátás. Átadtam a bőntudatot. Altattam magainat. se férfias. Mentegetıztem. de. akkori ésszel akkora baj. mintha semmi se lenne ennél természetesebb. teljesítsen. Mindegy lenne. ha tovább magamban folytatom. felre-félig éjszakán. Mai ésszel: félelem attól. Végezni magammal a csöndben még annyi idıbe se tellett: megfojtson a csönd. se gyermeki: lemeztclenedésben kiszenvedett. magamról megíeledkezıben felébreszt. Ezután szerelemmel. Mentem az alvéi idegen mellıl ki a konyhába. hogy vagyok): férfi . nem válik a terv be: hogy bizonyítsa: valódi. Ritmusa változik.

próbálgattuk a pózokat. kötözzem le. Ebbıl egy elég hosszú kapcsolat lett. nincs nagy különbség. mint a másiknak. és azokat a pózokat szerettem. 45 . Néztünk könyveket. hogy egyik lánynak annyival szebb a puncija. néha sikerült elélveznie is. ı nyilván sok mindenre tanított.Akivel elvesztettem a szüzességemet. de olyan tág volt a puncija. amitıl nagyon idegenkedtem volna. Persze bıven nem próbáltunk ki mindent. inert ı se tudott semmit az elején. ahol rz a veszély kisebb. elıször még a szimpla dugás is rettenetesen nehezen ment. de ez is az utolsó kapcsolatomnak köszönhetı. Újdonság a szexben talán annyi volt. A barátnıim soha nem vetettek fel olyasmit. hogy mindent megtanultam. aminek a végén már azt gondoltam. Ot nem a szex miatt hagytam ott. de nem tıle. vagy ı engem stb. hogy borzalom. Ma már ettıl se félek. Közvetlen ezután az elsı után lett egy jóval idısebb barátnım. annak én voltam az elsı csávója. Sokáig féltem a korai magömléstıl. sokáIK azt hittem.

A bedugás tizenöt éves koromban történt: egy osztálytársamnak volt egy tizennyolc éves csaja. akik annyira rosszul szopnak. hogy nem. közben megjött a nıvére. Régebben kifejezetten jobban szerettem. amit ott mutatnak. İk már korábban voltak együtt sítáborban. és nem az a fújjolni való valami. mint korábban. hogy megdézsmáljuk a pia-készletet. hogy maradhate. az ember öt perccel késıbb is meg tud baszni egy nıt. és egy-egy. Jártam egy lánnyal. rögtön beindult a szüzesség-elvesztéseproject is. De általában nem beszélek kúrás közben. hogy ne elégüljek ki olyan hamar. és más benne lenni. amíg sikerült. Tudtam azért. elutaztak a szüleim. és feljöttek hozzánk a csaj tizenkilenc éves barátnıjével. De tudtam. akivel három éven keresztül szórakoztattuk egymást. Biztos a keresztény kultúra. Aztán egy idı múlva felálltam. Tulajdonképpen közben be is voltam valamennyire szarva attól. akkor úgy a jó. és egy szó nélkül elment mellettünk. Legtöbbször más emberek faszát. vagyis olyan ötödikes korom körül. hogy jobban szeretnéd. és akkor én engedelmesen kihúztam. akinek a szobájában csináltuk. én kinyalom. a csaj elkezdte. vagy kivernek. akkor nem tudtam. hogy akkor hagyjuk abba. Amint a baszás vonzó. Egyszerően nem tetszik. Legtöbbször talán hátulról dugtam. Én szívesebben nézek puncikat. míg ha leszop. inkább csak jelzem. Akárhányszor bedugtam. Meg a házibulik. hogy tényleg megy és belegondoltam. mert egyszerre szürreálisnak láttam. akiket még nem basztam meg. Ma már bele tudom élni magam a helyzetbe. lementem és ünnepeltettem magam. de nagyon hülyén éreztük magunkat. de mindig csak olyanokra. lehet hogy azért. és hívták a csajt is. hogy ez a csaj irdatlan nagy kurva. Egyik lánnyal ez. Tudom. felnıttes dolog lett a számomra. akkor kivertem arra is. és maximum az frusztrált. ha mindenféle problémáim lettek volna. színjózanon egyébként. Nincsenek preferált pozitúráim. hogy baszás közben lekonyult. Volt egy nyári petting-partnerem. mit szeretnék. de azért még várnom kellett négy évet. nem fog annyi idı alatt kielégülni a csaj. láttam az egészet kívülrıl. İk végül nem is dugtak. És tuti. ha sokat voltam már így. Amikor lett pornóadóm. kommunikáció. amikor nincs csajom. mire én mondtam neki. aztán mind a ketten dugunk. hogy nem ez a frankó. Nagyon változó. de végül is benn volt a lukban. hogy megvolt. mind a ketten elıször. mint ismeretlenekre. hogy nenenenene. hogy rossz érzésem lesz az ona-nizáció miatt. De akkor ez az életemben is így volt. érdeklıdés. Nem mintha ma nem maszturbálnék. hogy abba kell hagyni. hogy nem az elfecsérelt mag miatt. ciciket. ki lehet pipálni. hajtott a kíváncsiság. Régebben nagyon gyakran láttam magam kívülrıl közben. ha baszás elıtt kiverem. Nem tudom miért. akkor mondtam. és mondtam. mert vannak. nem tudom. Ott sok minden összejöhetett. ha leszopnak. és a kompromisszumos leszopást is nagyon bírtam. de abba hamar beleun az ember. amennyi alatt én elmegyek. Én az átlagnál jobban szeretem. Legtöbbször valamilyen szituációt képzelek el. inkább mégse. Fölhívtam mindenkit. mint a dugást.mint a korábbi csajaimat. Talán attól volt ez a prae-cox-para. mert attól féltem. hogy kisebb koromban nagyon sokat maszturbáltam. úgy kommunikáltam. Történt már olyan is velem. de nagyon béna volt. csak végigmért. miért. a másikkal az. illetve kérdezték. mi viszont igen. hogy akkor hozzon össze vele. Addig petting és szopatás. de azért nagyon kényes. Az volt a projekt. Meg azért más látni. hogy ugrál rajtam a csaj. hogy találkozzunk este az akkori törzshelyemen. Kisebb koromban kifejezetten jónak tartottam. A szopás is szuper. 46 47 . Inkább ismerısökre gondolok. de nem voltak. vannak más ugyanolyan fontos dolgok is. ı meg megkérdezett engem. hogy majd annak is eljön az ideje. pettingeltünk a buliban. hogy még nem dughatom be. és amikor a haveromék elindultak. hogy miket fantáziálok ilyenkor. az van a középpontban. hogy megy-e. hogy még neki se és neki se és neki se. Van. és a haverom mondta. nem voltam ráhangolódva a szexre.

A szüzességemet nagyon késın vesztettem el. Legalábbis a mai statisztikák szerint késın. Elıször harmadikos gimnazista koromban hatoltam nıbe. De elıtte már voltam lány által kielégítve. Leszopva. Hetedikes általánosban. Nem én forszíroztam. Egyszeri alkalom volt, azután minden maradt a régiben. Én nagyon szerelmes voltam a lányba, de ı nem volt belém. Aztán, mikor ténylegesen elveszítettem a szüzességemet, akkor indult be a szexuális vágy, akkor mindenkit megkúrtam volna, és sok lányt el is kaptam. Valahogy minden olyan természetesen alakult, volt egy lakásom, ahová a lányok szerettek feljárni, nekem sem voltak gátlásaim vagy félelmeim. Az elsı alkalommal tulajdonképpen félig-meddig meg lettem erıszakolva. Én nem akartam, annyira nem tetszett az a lány, de ı iszonyú durván fogdosott, és egy idı után természetesen nem tudtam ellenállni. És csak azután mondtam el neki, hogy szőz vagyok, illetve voltam, miután megtörtént. O meg azt válaszolta, amit ilyenkor kell, hogy neki meg a második. Abban a korban olyanok a lányok, hogy akinek nem az elsı, annak a második. így visszagondolva eszméletlen állapot volt, annyira elönti az agyadat a flash, hogy nem is emlékszel rá késıbb. Utána még nagyon sokáig nem lappadt le a faszom. Meg is kúrtam még egyszer. Valószínőleg nem tartott túl sokáig. Pár perc. Akkoriban sok szőz lánnyal akadt dolgom. Volt, amelyik nagyon szők volt, ezért nem volt igazán kellemes benne lenni, volt, akirıl magam sem gondoltam volna addig, míg meg nem láttam a vért. Egyáltalán nem fájt neki, tág volt és lucskos. A késıbbi feleségem is szőz volt, azt tudtam, mielıtt lefeküdtünk, láttam rajta és rákérdeztem. De ha a szexuális viselkedés szempontjából kérdezed, persze, hogy más egy szőz lány, de csak annyira, amennyire te is más vagy, míg nem dugtál.

ben nincsenek ilyen éles határok. Az, hogy épp a farkammal hatoltam egy nıbe, és nem az ujjaimmal, vagy hogy a gumiba mentem el és nem a szájába, nekem nem jelentett túl sokat. Ha olyan nagyon jó lett volna, biztos szívesebben emlékeznék vissza rá, de nem volt egy felejthetetlen élmény, nyilván a gyakorlatlanságom miatt. Valami olyan érzést hagyott bennem, hogy, na, ezen is túl vagyunk.

Szerintem a szüzesség elvesztése annyira virtuális, még egy lánynál is az, maga a szőzhártya-dolog biológiai véletlen. Csak azokban a kultúrákban van értelme, ahol nincs semmi szex, aztán a lakodalom - egy buli - után kötelezı kúrni. De a mienk48

Tizenöt évesen lekerültem egy nyári táborba, ahol egy nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb tizenhárom éves kislány elég hamar lezavarta ezt a problémát. Én ifivezetı voltam, ı meg táborozó. Nagyon érdekes arcú, életszagú, imádnivaló csaj volt, az állán egy kék folttal, merthogy hegedült. Büszkén is viselte magát, meg mentes is volt minden tini-sallangtól, kicsit úgy nézett ki, mintha a gimnazisták közé egy szakmunkástanuló keveredett volna. Elsı este összejöttünk, de akkor a csókolózás-nál nem jutottunk tovább, aztán a másodikon megtörtént a dolog. Tudtam, hogy az örömszerzés alapja, hogy minél tovább csináld, amit még nem csináltál soha. Emiatt volt bennem egy csomó feszültség, és elızıleg kidolgoztam egy technikát, hogy valami egészen más dologra fogok gondolni, hogy ne menjek el rögtön, ami mőködött is, legalábbis magamhoz és az alkalomhoz képest nagyon soknak tőnt az az öt perc. Egyébként végig ı kezdeményezett, pedig csak utólag árultam el, hogy szőz voltam. Aztán még aznap éjjel kiszöktünk a haverokkal a kocsmába, meghívtam ıket egy pálinkára, és megünnepeltük a nagy eseményt. Nekik egyébként ott voltak a csajaik, és valahogy úgy alakult, hogy mindegyik csaj egyszerre kezdett el men-struálni, és rakosgattuk a véres lepedıket egyik ágyról a másikra, erre például jobban emlékszem, mint magára az aktusra. Nem mintha problémát jelentene lefeküdni egy lánnyal, aki menstruál, csak ha elindul egy vicc, azt végig kell játszani, legfeljebb törünk egy kis borsot az orruk alá. Aztán persze a csaj a tábor után egy héttel otthagyott, ami nagyon fájt akkor, mindenesetre ezután sokkal nagyobb önbizalommal lubickoltam

49

abban az átlag-tini-létben, ahova visszakerültem. Ennek következtében belátható idın belül meglett a következı, és ezzel elindult egy végeérhetetlen sorozat.

A szüzességemet minél elıbb el akartam veszíteni, és erre még a tizenötödik születésnapom elıtt sor is került. Érettségi szünet volt az iskolámban, én egy haverommal lementem Balatonra strandolni, kiszúrtunk két lányt a parton, két évvel idısebbnek hazudtuk magunkat, és elvittük ıket este a diszkóba. Az egyik csaj kifejezett ronda volt, a másik meg ilyen bögyös maca, persze mind a ketten ezt akartuk, de én lettem a szerencsés kiválasztott, tíz perc diszkózás után lementünk a partra, ott feltettem a kérdést, hogy nem fekszünk-e le, a csaj meg azt válaszolta, hogy: de igen. Iszonyúan unatkoztam alatta, nem nagyon éreztem semmit, mert óvszert kellett használni, és csak azt vártam, hogy menjek már el, és legyen vége. Próbáltam trükközni, feszegettem a lábfejemet, rettenetesen koncentráltam, a lány meg nem csinált semmit, csak feküdt a hátán. Nem is találkoztunk soha többet, a nevére sem emlékszem. A haverommal egyébként nem akart lefeküdni a másik csajt, annak a kezébe lett adva a fasz, hogy valami azért történjen, és akkor legalább kiverte. Ez így nagyon macsósan hangzik, fıleg hogy szerelemben terveztem elveszíteni a szüzességemet, de az nem jött össze, én pedig megijedtem, hogy mindenrıl lemaradok.

terdamban voltam egy haverommal, egész nap a vöröslámpás negyedben csurgattuk a nyálunkat, aztán nagy nehezen elhatároztam magam. A haverommal megbeszéltük, hogy másfél óra múlva találkozunk, én meg elkezdtem keresni a megfelelı csajt, közben végig a faszomat markolásztam a zsebemen keresztül, hogy majd biztosan álljon. Kábé ötvenszer elmentem a kirakat elıtt (tudod, ott a csajok az ablakban állnak egy szál bugyiban), közben volt kuncsaftja is, aztán nagy nehezen rászántam magam. Nagyon nevetséges helyzet volt, ahogy behúzta a függönyt, elkezdtem levenni a nadrágom, akkor mondta, hogy elıre kell fizetni, guberáltam a bokámig letolt gatyámban. Aztán alig állt föl, pontosabban ahogy feladta rám az óvszert, megint lekonyult, egyáltalán nem élveztem, nem tudtam magam beleélni abba, hogy én most baszok, és iszonyúan idegesített, hogy ı úgy tett, mintha élvezné, nyögdécselt meg minden. A pornófilmekben is a hang a leghiteltelenebb. Na ezután eltelt két év, mire igaziból lefeküdtem egy nıvel. Ezt a dolgot a kurvával viszont még nem meséltem el senkinek, nem is fogom, iszonyú ciki.

Volt bennem valami kurva-romantika, hogy szegény szerencsétlen kislány úgy is megırzi a tisztaságát, hogy naponta harmincan megdugják, és majd én megmentem, de igazából arról volt szó, hogy a normális csajokkal baromi gátlásos voltam. Viszont a szüzességem iszonyú teher volt, azt hittem, ha majd megszabadulok tıle, akkor egybıl csajozni is megtanulok. Kitőztem magam elé, hogy még a tizennyolcadik születésnapom elıtt meg kell történnie a dolognak. Nyár volt, Amsz50

Volt egy csajom tizenhárom évesen, és próbáltam rávenni, hogy leszopjon, egyszer a szájába is vette egy pillanatra, de nem jött be neki a dolog. Meg volt egy idısebb lány Balatonon, aki abszolút egyértelmően nyúlkált, annak meg nem hagytam, mert féltem, hogy biztos kicsi a farkam. De hogy ez elıtt mi volt, arra nem emlékszem jártam csajokkal, és nyilván volt valami szexuális egy átkarolásban is, vagy egy csókban, akár a faszom is felállhatott, tudtam mit jelent kúrni, de azt is, hogy a kilenc évesek nem kúrnak, de tényleg nem tudom, hogyan jutottam el a kapuig, csak arra, hogy onnantól mi van. Na végül úgy szoptak le, hogy hazajöttem külföldrıl, ettıl én lettem a menı csávó az osztályban, az elsı házibulin leszopott egy lány a gardróbban, megittunk elıtte annyi vodkát, amennyit akkoriban meg tudtunk, nem is emlékszem sem arra, hogy végül a szájába élveztem-e, se arra, hogy elıtte hánytam, vagy utána.
51

De valószínőleg már másnap sem emlékeztem. Ekkoriban volt a gimnáziumban a legendás pontverseny: csókolózás: 1, mellfogás: 3, ujjazás: 5, dugás: 9, szopatás: 10, de amikor odamentem, nagyon sokan leszoptak, és akkor megváltoztatták a szabályt, a szopás lett a 9-es és a dugás a 10-es, a seggbekúrás meg 12. Olyan mintha elkezdıdött volna a teniszmeccs, aztán az egyik versenyzı megváltoztatja a szabályokat. Akkor egy rövid idıre visszavette a vetélytársam a vezetést, de behoztam, akkoriban tök sokat csajoztam, 15 és 17 között. Aztán egyszer beszívtunk, és kitaláltuk, hogy lehugyozás 30, hasra szarás 50, és ha megölöd a pápát, az 1000, de ilyeneket nem csináltam se akkor, se azóta. Szóval a pontverseny adta a keretét az életnek, ami nagyjából az volt, hogy gimnazista házibulik, mindenki rettentıen bebaszik, elıször az évfolyamtársakkal jön össze, mindenki mindenkivel, kivéve, akik nagyon utálták egymást, aztán idegen lányokkal. Mindenki elveszti a szüzességét, én például hullarészegen egy sátorban, bénázás az óvszerrel, tudod, amikor rossz irányba kezded el legördíteni, aztán alig találok be. Na, megvolt ez is. Igazából ez az idıszak zökkenımentes szakasz volt az életemben. Tizenhat évesen beszpídezünk Balatonon, lemegyünk a diszkóba, red bulit iszunk, mert hallottuk, hogy az kell, én meg összejövök a helyi dodzsem-üzemeltetı nıjével, aki mondjuk negyven éves volt legalább, bırszerkóban, elhízva. Na attól megriadtam, nem dugtam meg, pedig nem állt volna semmibıl, bejöttek neki a kisgyerekek. Aztán tizenhét éves koromtól jártam egy csajjal évekig, az alaposan visszavetett a versenyben, mondjuk azért az elsı seggbekuki ezalatt volt, és nem a csajommal. Azért beszélek ilyen neutrálisán errıl az egészrıl, mert ezen a csajomon kívül, nem volt egy kúrás se, amiben érzelmileg igazán érintett lettem volna.

próbálkoznunk, talán a harmadik alkalomra ment be, és akkor kurva büszke voltam. Szexuális természető párám akkoriban nem is volt, érzelmi feszültség annál több, leginkább amiatt, hogy nem tudom igazán megfogni a csajt, mármint hogy soha nem tudtam igazán magaménak, amire ı rá is játszott egyébként. Én viszont fél év után ráuntam erre, és bár továbbra is jártunk, elkezdtem - változó sikerrel - más nıkre is nyomulni. Hozzáteszem, a siker nem csak rajtam múlott, a csajoknál is kérdés volt még, hogy szüzek-e, ezt igyekeztem minél hamarabb tisztázni, csak hogy tudjam, meddig mehetek el. Közben meg a csajommal, aki párhuzamosan szintén csajozott, összefeküdtünk, amikor csak tudtunk. Rendszeres, de kiegyensúlyozatlan nemi életet éltünk. Nem emlékszem már konkrétan, hogy milyen volt az ágyban, viszont rögtön bejött az, ami máig a legérdekesebb, hogy mi van a pinában, mi mire hogyan reagál. Mi jó a csiklónak, egyáltalán hol van, és meddig tart. Kérdezgettem is, de értékelhetı válaszokat csak jóval késıbb kaptam, a csajok sem voltak még teljesen tisztában a saját testükkel.

Másodikban sikerült elvesztenem. Egy nagyon rövid ideig csak a petting ment, aztán lett egy csajom, rettentı problémás csaj, miközben velem összejött, volt egy tíz évvel idısebb csaja, merthogy biszexuális volt. İ is szőz volt, tehát sokat kellett
52

Nık között nıttem fel, felváltva nevelt a nagyanyám az anyám és a nagynénéim, akik akkor még gyönyörőek voltak. Ebbıl fakad szerintem, hogy igazán jól, felszabadultan nıkkel érzem magam, velük jobban tudok kommunikálni, mint a férfiakkal, holott, rengeteg barátom volt és van. Óvodában lementek ezek a klasszikus történetek, amilyenekrıl gyakorlatilag mindenkitıl hallottam már: bokor, muti, mid van, csak ha te is, de elıbb te, stb. Aztán ez az iskolában megszőnik, az ottani fegyelem nagyon más, ott a fiúk meg a lányok már kettéoszlanak, és copfhúzással meg gáncsolással mutatod ki a tetszésedet. Akkoriban kezdıdött egy nagyon erıs fiúbarátság az életemben, ami olyannyira erıs volt, hogy a tanító nénik figyelmeztették a szüleinket, mert szerintük több volt ez, mint barátság, persze nem. Neki orvosok voltak a szülei, nagyon jó kis könyveik voltak, mindent meg lehetett tudni azokból. Nyáron meg kicsaptak minket egy tanyára, ahol egy ottani kislányt bevonva ját53

rám meg úgy tekintettek. mindenesetre eltöltöttem másfél kibaszott jó órát egy nagyon penge kiscsajjal. Iszonyatos botrány volt másnap. de valamiért még ki sem vertem magamnak. mi tizenkét-tizenhárom évesek lehettünk. aki valahogy tabu volt. persze azért eltelt egy darab idı rejszolgatással. amit apám hozott haza Amerikából. hogy ide nekem az oroszlánt is. nem tudtam szexig eljuttatni a dolgokat. mi is nagyon régen ismertük egymást. Lüktetve állt a farkam. mert állandóan a csajok jártak az eszemben. Aztán szépen elindult a dolog a maga természetes útján. hogy kézen fogva nézzük a holdat. meg fel is világosította. mert innentıl tiltották tılünk. Közben tizenkét évesen megnéztem nyolcvanszor a Mély Torok címő filmet. szóval szigorú gyerek voltam. Az iskolába aztán már úgy mentem vissza. De ki is nyaltam egyébként. nem egyszer mentem úgy iskolába. ık kilenc-tíz.szıttünk orvososdit a padláson. aki megpróbál minél többet kihozni egy nıbıl. aki Bécsben élt. mindent ki akartam próbálni. A legkisebb rögtön elaludt. elvitt egy thai masszázsszalonba és tízezer schillingért megrendelte nekem a full-extrás szolgáltatást. és egyre inkább a szexualitás grállovagjának gondoltam magam. másnap mentünk neki ajándékot venni. de nagyjából így ment a dolog tizenhat éves koromig. Ráadásul a mi nappalinkban próbált a nyolcvanas évek alternatív zenekarainak a fele. aminek nem örültem. miközben a lányok már persze nık voltak. hogy szanaszét hevertek az emberek. hogy cserébe ık is foglalkozzanak velem. büszke is voltam erre. a kezükkel mondjuk. Már amikor lemosdatott. legyen mit adnom. de én voltam az elsı. hogy minél hamarabb letudja a melót. Volt egy régi barátnım. Egy lopott hitelkártyával egyébként. mint egy öcsikére. Náluk történt. hogy miközben szellemileg inkább koraérett voltam. aki egyrészt nagyon kedves volt. pedig akkoriban az már mőködött. mert 54 neki is felüdülés lehetett a japán. Azt a csajt aztán megkúrta a fél tanári kar. aki azon igyekszik. de a másik kettıt elég durva játékokba vittük bele. a végén. meg a kislányok rávétele. a csaj reakcióiból úgyis mindenki levette. több órás szeretkezés alatt egyszer megyek csak el. Harmadnap viszont elutaztunk Hollandiába. néhányan hiányos öltözetben. . Bele is szerettem természetesen. Már elég hosszú ideje egy hosszabb. meg persze a puncikákkal való mindenféle foglalatoskodás. hogy amikor visszamegyek. Valószínőleg inkább csak ráfekvés és dörgölés történt. úgy néztem ki. aztán a masszázs alatt még egyszer. hogy effektív dugtunk-e. hogy itt mirıl van szó. Ekkor az apám. hogy én sem tudom. mint egy kisfiú. meg az elhízott német üzletemberek után egy szőz fiúval foglalkozni. a szüleink is barátok voltak. elélveztem. Elég sokáig szexuális értelemben csak ez mőködött. miközben otthon folyamatosan vertem. lassanként levetkıztem a gátlásaimat. hogy egyszer ott aludt három másik kislány. Próbáltam persze csiszolni ezen. és még meg is dugtam kétszer. hogy mőködik a valóságban. jártam ugyan lányokkal. Az egyiket egyébként elvettem feleségül tíz év múlva. Na mindegy. mire megszereztem magamnak az elsı csajt. Én szerintem nem élveztem el. Abszolút nem ez az unott arcú rágózgató csaj volt. A csajt fel is próbálta elıtte. Az az igazság. de azt már én szereztem. de addig nem is láttam többször. Ez elég sokáig ellenreakciókat szült nálam. Gimnáziumban aztán kialakult az a fura helyzet. aztán leszopott. még ha nem is meséltem senkinek. mert a szülık nem tudták eldönteni a kislányok boldog beszámolója alapján. de az abból állt.

azaz általában kielégítıbb egy olyan partner.a másikat igyekszik mindenáron kielégíteni. az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint a férfiaknak ötvenhárom százaléka gondolja úgy. pusztán arra mutatnék rá. hogy önzés és odaadás bonyolultabb viszonyban van egymással. aki . aki örömét leli az együttlétben. A G O N D O L A T MINT Azon interjúalanyaim." Ejótanács azonban -függetlenül attól. akik részesültek egyáltalán valamiféle szülıi felvilágosításban. mint elsıre hinnénk. míg a nıknél ugyanez az arány har57 .és ez afontosabb megfeledkezik arról a tapasztalati tényrıl. Egy kilencvenes évekbeli. Egyfelıl melegágya a teljesítménykényszernek. kisfiam.lemondva arról. hogy a szexuális együttlét során a partner orgazmusa fontosabb az övénél. No persze nem a szexuális önzést szeretném most ideológiailag megalapozni. hogy útravalóul többek közt a következı tanácsot kapták: „Az a legfontosabb. hogy apai vagy anyai részrıl hangzik-e el -gyakran épp a visszájára fordul. mint az. másfelıl .G Y O R S A B B A N . hogy a kislánynak jó legyen. hogy neki igazán jó legyen . hogy a saját élvezet forrása a másik élvezetében van. rendre beszámoltak arról.

a karrierje is. akik velem együtt könyököltek. Ennek ellenére itt hagynék mindent. Egyetlen tárgyon múlik az egész. ık a partner iránti feltétlen bizalom magabiztos hívei. vagy csak megjátssza ezt a kedvünkért? E kérdésben két radikálisan különbözı álláspont létezik. sohasem szerezhet megcáfolhatatlan. . ám arról. . aki feltétlen bizonyosságra tör? K E M É N Y I STVÁN ROSSZ HÁZASSÁG Mellılem lassan ellebennek. amire valójában semmi szükség. sértés a férfira nézve. ha ez jólesik neki. Egy éve nem voltam másik emberre] együtt. kipirult fülcimpák.mincnégy százalék. ezért ezt mintegy adottnak veszik. hogy ott és jól kapcsolgatom-e. más férfiak élnek a gyanúperrel. A másik álláspont szerint az esetek bizonyos hányadában úgyis minden nı színlel. gyöngyözı orrnyergek után kutatnak. hogy cg}> nı valóban elélvezett-e. objektív bizonyosságot. Nem tudom. némely férfi hajlamos az aktus után tíz másodperccel feltenni a kérdést: „Te is elmentél?" Ki tudna nekik nemet mondani? A férfias férfi önképének legfontosabb eleme az. objektív jelek. Az elsı szerint minden ilyesfajta színészi alakítás a szexuális harmóniát romboló bőn. sóhajok. Ennek persze oka lehet. De honnan tudhatnánk. hogy valóban jó szeretı. A férfiak egy részének fejében meg sem fordul a fenti kérdés. hát színleljen. nem elég.ahogy szereti. De lehet-e jó szeretı az. hogy jó szeretı legyen. pontosan hol. hogy minden szülıi jótanács ellenére a férfiak lényegesen nagyobb biztonsággal elégülnek ki. de a korlátban egy kígyó belsı szervei vannak. de nem tudok. Objektívjei márpedig nincs. s ha van is. összeránduló és elernyedı izmok.

amit máig nem ismertem ki. iszonyú sértések. az is stimulálja a farkamat. hogy a szex. ami minden amerikai pizzázóban ki van írva. de tapasztalataim szerint. akkor nagyon jó. huszonnégy órával korábban kiverem. olyan mint a pizza: hajó. hogy valakinek ötszörösére nı a fasza. ez igazából a csajnak sem élvezet. elég nagy a valószínősége. de ha nem jó. idegen nık. és tudom tartani belassulással. nincs olyan.Most egy vendégséget készítünk elı. akarata szerint. van az a duma. Tudod . be tudom állítani magam az optimumra. Ha nagyon a szívemen viselem. Dulakodás. hogy túl korán elmegyek. hogy egy dugás jó legyen. Szerintem a vérfaszúság is csak legenda. de ha egy hete nem voltam nıvel. mert neki is rossz így velem. de ez nem izgat. nem kardinális. Érdekes módon engem az óvszer is felgyorsít. akkor is jó. mint az átlag. bár ennek több faktora van. ez a nagyon korán felismert praecox probléma. Ami szerintem kisebb. Egyetlen párám van. hiszen ı is férfi. 61 .

meg hogy a nıjével . így mőködött ez a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. mármint a szex közbeni beszéd. az nagyon más érzés. és az már majdnem olyan. mennyire utálom a gumit. ezen például mindig sokat agyaltam. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. Alapszinten persze az a jó nekem is. vagy azért. Az elsı csajom folyamatosan szívatott ezzel. mert azt hiszi. milyen az. de szerencsére van egy lányismerısöm. akivel elvesztettem a szüzességemet. Inkább az a probléma. Az az igazság. hogy minél gyorsabban kielégüljek. Persze azért idıvel csökken szexuális kommunikáció körüli bi62 Volt már olyan persze. Pontosabban a vége felé már egyáltalán nem kívántam a kúrást. hanem hogy minél hosszabban tartó élvezet legyen. hogy egy csajt egyáltalán ne tudtam volna kielégíteni. hogy hüvelyi orgazmus csak nagyon kevésszer szerepelt a praxisomban. ha kielégült is. Az igazi rejtély. de az meg nem megy minden csajjal. hogy a klitorális orgazmus valami másodrendő dolog. Azért a megszakításos mód63 . hogy csak nagyon nehezen. de most visszagondolva biztosan nem. de kérdés. hogy honnan tudjam pontosan. lefeküdt például elıttem egy akkori haverommal. hajó neki. hát nem. mintha hüvelyi lenne. Nem az lett az elsıdleges cél. de azért nem ez volt a jellemzı. Sajnáltam. veszek egy mély levegıt. hanem a férfiakat. A nı kielégítése viszont. Igazából ezen is a beszéd segít. a csaj viszont egy idı után nagyon is csinált. Volt olyan csajom. minden szegletébe behatoljak. ha nem is probléma a kezdetektıl. de nem érdekelt annyira. elélvezek. Ilyen még hosszú párkapcsolatban is elıfordult velem. Voltak ugyan eleinte praecox problémáim. hogy a hiba nem az én készülékemben van. Az a csaj. Meg hogy felfedezzem a puncit a fütyimmel. Nekem meg azt nem engedte. aki szinte csak orálisan tudott kielégülni. hogy: na akkor most te jösz. ha ı élvez.Olyan még nem fordult elı velem.merthogy biszex volt az istenadta . Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. igaz ez a téma egyáltalán nem foglalkoztat. hanem megfelelı pozitúra esetében akár a szeméremcsontoddal is. hogy kielégítsem a partnerem. De most sem feladatként. felöltözöm. Az akkor nem foglalkoztatott. nem is a nıket szabadította fel igazán. akit a farkammal is ki tudok elégíteni. Pontosabban kiszopjon. és megmutatja. hogy nekem az a jó. hogy a csaj nem elégült ki. amikor egy lány rendesen élvez. amelyik „felfedezte" a csikló létezését. rengeteg úgymond külön törıdéssel. hogy mennyire elégül ki. maga is szőz volt. Azért csinál valamit. hogy elment. akik azt hihették addig. vagy kötelességként élem meg ezt. İvele végig óvszerben kúrtunk. olyan viszont nem egyszer. reménytelenségének bizonyítékát. de nem engedte magát csak seggbe kúrni. hogy miután én elmentem. hogy leszopjon. Ettıl természetcsen a szeretkezési technikám is megváltozott. de nem erıltetem mindenáron. ıt idırıl-idıre felkeresem. az fokozza az én élvezetemet is. egyszerően másképp kezdtem viszonyulni a puncihoz. és olyankor megnyugtatom magam. meg minden. zonytalankodás. ennek ellenére jó volt vele dugni. sikongat. korábban. megmosakszom. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. fıleg ha új nıvel akad dolgom. ott nyilván valamiféle gyakorlatiasságba fordul a dolog. nem csináltam belıle drámát. hogy ı kielégült-e. pedig nagyon durva csaj. Meg arra se. hogy én is azt csináljam. ez nyilván nem tesz jót az ember önbizalmának. Másrészt meg klitorális orgazmust sem csak a nyelveddel vagy a kezeddel tudsz elıidézni. csak azt. ha vele maradok talán rá se jövök. mint a saját sorstragédiáját. én legalábbis nem erre hajtottam. és kábé azt gondoltam: ha nem. mert szeretné. hátat fordítok neki.mennyire más. úgy élte meg a dolgot. vagyis hogy mibıl tudom. hogy a nınek mi a jó. és ezzel kirobbantotta az úgynevezett szexuális forradalmat. Viszont az csak néhány éve foglalkoztat igazán. Egyébként az a szociológiai tanulmány. tulajdonképpen véletlenül.

véget is ért a kapcsolat. Elég valószínőnek látszik.szerrel is vannak problémák. akit nem tudtam kielégíteni. akkor el fogom veszíteni. önuralom. akkor mindened azt diktálja. amikor a legjobb. hogy három év után újra kell kezdenem a dolgokat. Az a fontos. a másik kettıvel pedig nem volt túl jó. Fizikailag is elég megterhelı. Olajo-zottság alatt azt értem. akkor eldobhassam az agyamat. Volt sajnos olyan csaj is. és a mi kapcsolatunkban is a szex volt a középpontban. viszont azt is szeretem. kalapáccsal se lehessen eltörni. az elsı orgazmusáig egy másfél órás kúrás után jutott el. ami számára a legfontosabb volt. vagy megunja? Vagy a partnere unja meg és inkább elélvez? A nagy szerelmemmel elég hamar eljutottunk odáig. Nagyon nehéz volt. és ha nem teljesítekjól. végül is három éves kapcsolat lett a dologból. aki addigra már nagyon sok pasin túl volt. és mire igazán olajozottan 64 mentek volna a dolgok. mit kezdjünk magunkkal az életben. a legutóbbi csajomat sikerült teherbe ejtenem. és általa nekem is kezdett egyre fontosabb lenni. hogy nekem nem megy. mint a fagyott kutya lába. nem adom oda magam a párának.Nem rossz. minden megy a maga útján. ha figyelned kell magadra vagy a másikra szex közben? . hanem. pont akkor rontod el a szexet. mert mindkettınket ugyanoda visz. mert rájöttem. hogy megszakad a kölcsönösség: nálam akkor van vége a szexnek. mert csak a menstruáció alatt nem védekeztünk. aki szereti kényeztetni a másikat. aztán visszamentem. odafigyelni rá. Úgyhogy. • 65 . mondván. hogy a figyelem nagyon más. hogy meg kell tartani. mert nem azzal tanultam meg. hogy én nem tudok teljesíteni. nem állunk le megbeszélni a dolgokat. ebbıl ketten a barátnıim voltak évekig. . addigra vége is lett az egésznek. hogy játékos és kommunikatív a szex. hogy ha két ember szereti egymást. Ekkor szembesültem azzal a problémával. az én karrierem nem a minél több nıt megdugni irányába mutat. Ráadásul a csaj baromi macerás volt. hogy meddig tarthatod benne a farkadat. . én kifejezetten olyan pasi vagyok. mint a megfelelési vágy. nem kell odatenni a kezét. nem én be akármivel. hogy én szerelmes voltam. hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek. mégsem tudtunk abban a dologban találkozni. le is állt néha a merevedésem. Nem az a szar benne. Eleinte csak akaratból tudtam megoldani. akkor nála mikor? Amikor elfárad. meg abortusz. akivel mőködik. hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka. Nem mintha a megszakított közösülés olyan jó lenne. akivel vagyok. Elıször sportolóként tudtam csak teljesíteni. ami szerintem már nem a korai magömlés kérdésköre. hogy nem fogok rekordokat döntögetni ezután sem. ami nagyon érzékenyen érintett. ráadásul a csaj. el kell kezdened arra figyelni. hogy életemben elıször vagyok szerelmes. Úgyhogy az abortusz után át is váltottunk az óvszerrıl tablettára. Mire felgyúrtam magam. és csak ezután. | ezért rendesen utána is olvastam. a külsı körülmények ennek az ellenkezıjét mondják. Felgyúrás alatt egyfajta meditációs tréninget kell érteni: figyelem. és gyerekük lesz. egyszerően azért. meg együttélés. elég viharosan egyébként. Ráadásul a dolog a legszerencsétlenebbül alakult. akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba. satöbbi. hónapokkal késıbb tudtam magamra is odafigyelni. pont egy válság kellıs közepén. és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. mert még túl fiatalok voltunk. hogy ideális szolgáltató legyek. Én fel is álltam egy hónap múlva. amikor elélvezek. és hiába van az. és ez nem is köt le külön energiát. és ilyenbıl nincs valami sok. inkább meg kell találnom a következı csajt. Szóval az történt. elvileg ı is. Ami annyiból nem is volt baj. Túl sokat nem tudok mesélni. mikor kell kitépned belıle. összesen négy csajjal voltam. jött a nagy szerelem.Aztán tizennyolc éves koromban berobbant egy lány az életembe. pedig szerelmes vagyok. és még összehasonlítási alapja is van.Mért baj az. hogy óvszerrel azért sokkal kevesebbet éreztem a punciból. Na és miután vége lett. és ez az út mindkettınknekjó. amit elvárt. még ki sem hevertem. nem tudtuk. hogy ha úgy jön ki a lépés. mintha el sem vesztettem volna a szüzességemet. hogy az aktusok nyolcvan százaléka kölcsö. Az nagyon szar dolog volt. és elkezdtem én is igazán élvezni a szexet.

Annak a jele a petting. hogy belém sulykolják az akkori mainstream dumát. csak én spilázom túl? Elıször a hibát keresed. tehát van mód korrigálni. Persze a lanyha pénisz is lehet izgató egy homokosnak. azzal pont a csajt frusztrálod. de csak iszonyú nagy forgás lett be66 lıle. Az erogén zónák is így vagy úgy az erigáló falloszt szimbolizálják. Huszonegy éves koromban tudtam meg. hogy a csávó nem engedi tombolni a fantáziáját. hogy van baszás is. Pedig rájöttem volna magamtól is. edzés után a kádban. hogy dehogynem. régebb óta ismeri a testét. akkor már sokkal jobban elvisz magával a szex. praecoxot. de nem vonz az se. aki csak magával bír elbánni. Az a legrosszabb. és hagytam a fenébe. és kevésen múlik. kiment a víz. hogy zöld a szeme. akinek csak klitorális orgazmusa van. és még a nyelvem hegyével sem értem el a makkomat. Ebbe nagyon bele lehet ragadni. kézzel-lábbal majdnem minden nıt ki lehet elégíteni. ha a farkukkal nem tudják kielégíteni a csajt. mint amilyen én vagyok. Egyébként pszichés alapon bármilyen problémát ki tudok termelni magamból. merevedési zavart. Biztos nem volt még olyan nıvel dolgom. vagy így is jó neki. ne kúrjatok. megyek az utcán. Elıfordult. és ez két nagyon különbözı dolog. meg nincs is. mint az egész korábbi életemben. elıttem a nı passzentos farmerben. pedig lehetıségem lett volna rá. ha már felállt. hogy részegen felszedtem a nıt. ezért is érdekes az olyan filozofikus gondolkodású ember számára. És az emiatt a gát miatt felgyőlt libidó fordul végül az azonos nemő felé. hogy tulajdonképpen bárki emberfia képes felállítani a faszát. nem engedi be a tudatába. zavart. elkezdtem kúrni a nıket. hogy csak kúrni járunk össze még nem volt. nyolc a rekordom. és . De hogy visszatérjek az idırendiséghez: amikor vége lett a nagy szerelmemnek. De aztán megtanultam. és sutty. nem okoz neki problémát. aztán a csajban. lerúgtam mindent a kád szélérıl. kúrás után majd rosszul fogjátok magatokat érezni. lelazulva. hogy nem fogom meg a seggét. tavasz volt. mintsem hogy elkezdjek ezen sakkozni. Tudod. természetesen magadban. jól neveltnek lenni. hogy a szexnél univerzálisabb dolog nincsen. de akkor elkezdtem parázni azon. hogy van a szeretkezés. csávóval se. Csak lassan jöttem rá. a szokásos bezsongás és erotománia. ha mondjuk csak a nyelveddel tudod kielégíteni. ha van is orgazmus. Egyszer dugtam be valaki seggébe a faszom. azzal.nıs orgazmussal végzıdik. hogy csak elıveszed. hogy nekem feláll. Mindez persze nem írja fölül a szeretkezés vonalat. bár hallottam már olyanról is. nem voltam még több nıvel. aki igényelte volna. És természetesen egy lány vezetett rá erre is. finom. de nincs meg a megoldás. Az is kérdés persze. Leszopni is csak egyszer próbáltam magam tizenévesen. pedig az elızı csajodnak kék volt. és hogy mi megy végbe abban. mint végsı célhoz. Sıt. Illetve azokon keresztül vezet út hozzá. érzelem nélkül pedig semmiképp. hajó volt esetleg még egyszer-kétszer. A felvilágosító könyvek garmadája arra volt csakjó. amiben négy évig zajlott a szexuális életem. hogy nem kell mindig kedves. elmenni azért mindig elmegyek. megelégszik azzal. Az a szerencsém. hogy nincs. meg van a baszás. egyszer elsıs egyetemista koromban. mert a szex mint olyan az élvezet jelölésérıl szól. A homoszexualitás gyökere igazából az. olyan mintha az zavarna. vagy én nem vagyok képes. Kölcsönösen feltételezik egymás tudatát. Olyan kapcsolatom. hogy ez már viszony. ha látnád. Mutatod az élvezet jelölıjét.megijedtem ettıl a dologtól. Baromi konzervatív csávó vagyok. Ha nem szeretitek egymást. Ha ez egy vadabb szexnél merül fel. Azt gondolom. aztán hibát találsz rengeteget. mert az nem úgy van ám. hanem a szeretetrıl. bedugod. megkúrtam egyszer. jöttek és jöttek. de az a gyakori. hogy ha lehet. mindenki azt mondta. Tulajdonképpen megszál- 67 . mint te. mert az a csaj. két ember között nem csak a kúrásról van szó. hogy egy éjszaka alatt sokszor feláll a farkam. csak nem motivált a dolog. nagyon hálás természetem van. jó. hogy neked problémát okoz. mert az ágyban. Neked felállna.emlékszem . hazavittem. egy év alatt háromszor annyi csajjal voltam. Inkább a csávóknak jelent problémát. aki csak épphogy betoppantál. Ez tulajdonképpen sokkolt. hogy nincs benne érzelem. és hogy az jó. Akkor most mi van? İ nem képes. milyen orgazmusról beszélünk.

lottja vagyok a problémának. Én a saját sztorimban sokáig annak nem ismertem fel a jelentését. minden beszélgetést megelızı és nélkülözı kúrás is általános pattern. De minél feszélyezettebb egy aktus . így különös konfliktusaim sem. azt gondoltam. ezek a lányok ugyanis korábban sem elégültek még ki soha. legalábbis a felmérések szerint. az az elvárás a fiúkkal szemben. a harapós. viszont ı kurta a csajt. Az azonnali.hiába szeretett kínzott. amit a társadalmilag elfogadottal kevernek össze. ujjadra 68 egy kis vaj. aki azzal dicsekedett el. Fıleg a prőd kultúrákban . hogy a szexuális életet élı nıknek (és férfiaknak) maximum két százaléka nyomja a dirty talk-ot. csak nem tudták. ahol eltérsz a mainstreamtıl. Miközben kilenc millió amerikai vallotta be. és nem merek lépni. Rendesen imádkozott szerelmeskedés elıtt egy negyed órát. és miért a kisgyerek. ami a hárítás egy módozata. hogy mégis. saját maguk is. és viszonzom a gesztust. amelyik macsó. én valamiért nem megyek utána. én meg nem. hogy nem szeretem. hogy bocsássa meg az isten a most következı bőneinket. össze is barátkoztunk. Általában a barát69 .amilyen az amerikai is . Ezt nyomják a kortársak. hiába tagadja le vagy igyekszik elfedni a kultúra. nyomni le. Csak az a kultúra tematizálja makacsul a beszédben a kúrást. két ilyen barátnım is volt. semmivel szemben nem voltak különösebb averzióim. karmolós szextıl kifejezetten lekonyult a farkam. csak kicsit szégyellıs volt. hogy próbálta már állattal. Ott tudod tesztelni a tabukat és vágykésztetéseket. és azt mondja. hogy mindig hoz magával vajat. vonaton. De szerintem kisebb megszorításokkal én egy abszolút nyitott csávó vagyok. hogy miért az állat. Sajnálom. amit egyáltalán nem érzek személyesnek. ahol ez másképp megy. aztán visszajön. Ezt én annyira ildomtalannak találtam. Tizenhét éves koromban a KISZ-vezetı táborban együtt laktam egy csávóval.Pbltál már olyan lánnyal. Az. és kimegy a vécére. A szégyen pedig egy olyan dolog. Holott akit én kúrhattam volna. és közben fantazmatíkus úton rávezetve a partnert . és megkúrom a csajt. Szóval én csak úgy koitáltam. amikor rendesen ágyban vagyunk. ha meg lépek. Azt is elképzelhetınek tartom.Persze. hogy minden további nélkül bármikor állnia kell a faszuknak. és miért a néger. akkor nem vagyok magamnál. nem kívánom. túl decens voltam. Szóval nem csak az ısi és természetes elfojtás mőködik ebben a világban (bennünk). aztán behozni a csajt. Konkrétan . kényszeresen reflexív ifjú. de addigra már mások is beültek a fülkébe. . hogy a csaj izgalmának nyilvánvaló jeleire izgultam fel. szemben ül a kupéban. Fiatal koromban a szadisztikusság legkisebb jelét se szerettem. óvszerprobléma (soha nem sikerült óvszerrel dugnom). hanem még ránk van rakva egy teljesítménykényszer is. hogy csak akkor koitálok. Nem egy nagy öröm. De nem éreztem az én hibámnak. hogy csak nem forszírozom. annál biztosabban nem fog felállni. én is leveszem a cipım. sikerült egyenrangúnak elfogadtatnom vele. felrakja a combjaimra a lábát. és a saját kultúrámat. hogy elmegyek. Mindezt az elıjáték után. félálmot mímel.érdekes. Ki is röhögtem. hogy én kívánok meg valakit elıször. Soha nem volt olyan. hogy bármikor megkúrlak kisanyám. már mehet is. egy idı múlva „felébred". rengeteget beszélgettem és olvastam a szexusról. hogy nem volt bennem több lélekjelenlét. Furcsa lenne személyesnek mondani azt. Ott vagyok elsısként a gimi-diszkóban.például épp emiatt a kényszer miatt -. Egyszer volt speekless fuck közeli élményem. A csajok eleve sokkal többet hazudnak. rám néz. a kultúra. belemarkolós. Elég sok minden szól a kultúrában errıl. Az egyikkel rettenetes szexuális életünk volt. akárki vagy. tényleg a legjobb csaj volt a táborban. amikor nem tudok közösséget vállalni azzal. ahol teret engedsz a perverziónak. Fantazmatikusan mindent végigzongoráztam már. aki cselekszik bennem. kábé egy évig impotens lettem utána.mégis keresztül viszed. a csajok. Jobban ragaszkodnak a normálishoz. miközben a csajok kilencvenöt százaléka vevı rá. az sokkal késıbb jött be. Akkor megint elıjáték. mi az. Hihetetlen nagyjelenetek voltak. és már kinéztem a csajt és vissza is nézett. akit nem tudtál kielégíteni? . azért nem akarom megdugni. de kimaradt. de erre nem jöttem rá. Ki merem jelenteni. Negyvenes nı. észre se veszi.

anélkül. és mégsem. mindenesetre ennek az adagnak az lett a hatása. Ez a probléma aztán tovább tartott. Inkább elıre engedem. Egy idı után annyira be voltam fosva. Szerintem egyébként nem olyan nagyon fontos az egyszerre elélvezés. kettıt ránt rajta. vagy hogy bántanám azzal. ha beledugom a farkamat. pontosabban az szedett össze engem. hogy behatolás. viszont ha nyaltam. hogy valahogy a lány se akarta egynél többször. ezután egy évig féltem a szextıl. de a végén mindig azt állította. hogy ha még épp túl korán veszem ki. Szerintem ez mindenkiben megvan. Egyszer se tudtam a sok hónap együtt járás alatt rendesen megdugni. Most lett vége az elsı olyan kapcsolatomnak. boldogítottam a munkatársnıimet. Ezzel sikerült ezt a szerelmet lezárnom magamban. és elmegyek. hogy hozzáértem volna a nıhöz. akit szeretek is. maximum három menet egy éjszaka. csak a látványtól és a tudattól. hogy épp kielégül. Ebbe egy idı után bele is nyugodtunk. Abból a szempontból egyébként jó ez a módszer. rögtön lekonyult. mint amennyire ezt szokás gondolni. és ha látom.idejét nem tudom. Én alapvetıen szerelmes alkat vagyok. Ez persze veszélyes. hogy belehatoljak. hogy olyan lánnyal szerelmeskedjem. és sikerült összeszednem egy fekete csajt. hogy megtörtént-e. mert részegen . Egy szeretkezés alatt viszonylag kevésszer tudok csak elmenni. akkor vissza lehet tenni. ahogy ráspriccelek. hogy fölállt ugyan. Ezért nem értem egyébként a megerıszakolást. mikor basztam utoljára józanon . nekem az ellenállástól valószínőleg azonnal lelohadna. Kiveszem. és akkor összejött. még kiverni se tudtam.nem tudok annyira figyelni. mindig ott volt. Mondom. De ha az a kérdés. Én alapvetıen mindenre nagyon nyitott vagyok. de az óvszernél azért jobb. Nem szoktam nézni. és emiatt a kielégületlenség miatt egyre jobban fájt. Évekkel a szakításunk után. az engem nem izgat. vagyis kivettem a faszom. és félig elélvezek. ı legalább annyira szenvedett attól. se elıttem. simogattam. Volt. hogy egy csaj azt szeretné. Ami gyanús is egy kicsit. ami egyébként nem jó. aztán viszont nagyon elszégyelltem magam. felmentünk a szobájába. Több mint négy évig jártunk együtt. Én se korábban. nekem viszont pont nem volt csajom. Ugyanis megszakításos módszerrel védekeztünk. és utána már ı sem akart folytatást. mert nem állt föl. de az már elég ritka. kint voltam Franciaországban. hogy ezalatt egyszer sem sikerült lefeküdnünk. aztán Balatonon találkoztam életem elsı nagy szerelmével. mikor neki már gyerekei is voltak. Az utolsó kapcsolatom olyan volt. hogy nem jött össze. se utánam. Igazán vele se volt jó a szex. Hogy az idegen punci vonzóbb. de másodszorra valamiért nem ment. és ez csak a következı komoly barátnımnél szőnt meg. se alattam. annál többet nem kell. ı se elégült ki. Ma visszagondolva tudat alatt valószínőleg attól féltem. mint a kapcsolat. de soha nem ejtettem még teherbe nıt. kézzel-lábbal-szájjal pótoltuk a valódi szerelmeskedést. mint én. Legközelebb az orgazmushoz az elıjáték legelején volt. és sokáig nagyon hiányzott. azzal nem került közelebb. mindig lekonyult. De azért azt nem merném kije71 70 . de amint arról volt szó. mégis elég gyakran lefeküdtünk. elhívott a házába egy bulira. és megkínált kokainnal. hogy akárhányszor arra került a sor. és valójában nem is lehetett tudni. ami elıidézte. teljesen véletlenül találkoztunk. hogy egy napig feküdtünk az ágyban. Azért egyszer volt egy nagyon kínos felsülésem. dolgozni kezdtem. de mégse teljesen. se azóta nem kábítószereztem. ami tudom. attól teljesen elvesztem az ön-kontrolom. mi mást gondolhatna az ember. Pedig egyébként még így öreg fejjel sem okoz gondot. levetkıztünk.nıim nem vonzanak valami nagyon. hogy nem. hogy azt a kókadt kis nyamvadékot húzogattam. hogy meg vagyok-e magammal elégedve. végül sikerült kielé-gülnöm úgy. mint az amelyikben már sokszor voltam. hogy teljesen kiszálltam magamból. Egy idı után én már egyáltalán nem kívántam. de ı . és az az érdekes. felhívtam magamhoz. hogy hülyeség. ha dugtam. hogy igen. Majdnem mindig egyszerre élveztünk el. amelyikben hosz- szú idın át jól mőködött a szex. De tény. hogy fájna neki. Otthagytam a gimnáziumot. elmentem.éppen a fiaskó miatt nagyon vonzott. akkor azt válaszolom. hogy kétszerháromszor elmenjek egy este.

vagy azért mert legalább annyira undorítanak. Bárhol. a faszomban az örömét. ami nagyon fontos. az átlagosnál valamivel nagyobb. hogy nagy bennem a szeretetéhség. tényleg baromi nevetséges volt. akivel nem lesz kudarc Türelem se volt bennünk sok.lentcni. ahogy egy haverom megdug mellettem egy lányt.Az biztos sokat számított. vagy szemétkednek. és ezzel az enyéimet is feloldotta. egyenes. hogy valóságossá tesz olyan fantáziákat. És nagyon szép puncija volt. Olyan élményem egyébként soha nem volt. buszon. akirıl már beszéltem. hogy a lányok kinevetnek. ha hüvelyben nem sikerül. azóta se láttam olyat. akkor az meg is találja. és nem magamtól jöttem rá -. Persze nem lehet mindenkivel csinálni. eleve nem nagyon voltak korábban nagymellő nıim. Megszőntek azok a problémák. már el is megyek. aki azt szerette legjobban. vagy azért. İ szopott le elıször. hogy a nık szeretik a farkamat. látják. hogy a partnerem egy nagy büdös kurva. Szerintem inkább engem szeretnek. mint én. kinyalom. arai azóta is megvan. Az is ezzel a csajjal járva történt. Szóval ez volt a bevezetésem a szex világába. ilyen megértı-anyáskodóban utazott. de ı teljesen más közegben élt: fiúkollégium. Sok minden történt. aki fenékben élvezett el. Ez még külön fokozta az izgalmat. amiket a valóságban nem csinálnál meg. A megismerkedésünk napján ötször szeretkeztünk. hogy ez a fiú még nem érett. A legjobb dolog . de ez nem azt jelenti. mert azzal bántanál másokat. Olyan még nem volt. abban az értelemben legalábbis. Az akkor nekem is újdonság volt. A faszom méretével problémám soha nem volt. hogy bekapcsolhatom-e a magnót. aki tök jól kezelte. és ez valahogy beindítja az anyai ösztöneiket. hogy az ember minden perverz gondolatát kimondhatja az ágyban.Szerinted miért pont az a csaj szabadította fel a szexuálisát benned? . Eszelıs tiszta élmény volt a puncija. hogy képpé válhatok. Azon sem görcsölt. hogy egy nıt ne tudtam volna kielégíteni. hogy ki tud távolabbról elspriccelni a falig. arról beszélt egyébként. Talán valamennyit azzal a barátommal. de találkoztam olyannal is. hogy miközben veszem elı a farkam. Ugyanakkor a nemi érés viszontagságairól nem beszélgettem akkoriban senkivel. hogy hol dugunk. mondjuk az egymásra pisilés ilyen.amit egy nıtıl tanultam meg. mint azzal. versenyeztek. hogy ı mindenképpen örömet találjon magának az én faszomban. általában arra szoktam gondolni. és tényleg nagyon jó. és arra gerjedve kúrtunk. inkább olyan. . ami önmagában is elég perverz. hogy túl korán megyek el. Patakban. ha mellbe dugják. hogy ı egy sárban dagonyázó koca. utcán. sıt egy olyan csajom is volt. Semmi mással nem foglalkozott. Korábban még olyan is volt. És 72 ha valaki nagyon örömet akar találni. hogy itt kaptam valamiféle biztonságot. nem volt benne semmi gátlás. és onnantól kezdve nem foglalkoztak túl sokat velem. Tehát a kudarcon nem kérıdztünk tovább. és megkérdeztem. hogy egyetlen redı nélkül. egy finom ívő kráterként nyílik ki az élı hús. Elıször egyébként röhögtem. vagy megsértıdnek. Tulajdonképpen az a jó benne. de aztán kipróbáltam én is. nem ez a káposztaszerő pina. Másrészt nem volt benne türelmetlenség. mint amennyire vonzanak. valahogy felszabadít. és ez természetesen nekem is nagyon nagy örömet adott. ha kislánynak gondolod. amilyenbıl sokféle van persze. hogy egybeforrt volna az agyam meg a faszom. Megértem testileg. senkinek nem volt még baja vele. mondjuk a szadomazo. hanem megpróbáltunk keresni valakit. amitıl ı meg zavarba jött. szerencsére ez egy olyan csajjal történt. vele néztünk közösen pornót. csak legalább egy síkra került. Nem mintha bármi baj lenne a farkammal. Mindenképpen ad valami feszességet az aktusnak a tudat. nyugodt belsı ritmusa volt. ha mondjuk az ember szerelmérıl van szó. én meg egy nagy kandisznó vagyok. ı véletlenül pont akkor vesztette el a szüzességét. 73 . hogy ı megtalálja bennem. akit jól megkúrok és megalázok. hogy számukra annyi jött át rólam. de nem is problémáztunk sokat. vagy az. vagy legalábbis nem mondta. a csávók folyamatosan verték a farkukat. ez egyébként ritka. hogy láttam. hogy kurva sok csávóval volt már elıttem. Szép. most is bármikor függetlenné tud válni fáradság vagy pia hatására. vagy egyáltalán nem tudok elmenni.

kérdés. húsz centi. csak sokkal nehezebben. És keresés közben egy csomó mindent felfedeztem. csak hiányzott az egészbıl a lélek. csak nem szeretik eléggé a faszt. elég erısen jobbra görbül. aki teljesen birtokolja a testét. Biztos. A nagyfaszú mővészek nem ambicionálják anynyira. Viszont ennek a frusztrációnak a kompenzálásából egy csomó energiát lehet meríteni. voltam egyszerre két nıvel. ma is hálás vagyok azért a félévnyi istenélményért. Biztos vagyok benne. ha nem volt eddig is túl sok. De nem hiszem. aki nem elégedett a faszának a méretével. ami megfogott. de aztán ezt is megszokja az ember. ezért nem is erıltetem. amikor az ember fölül van. még egészen új dimenziókba is átröpíthetnek dolgok. És semmi görcs vagy szégyenlısség nincs benne. hogy még sincs meg az az intimitás. akivel valaha is együtt voltam. kivel az. ahhoz viszont sokkal hajlékonyabbnak kellene lennem. nem gyártott folyamatosan. Soha nem dumál olyan magabiztosan. Inkább a formája zavart. hogy kinek mekkora van. minden nı tök más volt. kivel ez volt érdekes. Ottlikot például nagyfaszúnak képzelem. és nem másé. ı a domináns. Épp ezért sokszor elıfordult. hogy nem a még mindig benne lévı bizonytalanságot akarja-e kivédeni. amikor én hugyoztam rá. Egyszer az életben azt is szeretném kipróbálni. de valószínőleg ı is élvezte. miközben persze élvezte. hogy az ókori. Utána már ezt keresetem. hogy a csávó személyiségének a középpontja. Én nem látom szépnek a magamét. látható. anélkül valószínőleg még sokáig minden csajnál újra kellett volna kezdenem a tanulást meg a lazulást. Majdhogynem beszédmodorból el lehet dönteni. hogy az mennyire érdekes. hogy kívül tudtam kerülni magamon. Ilyenkor. pedig majdnem mind csinálja. az eleve roppant izgató. tudod. hogy az én farkam nagyon nagyot tud nıni. kipróbált az anális szexet meg a pisiszexet is. Nem a baszásban. illetve valami közös összhangban. hogy a magukat nagyfaszúnak gondoló csávók abszolút másképp viselkednek. azt jelenti. a frigiditás megtörése. hogy nézik egymás faszát a fiúk a vécében. Azt persze nem tudhatom. én meg röhögök magamban. hogy egy hideg kislányt erıszakolok meg. ha igaz. de szők volt és passzív. Hosszú évekig jártam egy csajjal. és kívülrıl láttam az egészet. Nem ragadott el a dolog szenvedélye. de dolgozom rajta. Nem azt mondom. hogy alapvetıen meghatározó lenne a szexben. és használni is meri. Tök aszimmetrikus. idealizált fasz-ábrázolásokon másmilyenek vannak. a fasza rendben van-e. ez van. De a következı igazi nagy nıélményem ezután az elsı csaj után csak most volt. egyébként félrészeg voltam. hogy fiúk között meg nyaló-tehetségbıl van kevés. egy olyan nı. A szégyenlısség nagyon rossz a szexben. Csak egy dolog zavart. Annál meg.egyszer mértem meg. hogy állandóan jelen legyenek a szakmában. inkább a szép koreográfiája volt. maximum tízbıl egy. van az. aminek meg kéne lennie. hogy egy kisfaszú nem tud megelégedettséget nyerni a szexbıl. aki azt a képzetet keltette fel bennem. jól megértettük egymást szexuálisan és intellektuálisan is. hanem az egész testem. hogy tizenhat az átlag. . hogy ez a kisebbrendőségi érzés beleszól minden megnyilvánulásába. türelmetlenek. hanem a baszáson keresztül a másikban. tényleg katarzisszerő volt a hatása. ezt kell szeretni. hogy még most sem tudok egy csomó mindent a szexrıl. akkor ez nagynak számít. Biztos azért is érdekel. hogy lélek nem volt a kapcsolatunkban. nem nyomult. hogy a csaj mit érzett. hogy milyen faszt szopni. Mondjuk a mővészethez. A scggbekúrás viszont legtöbbször fáj a csajoknak. nem is a farkam sült el. Az nagyon nagy élmény volt. mint amilyen most vagyok. Többek közt ez vonzott benne. Még arról lenne érdemes beszélni. mert nagyon kevés csaj tud igazán jó! szopni. Pe74 dig sok dolgot kipróbáltam. Ez remélhetıleg a saját faszom lesz. hogy ami ilyenkor semmilyennek látszik. ahogy a meleg folyadék végigfolyt rajtam. amit mondanak. Visszatérve erre az elsı igazi csajra. az akcióban mekkora. nem érzik a szopás ritmusát. a feloldódást. az biztos. amikor áthágsz egy tabut. Túlontúl tudatos voltam. Az a vicces.

Eltelt másfél boldog év a zöldség-szex jegyében. hogy afütyije nem csak pisilésre való. a gyerekkorból örökölt naivitással vetette rá magát egy sütıtökre. ám ekkor már többre vágyott fiatal hısünk. azt úgy hozhatja értésemre. akinek a szemében az aktus közben a szerelem fénye világít. olyan szeretıre. mikor rájött. Akkor vált állandó partnerévé egy 77 ." Jarmusch Éjszaka a földön címő filmjének római jelenetében a taxisofır kéretlenül meggyón az ez ellen kézzel-lábbal tiltakozó katolikus papnak. ha tetszem Önnek. hogy háromszor meghúzza a micsodámat. ha viszont nem tetszem. kérem jelezze ezt azzal. ha háromszázharmincháromszor húzza meg. A bőnbánó ember szexuális egyedfejlıdése az alábbi sémát követi: kiskamasz korában.E G Y E D Ü L E L M E G Y A vasúti fülkében egy választékosan öltözött úriember megszólítja egyetlen útitársát: „Hölgyem.

nincs kinek folytatni a mesét. ám a leggyakoribb mégiscsak. visszamegy érte. összefüggésben azzal. amely az önkielégítést szociális és pszichés problémákkal köti össze. Ám a zord apa megneszelhette a dolgot.ezek a leggyakoribb maszturhációhoz kapcsolódó félelmek. aki állította: a világ legélvezetesebb dolga megkúrni egy napsütötte meleg dinnyét. Mintha a normalitás démona ebben a kérdésben még inkább rátelepedne a férfiakra. A fend példák is azt bizonyítják. hogy barátja. és tanácsát kérje. valamint azok a tudományos alapon moralizáló munkák. Milyen kiszolgáltatott az ember önkielégítés közben. Egy gyors fejés. amit az ember ilyenkor önmagának szerez. szigorúan Nietzsche érdekében. és a partnerrel való szexuális kapcsolat helyére lép. legalábbis az általam megkérdezettek közül nem gondolta senki. Döcög a trabant a dőlıúton. a tökkel töltölt boldog hónapok után ki vágyna fızelékre. Az orvos barát a Wagnerénél felvilágosultabb nézeteket vallott. Megjelennek a maszturbálást és a merevedést rafinált módon meggátoló szerkezetek. hisz köztudott. felnyög. Akarja is meg nem is. és a vágóhídra küldte az idıközben birkává cseperedett állatot. azért kézzel is rá kell segíteni. ha valaki azt mondja. hogy legyen a gyomrában valami meleg. a kesztyőtartóban maradt a bicska. Aztán belehatol. Az Amerikai pite címő filmben e sütemény megfelelıen preparált változata hivatott helyettesíteni az elérhetetlen pinát. aki szerint. problémáról csak akkor beszélhetünk. mozogni kezd. minden kézügyességet kívánó tevékenységben a jobbját használja. és legclsó'sotban: a pubertáskorban való megrekedés . mikor egy beszélgetıpartnerem elárulta. húzogatós verzió. hogy az onánia számtalan testi-lelki betegség kiváltója. Az idegen az ügyetlen bal?! Önki. ami még a száron van. hogy hazudik. megnyugtatta hát az aggódó komponistái. vagy nem? Mikor Wagner véletlenül tanúja lett annak. Hoppá. hogy errıl beszámoljon közös barátjuknak.ekkoriban már nem járt együtt feltétlenül a „normális" szexuális életbe való belépéssel. a hagyományos. zsírszag. hogy némi kreativitással az önkielégítés legalább annyira változatossá tehetı. A mindennapi betevı. az a nézet viszont továbbra is él. Kiszáll. egyenízek. mint a szex egyéb területein. mint a partnerrel őzött szex.bárány. Tényleg. Számomra a legérdekesebb mégis az volt. bukdácsol a dinnyeföldön. Azóta a boldogtalan férfiúnak egy falat hús nem megy le a torkán. A férfivá érés következı állomása a sógornı elcsábítása volt. Beszélgetıpartnereim többsége az önkielégítést is szexuális problémának tekintette. hogy „bizonyos életkorban és élethelyzetekben " az önkielégítés az örömszerzés egyetlen és természetes módja. Aztán beszéltem olyan pszichológussal is. hogy Nietzschének is megemlítse Wagner levelét. visszahelyezi a léket. ha felnıttkorban is maradéktalanul kielégít. Körbekémlel. ám nem mulasztotta el. elindul.állítják azok. nyilván nem véletlenül. Háromszög alakú alumínium tálcával araszolni a pénztár felé. nem pedig az öröm. De elıtte még. elkiáltja magát: „Jó napot! Jó napot! Halló! Van itt valaki?". visszatolat. sürgıs szükségét érezte. a pap ugyanis szívrohamot kap.kulturális okokból kifolyólag . Azt ugyan ma már senki nem gondolja. megnyugszik. szottyadt uborkák. kóros függıség. ha ez a szokás rögzül. igaz. mintegy elıjáték gyanánt meglékeli a dinnyét. egyedül a faszát veri ballal. századtól kezdve tekintik a pubertáskor problémájának. Elképzeltem a jelenetet. biztosak lehetünk benne. Vagy több. zöldség sem. hogy az onánia gerincsorvadást vagy bármiféle testi betegséget okozna. Philip Roth Pormoy-kór címő regényében egy marhamáj válik a pubertáskori szexualitás áldozatává. Nagyfiú vagyok én már ehhez. de hogy innen hogyan jutunk cl a filmbeli mába. akik úgymond „leszoktak" róla. a biztonság kedvéért újra elkiált egy „Jó napot!"-ot. és miután beleharapott. hogy: faszverés? Mi köze a dolognak az agresszióhoz? A szexuális felvilágosító kiadványok általában úgy foglalnak állást. az akaraterı elvesztése. Hm. miért az a leggyakrabban használt kifejezésünk a férfiak autoerotikus tevékenységére. No nem annyira. és valamilyen módon az legitimálná a rejszolást. Ehhez képest az önkielégítés jelenségét csak a XIX. Sokszor elhangzott a kérdés: mások is csinálják? rendszeresen? akkor jó. kinıttem belıle . Ilyen helyen nem kulináris élvezetekre vágyik a betérı. vagy legalábbis szégyellni való dolognak. nem veri a farkát. egy orvosnak. a sofır késın kap észbe. Szexuális elmagányosodás. nem derül ki. ı ugyan abszolút jobbkezes. 78 79 . Már a szótól is végigfut az ember hátán a hideg. Nietzsche önkielégítést végez. végül egy különösen szépen fejlett példányt megpillantva felébred benne a vágy. csak arra. kicsusszan. hogy mások is gyakorolják. hogy a nemi érés . Jómagam is beszéltem olyan fiatalemberrel.

de a legkevésbé tárgyait szexuális tevékenység. hogy beszéljenek róla. hogy a többszereplıs szex általában kielégítıbb. Mit tehetünk ilyenkor? Ennek ellenére mégis a Bibliához fogok fordulni. Közben még fel-felsóhajt. és pedig ıszintén: Ó. ha így volna." De az interneten is számos hasonló intelem olvasható a témában. belcfogjon-e valamibe és mibe. mint a festett katona: mindig ütésre emelve tartja kardját. valószínőleg ezért van az. Csaló ez a bőn és orvtámadó. már-már unalmasan normálisnak gondolták magukat. de ennek érdekében nem tesz semmit Olyan. Képek. Az önkielégítés! a Biblia sehol sem említi. azt a normális (felnıtt) szexuális élet részének tekintették. A homoszexualitásnak 81 . értelmi képességeit aláásta. Általában ık voltak azok. Érzelmi pótlékként fordulnak az önkielégítéshez a problémáikban. Bár aki éveken át rabja e bőnnek. és minél fiatalabb korában és minél erısebben kerül valaki e bőnnek szomorú zsarnoki igájába. de szinte senki nem 80 beszél róla. amelyik eqy olyan többé-kevésbé macsó kultúrában. Arca lehet. A szexuális izgatás és öröm olyan képekhez kötıdhet. A tiszta férfiúság. Nagyon sokan csinálják." Természetesen olyan fiúkkal/férfiakkal is beszéltem. nem kételkedtek saját férfiasságukban. amelyek nem valóságosak. A szexet Isten az ember jnagányosságának' megszüntetésére teremtette. ha úgy volna! Szeretne is mássá lenni. az önkielégítés a másokkal való egészséges kapcsolat helyettesítıjévé válhat. filmek. Nem egyszer bocsánatot is kértek. aki nem tud uralkodni másokon. a bőnösnek esetleges erıteljes külseje ne csaljon meg. javasolták. viszont magán sem akar. megint sokáig azon töpreng. akiknek más típusú szexuális problémáik sem igen voltak. Ezek szolgáltatják az alapot az ember saját szexuális fantáziálásához. Nagyokat ásítva lapoz hol ebben. Az ilyen ifjúnak akaratereje teljesen porrá mállik: akar is.az önkielégítésre fanyalodnának. Ebben így ír: „Nem állítom. amiért nem tudnak elég érdekes dolgokat mesélni.. hogy szeretettel kérı édesapja szava. hogy piros maradt. Romhalmaz alatt nyög benne a szellem és nyomorult szenvedélyek szégyenletes igája alatt az uralomra hivatott királyi lélek.azt mutatják. habár nem beszél az önkielégítésrıl. ami majdnem mindig együtt jár az önkielégítéssel: a szexuális fantáziálás. de szellemi erejét bizton kikezdte.míg el nem követed. hanem csak a fejedben léteznek. ezért ellenkezik az önkielégítés Isten céljával. de nem üt vele soha. nem is kérkedtek vele. a csüggedtségét vagy a csalódottságát.hitem szerint . amiket az önkielégítésre is alkalmaznunk kell. Valamiért mégis az onanizálás az a szexuális tevékenység. Hanem a lélek pusztulása föltétlenül biztos! A lélek a legerısebb testi szervezető fiúban is kimondhatatlan károkat szenved e bőn hatása alatt! Fiam. Néhány tizenéves elköveti azt a hibát. Isten Igéje alapelveket tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. Aztán gondolj arra is. Azon túl. nem velük kellene interjúznom. akinek elemista korában még kötelezı olvasmány volt Dr. sem az. míg vézna akaratát rá bírja venni. hol abban a könyvben. Ravasz ígérgetésekkel eget-földet mosolyog reád . mint hogy . semmi neurózis nem kapcsolódott. Már korán reggel negyedórákat veszteget el. És ami talán az egészben a legszomorúbb: ezt a bőnt gyógyítani nagyon nehéz. mint a mienk. akiknek semmiféle problémát nem okozott sem az önkielégítés. teszem azt: „Az önkielégítés a legtöbbet végzett.nyilvánosan. A szex egyértelmően két ember számára van. magadra hagy vergıdı kétségbeesésben -. Ezt a késıbbi házasságodon belüli szexuális életed szenvedheti meg. Ha munkába kezd. Végül. a szexualitásról viszont annál többet. hog)> Isten szerint az önkielégítés rossz dolog. hogy felkeljen az ágyból. annak lelke oly érzéketlenné tompul minden erkölcsi befolyással szemben. annál hamarabb érzi annak testi rombolását is. de semmit komolyan elhatározni nem tud. hanem. ho^y a börtönökben heteroszexuális férjlak inkább választják a kényszer szülte homoszexualitást. Beszéltem olyan férfival. mint a magányos. Félórákat ül tétlenül ábrándozva egy kényelmes díványon. nem is.amelyek az önkielégítést patologikus folyamatok okaként (esetleg eredményeként) írják le. A maszturbáláshoz esetükben semmi bőntudat.. a közmegegyezés szerint a legkevésbé „férfias". hogy egészségtelenül az önkiclégítéssel próbálja ellensúlyozni magányát. fényképek. Ezek pedig . mikor már rabszolgájává alacsonyodtál. egy börtönben nincs intimitás . emlékezetét meggyöngítette. talán azért mert a kamaszkorhoz és a szexuális partner hiányához kötjük: az onanizál. arra esetleg idegzetének megrendülése is vár. ereje sértetlennek látszik. hogy az egyedül elkövetett titkos bőn a szervezet összeomlásához vezet. Tóth Tihamér atya erkölcsnemesítı mőve. aminek könnyen a rabjává válunk. és lelked legszentebb kincseit elrabolva. vagy a vallási tekintéllyel fellépı hittantanár kérése egyaránt hatás nélkül pattannak le róla. Aki hosszabb idı óta gyakorolja. de tanulni egyikbıl sem tanul.

hogy lehetsz ilyen undorító? . kipróbáltad. .Csak azért.annyiban is köze lehet a maszturbáláshoz. hogy mindenki kipróbálja. az baromi undorító. hogy úgy halt meg a csávó." HATÁR GYİZİ BUJÁLKODÁS Ha megmondja mért én megígérem Senkinek róla szólni nem fogok Árulja el koldus úr kérem Mért onanizált és zokogott Mért onanizált és zokogott a Pincevécé párás húgyszagában? Tán az öregség meghibbantotta? Szidja? Becézi? Mit mond magában? hát még mindig bujálkodással telíti loppaljáró álmait? ilyenkor más ember már elfásul csecsre-farra ritkán hederít . hog)> megpróbálta leszopni magát. Ahogy a Shop-Stop szereplıi fogalmaznak: „. mindenki kipróbálja legalább egyszer. . a saját fasz teszopása is közönségesnek mondható férfi-ábránd. keveseknek sikerült.Ne hülyéskedj.Na ne. sokan próbálkoztak vele.Persze.. mert amikor én próbáltam.közös onanizáláshan. hogy minden harmadik általam megkérdezett féiji részt vett kamaszkorában -gyakran pornó videó-nézéssel feltuningolt .Micsoda. Egy farok a szádban. . De nekem eszembe nem jutna. kegyeletbıl. iszonyít gusztustalan. .Azt tudtad.Persze hogy azt mondtam. és közben kitört a nyaka? . . hogy tövig a szájában volt a saját farka.Es sikerült neki? ..Dehát te mondtad. úg}> találták meg. hogy az önkielégítés egy sajátos esete. Megemlítendı még.

Korábban majdhogynem egy térben voltam a húgommal. a másik minden mozdulatáról tudtunk. az alsó a húgoméhoz. Nem volt az ember egyedül. egyszerően minden kurva jó. amikor rájöttem. hogy lehet dugni. hogy siker koronázza kisiparos fáradozásait húgyszagú setétjén legugyorodva oly sebesült! s mi szégyentelen! nyeli a vizelde nyilvános odva -sír nem ér rá törıdni velem Tizennyolc éves koromban volt egy eszelıs. aztán kirobban és lecseng. jó. lett saját szobám.félbetört sapkájába . felszabadító szexuális élményem. pazar. A felsı ágy tartozott az én félszobámhoz. addig nem is nagyom kerestem ezeket a tereket. Ez egy idıben történt azzal. intim terem. és nem kötelezıen kell. lehet. Győlik. lett is belıle kapcsolat. igaz. hogy jó. hogy leszopnak.mire számít? hogy kigömbölyödve a bádog tükrén majd ott terem a süldılány fénylı fara-gödre s beakaszt neki nagy hirtelen? hetven után is a combja-táró ringyóálom?! oly megigézı?! elsül? nem sül el? öreg a káró? nem zavarja közben a nézı? ennél keserőbb elszántságot ily sírva-zsaroló gyönyört! ingere már a kantárizomra hágott ám elélvezıben . ha onanizálsz. például az nagyon nagy flash volt. Tizennyolc éves koromban elköltöztünk. hogy Beethoven valahányadik szimfóniája az elélvezés ritmusát kottázza le. az emeletes ágy volt a térelválasztó. késlelteti. győlik. Persze az elélvezés más.mert még mindig rázza! ki egy ötöst ki egy koronást hajít kívánom. hogy elkezdtem magamhoz nyúlni. hergelıdik. és 85 . Akkor fedeztem fel egy csomó mindent. akkor volt elıször.

Az elsı elıidézett viszont érdekes módon nem magányos akció volt. Sikerült is elélveznem. Annak idején mi mindent megbeszéltünk egymással. A klasszikus húzogatós módszert csak késıbb ismertem meg. hogy jött belıle valami fehér. vagyis az önmegtartóztatás mindig valami szociálisan jónak volt az ára. én ugyan benyúltam a pólója alá. el nem tudtam képzelni. Maradtam továbbra is a sodorgatós módszernél. a fájdalommal nem törıdve húzogattuk a herezacskónkat. aztán mondtam. valószínőleg a légzéssel lehet irányítani egyébként. amin rendesen meglepıdtem. hogy valami nem stimmel. hanem rakéta. Egy barátomnál gyömöszöltük egymást. Tudtam. hogy húzogatni kell rajta a bırt. olvastam az „orvos válaszol" típusú rovatokat. Nyolcadikos általánosban az akkori nagy szerelmemmel. hogy ez késı-e. csajjal voltam. és akkor megkérdezte. Bőntudati reflexek nem kötıdtek az önkielégítéshez. hogy ha ingerlem a fü-tyimet. (Mutatja az ujjai között. nem tudtam. nem beszélgettem elıtte errıl senkivel. amennyi kötelezıen velejár. Szigorúan ruhában csókolóztunk. vagy nem jött semmi. Szép kerek melle volt. hogy a cél érdekében a makkot fedı bırredıt kell húzogatni. de ı nem fogta meg a faszomat. a többiek kiröhögtek. akkor kéjes érzés tölt el. végül is annak olyan az alakja. mert nyúlós. olyan körülmények között. Verni viszont nagyon késın kezdtem csak el. nem voltam még ivarérett. Nem húzogattam.) De akkoriban már a Feri nevő nyolcadikos produkálta magát a kisgyerekeknek. negyedikes általános iskolás koromban. Nyilván az is félrevezetett. hogy az ágyon voltak mondjuk öten. Abszolút érdeklıdı voltam. ami nem pisi. nem sorvasztja el a gerincvelıt. Hatodikban. ha nem vered ki. egyszer szünetben megbeszéltük. Teljesen magamtól. Rájöttem. és nem jött be. maximum annyi. beszélgettünk az élet nagy dolgairól. hogy hányszor szoktam kiverni a farkamat naponta. és húzogattam. ki hogyan. és azok mesélték. Hatodikos koromban már megvolt az infó. hogy a herét nevezik makknak. 87 86 . Erted. azt a módszert akkor még nem ismertem. amin eléggé meglepıdtem. Nem gombaforma. Én pedig szerelmes extázisban beleélveztem az alsógatyámba. akkor sikerülni fog ez meg ez. amin eléggé meglepıdtem. Úgy ingereltem. kényszeres gondolat. Elég késın kezdtem el önkielégíteni. amit ık javasoltak. csak pár puha. Úgyhogy az én fü-tyim. akármit is mondanak a falubeli öregasszonyok. hogy le volt nıve a fitymám. és elszántan.más. Bekapcsoltam a dolgot ilyen lemondok-kapok tranzakciókba. Azt gondoltam. ha az ember enyhén neurotikus személyiség. de még nem termeltem spermát. is. vagy egy kis átlátszó csepp. hogy a maszturbáció nem szégyen. Egy barátommal képeztük magunkat a témában. sétáltunk valahol a kamaszkori barátommal. hogy azt húzogatni lehet. hogy mi ez. semmi nem jött ki belıle. ha kúrsz valakivel. de az erekcióná) tovább nem jutottam. Tudtam már. vastagodó makkal. Az Ifjúsági Kislexikon azt írta. hogy a két tenyerem között sodorgattam. de mi mind a ketten azt hittük. Rögtön elhatároztam. mi meg a földön feküdtünk. Hebegtem-habogtam. kérlek szépen. hogy megjegyzem valahogy ezt az érzést. Nagyon korán elkezdtem maszturbálni. Kicsivel késıbb el tudtam érni azt az orgazmusszerő érzést. vagy nem tudom. és amikor én elmondtam. Elıször spontán éjszakai magömlésem volt. hogy ez mi a fasz. és akkor majd nagykoromban össze tudom hasonlítani az orgazmussal. nem volt zuhanyrózsa. Elélvezés alatt természetesen az érzést értem. de azért váratlan volt. felfelé haladva hegyesedik ki a sok pödrés-tıl. igazából nem is bőntudat volt. Aztán kipróbáltam. hanem a kádban fekve ingereltem a vízsugárral.

Nekem nagyon késın sikerült elıször. Aztán tizennégy-tizenöt évesen már csináltunk olyat. és nem volt spontán magömlésem sem. Fogdosni fogdostam ugyan a fütyimet. mert tudod. Aztán egyszer eltőnt az autóból. otthon akárhova dugom. nem engedtem. mióta vagyok benn. Emlékszem egyszer olyat vettem. hogy meg fogja látni. nyitott család. Azt viszont el kellett dugnom az anyám kocsijának az üléshuzata alá. de nem élveztem el. a vécén és az ágyban. ami felhabosodott. esetleg a fürdıkádban. Nem voltam biztos a dolog helyességében. talán emiatt sikerült rendesen lelazulnom. aztán egy idı után sikerült. hogy felhalmozódjon bennem a cucc. ami után az egykorú fiúk benn maradtak az öltözıben. beültem a kocsijába. senki nem tudta. hogy például kivertük közösen pornóra. Meg a feszültség. elvoltam vele minden különösebb szándék nélkül. Rend-szerescnjártani edzésre. Akkoriban kezdtek el keringeni a hírek arról. Nyilván technikai problémáim voltak korábban. Volt emeletenként hat vécé. maximum annyi. azt azért érzi az ember. se a lányok puncija. aztán rájöttem. bárki bárkire rányit. Egyszer volt olyan. mégis álmomban történt a dolog. aztán egy nagy pohárban bebasztuk a mikroba az anyagot. ami nyilván érdekelne téged. Már egész kis koromban fogdostam magam. elment az utolsó busz. Arra ébredtem. és hiába próbálgattam elıtte. aztán fél évig megint semmi. nagy örömet nem is okozott. próbálkoztam tovább. se más fasza. hogy magömlés. akkor sikerült elıször. és akkor mondtam a mamámnak. Ez már nyár legeleje volt. Elıször abszolút a fantáziámra 88 Olvastam az Adrián Mole naplóját. vagy erkölcsi megítélésében. Az elélvezés már akkor is ugyanaz az érzés. aztán felfedeztem. és ezen szétröhögtük magunkat. vezettem egy ktcsit. mert annyira belefeledkeztünk. hogy abban a korban a fiúk már verik. hogy olvasson 89 . hogy mit olvasok. Elıször az ember nyilván két helyen csinálja. én meg elég gyakran beültem az autóba. és befostam.hogy én még soha. nem tudtam. a leggyorsabb volt a bajnok. de nem ment elsıre. én meg azt se tudom mi az. csak nincs sperma. biztos megtalálták. de errıl nem tudok többet mondani. hogy. két nı ugyanazért az árért. Eléggé furcsa volt. amin meztelen csajok vannak. A használati utasítás birtokában aztán célirányosabban próbálkoztam. kijött egy csepp. nagyon kíváncsi arra. még csak nyolc éves voltam. Ezen is elszégyelltem magam. hogy elmentem. de nem szóltak semmit. kábé nyolc éves lehettem. hogy tizenegy éves vagyok. aki elsınek kész lett. Jó korán kezdtem. húúú. jött értem anyám. Egyszer még fegyelmi is lett belıle. de az inkább csak mintakövetés volt. és üvöltött. hogy valami nincs rendben velem. hogy a legjobb neki. de nálunk az rizikós volt. Gondoltam. mire végeztünk. Tizenegy-tizenkét éves koromig egyáltalán nem érdekelt a faszom. Tizennégy évesen kollégista lettem egy évig. A huzat alatt viszont soha nem találják meg. hogy ezt hogy kell csinálni. Elıször csak brahiból vettem én is a többiekkel. de azért jól szórakoztam. mert az számomra is nyilvánvaló volt. a vécében. mert azt gondoltam jobban megéri. tizenhárom éves koromban. amin két leszbikus nı volt. Technikai problémám soha nem volt. hogy kinek sikerült már elmennie. meg a kezemre bíztam magam. pont fordítva. meg kellett néznem a lexikonban mi az. nézegettem a képet. kikutatják. hogy milyen jó dolog a maszturbá-ciót a képnézegetéssel összekötni. hogyan kell. leoltottuk a villanyt. a húgom nyolc. mint az életben. vezettem tovább. közvetlen ezután elutaztunk nyaralni. hogy az iskola mellett egy trafikban árulnak olyan autószagosítót. ahol folyamatosan errıl van szó. Megvettem. hogy elfürödtük az összes melegvizet és a portás se tudott hazamenni.

csak más dolgok nem mőködtek. akivel korábban nem beszélgettünk errıl. De semmi. és nem ettem legalább fél napja. Iszonyú jó volt. mert akkor még nem vertem. amirıl mindig álmodtam. Fiatalabb koromban azt hittem. Spontán magömlésem egyébként már volt korábban is. hogy egy fasz van a számban. erre azt mondta. Lehet. amit én nem teljesítettem volna. és ráköptem a lepedıre. ami korábban nem. Sajnos a mi kapcsolatunkban nem a szexualitás volt a fı összekötı elem. Iszonyú idióta helyzet. hogy nem kell megijedni. van. hogy megvolt az elsı magömlésem. a haját buzizta. megnyílt egy új világ. Idıközben megházasodtam. hogy mi történik. hogy fel kellett mutatni. ez is milyen infantilis idiotizmus. hogy verjük ki a farkunkat. és valami furcsa érzés kíséretében kijött valami. mi voltunk az a pár. Mindenki nekiállt. És akkor az apám. hogy véres az alsógatyám. Kár. hogy igen. én meg nem kérdezhettem. én meg lapítottam. hogy olyan nagyon kényelmetlen a pozíció. rögtön kivertem. hogy nem mindegy. azt hiszem." Spontán magömlésem soha nem volt. amit ne teljesített volna. megkérdezte. és az nagyon jó volt. legjobb esetben puszit tudtam adni rá. de a mai napig is csinálom. kinek mekkora gecifolt van a lepedıjén. abban kézzel ezerszer ügyesebb vagyok. hogy te is mőködsz. Kíváncsi voltam. kimentem reggelizni. mondtam. valaki felvetette. Kamasz koromban kísérleteztem az önleszopással. Hiába hazudoztam minden hülyeséget az anyámnak. csak finoman. pedig arra nagyon vágynék. Az igazán nagy izgalom az volt. ahogy hazamentem. hogy: kell. Volt már olyan barátnım. Otthoni 91 90 .fel a könyvbıl. De nem volt apelláta. tök semleges hangsúllyal olvasta fel. Persze csak akkor. néha elértem a nyelvemmel a makkomat. mert oda se figyelt. anyám már kidobta a szennyesbe azt a gatyát. vagy idegenek. evidens volt. naponta háromszornégyszer. Az elsı úgy történt. ha ki kell mondania a szót. aki melett maximálisan felszabadulhattam a szex terén. Közben folyamatosan ment a kommentár. huszonkét centi. de még hosszabb absztinencia idıszakokban sincs. hogy normális szex esetén le fogok szokni a maszturbálásról. hogy a teljes makkom be tudom kapni. ha azt válaszolom. vagy majdnem a számban. hogy nem nyújt elég örömöt a szex a feleségemmel. Úgy ment az ellenırzés. nem volt olyan. hogy szoktam-e maszturbálni. mi az. Egyszer általánosban közös onanizálásban is részem volt. mert az még kínosabb lett volna. mert én már nagyfiú vagyok. de direkt egy olyan résznél adtam neki oda. Bár nálam ott kezdıdnek az igazi problémák. Szexuálisan. de azért megijedtem. Akkor attól a friss komplexustól is megszabadultam. Aztán hetedik körül már nagyon intenzíven vertem. Táboroztunk és egyszer csak. aztán azt mutattam föl. illetve nem tudott olyat kérni. Azóta is mindig ı van elıttem önkielégítés közben. ahol a magömlésrıl van szó. mindenkinek ki kellett vernie. hogy huzigáltam. Rádöbbensz. a húgom nem kérdezett rá. Mire ı azt válaszolta. amikor már mindenki nagyon be volt indulva. akkor volt. csak polgárpukkasztani akarok. Viszont ezután. ami nagyon ciki volt. nem pedig magának a makknak az ingerlése. és mondtam a papámnak. hogy: „Jó-jó. Az elsı orgazmusomat soha nem fogom elfelejteni. aztán mire visszamentem. ki az a valaki. hogy nem. amirıl beszélünk itt már egy ideje. és reggel átvettem a pizsamanadrágomat. Igazából egyszerőbb a fütyid másik végére keresni valakit. hogy mi van. Az a bizonyos kedvenc testrészem. ha lazítok elıtte. hogy mi lesz. hogy énnekem ez nem megy. nyilván jóval kevésbé szakszerően. hogy már vérzett. akiket valahol az utcán láttam. én meg nagyon be voltam parázva. Tudtam. mint most. mint a többiek.

másrészt vannak olyan típusai ennek a betegségnek . Elég kreatív gyerek voltam. Erre nyilván azt válaszolta Veres Pál. hogy ez egy kattanás nálam. mire rájöttem. mert két 92 Lehet. amin mindenki röhög. mintha a másik elıtt vernéd ki. Tudod. és hatalmasat tudok élvezni. amik átterjedhetnek nıkre is és meddıséget okozhatnak. azóta egyszer se vertem ki. Persze azért akkor maszturbálok csak rendszeresen. Én még egy vibrátort is vettem a feleségemnek. hogy mindenféle módon voltam már csajokkal. Itt most kizárólag a fizikai élvezetrıl van szó. mert nagyon keveset megyek emberek közé. mert azt már tudtam. Olyankor magam elé képzelem a legutóbb látott izgató jelenetet. kiskorodban még azt hiszed. Szóval lehet. Két év kellett. Azóta olyan másfél havonta elmegyek álmomban. de kábé két éve megkaptam a büntetésemet. Mégpedig azért. azokra vertem. hogy izgalmasabb. Nem potenciagondokra gondolok. olyan képeket. Egyrészt nem szívesen mutogat az ember egy szemölcsös faszt. de valami megmaradhatott. ha távol vagyunk egymástól. hogy fáj. Lett egy betegségem. ezeket kivágattam. hogy egész életemben rá voltam kattanva a szex minden formájára. nyomtam bele testápolót. hogy el tud törni. kétszer is kiírtunk haverral közösen. persze csak úgy izgalmas. hanem semmiféle szexre. de van rá esély -. mert az idık folyamán nagyon megtanulta mi okoz neki nagyobb örömöt. hogy kattanás. ha magának csinálja. mitıl van ez a betegség. Azt alapvetıen pornónézés közben csinálom. mert látszik rajtam? Az igazság az. törökországi import. hogy aki sokat maszturbál. viszont az öcsiké mondta. Csak attól félek. ha egymás elıtt is csináljuk. Ez ilyen aszexu-ális állapot. aki együtt fürdött öccsével. csak ha egyedül vagyok. ha síkos. Tök sokáig semmi gondom nem volt a dologgal. meg filmeket nézek közben. de amióta kitaláltam magamnak ezt a katolikusságot. azt azért szoktam várni. hogy nekem ez van. hogy a kitöltöttség érzése is meglegyen. fıleg. és fogkefével megmosta fütyijét. az egyiknél lapostetőt is kaptam. úgyhogy építettem mőpinát. azt nem fogja felizgatni egy nı. és leszokni is csak úgy sikerült. Szóval totálisan tönkrement a szexuális életem. amiken lányok maszturbálnak. Aztán az elsı lökésnél betömörödött a vatta. folpackból csináltam rá szőzhártyát. nem a faszverésre. De már két hete. hogy fizikailag nagyobbat élvez az illetı. Engem a volt barátnım le akart szoktatni róla. leszoktam.nem biztos. ha a másik is tudja. Ezt azért nem akarom kockáztatni. ami persze erre felállt. és csajjal se nagyon voltam. hogy az a jó. Egyszerően álszentség az önkielégítést tiltani egy kapcsolatban. mondjuk azt azért nem. Csetelés közben kiverni olyan. Ezt most ugye nem azért kérdezed. én a puncira vagyok legjobban ráindulva. Elıször nyilván én is a pornószájtokat nézegettem. de aztán ráébresztettem. Aztán valahogy magától átszoktam a dologra. ha beszélünk róla. illetve csináltam. majdnem kitört a faszom.szex közben nem tudom a fantáziámat elıvenni. hogy nem szabad ilyet csinálni. éve a faszomon is megjelentek. hogy egyáltalán nem gondolok a szexre. hanem arra. 93 . A kezemen voltak régebben szemölcsök. Egy fogmosó poharat kibéleltem vattával. sıt. min dolgozol. ilyenben nem voltam még. Olvastam az egyik Magyar Ifjúságban egy lány levelét. a faszverésre is.

leginkább egy szadista jelenet van elıttem. hogy másfél méterre elspriccelt és úgy kellett levakarni a falról. ter94 peszállásban jártam. Meg még arra emlékszem. Akkoriban már lestük a lányokat. érdekes módon engem a hónaljszırzet is izgatott. Aztán rájöttem. legalábbis csak olyan emlékeim vannak. Ja és amikor fitymaszőkületem volt. de azért álmodtam olyat. Ennyi. de nem akarok kiszállni. a víz már kihőlt. és szúrta a szám. Ilyen volt még. amikor anyám egyik pasija áthozta az övét. Nekünk egyébként nem volt videónk. erre a kislány elfut. és akkor nagyon megsajnáltam a lányokat. minthogy értelme lett volna. Az apámnak egyébként baromi nagy fasza van. egy ideig még próbálkoztam. a falon van egy nagyon szők lyuk. aki feltépte. hogy az egyik bukott gyerek megbaszta a macskát. akkor elvittek orvoshoz. kifejezetten nekem. ez egyébként nagyon sokáig így maradt. és azt mindig vizsgálgatni kellett. és emlékszem egy álmomra. Mondjuk ekkoriban már vertem a faszomat. és valami Jókai film ment a tévében. hogy a papírt berakom a fitymám alá. testápoló. Közben a haverjaim nyomatták a sztorikat. tulajdonképpen a mai napig rá vagyok. az a legtutibb. hogy egész a tövéig vissza lehet húzni. én elı is veszem. ilyesmik. például hogy beledugom az egész fejem a pinába. összesen két dologra emlékszem. Biztos volt bennem valami mazo is. Van egy húgom is. sokkal hamarabb elkezdtem. fıleg tornaórán. beleláthat a segglukukba. és feltőri rajta a bırt. melyik szırösödik. aztán felébredtem. szappan. Eleve mindig nagyon durva szexuális álmaim voltak. hogy megbeszélem valakivel.Mi az elsı emléked a faszodról? . hogy valamiért azt hittem a törököknek olyan a bır a faszukon. Ébren nem próbáltam soha. ami nagyon fáj. hogy akkor mind a ketten megmutatjuk. hogy azért. azt ma is látom magam elıtt. alsóban már láttam pornóújságot.Amire konkrétan emlékszem. hogy dugunk. azt mondta. meg is nıtt. és azt találom ki. egy nı mellbimbóját összeszorítják egy fogóval. mert ha lehajolnak. és napokig rettenetesen fájt. és ı a hasamra paskolja a vizet. meg csávót is szoptam már álmomban. hogy a herém nehezen akart leszállni. amikor mosta az anyám. Az apámmal nem nagyon beszéltem a dologról. amit a nagyanyám azzal magyarázott. melyiknek mekkora a melle. 95 . hogy az anyám fürdet egy mőanyag kádban. Állandóan keringett valami történet is. Volt otthon egy pár plüss állatunk. és lemasszírozni. eleinte még egy átlátszó csöpp is nagy eredménynek számított. kivéve. ami így visszaemlékezve nagyon kemény lehetett. de leggyakrabban egyszerően étolaj. és üvöltöttem. mint pornóújságot venni az újságosnál. Az elsı szexuális emlékem viszont az. vissza tudott csusszanni abba a csatornába. hogy oviban úgy megyek vissza a terembe a vécérıl. Én arra nagyon rá voltam kattanva.én viszont a következı' fürdésnél kipróbáltam. a felnıttség jele volt az is. és át kell juttatni egy üzenetet a szomszéd cellába. és ezzel a plüssel simogattam a makkomat. de a makkom átváltozott tüskés gesztenyévé. el is élveztem. egy ideig úgy önkielégítettem. hogy síkosán még jobb. hogy felhúztam a bırt. és tetszett. meg téma is volt a családban. hogy börtönben vagyok. meg hogy a nagyanyámnál nyaraltam. amíg nem kezdett el baszni. meg hogy legalább naponta kiveri. aztán egy idı múlva rám szól az óvónéni. Ehhez képest arra ébredtem. Szóval nem valami kellemes emlékek. persze leginkább ı beszélt róla. Szerintem én puncit kiskoromban nem láttam. hogy kitőröm a fütyimet. és a faszomat átpréselem ezen a lukon. miközben persze szégyellem is. Szerintem nekem nem volt kihagyás a fütyimmel való foglalatosságban. hogy elélveztem. de álmomban egyszer leszoptam magam. mit tudom én nyelvheggyel. mert nem szeretem a törölközést. amiben az uraság odavet egy marék pénzt a cigánylányoknak. vele nincs semmi ilyen emlékem. mert gyakran véresre vertem. Pontosabban elkezdtem szopni. meg pornófilmeket is. sokkal fiatalabb. nem ismerek annál kínosabb dolgot. de az anyámról is álmodtam ilyet. . hogy egy komoly férfi jobb oldalon viseli a faszát. mint én. Néztünk pornót is. rendesen gennyedzett.

amikor behunyom a szememet. ha a bikák bunyóznak értük. tizenöt centis. el tudom húzni órákig. hogy abbahagyom. rögtön elsıben sikerült meg96 kúrnom egy csajt. mondjuk elég vastag. Egy idıben komo- 97 . És tényleg elég érdekes helyzetekbe keveredtem. a pornó is az. amíg teljesen elzsibbadt. még ha stabil nım van. ketchupos üvegbıl. Vannak csajok. Biz tos. hogy nem tudok rendesen dugni. már ment a csajozás. nem okoz akkora élvezetet. aztán kiverik a farkadat. nyári táborban a bokorban. én mondjuk táncolni nem tudok. miközben bármikor benyithattak. hogy épp járok-e valakivel. és tudod. volt olyan. Vagy kipróbáltam azt. hogy nagyon idegesített. egy csomószor tök kényelmetlen helyzetben is. nem? Most van egy csajom. de aztán leszólítod. az igaz. az is jó volt. akit egyébként mindenki megkúrhatott. egyszerre rengeteg inger. és ezeket ki is próbáltam. de az ujjazásnál már befostam és leálltam. Elmész szombaton egy diszkóba. ha ott a csávója.Beszélj még az önkielégítésrıl! — Kiskoromban mindenféle mőpinákat építettem. hogy a könyvtárban a szabadpolcos Káma-szútra lapozgatása közben vertem ki. mint most. az idınként drámai tud lenni. hogy másfél órán át jól megmasszíroznak. Jó. hogy olyan szituációkba kerüljek. meg a Veres Pál is felizgatott. és akkor napokig fáj és viszket. mindig megpróbáltam végigcsinálni. én valahol a középmezınyben. tusfürdıt. de egy csomószor olyan csajjal dugtam. és ha nem voltak otthon. és akkor utána olyan volt. Például az. Jó párszor megpróbáltam leszopni magam. hogy szőz vagyok. ahogy nyögött. akkor ugyanúgy elkezdenek dugás közben is beugrani ezek a képek. satöbbi. ezért például. Fiatalabb koromban még sokkal jobb fantáziám volt. meg eléggé gátlásos is vagyok. hogy csak megját-sza. abszolút értem. hogy közben pornóújságokat nézek. az apámnak kókadtan volt ekkora. eddig még senkivel sem jártam fél évnél többet. de én abban sem vagyok valami jó. akik kifejezetten ezt szeretik. Ennek az idıszaknak egyébként már vége. a fürdıkádban. meg kö vérebb is voltam. akkor is. ki az. rögtön látod. tudod. hogy közben minden kis zajra figyeltem. nem lehetett olyan repedtsarkú. mondjuk az is tök izgató. nagyon jól szop. de a maximum az volt. tudta. mit szeretnek a buzik ebben. hanem szexuális. Az igaz. mint most. Nagyon sokat kurváztam. hogy a nyelvem hegyével megérintettem a makkomat. hogy túl sokáig együtt maradunk. hogy ne maradjak ott. csak a többiek miatt. Ez a dolog attól teljesen függetlenül mőködött. hogy hogy néz ki a nı ahhoz képest. mert azt gondoltam. nyitott ablaknál. tulajdonképpen kényszeresen. nem voltak csajaim. . szemüveges. csak magamra kell figyelnem. átosontam. Aztán szakközépben. nyilvános vécében. Kivéve. de nem hiszem. Akkoriban tulajdonképpen folyamatosan vertem. állandó versenyben voltunk. én igazából azt szeretem a legjobban a páros szexben. aki pasizni jött. A szakközépben minden csávó folyamatosan a kúrásról beszélt. Igazából kukkolni szeretnék. én kezdtem el kezdeményezni. hogy megláthatnak. akit nem is kívántam. hogy filctollat dugok a seggembe. Tudod nekem nincs olyan jaj de nagy faszom. amit a hangja alapján gondolsz róla. Egyszer sem hátráltam meg. ami abból áll. Általában használok valami síkosítót. vécépapír-gurigából. mintha egy idegen verné ki. a szexuális felvilágosító könyvek. egy csomószor megfogadtam azó ta is. mert különben teljesen begyulladna a végére. nem egészségügyi. mert mindenféle káros következmé nye van. Arra emlékszem. meg amit elmond magáról. mert akkor bunyózni kell vagy menekülni. Általánosban még érthetı volt. Az nagyon más érzés. Vagy egy fél órát ültem a kezemen. és ha szerencséd van. meg egyébként ma is verem a faszomat. amilyenekbe egyébként nem kerülnék. olajt. A teljes testmasszázstól. vagy szerelmes vagyok-e valakibe. HÉV-en. de . a normál szexben soha nem ér ennyi. Levettem a hangot a tévérıl és úgy vertem a faszom. úgy villognak a képek. ha már elmentem. az másik vá rosban volt.De például az egyik szomszédunk nálunk tartotta a pótkulcsát. végül ı rakta be magának. plüss ál latokból. a négyes út menti kurvázásig elég sok mindent kipróbáltam. akkor is. hogy kényszeres voltam. Ma is szeretek úgy szexelni. anyám szobájában miközben aludt. tíz perc után viheted is. ezért innom kell. Szerintem.

színvonalas kuplerájt nyitnom. hogy merevedési problémája majd minden férfinak volt már legalább egyszer az életében. Mindeközben az volt a cél.hogy újra és újra megnyugtassák: akkora. De háromnál többször nem mentem vissza ezekhez se. Persze már kielégíteni is csak a legritkább esetben tudod. A témával foglalkozó weboldalak élesen megkülönböztetik a pszichés és a testi eredető potencia-zavart (ez utób99 . csak szopatás. ott nem úgy nézik az órát. közismert kúrógép. Én viccesen megjegyeztem: „No és. járó motor. de ez egy idı után már nem zavar. próbálja persze kilıni a legjobbat. Ott egyébként tízpercenként ugrik az óra. Megpróbálod másfél óra alatt magadba szerettetni.lyan gondolkodtam azon. A H I M T AG I N G AT A G Még szó sem volt arról. másoknál egy vagy több hosszabb-rövidebb periódus. hogy ez ne zavarjon. Folyamatosan parázol. és hatezerbe mennyi fér bele. elhatározza. Kifejezetten gyakorlatoztam erre. A telefonból annyi derül ki. Manapság ez a nem oly rég még tabunak számító téma óriásplakátokról köszön le ránk. ha igazán nı. Éreztem. na általában az a ronda. és bár az ember él a gyanúperrel. hogy elvegyék a pénzedet meg a kocsidat. milyen az állag?" Heves reakciója megdöbbentett. sıt rendszerint egy kés is volt nálam. ahol több nı van. hogy kicsi a farka. és voltak persze nagyon jók a tapasztalataim is. hogy olyat te még nem láttál. De engem soha nem zavart ha egy nı ronda. hogy beszélgetıtársaim nem tértek ki a nekik szegezett kérdés elıl. mégis szerepe lehet a dolognak abban. En épp ezért fel is készültem. jobban érdekelt. De van rengeteg horror élmény. de vissza azért nem tolat. van aki ezeket az infókat búgó hangon próbálja becsomagolni. bevallotta nekem a sokadik sör után: valójában mindig attól tartott. hogy itt valójában burkolt gyógyszer-reklámról van szó. hogy a végén ne kelljen fizetni. Legjobban lakásra szerettem járni. ezért kellett újabb és újabb nıket meghódítania . mint az átlag. Megy az ember a kocsival. de szerencsére nem vágtam bele. hogy odáig jussak el egy kurvával. hogy az elevenjére tapintottam. hogy valaha is hivatalból kényes kérdéseket leszek feltenni kénytelen. hogy meg fog állni. behúzott kézifék. hogy mikor bukkannak föl a stricik a bokor mögül. tehát nincs romantika. mint akár egy szalonban. hogy nem kellene-e egy nagyon profi. ez némelyeknél csak egyetlen rossz emlékő alkalom. A különféle statisztikák egybehangzóan állítják. amit a bal kezemben tartottam. hogy hányas a mellbısége. mikor egy férfitársam. hogy mit tud a másik. Olyan kövér volt. de érdekes volt elveszni egy ilyen hatalmas zsírpárnában.

hogy nagyon szerelmesek voltak. mintegy kívülrıl nézték magukat közben. petting. Mások a túlzásba vitt önkielégítéssel hozták összefüggésbe a dolgot.Nem. alkalmat ad az összekacsintásra. Am ha vágya gyerekkorban túlontúl az anyához kötıdött. magát az elsı esetet pedig valamiféle . akit szexuálisan alulértékel. . mert az arra áll föl. Igencsak emlékeztet e javaslat arra a megoldásra.véletlen' benyomásra vezeti vissza." Egyébiránt az impotencia — hasonlóan az önkilégítéshez és a farokmérethez . mások tanácsokkal látják el. Vagy azt. az általa kiváltott szorongás idézte elı önmaga megismétlıdését. . aztán a pubertásban. 100 beszámolnak saját „gyógyulásuk" történetérıl. Saját magára. orálisan. több beszélgetıpartnerem is elıhozakodott. Más úton. egyszerőbben: az anyát választja társnak. Ebben az öndestriikció. a hozzászólások hangneme (egy ennyire intim ügynél az ilyesfajta távolságtartás." Ezután . közösülés közbeni kielégüléstıl. frusztráció szimbolikus vagy konkrét megjelenítése egyaránt szerepet játszik. hogy jól kielégülnek. mert Freud tézisei. Zelk úr. ezért nem áll föl rá a farka. mely teljes kielégülést nyújthat. ami pont ellenkezı. A beszélgetések résztvevıi saját problémájukról általában múlt idılten beszélnek. valaki segítséget kér. a legtöbb férfi mindenáron meg akar felelni. vagy azért. közismert és teljesen hibás gondolatmenet fonalán úgy ítéli. a szexuális vágy tárgya az anya. Karinthy Ferenc a következı kecskerímmel válaszolt: „Nyelve ha van. hogy azt a nıt. hogy a problémával küszködık túlnyomó többsége . amelyeket magával szemben támaszt). ám ennek ellenére az anya-szerelemmel. az pináját. az incesztus-tilalom nem engedi meg. hogy nem tudtak a szexbe belefeledkezni. méghozzá azért.vagy azért. Ezen lelki okok egyike maga a teljesítménykényszer.lelki okokra vezeti vissza ingadozó teljesítményét. amit két székely atyafi párbeszéde tár elénk: . Vagy azt. mert Freud elgondolása a nıi szexualitásról meglehetısen a saját korához kötött. gátló hatást vált ki. koncentrál. Amikor Zelk Zoltán kijött a börtönbıl. hogy a partner szexuálisan nem volt elég vonzó. amit legtöbbször saját maga állított jel. . stresszel.Nem megy az baszás. Olyanok is sokan voltak. akit feleségül választ. szexuális teljesítménye csökken. e „pótlékok" egyike sem lesz kielégítı. hogy ezzel a férfi saját magát és partnerét is megfosztja a kölcsönös.a következı magyarázattal szolgál: Gyerekkorban. „nem állt föl rá".Az segít? . szexuálisan túlértékeli. hogy az anya továbbra is szexuális tárgy legyen. hogy nem voltak szerelmesek. Érzésem szerint ez a magyarázat több ponton sántít. Mások a fáradtságot. mikor újra felébred a lappangó nemiség. Vagy azzal. mert a fiaskótól megingott önbizalma hím hajlamos magában keresni a hibát . az alkoholt nevezték meg okként. mert így könnyebben kezelhetınek véli. ha többször is megélt már ilyenfajta sikertelenséget. Persze emellett lehet bármilyen szex. Freud a múlt század tízes éveiben így ír: „A páciens. én azonban azt tapasztaltam. Ennek eredménye. több mint érthetı) féltudományos: „A tünet értelmezése az. mint magyarázattal. halálig az elkúr". Vagy azt. Ilyenkor szexuálterápiában a közösülés tiltása ezt a teljesítmény centrikusságot küszöböli ki. a kamaszodó fiú tehát helyettesítı tárgy után néz. tán azért. A nı vélt elvárásainak (illetve azoknak. amit késıbb aztán „kinıttek". mikor a szülık is hajlamosak erotikus játékszernek tekinteni gyermeküket.vicctémának sem utolsó. A leggyakoribb tanács: Ne magadra figyelj. a fentebb vázolt leegyszerősített formában mára közkinccsé váltak. Fia a férfi teljesíteni akar egy elvárást. egyfajta sporttá alakítja a szexet. és megcsappant nemi vágyáról és szexuális teljesítıképességérıl panaszkodott barátainak. akik kamaszkorban találkoztak a problémával. hogy az elsı eset emléke. pl.bi a cukorbetegségtıl az érszőkületig számtalan egyéb bajnak lehel kísérı tünete).Próbáld az nyálast. merevedésére figyel. önagresszió és a partner (vagy nık) iránti agresszió. és a kurvát ágyasnak. szorong. lehet. Az internetes fórumok örökzöld témája a részleges impotencia.kissé leegyszerősítve .

szörnyőt és merészet. Szárnyadnak szők volt szőz rózsád. Shiráz Most itt az árok s a hideg kiráz S kietlen kút a pelyhes rózsafészek. sülnék pokoli nyárson Inkább. Süllyednék el. Álmodtál Rhodust. mint ez a béna.K ARINTHY F RI G YE S KUDARC így jár. Ki a gyönyörtıl már elıre részeg -Ha hozzájut. ki csak rajong és nem vigyáz. bamba száj Itt lenni véled és nem lenni boldog! . elvéti az egészet És nyílt színen kitör a lámpaláz.

mikor meg rögtön elélveztem. hogy meg se jött igazán. és már cselekszem is. Ez volt a legtöbb életem105 . hogy hú. hogy abba becsusszan az én fütyim. meg akarom dugni. se a lánynak. Halaszthatatlan dolgom akad ilyenkor. utána az érzés. hogy szeretkezés közben lekonyult a faszom. Mikor leesett a gumi már rég túl voltunk mindenen. Nálam ez agyilag mőködik. hogy egy másodperc alatt elélveztem. mert benne maradt a lányban a gumi. aztán mégis lefeküdtem. De egyik se volt túl nagy trauma se nekem. A szexszel kapcsolatban vannak kellemetlen emlékeim is. elönt az a gondolat. ami azt jelenti. Olyan is volt. mert elment a kedvem. akkor utána még kilencszer dugtam meg.Fojtott kacajtól borzong sima bársony Bıröd s a zugban reszket a homály: Vihognak piszkos. Például: nem akartam lefeküdni a csajjal. Olyan is volt egyszer. az volt a harmadik menet. szemtelen koboldok. az elég ciki volt. agyilag izgulok rá a csajszira. hogy már közben abbahagytam. ahogy a focival kapcsolatban is vannak. Csak hogy egy másik nagyon jó dolgot mondjak. megjelenik elıttem a lucskos punci képe. Volt.

de olyankor. Persze. valószínőleg ık is megijednének. De mindkét esetben ott a korrekció lehetısége. Na ez még megismétlıdött háromszor. mondjuk én se értettem az apámat. és éreztem. vagy ha nem azon az estén. rögtön másnap el is meséltem az akkori legjobb barátomnak. két löket. hogy konyul le. nem nagyon szokták leellenırizni a csajok. nem volt kedvem. amikor elıször megesett. be voltam rúgva. de azt nem. csak néha már untam a dolgot. ami. az nem is igazi férfi. hogy néha elıre szólok. ezt mindig piszi módon kommunikáltam le. ha egyszer elıfordul. ugye. talán ha egyszer hazudtam. mostanában már van az. Merevedési zavar? Olyan is volt már. hogy azt hitte. fıleg érzelmileg labilis helyzetekben. Vagy reggel. Vagy ha túl nagy volt a tét. meglehetısen bonyolult mővelet. hát a következın. úgy kezelem. Pedig az se állna semmibıl. és mindannyiszor ugyanaz a kétségbeesés a csajnál. Egyszer még az is megtörtént. folytatjuk az elıjátékot. Reggelre meg bottal üthettem a csaj nyomát. Egyszer kúrás közben kiszámoltam. Húsz voltam. Fel voltunk pörögve. Vagy tartós kapcsolatban eseti jelleggel. ha nem érzem magam biztonságban. direkt csinálom. Volt ez a szag dolog is. Belegondoltál már abba. pedig az akkorra már megint jó kis bot volt. nem kívántam. vagy nem tetszett a csaj. amikor elıre figyelmeztetett. Jó. ezért a csajok se tekintik a dolgot nagyon cikinek. Aztán volt az is. Elmenni mindig el tudtam. hogy belealudtam a szexbe. ha pánikolni kezdenék. Ez is segített helyretenni a dolgot. mit tudom én. hogy dugom-dugom. hogy abban a pillanatban hányan kúrhatnak még a földön. Egész pontosan azt mondta. még ha elıször vagyok is a csajjal. hogy elıfordult. Olyan is volt. ha nem egy hosszú udvarlás után sülsz fel. hogy ott van-e a cucc a kondom végében. és a nı erre mit reagál? És ugye a mutogatósnak se áll közben a fasza. hanem egy egyéjszakás kalandban. bármikor ránk nyithattak. rengeteg energia-befektetéssel és nagy feszültségek árán sikerült ágyba vinnem valakit. Szégyellem is magam miatta. hogy mit csinál a mutogatós. ahol nincs mód korrigálni.ben. igazából akkor ciki. idısebb alatt a huszon-sokat értem. így tulajdonképpen csak elnyújtja a kúrást. De azért egy kezemen megtudom számolni. legtöbbször még abban az órában. Százból. Merevedési zavarok meglepı módon idısebb koromban jelentkeztek. hogy nem tudtam elmenni." Úgyhogy nem is paráztam be nagyon. hogy hányszor. hát. mintha magától értetıdı lenne. és ezért a csajok is úgy kezelik. elkezdtük csinálni. nem esem kétségbe. aki csak annyit mondott. tényleg nagyon akartam. mint a csacsi. hogy mi van. hozzáteszem. aki harminc éves koráig nem tanult meg puha fasszal baszni. meg a csaj elıtt is zavarban vagyok. azt már tudtam korábbról. üdvözöllek a klubban. ne viccelj már. nem mentem bele. Az volt a különös. mondom: megesik. mindenkivel elıfordul. és akkor egy óra múlva sem állna föl. mert elnyújtja a dolgot. hogy ennyire radikálisan leviszi az erekciómat. hogy a mosatlan pinaszag nem jön be. osztás-szorzás-spekuláció. Az elsı éjszakák kevés kivétellel nem sikerülnek túl jól. fáradt voltam. a lány tökéletes volt. belehatoltam. részeg voltam. Tehát végsı soron még jót is tesz az ilyen. 106 107 . Aztán volt olyan is párszor. elmegy az erekció. hogy többen voltak a szomszéd szobában. kábé tizennyolc éves koromban a dologra. és hiába akarta a csaj. mintha mi sem történt volna. kétségbe esett arccal kérdezi a csaj. hogy: „Fiam.

én sem erıszakolok meg egy nıt se. ı is szőz volt. Az elsı csajommal sokáig nem jött össze. Mondtam. ráadásul semmi 108 Egyetlen csajommal volt ilyen problémám. de biztos ez is bejátszott. hogy huszonöt évesen nem áll föl. hogy nem miattuk van. Biztos nagyon izgultam. hogy a puncija nem ingerel eléggé. Figyelj. nyilván ez is baj lehetett. Szerintem egy régi barátnım puskázta el. de semmi haszna. mit szeretne. Utána még próbálkoztunk egyszer-kétszer. és akkor átszakadt valami gát. agyalok a problémáimon. hogy pont ez a baj. nem tudta mit kell kezdeni egy férfitesttel. Egészen addig állt. Egyszerően elmúlt az inger. és egyértelmően ı idézte elı. hogy dehogynem. mintha ekkor kezdıdött volna. béna volt. Próbáltam húzogatni. Ma történik is crekció. akivel elveszthettem volna. Szóval tudod én még szőz vagyok. Mikor már rutinszerővé válik a dolog. mert azon gondolkodom. belém ültetett egy teljesítmény-parát. hogy azért kérdezed. azt is hárította. szégyellıs volt. mikor nem voltak otthon a szüleim. oltári ciki volt a velem egyidıs nıvér elıtt beszélni arról. Folyamatosan azzal szívatott. Az a dolguk ilyenkor. mint az átlag. mikor új csajjal kezdem el a szexet. Tizennyolc éves lehettem. ugyanezzel az eredménnyel. hatása. Szép lassan rájöttem arra. mindenkivel megtörténik. Csókolóztunk. de teljesen összement. de engem igen. Nagyon szar érzés. Ráadásul nem tudom teljesen beleélni magam a szexbe. nem kell megijedni. Aztán volt egy szabad hétvégénk. mert nem az ingerekre figyelek. Fogadok. hogy elégítsük ki magunkat egymás elıtt. akkor hip-hop lelohadt. Csak valahogy értesd meg velük. mi jó neki. mért 109 . amíg be nem hatoltam. Onnantól másfél évig folyamatosan kiirtunk. Nem csak miattam. ha nem fog felállni. mert nem agyalok. vagy csak félig sikerül. Ez ment fél évig. hogy most van itt az alkalom. közben is gondolkodom. soha nem mondta. nem is nyúlt hozzá. Azóta minden csajjal így járok. hanem gondolkodom. és az elsı alkalommal merevedési problémáim voltak. meg szégyenlıs. hanem odabújok hozzá és kiverem. mint a cövek. Pedig korábban ezzel a csajjal pcttingeltünk is. már nem is akarta igazán. csak csinálom. A barátnımet nem viselte meg nagyon. Fölírt Viagrát.Nekem sajnos szinte minden alkalommal ilyen problémáim vannak. mintha kiverném. de nem váltottam ki. menjek el orvoshoz. Próbáltam már nyugtatót is bevenni elıtte. de semmi. az a legjobb. és akkor nem volt semmi hiba. amikor azt mondja. tudtam. Még azt is kipróbáltam. és az elsı alkalommal. nem is tudom. nem emiatt. De ha nem csinálsz belıle ügyet. Aztán szakítottunk. áll mint az állat. hogy mi lesz. Röhögd ki magad. és pont ezért. és végig minden oké volt. hogy nem kívánom. hogy kényeztessenek. semmi gond nincs. és nem hogy nem állt fel. el is mentem egyébként. hogy az elızı csávója hányszor kurta meg a HÉV-tıl hazáig. hogy kedvesek legyenek. hogy pornóképekre meg jelenetekre gondoltam. De ebbe azért belement. Volt egy barátnım. annyira hozzászoktam a saját kezemhez. mikor a problémámat akartam megbeszélni vele. általában az elsı pár (három-négy) alkalommal történik meg. amikor nem állt föl. mert már veled is elıfordult. Próbáltam már úgy is. Nem volt könnyő rávenni. hogy elment a kedve. már az is nagyon ciki volt. Nem tudom mit lehetne csinálni. Szimpla teljesítménykényszer az egész. hogy lemondott rólam. Akkor beteg vagyok. a nık is megértık lesznek. Dılj hanyatt és hagyd. hogy elıtte sokáig nem szexeltem. vagy nagyon rövid ideig tart. és nagy nehezen elıhozakodtam azzal. és valahogy az volt az érzésem. Úgyhogy nem is áll fel. amikre egyébként verni szoktam. de az eredmény ugyanaz. aki egy kicsit érzékenyebb. Aztán mikor egyedül maradtam simán kivertem. óriási hisztit vágott ki.

Valamennyire frusztrálnak is éreztem magam a dicsekvı csávók között. hogy hogyan kell azokat a dolgokat megcsinálni. De ez az egész problémakör tizennyolc éves koromban megoldódott. Megtörtént az is. hogy kit hányszor baszott meg. hogy perfekt módon megkúrom.Középiskolában egy olyan hangulatú közegbe csöppentem. Fingjuk nem volt arról. addig még csak le se szopott senki. Érdekes módon . ha véletlenül összejön. ritmustalan. akkor semmi gond.A csajok sem próbálták meg kiugratni a nyulat a bokorból? Velem elég gyakran elıfordul. de igazából nem értettem. hogy igenis meg tudom kúrni. valamiféle önismeretet. ahogy én akarom. hogy valakit sikerült megdugnom. még akkor se. se magaddal nem voltál még megbarátkozva. Én viszont tizennyolc éves koromban kezdtem el egyáltalán szırösödni. ugyanúgy tökéletesen éretlenek voltak. de azt nem lehet élvezni. . nem hajlandó engedelmeskedni a parancsnak. biztos azért. kaptam egy erıs tudást. mint én. minél többet tervezgettem. de mit csináljak. Nem is nyúltam magamhoz tizennyolc éves koromig egyáltalán. Elkezdenek anyáskodni. ha nem jött össze? . hogy alapvetıen csak magammal foglalkoztam. Mindenki baszni akart. erıltetni. hogy testileg éretlen vagyok valamire. amire az egész környezetem tüzel. hogy anyáskodjanak fölöttem. de jóval többször az. annál biztosabb volt a csıd. és akaratból akarja véghezvinni. nyomasztó volt. Viszont az a nı.Próbálták. mint férfi. Se idı nem volt arra. Minél szerelmesebb voltam valakibe. teljesen koordinálatlan. mert már nem kívánom annyira. inkább kisfiú. onnantól már nem nyomasztott. Ha már megbocsátották. Egy kialakított rituálé szerint cselekedtem ugyan. akikkel találkoztam. Szóval a középiskola átmeneti idıszak volt.valószínőleg szerencsém volt . és mindenki azzal menızött. az valószínőleg nem fog menni. mert tökéletesen idegen. Tulajdonképpen nagyon gyermeki volt az egész. Ennek oka lehetett az is. Amit nagyon akar az ember. . Ahogy világossá vált számomra. hogy az embernek ennyire különálló része a farka. mármint a mellem. megmagyaráznom magamnak kellll . ráadásul ebben a közegben folyamatosan ki voltál téve annak.nem hagytam ott. hogy elsıre nem ment. de nem tudtam. hogy bebizonyítsam neki meg magamnak. Azok a csajok.a csajok is ezt szőrik le a dologból. biztos ezt akarom tudat alatt. ha meg sikerült bedugnom egy punciba a fütyimet. hogy eljutottam a csajjal az ágyig. de csak ha szerelmes vagyok. mint a rákos sejt. Ugyanakkor abszolút kudarcélményként éltem no . hogy megszokd a másik embert. miközben persze én is menıztem. csak kell ez a bemelegítés hozzá. hogy meg kell magyaráznom. Zavart is. tılem független volt a faszom. az publikussá válhat. Ha nem akart. hogy ez egy ördögi kör. Viszont lassan leszőrtem azt a tanulságot. amit bizonyítási kényszerbıl csinál az ember. ha meg csak úgy alakult egy félismerıssel. hogy legközelebb is sikerül. amikor csak akarom. ahol százezerrel ment a nık hajkurászása. hogy nem lehet a dolgokat siettetni. A saját feje után megy. Aztán föladtam. persze. de ha sikerült is. Jártam csajok után. hogy az ember megtanulja irányítani a farkát. mint mindenki más. meg.Hogyan oldottad meg. épp ellenkezıleg. okosabb akar lenni az egésznél. Tudom. . akkor simán ment. aki annyira megértınek bizonyul egy ilyen helyzetben. hogy bármit csinálsz. mint egy anyuka. még sikerült is néha. vagy hogy reagáltad le a helyzetet. Elég gyakran szoktam szerelmes lenni. akkor nem állt fel. Ja. és aztán nem dugtam meg. hogy mi történik. elıtte ilyen csenevész csávó voltam. az véletlen volt. hogy próbálták.Mindig megmagyaráztam. A faszverésben valószínőleg az is jó. az nem is igazán nı a szememben utána. Kötelezıen dugni kellett. és minden intimitást nélkülözı volt. legalábbis semmiképp sem úgy szolgál. semmi garancia nem volt arra. másodikra megy. amiknek a megcsinálására annyira rá voltak hergelıdve. ami történt. hogy mit akarok tılük. Olyan. Azért tudom megdugni.

De tizennyolc éves korom óta nem fordult többet elı. De például létezik gyerekkori homoszexualitás is. de kíváncsi voltam. szerintem sokakban egyébként. föl kellett állni egy hokedlire. mondjuk nem szexuálisan. ez egyszerően egy teszt volt. kint sorakoznak a lányok. nagyon megdöbbentı volt. meg egy másik nı. ahogy szeretnék. ami nem én vagyok. elkezdtek tetszeni a csajok. a lányok meg nem érdekeltek. de mikor jelent meg a színen a másik nem? . amikor kiderült. de azért nem hagyott bennem mély nyomokat. Ez a különlét érzés ma is megvan. nem vertem a faszom. például amikor a pinát nagyon szétfeszítik. legalább meglátjátok milyen undorító. hogy tetszem nekik. soha 112 . hogy számukra ezen nem volt mit magyarázni. hiába kötöttünk elıtte ilyen adok-kapok megállapodást. Ezt ma már nem feltétlenül tudnám megcsinálni. Aztán valahogy helyreáll a tudatod.Óvoda. Az mindig úgy zajlott. hogy meg tudjam rendesen mosni. hogy fantáziálásra föláll. Aztán már csak az osztálytársaimmal moziztunk elég intenzíven. Én késıbb kezdtem csak el. amikor egyfolytában húzódik föl-le. pontosabban fölállni.Mi az elsı emléked afütyidrıl. aki írt. Mondjuk túl hamar elmegy az ember. nem foglalkoztam velük. nekem akkor addig tartott a szex.lett. hogy lehet-e ezt akaratlagosan elıidézni. aki vigyázott ránk. és nem úgy. Ez persze nıtıl is függ. Ez például egy kellemetlen élmény volt. és ezzel bıven meg voltam elégedve. hogy hogy lehet ilyet nézni. hogy hiába szeretem a csajt. hogy képes megmozdulni a farkam. nem tudtam. körülmetélt farkát. de teljesen soha nem tudod az uralmad alá hajtani. Az elsı pornót egyébként a bátyámmal láttam. hogy nem úgy mőködik. minden gızölög. . nem mutattam meg cserébe a fütyim. Aztán ez átfordult. Amikor én húztam fel magamnak. fiú vagy-e vagy lány. hogy ha valakivel akartam. hogyan fedezted föl? . és szerintem én kicsit buzi voltam gyerekkoromban. Észre sem vettem. Egy medence partján szopott egy csaj egy csávót. ha azt érzik. aki vizsgált. de én szemét voltam. Az engedetlenségek ritkulnak.Álltam a fürdıszobában.Ezek sem éppen magányos szexuális élmények. Van a farkam. nem is tudom elengedni magamat mellette.Igen. hanem egy önálló személyiség. Az ı éretlenségükbıl következett. alsó tagozat. épp kiléptem a kádból. Volt egy sok hónapig tartó kapcsolatom. és akkor már néhányan kijárogattak közben a vécére. hogy: „Alljál föl!" Mint a jedik. amikor megnézték. És sikerült. Luké Skywalker nagyon tetszett. szolga. . Nagyon szégyellıs voltam. Ott állsz anyaszült meztelenül. ti-zenegytizenkét évesen. egyáltalán nem foglalkoztak azzal. azzal már tisztában voltam.A kisgyerekeknél van ilyen nemi zavar vagy összekavarodás. nézem a faszom. anynyira megdöbbentünk azon. amikor dugsz. és körül van metélve. Gondolatban megkúr-tam a tanárnıimet és az osztálytársnıimet. Nem mintha a fantáziálással baj lenne. hogy nem tudod. İ meg. Akkor is 113 . egy felsı polcon kiszúrtam a szüleim kazettáját. ha ellazultál. baromi meleg van. bent volt egy nı.Általános iskola elején voltak ezek az orvosi vizsgálatok. hogy kell magamhoz nyúlni. hogy lehetsz esetleg szégyellıs is. Állok a fürdıszobában. a szex meg eleve csak akkor jó. Milyen lehet akkor a dugás. hogy nincs-e fitymaszőkületed. de hangsúlyozom. nyitva van az ajtó. a testem nem kívánja. satöbbi. hogy be kellett menni. föl-le? Elég korán elkezdtünk pornófilmet nézni az osztálytársaimmal. nem a csajoknak. és meg kell tanulnom kezelni. hogy fantáziálok. Kellemetlen volt látni meztelenül. Még kiskamasz voltam. volt is ami undorított. Azt hiszem. hogy hadd nézzünk bele. és kiverték a faszukat. és mondom neki.Apád farkát láttad kiskorodban? . Persze nézegettem a kislányok punciját is. hozzá tartozott a dologhoz. Itt eleve létrejön egy ilyen különválás a farkadtól. Tizenkét évesen is attól rémültem meg nagyon. de két perc után kikapcsoltuk. orvososdi? . és mondtam a nagyanyámnak. Nagyon izgató volt. de csak egyjelenetet bírtunk ki. azzal ne ment volna. A nagy. akkor is a hideg rázott. az elsı pornóprodukciókat látva.^ . de addigra meg már én nem tetszettem nekik annyira. Pont ezért kattantak rám. hogy persze. hogy föl van húzva a faszodon a bır.

azt hittem. Mindig igyekeztem úgy beállítani a dolgokat. nem szép látvány.néztem meg az akkori csajommal. és szinte észrevétlenül csusszantam bele. de alapvetıen magányos voltam. elmentünk egy kapualjba és leszopott. hogy na végre akkor bedugom. mert bennem volt ez a stressz. a kihúzást követı gusztustalan pillanatok ellenére nagyon jó volt vele. hogy túl sokat beszélget egy csávóval. hogy nem váltam aszexuálissá. ha nem állt föl? . nagyon vehemens volt. hogy nem fogok betalálni. hogy ı nem elég jó csaj. Tudta egyébként. akkor majd azt mondja. nem találom a lukat. Az külön kurva jó volt. még voltak csajaim. profi volt ebben. Késıbb merült fel a probléma. Na és kiverte a faszomat a moziban. Es hajnalban megint. ha leszopnak. miután elmeséltem neki az alapfélelmemet. Soha nem az jött ki az ügybıl. és akkor megfejtetlen titok maradsz a számára. és mindezt ezzel a csajjal. hogy szó ne legyen már arról. hogy takarodjak. nem követed meg utána. akivel lefeküdtem (a mozis volt az) kúrtunk a lépcsıházukban. Mindenki egy nagy teremben aludt.volt sok barátom. én meg álló fasszal álltam mögötte. nyögések. Az valami extém módon izgató volt. Pont tegnap beszélgettünk arról egy haverommal. négy-öt órán át kapaszkodtunk a szerpentinen úgy. Emiatt minden egyes új nı újra szüzet csinált belılem. Ma is az egyébként.Hogy reagáltak a lányok arra. Aztán nagy vacsora. és már megint kúrsz. szeretem. Igaz. Épp ezért nem kúr114 . jött haza a nıvére. hanem eltolod. Az elsı csajjal. hogy nem vertem a faszom. nem volt kivel információt cserélni. Hálistennek. megállás nélkül kurtám. Inkább a cicijüket fogdostam. csak a szoknyáját kellett lehúznia. Iszonyú boldog és felszabadult voltam. és attól ilyen gányos lett a faszom.És hogyan sikerült elvesztened a szüzességedet? tam meg addig. simán megcsinálja az elsı éjszakán a csaj. hogy megláthatnak. Elılrıl-hátulról-hónaljba . Nem mondasz semmit. és mi egy hálózsákban feküdtünk. csereüdültetésen. hogy nem lehet dugni. mint most. Még beszélgetünk is pár szót a nıvérrel.Vagy teljes befordulás és megsértıdés. A rajzoló szerzıdését . . hogy nem fogom tudni bedugni. Aztán jött a mozis kaland.seggbe még senkit nem dugtam sajnos -. mert azt láttam. és egyszer csak felgyulladt a villany. hogy szőz vagyok.Németországban voltunk a csajjal. A csajnak könnyő volt. Ennyibıl állt az egész kapcsolatunk. szerintem gombája volt. persze hamar elmentem. A kiverés is jó. hogy megint visszajött a párám. Mindig kapualjban. nem tudom. de aztán megszoktam. Persze errıl szó sincs. hogy: „Maradj fent!" Volt egy-két borzalmas élményem is. Az volt a baj. csak nem dugtam meg ıket. Kialakult bennem egy függıség. mocorgó hálózsákok. miután szétmentünk. féltékeny lettem. tudod. találkoztunk. hogy megtanuljam. már azért nem állt föl a farkam. Iszonyúan paráztam azon. hogy én vagyok impotens. kibékülés. Akkor meg már nem volt gond. Tizenöt voltam. tudta mirıl van szó. Úgyhogy a szüzességem elvesztése nagyon jó volt. Kinyitod a szemed. ott a baszás a valami. hogy nem fogom tudni bedugni a faszomat. Nem bocsánatot kérsz. tél volt. hogy Amerikában a szopás szinte nem is számít. és elmentünk túrázni. épp ezért szedtem föl. Egyszer volt egy olyan csajom. hogy nekem nem állt föl a farkam. Ezt egyébként tök tudatosan az elsı csaj alakította ki. hanem. İ onnantól mindig úgy intézte. volt is olyan. vagy leszoptak. és simán megy. hogy magának rakja be. a párád még 115 . Vastagon borította a túró. Tök egyszerő. hogy nem szóltunk egymáshoz egy szót se. megint elkezdtem azon izgulni. Borzasztó volt. Innentıl meglódult a nemi életem. összeborulás. İ már korábban is hozzáért a farkamhoz. bár egyidıs velem. mert azt gondoltam. csak nem vele. meg hogy milyen béna vagyok. aki csak szopni szeretett. akit nem tudott kinyitni. utána meg leszopott.untam a filmet egyébként . ık is azt mondták. nálunk meg éppen fordítva van. De még a hegy lábánál nagyon összevesztünk. nem volt elég jó hozzá. nem jött zavarba. ha olyan a helyzet. mint a puncijukat. Elkezdtünk smárolni. a lányoknak ilyen a pinája. szırös mellő lányt láttál-e már. amikor elıször megláttam. nem is volt szőz. ezért késıbb világosodtam csak meg. Mire eljutottunk addig a pillanatig. Es akkor nem ért presztízsveszteség. Undorító volt. nem kellett dolgozni rajta szinte semmit. nagyon jót dugtunk. Nem hagyta. . Azért persze attól. ha egyszer nem sikerül.

Úgy jóval egyszerőbb. mintha egy kıfalnak ütköztél volna. nekik meg nincs összehasonlítási alapjuk. De ezek a lányok meg is érdemelték. akkor nagyon felértékelıdik a személyiséged a szemükben. ezért azt is érzem. . csak akkor már ki kúrja meg ıket? 116 117 . ık engedték ki a szellemet a palackból. hogy igazából nem számít. aztán kiderül. lekonyulva. hogy dehogynem. méregettem. Bár szerintem én életem végéig megırzöm a potenciámat. hogy nem találtátok meg a közös ritmust. Történt egyszer olyan is . mert ha olyan volt a csaj hogy keresztül tud vinni ezen a párán. mint nekem. és egyre inkább az agyammal kúrok. és nagyon sokszor. Nagyon remélem.kiskamasz koromban. kúr-junk egyet. Azt hiszik. hogy az ı csávójának háromszor akkora fasza van. hogy hamar elmegyek. megérdemli. ha nem megy. Ettıl függetlenül elhatároztam. Azt gondoltam. Akkor lehet pátyolgatni. De ezt ık is bírni szokták. Tehát az ebbıl a párából származó félimpotenciát pár év alatt sikerült levetkıznöm. a legjobb az. hogy legközelebb rendesen tudj kúrni. Meg van. akkor többet már nem volt gond. Ja nem. csak feküdtünk ruhában. összesimulva. mekkora teher az. A férfiak sokáig tudnak kúrni. Érdekes. hogy a nı kicsit alárendelt pozícióban van ilyenkor. Most már rendesen tudok kúrni. eljutottam odáig. Még ma is van.Korai magömlés? . Plusz kérdezgettem csajokat. aki ott feküdt mellettem. Ja nem. Túl jók a nık. benyomtam a vonalzót csontig. ha te is ülsz és ı az öledben ül. de már nincsenek ebbıl komolyabb problémák. nincs abban semmi nehézség. Szerintem az ilyen nık azt gondolják. mert a lány még nincs azon a szinten. és arról beszélt. az nagyon nagy összeolvadás. hogy a lányok látnak valami szentséget abban. A nık is. hogy teljesen hason fekszik a csaj. hogy meg kell tanulni betenni. amikor már nem fog érdekelni az egész. Viszont volt olyan lány. amit ilyenkor látok. hogy fiatalabb korában nem is látta. akkor nincsen arca. amikor csak gimnasztika. Csökken az esélye annak. hogy egymáshoz értünk volna. vagy fúródjon a párnába.ez persze más eset . Egyébként ha egy lánynál egyszer sikerült. hogy ık legyenek felül. és fıleg minek? Nekem amúgy is teljesítménykényszerem volt ebben az idıben. méregettem. Szophoklész kommentálta egyszer valakinek úgy a saját idıskori impotenciáját. nem élvezi semmilyen formában.Hát az kellemetlen. és ezt minél tovább nyújtani. Pedig igazából ıbelılük hiányzik a képesség és ezen senki nem tud segíteni. Pedig én igazán hátulról szeretek. hogy ha benedvcsedett a punci. Ha hátulról dugod. kókadt kisfiúból leszel rendes kan. . ahogy akarod.jobban erısödik. Úgy is nagyon szeretek hátulról. mi az élvezet. De sok csajom szőz volt. azt jelzi. szeretem jól megdolgozni a csajt. Biztos van bennem perverzió. Ha viszont ebbıl fordul át a dolog. gyerünk. és persze rájöttem. nem tudtam hogy kimenni a sátorból. mint te. és úgy szétkúrod. Akármit csinálsz vele. Volt egy frigid nım. Valamilyen formában mindig kényszerítettem a csajokat. Sokféleképp kúr azért az ember. átlagos. lelassítani a dolgokat. és tiszta geci lettem. úgysincs jobb dolgunk. ez a jó irány. hogy nem fog sikerülni.Tényleg nem zavar. De mindenhogy jó. amikor szentimentálisan belesimulsz. aki majd megmutatja nekik. és nem a testemmel. hogy emiatt a/ ember egyfajta védettséget is élvezett. Elıször úgy tőnik. tehát be is paráztam rendesen. Nem kicsi a farkam egyébként. az elélvezés határán mozogni. amitıl így öregen megszabadult. van.Minden nımet ki tudtam elégíteni. hogy az új férfiban fogják megtalálni azt. A korai magömlés valamihez képest van korán. Viszont nagyon szeretem azt a képet. egy éjszaka négyszer is meg tudom kúrni. nem látszik. Mai ésszel azt mondom. hogy mindenáron ki akarom elégíteni. lökıdjön a falnak a feje. ha nem tudsz egy nıt kielégíteni? . hogy elélveztem anélkül. olyan. konkrétan azért korai. akkor érdemes megdugni. hogy a kúrásra való képességemet majd csak akkor veszítem el. Az borzalom. ami régebben. csak nem minden alkalommal. Akkor megy közben a duma. nem elég nagy a farkam. Ma már az sincs. Az ilyet hogy lehet megdugni. Az ejakuláció maga nem is jelent már olyan sokat. ha állt. ha elveszítem.

szerencsétlenkedsz. fogjuk meg szorosan a töve körül. pedig érdekelne. Sokáig abban dugtam.Hogyan védekezel? Milyen viszonyban vagy az óvszerrel? . az jó. Kiszívják a faszodat. csoportszexben se voltam még. Akkor már inkább szájba élvezek. ami a neve: megszakított. Nem tudom elviselni.. A péniszünk tövétıl a makkig mozgassuk a kezünket. de egész egyszerően nem érzek benne semmit. K I S E B B K O N D O M IS N A G Y O B B A N N Á L . se száma a különféle méret-növelı eszközöknek és masszázstechnikáknak. Csak rossz van vele. és akkor valamiért mégsem tettem meg. pont az a baj vele. Ezután háromszázszor pörgessük meg jobb és háromszázszor bal irányba. Bár lehet érdekesen koreografálni. Hüvelyk és mutatóujjunkkal . Figyeljük meg. ahogy a makk megtelik vérrel. hogy ellazuljon. kilépsz az elıjátékból. de határozottan. Ez azonban olyan megállapítás. a mellére élvezni például. Ja.Győlölöm. amit valójában senki sem hisz el. egyszer már felajánlották. Például: „Péniszünketfél órára tekerjük melegvízzel átitatott törülközıbe. Egyedül az anális szex hiányzik még a repertoárból. azt is kipróbálnám. A megszakított közösülést se szeretem. ha a spermámat lenyelik. hogy ennyi a húsz centi. azt nagyon szeretem. innen indulva húzzuk a pénisztfinoman.Mióta nem tudnak a nık parkolni? .Mióta a férfiak elhitették velük. Ezt nem sok lány csinálja. A szexualitással kapcsolatos leggyakrabban hangoztatott közhely a következı': nem a méret a lényeg.o' alakot formázva. Agyakorlat során végigfélmerev állapotban kéne maradnod. Se szeri. Váltogassuk a nyújtás irá119 .

de a focisták nagyon utálják a buzikat. magam is láttam férfiakat üdvözült mosollyal nyilatkozni arról. szorítsuk erısebben. hogy lelankasszuk. a faszom a testem része. hisz pasi van húsfaszú. végighúzva a kezünket a pénisz teljes hosszán. Ráadásul egy férfi számára e kérdésben sincs bizonyosság. annak egyáltalán nincs szexuális töltete. ahogy tudod (húsz perc). lágy ritmikus mozgással pumpáljuk a vért a makkba. ha fel és le csapkodunk a péniszünkkel huszonötször-ötvenszer. Egy hat inch hosszú pénisz tulajdonosa. ezek legtöbbje tizenhat centiméter körüli méretet nevez átlagosnak. Te nekem nagyon tetszel. és a színpadon én színész vagyok. egy-három inch növekedést érhet el. hogy az ily módon elért méret-növekmény valójában csak a kókadt péniszen látszik. ha az enyémet nézegetik. a férftvécében jelentkezı frusztrációt küzdötte le ily módon a páciens. ha valakinek intim helyzetben mutatom meg.. azt se szeretem. a lányokat is egy álló fasz. Ha úgy látjuk. péniszükön egy két kilós súly csüngött. Kevés vagy semmilyen növekedés nem látható az elsı hónapban. Egészen más. az izgalmi állapotban lévı hímtag marad ugyanakkora. Ha úgy érezzük. Megnyugtató. A fociöitözıben szoktam meztelen férfiak között lenni. de egy weboldal sajátos pszichológiával az átlagos erekcióban lévı hímtag méretét tizenegy centiméterre taksálja. Ugyanúgy ahogy a fiúkat felizgatja egy lucskos punci. hogy egy bizonyos mőtét megváltoztatta az életüket. de mégiscsak a kérdezı barátnıi. ötszáz vagy több húzás/nap az elızıek után és olyan erısen. elıször is megpróbálom megfogatni. Megindíthatjuk a keringést a gyakorlat után. húgycsövük öt centiméteresszakaszát kihúzták. Ez önmagában egy gyakorlat. vagy a vécében. s miközben múltbéli keserveikrıl és jelenbeli boldogságukról beszéltek. fogd csak meg. arra gondolok. milyen kemény lett a faszom tıled. vagyis azon hogy lágyékukat szétvágva. A második vagy harmadik hónapban kettı vagy több inch növekedés sem ritka. Az utcán nem mutogatnám. pasi van vérfaszú. De a nehezén. vagy várjunk amíg múlni kezd. túl voltak. és még nem látta. közel az ejakuláció. nem nagyon szoktam nézegetni mások faszát az öltözıben. hog)' kezd felállni gyakorlat közben. Ezt a gyakorlatot hetente ötször végezzük el.. máshol meg hol látna az ember mások erektálófalloszát? Márpedig a nyugalmi állapot nem árul el semmit. azaz a mőtét nem a hölgyek örömét szolgálja. a lányok barátai ugyan az igazságnak. Figyelemfelhívás. a pornófilmek szereplıgárdája nem tekinthetı reprezentatív mintának. várjunk amíg a sürgetés elmúlik. Péniszünk csak részben legyen merev. de 121 . Kamaszfiúk tízezrei tanulmányozzák a különféle orvosi statisztikákat. Gyakran a nadrágomon keresztül is megmutatom." De léteznek ennél drasztikusabb megoldások is. háromszáz-ötszáz húzás/nap közepes/teljes erıvel a következı héten (tizenöt perc). Ez szimbolizálja a szexuális vágyaimat: bizonyíték. utazunk a liftben. Váltás minden húzás után. Kétszáz-háromszáz húzás/nap közepes erıvel az elsı héten (tíz perc). A legviccesebb az egészben. és a körmérete is arányosan nı. az önuralomé. kivéve a makk legtetejét. Váltogassuk a két kezünket. idegeneknek. 120 Hogy milyen érzés megmutatni a faszomat? Ha a színházban mutatom meg. Én valójában eléggé szemérmes vagyok. A színpadon nincs szemérem. nem lehet csak úgy érdeklıdve szemlélıdni.nyát: jobbra-balra-elıre-le-föl.

biztos voltam benne. álló faszt nem nagyon láttam a magamén kívül. de ennek akár még örülhetek is. mint a barátok. akkor kiakadtam. de abban is. felállva még lehet tök oké. és látod. és megmutatta. merthogy nyilván nem az enyém volt az elsı amit megfogott. ami egyébként bent van a hasüregben. Egyszer egy barátnım nyilatkozott úgy. az akkori szerelmemet arról. mit szégyeilek. erre föláll. hogy a volt pasijának sokkal nagyobb volt. Aztán mindig ott van a lehetıség. attól függ. a tapasztaltabb csajok is azt mondják. ott a prae-coxveszély már nem fenyeget. hogy nekem a még most is növésben van. talán azt. hogy kicsi a faszom. ami aztán végképp megnyugtatott. akkor nagyon siet. Az álló faszommal egyébként elégedett vagyok. A pornó meg valószínőleg nem reprezentatív minta. de szerencsére még nem kaptam negatív visszajelzést. A férfiöltözıs témában teljesen szégyellıs vagyok. ami eléggé abszurd ellentmondás. Érdekes módon az idegenek kevésbé feszélyeznek. akinek elmeséltem. sajnálom!" Ezt már olyan átéléssel tudom mondani. vagy valójába látens homokos vagyok. Nagy lehetıségek vannak még a szexben. hogy az átlagosnál nagyobb faszom van. Meg tudod. mint amilyet elképzelek. de másoké se nagyobb. Nem csak a visszatartásban leszel egyre rutinosabb. fájt. hogy most tényleg egy faszra gondol.megkúrnám. A méretekrıl egyébként nem sokat tudok. Az az igazság. Ha az ember nagyon akar valamit. ahogy öregszik az ember. Kezdetben voltak a faszom méretével kapcsolatban is komplexusaim. satöbbi. hanem a másik testet. hátat fordítok neki. Egy csaj egyszer megjegyezte. Pontosabban nem is ı. talán többet is paráznék. egy idegen faszra. Ahhoz meg túl hiú vagyok. de aztán belefutottam egy-két csoportos akcióba. 122 A praecox nálam úgyszólván napi szintő probléma. mint az enyém. de nagy dákod van. így mőködött c/ a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. hogy szerinte mekkora az ideális mérető fasz. hogy az enyém viszont mennyivel jobb. Erre fogta magát. vagy csak nagyon beleélte magát. Persze mindegyik test nagyon más. Egyetlenegyszer kérdeztem meg csajt. hogy majdnem elkezdenek vigasztalni. meg eleve. Az apám a faszomról nevezett el „dákós vitéz"-nek. ki tudod tolni azt a részt. Amikor még foglalkoztatott a dolog. hogy az elızı csávójának nagyobb volt. Nem tudom. Ettıl persze még megmarad az emberben egy kevés aggodalom. milyen irányban más. hogy nem a méret a lényeg. Vannak azért fékezı tényezık: hosszú petting. akkor. hogy lehet. hogy én kezdjem el kérdezgetni a csajokat. és ettıl a szó szórós értelmében padlót fogtam. felöltözöm. hogy kókadtan kicsi. nem gondolom. hogy a csaj nem elégült ki. erre ügyelt. mert attól. Túl sok visszajelzésem sincs. Merthogy az már túl nagy volt. ma azt gondolom. és rájöttem. hogy azt mondd: „Jaj. hú fiam. de én vizuális típus vagyok. Ha többet kúrnék. aztán mégis hónapokig jártunk. Persze rögtön hozzátette. Ha mondjuk sikerülne lefektetnem valakit. hogy az ismétlésben korrigálsz. a másra-koncentrálás módszere. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. pontosabban izgalmi-határa is kitolódik. Nem paráztam ezen túl sokat. vagy lehervasztó. megmosakszom. Inkább az a probléma. láttam. 123 . hogy apám azt mondta. Ha jógázol. a tőrés-. hogy kicsi az enyém. pontosabban megfogott egy láthatatlan faszt. hogy miután én elmentem." Ilyenkor nem az aktust képzelem el. hanem egy haverom. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. a csajok nem mondták. Volt már olyan persze. Nem mintha nagyobbat mutatott volna. hogy föláll már a gondolatra is. és nem lennék neki elég. hogy nagyon kicsi lenne. megnı a farkad. hogy átlagos. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. és én megmutatom: „Figyelj arra gondoltam. Ez lehet külön izgató. pedig azért olyan rosszul nem érzem magam. hogy baj lenne vele. Késıbb megismerkedtem a húsfasz-vérfasz kérdéskörrel. hogy de megkúrnálak. ha új helyzetbe kerül.

Almomban egyébként általában problémázás vezeti be a szexet. A két faszi egy nı nem nagyon jön be a szemérmesség miatt. hogy kúrjunk egy kisvárosi templom egyik fülkéjében. csak olyanét. mert az azért szégyen. miközben elmegy sörért a haverom. Nem érné meg azért a harminc percért. az szar volt. Más dolgok jobban izgatnak. hogy akár még én is vihetem valamire. hogy a haverom csajával a Diákszigeten. akkor megijedtem. Elindulunk. belegondoltam. az már megvolt. meg felnézek rá. ha megdugom. hogy a barátommal se kéne kibaszni. hogy a személyiségem többi része sokkal kevésbé kispolgári. a pornófilmek alapján fogtam gyanút. ha módom lenne. mozgólépcsı. üvöltve zavartam ki. 124 Beszélgetni most már általában csak lányokkal szoktam a témáról. de végül nem is lesz belıle dugás. pedig én nagyon utálom. Almomban általában a helyek érdekesek. ráadásul haverokkal. de végül úgy döntök. hogy ez a párám. hogy nagy van neki. hogy muszáj lett volna. szeretem. szemérmes és szemérmetlen. Gellérthegy. azóta elvbıl nem. Ezen akkor sokat problémáztam. hogy hatalmas. és még az is eszembejut. Például volt egy csaj. hogy ettıl még nem vagyok buzi. ami egy átlagembernek ne lenne. mondom. de megtenném. hogy kicsi a faszom. a csaj meg nagyon erılteti. De azért nem akarnám túldramatizálni. pedig a való életben nagyon nem bírom az olyan helyzetet. hogy bármi olyasmi lenne a farkam körül. Úgy gondolom. Most volt egy olyan. de azokat a helyszíneket. az apám szerencsére nem vitt el tizenöt évesen kupiba.Egy idı után elkezdtem nyírni a fanszırzetemet. komolyan. bár sohasem hittem azt. azóta meg nem volt akkora nyomor. Mondja a csaj. A méreten való problémázás serdülıkorom óta megy. mint a farkam. de ha csak két kategória lenne. mégsem vagyok pornószínész. akkor alázom meg legjobban a csajt. Méregetni nem nagyon méregettem. Valójában ekkoriban jöttem rá. Kurvával sem voltam soha. akit a pad alatt ujjaztam. és nagy nehezen rávettem. és aztán leszarom. hogy dugjunk. Például soha nem kukkoltam a szó szoros értelmében. Az exhibicionizmust gyengíti a méret-para. hogy a csajom meg egy ismeretlen. se nem akarok keményíteni elıttük. de aztán helyre tettem. Kicsi. Igazából nem hiszem. Kellett a fazonigazítás. hogy dugnak mások. nem is lehet vele mit kezdeni. Ezért izgatott a Csisztu-videó. hogy nagyobbnak látsszon. hogy ez a méret az ideális. fıleg nem ismerıs csávóval. a haverjaim se nem érdekelnek. csak problémázás. mondják rá. ha megláthatnak. viszonyítani sem tudom mihez. szemüveges is vagyok. hogy az már kínos. akkor én az utóbbiba tartoznék. ahol elvileg rajtakaphatnak. diáksziget. na és akkor mi van. minek kínozzon a tudat. Utoljára ekkor mértem. más ember erekcióban lévı faszát még nem láttam. kiskoromban összejött. ha csöndben kell. érdekel. ehhez képest csak egyszer kaptak rajta a saját szobámban a nyolcéves húgom. tizennyolc évesen. vagy két ismeretlen. ha az embernek kicsi. hogy jól megkúrom hátulról. Fiúkkal álmodtam tizenéves koromban egyszer-kétszer. hogy közben is rosszul érezd magad. de minden bokor be van világítva. de aztán túltettem magam az egészen. azt is feldolgoztam. szóval az ilyen határhelyzeteket kifejezetten szeretem. Pornószínésznıvel is álmodtam már. hogy kurva kicsi a fasza. két nı egy faszi az mehet úgy is. vagy például a gimiben volt egy csaj. meg mindenhol vannak. A stabilabb csajokat szoktam kérdezgetni. és ezért nem érdekel igazán egy pornófilm. igen. mert annyira burjánzott. Igazából amire vágytam. ha egy dioptria egy centi. mert mondjuk alszanak mellettünk. A tömött metrón nem kúrnék ugyan. jó mondjuk egy-két dioptriát könnyebben bevállalnék. tılük megerısítést várok. és nagyon jó érzés volt. utána meg még rosszabbul. aki abból él. aki idısebb nálam. Agresszivitás maximum annyi volt a szexuális életemben. kapualj. Múltkor voltam squasholni egy csávóval. . Szeretem azt is. akivel Olaszországban jöttem össze. ezért is kezdtem el nyírni a szırt.

BAJBAN A ISMERSZIK JÓ B A R Á T MEG HATÁR GYİZİ FARKAM-BARKÁM farkam-barkám jaj be rút ficka volt és diridongó! ma: hirdeti búnborúd .egyenletes búnborongó életidım alkonyul életidım alkonyultán véle farkam is konyul s már miként a féregnyúlvány .

Mikor megkértelek arra. mint amilyen a lábadon van. hogy milyen mértékő.A betegség vagy inkább probléma neve vancokele.törpe félbetört uborka kibánt vélem cudarul beleesett annak nyőve jól kinyúlva és elnyőve nemsokára földrehull farkam-barkám jaj be rút kostökzacskóm ér a fıdig vissza felnéz férgelıdik szırén-szálán elgurult! . hogy megnyitják azt a csatomat. hogy beszélgessünk a farkadról. Lényegében ugyanolyan visszér. a here mögött. hogy egy tyúkbélszerő duzzanat a he rezacskóban. és attól függıen operálják meg. . elmond tad. csak épp ez a zacskóban halmo zódik fel. Mért volt szükség ezekre a mőtétekre? . Azért veszé lyes mert könnyen meddıvé válhatsz tıle. viszonylag alacsony hımérsékleten tudnak spermát termelni. hogy az utóbbi években kétszer is megmőtötték. Ez a férfiak nyolcvan százalékának van. Ezért súlyosabb esetekben ezt a visszeret ki kell szedni. Úgy kapják ki. azok pedig csak egy meghatározott. ugyanis folyama tosan melegíti a heréket. A szakkönyvek úgy határozzák meg. 129 . és így egy idı után tapinthatóvá válik. Na es ez az érdekes. magya rul visszérsérv. Heremőtéteknél általában ez történik.farkam-barkamjajberút oly sovány-silány-kunkorka ebbıl többé soha rúd! . amin leszállt a két heréd.

vagy túl sokat futsz. mint ez. Az egész eleve úgy kezdıdik. a vízsérv. Le kell tolnod a gatyádat.egy férfi megfogdossa a herédet. és akkor valahogy elıre kell kanyarítani. ami az elsı tünet. az elsı vizsgálatnál az derült ki. Egyébként maga a visszér attól alakul ki. mint ha a nıvérke „segít". hogy nem kell megoperálni. akik állandóan felüléseket csinálnak. Van egy poharad. meg mit tudom én még mit. Elszorítod az ereket. ami elıször elég nyomasztó volt. és a lágyékcsatorna egyszerően lezárul. vérnyomok a falon. rácsos ablak.Megváltoztatott valamit az életedben az. Nekem az elsı operációnál kevés lidocaint adtak. mert elbaszták az elsıt. ott lóg kívül. Nekem lúdtojás nagyságúra nıtt a fél zacskóm. hogy sokat ülsz. megduzzad és fáj. Fél évig nagyon vigyázni kell rá. vagyis spermavizsgálatot.tudod. amikor a belek tódulnak bele a zacskóba. ott mik történnek. ami ezen a csatornán keresztül áramlik a herékbe és vissza. De igazából elıször azt a tompa fájdalmat kezdtem el érezni a herémben. Ekkor viszont az a folyadék. ömlik be a hideg. körülbelül félév. . és azok ettıl megduzzadnak. hanem felnyúl valamivel a seggedbe. Aztán ezt mosolyogva átadod a nıvérkének. De az elélvezés pillanatában azért csak áll a farkad. kerestem olyan orvost. kipattintják a herét. A lágyékcsatorna rosszul hegesedett.mondjuk nagyon finom kézzel . én eleve undorodom a nyilvános vécéktıl. Ott megvizsgált az orvos. . és megvizsgálják a spermaszámodat. helyre lehet hozni jógá131 . Le kell adnod egy adag anyagot. Na. úgyhogy elhatároztam. nem kell mőteni. Az a legborzalmasabb.Eleve nem árt. és ha valami furát érzékelsz. mondjuk nekik még az is rásegít. visszapattintják a herét. De ez még mindig jobb. korábban soha nem voltam urológusnál. megnyomja a prosztatádat és plötty. Ez egy elég hosszú gyógyulási folyamat. ebbıl lesz a hidrokele. mert nem ám kiveri. hogy mindenképp megmőtetem. három évig járogattam viszonylag rendszeresen kórházba a faszommal. hogy csinálnak egy andrológiai vizsgálatot. mert nem tud rendesen áramlani bennük a vér. A mőtét utóhatásai közé tartozik. és annyira bekeményítik a hasizmukat. így is végzıdik egyébként. hogy tovább növekedett. ez ráadásul kórházi vécé.nem a zacskót magát vágják fel. mint a szüzesség elvesztése. A lágyéknál szétvágják a húst. ami elég kellemetlen. abba kell kiverned. Annyira megnıhet. hogy a visszér folyamatosan nyomja a herét. és akkor például kimetszik ezt a varicokele-t. de én pszichésen annyira rádolgoztam. Nincs altatás. preparálják. hogy folyamatosan nyomkodják a pedálokat. attól van.Persze. Ráadásul a második operációra azért volt szükség. Kitapintottam a duzzanatot. ahogy eredetileg hittem. és elmentem az ambulanciára. Emberfej nagyságúra. Aztán ha sokat jársz. ahogy belém szalad a szike. hogy meddı leszel. felhúzza a faszodon a bırt. hogy végül szükség volt a mőtétekre? 130 . hogy vér tódul a zacskód egyik felébe . és ennek csak mostanában lett vége. de annyira. meg azoknak. És ez még nem is a lágyéksérv. hogy rendben van a sperma-számom. elhúzol az orvoshoz. utánanéztem könyvekben . amitıl dolgoznak a lágyék izmai. hogy a pohárba menjen a cucc. és akármilyen kis tónusú is ez a nyomás.Hogyan vetted észre azt a bizonyos tyúkbélszerő duzzanatot? . Na szóval. Ennek nincs olyan veszélye. Taxisofıröknek szokott gyakran ilyen bajuk lenni. egy idı után elviselhetetlenné válik.én egyébként eléggé hipochonder vagyok -. hogy a térdedig lelóg. megkeményedik. és ami nekem egyébként barátibbnak tőnik. Akkor azt mondták. Nem könnyő. olyan mintha nagy erıvel tökön rúgnának. aki hajlandó megcsinálni. hogy közben ébren vagy. de elsı alkalommal olyan. Borzalmas volt. ami teljesen le van rohadva. csak helyi érzéstelenítés. az el van választva középen -. mert egy ideig nem törıdtem vele. hogy az elszorítja az ereket. a heréd pedig. elkezd felhalmozódni. tudod. kellemetlen az egész szituáció. ezzel nem szabad viccelni. Az elsı vizsgálattal elindult egy három évig tartó folyamat. nem olyan mértékő. akkor rosszul hegesedik. De egyre kellemetlenebbek lettek a tünetek. ha fürdésnél megvizsgálod a herédet. aztán . amit trauma ért. Bemész egy vécébe. aztán összevarrnak. azt hittem. hogy ha nem elég feszes az alsónadrágod. úgyis eltompulsz. viszont elkezd növekedni a zacskód. vagy szoros gatyát hordasz. az ablakot viszont nem lehet becsukni. úgyhogy rendesen éreztem.

de igazából nincsen semmiféle érdemi sztorim ebbıl az idıbıl. nem tudsz rendesen hugyozni. Aztán egyszer csak szólt az egyik barátom édesanyja. . A sérvesedés valójában az életmód miatt van. kıkemény. Hát hogy nem fáj? Miért fájna. vagy másodikos. kész. jelezte az anyámnak. Erre én nem is emlékszem. Megtudtam. a gyerekkori fitymaszőkületem is magától helyrejött. Ott fekszel. vagy igen? Aztán ez a nı. így maradsz. hogyan kell mosni. hogy a tested anyagában babrálnak. egy betegszállító húzza le rólad a szırt.A betegség és a mőtétek után más lett a viszonyod a pöcsödhöz? -Jobban megbecsülöm. sajgó herével. szárazon. Ezt addig én nem vettem észre. felitatják a vizet. Tehát végül is a farkam miatt változtattam az életmódomon. attól egybıl napfényes lesz a világ. ezek szerint kúmi sem volt szabad? . benyomtak morfiummal. ami kitágítja. ez valószínőleg semmilyen jelentısséggel nem bírt. mozogni kell. hogy mit kell vele csinálni. Egy ideig pucoltam is rendesen. ami önmagában is elég kellemetlen. Másik korból származott.zással. A második kórházban sokkal jobban odafigyeltek rám. mert csak nagyon vékony sugárban jön. hogy ne játsszak annyit a pisilımmel. Akkor kiderült. Nem érzékeltem semmilyen problémát. mint az elsınél. utólag kiderült. lehetetlen volt. hogy meztelenek vagyunk. hogy probléma van a vérkeringésemmel. lefagy. amikor tudok pisilni. hogy nekem a tököm tök természetes. mint a töb133 . Nálunk a meztelenkedés a családban evidens volt. Szők a húgycsöved. jegelték a tökömet. Különben hiába vették ki. de közben annyira mar. Az anyám sem figyelt föl rá. de ekkor is én jöttem rá arra. és nem ám hogy jó kis nıvérkék matatnák a pöcsödet.egyébként elég borzalmas szerintem. Nem tudtam megkúrni persze. A húgycsıszőkületrıl már hallottál? 132 . És közben volt csajom. Nem értette. visszajön. Az anyám igazából csak idısebb korában nem akarta. hogy a nagyanyám félreértette a helyzetet. csak azt. felpolcolt herékkel. öklömnyi. hogy hát neked valami nem stimmel a fütyülıddel. de a sztori az így rögzıdött a családban. satöbbi. meg az apámat is. Persze emlékszem arra. . visszapattintják a herét. Amikor a herék leszállnak a hasüregbıl. Tehát gyerekkoromtól kezdve láttam az anyámat is meztelenül a fürdıszobában. összevarrnak. amikor körülmetéltek. hanyatt. a természetes dolgok közé sorolódott az. Az a legrosszabb az egészben.Nem. mondták. hogy bemenjek a fürdıszobába. Röhögni fogsz. Az a rossz. Borotválás.Azt mondtad. és ha észrevesz egy csomót. de szerintem a faszomra csak akkor kezdtem el reflektálni.Nem lehetett. hanem mert közben ı is megöregedett. hogy felnyomnak egy piros mőanyag csövet egy hétre. Harmadikos általános iskolás voltam. Ezzel azt csinálják. hogy azt érzed. kipattintják. . ezt vágják fel. ennek soha nem lesz vége. bár nem lenne szabad. tolnak maguk elıtt valami hártyát. Más bajom soha nem volt a faszommal. hogy a fütyülöm idınként fölállt. Na mindegy. nem babusgatom. Viszont a nagyanyámnál nyaraltam az egyik nyáron. elmúlik a félelem. satöbbi . és a nagyanyám rám szólt. kímélni kellett. mert megnıttem. ez másoknak sem szokott fájni. vizsgálni egyébként is mindig mindenkinek kell. rögtön elmenni orvoshoz. mert korábban megtanított arra. Elmentem újra orvoshoz. hogy azért. ezt sem azért. hogy dugjunk. Nem idegenedtem el tıle. hogy ilyenkor.Egy barátomnak volt kiskorában. lidocain. a csajok nagyon rámásznak az emberre. hogy elkezdte zavarni a jelenlétem. hogy szerinte össze van nıve a fitymám. Mielıtt betoltak. nık eleve nem is nyúlnak hozzád. ami a zacskóban körbeveszi ıket. nyomatták belém az antibiotikumokat. hogy azonnal operálni kell. amikor nem lehet. Már a kórházban — még járni sem tudtam rendesen — rágerjedt arra. hogy miért. Utána bent feküdtem egy hétig. az elsı mőtét után mentem el kungfuzni. Kérdeztem. hogy sikítasz a fájdalomtól. Jobban vigyázok rá. Fájdalmat nem érzel. hogy nekem ott tényleg nem olyan. náluk nyaraltam. hogy ilyen könnyen át lehet kapcsolni az ember agyát. ilyet nem szabad csinálni. Az ember azt gondolná. Persze nem. amikor hugyozol. befeküdtem. A mőtét is ugyanúgy zajlott gyakorlatilag.

hogy volt-e vajon valami problémám abból. a másik kisebb. Eszükbe sem jutott. ott a test nem volt olyan tabu. Ez valószínőleg azzal is összefügg. De ez nem érdekelt különösebben. és velem együtt nıtt a makkom is. Összeült az egész család. és magától kitépte. és nem lehet csak akárhogy elintézni. hogy ott fekszem letolt nadrággal. mondjuk hülyéskedtünk a fürdıkádban. hogy hulla gyenge vagyok. merthogy az embert valami morfiumszármazékkal altatják. mint Jézus a töviskoszorúval. éreztem. hogy ez fítymaszőkület. Ennél a mőtétnél sokkal jobban paráztam attól. nyilván azért nem. aki rögtön megállapította. Nem csoda. Nem éreztem úgy. nagyon ijesztı ez az érzés egy gyermeknek. akkor maximum annyit vettem észre. megmőtenek. hogy mimet mőtik. Ezek után megmutatták a faszomat. teljesen szét volt esve a világ. tudok vele pisilni. a légynek olyan hangja volt. hogy kurva gyorsan növekedtem abban az idıben. Aztán valahogy sikerült visszaaludnom. hogy elaltatnak. konkrétan olyan volt a fütyim a varratoktól. Amikor fölhajtották a gézt. ráragadt a géz. ami többek közt egy lusta ápolónınek volt köszönhetı. konzíliumot tartottak. ha arról van szó. Akkor már nagyon rá volt nıve. Aztán elmentünk orvoshoz. megmutatják a sebet. ami persze nem megy neki. bennem még nem volt semmi gátlás. aztán amikor megkértem az éjszakás nıvért. olyankor általában én va134 gyok kevésbé zavarban. harmonikázott a nıvérke feje. hogy meg kell mőteni. csöveket dugnak belém. hogy kórházba fogok menni. mert az apám faszmérete sem érdekelt. mert elırehaladott állapotban van. nem vagyok szégyellıs. Máig emlékszem arra. Az ember attól szokott jobban félni. hogy semmi baja nincs a faszomnak. meg izé. egy igen extrém példája a fimózisnak. mozogtak a falak. elválasztanak a családomtól. hogy nagyobb a faszom. amivel a mőtét után lepöcsölték. De elég hamar napirendre tértem a dolog felett. hogy ez egy tulajdonképpenjelentéktelen mőtét. például egy egyébként tök szimpatikus orvos kikap az apám kezébıl. csak egy kicsi látszik ki. hiszen úgy éreztem. meg tanoncok. mert följebb járok pár osztállyal. Úgyhogy életem elsı drogos élménye is ehhez a mőtéthez köthetı. de végül is semmi komolyabb. A varratokkal voltak még macerák. ezt így szokták csinálni a kórházakban. hogy a faszom akkor közszemérem sértı módon lógott a világba bele. ha mandulamőtétre mentem volna. nem tudok kiszállni az ágyból. hogyha kiveszik a vakbelét. ha szóltam neki. amit ilyenkor mondanak. és közben magyarázza. Egy idı után újra elkezdtem tudni járni. már attól nagyon féltem. de egy gyerek nem hiszi el. fogalmam sem volt arról. egy-kettı begyulladt. ha belé hatolnak. plusz a barátok. és amikor mostam. nekem nem lehet lehúzni. azt mondta: „Mit fogok én egy tíz éves gyereket ki135 . akkor azért megijedtem. ez meg kívül. meg kórház. mint hogy a faszommal fognak babrálni. ha együtt voltam meztelenül a haverokkal. hogy minél gyorsabban legyızzed a kasztrációs komplexusodat. Aztán mikor visszatértem a való világba. fbivágják a hasát. ez minden huszadik-harmincadik esetben elı szokott fordulni. mőteni kell. Szóval azért észrevettem. De annyira nem érdekelt ez a probléma. kábé olyan. mint kellett volna. bemennek a száján át. ehhez képest majdnem mindegy. Sokszor gondolkoztam azon. Mindenesetre úgy határoztak. Próbáltak valahogy meggyızni. Nem bírtam átmászni az ágy korlátján a pisiléshez. mint full belıve lenni tíz évesen. hogy belém fognak hatolni. de ez mindenkivel így van mőtét után. hogy íme. Szabályos halálfélelem volt. hogy tényleg. attól még talán jobban is féltem volna. és ez a doktorbácsi próbálja lehúzni a faszomról a fitymát. szóval voltak ilyen durvaságok. és tőzpiros volt attól a fertıtlenítı folyadéktól. mert az belül van. Viszont hamarabb felébredtem az altatásból. és egy darabig egy kedves kiscsaj kiszedett. Onnantól kezdve lidércnyomás az egész. egy vénasszony. de máig ugyanúgy gond nélkül letolom a nadrágomat. tehát rendesen hallucináltam. hogy azért szemérem is van a világon. Felnıtt fejjel egyszer-kétszer elıfordult. fejek hajolnak fölém. mindenféle fiatal orvosnık.bieknek. és itt ez a lényeg szerintem. és bevisz konzíliumra. nincsenek gátlásaim. nem tudják egybıl lekapni. az egyik nagyobb. elaltatnak. Amikor magamhoz tértem. amit én persze értelmetlenségnek tartottam. Tíz éves lehettem. a géz megtelt vízzel. hogy a bırgyógyásznak vagy a körzeti orvosnak ezt-azt meg kell mutatni. fölbaszott egy ilyen kocsira. mint egy helikopternek. hogy kell. mővésztársaságban nıttem fel.

Nem tudom. zavart volna. hogy a magánéletembe avatkozik. hogy akkor most mi lesz a fitymámmal. és hozzányúl a faszomhoz. majd beszarok. M O G E N ÁR M I N : S Z É L J E G Y Z E T E K A B A R Á T O M K Ö N Y V É B E „És mit is mondhatnék el neki? A forró napsütésre Az ijesztı éjszakán a kettıs gyötrelem-ágyon. hogy van. H Ő S É G VS. mintha körül volna metélve. talán. amikor a mennyiségre mentem. Rossz volt. a Holdban volt egy röpke év. mint engem.)" Vas István Körülbelül mindenrıl gyorsabban írok. mert amikor volt. amikor föl kell emelni. az. mozgatni kell. gondolom. hogy ne történelmet tanuljak. a gyerek kicsi. és onnantól kezdve meg is szőnt minden problémám. Mondjuk. hogy az apám feláldoz. hogy semmi probléma. ezekkel a dolgos ujjaimmal. de nincs tudomásom arról. (Persze a szaldó nem volt egetverı.venni az ágyból. (. meg nyújtani. Arra emlékszem. hogy újra megnyúljon a fitymám. P R O M I S Z K U I T Á S Tíz éve. és nem is volt számomra nagyobb jelentısége. ha annyi. mindenesetre az apám néha lehúzta a faszomon a bırt. De ezt a mécseset elég hamar megnyertem.. az még megnyúlhat. hogy az apám találta ki. hanem oroszt. agyamban misszionáriuspózban bekkelı gondolataimat. mindenkinek más baja volt. Azt hiszem csak schlagwortokban vagyok képes leírni elsı és felületes. de nem volt ilyen izsáki félelmem. akkor sem tudatosítottam. másszál ki!" Akkor rádöbbentem. 137 . ha a golyóm hiányzik. hogy az apámnak sincs fitymája. az már egész nap játszott. és cseppet sem érdekelt. hogy nincs fitymám. vagy az orvos. meg képregényeket olvasott. de senki nem akart azzal foglalkozni. Szerintem ekkor lettem egyáltalán tudatában annak. Aki túl volt a mőtéten. hogy az apámat sokkal jobban érdekelte. hogy ez bármiféle beavatkozás eredménye lenne. mert elkezdtemjátszani az ottani gyerekekkel. mint ha rám szólt volna. és leukoplaszt-tal leragasztotta.. hogy simán ki tudok mászni. tehát a makk ugyanúgy kívül ül. Az egészben az a legjobb. Ez a legkellemetlenebb emlékem a dologgal kapcsolatban. hogy a faszom milyen részekbıl áll. mire az orvos mondta. egyszerően olyan a farka. mint a szexrıl. Viszont az apám rinyált. Nyílván azzal a céllal.

ahogy az egész helyzet idegen nekem. 139 . akkor most a lakásból is. Vákuumos eljárással távolítottak el az embriót. hogy aki képes élvezni az alkalmi kapcsolatokat. úgy tettem. Kár volt. hogy „elernyed".negyed órára. Evégett beszélgettünk már három nehéz órája mi ketten. hol. (Nem találom a helyes nyelvet. mindig rögzítette.. viszont nem tudok másként viselkedni. Az elsı eset terheinek talán az a kulcsa.elvitt a dolce vitába. nıtlenül. és megszoktam. amikor annyit akarunk csupán mondani. VIGYÁZZ „Addig még nem vagy kész / Míg velem el nem mész!" / lıve you L. nıvel haza. Koktélok szürcsölése közben zavart mosolyom rémületté torzult. Igen. hogy értékelje.) A nagy elválasztó pillanat: az orgazmus. hogy ha egy lánnyal együtt. hogy nem kíméletlenül durva állapotban hagytad a lakásodat. hogy az elélvezés pillanatában. Szóval nekem sosem volt talpig nehéz a hőség. hogyne. Hogy egy nıt . hogy az öcséd megbaszott. negyed óra múlva már nem hiányzik. hátulról melba. csak a szolid szokásos kosz lengi be. miképp. az imént majdnem leírtam azt a szót.-lel szép szerelemben éltünk. kulcskeresés közben reméled. hogy egyszerre menjünk el. -mondta az asszony nem is emlékeztem.ily apa csak egy van . itt nem a fizikai pozícióra. jó lenne. Menne már el. de beleborzongtam. már nincs vele dolgom). valóban nem bírok olyanokat írni. akit éppen illet. Véráki. könyvelı alkatának megfelelıen. mindig azt mondta: Vigyázz!" Hittem volt: arra. ha úgy már igen. a numerák számából követke138 zı tiszti rangsorban. Angyalka.. mindig rendkívül mód becsültem. akik ötvözni tudják az alkalmi hódítást és a szerelmi örömöket. Egy adott pillanatban az ágyban. valóban érzékelhetıvé tette számomra a jelentékeny különbséget: egyik esetben megkönnyebbülés és új teher (menjen innen. gyorsan levetkıztett. Például Pipitért. Autoterápia. akkor mindenféle történik. hogy lehetetlen feladat számomra ily röpke idı alatt megnyílni. gyere már. hogy: és megint elıröl. felállók. na végre. amikor megfogja a prosti a farkam. mintha. bár bevallani ezt nem okos: így lemondok arról. Kiderült: arra. és aki egy rózsaszín spirálfüzetben. Pipitér zavarában így vágta ki magát: „Öcsém feljegyzéseit rejtegetem.legalább. ugyanakkor ez az „ismétlıdés az örömben" is döcög kissé. ıt én is nagyon szeretem. És akkor rendre az. amikor választott atyám . ha megint itt lenne . (Persze a gyötrelmes elalvás után pár órával. a zavar is elmarad.) Késın érkezel. Ráadásul e második esetben. Feláll. mint. hogy „menet". akár. A cellányi szobában. rám ül. Nekem mindez idegen. szerintem is jó film. " „Aha. Nem hagytam magam: ketten mentünk egy-egyre.mint ahány neve Ságvárinak volt.) Zárójelhez a zárójel: „megint elıröl". annak sok szempontból egyféle emléknyomot hagynak az így létrejött kurdancsolások és a hitvesi ágy rugóinak amortizálása. ami lehetıvé teszi az ismétlıdést az örömben. Ez a párnacsata meg a kármentés. ha valamit nem értettem. kivel. másik esetben közös öröm. F I Z E T N I ÉRTE Talán tizenkilenc éves voltam. A felesége. rendkívül terhes lesz a másik jelenléte. amit kitölt az ágy. egyszer meglelte ezt a füzetet és számon kérte. (ám) ı négy évvel idısebb volt nálam. Barátaimat. na jól van. aki ezredesi rangban van." A történet számomra arra világít rá. hanem a folyamat ismétlıdésére utal. hogy ne élvezzek benne el. mikor. a meredı ébredéskor. tapasztalati egyenrangúságomat nem kívántam megkérdıjelezni. ebbıl következıen minden kedves gesztus ıszintétlen.

amikor tizenkét évesen a Pajtás Magazinban Lux Elvira szexszel kapcsolatos kérdıívét olvasgattam. s mikor rémülten ránéztem. Ám két hét sem telik bele és újból hívatja bizalmas szolgáját: most egy ázsiaira fáj a foga. felelte. de akkor is lehetetlen. mikor benyitott Gyuri bácsi. De én nem így voltam ezzel. Sir Lawrencc az nap este a Csodálatos Mandarin címszereplıje . hogy ne töltene el a halálfélelem. a királynı rendkívül elégedett a választásával. tanácsot kérni. hogy egy néger betegye az udvarba a lábát. . Eltéveszthetetlen külvárosi intonációval förmed rám: . perverz. így szólt: „Itt rejszol öntudatosan. Az ágyba. A fılakájt zavarba hozza az a gondolat. én elképzelve valakit.Zavartan elkezdek matatni a szeméremajka körül. felhívja Sir Lawrence Oliver-t. ez teljességgel lehetetlen. azt akarod. Szóval. miközben ı lovagol rajtam. Tudniillik a helyzet az. Darab idı elmúltával a királynınek igazán perverz ötlete támad: arra vágyik. hanem egybıl felkeresem a királynıt. és nem fog felállni sem. A színész megnyugtatja a komornyikot: 140 .) .Értem. a tanárunk. aki az ajánlatra így felel: . baszhatja. hogy civilben tíz éve impotens vagyok.Mi van. bele. hogy szeretne lefeküdni egy abesszinnel. filccel bélelt matracra (asszem épp Rácz Katinkáról meséltem magamnak). (A fekvıtámaszt pedig nem próbáltam azóta. A fıkomornyik a jól bevált utat választja.gond egy szál se. fegyelmet és bőntudatot nem tanulva. Mígnem egyszer a tornateremben vetettem rá magam a mőbırrel bevont. Nincs nap. hogy van-e összefüggés. így is történik. fiacskám. MINDEN TÖRTÉNET ÉS RITKÁN F I Z I K A Az angol királynı hívatja a fıkomornyikot és közli vele. mindenhol. errıl szólnak az újságok. hogy elszakadjon a gumi? Te. de egy rendes fekvıtámaszt persze nem tud csinálni. aids-es fasz! PER PIT UM MOBILE (Kiegészítés az „Egyedül elmegy" fejezethez) Nincsenek titkok. amit te mozgózásnak hívsz. megkérdeztem a mamát.Semmi probléma. A komornyik felhívja a színészt. Baszhatja. elıadás után nem sminkelek le. ha nem bele." Akkor még nyomasztott egy-két évig. felhívja a színházat. Ez volt a mozgózás felhıtlen kora. mit jelent az a szó. és mit ad isten.De hát miért? Kétszeres honoráriumot fizetünk! . Azt hiszem két dolgot képzelek oda: akkor majd nem fogok látni.Sajnálom. hogy maga Lawrence Olivér töltse ki koronás nemzıszervét. ma úgyis az Othcllot játsszuk. Hát. megfújta sípját. hogy maszturbálni. Kiverni.

. csak a gyereknyelv negédes. Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája uralja: merevedési problémák. amit a társadalom elvár tılük. Kötetünk a nagy sikerő Vagina Monológok ikerdarabja. elégedetlenség. Katolikus pap és pornószínész. hogy a benne megszólalók most nem azt mondják. önkielégítés. ami férfivá teszi ıket . Férfiak beszélnek arról. korai magömlés.Hill Ferenc fallosz monológok Nincsenek szavaink. értelmiségi és funkcionális analfabéta. bőntudat. noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal. ám míg párját a méltóvá. nıfaló és homoszexuális.. Legalábbis már attól könnyen zavarba jövünk. hanem a színtiszta igazat. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. hogyan jutottak el az elsı orvososditól az elsı magömlésen át a mába.mást se tesznek. KONKRÉT könyvek . ám épp ezért minden gátlás. kényszerképzetek. kisebbrendőségi érzés. amely tabu-témához nyúl. és nem akarunk trágárak lenni. ha néven kell neveznünk a. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. huszonés nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. a Fallosz monológokat az. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségrıl beszélünk. Ám a trágárságot a szándék teszi azzá. titkolt és szégyellt vágyak -ezek is a férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik. mondhatnánk erre.nélkül) arról. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. és amit saját maguk is elvárnak maguktól. Egy könyv.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.