„...arra akkor jöttem rá, hogy ez egy speciális dolog, aminek valami rejtett funkciója is van, amikor egy betegség miatt (mit tudom én, nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz, és útközben megkérdezte, hogy szokott-e felállni. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. Mondtam, hogy igen, mert tényleg szokott, csak addig azt hittem, ez semmivel sem érdekesebb, mint hogy viszket a combom. Azóta akár hányszor abban az utcában járok, ahol ezt megkérdezte, mindig eszembe jut, hogy itt ébredtem rá arra, hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak, ha a fasz feláll." „Fizikailag is elég megterhelı, hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka, mint a fagyott kutya lába, kalapáccsal se lehessen eltörni, és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. Szóval az történt, hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek, akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba, és mire igazán olajozottan mentek volna a dolgok, addigra vége is lett az egésznek. Olajozottság alatt azt értem, hogy játékos és kommunikatív a szex, nem kell odatenni a kezét, nem állunk le megbeszélni a dologokat, minden megy a maga útján, és ez az út mindkettınknek jó, mert mindkettınket ugyanoda visz."

FALLOSZ MONOLÓGOK

KONKRÉT könyvek

B E V E Z E T É S

Copyrigh © Peer Krisztián, 2002 Hungárián edition © Dee-sign Publisher Ltd., 2002 Konkrét könyvek, Budapest Felelıs kiadó: Nóvák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelıs vezetı: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN: 963 202 877 5

İszintén szólva soha nem érdeklıdtem különösebben férfitársaim farka iránt, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne tettem volna úton-útfélen a szexualitást tematizáló, általános érvényőnek gondolt kijelentéseket. De hát egy igazi szakember egy esetbıl (a sajátjából) általánosít, mert kettı már megzavarná. A magam praxisát véltem „normális"-nak, gond nélkül használtam a többes szám elsı személyt, azt gondoltam, tudom, amit tudok, és ez a tudás valamiképpen közös, egyfajta másodlagos nemi jelleg. Ujat csak a nıktıl várhatok. Egyszóval nemigen reflektáltam a magam nemiségére, ha mégis, az azt jelentette, valami baj van. Az ajtó zárszerkezetének mőködésén is csak akkor kezdünk el agyalni, ha valamiért elromlott, egyébként egyszerően lenyomjuk a kilincset. Mikor tehát e kötet kapcsán elbeszélgettem a kollégákkal szexuális karrierjük fényes és kevésbé fényes szakaszairól, meglepve tapasztaltam, hogy tudásunk minden, csak nem közös, merthogy a tudás: tapasztalat (és viszont). A két tojás ég és fold.
3

szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. az elsıfizetésnél. magamra sem gondoltam még úgy soha. hogy ebben a közegben a legártatlanabb mondatok és szavak is kétértelmővé válnak: bevezetés. és nem férfi szerepek beszélnének önmagukról. késıbb veszik magukra a felnıttkor (értsd: család. késztetéseit és képességeit tekintve. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Fia a nemiségrıl beszélünk. Véleményem szerint így is hiteles állapotrajzhoz jutottam. Eszembe jut. hajléktalanokat. satöbbi. Am a trágárságot a szándék teszi azzá. legtöbb interjúalanyom húsz és negyven év közötti budapesti férfi volt. mint a dagály. a mai fiatalok sokkal tovább fiatalok. De hogy viszszakanyarodjam az eredeti problémához: attól tartottam. Egy könyv. a könyv gerincét nem a velük való beszélgetések alkotják. miután áttanulmányoztam a Búvár Zsebkönyvek Emberek címő kötetét. de hát ezzel nem mondok semmi újat. ha e kötetben férfiak. meddig élt egy neandervölgyi ember?" De mégis. felnısz. nyelv. miközben ezt a szívemnek is kedves munkát végeztem. a szexuális viselkedésminták meglehetısen jól tipizálhatóak. engem is nemegyszer megkísértett. holott hamarosan harminc leszek (és mint tudjuk. ha néven kell neveznünk a.. megmaradtam a szenvtelen szemlélı szerepében. hm. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. Ráadásul kérdéseimmel óhatatlanul 5 . hm. meg vannak ık magukban egész kiválóan. ám amennyire tudtam. melyeket egyébként életük végéig magukba temettek volna. Azzal is tisztában vagyok. hogy bár férfitársaságban gyakorta esik szó a szexrıl. megszőnik témának lenni. mint felnıttre. hogy a fiúk sokat és szívesen beszélnek egymás közt a szexrıl. .válaszolta. Nem mintha tudnám.. egymáson átcsapó hullámokban? Na ez például egy olyan kérdés. hogy koponyaformám alapján a neandervölgyi alap4 típushoz tartozom. bár hatvanas parasztbácsikat.mondják a nagyok. A MINTA Többféle félelmem volt.történeteket akkor mesélik el nekem. A MÓDSZER Hamar felfigyeltem arra. eldicsekedtem ezzel a felfedezéssel Ádám barátomnak. a férfiak már kibeszélték magukat. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. hogy az okok okaira következtessen. mely e beszélgetésekbıl kirajzolódik.mert legszemélyesebb . ha egyszerően nem kérdezek semmit. tojás. az elsı gyereknél? Van egyáltalán ilyen határ? Vagy a férfikor úgy köszönt be. amely tabu-témához nyúl. hogy olyan problémáikat osszák meg a nyilvánossággal. az ottani anonimitás (pontosabban a valóságban létezıtıl kljesen elkülönült. csak a gyereknyelv negédes. de az idı múlásával a dolog valahogy elveszti kezdeti érdekességét. Márpedig azt szerettem volna. akinek nem feladata. hamarabb lesznek önállóak. Ugyanez érvényes az interjúalanyok (és a szerkesztı) megszólalásaira is. minek oda harmadik? Tudtam persze saját praxisomból. A fiúk beszélnek. Legalábbis már attól könnyen zavarbajövünk. Mindeközben szorgosan tanulmányoztam a világháló témába vágó fórumait. satöbbi. hogy egyszer felsı tagozatban. Szociológiai értelemben nem reprezentatív az a kép. Például attól féltem. a jó olvasó egészen biztosan félremagyaráz majd ezt-azt. anélkül hogy a többi hang támogatná. hogy nem találok majd senkit. mint apáik voltak. hogy értelmezésekbe bocsátkozzam. amellyel nem kívánok foglalkozni. miért is tenné. hol húzódik a határ a fiú és a férfi között.A NYELV Nincsenek szavaink. mégis e kérkedı kórusban nincs senki sem. Konkrét kérdésekre az esetek többségében általános és semmitmondó válaszokat kaptam. két vadidegen sokszor jobban hasonlít egymásban szexuális fantáziáit. aki hajlandó lesz nekem szólót énekelni. hol a határ? Az elsı magömlésnél. és megállapítottam. hm. aki beszélni akarna velem a farkáról. gyerek) felelısségét. pornószínészt és katolikus papot is megpróbáltam szóra bírni (sikerrel). „Aha . hogy a legérdekesebb . nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. és kiderül. hagyom monologizálni a beszélgetıtársamat. hogy a szakirodalom szerint e típus késı öregkoráig megırzi potenciáját. hogy ık sem tudtak semmit. férfinak tekintek minden ivarérett hímet. és nem akarunk trágárak lenni.és tudod te. ám annak elemeibıl felépített személyiség) nyújtotta védelem sokakat képessé tesz arra. mint két testi-lelki jóbarát. vallomás helyett ideológiát. harminc fölött botorság bízni bárkiben). „Majd megtudod" . hozzáfőzve.

mint hogy bízom ebben. nem egyszer elıfordult. Ugyanakkor a kötet legtöbb fejezete mégiscsak a tipikusnak tekinthetı problémákat. hogy szabályosan bocsánatot kértek tılem. Mindazonáltal egyértelmően az derült ki e beszélgetésekbıl is.is terelem valamerre az interjúalanyokat. hogy a kisgyermekkor és a pubertás közti idıben a szexualitás háttérbe húzódik) is csak az eseteknek mintegy felében figyelhetı meg. és máig érvényesnek gondolt. hogy e témákról általában kötetlen asztali beszélgetéseknél kevesebb szó esik. amiért úgymond nem eléggé érdekes a történetük. Ehhez képest az elıbbi. egyébként köthettek bármilyen egyezséget. A magam részérıl nem tehetek mást. akik valamilyen formában meg akarnak felelni a kérdezınek. kódok és tabuk gyermekkorban épülnek be a személyiségbe (mint ahogy a fiúk közti vetélkedés. a szexualitás zavarait tárgyalja. Emellett amolyan kávéházi pszichológusként azt gondoltam. ahogy egy beszélgetıtársam megfogalmazta: „Amit elmondtam. hogy átlagos? Felmerülhet azonban a kérdés. E B B İ L KIS LESZ A K O P A S Z Egyik legelsı. dominanciaharc is). de még amit hazudsz. úgy tőnik egyetlen interjúalanyomra sem gyakorolt különösebben mély benyomást. úgyis megmutatja. a klasszikus értelemben vett látencia (vagyis az a jelenség. Le kellett győrnöm a közhelyekkel szemben táplált ellenérzéseimet is. hogy az alapvetı szexuális késztetések. ha nem az extremitásokra vadászom. és elszalad. az is rólad árulkodik. a szexualitás mőködési mechanizmusára vonatkozó megállapításomat óvodai tapasztalataimból szőrtem le: ha meg akarja mutatni." Sebaj. Mint ahogy. s késıbb 7 . az utóbbi pedig legtöbbünk életébıl kimaradt. hanem az „átlagemberre vagyok kíváncsi". és az ısjelenet: a szülık szeretkezése. amit elhallgatsz. vajon ıszinték voltak-e hozzám a megkérdezettek. hogy a gyerekkori szexualitás két alapvetı eleme az apa farkának megpillantása. hogy ismerıs. azon egyszerő okból kifolyólag. talán a szexuális ingerekben egyre gazdagabb környezet hatására. de az igazságnak csak a kilencven százalékát mondtam el. az igaz. miután elsınek megmutattad. gondoltam akkor magamban. Miért csodálkoznék azon. ı kinevet.

akitıl félünk. rohadt alakot akarunk. Nyolcéves vagy? Akkor megverünk. mert megverünk. mint esetleges partnerét boldogtalanságra kárhoztassa. geciségeket is mondunk.már csak arra van az egyénnek módja. Ez csak a délelıtti dalunk. amit a többség elfojtandónak ítél. Utánad megyünk az iskolától. Mi vagyunk a többi gyerek. Gecik vagyunk. Ez csak a délelıtti dalunk. nıni. hogy egy tévesen értelmezett társadalmi szerzıdés okán elfojtsa magában azt. Nıni. Egy ideges. és ezzel úgy magát. mert megverünk. Bele se mersz minket a naplódba írni. K E M É N Y ISTVÁN A KOBOLDKÓRUS D É L E L İ T T I DALA Nıni. nıni. .

próbáltam elaludni. Ez csak a délelıtti dalunk. hogy mi történik. nıni. és valahogy szégyelltem is magam. meg némi cinkosság is. amikor engem meg az öcsémet megcsinálták. Zolikám. de csak egyetlen konkrét emlékem van a szüleim szeretkezésérıl. ha megtudná. és megvárunk a kölykeinkkel. ne. hogy a szüleim kétszer feküdtek le életükben. hogy a baszás célja nem a gyerekcsinálás. és tényleg nem csináltam Uyet többet. legalábbis eszembe se jutott várni a kistestvért. Elıre futunk. azalatt nem hallasz rólunk De ha akkor is egyedül jössz. Megígértem. aki fiu volt. mert azt mondta. meg a kúrás hangjai Mar tudtam. rajtakapás. ha többet nem csmálok ilyet. különben mi növünk. Addig azt gondoltam. Nıni. nem árul el az apámnak. Egyszobás lakásban laktunk. akkor megverünk. kivéve egyetlen alkalmat. amikor tízévesen a nagyll .Megnézünk. rohadt alakot akarunk. megszégyenítés. megölünk. közben haza is jött az anyám. Orvososdú csak egyszer játszottam egy ovistársam-mal. az anyám hangjára emlékszem: „Ne. Kapsz húsz évet. menstruálok. persze nem ment. merthogy az egész tulajdonképpen még undorított. legalább a tampont hadd vegyem ki. akitıl félünk Tizenkettı múltál. amikor szarni akarsz a vécén Nıni nıni vagy mindig elıttünk szarsz tízévesen Egy ideges. aki biztosan megverne. De ekkor világossá vált." Aztán az ágynyikorgás.

Általában másnaposan megyek oda. A fiúöltözıben méregettük. a fütyim csak a kínzás egyik eszköze volt. ık se mondtak mást. úgyhogy el is terjedt ez akkoriban a városban. és szaunázni is mindenki meztelenül szaunázik. legalábbis utáltam foci után zuhanyozni. hogy valami óriási. De ez se frusztrált. formájú. Nagyon gyáva gyerek voltam. amikor meg már nekem is ment. hogy ı meg sokkal korábban elkezdett szırösödni. csak rátőrjük az inget.szüleimnél nyaraltam. hogy közönség elıtt csináljam. mindenki ezt csinálja ott. mint lányokkal. A felállítási versenyt sem én forszíroztam. ezért is nem csináltam többször. és tulajdonképpen meg voltam elégedve az eredménnyel. Ilyen dolgokban mindig le voltam maradva a koromhoz képest. hogy úgy kell mozgatni a csípıdet baszás közben. se az apám fasza nem volt rám különösebb hatással. Egyszerően nem vagyok szégyellıs. és közben azt magyarázta. kinek nagyobb a fasza. De ez inkább a punciról szólt meg a kínzásról. Ezen szétröhögtük magunkat. az sem jelentene semmit. de azért volt az egészben valami buzis. ki tudja gyorsabban felállítani. hogy semmi másod nem mozog. Nyilván nem szívesen mondják. és ezt el is mondta mindenkinek. és akkor már inkább direktben. A férfiak segge talán jobban undorít. ez volt a kedvenc mutatványa. és akkor a nagyobbik lány mindenáron az én fütyimet akarta hozzádörzsölni. Az tény. pontosabban kérkednem sincs mivel. be is mutatta. Igazából én a sajátommal is keveset foglalkoztam. Ekkor mértem meg utoljára. hogy ösztönösen odanézek. eszembe sem jutott. ahol rendszeresen szaunázom. mert kizárt volt. a görbét nem lehetett rendesen mérni. De közös onanizációra nem került sor. de két lányunokatestvéremmel játszottunk valami hasonlót. egész hetedikig szé-gyellıs voltam és gyáva. hogy ezt ilyen görbén bárkibe be tudja dugni. és röhögtek rajtam. hogy ez majd baszás közben kiegyenesedik. Mondjuk elég hamar fel tudta állítani. és a nagyobb fiúkkal lementünk a Tiszapartra a fütyinkkel foglalkozni. teljesen átlagos mérető. mert neki olyan borzalmasan vastag volt az apáméhoz vagy persze az enyémhez képest. Az enyémet meg fetisizálta. ez persze nem az én ötletem volt. és azt magyarázta. hogy nekem nem megy. hanem egy csávó. de fıleg vastagabb. Inkább az apám barátjáé. akirıl elıbb beszéltem. de már a faluban úgy kellett végigmenni. a fogaim is késıbb nıttek. ameddig lehet. milyen lesz majd az enyém. az ember csalva méri a faszát. az óvodában nem barátkoztam csak az óvónénivel. hogy az valamiért sokkal jobban megmaradt bennem. Mielıtt megkérdeznéd: kábé átlagos mérető. ha buzi lennék. Hozzászoktam. a másik 12 barátoménál meg valamivel hosszabb volt. tízszer annyit csüggött a faszán. mert azt gondolom. de ı úgy képzelte. De se az anyám teste. csak felállítani. ott körzuhany van. úgyhogy ebbıl se lehet biztosat 13 . és ezért is szégyelltem magam. Én még nem tudtam elmenni akkor. De viccen kívül. Igaz. Eleve nagyon férfiasnak láttam azt a csávót. Ha emlékeznék is az akkori mérési eredményekre. hogy kinn van a faszunk. ha megnövök és megnı. Akkoriban kezdtem el egyébként a klasszikus technikával maszturbálni. mint én. s a hideg dézsából kimászva az ember töke eleve kicsi. legalábbis másokhoz képest. mint lopva. mondom. fıleg csajoknak. Gyerekkoromban mindig meztelenül mászkáltak otthon a szüleim. egymással szemben állunk. A nagyobbikkal közösen kínoztuk a kisebbiket. rendes derékszögő kanyar volt benne. hogy azt kéne megbasznom. hogy nagyon kicsi. a nagyobbak kiverték. Lefogtuk. Azt azért szégyelltem. Természetesen lányokat is kérdezgettem. Hármasban méregettük. Egyébként nem tölt el örömmel más faszok látványa. de ez nem önmutogatás. úgyhogy mutogatnom sincs nagyon mit. hogy én még nem szırösödöm. plusz életem elsı pornófilmjét is akkor láttam. úgyhogy ha akartam se lett volna kinek mutogatnom a fütyimet. A klasszikus értelemben vett orvososdi kimaradt az életembıl. és nem a kíváncsiságról. hogy a seggem alá hajtom a tunikát a Rudasban. az a haverom. de nem is hoz zavarba. kisgyerek voltam. Ezért aztán a nemi érés tapasztalatait inkább fiúkkal osztottam meg. benyomja a vonalzót. Nem érzi magát senki kínosan. elıfordul. teljesítı képességő a faszom. nem tudtam. amit egyébként nagyon szeretek. akinek elképesztıen görbe fasza volt.

Ebbıl volt is egy kis konflikt. amiben csak gruppenszex-jelenetek voltak. Volt szerelmem is. ha áll. Lányok ekkor még nincsenek a képben. ı meg nem mondhatta. a fiúknak fütyijük. hogy azt társaságban nem való teljesen ösztönösen jött -. meg hogy kinek nagyobb a fasza. Persze szerettem volna az anyámmal is együtt fürödni. nyaralásokon ment a szex-projekt. de aki sok fiúval volt már. meg hmmmmm. de ı fürdıruhában szállt be a kádba. indiánosdit játszottunk. nekem is volt már korábban merevedésem. amikor az egyik gardróbszekrényben találtam egy olasz pornóújságot. és ennyi. Még oviba jártam. míg fürödhettem vele. van egy korábbi emlékem is. és megkérdezte. hogy ááááhhhhh. Közben azért megvolt az elsı megujjazás tizenegy évesen. aminek elvileg lennie kellene. mint nekem. Miközben én ujjaztam a húgát. és nem az iskolában. Ezeknek a fürdéseknek nem volt szexuális töltete.És mit csinált közben a báty. Elsı vagy második általánosban bejött egy nagydarab roma csaj az osztályba. akkor lekapta rólam a takarót. aztán öt év szünet. Én meg sokkal jobb helyzetben voltam. hogy van fütyim. Ez olyan tíztıl-tizennégyig ment. néha bejött a fiú vécébe és megmutatta a pináját. hahaha. és remélem. és amikor elkezdtem faszt verni. erre nekem felállt. Persze néztük általánosban. Hárman sátraztunk a kertben. felfogtam. hozzám tartozik. kicsit képregényesítve. hogy ı mért nem akar. nem értettem. hogy fel kell húzni a bırt. aztán addig erıltettem. hogy felálljon. ı csak ott volt a sátorban. De azért ezt kezeld diszkréten! Apámmal sokat fürödtem együtt. gondoltam. és hogy az milyen jó. ebben az újságban kurva sok felálló fasz szerepelt. hogy akkor te is fogd meg a fütyimet. de még nem tudtam. nem volt bennünk se különösebb kíváncsiság. Gondolom. mint a haverom.Amióta az eszemet tudom. Ezt még kevésbé értettem. talán ha egymás kezét megfogtuk. milyen ciki. csak félig feláll. egyértelmő volt. Meg egy gyereknek ter15 . Az elsı fasszal kapcsolatos hárdabb vízióm akkor volt. Ovis koromból arra emlékszem. aki nem is a mi csoportunkba járt. hogy a lányoknak puncijuk van. ott abszolút a férfi-felsıbbrendőség dívott. evidens.tudni. azt nagyon szerettem. se irigység. hogy nekem nem nagyobb. nyilván kíváncsiak voltunk. hanem magára a megkötözésre. A húgommal fürödtünk. hogy mőködik. pedig még csókolóztunk. de nem nagyon foglalkoztam vele. sıt. akinek nagyobb fasza volt. hogy már nem is nı meg. nekem meg van. az álló fasz is csak vádként fogalmazódott meg a méreckedésnél: az nem is nagy. hogy neki nincs. mert én mondhattam. mi az. és megkötöztek. Na. de nem vészes. viszont egy szobában laktam a bátyámmal. . A szüleimet soha nem láttam baszni. nyolc-kilenc éves lehettem akkor. . ebbe még egyáltalán nem gondoltam így bele. de kö14 zös faszverésig nem jutottunk. Általában inkább a táborokban. hogy mit csinálok. De akkor nem csajra állt fel. Elég megrázó élmény volt. azokba írták. az azt mondja. Ja nem. semmi olyan. hogy az Elefánt nevő csaj. nyilván ı mutatta meg. amikor az olyan jó. aki nyolc évvel idısebb nálam. mit kell kezdeni vele. buborékokat rajzoltak a szereplık szájához. A lánynak abszolút bejött a dolog. valószínőleg azt sem tudtam. én fiú vagyok. Ez olyan újság volt. mint a felnıtteknek. Ketten vizsgáltunk meg egy lányt a haverommal. Mi viszont soha nem mutattuk meg neki cserébe a fütyinket. mármint hogy van olyan. konkrétan a húgát. Maga az erekció hamar bejött a képbe. is.O nem. amíg az eszemet tudom. vagy legalábbis csak nagyon szórványosan. nem foglalkoztatott tovább a dolog elméleti része. és féltem. de találkozott már nagyobbal is. hogy ki szırösödik: húúú. hogy látott sok kisebbet. Nyilván volt sok ember. de vele végképp nem volt szex. Innentıl napi szintő program volt elképzelni a csajt. lesz is. Elıször harmadik általánosban volt barátnım. szintén boncolt? . olyan lesz a fütyim. Az összes korai emlékem a fürdéshez kapcsolódik. ı még nem!. mégiscsak a húga. csak akkor még nem tudtam. Igazából nekem semmi ilyen típusú problémám nem volt. ha öreg leszek.

amikor a szomszéd nagyfiú elmesélte. hogy pontos legyek -. ami abból állt. Utólag azt gondolom. hogy a közeli intézetis csávók megbasztak valakit. ebben lehet. De emlékszem. hogy okozott valamilyen frusztrációt.mészetesen nem akkora a fütyije mint egy olasz pornócsıdör-nek. de a punci valahogy kevésbé érdekelt minket. és akkor öten néztük meg. azt gondoltam. hogy a másiknak másmilyen pisilıje van. üvegezés. akkor évekig arra gondoltam. akik az ajtós akciónál nem láttak hátulról semmit. hogy ki menynyire népszerő. Fıleg ahogy növekedtünk. természetes módon felállt a farka. Ez általában örömünnep volt.mint egy bevillantott vakufényben . természetesen mindig felfedeztem valami anomáliát. egyszerre mutatták és védték magukat. a mi ajtónkat nem rúgták be a csajok. Már óvodában beszélgettünk a baszásról. hogy megmutattuk fütyinket. Biztos. hogy alaposan megvizsgáltuk. azokat aztán jól megverték a lányok. hogy a nadrágon keresztül megütögetted a punciját. Az csak errıl szólt: csók. Állandóan azt néztem. az a menı. Ahol szerelemrıl volt szó. hanem a kádban. akik elbújtak a lányok zuhanyzójában. elsı általánosban volt olyan is. Tornaórákon persze külön öltözıink voltak. Ami mégis volt. de ennek semmi köze az újsághoz. hogy valami nincs rendben. általában pont nálunk. amire ma azt mondanánk. hogy a felnıtteknek mekkora faszuk van. és azt játszottuk. annak meg kell történnie. az nem szerelmek mentén szervezıdött.a lányok úgy csinálnak. amikor vaksötétben lassúztunk. amikor láttam. minek nézegetnek olyan újságot. és ha az ember odabújt valakihez. hogy volt egy kis erıszak is. egyszerően megnıttünk. felnéztem rá.ef-fekt. De mielıtt megkérdeznéd: nem volt semmiféle retorzió. legszerencsétlenebb csávók voltak. Valahogy természetessé vált. hogy a kibukásomban szerepe lehetett annak. Ötödikes korunktól minden hétvégén tartottunk házibulit. ekkor merült föl elıször. hogy alvási idıben kirohantunk a kiscsajokkal. Ezek általában a legkisebb. nem ilyennek kéne lennie. és ezt úgy tudatosítottuk. 17 . hogy a lányok is szerettek kitárulkozni. de nem az ágyban. Igazából akkor van vége a közös fürdéseknek. Úgyhogy velem nem volt ez a Nádas Péter-i „az embernek meg kell fognia az apja faszát ahhoz. aztán valaki berúgta. ahol nyolcan kúrják egymást ke-resztbe-kasul. a lányokat meg a fütyi legalábbis látszólag . mi üvöltöttünk. amikor a másik bent van. elrohansz. hogy a szüleim. Osztálykirándulásokon is ment a csók. tudtuk. ahol természetes. Plusz az iskolai folyosón ujjaz-gattuk a csajokat. Kábé innentıl kezdve nem fürödtem együtt a húgommal. Egész furcsa volt. Nekünk viszont nem volt alkalmunk mutogatni. hogy a Bori nevő csajt vittük hátra. inkább valami természetes kíváncsiság mőködött bennünk. hogy én nem vagyok egészséges gyerek. és akkor . Voltak olyan fiúk is. hogy szexuális természető. egy kicsit azért akarhatta ı is. Nem akarta annyira a Bori. mert engem nem metélnek körül. sikongatás. hogy nekem nem szők-c.egyáltalán nem. öten fiúk. mikor már nem fértek el együtt a kádban. nem analizáltam mások faszát. Ott ment az is. Alltunk húszan fiúk a lányöltözı ajtajában. Ahogy elkezdtem ismerkedni a farkammal. ott a képeken a seggtıl a fülig mindenhova bedugták. nem így kéne állnia. ezért nem volt sok összehasonlítási alapom. de abban biztos voltam. A házibulik legjobb pillanatai azok voltak. hogy mi mindenre lehet használni. hogy készül a gyerek. a természetes. meg a cici-fogdosás. Idısebb volt. hogy a fasz föláll egy lányra. és meg is lehetett fogdosni. ık meg a puncijukat. akik elvileg boldog házasságban élı emberek. a konkrét testiség teljesen tabuvá vált. Már tudtuk. cici-fogás. ha megoperálnak. hogy lehúzzuk a szoknyáját. kizárólag a cici-méreteken múlt. Ez nem egy külvárosi iskola volt. hogy ıt most operálták meg . De szerintem ez sem olyan játék volt. ott a test végképp háttérbe húzódott. és hogy mért nem szők. hogy pont ıt vittük hátra. Viszont tizennégy éves koromig a baszás csak úgy jött elı témaként a barátaimmal. Közben lehetett taperolni. Az volt a fura. Még azt is el tudom képzelni. hogy nem megyünk be a fürdıszobába. A családban egyáltalán nem meztelenkedtünk. De az a pár másodperces kép nagyon szép volt. Persze ekkortájt kezdtem el intenzívebben foglalkozni a faszommal. mintha nem volna idejük maguk elé kapni a törülközıt. ha valaki tizenkét évesen baszik valakivel. Az a természetes. De azért az sem véletlen.körülmetél16 ték. Ok sikítottak. azért érdemes volt berúgni az öltözı ajtaját. Az. hogy ember legyen".

Viszont tisztán emlékszem. hogy muszáj volt lecsúsznom. akkor még bıven nem tudtam. hogy milyen volt a csaj. míg el nem fáradtam annyira. Szóval volt egy házibuli. Ezen a fiús projekten egy év önmarcangolás után szerencsésen túlléptem. a homlokomra van írva. hogy akar-e valamit attól az embertıl. ha az embernek mindenre áll a farka. ha megláttam egy bizonyos kislányt a közös étkezıben. de nem vagyok benne biztos. és ahogy másztam egyre följebb és följebb. hogy minden rendben van. hogy majd hajon egy csávó. és rávettem az akkori szerelmemet. amik belülrıl irányítanak. Épp ezért nagyon kell figyelni azokra a hangokra. amire nem jöttek el lányok. Az elsı elélvezésem története még eléggé érdekes. Abszolút komolyan gondolom ma is. De nem vett 18 észre. Ugyanakkor igyekeztem magam a lehetı legjobban kihúzni. hogy nem tudtam lejönni a rúdról. ahol nekem fütyim. Osztályozás volt rúdmászásból. negyedikben csókolóztam legközelebb. de még csak az elıjátéknál tartottak. Egyszer odamentem hozzá. lehet hogy egy fiú érintésétıl is elkezd a farkad merevedni. vagy sem. vagy jobban eltartottad magadtól. én legalábbis nem ilyen csávó vagyok. Pontosabban a szırtelen vájatot. Hónom alá csaptam a gombfoci asztalt. hogy a testem tökéletesen függetlenné tud válni a gondolataimtól. Talán az oviban volt egyszer az a klasszikus mutogatósdi. Én is csókolóztam valakivel. csókolóztunk és puszilgattam a punciját is. Egy olyan lánnyal. Mikor csókolóztam ezzel a fiúval. Hetedikes voltam. aki a legjobb barátom volt akkoriban. hogy hol helyezkedik el a hüvely vagy a csikló. Gondolom. Persze miután én belepisiltem. Van egy meghatározó élményem is ebbıl az idıbıl. De azért másztam tovább. Másnap kiütések jöttek ki a számon. jöjjek le nyugodtan. a másik családban két kislány volt. és próbáltak lecsalogatni. Bele is pisiltünk. hogy nem én irányítom a farkamat. hogy neked a lányok tetszenek jobban. De én addig kapaszkodtam. hogy neki puncija van ott. Negyedikes általános iskolás koromban. Durva élmény volt. ugyanúgy elkezdett felállni a farkam. Elıször csak a tanító néni szólongatott. ezért próbáltam úgy ülni. akivel vagyok. aztán már az osztálytársaim is. ı dönti el. majdnem egy évig azt hittem. \'\n a kisebbikkel jöttem össze. Csak fiúk voltunk. éreztem valami bizsergést has tájékon. mintha lány lett volna. Aztán sokáig semmi. mind a kettı nagyon szép. Egyszer rányitottam a szüleimre. attól a kevéstıl is berúgtunk. az egész este nagyon pörgıs volt. megittunk valamennyi vodkát.vagyis hatodik-hetedikben. hogy buzi vagyok. Na- 19 . tornaórán. Van egy hat évvel idısebb nıvérem. hogy elrejtsem. Miközben szerintem csak arra kaptam egy jelzést. hogy mindezt félmeztelenül csináljuk a szülei ágyán. de a nıvéremnek nem szóltam. akkor lecsúsztam. meg az ma is. És következı napon már jöttem is. Nem is álltam szóba legalább egy évig ezzel a fiúval aztán. vagy jobban odatoltad magadat. Én valahonnan az anyámtól vagy a nıvéremtıl tudtam. hogy a lány meg észrevegyen. és valamiért elkezdıdött a játék. nem tett iáin különösebben mély benyomást. hogyan kell. és ezen annyira meglepıdlem. amirıl nem tudom. akit elıtte alaposan felvilágosítottam a dologról. egy harmadikos meg egy elsıs. Egészen korán. egészen pontosan a faszomban. és megmutattam neki a helyét. Egész délelıtt csókolóztunk. micsoda. és kirohantam a vécébe. már kiscsoportos koromban merevedésem volt. hogy mindketten szerettük inni a fürdıvizet. bár attól függıen. abban a szituációban ezt jelenti. aztán egyszer csak elélveztem. hogy van ez a fizikaijelenség. és fejcsóválva kimentem. már nem ittam belıle. Hiába érzed vagy gondolod azt. Teljesen behergelıdtünk. Volt ott egy lányosabb fiú. rohanós meg heves. Bár mért pont a nyomasztó élményeket nevezzük meghatározónak? Na mindegy. mármint a merevedés. Aztán ötödikes koromban elmentünk nyaralni családi ismerısökkel. De csak annyit tudtam. hogy smacizzunk a szebb fiúkkal. merthogy ez. ötös. Hat éves koromban csókolóztam elıször nyelvesen. İ másik csoportba járt. akkor tudja. négy-öt éves koromig együtt fürödtünk. de nem reagált. de az. amikor kiesett az elsı fogam. Számomra nem az a természetes állapot. A lányok persze nem szóltak semmit. hogy próbáljuk ki. Sıt arra is rávettem. azért érezték. Felmásztak a mellettem lévı rudakra.

a törlési stílusa máig megvan. aki. Fıleg a fürdésre korlátozódott nálunk a meztelenkedés. hogy megtanul beszélni. mint minden gyereket. Hétre elborult elmével gépiesen . Ami azért is furcsa. Hát még mire? Kis szünet. hogy ketten vagyunk. amíg akklimatizálódom a helyzethez. de a szexuális kéjérzetet elıször a rúdon tapasztaltam meg. általában a bátyámmal fürödtünk együtt. azt hitte. de abból. az még nem volt világos elıttem. Aztán megkérdeztem az egyik csávót. de szép lassan összeraktam a fejemben. dolgozik a koncepcióval. Mostanában gyızıdtem meg végképp arról. és sugdo-lózást hallott. és folyamatosan dolgozik a problémán. İ volt az. az apámnak meg nekem van. hozzátartozott az imidzshez. hogy közben . az egész belevész az ısködbe. nem tudom milyen sugallattól vezérelve rákérdezett. Azt ugyan tudtam már akkor. hogy nem törölte. hogy geci. hogy az apám kúr a csajjal. hogy a fiúk csak pisilésre használják-e a fütyijüket. hogy ez mi. hogy egyszer csak megtudok valamit. Osztálykiránduláson mclléülni.11 karolom. Hát gyerekcsinálásra. Utolsó elıtti sor. aki kétszer ismételt már osztályt. hogy ennyire fontosnak gondolom ezt a szexus dolgot. világos volt. Ha hihetek anyám késıbbi elbeszélésének. Emanuelle-lázban égett az egész város. Mondtam hogy nem. lehetıleg csókolózni. muszáj volt megnéznem. Ehhez képest ı kúrt orrba-szájba félre. hogy egy anyagot megtermékenyít egy másik anyag. Az elsı átkarolás. Az elsı kifejezetten szexuális valami kamasz koromban történt. találkozik a „szülı" szóval. Szexus terén nincsenek revelatív emlékeim.'tflilás közeli állapotba kerültem. hogy úgy lesz a gyerek. de mégis az van. hogy a nıi nemi szerv befogadja be a férfi nemi szervet. hogy összerakja ezt a dolgot. este tíztıl vetítették. nincs kockázat. Felizgatott a film. és mikor vissza indult. tehát nincs meg az az élmény. A pszichoanalitikus szakirodalomból mondjuk tudtam eddig is. A freudi amnézia klasszikus esete vagyok. sok hülye gyerek. akkor nem mert benyitni. aztán fél óra. és az anyám egyik kolléganıje vigyázott ránk. hogy tényleg iszonyú fontos a gyereknek. A szüleim meztelenkedtek otthon. de hogy ott belül mi történik. amit láttam. de aztán nem tértünk vissza rá. Abban a pillanatban nem is tudtam. rég elzsibbadt a kezem a karfán. volt merevedésem is. hogy van valami ritmikus mozgás. mert az utolsót lefoglalták a vagányok. Olyanra emlékszem. hogy a szüleink elutaztak. Az alapdolgokkal tisztában vagyok amióta az eszemet tudom. minél korábbi életkort tekintünk. hogy hét a szerencseszámom. és mindkettınknek alapvetı köze van az ı létezéséhez. . míg apámét meg nem látta. mert a születésem után már egyáltalán nem éltek nemi életet apámmal. nem értettem az egészet. valószínőleg lenyomta a tudattalanba. Amikre emlékszem. Erre teljesen elkerekedett a szeme.'im is látnak ráadásul. és egyértelmővé vált. mert ötödikes koromban nekem már szociális alapon muszáj volt csajoznom. akkor már láttam szexfilmet moziban. egyre lassul a számolás. a negyedik mozira sikerült úgy. hogy megint anyámat idézzem. az anyunak nincsen. Moziba vinni minden hétvégén. ahogy a lányom kérdez. ami eleve olyan kategória. az ısjelenetet eleve nem láthattam. még sincsenek emlékeim a magam gyerekkorából. nagyon gátlásos fiú voltam késıbb 21 . Vegyük csak azt a példát. 20 és anyám volt a nagy naiva. Furcsa.ínya átjött hozzánk altatni. és valamelyikünk felsírt. ı fürdetett és törölt bennünket. hogy ı is akarja. azt nem. Ezt az infót megkapja magából a nyelvbıl. hogy tulajdonképpen a saját létezésének a kérdése foglalkoztatja. azok között nincs különleges. tehát akkor hétre megcsinálom. Tudtam. világossá vált. egy fiú meg egy lány. traumatikus vagy sokkoló esemény. de biztos vagyok benne. hogy ami a bátyámnak. és látom j csaj viselkedésén. a faszon is szır van. Olyan szinten. nem is tudtam mire gondolni.gyón meglepıdtem azon. annál fontosabbnak. i. Egyszer. hogy ez mit jelent. Apámnak állítólag minimális szexuális kultúrája volt. Ez nagyon hosszú történet. de hogy ennek a mozgásnak mi a célja. Én meg ott ülök elıttük. akik termé-s/etesen már abszolválták a feladatot. hogy amikor egyszer nálunk aludt az egyik volt tanítványa. Tulajdonképpen nincsenek kisgyerekkori élményeim a szexualitásról. de azt majd csak hetedikes koromban merek. és ı mondta. lí/ek kemény dolgok voltak.

Tulajdonképpen magamhoz is csak jóval ezután értem. de így is szeretem. mint bármelyik lánynak. tovább már úgysem fog nıni. ezek kimaradtak a gyerekkoromból. de miután találtam az oviban egy-két jófejct. Ötödikben volt az elsı csajom. és már viszonylag nagyok voltunk. az anyámmal beszcigcttenL A húgaimmal sokáig együtt fürödtem!. huszonöt és negyven között.jól fejlett. Nincsen nagy faszom. nem különösebben izgatott a dolog. De olyan dolgokról. Talán az átlagosnál picit kisebb. hogy ki kibe szerelmes. rendben van. Én nem vettem részt ebben a játékban. mint lézerkard. hogy valójában kizárólag az erogenitása teszi létezıvé a mellet. hogy valami szők részen kellett végigmenni. A szereplık túlnyomórészt anyám kolléganıi voltak. ha nagyobb lenne. De korábban is játszottam mutogatósdit a szomszéd kislánnyal. Ezt otthon kezdtük el játszani a bátyámmal. De más beszélni róla. noha a csajozás. így fedeztem fel a kardozást. Rászánni magad. csak eiıttem van. akkor meg is mértem. İt egyébként én is letapiztam egyszer. hogy valaha is egy kis-mellő csajra ráizguljak. ami hosszú ideig szórakoztatóvá tette a pisilést a számomra. szép fokozatosan. annak meg kellett mutatnia valamiét. ahogy a vízsugarak találkoznak. és megint más csinálni. Aztán átmentem a szomszéd kislányhoz. hogy kinek van. elég komolyan nyomultunk. pontosabban. és nagyon csúnya. Ó hozott elı belılem elıször megkúrási fantazmákat.diplomatagyerek volt -. Konkrétan azt mondtam. hogy nagyjából 22 Járt az óvodánkba egy fekete fiú . Nem sok faszt láttam egyébként a magamén kívül. hogy pontosan mikor történt. és aki nem tudott. Meg is fogadta a tanácsomat. Sajnos nem tudok szolgálni neked mutogatós. az biztos. Gimnázium elején kezdtem kiverni. Az elsı valóban felnıtt módon szexuális vonzalom tárgya egy nevelıotthonos csaj volt (anyám nevelıotthonban dolgozott). De visszatérve: akkoriban jött be a rendszeres maszturbáció is. hogy láttam. Az úgy volt. A kíváncsiságom nem arra irányult. ovi-szexes élményekkel. Láttam. Mondjuk arra azért emlékszem. hogy hogyan kell bánni a fiúkkal. amiben egyébként végletesen realista voltam. el se tudtam képzelni. de bennem nem volt semmiféle gátlás amiatt. hogy az enyémet mire lehet használni. de nincs konkrét emlékem. mert már hatodikos koromban is egy három évvel idısebb csajjal jártam. aki persze védekezett. Brooke Shields-rıl mondjuk. azután azokkal ott is tudtuk nyomni. Sokáig játszottuk ezt. bezártam a fürdıszobaajtót. akkor elmagyaráztam neki. ki voltam hagyva. ha megfogják a faszukat. de messzirıl néztem ıket. nagyon rá voltam gerjedve a cicikre. inkább az érdekelt.is. idısebb nálam. és milyen hatással volt rám. és nem sokra rá megfogta valakiét. A klasszikus látencia-periódus is megvolt. ráadásul körül is van metélve. Aztán egy kicsi. Otthon inkább csak az 23 . és az osztálytársaim azt játszották. a cicije ugyanolyan. én megfogtam a punciját. hogy mikor a kisebbik húgommal fürödtem. elıször és utoljára. ez sokáig fontos szempont volt. De nem értünk egymáshoz. de nem is nagyon kicsi. ı meg a fütyimet. és megfogdostam a húgomat. hogy a testvérem. Ez az elsı emlékem. Az önmagában nagyon szép. hogy játszunk ilyet. Nem sokszor mértem. Ez azért érdekes. az elég természetes dolog. hogy a bırt íe! kell húzni. de hihetetlenül erogén mellő csaj megtörte ezt az ellenállást. biztos jobb lenne. Hogy úgy mondjam: böszme. óvodától kezdve az elsı számú téma. O meg simán belement. hogy azt szeretik. és javasoltam. Az apámét biztosan. hogy az Engels téren a bokrok mögött valahol hátul volt egy vécé. milyen a másiké. Nem fantáziáltam lehetetlen dolgokról. húszig számoltunk. mértük az idıt: tizenötig számoltunk. amikor megmosom. én hatodikos lehettem. a pisi. de annak se volt szexuális felhangja. kinek nincsen. azt sem tudom. pedig biztos volt. és emlékszem nem tudtam afölött napirendre térni. Tizenkilenc éves koromig csak nagymellő lányokkal jártam. hogy neki még a fütyije is fekete. rájöttem. Nem igazán foglalkoztat a kérdés. Gyerekkori erekciómra nem is emlékszem. én meg mint Tulipános Fanfan.

hogy azt hogy kell. hogy csókolózás közben át kell dugni a másik szájába a nyelvet. hogy pisilnem kellett. és az eleve ilyen feszítı érzés. az gigantikus élmény volt számomra. ahogy dugnak. hogy kisebb van. ha nem lenne bátyám. de arra akkorjöttem rá. de az is csak egy fajtája volt a rosszalkodásnak. mert elvileg el kell takarni. hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak. az anyámat egész életemben ötször sem láttam meztelenül. az ötödikes meg naptárat győjtött és golyózott. és útközben megkérdezte. aminek valami rejtett funkciója is van. pedig mindig volt kislány. hogy miért. Valami azért elindult bennem. ha a fasz feláll. Mondtam. ık nem is csinálnak ilyet. és erre lekonyult. pláne nem láttam ıket. de ezt akkor is így gondolnám. Alaphelyzetben nem vagyok egy farokkirály. de azért nagyon tetszetlek a csókolózó párok a buszon. de ennek csak az az oka. csak addig azt hittem. akik mindenléiét összehazudoztak a kúrásaikról. hogy hátha kell. Ez volt az igazán komoly tapasztalat. különben nem az éjjeliszekrényében tartaná. de ez nem okozott semmilyen traumát. nagyon jó alvó voltam. ezért nem is leselkedtem. mert az még azokhoz képest is más. hogy haja nıjön a babának. Azt nem tudom. Eleinte attól állt fel.anyám meztelenkedett. 25 24 . hogy igen. A farkamnak nyilván mindig tudatában voltam.nem nagyon fogytak -. Azt már tudtam oviban is. azért csak tizennégy éves koromban loptam. miközben persze vártam. mindig eszembejut. ha még dugnak. vagy az izgalomtól. de úgy döntöttem. és gondolkodtam rajta. mint hogy viszket a combom. Anyámmal ugyan egészen sokáig töröltettem magam. Felsı tagozatbanjártam együtt pár évvel idısebb gyerekekkel. I'clnıtt faszt láttam képen is. amikor ı elkezdett szırösödni. éreztem. hogy le is konyulhat. Pedig oviban ment a mutogatósdi. hogy azért áll föl a kukim. meg az apámét is persze. hogy mikor és hogyan tudtam meg. hogy itt ébredtem rá arra. utánoztam ıket. akkor találtam az apám éjjeliszekrényében kotonokat. mutogatom. hogy szerelmesnek kellene lennem. hogy rendetlenkedik a farkam. De a csajok például ebben az idıben egyáltalán nem foglalkoztattak. hanem lufifújásra. mint egy lufi. valahogy benne van a maradék a testem többi részében. Ehhez nem is kellett ingerelnem a fütyimet. és azt gondoltam. hogy csajoztak. és a másik oldala kidudorodik. biztos. de nem ment az istennek se. tehát mégsem annyira mechanikus a mőködése. meg lopkodtam belılük. meg persze mi a bátyáimmal. hanem hogy a nyolcadikos kemény legénynek digócsizmája volt és már egy Jávát vezetett. én meg azt gondoltam. mert tényleg szokott. A családban soha nem volt meztelenkedés. vagy hogy lehet egyáltalán. Szeretkezni sem hallottam. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. Ezért is akartam lefogyni. amikor egy betegség miatt (mit tudom én. Tizenkét éves koromban dagi voltam. aki valamiért tapadt rám. megnyomod egy helyen. mert nagyon kell pisilnem. hogy nekem fiútestvéreim vannak. Nem azért. az semmivel sem érdekesebb. de ık sem attól voltak nagyfiúk. İk mesélték el harmadikos koromban. hogy lusta vagyok és elkényeztetett. hogy ezzel kell gyereket csinálni. addigra meg inkább elborzasztott volna. hogy mi az a dugás. Azóta akárhányszor abban az utcában járok. Abból a szempontból nem volt meghatározó. egy csomó mindent elırehozott. de most nem tudnám megfejteni. Egyszer egy késı esti történelmi filmet néztem külön engedéllyel. ahol ezt megkérdezte. és az jó. Nem tudtam ugyan elképzelni. hogy ez egy speciális dolog. mire tisztában lettem vele. a szüleimet szeretkezni pláne nem. Azt gondoltam. hogy az anyámmal használja-e azokat. meg hogy megtöltsem vízzel. Az egyik bátyám nyolc évvel idısebb nálam. ha látnom kell. szerintem azt hittem. hogy világ életemben azt gondoltam. inkább az. aztán jött egy lefejezés. hogy ez valójában mért jó. talán nem is tudtam. hogy szokott-e felállni. amikor a nagyapámét láttam. hogy hogy fogynak . Elkezdtem számolni. amennyire tudtam. Viszont egészen kis koromból vannak emlékeim a merevedésrıl. hogy ezért kisebb a faszom. amit megtöltöttél vízzel. tehát. az apám nagyon keveset. Egy évig éltünk külföldön tizenkét éves koromban. nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz. Az. meg azt gondolom ma is. hogy ez úgy mőködik.

A gimnázium ehhez képest komoly váltás. hogy akármi is történik az nem jó neki. amikor az öccsével zuhanyoztak. úgyhogy amikor megvolt az elsı. Pedig én nagyon szerettem volna rendesen smárolni. De errıl már tudtam. de aztán. hogy az ember pontosan mit szégyell. és ki elıtt. hogy mit késik ennyit. de csak suttyomban. ez a mutatvány az én specialitásom. amitıl egy picit már ki is voltam borulva. a szájpuszi volt a maximum. és ettıl valamennyire helyre kerültek a dolgok. mert nem örül neki. hogy én betörök. én erre persze rögtön rákérdeztem az apámnál. mert rájöttem. hiába volt kólázós délutáni házibuli üvegezéssel. azt hittem valamilyen formában megalázzák. hogy dugják az anyámat. közös vécénk volt. Viszont késıbb külföldön voltunk fél évig. akkor én szabadkoztam. és amikor elkezdte letolni. hanem ellenkezıleg: megkönnyebbültem. Az oviban volt a Dömper nevő csaj. én a konyhai díványon aludtam. behoz valaki egy aktnaptárt. talán túl sokáig is. hogy ez egészségtelen. hogy már más fiúktól is hallott ilyet. mert onnantól felnıtt lennék. Dicsekedtem is ezzel az anyámnak. már tudtam a kortársaimtól. Onnantól anyámnak párhuzamosan több szeretıje is volt. eltekintve attól. ment a meztelenkedés a fürdıszobaajtón még zár sem volt. abban voltam a legjobban összezavarodva. én voltam kábé az egyetlen. hanem mert amikor állt. hogy fürödjünk. A fütyit vagy a segget. mire valamit elmondtak. hogy ez jó érzés. mire rámszólt. Anatómiai részletességgel 27 . ahogy azt a buszon láttam. mert egyszer már azt mondta az anyám. hogy inkább kimegyek. Nem tudtam persze pontosan. aki nyíltan felvállalta.hogy azt nekem is kellene. Ez annak ellenére izgalmas történet volt. ott már nyíltan megy minden. nem érdekeltek a csajok. ha beraknám a farkamat egy pinába. Egy szobakonyhás lakásban laktunk. amit inkább szociális szempontból tartottam fontosnak. de a hangokból arra következtettem. A házban. Egyszer egy családi-baráti nyaraláson egy felnıtt faszival együtt vettük át a fürdıgatyánkat. ı elzavar. a szemük sarkából merik megnézni De a lányok is ilyenek voltak. Elsıben még volt csaj. valószínőleg a mutatás gesztusa tette azzá. hogy meglátome a farkát. amikor az ember nagyjából azért már tisztában van a dolgokkal. Felsıben egyébként nagyon szemérmes közegbe jártam. mindenki törölközıkkel takargatta magát. nemhogy nem csodálkoztam. A szüleim két évvel a születésem után elváltak. de nem azért. amit egyáltalán nem értettem. hogy volt szerelmem. hogy még együtt öltöztünk. Olyan négy éves koromtól kezdve egészen éles emlékeim vannak arról. csak a lányok vagy mindenki elıtt . mi a helyes viselkedés. hogy miért. Fıleg. amit el lehetett érni. satöbbi. amin meglepıdtem. meg leszereltem a lányvécé ajtaját. hogy ebben az idıben. Ja és addigra én is ivarérett lettem. aki mondta. A családban egyébként nem szemérmeskedtünk egymás elıtt. hogy ha tolta valaki a dömperen. ami nyíltan arról szólt. meg a szex az érdekes. annak megmutatta a pináját. hogy: „Egy gatyacscréért? Hülye vagy?". A fütyivel kapcsolatban is egy mutogatásos sztori az elsı. Erre elindult egy olyan játék. sıt hirdette hogy a meztelen nı. inert korábban az érdeklıdés megvolt ugyan. ott jártam iskolába. mert abban a bizniszben utazott. meg az apámmal is. Ebben a hat és tíz közötti idıszakban. A felvilágosítással mindig késtek egy ütemet a szüleim. mert azt hittem. de nem volt spermatermelés. nyolc-kilenc 26 evesen abszolút háttérbe húzódott a szexualitás. másrészt azért. és nem akartak beengedni a fürdıszobába. hogy rájöjjek. aki mondta. mert állítgattam ugyan a faszom. hogy mit csinálnak vele. Sokáig fürödtem együtt az anyámmal is. ahol laktam volt egy nálam négy évvel idısebb nagyfiú. A többiek nagyon bénák voltak ebben. Jó mondjuk a gyerekkori szexualitás is fenntartásokkal kezelendı. akit egyrészt azért hívtunk így mert kövér volt. minden héten volt úszás. hogy túlzás. amin én hisztizni kezdtem.elkezdtem másokat figyelni. épp náluk voltam. és ennek éppen az ellenkezıje zajlott az öltözıben. de ne mondjuk az apámnak. tudtam mozgatni. akit erıszakkal elcipeltünk a bokorba és levetkıztettünk.

de meglepı módon nem elzavart. és tényleg nagy sikert arattam vele. ese-leinben elég viccesen. és a büntetés nyilván az volt. több helyünk is volt. fürdıruhában. De attól még nagyon jó volt. ez meg kimerült a „hú de kivertem" és más efféle frazeológiák gyakorlásában. nem is éreztem spiccen magam. 29 . meg is szégyenítettek. aki pontosan tudta. a sportolást is abbahagytam. Ezt még aznap ki is próbáltuk. Közben az anyámnak lett egy állandó pasija. akkor sikerült elıször. és igyekezett megszabadulni tılem. gondolhatod. és ezt sikerrel ve-lettem be rejszolásnál. Abba a lányba sokáig szerelmes voltam. mi a hívó kódja. ahol lakott egy albérlı lány is. amikor igazán. hogy a kukit bele kell dugni a nuniba. akit szerettél. hogyan lehet elıcsalogatni. de nem tudtam. hogy a bugyiban lehet a titok nyitja. mozgó testeket.ikai fürdızés volt. hogy tudok-e baszni. milyen szerkezet húzódik meg a lányok fekete háromszöge alatt. amit a lakótelepi építkezésbıl megmaradt panelek és betoncsövek között építettünk. egyszerre pisiltünk. velük hármasban csináltam legtöbbször. hogy micsoda. Viszont innen visszagondolva. meg a bunkerünk. valószínőleg ebbıl adódhattak a technikai problémák is. hogy ott se a fesztelen társalgások tárgya volt a szexualitás.ihol lol kellett kérni a lányt. Sokra nem ment vele tizenegy éves voltam. hogy meg kell felelni. és úgy lesz a gyerek. mindig az anyám volt alul. sohasem mutatják. mi történik. hanem elıvette a fütyimet és szopni kezdte. oda is eljártam leselkedni a zuhanyzó résein át. . amirıl már tudtam is. a városszéli elhagyott kıbánya. fıleg hogy valamibıl sejtettem. mintha mi 28 sem történt volna. persze csak összedörgölni sikerült. minden. hogy nem. és elmagyarázta a dolgot. Aztán vallásos közegbe kerültem. pedig ı ezután is úgy viselkedett. Én bevallottam neki. Elkezdtem például fantáziálni róluk. akkor a biológia könyvében megmutatta az ábrákat. akit be akartam avatni a titokba. Csak általános iskolában buktam le. nélkülük is megtörtént az ügy. Én eléggé el is szige-telıdtem azáltal. bedugni nem. Tudtam. A házunkban lakott egy testvérpár. Akkor sem. Közben a való életben ez nem tartozott a menı korszakaim közé. mindenesetre nem szolgált technikai útmutatóul. Azt valamiért mindig elfedik. egyszer egy lány rajtakapott. az óvónık nem is sejtettek semmit. biztos. de konkrétan nem tudtam. Voltak mondjuk diszkók. hanem ki-bejár. de a legnagyobb szexuális élményem egy e|sz. az valahogy nem jutott el hozzám. de ezt nem éreztem problémának. Aztán mikor a bátyám hetedikes lett és én negyedikes voltam. mire elmagyarázta. hogy ennek a dumának mennyi volt a valóság alapja. én meg a lábai között céloztam be. hogy nem ment. Ha elmentünk valahova bandástól játszani. és mennyi volt belıle a vetítés. A közelben volt egy nevelıotthon. hogy közös szexelés lett belıle. hogy a szex két ember közös titka. Igazából kísérlet sem történt korábban szülıi felvilágosításra. a patakparti bozótos. de sikerült elmenekülnünk. mert már megkaptam a büntetést. amikor a fiújával volt. Ezután naponta többször is kikéredzkedtünk együtt pisilni. ami kell. azt most ne vizsgáljuk. fogdostuk egymást. csak a félig-meddig betakart. Tulajdonképpen. A velem egykorúak között meg a macsó duma ment. szintén négyéves korom körül megkérdezte egy kislány.persze nem láttam. egyébként az egyik olyan osztálytársnım árult el. hogy a fütyi nem csak behatol. már ez borzalom volt. mielıtt elkövettem volna a bőnt. hogy van egy ilyen anyag. Abszolút perverzek voltunk. a legtöbbször fel se állt. Ettıl azért voltak szerelmeim. hogy a szederfáról meglesem az esti lavóros fürdéseit. úgyhogy innentıl volt pár év szünet. de azért felállt. Megjelentek ezek a bőntudati dolgok. aztán tudtad. Egy idı múlva elkezdtem ezt a játékot megmutatni más barátaimnak is. Egy ideig vidéki rokonoknál laktam. eléggé v/élercszkedtem. úgyhogy ekkor láttam elıször olyan szeretkezést. mert soha nem húzta be a függönyt. jól kell tudni táncolni. de szerintem kifejezetten élvezhette. Mindig sejtettem. Aztán óvodában. hogy ezt nekünk nem lenne szabad csinálnunk. akkor behívatták az anyámat. szexuális módon elkezdtek érdekelni a lányok. fiú és lány. Itt egyszer rajta is kaptak minket. ami kijön. hogy nem tudtam bőnözni. Szóval az megmaradt gyerekkoromban. ık egyébként kettesben is elszórakoztak. ı a vécén ült.

kisebbrendőségi. de én annyira nem voltam képben.1 íárkam. a nık kiszámíthatatlan kegyébıl. csak azért. Szerintem ık becsülettel el is mondtak mindent.felismerni a zenét az elsı pillanatban. de éreztem. hogy ha a kulcslyukról azt a kis leffentyőt felhajtom ímelıtt megjön.ikkor méricskéltem is. hogy minden rendben van-e. hetente többször. kinek pclyhes. hogy folyamatosan szőntek meg a problémáim. úgyhogy elkezdtem hajtani a lányokat. hogy van az. fej a fejhez. de jó nagy mellei voltak. elöl van a luk. Például tizenöt évesen nyáron lementem a nagynénémhez. kinek csupasz. Kn akkor már tudtam. A nevelıapám faszát láttam egyszer. mint hogy elmerülhettem volna a dolog. meg azt gondoltam.Szóval a késıi érés miatt kevés kalandban osztoztál a kortársauldal. hogy sokkal nagyobb. hogy a pucér fenekem kilátszódjon. hogy geci. mert az lenne a normális. hogy én már egy tapasztalt fickó vagyok. lábfej a lábfejhez. Legtöbbször kifejezetten ronda lányokat. Innentıl azt gondoltam. amin dugtak. hogy ık lelkesebbek lesznek a közeledésemtıl. mígnem hazafelé a vonaton teljesen váratlanul letámadott. ahol volt egy nálam két évvel idısebb lány valami gyakorlaton. egy matricát. ugye. Egyszer kocsival mentünk valahova. . Az egyik nagyon korai. hogy bazinagy. Ez nyilván másokkal is így van. hogy így visszaemlékszem.Takarítónıkkel több gyerekkori élményem is volt. és több mindent engednek. ha nekem is elırefele állna. . A legszebb 30 . . Evekig figyeltem a strandon. higiéniás. de az is az ı ötlete volt. és arra próbáltam rávenni.iz apámék nyaralójában a szomszéd kislány mutatta meg a punciját. de ezek a lányok valahogy mind szüzek voltak. Bőntudati.1/ egészben. meg a dolog ízére is ráéreztem. Tíz éves korom körül egy nyaraláson láttam az elsı olyan képet. Csak a tényre emlékszem. akkor egy idısebb néni takarított nálunk. de úgy. Egy nagyon kedves élmény még eszembe jutott. Ebben volt valami erotikus bizsergés. Ha idırendben nézem a szexuális életem alakulását. hogy megkorbácsolják ıket. nyilván épp ezért. hogy az anyám hálószobájából nyílt a fürdıszoba.. hogy felfele áll a farkam. gusztusos hús járt hozzánk. amikor olvastam egy adatot arról. de nem értem magamhoz. stb. akkor csókolóztam isten igazából elıször. tudod. de a pettingnél tovább nem jutottam. Mikor szerelmes lettem lányokba (egyszerre többe persze. hogy amikor büszkén meséltem a suliban. de a pólóját is levette. én eléggé késın értem. vagy akár naponta. A fiú szerephez bennem sokáig lapadt egy kis mazochizmus. és nagyon tartogatták is a szüzességüket. Sokáig vizsgálgattam egyébként. hogy mutatja és sima. hogy tudom ám. Oviban sem volt ilyen mutogatósdi. és minden nagyon passzol. akkor tudok leselkedni. ezért mindig lezuhanyozott. A másik egy idıben késıbbi emlék. felgyullad az ember agyában a kis villanykörte. és romantikus helyzetekrıl fantáziáltam. pedig nem láttam azóta. lesz-e az enyém is olyan. Most. Egyszer . a faszomat is markolászta. odáig is csak ritkán. viszont a nıknek. ki a két második helyezett). hogy melyik mit jelent. tehát valami baj lehet velem. annak ellenére. sokkal jobban szétizgul-tam magam. hogy üsse a fenekemet. nagyon csúnya volt szegénynek az arca. amiért rosszalkodom. hát a szüléiddel? . tehát másfél órába sőrítve átvettünk egy többéves anyagot. akkor passzolna. hogy nem bírtam rábeszélni.Szeretkezni nem láttam ıket. Akkor már állt közben . stb. egyáltalán nem kezdtünk egymással semmit. akkor az volt a visszatérı történet. mert velük kevésbé voltam félıs. hogy azért még hiányzik valami. ágyék az ágyékhoz. és én hısiesen 31 . Na. az sokkoló volt. és végigkérdeztem ıket a csúnya szavakról. hogy mekkora az átlag. mire végzett a takarítással. Rájöttem. akkor azt gondoltam. ennek megvolt a hierarchiája. Közben voltak udvarlásokjárások. akkor már egy fiatal. ki az el-sft. mondjuk egy lassúzás erotikájában. ha áll. hogy egy sálat magamra tekertem. a tornaöltözıben. hogy kinek szırös. és én azt játszottam közben. nem is mutattam meg semmit cserébe. mit jelent az. nagyon más. azt látom. Egymáson fekszik a férfi meg a nı. úgy van elıttem. az önkielégítés flottul ment. hogy az magzatvizet jelent. Az ujjazás egészen hétköznapi dolog lett. Elég büdös lett. és már el is kezd a nadrágjában motoszkálni. hogy valamiért ar-ia ítélik a lányokat.

Én voltam az. ugyanis felébredtem rá.Olyan volt. viszont megtudtam ezt az écát. ahol a nagyobb fiúk mindig einstandolták a szexújságokat. és egészen páncélszerő lett elıl. és volt valami leszorítás. és azt találtam mondani. és mondván. egyszerően tudomásul vettem a tényt. amikbıl semmit sem lehetett megtudni a lényeget illetıen. mint a meztelen testek. visszavette. mégis arra emlékszem a legjobban. aki a fiúkat csikizi. Utána nagyon kínosan íteztem ezért magam. Volt benne egy tıgyes néni tenyérnyi bimbóudvarral. annál izgatóbb. akikbe szerelmes voltam. Járt IMIU egy lány. De igazából ezekrıl a történetekrıl én hallani «■ akartam. amit én nagyon sérelmeztem. Meg Az illatos kert. Meg persze volt leskelıdés. mint jkikbe szerelmes voltam. mondta. Megmentem és jön a jutalom. merthogy egyik-másikba közben szerelmes is vol tam. és megmutatta neki. Általában osztálytársak voltak ezekben. hanem hogy ez így egyáltalán micsoda. Kétszer is majdnem lett szexképem. akik tele voltak történtekkel: Volt az uszodában. de voltak csávók például ed/ísen. akit kerülni kell. hogy: a nı úgy szúrhatja ki a mazohista férfit. valóságosabb. de iiz egyik álmomban elmenésnél például egy színésznı volt a Ifiszereplı.Beszélgettél a haverjaiddal ekkoriban a szexrıl? . A másik a papírgyőjtés. meztelen alakokkal. gondoltam anyám biztos meglátja. hiába tudtam. és nézegettem. Az volt bennem. és két percen belül ki kellett nyújtania a te nyerében a gecit. Amin én nagyon felháborodtam. hogy tízféle karmolás meg harapás van. . nem tudom honnan vettem. valahonnan mégis belém került ez a tiltás-gondolat. akkoriban volt egy barna pizsamám. amit megtaláltam. A Shakespeare-kötetek mögött volt egy eldugott szexújság. mért izgat a meztelen nıi test látványa. amin az ajándék egy pakli kártya volt. Kérdeztem anyámat. amit ık valószínőleg annyira nem is akartak. hogy hú ezek már milyen nagyok. és a kisebb-nagyobb gyerekeknek csinált egy háziversenyt az edzı. hogy a körömcipıs lábával álljon rá az ı lábára. hogy minél élethőbb. hogy elragadnak a szexuális erık. Ami innen nézve elég valószínőtlen. és úgy vették be a csapatba.Nagyon szemérmes voltam. ne adj isten élı a kép. . nem is tetszett. összekerültem ezzel a lánnyal. a fejemet teljes erımItrtl fúrtam a puncijába. mint önkielégíteni. egy nı kiúszott a bugyijából. a fiúk igye keznek odaférkızni. A szakirodalom amúgy is szőkös volt. a sor végén meg a kulcslyukon át meglesett takarítónı. meg Katztól A szerelem mővészete. hogy a vécén ki lehet verni. Meg csikizés. hogy valaha rám szóltak volna. mi az. mert nem szólt semmit. Hogy elvesztettem az önuralmam. és valahogy hozzám egy meztelen nıs került. egy múlt századi könyv. ami nagyjából a franci ázás póza. Szép fokozatosan váltottam át kezes 32 bárányra. nem is annyira a dugás. hogy milyen lehet kurvával. Sakkozni jártam. hogy az ugyanolyan lehet. Méz »*»Ha volt a pinájának. Vagy hogy járt máshova úszni. hogy más csajokról fantáziáltam. egy hétig hordtam. mire ı. a sor elején mondjuk a Szépmővészeti festményei állnak. amiben olyanok vannak. Azt hiszem jobb tanulók voltak. hogy ehhez én még kicsi vagyok. nyomtam az arcához a farkam. luk a zuhanyzó falán. megijedtem. és odaadta egy nagyobb fiúnak. néha ke/háttal végigsimítasz egy mellett. mozogtam. Egyszer egy táborban nyolcadik végén egy sráccal vitatkoztam arról. ahol én azt a hülye szerepet vettem fel. meg azt. hogy be zárták egy dobozba. hogy mondjuk ne birizgáljam a fütyimet. az nagyon meglepett. tehát hogy van történet. Eleinte úgy önkielégítettem. 33 . amibıl mindenkinek adott valamennyit. Kámaszútra. hogy magam alá. eszembe se jutott. . Nem az az érdekes. mint egy jó pornófilm. de ettıl még az elsı spontán éjszakai magömlés után. néhány másodpercig teljesen elszállt az agyam. látszott a rongyosra baszott pinája. egy kis füzetke felhıs. mint hogy kiverje a vécén. Érdekes. Éjszaka.Igen. De tök jó volt. ha az megkéri arra. hogy ez az-e. Azon soha nem gondolkodtam. a lányok kuncognak. hogy ettıl valaki vagyok. hogy megvédtem a lányokat. hogy inkább egy pinába. Nem volt bennem semmi büszkeség.átvállalom ezt. Judo edzésrıl emlékszem egy olyanra.Mikrıl fantáziáltál közben? . és akkor an-luk nem marad nyoma.Olvastál szakirodalmat? . hogy igen. meg a combom közé dugtam a paplant. Olyanra sem emlékszem.

annyit tudtunk. Végig én voltam a kezdeményezı. Még a katonaság alatt is olyan visszásnak találtam. hogy nem tudják megcsalni.aki a koromhoz képest fejlett voltam testileg folytattam ıket egy osztálytársammal. ott volt a tizenkét éves lánya. Az elsı szexuális. mindenféle alternatív zenekarok szövegeit fordítgattam németre. annyira nem voltam magamnál. Mi az anyámmal gyakorlatilag egy házaspár voltunk. eléggé zavarban voltam. ahol egyébként az anyámat is beleértve máig senki nem tud az én szexuális orientációmról.-A szerelmi élei párhuzamosan haladt a szexuális tapasztalással? . A gimiben megesküdtem magamnak. De annak sem szabad kiderülnie. Az apámról szinte nincs is kisgyerekkori élményem. mit jelent élményem tíz éves korom körül lehetett. ez a fiú is az volt. még a katonaság elıtt dolgoztam az NDK-ban egy kórházban. otthon voltak orvosi könyveink. egyszer belecsókolt a nyakamba. ı hatéves koromig börtönben ült. hogy nem v/abad kiderülnie. neki voltak mindenféle kalandjai. kézfogós-szerelmesen. hogy ez úgy fair.Nem. de nem tudtam válaszolni. de azért leveleztünk. hogy milyen jó. hogy ha szeretem. De én voltam az is. A homoszexualitásról szóló elméletek jó része is azzal dolgozik. szex is volt. nem a falunkban. azt sem tudtam. hogy ezeket a fiúkat valami különösen erıs viszony főzi az anyjukhoz. vagy annyira szerelmesek bele. Én tudtam ugyan a homoszexuális kifejezés jelentését. És már elmúltam tizennyolc. hogy az ejakulációig eljutottunk volna. anélkül persze. a szent szerelem mellett visszataszító. és hadd szopjon le. Az unokaöcsém gyakran aludt nálunk. leállította ezeket a közös játékokat. mondjuk gyakorlatilag nem hatoltunk egymásba. és egy alkalommal megmutatta az új leifedezését. Aztán hogy a tizennyolcadikig. aki akkor volt elsıs. mert számomra a szex eddig terjedt. tapasztalt száj. ezt játszottuk. Igazából nem volt semmiféle bőntudatunk. és a perverziókról. nagyon rosszul éreztem magam a nıtıl. ezt a másik összeszorított combjai közé hatolás helyettesítette. Én viszont . ami akkor. aktív fél. Ja. és ezzel valahogy felszedtem egy harmincas doktornıt. akivel végül elvesztettem. hogy mi történik a mi közös számítógépezéseinken. Nagyon el voltam alélva az egésztıl. ami innen visszatekintve eléggé meglepı. azokból mindent megt a n u l t a m az ivarszervek mőködésérıl. de nem foglalkoztatott ez sem. Miután elmentem. Pontosabban elbájolta ıt a szabadságom. pontosabban az anyám rám fordíthatta az összes figyelmét és energiáját. ha az ember húzogatja a fütyijét. vagy legalábbis nem idézett elı vál- 35 . de sokkal többet tudott az egészrıl. egy ágyban velem. az egy nagyon elhagyatott hely volt. húzogattuk egymásét is. Vagy teljesen azonosulnak vele. ha errıl beszéltek a többiek. Én kérdezni se mertem. hogy máshol fogok továbbtanulni. ha az ember dohányzik. biztosan nem lehetett volna így. ha elveszi a szüzességemet. Szakítottunk anélkül. és késıbb úgy csávóznak. hogyan jobb. Miközben rejtegettem egy pornóújságot. ahogy azt az jnyjuk tette. Onnantól két évig. legalábbis ösztön-szinten. fıleg a plátói cucc ment. én negyedikes. Ráadásul az anyám ágyán. Fel akarta velem fedezni a szexet. annyi a különbség. amikor összejöttem egy lánnyal. valami olyasmi miatt. de nem lett belıle dugás. aztán bementünk a szobába csókolózni. aki nyolcadikban abbahagyja a dolgot. de jártam két lánnyal is. amikor valóban elkezdett szexuálisan érni. elméletbıl nincs hiány. és szerintem az lehetett benne. kérdezgette például szopásnál. ha az apám is velünk 34 v. úgyhogy valószínőleg jócskán irányított ı is. elhívott magához ebédelni. hogy menjünk ki a vasútállomásra. amit az a volt csajom küldött. Meg is történt. hogy ezt az osztálytársak elıl is titkolni kell. hogy megdugtam volna. mert olyan tapasztalt test volt. Aztán elvittek katonának. İvele e gészen messzire eljutottunk. rájövök magamtól. aztán egyszer hazamentem.ni. megfogta a farkamat is. még az utolsó tanítási napon is könyörgött valósággal. ha tehettük. nem viszonoztam. Szóval ez a fiú. () aztán. hogy jó tanuló létemre is barátkoztam rossz tanulókkal. hogy csókolózni fogok a tizenhatodik születésnapomig. Annyiban renitensnek számítottam általánosban. már nem érdekelt ez a fiú. egyben homoszexuális — bár ennek a fogalomnak akkor természetesen nem volt értelme. tudtam. tapasztalt kéz. Vele csókolózás is.

akkor ezt vállalni kell. tehát kipróbáljam olyan fiúval is. azt mondta. hogy ne nyomasszon már tovább. hullarészegen természetesen. hogy jöjjenek értem. ami lehet. ami felállni sem akar nagyon. amit én nagyon keményem csináltam néhány évig. Aztán egy idı múlva elkezdıdött a drogozás. aztán egy napon arra ébredtem. azt gondolták. hogy alapvetıen szexuális természető volt. és továbbra is lefeküdtem lányokkal is. gimnázium alatt és az egyetem elsı éveiben nem voltak említésre érdemes szexuális élményeim. hol vagyok. kifejezetten azért. úgy látszott. miközben szabályosan remegett. valami elhagyott gyárba. és felállt tıle. de csak jóval késıbb lett normális szerelmi és szexuális életem. Azért elvesztettem a szüzességemet. másrészt ettıl való félelmemben még hamarabb mentem el. Addigra már kiderült. Egyszer például kitaláltam. Folytattam azt a korábban elkezdett gyakorlatot. hogy a barátaimat sem tudom felhívni. hogy ez nem mehet így tovább. Mondtam. hogy nem megy. hogy nem fogok tudni elélvezni. Szóval egyre mélyebbre sodródtam egy válságba. Miközben mindent százszor kellett felvenni. Ami meg is történt. rájöttem. hanem hogy az istennek se tudok elmenni. meg is dugtam egy-két lányt. Vettem pornóújságokat. Egy dunaújvárosi háziasszony. Napi rituálé lett abból. hogy felszedjenek. aki nem csak az én kezdeményezésemre sodródott bele a dologba. de nem is nagyon fájlalt. Találkozás újpesten a negyvenes nejlonszatyros csávóval. Reggel hétkor volt a találkozó a McDonald's elıtt. hanem életforma. Gyakorlatilag persze nem ettıl élvezel el. vittem magammal egy üveg unikumot a feszültség oldására. hogy a szerelmeimmel barátkozom. Ez is ment egy ideig. Volt ellenkezı elıjelő élményem is. bár kollégiumban laktam. Elkezdtem hirdetésekre válaszolni. amit bele kellett masszírozni. másokkal nagyritkán lefekszem. hogy ez nem munka. de mindig a lelkemre kötötték. de ugyanúgy érzéketlen maradt. voltak barátnıim is. mert fogalmam nincs róla. mert mondjuk jelenet közben a rendezı elfin-gotta magát. hogy egyedül betépve verem a farkam. én buzi vagyok. ami olyan volt. Aztán leálltam az anyagról. végig fingott egyébként. elég nyomorult érzés. Közben általánosban végig lányokba voltam szerelmes. nekem persze lehetetlenség volt elél36 veznem.ságot. mintha a vénámon keresztül egyenesen a farkamba pumpálnám az anyagot. az el is fogyott mire kiértünk Vecsésre. Akkor kaptam a farkam tövébe egy injekciót. fıleg tripeztem és szpídeztem. Ezek egyébként egy idı múlva a forgatás szüneteiben is dugtak. abbahagyni pedig még kevésbé. A sírás határán voltam. de tulajdonképpen nem hitt nekem senki. akkor rájöttem. hogy buzi vagyok. ami gyakorlatilag azonnal felállt. hogy alapvetıen én vagyok a passzív fél. Össze is jöttem egy fiúval. ha kényszerbıl csinálja az ember. és rendre elkövettem azt az alaphibát. akinek a lakótelepi garzonjában egy ágy van meg egy tévé. ami. hogy sohasem lesz vége. általában hanyagoltuk a szex hagyományos formáját. hanem attól. A csávó a pénzének a háromnegyedét ott helyben elköltötte serkentıkre meg extasi-ra. egy komolyabb ivászat után pedig bepróbálkoztam a barátaimnál. meg egy Berlinben élı teljesen szétcsúszott csávó volt a másik két szereplı. de nem azokat. hogy a szerelmemnek nagyon gyorsan a legbizalmasabb barátja lettem. ez valami szerep. de nem ez volt a jellemzı. de minden másban is megnyilvánult. és pár óra múlva már kifejezetten fáj. csak hogy valamennyire mőködı embernek érezzem magam. A lányokkal viszont nem volt jó igazán a szex. De voltak persze jobb élmények is. Innentıl gyakorlatilag párhuzamosan futott a fiúzás és a nızés. Ez néha sikerült. de ezek a kapcsolatok szexuális szempontból mindig nagyon féloldalasak voltak. Na órákig tartott ez a kedélyesen bunkó sztorizgatás. Ezután a szexuális nyomor évei következtek. hogy ne beszéljek róla senkinek. Ilyenkor a prosztatád tulajdonképpen szexuális szervvé alakul át. felmentünk hozzá. azt a kokaintól lehet a legjobban. hogy közben vagy utána kivernek. néha jelenet. Egyrészt nagyon hamar elmentem. volt akivel többször is. Az egyetemen a barátaimnak már mondtam viccesen. nem tudtam aludni semmit. Na akkor spricc. amit ı nem értett ugyan. de innentıl kezdve igazából autoszexuális lettem. hogy pornósztár leszek. 37 . akibe szerelmes voltam. aztán egy horao-pornó moziba is elmentem. onnantól már értelme sem lett volna bevallani a dolgot. Korábban sem voltam igazából biszexuális. lettek barátnıim. És egy idı után nyilvánvaló volt. Vertem inkább a faszomat.

CSAK Á T A L A K U L Volt idı.ja ez csak ennyi. Egykor érintetlennek lenni erény volt. Eddig az volt a cél. Ujjongás és kiábrándulás . de innen hova tovább? . a másik néni profi volt. nemhogy teniszre. hónapokba tellett. Mondtam. de még szoláriumra sincs ideje. mert most elıször csinál ilyet. az fejezte ki az elıkelıséget. Jó akkor ötezer levonás. szintén szereplık. amikor a fehér bır volt divatban. aki naphosszat a hivatalban ül. míg feldolgoztam ezt a dolgot. Erre a rendezı elıvette a farkát. mondván. úgyse tudja meg senki. NEM VESZ EL. és kiverte ı. nap barnította csak a mezei munkás volt. adtak neki egy fél extasit. hogy mindegy. Na mindegy. ma szőznek lenni ciki. marén is. Csak az egyik néni még ideges volt. A vágy tárgya elveszti titokzatosságát.hát már a farkam sem akar felállni. hogy mégse menjen kárba az az ötezres. amint a fiúból férfi lesz. aztán fordult a kocka: fehérbırő az. hogy az origót érjem el. Közben megjött egy hatvan fölötti bácsika két hasonló korú nénikével. a kisunokája pedig mennyire fog örülni a pénznek. Nemcsak mindenki.

közelünkben tudtam a tengert. Találka a testem: a kı hidege a tej hidegével. Melegedtıl fulladozom.PEER K RISZTIÁN AUGUSZTUS Borokon veszekedtünk. A környezet mediterrán. . Csiklandó kicsi kígyók egész testemrıl a víz. A hőtı hangja a tenger. értettem az eladó nyelvén. ott kettesben sohasem felébredek melléd. választani képtelen: én mindet akartam. Evilági. steril fényével a hőtı visszahelyez végképp.

teljesítsen. Ezután szerelemmel. Pontosan így az elfeledendı. nem válik a terv be: hogy bizonyítsa: valódi. Nıi ösztön. ízlelgesse utólag.) Gondosan kiválasztott zenére töksötétben hullámmozgó élményanyag helyett az ok közös keresése a fényben. burkolt. ezt majd mai ésszel rosszabb lesz felidézni mint azt. hogy nem akarhatom azt (ezt) igazán. Mindegy lenne. megbocsátás. Végezni magammal a csöndben még annyi idıbe se tellett: megfojtson a csönd. ha újra. ma meg már annyira mindegy. de csillapíthatatlan károkozó várakozás.de néni. ha tovább magamban folytatom.Ébren. mintha semmi se lenne ennél természetesebb. Megjósolható volt. hogy ott vakaródzóm. de. Altattam magainat. Pedig a libabırös kicsi test elárvulva a másik takargatása által se szép. se férfias. úgy tenni. hogy vagyok): férfi . Mai ésszel: félelem attól. felre-félig éjszakán. mint egy isten. . és amitıl ezután már felni fogok. Mentegetıztem. Mentem az alvéi idegen mellıl ki a konyhába. belegabalyodtam. se gyermeki: lemeztclenedésben kiszenvedett. amiéit. Ritmusa változik. magamról megíeledkezıben felébreszt. a szobából hallom szuszogásod. mintha úgy tehetnél. Átadtam a bőntudatot. (Szó sem volt szerelemrıl. mikor lehettem volna végre (már azt meséltem. akkori ésszel akkora baj. értelmet nyer mozgás. de. Pedig de. Pont amitıl félnem lehetett.

A barátnıim soha nem vetettek fel olyasmit. annak én voltam az elsı csávója. sokáIK azt hittem. Sokáig féltem a korai magömléstıl. és azokat a pózokat szerettem. Közvetlen ezután az elsı után lett egy jóval idısebb barátnım. Ot nem a szex miatt hagytam ott. amitıl nagyon idegenkedtem volna. Ebbıl egy elég hosszú kapcsolat lett. vagy ı engem stb. de nem tıle. hogy borzalom. ı nyilván sok mindenre tanított. Újdonság a szexben talán annyi volt. inert ı se tudott semmit az elején. de olyan tág volt a puncija. Persze bıven nem próbáltunk ki mindent. Ma már ettıl se félek. hogy egyik lánynak annyival szebb a puncija. hogy mindent megtanultam. próbálgattuk a pózokat. néha sikerült elélveznie is. de ez is az utolsó kapcsolatomnak köszönhetı. aminek a végén már azt gondoltam. 45 .Akivel elvesztettem a szüzességemet. nincs nagy különbség. ahol rz a veszély kisebb. elıször még a szimpla dugás is rettenetesen nehezen ment. Néztünk könyveket. mint a másiknak. kötözzem le.

de azért még várnom kellett négy évet. Nagyon változó. akkor kivertem arra is. mit szeretnék. Inkább ismerısökre gondolok. akkor nem tudtam. A szopás is szuper. és akkor én engedelmesen kihúztam. hogy baszás közben lekonyult. amennyi alatt én elmegyek. inkább mégse. Meg a házibulik. Van. mint a dugást. hogy nenenenene. akkor úgy a jó. Nem mintha ma nem maszturbálnék. ki lehet pipálni. De általában nem beszélek kúrás közben. Történt már olyan is velem. hogy majd annak is eljön az ideje. vagy kivernek. miért. mert egyszerre szürreálisnak láttam. és egy szó nélkül elment mellettünk. nem fog annyi idı alatt kielégülni a csaj. mi viszont igen. hogy maradhate. mint ismeretlenekre. és nem az a fújjolni való valami. én kinyalom. Régebben kifejezetten jobban szerettem. a másikkal az. de abba hamar beleun az ember. Biztos a keresztény kultúra. hogy még nem dughatom be. és a kompromisszumos leszopást is nagyon bírtam. míg ha leszop. mind a ketten elıször. És tuti. Amikor lett pornóadóm. hogy abba kell hagyni. és egy-egy. érdeklıdés. hogy jobban szeretnéd. de mindig csak olyanokra. hogy megdézsmáljuk a pia-készletet. ciciket. Tudtam azért. és amikor a haveromék elindultak. csak végigmért. Addig petting és szopatás. és feljöttek hozzánk a csaj tizenkilenc éves barátnıjével. Nem tudom miért. akiket még nem basztam meg. hogy még neki se és neki se és neki se. az van a középpontban. Talán attól volt ez a prae-cox-para. Tudom. Legtöbbször valamilyen szituációt képzelek el. lehet hogy azért. pettingeltünk a buliban. Régebben nagyon gyakran láttam magam kívülrıl közben. hogy megvolt. hajtott a kíváncsiság. de nagyon béna volt. Nincsenek preferált pozitúráim. 46 47 . hogy akkor hagyjuk abba. de végül is benn volt a lukban. láttam az egészet kívülrıl. hogy megy-e. hogy nem. hogy akkor hozzon össze vele.mint a korábbi csajaimat. az ember öt perccel késıbb is meg tud baszni egy nıt. mert attól féltem. vagyis olyan ötödikes korom körül. a csaj elkezdte. akik annyira rosszul szopnak. felnıttes dolog lett a számomra. de azért nagyon kényes. Akárhányszor bedugtam. és a haverom mondta. és más benne lenni. Egyszerően nem tetszik. hogy találkozzunk este az akkori törzshelyemen. hogy ez a csaj irdatlan nagy kurva. úgy kommunikáltam. mert vannak. lementem és ünnepeltettem magam. ha baszás elıtt kiverem. Ma már bele tudom élni magam a helyzetbe. Meg azért más látni. Fölhívtam mindenkit. vannak más ugyanolyan fontos dolgok is. mint korábban. nem voltam ráhangolódva a szexre. illetve kérdezték. akinek a szobájában csináltuk. amíg sikerült. Jártam egy lánnyal. akivel három éven keresztül szórakoztattuk egymást. elutaztak a szüleim. hogy miket fantáziálok ilyenkor. hogy nem ez a frankó. Kisebb koromban kifejezetten jónak tartottam. Én szívesebben nézek puncikat. ha mindenféle problémáim lettek volna. Tulajdonképpen közben be is voltam valamennyire szarva attól. de nem voltak. hogy ugrál rajtam a csaj. nem tudom. ha sokat voltam már így. Én az átlagnál jobban szeretem. Legtöbbször más emberek faszát. inkább csak jelzem. hogy kisebb koromban nagyon sokat maszturbáltam. és maximum az frusztrált. színjózanon egyébként. kommunikáció. mire én mondtam neki. A bedugás tizenöt éves koromban történt: egy osztálytársamnak volt egy tizennyolc éves csaja. Ott sok minden összejöhetett. Egyik lánnyal ez. İk már korábban voltak együtt sítáborban. hogy rossz érzésem lesz az ona-nizáció miatt. amit ott mutatnak. rögtön beindult a szüzesség-elvesztéseproject is. Volt egy nyári petting-partnerem. aztán mind a ketten dugunk. hogy tényleg megy és belegondoltam. de nagyon hülyén éreztük magunkat. Legtöbbször talán hátulról dugtam. De tudtam. hogy nem az elfecsérelt mag miatt. amikor nincs csajom. Aztán egy idı múlva felálltam. és hívták a csajt is. Amint a baszás vonzó. De akkor ez az életemben is így volt. akkor mondtam. hogy ne elégüljek ki olyan hamar. ha leszopnak. közben megjött a nıvére. İk végül nem is dugtak. ı meg megkérdezett engem. és mondtam. Az volt a projekt.

A szüzességemet nagyon késın vesztettem el. Legalábbis a mai statisztikák szerint késın. Elıször harmadikos gimnazista koromban hatoltam nıbe. De elıtte már voltam lány által kielégítve. Leszopva. Hetedikes általánosban. Nem én forszíroztam. Egyszeri alkalom volt, azután minden maradt a régiben. Én nagyon szerelmes voltam a lányba, de ı nem volt belém. Aztán, mikor ténylegesen elveszítettem a szüzességemet, akkor indult be a szexuális vágy, akkor mindenkit megkúrtam volna, és sok lányt el is kaptam. Valahogy minden olyan természetesen alakult, volt egy lakásom, ahová a lányok szerettek feljárni, nekem sem voltak gátlásaim vagy félelmeim. Az elsı alkalommal tulajdonképpen félig-meddig meg lettem erıszakolva. Én nem akartam, annyira nem tetszett az a lány, de ı iszonyú durván fogdosott, és egy idı után természetesen nem tudtam ellenállni. És csak azután mondtam el neki, hogy szőz vagyok, illetve voltam, miután megtörtént. O meg azt válaszolta, amit ilyenkor kell, hogy neki meg a második. Abban a korban olyanok a lányok, hogy akinek nem az elsı, annak a második. így visszagondolva eszméletlen állapot volt, annyira elönti az agyadat a flash, hogy nem is emlékszel rá késıbb. Utána még nagyon sokáig nem lappadt le a faszom. Meg is kúrtam még egyszer. Valószínőleg nem tartott túl sokáig. Pár perc. Akkoriban sok szőz lánnyal akadt dolgom. Volt, amelyik nagyon szők volt, ezért nem volt igazán kellemes benne lenni, volt, akirıl magam sem gondoltam volna addig, míg meg nem láttam a vért. Egyáltalán nem fájt neki, tág volt és lucskos. A késıbbi feleségem is szőz volt, azt tudtam, mielıtt lefeküdtünk, láttam rajta és rákérdeztem. De ha a szexuális viselkedés szempontjából kérdezed, persze, hogy más egy szőz lány, de csak annyira, amennyire te is más vagy, míg nem dugtál.

ben nincsenek ilyen éles határok. Az, hogy épp a farkammal hatoltam egy nıbe, és nem az ujjaimmal, vagy hogy a gumiba mentem el és nem a szájába, nekem nem jelentett túl sokat. Ha olyan nagyon jó lett volna, biztos szívesebben emlékeznék vissza rá, de nem volt egy felejthetetlen élmény, nyilván a gyakorlatlanságom miatt. Valami olyan érzést hagyott bennem, hogy, na, ezen is túl vagyunk.

Szerintem a szüzesség elvesztése annyira virtuális, még egy lánynál is az, maga a szőzhártya-dolog biológiai véletlen. Csak azokban a kultúrákban van értelme, ahol nincs semmi szex, aztán a lakodalom - egy buli - után kötelezı kúrni. De a mienk48

Tizenöt évesen lekerültem egy nyári táborba, ahol egy nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb tizenhárom éves kislány elég hamar lezavarta ezt a problémát. Én ifivezetı voltam, ı meg táborozó. Nagyon érdekes arcú, életszagú, imádnivaló csaj volt, az állán egy kék folttal, merthogy hegedült. Büszkén is viselte magát, meg mentes is volt minden tini-sallangtól, kicsit úgy nézett ki, mintha a gimnazisták közé egy szakmunkástanuló keveredett volna. Elsı este összejöttünk, de akkor a csókolózás-nál nem jutottunk tovább, aztán a másodikon megtörtént a dolog. Tudtam, hogy az örömszerzés alapja, hogy minél tovább csináld, amit még nem csináltál soha. Emiatt volt bennem egy csomó feszültség, és elızıleg kidolgoztam egy technikát, hogy valami egészen más dologra fogok gondolni, hogy ne menjek el rögtön, ami mőködött is, legalábbis magamhoz és az alkalomhoz képest nagyon soknak tőnt az az öt perc. Egyébként végig ı kezdeményezett, pedig csak utólag árultam el, hogy szőz voltam. Aztán még aznap éjjel kiszöktünk a haverokkal a kocsmába, meghívtam ıket egy pálinkára, és megünnepeltük a nagy eseményt. Nekik egyébként ott voltak a csajaik, és valahogy úgy alakult, hogy mindegyik csaj egyszerre kezdett el men-struálni, és rakosgattuk a véres lepedıket egyik ágyról a másikra, erre például jobban emlékszem, mint magára az aktusra. Nem mintha problémát jelentene lefeküdni egy lánnyal, aki menstruál, csak ha elindul egy vicc, azt végig kell játszani, legfeljebb törünk egy kis borsot az orruk alá. Aztán persze a csaj a tábor után egy héttel otthagyott, ami nagyon fájt akkor, mindenesetre ezután sokkal nagyobb önbizalommal lubickoltam

49

abban az átlag-tini-létben, ahova visszakerültem. Ennek következtében belátható idın belül meglett a következı, és ezzel elindult egy végeérhetetlen sorozat.

A szüzességemet minél elıbb el akartam veszíteni, és erre még a tizenötödik születésnapom elıtt sor is került. Érettségi szünet volt az iskolámban, én egy haverommal lementem Balatonra strandolni, kiszúrtunk két lányt a parton, két évvel idısebbnek hazudtuk magunkat, és elvittük ıket este a diszkóba. Az egyik csaj kifejezett ronda volt, a másik meg ilyen bögyös maca, persze mind a ketten ezt akartuk, de én lettem a szerencsés kiválasztott, tíz perc diszkózás után lementünk a partra, ott feltettem a kérdést, hogy nem fekszünk-e le, a csaj meg azt válaszolta, hogy: de igen. Iszonyúan unatkoztam alatta, nem nagyon éreztem semmit, mert óvszert kellett használni, és csak azt vártam, hogy menjek már el, és legyen vége. Próbáltam trükközni, feszegettem a lábfejemet, rettenetesen koncentráltam, a lány meg nem csinált semmit, csak feküdt a hátán. Nem is találkoztunk soha többet, a nevére sem emlékszem. A haverommal egyébként nem akart lefeküdni a másik csajt, annak a kezébe lett adva a fasz, hogy valami azért történjen, és akkor legalább kiverte. Ez így nagyon macsósan hangzik, fıleg hogy szerelemben terveztem elveszíteni a szüzességemet, de az nem jött össze, én pedig megijedtem, hogy mindenrıl lemaradok.

terdamban voltam egy haverommal, egész nap a vöröslámpás negyedben csurgattuk a nyálunkat, aztán nagy nehezen elhatároztam magam. A haverommal megbeszéltük, hogy másfél óra múlva találkozunk, én meg elkezdtem keresni a megfelelı csajt, közben végig a faszomat markolásztam a zsebemen keresztül, hogy majd biztosan álljon. Kábé ötvenszer elmentem a kirakat elıtt (tudod, ott a csajok az ablakban állnak egy szál bugyiban), közben volt kuncsaftja is, aztán nagy nehezen rászántam magam. Nagyon nevetséges helyzet volt, ahogy behúzta a függönyt, elkezdtem levenni a nadrágom, akkor mondta, hogy elıre kell fizetni, guberáltam a bokámig letolt gatyámban. Aztán alig állt föl, pontosabban ahogy feladta rám az óvszert, megint lekonyult, egyáltalán nem élveztem, nem tudtam magam beleélni abba, hogy én most baszok, és iszonyúan idegesített, hogy ı úgy tett, mintha élvezné, nyögdécselt meg minden. A pornófilmekben is a hang a leghiteltelenebb. Na ezután eltelt két év, mire igaziból lefeküdtem egy nıvel. Ezt a dolgot a kurvával viszont még nem meséltem el senkinek, nem is fogom, iszonyú ciki.

Volt bennem valami kurva-romantika, hogy szegény szerencsétlen kislány úgy is megırzi a tisztaságát, hogy naponta harmincan megdugják, és majd én megmentem, de igazából arról volt szó, hogy a normális csajokkal baromi gátlásos voltam. Viszont a szüzességem iszonyú teher volt, azt hittem, ha majd megszabadulok tıle, akkor egybıl csajozni is megtanulok. Kitőztem magam elé, hogy még a tizennyolcadik születésnapom elıtt meg kell történnie a dolognak. Nyár volt, Amsz50

Volt egy csajom tizenhárom évesen, és próbáltam rávenni, hogy leszopjon, egyszer a szájába is vette egy pillanatra, de nem jött be neki a dolog. Meg volt egy idısebb lány Balatonon, aki abszolút egyértelmően nyúlkált, annak meg nem hagytam, mert féltem, hogy biztos kicsi a farkam. De hogy ez elıtt mi volt, arra nem emlékszem jártam csajokkal, és nyilván volt valami szexuális egy átkarolásban is, vagy egy csókban, akár a faszom is felállhatott, tudtam mit jelent kúrni, de azt is, hogy a kilenc évesek nem kúrnak, de tényleg nem tudom, hogyan jutottam el a kapuig, csak arra, hogy onnantól mi van. Na végül úgy szoptak le, hogy hazajöttem külföldrıl, ettıl én lettem a menı csávó az osztályban, az elsı házibulin leszopott egy lány a gardróbban, megittunk elıtte annyi vodkát, amennyit akkoriban meg tudtunk, nem is emlékszem sem arra, hogy végül a szájába élveztem-e, se arra, hogy elıtte hánytam, vagy utána.
51

De valószínőleg már másnap sem emlékeztem. Ekkoriban volt a gimnáziumban a legendás pontverseny: csókolózás: 1, mellfogás: 3, ujjazás: 5, dugás: 9, szopatás: 10, de amikor odamentem, nagyon sokan leszoptak, és akkor megváltoztatták a szabályt, a szopás lett a 9-es és a dugás a 10-es, a seggbekúrás meg 12. Olyan mintha elkezdıdött volna a teniszmeccs, aztán az egyik versenyzı megváltoztatja a szabályokat. Akkor egy rövid idıre visszavette a vetélytársam a vezetést, de behoztam, akkoriban tök sokat csajoztam, 15 és 17 között. Aztán egyszer beszívtunk, és kitaláltuk, hogy lehugyozás 30, hasra szarás 50, és ha megölöd a pápát, az 1000, de ilyeneket nem csináltam se akkor, se azóta. Szóval a pontverseny adta a keretét az életnek, ami nagyjából az volt, hogy gimnazista házibulik, mindenki rettentıen bebaszik, elıször az évfolyamtársakkal jön össze, mindenki mindenkivel, kivéve, akik nagyon utálták egymást, aztán idegen lányokkal. Mindenki elveszti a szüzességét, én például hullarészegen egy sátorban, bénázás az óvszerrel, tudod, amikor rossz irányba kezded el legördíteni, aztán alig találok be. Na, megvolt ez is. Igazából ez az idıszak zökkenımentes szakasz volt az életemben. Tizenhat évesen beszpídezünk Balatonon, lemegyünk a diszkóba, red bulit iszunk, mert hallottuk, hogy az kell, én meg összejövök a helyi dodzsem-üzemeltetı nıjével, aki mondjuk negyven éves volt legalább, bırszerkóban, elhízva. Na attól megriadtam, nem dugtam meg, pedig nem állt volna semmibıl, bejöttek neki a kisgyerekek. Aztán tizenhét éves koromtól jártam egy csajjal évekig, az alaposan visszavetett a versenyben, mondjuk azért az elsı seggbekuki ezalatt volt, és nem a csajommal. Azért beszélek ilyen neutrálisán errıl az egészrıl, mert ezen a csajomon kívül, nem volt egy kúrás se, amiben érzelmileg igazán érintett lettem volna.

próbálkoznunk, talán a harmadik alkalomra ment be, és akkor kurva büszke voltam. Szexuális természető párám akkoriban nem is volt, érzelmi feszültség annál több, leginkább amiatt, hogy nem tudom igazán megfogni a csajt, mármint hogy soha nem tudtam igazán magaménak, amire ı rá is játszott egyébként. Én viszont fél év után ráuntam erre, és bár továbbra is jártunk, elkezdtem - változó sikerrel - más nıkre is nyomulni. Hozzáteszem, a siker nem csak rajtam múlott, a csajoknál is kérdés volt még, hogy szüzek-e, ezt igyekeztem minél hamarabb tisztázni, csak hogy tudjam, meddig mehetek el. Közben meg a csajommal, aki párhuzamosan szintén csajozott, összefeküdtünk, amikor csak tudtunk. Rendszeres, de kiegyensúlyozatlan nemi életet éltünk. Nem emlékszem már konkrétan, hogy milyen volt az ágyban, viszont rögtön bejött az, ami máig a legérdekesebb, hogy mi van a pinában, mi mire hogyan reagál. Mi jó a csiklónak, egyáltalán hol van, és meddig tart. Kérdezgettem is, de értékelhetı válaszokat csak jóval késıbb kaptam, a csajok sem voltak még teljesen tisztában a saját testükkel.

Másodikban sikerült elvesztenem. Egy nagyon rövid ideig csak a petting ment, aztán lett egy csajom, rettentı problémás csaj, miközben velem összejött, volt egy tíz évvel idısebb csaja, merthogy biszexuális volt. İ is szőz volt, tehát sokat kellett
52

Nık között nıttem fel, felváltva nevelt a nagyanyám az anyám és a nagynénéim, akik akkor még gyönyörőek voltak. Ebbıl fakad szerintem, hogy igazán jól, felszabadultan nıkkel érzem magam, velük jobban tudok kommunikálni, mint a férfiakkal, holott, rengeteg barátom volt és van. Óvodában lementek ezek a klasszikus történetek, amilyenekrıl gyakorlatilag mindenkitıl hallottam már: bokor, muti, mid van, csak ha te is, de elıbb te, stb. Aztán ez az iskolában megszőnik, az ottani fegyelem nagyon más, ott a fiúk meg a lányok már kettéoszlanak, és copfhúzással meg gáncsolással mutatod ki a tetszésedet. Akkoriban kezdıdött egy nagyon erıs fiúbarátság az életemben, ami olyannyira erıs volt, hogy a tanító nénik figyelmeztették a szüleinket, mert szerintük több volt ez, mint barátság, persze nem. Neki orvosok voltak a szülei, nagyon jó kis könyveik voltak, mindent meg lehetett tudni azokból. Nyáron meg kicsaptak minket egy tanyára, ahol egy ottani kislányt bevonva ját53

rám meg úgy tekintettek. elélveztem. néhányan hiányos öltözetben. Már amikor lemosdatott. hogy miközben szellemileg inkább koraérett voltam. hogy szanaszét hevertek az emberek. hogy cserébe ık is foglalkozzanak velem. mert 54 neki is felüdülés lehetett a japán. . de nagyjából így ment a dolog tizenhat éves koromig. hogy amikor visszamegyek. Valószínőleg inkább csak ráfekvés és dörgölés történt. ık kilenc-tíz. de az abból állt. Ez elég sokáig ellenreakciókat szült nálam. büszke is voltam erre. de addig nem is láttam többször. hogy egyszer ott aludt három másik kislány. A legkisebb rögtön elaludt. másnap mentünk neki ajándékot venni. nem egyszer mentem úgy iskolába. a szüleink is barátok voltak. Elég sokáig szexuális értelemben csak ez mőködött. mire megszereztem magamnak az elsı csajt. aki megpróbál minél többet kihozni egy nıbıl. de azt már én szereztem. aztán a masszázs alatt még egyszer. a végén. amit apám hozott haza Amerikából. mi is nagyon régen ismertük egymást. hogy minél hamarabb letudja a melót. Aztán szépen elindult a dolog a maga természetes útján. Egy lopott hitelkártyával egyébként. hogy itt mirıl van szó. mindent ki akartam próbálni. mi tizenkét-tizenhárom évesek lehettünk. úgy néztem ki. A csajt fel is próbálta elıtte. Az egyiket egyébként elvettem feleségül tíz év múlva. mert állandóan a csajok jártak az eszemben. Én szerintem nem élveztem el. mindenesetre eltöltöttem másfél kibaszott jó órát egy nagyon penge kiscsajjal. de én voltam az elsı. Közben tizenkét évesen megnéztem nyolcvanszor a Mély Torok címő filmet. hogy effektív dugtunk-e. meg fel is világosította. mert innentıl tiltották tılünk. De ki is nyaltam egyébként. de a másik kettıt elég durva játékokba vittük bele. persze azért eltelt egy darab idı rejszolgatással. Volt egy régi barátnım. de valamiért még ki sem vertem magamnak. Gimnáziumban aztán kialakult az a fura helyzet. Abszolút nem ez az unott arcú rágózgató csaj volt. jártam ugyan lányokkal. szóval szigorú gyerek voltam. több órás szeretkezés alatt egyszer megyek csak el. Lüktetve állt a farkam. aki egyrészt nagyon kedves volt. a csaj reakcióiból úgyis mindenki levette. hogy mőködik a valóságban. még ha nem is meséltem senkinek. hogy én sem tudom. miközben otthon folyamatosan vertem. Na mindegy. Iszonyatos botrány volt másnap. hogy ide nekem az oroszlánt is. Az iskolába aztán már úgy mentem vissza. nem tudtam szexig eljuttatni a dolgokat.szıttünk orvososdit a padláson. Az az igazság. meg persze a puncikákkal való mindenféle foglalatoskodás. és egyre inkább a szexualitás grállovagjának gondoltam magam. lassanként levetkıztem a gátlásaimat. a kezükkel mondjuk. Már elég hosszú ideje egy hosszabb. mint egy kisfiú. mert a szülık nem tudták eldönteni a kislányok boldog beszámolója alapján. meg a kislányok rávétele. Náluk történt. elvitt egy thai masszázsszalonba és tízezer schillingért megrendelte nekem a full-extrás szolgáltatást. mint egy öcsikére. aki valahogy tabu volt. Harmadnap viszont elutaztunk Hollandiába. Próbáltam persze csiszolni ezen. és még meg is dugtam kétszer. Bele is szerettem természetesen. legyen mit adnom. miközben a lányok már persze nık voltak. aminek nem örültem. pedig akkoriban az már mőködött. aztán leszopott. Ekkor az apám. meg az elhízott német üzletemberek után egy szőz fiúval foglalkozni. hogy kézen fogva nézzük a holdat. aki Bécsben élt. aki azon igyekszik. Ráadásul a mi nappalinkban próbált a nyolcvanas évek alternatív zenekarainak a fele. Azt a csajt aztán megkúrta a fél tanári kar.

a másikat igyekszik mindenáron kielégíteni. Egyfelıl melegágya a teljesítménykényszernek. hogy önzés és odaadás bonyolultabb viszonyban van egymással. hogy a kislánynak jó legyen. mint az." Ejótanács azonban -függetlenül attól. mint elsıre hinnénk. hogy neki igazán jó legyen . másfelıl . aki örömét leli az együttlétben. aki . hogy a szexuális együttlét során a partner orgazmusa fontosabb az övénél. hogy apai vagy anyai részrıl hangzik-e el -gyakran épp a visszájára fordul. pusztán arra mutatnék rá.G Y O R S A B B A N . hogy a saját élvezet forrása a másik élvezetében van. míg a nıknél ugyanez az arány har57 . No persze nem a szexuális önzést szeretném most ideológiailag megalapozni.és ez afontosabb megfeledkezik arról a tapasztalati tényrıl. rendre beszámoltak arról. kisfiam. azaz általában kielégítıbb egy olyan partner.lemondva arról. akik részesültek egyáltalán valamiféle szülıi felvilágosításban. hogy útravalóul többek közt a következı tanácsot kapták: „Az a legfontosabb. A G O N D O L A T MINT Azon interjúalanyaim. Egy kilencvenes évekbeli. az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint a férfiaknak ötvenhárom százaléka gondolja úgy.

más férfiak élnek a gyanúperrel. némely férfi hajlamos az aktus után tíz másodperccel feltenni a kérdést: „Te is elmentél?" Ki tudna nekik nemet mondani? A férfias férfi önképének legfontosabb eleme az. De honnan tudhatnánk. pontosan hol. akik velem együtt könyököltek. hát színleljen. gyöngyözı orrnyergek után kutatnak. . hogy jó szeretı legyen. sóhajok. objektív jelek. ám arról. ha ez jólesik neki. sohasem szerezhet megcáfolhatatlan.ahogy szereti. A másik álláspont szerint az esetek bizonyos hányadában úgyis minden nı színlel. Egy éve nem voltam másik emberre] együtt. sértés a férfira nézve. Nem tudom. objektív bizonyosságot.mincnégy százalék. Egyetlen tárgyon múlik az egész. összeránduló és elernyedı izmok. Objektívjei márpedig nincs. . De lehet-e jó szeretı az. a karrierje is. Az elsı szerint minden ilyesfajta színészi alakítás a szexuális harmóniát romboló bőn. Ennek persze oka lehet. ezért ezt mintegy adottnak veszik. amire valójában semmi szükség. de a korlátban egy kígyó belsı szervei vannak. hogy cg}> nı valóban elélvezett-e. hogy valóban jó szeretı. s ha van is. Ennek ellenére itt hagynék mindent. kipirult fülcimpák. de nem tudok. A férfiak egy részének fejében meg sem fordul a fenti kérdés. vagy csak megjátssza ezt a kedvünkért? E kérdésben két radikálisan különbözı álláspont létezik. aki feltétlen bizonyosságra tör? K E M É N Y I STVÁN ROSSZ HÁZASSÁG Mellılem lassan ellebennek. ık a partner iránti feltétlen bizalom magabiztos hívei. hogy minden szülıi jótanács ellenére a férfiak lényegesen nagyobb biztonsággal elégülnek ki. nem elég. hogy ott és jól kapcsolgatom-e.

Most egy vendégséget készítünk elı. hogy egy dugás jó legyen. Ha nagyon a szívemen viselem. de ha egy hete nem voltam nıvel. idegen nık. Szerintem a vérfaszúság is csak legenda. be tudom állítani magam az optimumra. elég nagy a valószínősége. mint az átlag. akkor nagyon jó. Tudod . olyan mint a pizza: hajó. nincs olyan. Ami szerintem kisebb. hiszen ı is férfi. amit máig nem ismertem ki. de ha nem jó. akarata szerint. Érdekes módon engem az óvszer is felgyorsít. ez igazából a csajnak sem élvezet. nem kardinális. Dulakodás. de tapasztalataim szerint. bár ennek több faktora van. az is stimulálja a farkamat. van az a duma. hogy valakinek ötszörösére nı a fasza. és tudom tartani belassulással. 61 . huszonnégy órával korábban kiverem. ez a nagyon korán felismert praecox probléma. akkor is jó. hogy túl korán elmegyek. hogy a szex. mert neki is rossz így velem. iszonyú sértések. de ez nem izgat. Egyetlen párám van. ami minden amerikai pizzázóban ki van írva.

hanem a férfiakat. Volt olyan csajom. mintha hüvelyi lenne. megmosakszom. korábban. az nagyon más érzés. Az akkor nem foglalkoztatott. de azért nem ez volt a jellemzı. amelyik „felfedezte" a csikló létezését. úgy élte meg a dolgot. és ezzel kirobbantotta az úgynevezett szexuális forradalmat. Alapszinten persze az a jó nekem is. Pontosabban kiszopjon. de szerencsére van egy lányismerısöm. amikor egy lány rendesen élvez. ıt idırıl-idıre felkeresem. tulajdonképpen véletlenül. hogy miután én elmentem. ha kielégült is. Pontosabban a vége felé már egyáltalán nem kívántam a kúrást. de az meg nem megy minden csajjal. rengeteg úgymond külön törıdéssel. hanem megfelelı pozitúra esetében akár a szeméremcsontoddal is. Nem az lett az elsıdleges cél. hogy csak nagyon nehezen. hogy mennyire elégül ki. egyszerően másképp kezdtem viszonyulni a puncihoz. mint a saját sorstragédiáját. de nem erıltetem mindenáron. Azért a megszakításos mód63 . mármint a szex közbeni beszéd. hogy ı kielégült-e. mert szeretné. hogy a csaj nem elégült ki. Egyébként az a szociológiai tanulmány. Nekem meg azt nem engedte. Az az igazság. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. hanem hogy minél hosszabban tartó élvezet legyen.merthogy biszex volt az istenadta . igaz ez a téma egyáltalán nem foglalkoztat. milyen az. Azért csinál valamit. hogy a klitorális orgazmus valami másodrendő dolog. ezen például mindig sokat agyaltam. hogy egy csajt egyáltalán ne tudtam volna kielégíteni. maga is szőz volt. Ettıl természetcsen a szeretkezési technikám is megváltozott.Olyan még nem fordult elı velem. Az a csaj. aki szinte csak orálisan tudott kielégülni. akit a farkammal is ki tudok elégíteni. de nem engedte magát csak seggbe kúrni. a csaj viszont egy idı után nagyon is csinált.mennyire más. hát nem. hogy elment. zonytalankodás. de kérdés. pedig nagyon durva csaj. vagy azért. hogy én is azt csináljam. Voltak ugyan eleinte praecox problémáim. hogy a hiba nem az én készülékemben van. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. meg hogy a nıjével . de nem érdekelt annyira. sikongat. Igazából ezen is a beszéd segít. és kábé azt gondoltam: ha nem. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. felöltözöm. hogy hüvelyi orgazmus csak nagyon kevésszer szerepelt a praxisomban. hogy: na akkor most te jösz. Az elsı csajom folyamatosan szívatott ezzel. reménytelenségének bizonyítékát. olyan viszont nem egyszer. nem csináltam belıle drámát. Persze azért idıvel csökken szexuális kommunikáció körüli bi62 Volt már olyan persze. minden szegletébe behatoljak. veszek egy mély levegıt. én legalábbis nem erre hajtottam. ha ı élvez. hátat fordítok neki. hogy nekem az a jó. ha vele maradok talán rá se jövök. fıleg ha új nıvel akad dolgom. hajó neki. és olyankor megnyugtatom magam. Sajnáltam. Az igazi rejtély. az fokozza az én élvezetemet is. ez nyilván nem tesz jót az ember önbizalmának. A nı kielégítése viszont. hogy honnan tudjam pontosan. vagyis hogy mibıl tudom. Ilyen még hosszú párkapcsolatban is elıfordult velem. mert azt hiszi. ennek ellenére jó volt vele dugni. İvele végig óvszerben kúrtunk. De most sem feladatként. Inkább az a probléma. Meg arra se. hogy kielégítsem a partnerem. hogy a nınek mi a jó. hogy minél gyorsabban kielégüljek. de most visszagondolva biztosan nem. Meg hogy felfedezzem a puncit a fütyimmel. elélvezek. és megmutatja. csak azt. ha nem is probléma a kezdetektıl. vagy kötelességként élem meg ezt. meg minden. nem is a nıket szabadította fel igazán. akivel elvesztettem a szüzességemet. és az már majdnem olyan. ott nyilván valamiféle gyakorlatiasságba fordul a dolog. hogy leszopjon. Másrészt meg klitorális orgazmust sem csak a nyelveddel vagy a kezeddel tudsz elıidézni. lefeküdt például elıttem egy akkori haverommal. így mőködött ez a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. akik azt hihették addig. Viszont az csak néhány éve foglalkoztat igazán. mennyire utálom a gumit.

hogy én nem tudok teljesíteni. mondván. önuralom. hogy meddig tarthatod benne a farkadat. . mint a megfelelési vágy. és hiába van az. és a mi kapcsolatunkban is a szex volt a középpontban. és ilyenbıl nincs valami sok. mintha el sem vesztettem volna a szüzességemet. Eleinte csak akaratból tudtam megoldani. Nem mintha a megszakított közösülés olyan jó lenne. mert még túl fiatalok voltunk. Úgyhogy az abortusz után át is váltottunk az óvszerrıl tablettára. akivel vagyok. az elsı orgazmusáig egy másfél órás kúrás után jutott el. Ráadásul a dolog a legszerencsétlenebbül alakult. viszont azt is szeretem. Úgyhogy. mert nem azzal tanultam meg. még ki sem hevertem. Szóval az történt. és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. akkor el fogom veszíteni. ami szerintem már nem a korai magömlés kérdésköre. Az nagyon szar dolog volt. és ez nem is köt le külön energiát. és ez az út mindkettınknekjó. Elıször sportolóként tudtam csak teljesíteni. le is állt néha a merevedésem. hogy meg kell tartani. Ami annyiból nem is volt baj. kalapáccsal se lehessen eltörni. nem állunk le megbeszélni a dolgokat. végül is három éves kapcsolat lett a dologból. aztán visszamentem. | ezért rendesen utána is olvastam. és csak ezután. Na és miután vége lett. Olajo-zottság alatt azt értem. és elkezdtem én is igazán élvezni a szexet. akit nem tudtam kielégíteni. ami számára a legfontosabb volt. hogy óvszerrel azért sokkal kevesebbet éreztem a punciból. ebbıl ketten a barátnıim voltak évekig. hogy nekem nem megy. mert mindkettınket ugyanoda visz. vagy megunja? Vagy a partnere unja meg és inkább elélvez? A nagy szerelmemmel elég hamar eljutottunk odáig. jött a nagy szerelem. hogy ha úgy jön ki a lépés. hogy játékos és kommunikatív a szex. hogy megszakad a kölcsönösség: nálam akkor van vége a szexnek. nem adom oda magam a párának.Nem rossz. aki addigra már nagyon sok pasin túl volt. satöbbi. Nem az a szar benne. mert csak a menstruáció alatt nem védekeztünk. és mire igazán olajozottan 64 mentek volna a dolgok. hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek. Az a fontos. akkor nála mikor? Amikor elfárad. . Mire felgyúrtam magam. akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba. hogy életemben elıször vagyok szerelmes. elvileg ı is. Fizikailag is elég megterhelı. az én karrierem nem a minél több nıt megdugni irányába mutat. mégsem tudtunk abban a dologban találkozni. amikor elélvezek. Túl sokat nem tudok mesélni. mit kezdjünk magunkkal az életben. hogy én szerelmes voltam. el kell kezdened arra figyelni. hogy ha két ember szereti egymást. Nagyon nehéz volt. összesen négy csajjal voltam. és általa nekem is kezdett egyre fontosabb lenni.Aztán tizennyolc éves koromban berobbant egy lány az életembe. ráadásul a csaj. hanem. a legutóbbi csajomat sikerült teherbe ejtenem. inkább meg kell találnom a következı csajt. odafigyelni rá. a másik kettıvel pedig nem volt túl jó. hogy három év után újra kell kezdenem a dolgokat. hónapokkal késıbb tudtam magamra is odafigyelni. akivel mőködik. elég viharosan egyébként. hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka.szerrel is vannak problémák. akkor mindened azt diktálja. ha figyelned kell magadra vagy a másikra szex közben? . meg abortusz. ami nagyon érzékenyen érintett. nem én be akármivel. pedig szerelmes vagyok. hogy a figyelem nagyon más. hogy nem fogok rekordokat döntögetni ezután sem. Felgyúrás alatt egyfajta meditációs tréninget kell érteni: figyelem. pont egy válság kellıs közepén. hogy az aktusok nyolcvan százaléka kölcsö.Mért baj az. minden megy a maga útján. véget is ért a kapcsolat. aki szereti kényeztetni a másikat. Ráadásul a csaj baromi macerás volt. hogy ideális szolgáltató legyek. addigra vége is lett az egésznek. akkor eldobhassam az agyamat. Ekkor szembesültem azzal a problémával. Elég valószínőnek látszik. meg együttélés. egyszerően azért. nem kell odatenni a kezét. és gyerekük lesz. mikor kell kitépned belıle. a külsı körülmények ennek az ellenkezıjét mondják. pont akkor rontod el a szexet. Volt sajnos olyan csaj is. amikor a legjobb. én kifejezetten olyan pasi vagyok. Én fel is álltam egy hónap múlva. mint a fagyott kutya lába. nem tudtuk. amit elvárt. mert rájöttem. • 65 . és ha nem teljesítekjól. és még összehasonlítási alapja is van.

aki csak épphogy betoppantál. és még a nyelvem hegyével sem értem el a makkomat. Az is kérdés persze. elmenni azért mindig elmegyek. De hogy visszatérjek az idırendiséghez: amikor vége lett a nagy szerelmemnek. hogy tulajdonképpen bárki emberfia képes felállítani a faszát. lerúgtam mindent a kád szélérıl. hogy egy éjszaka alatt sokszor feláll a farkam. hogy a csávó nem engedi tombolni a fantáziáját. mert az ágyban. hogy nekem feláll. És az emiatt a gát miatt felgyőlt libidó fordul végül az azonos nemő felé. meg van a baszás. és ez két nagyon különbözı dolog. aztán a csajban. Ha ez egy vadabb szexnél merül fel. jól neveltnek lenni. Az a legrosszabb. praecoxot. megkúrtam egyszer. egy év alatt háromszor annyi csajjal voltam. Tulajdonképpen megszál- 67 . Leszopni is csak egyszer próbáltam magam tizenévesen. megyek az utcán. hogy csak elıveszed. nem okoz neki problémát. A felvilágosító könyvek garmadája arra volt csakjó. mint végsı célhoz. hanem a szeretetrıl. Annak a jele a petting. nagyon hálás természetem van. ezért is érdekes az olyan filozofikus gondolkodású ember számára. mert az a csaj. kúrás után majd rosszul fogjátok magatokat érezni. nyolc a rekordom. aki igényelte volna. nem voltam még több nıvel. Sıt. és kevésen múlik. tavasz volt. Ebbe nagyon bele lehet ragadni. tehát van mód korrigálni. elıttem a nı passzentos farmerben. olyan mintha az zavarna. de az a gyakori. milyen orgazmusról beszélünk. mindenki azt mondta. hogy ha lehet. lelazulva. csak nem motivált a dolog.emlékszem . Az erogén zónák is így vagy úgy az erigáló falloszt szimbolizálják. A homoszexualitás gyökere igazából az. Pedig rájöttem volna magamtól is. és hagytam a fenébe. mint te. ha a farkukkal nem tudják kielégíteni a csajt. természetesen magadban. ha már felállt. vagy így is jó neki. akkor már sokkal jobban elvisz magával a szex. elkezdtem kúrni a nıket. Mindez persze nem írja fölül a szeretkezés vonalat. hogy belém sulykolják az akkori mainstream dumát. akinek csak klitorális orgazmusa van. Ez tulajdonképpen sokkolt. jöttek és jöttek. mint az egész korábbi életemben. És természetesen egy lány vezetett rá erre is. hogy csak kúrni járunk össze még nem volt. és . jó. hogy dehogynem. mintsem hogy elkezdjek ezen sakkozni. De aztán megtanultam. Inkább a csávóknak jelent problémát. bedugod. azzal pont a csajt frusztrálod. nem engedi be a tudatába. hogy nem fogom meg a seggét. ha van is orgazmus. hogy nincs benne érzelem.megijedtem ettıl a dologtól. Akkor most mi van? İ nem képes. hogy nincs. hogy van baszás is. megelégszik azzal. Csak lassan jöttem rá. pedig az elızı csajodnak kék volt. hogy nem kell mindig kedves. Neked felállna. Egyszer dugtam be valaki seggébe a faszom. érzelem nélkül pedig semmiképp. Kölcsönösen feltételezik egymás tudatát. hazavittem. azzal. Egyébként pszichés alapon bármilyen problémát ki tudok termelni magamból. aki csak magával bír elbánni. mert az nem úgy van ám. de akkor elkezdtem parázni azon. Ha nem szeretitek egymást. Mutatod az élvezet jelölıjét. Illetve azokon keresztül vezet út hozzá. a szokásos bezsongás és erotománia. hogy részegen felszedtem a nıt. hogy ez már viszony. hajó volt esetleg még egyszer-kétszer. hogy van a szeretkezés. hogy a szexnél univerzálisabb dolog nincsen. hogy zöld a szeme. Huszonegy éves koromban tudtam meg. és sutty. aztán hibát találsz rengeteget. mert a szex mint olyan az élvezet jelölésérıl szól. egyszer elsıs egyetemista koromban. de nincs meg a megoldás. merevedési zavart. de nem vonz az se. Persze a lanyha pénisz is lehet izgató egy homokosnak. zavart. csak én spilázom túl? Elıször a hibát keresed. Azt gondolom. csávóval se. Biztos nem volt még olyan nıvel dolgom. és hogy az jó. edzés után a kádban. régebb óta ismeri a testét. pedig lehetıségem lett volna rá.nıs orgazmussal végzıdik. két ember között nem csak a kúrásról van szó. Tudod. ne kúrjatok. és hogy mi megy végbe abban. hogy neked problémát okoz. mint amilyen én vagyok. de csak iszonyú nagy forgás lett be66 lıle. ha látnád. Elıfordult. Olyan kapcsolatom. finom. vagy én nem vagyok képes. bár hallottam már olyanról is. Az a szerencsém. meg nincs is. Baromi konzervatív csávó vagyok. amiben négy évig zajlott a szexuális életem. ha mondjuk csak a nyelveddel tudod kielégíteni. kiment a víz. kézzel-lábbal majdnem minden nıt ki lehet elégíteni.

hogy csak nem forszírozom. hogy bocsássa meg az isten a most következı bőneinket. össze is barátkoztunk. aki cselekszik bennem. én is leveszem a cipım. viszont ı kurta a csajt. Ott tudod tesztelni a tabukat és vágykésztetéseket. azt gondoltam. szemben ül a kupéban.például épp emiatt a kényszer miatt -. nyomni le. és azt mondja. nem kívánom. Rendesen imádkozott szerelmeskedés elıtt egy negyed órát. tényleg a legjobb csaj volt a táborban. ahol teret engedsz a perverziónak. én meg nem. Akkor megint elıjáték. a csajok. Általában a barát69 . hogy a szexuális életet élı nıknek (és férfiaknak) maximum két százaléka nyomja a dirty talk-ot. ujjadra 68 egy kis vaj. . hanem még ránk van rakva egy teljesítménykényszer is. Jobban ragaszkodnak a normálishoz.Pbltál már olyan lánnyal. ezek a lányok ugyanis korábban sem elégültek még ki soha. ha meg lépek. a harapós. A szégyen pedig egy olyan dolog. amikor rendesen ágyban vagyunk. De nem éreztem az én hibámnak. Az egyikkel rettenetes szexuális életünk volt. hogy mindig hoz magával vajat. de kimaradt. és viszonzom a gesztust. Miközben kilenc millió amerikai vallotta be. Ott vagyok elsısként a gimi-diszkóban. Csak az a kultúra tematizálja makacsul a beszédben a kúrást. De minél feszélyezettebb egy aktus . ahol eltérsz a mainstreamtıl. csak nem tudták. akkor nem vagyok magamnál. Szóval én csak úgy koitáltam. én valamiért nem megyek utána. és miért a kisgyerek. hogy minden további nélkül bármikor állnia kell a faszuknak. Furcsa lenne személyesnek mondani azt. Azt is elképzelhetınek tartom. felrakja a combjaimra a lábát. Soha nem volt olyan. Nem egy nagy öröm. de addigra már mások is beültek a fülkébe. és miért a néger. hogy nem szeretem. félálmot mímel. észre se veszi. amikor nem tudok közösséget vállalni azzal. Fantazmatikusan mindent végigzongoráztam már. óvszerprobléma (soha nem sikerült óvszerrel dugnom). hiába tagadja le vagy igyekszik elfedni a kultúra. Konkrétan . Hihetetlen nagyjelenetek voltak. rám néz. hogy bármikor megkúrlak kisanyám. akit nem tudtál kielégíteni? . hogy mégis. azért nem akarom megdugni. sikerült egyenrangúnak elfogadtatnom vele. Tizenhét éves koromban a KISZ-vezetı táborban együtt laktam egy csávóval. semmivel szemben nem voltak különösebb averzióim. Egyszer volt speekless fuck közeli élményem. Fıleg a prőd kultúrákban . amelyik macsó. kábé egy évig impotens lettem utána. túl decens voltam. minden beszélgetést megelızı és nélkülözı kúrás is általános pattern.érdekes. és már kinéztem a csajt és vissza is nézett. és közben fantazmatíkus úton rávezetve a partnert . Sajnálom. két ilyen barátnım is volt. így különös konfliktusaim sem. amit egyáltalán nem érzek személyesnek. Én a saját sztorimban sokáig annak nem ismertem fel a jelentését. hogy a csaj izgalmának nyilvánvaló jeleire izgultam fel. hogy próbálta már állattal. az az elvárás a fiúkkal szemben. és a saját kultúrámat. ami a hárítás egy módozata. vonaton. Ezt nyomják a kortársak.amilyen az amerikai is . hogy elmegyek. és nem merek lépni. az sokkal késıbb jött be. belemarkolós. De szerintem kisebb megszorításokkal én egy abszolút nyitott csávó vagyok. hogy csak akkor koitálok. Az azonnali. de erre nem jöttem rá. már mehet is. Fiatal koromban a szadisztikusság legkisebb jelét se szerettem. aki azzal dicsekedett el. rengeteget beszélgettem és olvastam a szexusról. mi az. akárki vagy. és megkúrom a csajt. Elég sok minden szól a kultúrában errıl. ahol ez másképp megy.Persze. annál biztosabban nem fog felállni. kényszeresen reflexív ifjú.lottja vagyok a problémának. saját maguk is. a kultúra. és kimegy a vécére. aztán behozni a csajt. A csajok eleve sokkal többet hazudnak. csak kicsit szégyellıs volt. Ki is röhögtem. Ki merem jelenteni. legalábbis a felmérések szerint. hogy nem volt bennem több lélekjelenlét. Az. hogy miért az állat. Mindezt az elıjáték után. egy idı múlva „felébred". Szóval nem csak az ısi és természetes elfojtás mőködik ebben a világban (bennünk).mégis keresztül viszed. miközben a csajok kilencvenöt százaléka vevı rá.hiába szeretett kínzott. Ezt én annyira ildomtalannak találtam. hogy én kívánok meg valakit elıször. Negyvenes nı. karmolós szextıl kifejezetten lekonyult a farkam. Holott akit én kúrhattam volna. amit a társadalmilag elfogadottal kevernek össze. aztán visszajön.

hogy megtörtént-e. végül sikerült kielé-gülnöm úgy. kézzel-lábbal-szájjal pótoltuk a valódi szerelmeskedést. mint a kapcsolat. mert részegen . kint voltam Franciaországban. boldogítottam a munkatársnıimet. és elmegyek. Kiveszem. mindenesetre ennek az adagnak az lett a hatása. hogy belehatoljak. ı se elégült ki. Abból a szempontból egyébként jó ez a módszer. mikor neki már gyerekei is voltak. amelyikben hosz- szú idın át jól mőködött a szex. és emiatt a kielégületlenség miatt egyre jobban fájt. ami elıidézte. Én alapvetıen mindenre nagyon nyitott vagyok. akit szeretek is. Pedig egyébként még így öreg fejjel sem okoz gondot.éppen a fiaskó miatt nagyon vonzott. Szerintem egyébként nem olyan nagyon fontos az egyszerre elélvezés. hogy azt a kókadt kis nyamvadékot húzogattam. ami tudom. és ha látom. mindig ott volt. nekem viszont pont nem volt csajom. és ez csak a következı komoly barátnımnél szőnt meg. ami egyébként nem jó. hogy hülyeség. Ebbe egy idı után bele is nyugodtunk. és megkínált kokainnal. de az már elég ritka. Egy idı után én már egyáltalán nem kívántam. mint én. hogy behatolás. Ez a probléma aztán tovább tartott. Majdnem mindig egyszerre élveztünk el. annál többet nem kell. de a végén mindig azt állította. és mégsem. De tény. levetkıztünk. Hogy az idegen punci vonzóbb. se azóta nem kábítószereztem. akkor azt válaszolom. ı legalább annyira szenvedett attól. mint az amelyikben már sokszor voltam. Otthagytam a gimnáziumot. Inkább elıre engedem. kettıt ránt rajta. Ezért nem értem egyébként a megerıszakolást. Az utolsó kapcsolatom olyan volt. hogy fájna neki. Ugyanis megszakításos módszerrel védekeztünk. ha dugtam. rögtön lekonyult. se utánam. csak a látványtól és a tudattól. De azért azt nem merném kije71 70 . még kiverni se tudtam. hogy nem jött össze. vagy hogy bántanám azzal.nıim nem vonzanak valami nagyon. hogy ha még épp túl korán veszem ki. Most lett vége az elsı olyan kapcsolatomnak. elmentem. Igazán vele se volt jó a szex. mi mást gondolhatna az ember. felmentünk a szobájába. anélkül. akkor vissza lehet tenni. Szerintem ez mindenkiben megvan. Mondom. hogy olyan lánnyal szerelmeskedjem. pontosabban az szedett össze engem. aztán viszont nagyon elszégyelltem magam. ezután egy évig féltem a szextıl. dolgozni kezdtem. simogattam. hogy egy csaj azt szeretné. hogy egy napig feküdtünk az ágyban. teljesen véletlenül találkoztunk. Azért egyszer volt egy nagyon kínos felsülésem. és akkor összejött. és sikerült összeszednem egy fekete csajt. maximum három menet egy éjszaka. Legközelebb az orgazmushoz az elıjáték legelején volt. de másodszorra valamiért nem ment. Egyszer se tudtam a sok hónap együtt járás alatt rendesen megdugni. Ez persze veszélyes. hogy nem. De ha az a kérdés. mégis elég gyakran lefeküdtünk. felhívtam magamhoz. hogy valahogy a lány se akarta egynél többször. és valójában nem is lehetett tudni. mikor basztam utoljára józanon . és sokáig nagyon hiányzott. elhívott a házába egy bulira. Évekkel a szakításunk után. de mégse teljesen. nekem az ellenállástól valószínőleg azonnal lelohadna. mindig lekonyult. hogy meg vagyok-e magammal elégedve. Én alapvetıen szerelmes alkat vagyok. és félig elélvezek. attól teljesen elvesztem az ön-kontrolom. az engem nem izgat. aztán Balatonon találkoztam életem elsı nagy szerelmével. mert nem állt föl. se elıttem. Volt. Egy idı után annyira be voltam fosva.idejét nem tudom. és utána már ı sem akart folytatást. Egy szeretkezés alatt viszonylag kevésszer tudok csak elmenni. hogy fölállt ugyan. hogy teljesen kiszálltam magamból. azzal nem került közelebb. de az óvszernél azért jobb. hogy akárhányszor arra került a sor. viszont ha nyaltam. Több mint négy évig jártunk együtt. ha beledugom a farkamat. vagyis kivettem a faszom. hogy igen. de ı . Ma visszagondolva tudat alatt valószínőleg attól féltem. ahogy ráspriccelek. Ami gyanús is egy kicsit. hogy ezalatt egyszer sem sikerült lefeküdnünk.nem tudok annyira figyelni. Ezzel sikerült ezt a szerelmet lezárnom magamban. mint amennyire ezt szokás gondolni. hogy hozzáértem volna a nıhöz. hogy kétszerháromszor elmenjek egy este. és az az érdekes. de soha nem ejtettem még teherbe nıt. Nem szoktam nézni. hogy épp kielégül. se alattam. Én se korábban. de amint arról volt szó.

akivel nem lesz kudarc Türelem se volt bennünk sok. a csávók folyamatosan verték a farkukat. abban az értelemben legalábbis. inkább olyan. kinyalom. hogy a lányok kinevetnek.Szerinted miért pont az a csaj szabadította fel a szexuálisát benned? . hogy ı egy sárban dagonyázó koca. nem volt benne semmi gátlás. buszon. 73 . amiket a valóságban nem csinálnál meg. vagy megsértıdnek. Ugyanakkor a nemi érés viszontagságairól nem beszélgettem akkoriban senkivel. hogy hol dugunk. versenyeztek. most is bármikor függetlenné tud válni fáradság vagy pia hatására. eleve nem nagyon voltak korábban nagymellő nıim. tényleg baromi nevetséges volt. Szerintem inkább engem szeretnek. mert azzal bántanál másokat. az átlagosnál valamivel nagyobb. Az is ezzel a csajjal járva történt. hogy kurva sok csávóval volt már elıttem. vagy legalábbis nem mondta. hogy egyetlen redı nélkül. ha kislánynak gondolod. vagy szemétkednek. vagy az. már el is megyek. hogy egybeforrt volna az agyam meg a faszom. hogy ı mindenképpen örömet találjon magának az én faszomban. ami nagyon fontos. hogy túl korán megyek el. ı véletlenül pont akkor vesztette el a szüzességét. vagy azért mert legalább annyira undorítanak. utcán. Másrészt nem volt benne türelmetlenség. Olyan még nem volt. nem ez a káposztaszerő pina. szerencsére ez egy olyan csajjal történt. és ezzel az enyéimet is feloldotta.Az biztos sokat számított. İ szopott le elıször. és onnantól kezdve nem foglalkoztak túl sokat velem. de aztán kipróbáltam én is. hogy az ember minden perverz gondolatát kimondhatja az ágyban. Nem mintha bármi baj lenne a farkammal. mint én. senkinek nem volt még baja vele. csak legalább egy síkra került. És nagyon szép puncija volt. ez egyébként ritka. és tényleg nagyon jó. ha mondjuk az ember szerelmérıl van szó. hogy láttam. Patakban. de ı teljesen más közegben élt: fiúkollégium. ilyen megértı-anyáskodóban utazott. ami önmagában is elég perverz. hogy ki tud távolabbról elspriccelni a falig. hogy ez a fiú még nem érett. sıt egy olyan csajom is volt. vele néztünk közösen pornót.lentcni. és nem magamtól jöttem rá -. egyenes. Azon sem görcsölt. ha mellbe dugják. és arra gerjedve kúrtunk. hogy nagy bennem a szeretetéhség. Szép. mint azzal. de ez nem azt jelenti. arai azóta is megvan. Persze nem lehet mindenkivel csinálni. általában arra szoktam gondolni. hogy miközben veszem elı a farkam. aki fenékben élvezett el. akirıl már beszéltem. arról beszélt egyébként. ha hüvelyben nem sikerül. Elıször egyébként röhögtem. akit jól megkúrok és megalázok. vagy azért. A faszom méretével problémám soha nem volt. Szóval ez volt a bevezetésem a szex világába. hogy ı megtalálja bennem. hogy a nık szeretik a farkamat.amit egy nıtıl tanultam meg. Bárhol. hogy valóságossá tesz olyan fantáziákat. Eszelıs tiszta élmény volt a puncija. amitıl ı meg zavarba jött. látják. nyugodt belsı ritmusa volt. Megszőntek azok a problémák. Tulajdonképpen az a jó benne. egy finom ívő kráterként nyílik ki az élı hús. Sok minden történt. aki tök jól kezelte. Mindenképpen ad valami feszességet az aktusnak a tudat. . hogy képpé válhatok. Olyan élményem egyébként soha nem volt. a faszomban az örömét. Talán valamennyit azzal a barátommal. és ez valahogy beindítja az anyai ösztöneiket. valahogy felszabadít. de nem is problémáztunk sokat. ahogy egy haverom megdug mellettem egy lányt. akkor az meg is találja. mondjuk a szadomazo. hogy a partnerem egy nagy büdös kurva. én meg egy nagy kandisznó vagyok. Korábban még olyan is volt. hogy számukra annyi jött át rólam. amilyenbıl sokféle van persze. Ez még külön fokozta az izgalmat. Az akkor nekem is újdonság volt. hanem megpróbáltunk keresni valakit. A legjobb dolog . hogy bekapcsolhatom-e a magnót. Tehát a kudarcon nem kérıdztünk tovább. és ez természetesen nekem is nagyon nagy örömet adott. És 72 ha valaki nagyon örömet akar találni. aki azt szerette legjobban. Semmi mással nem foglalkozott. mondjuk az egymásra pisilés ilyen. Megértem testileg. de találkoztam olyannal is. hogy egy nıt ne tudtam volna kielégíteni. azóta se láttam olyat. A megismerkedésünk napján ötször szeretkeztünk. és megkérdeztem. vagy egyáltalán nem tudok elmenni. mint amennyire vonzanak. hogy itt kaptam valamiféle biztonságot.

Viszont ennek a frusztrációnak a kompenzálásából egy csomó energiát lehet meríteni. nem nyomult. De a következı igazi nagy nıélményem ezután az elsı csaj után csak most volt. jól megértettük egymást szexuálisan és intellektuálisan is. nem is a farkam sült el. A scggbekúrás viszont legtöbbször fáj a csajoknak. elég erısen jobbra görbül. nem gyártott folyamatosan. aki azt a képzetet keltette fel bennem. A nagyfaszú mővészek nem ambicionálják anynyira. Többek közt ez vonzott benne. Még arról lenne érdemes beszélni. Mondjuk a mővészethez. minden nı tök más volt. Ottlikot például nagyfaszúnak képzelem. hogy még sincs meg az az intimitás. hogy kívül tudtam kerülni magamon. ezt kell szeretni. mint amilyen most vagyok. Ilyenkor. Tök aszimmetrikus. Túlontúl tudatos voltam. hogy a csávó személyiségének a középpontja. Hosszú évekig jártam egy csajjal. De nem hiszem. maximum tízbıl egy. hogy kinek mekkora van. és nem másé. aki nem elégedett a faszának a méretével. de szők volt és passzív. ahogy a meleg folyadék végigfolyt rajtam. idealizált fasz-ábrázolásokon másmilyenek vannak. hogy alapvetıen meghatározó lenne a szexben. de valószínőleg ı is élvezte. még egészen új dimenziókba is átröpíthetnek dolgok. akkor ez nagynak számít. Nem azt mondom.egyszer mértem meg. hogy ami ilyenkor semmilyennek látszik. hogy milyen faszt szopni. tényleg katarzisszerő volt a hatása. de dolgozom rajta. hogy az én farkam nagyon nagyot tud nıni. amikor én hugyoztam rá. kivel ez volt érdekes. És semmi görcs vagy szégyenlısség nincs benne. akivel valaha is együtt voltam. de aztán ezt is megszokja az ember. Én nem látom szépnek a magamét. hanem a baszáson keresztül a másikban. hogy állandóan jelen legyenek a szakmában. Pe74 dig sok dolgot kipróbáltam. hogy az ókori. Visszatérve erre az elsı igazi csajra. nem érzik a szopás ritmusát. a feloldódást. Épp ezért sokszor elıfordult. Nem a baszásban. Biztos. amit mondanak. hogy még most sem tudok egy csomó mindent a szexrıl. a frigiditás megtörése. Annál meg. türelmetlenek. és használni is meri. pedig majdnem mind csinálja. egy olyan nı. amikor áthágsz egy tabut. ez van. egyébként félrészeg voltam. Biztos vagyok benne. az eleve roppant izgató. hanem az egész testem. hogy a magukat nagyfaszúnak gondoló csávók abszolút másképp viselkednek. én meg röhögök magamban. csak hiányzott az egészbıl a lélek. az akcióban mekkora. Ez remélhetıleg a saját faszom lesz. látható. Utána már ezt keresetem. Azt persze nem tudhatom. ha igaz. van az. az biztos. ezért nem is erıltetem. hogy egy kisfaszú nem tud megelégedettséget nyerni a szexbıl. anélkül valószínőleg még sokáig minden csajnál újra kellett volna kezdenem a tanulást meg a lazulást. húsz centi. a fasza rendben van-e. hogy tizenhat az átlag. amikor az ember fölül van. inkább a szép koreográfiája volt. tudod. hogy nézik egymás faszát a fiúk a vécében. ı a domináns. ami megfogott. illetve valami közös összhangban. aki teljesen birtokolja a testét. voltam egyszerre két nıvel. hogy egy hideg kislányt erıszakolok meg. ahhoz viszont sokkal hajlékonyabbnak kellene lennem. csak sokkal nehezebben. hogy az mennyire érdekes. Soha nem dumál olyan magabiztosan. Egyszer az életben azt is szeretném kipróbálni. Csak egy dolog zavart. miközben persze élvezte. És keresés közben egy csomó mindent felfedeztem. Az a vicces. hogy ez a kisebbrendőségi érzés beleszól minden megnyilvánulásába. Az nagyon nagy élmény volt. Inkább a formája zavart. kivel az. csak nem szeretik eléggé a faszt. ma is hálás vagyok azért a félévnyi istenélményért. Nem ragadott el a dolog szenvedélye. ha nem volt eddig is túl sok. hogy nem a még mindig benne lévı bizonytalanságot akarja-e kivédeni. kipróbált az anális szexet meg a pisiszexet is. kérdés. . Majdhogynem beszédmodorból el lehet dönteni. hogy a csaj mit érzett. azt jelenti. A szégyenlısség nagyon rossz a szexben. Biztos azért is érdekel. és kívülrıl láttam az egészet. hogy fiúk között meg nyaló-tehetségbıl van kevés. hogy lélek nem volt a kapcsolatunkban. mert nagyon kevés csaj tud igazán jó! szopni. aminek meg kéne lennie.

ha viszont nem tetszem. Eltelt másfél boldog év a zöldség-szex jegyében. hogy háromszor meghúzza a micsodámat." Jarmusch Éjszaka a földön címő filmjének római jelenetében a taxisofır kéretlenül meggyón az ez ellen kézzel-lábbal tiltakozó katolikus papnak. Akkor vált állandó partnerévé egy 77 . hogy afütyije nem csak pisilésre való.E G Y E D Ü L E L M E G Y A vasúti fülkében egy választékosan öltözött úriember megszólítja egyetlen útitársát: „Hölgyem. kérem jelezze ezt azzal. akinek a szemében az aktus közben a szerelem fénye világít. ha háromszázharmincháromszor húzza meg. A bőnbánó ember szexuális egyedfejlıdése az alábbi sémát követi: kiskamasz korában. a gyerekkorból örökölt naivitással vetette rá magát egy sütıtökre. ha tetszem Önnek. ám ekkor már többre vágyott fiatal hısünk. azt úgy hozhatja értésemre. mikor rájött. olyan szeretıre.

zöldség sem. problémáról csak akkor beszélhetünk. A férfivá érés következı állomása a sógornı elcsábítása volt. mint a partnerrel őzött szex. A fend példák is azt bizonyítják. Nagyfiú vagyok én már ehhez. biztosak lehetünk benne. zsírszag. elindul. egyedül a faszát veri ballal. Elképzeltem a jelenetet. Azt ugyan ma már senki nem gondolja. szottyadt uborkák. miért az a leggyakrabban használt kifejezésünk a férfiak autoerotikus tevékenységére. ami még a száron van. megnyugtatta hát az aggódó komponistái. hogy errıl beszámoljon közös barátjuknak. hogy az onánia gerincsorvadást vagy bármiféle testi betegséget okozna. Számomra a legérdekesebb mégis az volt. elkiáltja magát: „Jó napot! Jó napot! Halló! Van itt valaki?". Hm. a kesztyőtartóban maradt a bicska. ha felnıttkorban is maradéktalanul kielégít. nem veri a farkát. Szexuális elmagányosodás. és a vágóhídra küldte az idıközben birkává cseperedett állatot. hogy Nietzschének is megemlítse Wagner levelét. Ilyen helyen nem kulináris élvezetekre vágyik a betérı. mikor egy beszélgetıpartnerem elárulta. Egy gyors fejés. Az idegen az ügyetlen bal?! Önki. hogy némi kreativitással az önkielégítés legalább annyira változatossá tehetı. és miután beleharapott. a pap ugyanis szívrohamot kap. Körbekémlel. az a nézet viszont továbbra is él. 78 79 . aki szerint. nem derül ki. bukdácsol a dinnyeföldön. nyilván nem véletlenül. kinıttem belıle . aki állította: a világ legélvezetesebb dolga megkúrni egy napsütötte meleg dinnyét. sürgıs szükségét érezte. Már a szótól is végigfut az ember hátán a hideg. Az orvos barát a Wagnerénél felvilágosultabb nézeteket vallott. de hogy innen hogyan jutunk cl a filmbeli mába. A mindennapi betevı.ekkoriban már nem járt együtt feltétlenül a „normális" szexuális életbe való belépéssel. és valamilyen módon az legitimálná a rejszolást. Kiszáll. mint a szex egyéb területein. hogy a nemi érés . kicsusszan. Aztán beszéltem olyan pszichológussal is. és legclsó'sotban: a pubertáskorban való megrekedés . egyenízek. és tanácsát kérje.állítják azok. hisz köztudott. Megjelennek a maszturbálást és a merevedést rafinált módon meggátoló szerkezetek. Döcög a trabant a dőlıúton. visszamegy érte. húzogatós verzió. hogy legyen a gyomrában valami meleg. Mintha a normalitás démona ebben a kérdésben még inkább rátelepedne a férfiakra. igaz.ezek a leggyakoribb maszturhációhoz kapcsolódó félelmek. Hoppá. hogy: faszverés? Mi köze a dolognak az agresszióhoz? A szexuális felvilágosító kiadványok általában úgy foglalnak állást.kulturális okokból kifolyólag . vagy legalábbis szégyellni való dolognak. ha ez a szokás rögzül. a biztonság kedvéért újra elkiált egy „Jó napot!"-ot. Ám a zord apa megneszelhette a dolgot. amit az ember ilyenkor önmagának szerez. Milyen kiszolgáltatott az ember önkielégítés közben. Akarja is meg nem is. csak arra. ám a leggyakoribb mégiscsak. No nem annyira. Sokszor elhangzott a kérdés: mások is csinálják? rendszeresen? akkor jó. századtól kezdve tekintik a pubertáskor problémájának. minden kézügyességet kívánó tevékenységben a jobbját használja. nincs kinek folytatni a mesét. Az Amerikai pite címő filmben e sütemény megfelelıen preparált változata hivatott helyettesíteni az elérhetetlen pinát.bárány. kóros függıség. visszatolat. Azóta a boldogtalan férfiúnak egy falat hús nem megy le a torkán. a hagyományos. vagy nem? Mikor Wagner véletlenül tanúja lett annak. hogy barátja. ha valaki azt mondja. felnyög. Vagy több. Háromszög alakú alumínium tálcával araszolni a pénztár felé. legalábbis az általam megkérdezettek közül nem gondolta senki. az akaraterı elvesztése. mintegy elıjáték gyanánt meglékeli a dinnyét. Ehhez képest az önkielégítés jelenségét csak a XIX. nem pedig az öröm. hogy mások is gyakorolják. ám nem mulasztotta el. megnyugszik. hogy „bizonyos életkorban és élethelyzetekben " az önkielégítés az örömszerzés egyetlen és természetes módja. Tényleg. Jómagam is beszéltem olyan fiatalemberrel. egy orvosnak. visszahelyezi a léket. Nietzsche önkielégítést végez. valamint azok a tudományos alapon moralizáló munkák. ı ugyan abszolút jobbkezes. azért kézzel is rá kell segíteni. mozogni kezd. a sofır késın kap észbe. De elıtte még. összefüggésben azzal. akik úgymond „leszoktak" róla. amely az önkielégítést szociális és pszichés problémákkal köti össze. Philip Roth Pormoy-kór címő regényében egy marhamáj válik a pubertáskori szexualitás áldozatává. és a partnerrel való szexuális kapcsolat helyére lép. hogy hazudik. szigorúan Nietzsche érdekében. végül egy különösen szépen fejlett példányt megpillantva felébred benne a vágy. Beszélgetıpartnereim többsége az önkielégítést is szexuális problémának tekintette. hogy az onánia számtalan testi-lelki betegség kiváltója. a tökkel töltölt boldog hónapok után ki vágyna fızelékre. Aztán belehatol.

Képek. belcfogjon-e valamibe és mibe.míg el nem követed. teszem azt: „Az önkielégítés a legtöbbet végzett.amelyek az önkielégítést patologikus folyamatok okaként (esetleg eredményeként) írják le. de nem üt vele soha. nem is. Nem egyszer bocsánatot is kértek. Általában ık voltak azok. de szinte senki nem 80 beszél róla. Aki hosszabb idı óta gyakorolja. Hanem a lélek pusztulása föltétlenül biztos! A lélek a legerısebb testi szervezető fiúban is kimondhatatlan károkat szenved e bőn hatása alatt! Fiam. Bár aki éveken át rabja e bőnnek. annak lelke oly érzéketlenné tompul minden erkölcsi befolyással szemben. míg vézna akaratát rá bírja venni. Az ilyen ifjúnak akaratereje teljesen porrá mállik: akar is. amelyek nem valóságosak. semmi neurózis nem kapcsolódott. mint a festett katona: mindig ütésre emelve tartja kardját. és pedig ıszintén: Ó. ami majdnem mindig együtt jár az önkielégítéssel: a szexuális fantáziálás. Néhány tizenéves elköveti azt a hibát. emlékezetét meggyöngítette. Már korán reggel negyedórákat veszteget el. akiknek semmiféle problémát nem okozott sem az önkielégítés. ereje sértetlennek látszik.hitem szerint . A homoszexualitásnak 81 . ha így volna.nyilvánosan. Végül. Ravasz ígérgetésekkel eget-földet mosolyog reád . habár nem beszél az önkielégítésrıl. Nagyon sokan csinálják. Beszéltem olyan férfival. de tanulni egyikbıl sem tanul.azt mutatják. és lelked legszentebb kincseit elrabolva. valószínőleg ezért van az. fényképek. hol abban a könyvben. mikor már rabszolgájává alacsonyodtál. Aztán gondolj arra is. amiket az önkielégítésre is alkalmaznunk kell. sem az.. hogy piros maradt. Azon túl. hogy a többszereplıs szex általában kielégítıbb. az önkielégítés a másokkal való egészséges kapcsolat helyettesítıjévé válhat. Ha munkába kezd. a bőnösnek esetleges erıteljes külseje ne csaljon meg. vagy a vallási tekintéllyel fellépı hittantanár kérése egyaránt hatás nélkül pattannak le róla. hanem. hanem csak a fejedben léteznek." Természetesen olyan fiúkkal/férfiakkal is beszéltem. annál hamarabb érzi annak testi rombolását is. egy börtönben nincs intimitás . A tiszta férfiúság. Mit tehetünk ilyenkor? Ennek ellenére mégis a Bibliához fogok fordulni.. Félórákat ül tétlenül ábrándozva egy kényelmes díványon. de semmit komolyan elhatározni nem tud. Tóth Tihamér atya erkölcsnemesítı mőve. nem velük kellene interjúznom. hogy egészségtelenül az önkiclégítéssel próbálja ellensúlyozni magányát. hogy beszéljenek róla. amelyik eqy olyan többé-kevésbé macsó kultúrában.az önkielégítésre fanyalodnának. Ezek szolgáltatják az alapot az ember saját szexuális fantáziálásához. Nagyokat ásítva lapoz hol ebben. megint sokáig azon töpreng. hogy az egyedül elkövetett titkos bőn a szervezet összeomlásához vezet. talán azért mert a kamaszkorhoz és a szexuális partner hiányához kötjük: az onanizál. de szellemi erejét bizton kikezdte. ezért ellenkezik az önkielégítés Isten céljával. a csüggedtségét vagy a csalódottságát. Ebben így ír: „Nem állítom. és minél fiatalabb korában és minél erısebben kerül valaki e bőnnek szomorú zsarnoki igájába. viszont magán sem akar. Romhalmaz alatt nyög benne a szellem és nyomorult szenvedélyek szégyenletes igája alatt az uralomra hivatott királyi lélek. mint a magányos. Valamiért mégis az onanizálás az a szexuális tevékenység. Közben még fel-felsóhajt. Isten Igéje alapelveket tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. hogy felkeljen az ágyból. A maszturbáláshoz esetükben semmi bőntudat. a szexualitásról viszont annál többet." De az interneten is számos hasonló intelem olvasható a témában. értelmi képességeit aláásta. aminek könnyen a rabjává válunk. javasolták. magadra hagy vergıdı kétségbeesésben -. mint a mienk. A szex egyértelmően két ember számára van. aki nem tud uralkodni másokon. mint hogy . akiknek más típusú szexuális problémáik sem igen voltak. ha úgy volna! Szeretne is mássá lenni. És ami talán az egészben a legszomorúbb: ezt a bőnt gyógyítani nagyon nehéz. Ezek pedig . filmek. ho^y a börtönökben heteroszexuális férjlak inkább választják a kényszer szülte homoszexualitást. de a legkevésbé tárgyait szexuális tevékenység. amiért nem tudnak elég érdekes dolgokat mesélni. a közmegegyezés szerint a legkevésbé „férfias". hog)> Isten szerint az önkielégítés rossz dolog. már-már unalmasan normálisnak gondolták magukat. nem kételkedtek saját férfiasságukban. A szexuális izgatás és öröm olyan képekhez kötıdhet. Arca lehet. A szexet Isten az ember jnagányosságának' megszüntetésére teremtette. hogy szeretettel kérı édesapja szava. Az önkielégítés! a Biblia sehol sem említi. Ezt a késıbbi házasságodon belüli szexuális életed szenvedheti meg. arra esetleg idegzetének megrendülése is vár. Érzelmi pótlékként fordulnak az önkielégítéshez a problémáikban. de ennek érdekében nem tesz semmit Olyan. nem is kérkedtek vele. azt a normális (felnıtt) szexuális élet részének tekintették. Csaló ez a bőn és orvtámadó. akinek elemista korában még kötelezı olvasmány volt Dr.

Ne hülyéskedj. mindenki kipróbálja legalább egyszer. és közben kitört a nyaka? . kipróbáltad. a saját fasz teszopása is közönségesnek mondható férfi-ábránd. iszonyít gusztustalan. mert amikor én próbáltam.Azt tudtad.annyiban is köze lehet a maszturbáláshoz. hogy lehetsz ilyen undorító? . . keveseknek sikerült.Persze.közös onanizáláshan.Dehát te mondtad. . hogy mindenki kipróbálja. Egy farok a szádban.Na ne.. hog)> megpróbálta leszopni magát. hogy tövig a szájában volt a saját farka." HATÁR GYİZİ BUJÁLKODÁS Ha megmondja mért én megígérem Senkinek róla szólni nem fogok Árulja el koldus úr kérem Mért onanizált és zokogott Mért onanizált és zokogott a Pincevécé párás húgyszagában? Tán az öregség meghibbantotta? Szidja? Becézi? Mit mond magában? hát még mindig bujálkodással telíti loppaljáró álmait? ilyenkor más ember már elfásul csecsre-farra ritkán hederít . sokan próbálkoztak vele. hogy úgy halt meg a csávó.Csak azért. .. . úg}> találták meg. az baromi undorító. De nekem eszembe nem jutna.Es sikerült neki? . Megemlítendı még. . kegyeletbıl.Micsoda. hogy az önkielégítés egy sajátos esete. hogy minden harmadik általam megkérdezett féiji részt vett kamaszkorában -gyakran pornó videó-nézéssel feltuningolt . Ahogy a Shop-Stop szereplıi fogalmaznak: „.Persze hogy azt mondtam.

Korábban majdhogynem egy térben voltam a húgommal. Tizennyolc éves koromban elköltöztünk. amikor rájöttem. és nem kötelezıen kell. hogy siker koronázza kisiparos fáradozásait húgyszagú setétjén legugyorodva oly sebesült! s mi szégyentelen! nyeli a vizelde nyilvános odva -sír nem ér rá törıdni velem Tizennyolc éves koromban volt egy eszelıs.mert még mindig rázza! ki egy ötöst ki egy koronást hajít kívánom. igaz.mire számít? hogy kigömbölyödve a bádog tükrén majd ott terem a süldılány fénylı fara-gödre s beakaszt neki nagy hirtelen? hetven után is a combja-táró ringyóálom?! oly megigézı?! elsül? nem sül el? öreg a káró? nem zavarja közben a nézı? ennél keserőbb elszántságot ily sírva-zsaroló gyönyört! ingere már a kantárizomra hágott ám elélvezıben . A felsı ágy tartozott az én félszobámhoz. Akkor fedeztem fel egy csomó mindent. hogy Beethoven valahányadik szimfóniája az elélvezés ritmusát kottázza le.félbetört sapkájába . hogy lehet dugni. az alsó a húgoméhoz. hogy elkezdtem magamhoz nyúlni. és 85 . pazar. győlik. lett is belıle kapcsolat. Győlik. hogy jó. az emeletes ágy volt a térelválasztó. a másik minden mozdulatáról tudtunk. lett saját szobám. egyszerően minden kurva jó. Ez egy idıben történt azzal. késlelteti. Persze az elélvezés más. felszabadító szexuális élményem. hogy leszopnak. intim terem. akkor volt elıször. aztán kirobban és lecseng. lehet. Nem volt az ember egyedül. addig nem is nagyom kerestem ezeket a tereket. hergelıdik. ha onanizálsz. jó. például az nagyon nagy flash volt.

amennyi kötelezıen velejár. hogy megjegyzem valahogy ezt az érzést. de még nem termeltem spermát. végül is annak olyan az alakja. Rögtön elhatároztam. hogy valami nem stimmel. kényszeres gondolat. Hebegtem-habogtam. akkor kéjes érzés tölt el. de ı nem fogta meg a faszomat. a többiek kiröhögtek. akkor sikerülni fog ez meg ez. ha kúrsz valakivel. ki hogyan. Tudtam már. is. Úgyhogy az én fü-tyim. amin eléggé meglepıdtem. valószínőleg a légzéssel lehet irányítani egyébként. és nem jött be. (Mutatja az ujjai között. hogy húzogatni kell rajta a bırt. Egy barátommal képeztük magunkat a témában. és akkor majd nagykoromban össze tudom hasonlítani az orgazmussal. hogy ez mi a fasz. vastagodó makkal. egyszer szünetben megbeszéltük. és elszántan. hogy le volt nıve a fitymám. de azért váratlan volt. Annak idején mi mindent megbeszéltünk egymással. Szigorúan ruhában csókolóztunk. akármit is mondanak a falubeli öregasszonyok. Az elsı elıidézett viszont érdekes módon nem magányos akció volt. vagyis az önmegtartóztatás mindig valami szociálisan jónak volt az ára. el nem tudtam képzelni.más. de az erekcióná) tovább nem jutottam. Elélvezés alatt természetesen az érzést értem. nem volt zuhanyrózsa. olvastam az „orvos válaszol" típusú rovatokat. beszélgettünk az élet nagy dolgairól. csajjal voltam. felfelé haladva hegyesedik ki a sok pödrés-tıl. Bőntudati reflexek nem kötıdtek az önkielégítéshez. Sikerült is elélveznem. Abszolút érdeklıdı voltam. Erted. Rájöttem. és akkor megkérdezte. semmi nem jött ki belıle. hogy a két tenyerem között sodorgattam. vagy nem tudom. ami nem pisi. Hatodikos koromban már megvolt az infó. Nem gombaforma. csak pár puha. Nyolcadikos általánosban az akkori nagy szerelmemmel. hogy a cél érdekében a makkot fedı bırredıt kell húzogatni. Nyilván az is félrevezetett. hogy jött belıle valami fehér. olyan körülmények között. Az Ifjúsági Kislexikon azt írta. negyedikes általános iskolás koromban. kérlek szépen.) De akkoriban már a Feri nevő nyolcadikos produkálta magát a kisgyerekeknek. de mi mind a ketten azt hittük. hogy azt húzogatni lehet. mert nyúlós. Egy barátomnál gyömöszöltük egymást. aztán mondtam. Verni viszont nagyon késın kezdtem csak el. Úgy ingereltem. Azt gondoltam. és amikor én elmondtam. Elıször spontán éjszakai magömlésem volt. hogy az ágyon voltak mondjuk öten. amit ık javasoltak. Teljesen magamtól. hanem a kádban fekve ingereltem a vízsugárral. igazából nem is bőntudat volt. hogy hányszor szoktam kiverni a farkamat naponta. Maradtam továbbra is a sodorgatós módszernél. a fájdalommal nem törıdve húzogattuk a herezacskónkat. Tudtam. nem voltam még ivarérett. Aztán kipróbáltam. Bekapcsoltam a dolgot ilyen lemondok-kapok tranzakciókba. Elég késın kezdtem el önkielégíteni. hogy a herét nevezik makknak. amin rendesen meglepıdtem. amin eléggé meglepıdtem. Én pedig szerelmes extázisban beleélveztem az alsógatyámba. hogy a maszturbáció nem szégyen. nem sorvasztja el a gerincvelıt. Szép kerek melle volt. ha az ember enyhén neurotikus személyiség. sétáltunk valahol a kamaszkori barátommal. maximum annyi. Kicsivel késıbb el tudtam érni azt az orgazmusszerő érzést. ha nem vered ki. én ugyan benyúltam a pólója alá. Hatodikban. hogy ha ingerlem a fü-tyimet. hogy mi ez. Nem húzogattam. A klasszikus húzogatós módszert csak késıbb ismertem meg. nem tudtam. és azok mesélték. és húzogattam. azt a módszert akkor még nem ismertem. vagy egy kis átlátszó csepp. Nagyon korán elkezdtem maszturbálni. mi meg a földön feküdtünk. hogy ez késı-e. nem beszélgettem elıtte errıl senkivel. hanem rakéta. 87 86 . vagy nem jött semmi.

elment az utolsó busz. A huzat alatt viszont soha nem találják meg. hogy meg fogja látni. mert az számomra is nyilvánvaló volt. de azért jól szórakoztam. Egyszer még fegyelmi is lett belıle. hogy valami nincs rendben velem.hogy én még soha. aztán egy nagy pohárban bebasztuk a mikroba az anyagot. Eléggé furcsa volt. Az elélvezés már akkor is ugyanaz az érzés. otthon akárhova dugom. Ezen is elszégyelltem magam. elvoltam vele minden különösebb szándék nélkül. Tizenegy-tizenkét éves koromig egyáltalán nem érdekelt a faszom. A használati utasítás birtokában aztán célirányosabban próbálkoztam. Akkoriban kezdtek el keringeni a hírek arról. vezettem tovább. leoltottuk a villanyt. Technikai problémám soha nem volt. hogy abban a korban a fiúk már verik. ami után az egykorú fiúk benn maradtak az öltözıben. meg kellett néznem a lexikonban mi az. hogy tizenegy éves vagyok. mint az életben. Elıször abszolút a fantáziámra 88 Olvastam az Adrián Mole naplóját. két nı ugyanazért az árért. nagy örömet nem is okozott. aztán felfedeztem. Arra ébredtem. próbálkoztam tovább. Emlékszem egyszer olyat vettem. hogy olvasson 89 . csak nincs sperma. Egyszer volt olyan. és akkor mondtam a mamámnak. mert azt gondoltam jobban megéri. még csak nyolc éves voltam. ami felhabosodott. Elıször az ember nyilván két helyen csinálja. mert annyira belefeledkeztünk. kikutatják. pont fordítva. aztán rájöttem. hogy elfürödtük az összes melegvizet és a portás se tudott hazamenni. hogy felhalmozódjon bennem a cucc. én meg azt se tudom mi az. Ez már nyár legeleje volt. aztán egy idı után sikerült. Rend-szerescnjártani edzésre. amin meztelen csajok vannak. Tizennégy évesen kollégista lettem egy évig. maximum annyi. Aztán egyszer eltőnt az autóból. és befostam. de nem szóltak semmit. a vécében. hogyan kell. a vécén és az ágyban. akkor sikerült elıször. hogy. hogy például kivertük közösen pornóra. hogy ezt hogy kell csinálni. de az inkább csak mintakövetés volt. amin két leszbikus nı volt. hogy kinek sikerült már elmennie. kábé nyolc éves lehettem. se más fasza. Nem voltam biztos a dolog helyességében. hogy elmentem. Elıször csak brahiból vettem én is a többiekkel. és üvöltött. Nekem nagyon késın sikerült elıször. nézegettem a képet. hogy a legjobb neki. nem tudtam. mióta vagyok benn. Azt viszont el kellett dugnom az anyám kocsijának az üléshuzata alá. se a lányok puncija. a húgom nyolc. hogy milyen jó dolog a maszturbá-ciót a képnézegetéssel összekötni. Volt emeletenként hat vécé. mégis álmomban történt a dolog. Jó korán kezdtem. ami nyilván érdekelne téged. és ezen szétröhögtük magunkat. Megvettem. kijött egy csepp. Aztán tizennégy-tizenöt évesen már csináltunk olyat. hogy magömlés. közvetlen ezután elutaztunk nyaralni. nagyon kíváncsi arra. Fogdosni fogdostam ugyan a fütyimet. aztán fél évig megint semmi. meg a kezemre bíztam magam. és nem volt spontán magömlésem sem. nem engedtem. Meg a feszültség. vezettem egy ktcsit. és hiába próbálgattam elıtte. mire végeztünk. hogy az iskola mellett egy trafikban árulnak olyan autószagosítót. talán emiatt sikerült rendesen lelazulnom. de nem ment elsıre. bárki bárkire rányit. hogy mit olvasok. én meg elég gyakran beültem az autóba. ahol folyamatosan errıl van szó. Már egész kis koromban fogdostam magam. beültem a kocsijába. jött értem anyám. azt azért érzi az ember. húúú. aki elsınek kész lett. Gondoltam. de nem élveztem el. esetleg a fürdıkádban. biztos megtalálták. senki nem tudta. vagy erkölcsi megítélésében. Nyilván technikai problémáim voltak korábban. tizenhárom éves koromban. nyitott család. de errıl nem tudok többet mondani. de nálunk az rizikós volt. a leggyorsabb volt a bajnok. mert tudod.

Egyszer általánosban közös onanizálásban is részem volt. Kár. és reggel átvettem a pizsamanadrágomat. Az elsı úgy történt. a húgom nem kérdezett rá. Viszont ezután. Iszonyú jó volt. én meg nagyon be voltam parázva. hogy szoktam-e maszturbálni. Kamasz koromban kísérleteztem az önleszopással. de még hosszabb absztinencia idıszakokban sincs. Bár nálam ott kezdıdnek az igazi problémák. Közben folyamatosan ment a kommentár. és ráköptem a lepedıre. ahol a magömlésrıl van szó. Persze csak akkor. hogy nem nyújt elég örömöt a szex a feleségemmel. Mindenki nekiállt. mert oda se figyelt. és mondtam a papámnak. valaki felvetette. amit én nem teljesítettem volna. és az nagyon jó volt. a haját buzizta. pedig arra nagyon vágynék. És akkor az apám. mint a többiek. és nem ettem legalább fél napja. csak polgárpukkasztani akarok. nyilván jóval kevésbé szakszerően. hogy mi lesz. mert az még kínosabb lett volna. hogy huzigáltam. anyám már kidobta a szennyesbe azt a gatyát. aztán azt mutattam föl. Mire ı azt válaszolta. hogy megvolt az elsı magömlésem. tök semleges hangsúllyal olvasta fel. kimentem reggelizni. Spontán magömlésem egyébként már volt korábban is. aki melett maximálisan felszabadulhattam a szex terén. hogy mi történik. csak más dolgok nem mőködtek." Spontán magömlésem soha nem volt. ahogy hazamentem. hogy a teljes makkom be tudom kapni. Az igazán nagy izgalom az volt. Táboroztunk és egyszer csak. én meg nem kérdezhettem. Sajnos a mi kapcsolatunkban nem a szexualitás volt a fı összekötı elem. Azóta is mindig ı van elıttem önkielégítés közben. amikor már mindenki nagyon be volt indulva. de direkt egy olyan résznél adtam neki oda. de a mai napig is csinálom. hogy fel kellett mutatni. ami korábban nem. mindenkinek ki kellett vernie. erre azt mondta. Rádöbbensz. hogy: kell. hogy énnekem ez nem megy. legjobb esetben puszit tudtam adni rá. ami nagyon ciki volt. hogy igen. én meg lapítottam. huszonkét centi. De nem volt apelláta. mi voltunk az a pár. mert én már nagyfiú vagyok. megnyílt egy új világ. ki az a valaki. kinek mekkora gecifolt van a lepedıjén. De semmi. hogy már vérzett. és valami furcsa érzés kíséretében kijött valami. Lehet. amirıl mindig álmodtam. ha ki kell mondania a szót. Hiába hazudoztam minden hülyeséget az anyámnak. akkor volt. Szexuálisan. Otthoni 91 90 . Az a bizonyos kedvenc testrészem. hogy nem kell megijedni.fel a könyvbıl. mert akkor még nem vertem. hogy olyan nagyon kényelmetlen a pozíció. hogy mi van. van. mi az. Igazából egyszerőbb a fütyid másik végére keresni valakit. hogy egy fasz van a számban. Akkor attól a friss komplexustól is megszabadultam. Az elsı orgazmusomat soha nem fogom elfelejteni. néha elértem a nyelvemmel a makkomat. amirıl beszélünk itt már egy ideje. Tudtam. hogy te is mőködsz. hogy normális szex esetén le fogok szokni a maszturbálásról. Volt már olyan barátnım. akiket valahol az utcán láttam. Úgy ment az ellenırzés. nem volt olyan. akivel korábban nem beszélgettünk errıl. azt hiszem. hogy nem. vagy majdnem a számban. ha lazítok elıtte. abban kézzel ezerszer ügyesebb vagyok. hogy: „Jó-jó. amit ne teljesített volna. hogy nem mindegy. Idıközben megházasodtam. nem pedig magának a makknak az ingerlése. Kíváncsi voltam. Iszonyú idióta helyzet. hogy verjük ki a farkunkat. Fiatalabb koromban azt hittem. de azért megijedtem. hogy véres az alsógatyám. vagy idegenek. evidens volt. Aztán hetedik körül már nagyon intenzíven vertem. rögtön kivertem. ez is milyen infantilis idiotizmus. megkérdezte. mint most. mondtam. csak finoman. ha azt válaszolom. naponta háromszornégyszer. aztán mire visszamentem. illetve nem tudott olyat kérni.

Ezt most ugye nem azért kérdezed. Engem a volt barátnım le akart szoktatni róla. amik átterjedhetnek nıkre is és meddıséget okozhatnak. nyomtam bele testápolót. Elıször nyilván én is a pornószájtokat nézegettem. hogy az a jó. Olyankor magam elé képzelem a legutóbb látott izgató jelenetet. és leszokni is csak úgy sikerült. Csetelés közben kiverni olyan. leszoktam. fıleg. Szóval lehet. olyan képeket. a faszverésre is. hogy nekem ez van. aki együtt fürdött öccsével. hogy egész életemben rá voltam kattanva a szex minden formájára. mondjuk azt azért nem. Egy fogmosó poharat kibéleltem vattával.szex közben nem tudom a fantáziámat elıvenni. hogy nem szabad ilyet csinálni. mitıl van ez a betegség. meg filmeket nézek közben. folpackból csináltam rá szőzhártyát. de valami megmaradhatott. Aztán az elsı lökésnél betömörödött a vatta. Csak attól félek. 93 . Olvastam az egyik Magyar Ifjúságban egy lány levelét. sıt. Lett egy betegségem. Ezt azért nem akarom kockáztatni. az egyiknél lapostetőt is kaptam. De már két hete. persze csak úgy izgalmas. hogy fáj. Szóval totálisan tönkrement a szexuális életem. mert az idık folyamán nagyon megtanulta mi okoz neki nagyobb örömöt. hogy izgalmasabb. viszont az öcsiké mondta. majdnem kitört a faszom. azt nem fogja felizgatni egy nı. mert azt már tudtam. Tök sokáig semmi gondom nem volt a dologgal. Persze azért akkor maszturbálok csak rendszeresen. másrészt vannak olyan típusai ennek a betegségnek . hogy fizikailag nagyobbat élvez az illetı. hogy aki sokat maszturbál. ha távol vagyunk egymástól. mire rájöttem. Két év kellett. de aztán ráébresztettem. Nem potenciagondokra gondolok. illetve csináltam. de amióta kitaláltam magamnak ezt a katolikusságot. Azt alapvetıen pornónézés közben csinálom. Tudod. ha egymás elıtt is csináljuk. hanem semmiféle szexre. hogy ez egy kattanás nálam. éve a faszomon is megjelentek. és csajjal se nagyon voltam. Azóta olyan másfél havonta elmegyek álmomban. Mégpedig azért. csak ha egyedül vagyok. hogy mindenféle módon voltam már csajokkal. hogy a kitöltöttség érzése is meglegyen. hanem arra.nem biztos. Én még egy vibrátort is vettem a feleségemnek. azokra vertem. hogy kattanás. de van rá esély -. amin mindenki röhög. hogy egyáltalán nem gondolok a szexre. én a puncira vagyok legjobban ráindulva. mert nagyon keveset megyek emberek közé. Itt most kizárólag a fizikai élvezetrıl van szó. kiskorodban még azt hiszed. Elég kreatív gyerek voltam. mert két 92 Lehet. ha a másik is tudja. azóta egyszer se vertem ki. de kábé két éve megkaptam a büntetésemet. hogy el tud törni. Erre nyilván azt válaszolta Veres Pál. ami persze erre felállt. A kezemen voltak régebben szemölcsök. és fogkefével megmosta fütyijét. Egyszerően álszentség az önkielégítést tiltani egy kapcsolatban. Aztán valahogy magától átszoktam a dologra. mintha a másik elıtt vernéd ki. ha síkos. törökországi import. mert látszik rajtam? Az igazság az. azt azért szoktam várni. és hatalmasat tudok élvezni. ezeket kivágattam. úgyhogy építettem mőpinát. ha magának csinálja. Egyrészt nem szívesen mutogat az ember egy szemölcsös faszt. min dolgozol. kétszer is kiírtunk haverral közösen. ha beszélünk róla. ilyenben nem voltam még. amiken lányok maszturbálnak. nem a faszverésre. Ez ilyen aszexu-ális állapot.

fıleg tornaórán. miközben persze szégyellem is. és akkor nagyon megsajnáltam a lányokat. kivéve. de a makkom átváltozott tüskés gesztenyévé. mert ha lehajolnak. hogy a papírt berakom a fitymám alá. testápoló. és a faszomat átpréselem ezen a lukon. hogy azért. . Az elsı szexuális emlékem viszont az. sokkal hamarabb elkezdtem. kifejezetten nekem. és szúrta a szám. Közben a haverjaim nyomatták a sztorikat. beleláthat a segglukukba. hogy síkosán még jobb. de nem akarok kiszállni. Az apámmal nem nagyon beszéltem a dologról. Ehhez képest arra ébredtem. az a legtutibb.én viszont a következı' fürdésnél kipróbáltam. érdekes módon engem a hónaljszırzet is izgatott. rendesen gennyedzett. aztán felébredtem. Szóval nem valami kellemes emlékek. hogy dugunk. de leggyakrabban egyszerően étolaj. mert nem szeretem a törölközést. a felnıttség jele volt az is. Az apámnak egyébként baromi nagy fasza van. Pontosabban elkezdtem szopni. meg csávót is szoptam már álmomban. amíg nem kezdett el baszni. meg is nıtt. Ilyen volt még. nem ismerek annál kínosabb dolgot. Meg még arra emlékszem. de azért álmodtam olyat. ilyesmik. mint én. Biztos volt bennem valami mazo is. a víz már kihőlt. Szerintem én puncit kiskoromban nem láttam. és emlékszem egy álmomra. aztán egy idı múlva rám szól az óvónéni. hogy másfél méterre elspriccelt és úgy kellett levakarni a falról. szappan. persze leginkább ı beszélt róla. hogy valamiért azt hittem a törököknek olyan a bır a faszukon. el is élveztem. és át kell juttatni egy üzenetet a szomszéd cellába. Szerintem nekem nem volt kihagyás a fütyimmel való foglalatosságban. Eleve mindig nagyon durva szexuális álmaim voltak. Néztünk pornót is. és üvöltöttem. hogy akkor mind a ketten megmutatjuk. alsóban már láttam pornóújságot. de álmomban egyszer leszoptam magam. meg hogy legalább naponta kiveri. ami nagyon fáj. én elı is veszem. Akkoriban már lestük a lányokat. és napokig rettenetesen fájt. erre a kislány elfut. Aztán rájöttem. hogy oviban úgy megyek vissza a terembe a vécérıl. Ébren nem próbáltam soha. Ja és amikor fitymaszőkületem volt. Én arra nagyon rá voltam kattanva. Volt otthon egy pár plüss állatunk. és ezzel a plüssel simogattam a makkomat. hogy az egyik bukott gyerek megbaszta a macskát. mit tudom én nyelvheggyel. egy ideig még próbálkoztam. meg hogy a nagyanyámnál nyaraltam. egy nı mellbimbóját összeszorítják egy fogóval. és azt találom ki. Ennyi. hogy börtönben vagyok. hogy kitőröm a fütyimet. meg pornófilmeket is. és azt mindig vizsgálgatni kellett. hogy megbeszélem valakivel. legalábbis csak olyan emlékeim vannak. amikor mosta az anyám. minthogy értelme lett volna.Amire konkrétan emlékszem. eleinte még egy átlátszó csöpp is nagy eredménynek számított. és ı a hasamra paskolja a vizet.Mi az elsı emléked a faszodról? . egy ideig úgy önkielégítettem. vele nincs semmi ilyen emlékem. aki feltépte. melyik szırösödik. Van egy húgom is. akkor elvittek orvoshoz. hogy a herém nehezen akart leszállni. Nekünk egyébként nem volt videónk. amikor anyám egyik pasija áthozta az övét. és lemasszírozni. azt mondta. leginkább egy szadista jelenet van elıttem. és feltőri rajta a bırt. vissza tudott csusszanni abba a csatornába. amiben az uraság odavet egy marék pénzt a cigánylányoknak. ami így visszaemlékezve nagyon kemény lehetett. azt ma is látom magam elıtt. hogy egész a tövéig vissza lehet húzni. ter94 peszállásban jártam. Mondjuk ekkoriban már vertem a faszomat. és tetszett. amit a nagyanyám azzal magyarázott. hogy egy komoly férfi jobb oldalon viseli a faszát. ez egyébként nagyon sokáig így maradt. mert gyakran véresre vertem. tulajdonképpen a mai napig rá vagyok. Állandóan keringett valami történet is. összesen két dologra emlékszem. de az anyámról is álmodtam ilyet. hogy felhúztam a bırt. mint pornóújságot venni az újságosnál. és valami Jókai film ment a tévében. melyiknek mekkora a melle. meg téma is volt a családban. például hogy beledugom az egész fejem a pinába. sokkal fiatalabb. hogy az anyám fürdet egy mőanyag kádban. hogy elélveztem. 95 . a falon van egy nagyon szők lyuk.

a fürdıkádban. Levettem a hangot a tévérıl és úgy vertem a faszom. hogy szőz vagyok. Például az. Akkoriban tulajdonképpen folyamatosan vertem. amilyenekbe egyébként nem kerülnék. én valahol a középmezınyben. mindig megpróbáltam végigcsinálni. hogy közben pornóújságokat nézek. Ez a dolog attól teljesen függetlenül mőködött. de a maximum az volt. Jó. A szakközépben minden csávó folyamatosan a kúrásról beszélt. akkor is. tudod. a normál szexben soha nem ér ennyi. mert mindenféle káros következmé nye van. amikor behunyom a szememet. úgy villognak a képek. akit egyébként mindenki megkúrhatott. nyitott ablaknál. és akkor napokig fáj és viszket. nem? Most van egy csajom. hogy túl sokáig együtt maradunk. ketchupos üvegbıl. hogy ne maradjak ott. Biz tos. vagy szerelmes vagyok-e valakibe. hogy csak megját-sza. eddig még senkivel sem jártam fél évnél többet. Vagy egy fél órát ültem a kezemen. és ha nem voltak otthon. Jó párszor megpróbáltam leszopni magam. nem egészségügyi. nagyon jól szop. ami abból áll. mint most. el tudom húzni órákig. tusfürdıt. mintha egy idegen verné ki. tizenöt centis. hogy hogy néz ki a nı ahhoz képest. Általában használok valami síkosítót. Egyszer sem hátráltam meg. hanem szexuális. Elmész szombaton egy diszkóba. rögtön elsıben sikerült meg96 kúrnom egy csajt. abszolút értem. nyári táborban a bokorban. a szexuális felvilágosító könyvek. ezért innom kell. meg eléggé gátlásos is vagyok. az igaz. olajt. és akkor utána olyan volt.De például az egyik szomszédunk nálunk tartotta a pótkulcsát. de az ujjazásnál már befostam és leálltam. mondjuk az is tök izgató. akkor ugyanúgy elkezdenek dugás közben is beugrani ezek a képek. mert különben teljesen begyulladna a végére. hogy a könyvtárban a szabadpolcos Káma-szútra lapozgatása közben vertem ki. Az igaz. HÉV-en. nyilvános vécében. hogy abbahagyom. ki az. hogy nagyon idegesített. plüss ál latokból. már ment a csajozás. aki pasizni jött. nem okoz akkora élvezetet. És tényleg elég érdekes helyzetekbe keveredtem. Az nagyon más érzés. tíz perc után viheted is. rögtön látod. Aztán szakközépben. Ma is szeretek úgy szexelni. tudta. csak a többiek miatt. állandó versenyben voltunk. hogy közben minden kis zajra figyeltem. ezért például. hogy épp járok-e valakivel. hogy olyan szituációkba kerüljek. amit a hangja alapján gondolsz róla. és ezeket ki is próbáltam. Vagy kipróbáltam azt. nem voltak csajaim. Tudod nekem nincs olyan jaj de nagy faszom. én mondjuk táncolni nem tudok. én kezdtem el kezdeményezni. még ha stabil nım van. és ha szerencséd van. Nagyon sokat kurváztam. akik kifejezetten ezt szeretik. vécépapír-gurigából. ha ott a csávója. hogy megláthatnak. csak magamra kell figyelnem. ha már elmentem. Vannak csajok. aztán kiverik a farkadat. a pornó is az. mert akkor bunyózni kell vagy menekülni. az másik vá rosban volt. egy csomószor tök kényelmetlen helyzetben is. amíg teljesen elzsibbadt. volt olyan. hogy kényszeres voltam. egy csomószor megfogadtam azó ta is. meg kö vérebb is voltam. nem lehetett olyan repedtsarkú. hogy másfél órán át jól megmasszíroznak. Általánosban még érthetı volt. hogy filctollat dugok a seggembe. Egy idıben komo- 97 . meg a Veres Pál is felizgatott. végül ı rakta be magának. satöbbi. hogy nem tudok rendesen dugni. a négyes út menti kurvázásig elég sok mindent kipróbáltam. de nem hiszem. az apámnak kókadtan volt ekkora. az is jó volt.Beszélj még az önkielégítésrıl! — Kiskoromban mindenféle mőpinákat építettem. Igazából kukkolni szeretnék. Kivéve. meg egyébként ma is verem a faszomat. meg amit elmond magáról. de én abban sem vagyok valami jó. tulajdonképpen kényszeresen. . és tudod. egyszerre rengeteg inger. Fiatalabb koromban még sokkal jobb fantáziám volt. de . átosontam. mert azt gondoltam. szemüveges. ha a bikák bunyóznak értük. én igazából azt szeretem a legjobban a páros szexben. Szerintem. anyám szobájában miközben aludt. de aztán leszólítod. akit nem is kívántam. az idınként drámai tud lenni. mondjuk elég vastag. de egy csomószor olyan csajjal dugtam. A teljes testmasszázstól. Arra emlékszem. mit szeretnek a buzik ebben. akkor is. miközben bármikor benyithattak. ahogy nyögött. mint most. hogy a nyelvem hegyével megérintettem a makkomat. Ennek az idıszaknak egyébként már vége.

hogy kicsi a farka. mint akár egy szalonban. de vissza azért nem tolat. másoknál egy vagy több hosszabb-rövidebb periódus. A telefonból annyi derül ki. hogy beszélgetıtársaim nem tértek ki a nekik szegezett kérdés elıl. és bár az ember él a gyanúperrel. Kifejezetten gyakorlatoztam erre. hogy hányas a mellbısége. hogy valaha is hivatalból kényes kérdéseket leszek feltenni kénytelen. van aki ezeket az infókat búgó hangon próbálja becsomagolni. ez némelyeknél csak egyetlen rossz emlékő alkalom. Megy az ember a kocsival. közismert kúrógép. színvonalas kuplerájt nyitnom. A H I M T AG I N G AT A G Még szó sem volt arról. mégis szerepe lehet a dolognak abban. mikor egy férfitársam. Olyan kövér volt. bevallotta nekem a sokadik sör után: valójában mindig attól tartott. de ez egy idı után már nem zavar. járó motor. tehát nincs romantika. csak szopatás. behúzott kézifék. Én viccesen megjegyeztem: „No és. Megpróbálod másfél óra alatt magadba szerettetni. ezért kellett újabb és újabb nıket meghódítania . A különféle statisztikák egybehangzóan állítják.lyan gondolkodtam azon. hogy ez ne zavarjon. De háromnál többször nem mentem vissza ezekhez se. Persze már kielégíteni is csak a legritkább esetben tudod. hogy odáig jussak el egy kurvával. En épp ezért fel is készültem. de érdekes volt elveszni egy ilyen hatalmas zsírpárnában. hogy mikor bukkannak föl a stricik a bokor mögül. milyen az állag?" Heves reakciója megdöbbentett. hogy meg fog állni.hogy újra és újra megnyugtassák: akkora. Mindeközben az volt a cél. hogy az elevenjére tapintottam. hogy itt valójában burkolt gyógyszer-reklámról van szó. Éreztem. Ott egyébként tízpercenként ugrik az óra. hogy a végén ne kelljen fizetni. De engem soha nem zavart ha egy nı ronda. hogy nem kellene-e egy nagyon profi. hogy mit tud a másik. ahol több nı van. jobban érdekelt. hogy olyat te még nem láttál. na általában az a ronda. hogy merevedési problémája majd minden férfinak volt már legalább egyszer az életében. Manapság ez a nem oly rég még tabunak számító téma óriásplakátokról köszön le ránk. de szerencsére nem vágtam bele. próbálja persze kilıni a legjobbat. és voltak persze nagyon jók a tapasztalataim is. amit a bal kezemben tartottam. mint az átlag. De van rengeteg horror élmény. ha igazán nı. Folyamatosan parázol. elhatározza. A témával foglalkozó weboldalak élesen megkülönböztetik a pszichés és a testi eredető potencia-zavart (ez utób99 . sıt rendszerint egy kés is volt nálam. hogy elvegyék a pénzedet meg a kocsidat. ott nem úgy nézik az órát. Legjobban lakásra szerettem járni. és hatezerbe mennyi fér bele.

amelyeket magával szemben támaszt). több mint érthetı) féltudományos: „A tünet értelmezése az. Ezen lelki okok egyike maga a teljesítménykényszer.lelki okokra vezeti vissza ingadozó teljesítményét.véletlen' benyomásra vezeti vissza. mert a fiaskótól megingott önbizalma hím hajlamos magában keresni a hibát . e „pótlékok" egyike sem lesz kielégítı.vicctémának sem utolsó. ezért nem áll föl rá a farka. Mások a túlzásba vitt önkielégítéssel hozták összefüggésbe a dolgot. Az internetes fórumok örökzöld témája a részleges impotencia. az incesztus-tilalom nem engedi meg. szexuálisan túlértékeli. Ilyenkor szexuálterápiában a közösülés tiltása ezt a teljesítmény centrikusságot küszöböli ki. halálig az elkúr". szorong. a kamaszodó fiú tehát helyettesítı tárgy után néz. Karinthy Ferenc a következı kecskerímmel válaszolt: „Nyelve ha van. mint magyarázattal.a következı magyarázattal szolgál: Gyerekkorban. Érzésem szerint ez a magyarázat több ponton sántít. Vagy azt. Vagy azzal. A beszélgetések résztvevıi saját problémájukról általában múlt idılten beszélnek. az alkoholt nevezték meg okként. Freud a múlt század tízes éveiben így ír: „A páciens. Am ha vágya gyerekkorban túlontúl az anyához kötıdött. a hozzászólások hangneme (egy ennyire intim ügynél az ilyesfajta távolságtartás. Zelk úr.vagy azért. amit legtöbbször saját maga állított jel. Más úton. hogy a partner szexuálisan nem volt elég vonzó. frusztráció szimbolikus vagy konkrét megjelenítése egyaránt szerepet játszik. aztán a pubertásban. mikor a szülık is hajlamosak erotikus játékszernek tekinteni gyermeküket.kissé leegyszerősítve . én azonban azt tapasztaltam. Persze emellett lehet bármilyen szex. egyszerőbben: az anyát választja társnak.Próbáld az nyálast. 100 beszámolnak saját „gyógyulásuk" történetérıl. „nem állt föl rá". A leggyakoribb tanács: Ne magadra figyelj. hogy nagyon szerelmesek voltak. több beszélgetıpartnerem is elıhozakodott. hogy nem voltak szerelmesek." Ezután . tán azért.Nem. szexuális teljesítménye csökken. az pináját. a legtöbb férfi mindenáron meg akar felelni. . mely teljes kielégülést nyújthat. mások tanácsokkal látják el. Saját magára. mikor újra felébred a lappangó nemiség. akik kamaszkorban találkoztak a problémával. koncentrál." Egyébiránt az impotencia — hasonlóan az önkilégítéshez és a farokmérethez . egyfajta sporttá alakítja a szexet. Olyanok is sokan voltak. merevedésére figyel. önagresszió és a partner (vagy nık) iránti agresszió. petting. A nı vélt elvárásainak (illetve azoknak.bi a cukorbetegségtıl az érszőkületig számtalan egyéb bajnak lehel kísérı tünete). hogy a problémával küszködık túlnyomó többsége . ha többször is megélt már ilyenfajta sikertelenséget. stresszel. Vagy azt. hogy jól kielégülnek. lehet. mert így könnyebben kezelhetınek véli. akit feleségül választ. Amikor Zelk Zoltán kijött a börtönbıl. . Mások a fáradtságot. mintegy kívülrıl nézték magukat közben. az általa kiváltott szorongás idézte elı önmaga megismétlıdését. a szexuális vágy tárgya az anya. amit késıbb aztán „kinıttek". méghozzá azért. mert Freud elgondolása a nıi szexualitásról meglehetısen a saját korához kötött. orálisan. hogy azt a nıt. és a kurvát ágyasnak. Ebben az öndestriikció. és megcsappant nemi vágyáról és szexuális teljesítıképességérıl panaszkodott barátainak. valaki segítséget kér. amit két székely atyafi párbeszéde tár elénk: . hogy az anya továbbra is szexuális tárgy legyen. Fia a férfi teljesíteni akar egy elvárást.Az segít? . alkalmat ad az összekacsintásra. gátló hatást vált ki. Igencsak emlékeztet e javaslat arra a megoldásra. pl. a fentebb vázolt leegyszerősített formában mára közkinccsé váltak. Vagy azt. ami pont ellenkezı. mert az arra áll föl. közismert és teljesen hibás gondolatmenet fonalán úgy ítéli. vagy azért. közösülés közbeni kielégüléstıl. hogy ezzel a férfi saját magát és partnerét is megfosztja a kölcsönös. . mert Freud tézisei. ám ennek ellenére az anya-szerelemmel. hogy az elsı eset emléke. akit szexuálisan alulértékel. Ennek eredménye. hogy nem tudtak a szexbe belefeledkezni.Nem megy az baszás. magát az elsı esetet pedig valamiféle .

Ki a gyönyörtıl már elıre részeg -Ha hozzájut. sülnék pokoli nyárson Inkább. elvéti az egészet És nyílt színen kitör a lámpaláz. mint ez a béna. Álmodtál Rhodust.K ARINTHY F RI G YE S KUDARC így jár. bamba száj Itt lenni véled és nem lenni boldog! . Szárnyadnak szők volt szőz rózsád. Süllyednék el. szörnyőt és merészet. ki csak rajong és nem vigyáz. Shiráz Most itt az árok s a hideg kiráz S kietlen kút a pelyhes rózsafészek.

akkor utána még kilencszer dugtam meg. Olyan is volt. Például: nem akartam lefeküdni a csajjal. se a lánynak. megjelenik elıttem a lucskos punci képe. az volt a harmadik menet. hogy szeretkezés közben lekonyult a faszom. és már cselekszem is. elönt az a gondolat. hogy meg se jött igazán. meg akarom dugni. hogy már közben abbahagytam. aztán mégis lefeküdtem. Mikor leesett a gumi már rég túl voltunk mindenen. hogy egy másodperc alatt elélveztem. De egyik se volt túl nagy trauma se nekem. hogy hú. mert elment a kedvem. Volt. hogy abba becsusszan az én fütyim. mikor meg rögtön elélveztem. A szexszel kapcsolatban vannak kellemetlen emlékeim is.Fojtott kacajtól borzong sima bársony Bıröd s a zugban reszket a homály: Vihognak piszkos. ahogy a focival kapcsolatban is vannak. mert benne maradt a lányban a gumi. utána az érzés. agyilag izgulok rá a csajszira. Ez volt a legtöbb életem105 . Halaszthatatlan dolgom akad ilyenkor. Nálam ez agyilag mőködik. ami azt jelenti. szemtelen koboldok. Olyan is volt egyszer. Csak hogy egy másik nagyon jó dolgot mondjak. az elég ciki volt.

mert elnyújtja a dolgot. Persze. Vagy reggel. aki csak annyit mondott. azt már tudtam korábbról. kétségbe esett arccal kérdezi a csaj. üdvözöllek a klubban. ahol nincs mód korrigálni. nem mentem bele. mondjuk én se értettem az apámat. ami. ne viccelj már. és akkor egy óra múlva sem állna föl. mint a csacsi. meg a csaj elıtt is zavarban vagyok. Merevedési zavarok meglepı módon idısebb koromban jelentkeztek. hogy dugom-dugom. elmegy az erekció. Aztán volt az is. Egész pontosan azt mondta. bármikor ránk nyithattak. Az volt a különös. ha nem egy hosszú udvarlás után sülsz fel. csak néha már untam a dolgot. hogy mi van. Aztán volt olyan is párszor. rengeteg energia-befektetéssel és nagy feszültségek árán sikerült ágyba vinnem valakit. tényleg nagyon akartam. hogy néha elıre szólok. ezt mindig piszi módon kommunikáltam le." Úgyhogy nem is paráztam be nagyon. fáradt voltam. hozzáteszem. mostanában már van az. legtöbbször még abban az órában. mintha magától értetıdı lenne. hogy ennyire radikálisan leviszi az erekciómat. Egyszer kúrás közben kiszámoltam. hogy belealudtam a szexbe. vagy ha nem azon az estén. fıleg érzelmileg labilis helyzetekben. elkezdtük csinálni. nem esem kétségbe. Fel voltunk pörögve. és ezért a csajok is úgy kezelik. mindenkivel elıfordul. nem kívántam. mintha mi sem történt volna. vagy nem tetszett a csaj. két löket. hogy: „Fiam. hogy többen voltak a szomszéd szobában. hogy azt hitte. Na ez még megismétlıdött háromszor.ben. De mindkét esetben ott a korrekció lehetısége. hát. Olyan is volt. Elmenni mindig el tudtam. amikor elıre figyelmeztetett. amikor elıször megesett. Egyszer még az is megtörtént. igazából akkor ciki. hogy a mosatlan pinaszag nem jön be. Az elsı éjszakák kevés kivétellel nem sikerülnek túl jól. mit tudom én. és hiába akarta a csaj. Reggelre meg bottal üthettem a csaj nyomát. Jó. valószínőleg ık is megijednének. ugye. direkt csinálom. a lány tökéletes volt. részeg voltam. Belegondoltál már abba. Merevedési zavar? Olyan is volt már. az nem is igazi férfi. hogy ott van-e a cucc a kondom végében. nem volt kedvem. és a nı erre mit reagál? És ugye a mutogatósnak se áll közben a fasza. de azt nem. idısebb alatt a huszon-sokat értem. hogy konyul le. de olyankor. Pedig az se állna semmibıl. aki harminc éves koráig nem tanult meg puha fasszal baszni. hát a következın. kábé tizennyolc éves koromban a dologra. ha pánikolni kezdenék. be voltam rúgva. hogy mit csinál a mutogatós. meglehetısen bonyolult mővelet. úgy kezelem. még ha elıször vagyok is a csajjal. ha nem érzem magam biztonságban. talán ha egyszer hazudtam. hogy nem tudtam elmenni. Húsz voltam. osztás-szorzás-spekuláció. így tulajdonképpen csak elnyújtja a kúrást. és éreztem. hogy hányszor. pedig az akkorra már megint jó kis bot volt. Vagy ha túl nagy volt a tét. hogy abban a pillanatban hányan kúrhatnak még a földön. Tehát végsı soron még jót is tesz az ilyen. mondom: megesik. és mindannyiszor ugyanaz a kétségbeesés a csajnál. ezért a csajok se tekintik a dolgot nagyon cikinek. belehatoltam. folytatjuk az elıjátékot. hogy elıfordult. ha egyszer elıfordul. Ez is segített helyretenni a dolgot. Szégyellem is magam miatta. Százból. Vagy tartós kapcsolatban eseti jelleggel. Volt ez a szag dolog is. De azért egy kezemen megtudom számolni. 106 107 . hanem egy egyéjszakás kalandban. nem nagyon szokták leellenırizni a csajok. rögtön másnap el is meséltem az akkori legjobb barátomnak.

az a legjobb. hogy elment a kedve. aki egy kicsit érzékenyebb. Mondtam. de az eredmény ugyanaz. hogy pornóképekre meg jelenetekre gondoltam. béna volt. hogy az elızı csávója hányszor kurta meg a HÉV-tıl hazáig. Mikor már rutinszerővé válik a dolog. meg szégyenlıs. mikor nem voltak otthon a szüleim. soha nem mondta. Pedig korábban ezzel a csajjal pcttingeltünk is. Nem volt könnyő rávenni. semmi gond nincs. Ma történik is crekció. Aztán volt egy szabad hétvégénk. Még azt is kipróbáltam. hogy elıtte sokáig nem szexeltem. oltári ciki volt a velem egyidıs nıvér elıtt beszélni arról. de semmi haszna. Szóval tudod én még szőz vagyok. de teljesen összement. mert már veled is elıfordult. tudtam. hogy a puncija nem ingerel eléggé. és akkor átszakadt valami gát. ı is szőz volt. de engem igen. Röhögd ki magad. akivel elveszthettem volna. Tizennyolc éves lehettem. de nem váltottam ki. közben is gondolkodom. és az elsı alkalommal. Próbáltam már nyugtatót is bevenni elıtte. és akkor nem volt semmi hiba. Figyelj. Dılj hanyatt és hagyd. mert nem agyalok. mint a cövek. hogy lemondott rólam. már nem is akarta igazán. mikor a problémámat akartam megbeszélni vele. amíg be nem hatoltam. Próbáltam húzogatni. hogy most van itt az alkalom. annyira hozzászoktam a saját kezemhez. és valahogy az volt az érzésem. a nık is megértık lesznek. Onnantól másfél évig folyamatosan kiirtunk. ráadásul semmi 108 Egyetlen csajommal volt ilyen problémám. mert nem az ingerekre figyelek. de semmi. Csak valahogy értesd meg velük. Az elsı csajommal sokáig nem jött össze. amikor azt mondja.Nekem sajnos szinte minden alkalommal ilyen problémáim vannak. áll mint az állat. nem emiatt. hogy nem kívánom. Biztos nagyon izgultam. én sem erıszakolok meg egy nıt se. hogy elégítsük ki magunkat egymás elıtt. Aztán mikor egyedül maradtam simán kivertem. De ebbe azért belement. Nem csak miattam. nem kell megijedni. Folyamatosan azzal szívatott. el is mentem egyébként. Szimpla teljesítménykényszer az egész. Próbáltam már úgy is. hogy azért kérdezed. és az elsı alkalommal merevedési problémáim voltak. már az is nagyon ciki volt. vagy csak félig sikerül. hogy kényeztessenek. óriási hisztit vágott ki. mintha ekkor kezdıdött volna. mindenkivel megtörténik. nem is tudom. hogy nem miattuk van. vagy nagyon rövid ideig tart. Szép lassan rájöttem arra. és egyértelmően ı idézte elı. Volt egy barátnım. mikor új csajjal kezdem el a szexet. akkor hip-hop lelohadt. hogy pont ez a baj. és nem hogy nem állt fel. Az a dolguk ilyenkor. mintha kiverném. mi jó neki. Úgyhogy nem is áll fel. hogy kedvesek legyenek. általában az elsı pár (három-négy) alkalommal történik meg. mert azon gondolkodom. amikre egyébként verni szoktam. Egyszerően elmúlt az inger. mit szeretne. Fogadok. Egészen addig állt. azt is hárította. és pont ezért. Akkor beteg vagyok. de biztos ez is bejátszott. hanem odabújok hozzá és kiverem. Ráadásul nem tudom teljesen beleélni magam a szexbe. mint az átlag. ha nem fog felállni. nyilván ez is baj lehetett. nem tudta mit kell kezdeni egy férfitesttel. amikor nem állt föl. ugyanezzel az eredménnyel. hogy huszonöt évesen nem áll föl. hanem gondolkodom. és végig minden oké volt. hatása. hogy mi lesz. De ha nem csinálsz belıle ügyet. Ez ment fél évig. csak csinálom. nem is nyúlt hozzá. Aztán szakítottunk. Fölírt Viagrát. Szerintem egy régi barátnım puskázta el. Nem tudom mit lehetne csinálni. Csókolóztunk. Nagyon szar érzés. és nagy nehezen elıhozakodtam azzal. hogy dehogynem. menjek el orvoshoz. mért 109 . agyalok a problémáimon. belém ültetett egy teljesítmény-parát. Azóta minden csajjal így járok. Utána még próbálkoztunk egyszer-kétszer. szégyellıs volt. A barátnımet nem viselte meg nagyon.

akikkel találkoztam.nem hagytam ott. hogy legközelebb is sikerül. hogy kit hányszor baszott meg. kaptam egy erıs tudást. amikor csak akarom. Érdekes módon .a csajok is ezt szőrik le a dologból. mint én. ha véletlenül összejön. hogy mit akarok tılük. mint egy anyuka. akkor semmi gond. erıltetni. Egy kialakított rituálé szerint cselekedtem ugyan. valamiféle önismeretet. és mindenki azzal menızött. Viszont az a nı. Se idı nem volt arra. Ha már megbocsátották. és minden intimitást nélkülözı volt. amiknek a megcsinálására annyira rá voltak hergelıdve. ahol százezerrel ment a nık hajkurászása. Aztán föladtam. hogy alapvetıen csak magammal foglalkoztam. A saját feje után megy. Azok a csajok. Mindenki baszni akart. Zavart is.Próbálták. Olyan. hogy valakit sikerült megdugnom. minél többet tervezgettem. de nem tudtam. és aztán nem dugtam meg. Elég gyakran szoktam szerelmes lenni. aki annyira megértınek bizonyul egy ilyen helyzetben. Tudom. amire az egész környezetem tüzel. .valószínőleg szerencsém volt . legalábbis semmiképp sem úgy szolgál. ha meg csak úgy alakult egy félismerıssel. hogy nem lehet a dolgokat siettetni. mint mindenki más. Ja. hogy megszokd a másik embert. hogy ez egy ördögi kör. hogy mi történik. onnantól már nem nyomasztott. még akkor se. de ha sikerült is. Minél szerelmesebb voltam valakibe. az véletlen volt. okosabb akar lenni az egésznél. Viszont lassan leszőrtem azt a tanulságot. tılem független volt a faszom. még sikerült is néha. Fingjuk nem volt arról.Középiskolában egy olyan hangulatú közegbe csöppentem. meg. hogy testileg éretlen vagyok valamire. hogy hogyan kell azokat a dolgokat megcsinálni. mint férfi. inkább kisfiú. az nem is igazán nı a szememben utána. Nem is nyúltam magamhoz tizennyolc éves koromig egyáltalán. másodikra megy. de jóval többször az. megmagyaráznom magamnak kellll . hogy eljutottam a csajjal az ágyig. ahogy én akarom. Amit nagyon akar az ember. biztos ezt akarom tudat alatt. Jártam csajok után. ritmustalan. mert már nem kívánom annyira. biztos azért. Elkezdenek anyáskodni. . teljesen koordinálatlan. akkor nem állt fel. épp ellenkezıleg. Ha nem akart. Ahogy világossá vált számomra. nem hajlandó engedelmeskedni a parancsnak. mármint a mellem. Ennek oka lehetett az is. nyomasztó volt. hogy az ember megtanulja irányítani a farkát. Tulajdonképpen nagyon gyermeki volt az egész. ha meg sikerült bedugnom egy punciba a fütyimet. semmi garancia nem volt arra. ami történt. ráadásul ebben a közegben folyamatosan ki voltál téve annak. az publikussá válhat. hogy bármit csinálsz. mint a rákos sejt. és akaratból akarja véghezvinni. akkor simán ment.Hogyan oldottad meg. hogy meg kell magyaráznom. Kötelezıen dugni kellett. hogy próbálták. de csak ha szerelmes vagyok. persze. Megtörtént az is. vagy hogy reagáltad le a helyzetet. A faszverésben valószínőleg az is jó. De ez az egész problémakör tizennyolc éves koromban megoldódott. . miközben persze én is menıztem. de mit csináljak. Valamennyire frusztrálnak is éreztem magam a dicsekvı csávók között. addig még csak le se szopott senki. hogy perfekt módon megkúrom.A csajok sem próbálták meg kiugratni a nyulat a bokorból? Velem elég gyakran elıfordul. ugyanúgy tökéletesen éretlenek voltak. Ugyanakkor abszolút kudarcélményként éltem no . hogy az embernek ennyire különálló része a farka. de igazából nem értettem. annál biztosabb volt a csıd. az valószínőleg nem fog menni. Azért tudom megdugni. hogy bebizonyítsam neki meg magamnak. hogy elsıre nem ment. elıtte ilyen csenevész csávó voltam.Mindig megmagyaráztam. se magaddal nem voltál még megbarátkozva. hogy anyáskodjanak fölöttem. de azt nem lehet élvezni. csak kell ez a bemelegítés hozzá. ha nem jött össze? . amit bizonyítási kényszerbıl csinál az ember. mert tökéletesen idegen. hogy igenis meg tudom kúrni. Én viszont tizennyolc éves koromban kezdtem el egyáltalán szırösödni. Szóval a középiskola átmeneti idıszak volt.

ti-zenegytizenkét évesen. Észre sem vettem. körülmetélt farkát. nekem akkor addig tartott a szex. azzal ne ment volna. de csak egyjelenetet bírtunk ki.Általános iskola elején voltak ezek az orvosi vizsgálatok. amikor egyfolytában húzódik föl-le. és körül van metélve. Nagyon izgató volt. Az ı éretlenségükbıl következett. épp kiléptem a kádból. Ez persze nıtıl is függ. Azt hiszem. nagyon megdöbbentı volt.Igen. elkezdtek tetszeni a csajok. de mikor jelent meg a színen a másik nem? . amikor megnézték. hogy nincs-e fitymaszőkületed. hogy tetszem nekik. hogy fantáziálok. Kellemetlen volt látni meztelenül. . Itt eleve létrejön egy ilyen különválás a farkadtól. Akkor is 113 . és ezzel bıven meg voltam elégedve. aki vizsgált. nem is tudom elengedni magamat mellette. amikor dugsz. Ezt ma már nem feltétlenül tudnám megcsinálni. És sikerült. hogy hadd nézzünk bele. de én szemét voltam. Luké Skywalker nagyon tetszett. hogy nem tudod.^ . Még kiskamasz voltam.Ezek sem éppen magányos szexuális élmények.A kisgyerekeknél van ilyen nemi zavar vagy összekavarodás. İ meg. baromi meleg van. hogy kell magamhoz nyúlni. Amikor én húztam fel magamnak. bent volt egy nı. orvososdi? .lett. legalább meglátjátok milyen undorító. nem foglalkoztam velük. föl kellett állni egy hokedlire. egyáltalán nem foglalkoztak azzal. Mondjuk túl hamar elmegy az ember. Egy medence partján szopott egy csaj egy csávót. . de két perc után kikapcsoltuk. Persze nézegettem a kislányok punciját is. soha 112 . azzal már tisztában voltam. Ez a különlét érzés ma is megvan. és nem úgy. és mondom neki. Én késıbb kezdtem csak el. nem mutattam meg cserébe a fütyim. akkor is a hideg rázott. egy felsı polcon kiszúrtam a szüleim kazettáját.Mi az elsı emléked afütyidrıl. hogy ha valakivel akartam. kint sorakoznak a lányok. és kiverték a faszukat. szerintem sokakban egyébként. hiába kötöttünk elıtte ilyen adok-kapok megállapodást. Pont ezért kattantak rám. de addigra meg már én nem tetszettem nekik annyira. ami nem én vagyok. hogy hogy lehet ilyet nézni. aki vigyázott ránk. alsó tagozat. szolga. amikor kiderült. Milyen lehet akkor a dugás. például amikor a pinát nagyon szétfeszítik. hogyan fedezted föl? . és akkor már néhányan kijárogattak közben a vécére. de kíváncsi voltam. satöbbi. Nagyon szégyellıs voltam. Ez például egy kellemetlen élmény volt. és mondtam a nagyanyámnak. minden gızölög. meg egy másik nı. nézem a faszom. ez egyszerően egy teszt volt. hanem egy önálló személyiség. és szerintem én kicsit buzi voltam gyerekkoromban. hogy hiába szeretem a csajt. Aztán valahogy helyreáll a tudatod. hozzá tartozott a dologhoz. Volt egy sok hónapig tartó kapcsolatom. Állok a fürdıszobában. pontosabban fölállni. Az elsı pornót egyébként a bátyámmal láttam. de azért nem hagyott bennem mély nyomokat. ahogy szeretnék. hogy számukra ezen nem volt mit magyarázni. és meg kell tanulnom kezelni. a testem nem kívánja. de hangsúlyozom. az elsı pornóprodukciókat látva. hogy lehetsz esetleg szégyellıs is. Gondolatban megkúr-tam a tanárnıimet és az osztálytársnıimet. Ott állsz anyaszült meztelenül. hogy: „Alljál föl!" Mint a jedik. nem tudtam.Apád farkát láttad kiskorodban? . volt is ami undorított. hogy nem úgy mőködik. A nagy. Tizenkét évesen is attól rémültem meg nagyon. nem vertem a faszom. hogy persze. hogy be kellett menni. fiú vagy-e vagy lány. föl-le? Elég korán elkezdtünk pornófilmet nézni az osztálytársaimmal. hogy képes megmozdulni a farkam. nem a csajoknak.Álltam a fürdıszobában. ha azt érzik. De például létezik gyerekkori homoszexualitás is. hogy fantáziálásra föláll. hogy lehet-e ezt akaratlagosan elıidézni. De tizennyolc éves korom óta nem fordult többet elı. Az engedetlenségek ritkulnak. hogy föl van húzva a faszodon a bır. Nem mintha a fantáziálással baj lenne. ha ellazultál. a szex meg eleve csak akkor jó. Van a farkam. Aztán már csak az osztálytársaimmal moziztunk elég intenzíven. Az mindig úgy zajlott. de teljesen soha nem tudod az uralmad alá hajtani. aki írt. nyitva van az ajtó. Aztán ez átfordult. a lányok meg nem érdekeltek. hogy meg tudjam rendesen mosni. anynyira megdöbbentünk azon.Óvoda. mondjuk nem szexuálisan.

hogy takarodjak. hogy én vagyok impotens. a kihúzást követı gusztustalan pillanatok ellenére nagyon jó volt vele. ık is azt mondták. hogy nekem nem állt föl a farkam. meg hogy milyen béna vagyok. Aztán jött a mozis kaland. miután szétmentünk. İ már korábban is hozzáért a farkamhoz. . nálunk meg éppen fordítva van. és mi egy hálózsákban feküdtünk. miután elmeséltem neki az alapfélelmemet. nem találom a lukat. én meg álló fasszal álltam mögötte. és egyszer csak felgyulladt a villany. Vastagon borította a túró. Elılrıl-hátulról-hónaljba . mert azt láttam. Igaz. akkor majd azt mondja. Azért persze attól. akit nem tudott kinyitni. hogy nem lehet dugni. mint most. ha olyan a helyzet.Németországban voltunk a csajjal. Nem hagyta. Soha nem az jött ki az ügybıl. és simán megy. még voltak csajaim. Az külön kurva jó volt. csereüdültetésen. A csajnak könnyő volt. ezért késıbb világosodtam csak meg. Mindig igyekeztem úgy beállítani a dolgokat. és elmentünk túrázni. Emiatt minden egyes új nı újra szüzet csinált belılem. Mindenki egy nagy teremben aludt. A rajzoló szerzıdését . elmentünk egy kapualjba és leszopott. De még a hegy lábánál nagyon összevesztünk. és attól ilyen gányos lett a faszom. ott a baszás a valami. volt is olyan. tudod. Késıbb merült fel a probléma. ha leszopnak. Tudta egyébként. de aztán megszoktam. hogy nem fogok betalálni. utána meg leszopott. Kinyitod a szemed. csak a szoknyáját kellett lehúznia. és akkor megfejtetlen titok maradsz a számára. de alapvetıen magányos voltam. Es akkor nem ért presztízsveszteség. megint elkezdtem azon izgulni. mint a puncijukat. Tök egyszerő. és már megint kúrsz. a párád még 115 . aki csak szopni szeretett. a lányoknak ilyen a pinája. Tizenöt voltam. Ezt egyébként tök tudatosan az elsı csaj alakította ki. hanem. csak nem dugtam meg ıket. hanem eltolod. Úgyhogy a szüzességem elvesztése nagyon jó volt. hogy szó ne legyen már arról. kibékülés. Innentıl meglódult a nemi életem. hogy ı nem elég jó csaj. mocorgó hálózsákok. İ onnantól mindig úgy intézte. Persze errıl szó sincs. nyögések. nem tudom. hogy nem váltam aszexuálissá. hogy nem vertem a faszom. jött haza a nıvére. Pont tegnap beszélgettünk arról egy haverommal. hogy nem fogom tudni bedugni a faszomat. hogy nem fogom tudni bedugni. Az elsı csajjal. összeborulás. Aztán nagy vacsora. nem is volt szőz. hogy: „Maradj fent!" Volt egy-két borzalmas élményem is. Kialakult bennem egy függıség. Még beszélgetünk is pár szót a nıvérrel. szerintem gombája volt. nem jött zavarba. Nem mondasz semmit. Inkább a cicijüket fogdostam. ha nem állt föl? . profi volt ebben. mert azt gondoltam. Egyszer volt egy olyan csajom. hogy Amerikában a szopás szinte nem is számít. nem szép látvány. nagyon jót dugtunk. ha egyszer nem sikerül. Elkezdtünk smárolni. hogy szőz vagyok. mert bennem volt ez a stressz. hogy na végre akkor bedugom.Vagy teljes befordulás és megsértıdés. négy-öt órán át kapaszkodtunk a szerpentinen úgy. Iszonyúan paráztam azon. csak nem vele. nem volt elég jó hozzá. amikor elıször megláttam. . Iszonyú boldog és felszabadult voltam. szeretem. Ennyibıl állt az egész kapcsolatunk. és mindezt ezzel a csajjal. Es hajnalban megint. épp ezért szedtem föl. Undorító volt. vagy leszoptak. Ma is az egyébként. hogy megtanuljam. Épp ezért nem kúr114 . Az valami extém módon izgató volt. akivel lefeküdtem (a mozis volt az) kúrtunk a lépcsıházukban.néztem meg az akkori csajommal. persze hamar elmentem.untam a filmet egyébként . nem követed meg utána. Na és kiverte a faszomat a moziban. Mire eljutottunk addig a pillanatig. hogy magának rakja be. megállás nélkül kurtám. féltékeny lettem.És hogyan sikerült elvesztened a szüzességedet? tam meg addig. A kiverés is jó. és szinte észrevétlenül csusszantam bele. nem volt kivel információt cserélni. Borzasztó volt. hogy nem szóltunk egymáshoz egy szót se. hogy megint visszajött a párám. Mindig kapualjban. nagyon vehemens volt. hogy megláthatnak. találkoztunk. Hálistennek. bár egyidıs velem.Hogy reagáltak a lányok arra. tudta mirıl van szó. hogy túl sokat beszélget egy csávóval. Nem bocsánatot kérsz. Az volt a baj. tél volt.volt sok barátom. már azért nem állt föl a farkam. nem kellett dolgozni rajta szinte semmit. Akkor meg már nem volt gond. azt hittem.seggbe még senkit nem dugtam sajnos -. szırös mellő lányt láttál-e már. simán megcsinálja az elsı éjszakán a csaj.

vagy fúródjon a párnába. hogy elélveztem anélkül. amikor csak gimnasztika. lökıdjön a falnak a feje. Ettıl függetlenül elhatároztam. nem látszik. hogy dehogynem. lekonyulva. kúr-junk egyet. Úgy is nagyon szeretek hátulról. egy éjszaka négyszer is meg tudom kúrni. Úgy jóval egyszerőbb. Érdekes. mintha egy kıfalnak ütköztél volna. ha nem megy. és tiszta geci lettem. Azt gondoltam. szeretem jól megdolgozni a csajt. mint te. mekkora teher az. Akkor lehet pátyolgatni. Most már rendesen tudok kúrni.Hát az kellemetlen. ami régebben. De ezt ık is bírni szokták. hogy a nı kicsit alárendelt pozícióban van ilyenkor. és persze rájöttem. A férfiak sokáig tudnak kúrni. olyan. csak feküdtünk ruhában. tehát be is paráztam rendesen. és arról beszélt. A nık is.Korai magömlés? . akkor nincsen arca. összesimulva. Elıször úgy tőnik. méregettem. van. nem élvezi semmilyen formában. Azt hiszik. Szophoklész kommentálta egyszer valakinek úgy a saját idıskori impotenciáját. Túl jók a nık. hogy nem fog sikerülni. Biztos van bennem perverzió. hogy nem találtátok meg a közös ritmust. átlagos. A korai magömlés valamihez képest van korán.ez persze más eset . mert a lány még nincs azon a szinten. mint nekem. hogy a lányok látnak valami szentséget abban. hogy fiatalabb korában nem is látta. amitıl így öregen megszabadult. Viszont nagyon szeretem azt a képet. ha nem tudsz egy nıt kielégíteni? . hogy igazából nem számít. hogy ık legyenek felül. aki majd megmutatja nekik. Mai ésszel azt mondom. kókadt kisfiúból leszel rendes kan. Akkor megy közben a duma. Valamilyen formában mindig kényszerítettem a csajokat. megérdemli. hogy egymáshoz értünk volna. úgysincs jobb dolgunk. eljutottam odáig. amit ilyenkor látok. ha elveszítem. akkor érdemes megdugni. és fıleg minek? Nekem amúgy is teljesítménykényszerem volt ebben az idıben. hogy a kúrásra való képességemet majd csak akkor veszítem el.jobban erısödik. és ezt minél tovább nyújtani. De mindenhogy jó. de már nincsenek ebbıl komolyabb problémák. és egyre inkább az agyammal kúrok. az elélvezés határán mozogni. hogy az ı csávójának háromszor akkora fasza van. méregettem. konkrétan azért korai. és úgy szétkúrod. mert ha olyan volt a csaj hogy keresztül tud vinni ezen a párán. hogy az új férfiban fogják megtalálni azt. ezért azt is érzem. lelassítani a dolgokat. amikor már nem fog érdekelni az egész. az nagyon nagy összeolvadás. Az ilyet hogy lehet megdugni. mi az élvezet. Pedig igazából ıbelılük hiányzik a képesség és ezen senki nem tud segíteni.Minden nımet ki tudtam elégíteni. akkor nagyon felértékelıdik a személyiséged a szemükben. Meg van. amikor szentimentálisan belesimulsz. azt jelzi. nem elég nagy a farkam. ha állt. Történt egyszer olyan is . Az borzalom. Ha viszont ebbıl fordul át a dolog. és nem a testemmel. ez a jó irány. Pedig én igazán hátulról szeretek. és nagyon sokszor.kiskamasz koromban. Tehát az ebbıl a párából származó félimpotenciát pár év alatt sikerült levetkıznöm. gyerünk. Még ma is van. nekik meg nincs összehasonlítási alapjuk. Viszont volt olyan lány. aztán kiderül. nem tudtam hogy kimenni a sátorból. Nem kicsi a farkam egyébként. De sok csajom szőz volt. Szerintem az ilyen nık azt gondolják. Nagyon remélem. benyomtam a vonalzót csontig. ha te is ülsz és ı az öledben ül. Egyébként ha egy lánynál egyszer sikerült. Sokféleképp kúr azért az ember. Bár szerintem én életem végéig megırzöm a potenciámat. ahogy akarod. Akármit csinálsz vele. hogy emiatt a/ ember egyfajta védettséget is élvezett. hogy teljesen hason fekszik a csaj. csak nem minden alkalommal. Ha hátulról dugod. hogy hamar elmegyek. hogy meg kell tanulni betenni. hogy mindenáron ki akarom elégíteni. Ja nem. Volt egy frigid nım. . Csökken az esélye annak. De ezek a lányok meg is érdemelték. Ma már az sincs. csak akkor már ki kúrja meg ıket? 116 117 . Ja nem. Plusz kérdezgettem csajokat. . ık engedték ki a szellemet a palackból. hogy ha benedvcsedett a punci. hogy legközelebb rendesen tudj kúrni.Tényleg nem zavar. aki ott feküdt mellettem. Az ejakuláció maga nem is jelent már olyan sokat. nincs abban semmi nehézség. akkor többet már nem volt gond. a legjobb az.

Sokáig abban dugtam. A péniszünk tövétıl a makkig mozgassuk a kezünket. Például: „Péniszünketfél órára tekerjük melegvízzel átitatott törülközıbe. Bár lehet érdekesen koreografálni. Egyedül az anális szex hiányzik még a repertoárból. Se szeri. Hüvelyk és mutatóujjunkkal . azt is kipróbálnám. Váltogassuk a nyújtás irá119 . amit valójában senki sem hisz el. kilépsz az elıjátékból. ahogy a makk megtelik vérrel. Agyakorlat során végigfélmerev állapotban kéne maradnod. csoportszexben se voltam még. Akkor már inkább szájba élvezek. K I S E B B K O N D O M IS N A G Y O B B A N N Á L . és akkor valamiért mégsem tettem meg. szerencsétlenkedsz. se száma a különféle méret-növelı eszközöknek és masszázstechnikáknak. a mellére élvezni például. A szexualitással kapcsolatos leggyakrabban hangoztatott közhely a következı': nem a méret a lényeg. Csak rossz van vele.. az jó. Ja. egyszer már felajánlották.Mióta nem tudnak a nık parkolni? . ami a neve: megszakított. pont az a baj vele. Nem tudom elviselni.Hogyan védekezel? Milyen viszonyban vagy az óvszerrel? . Figyeljük meg. Ezt nem sok lány csinálja.o' alakot formázva. innen indulva húzzuk a pénisztfinoman. A megszakított közösülést se szeretem.Mióta a férfiak elhitették velük. de egész egyszerően nem érzek benne semmit. Kiszívják a faszodat. de határozottan.Győlölöm. ha a spermámat lenyelik. pedig érdekelne. hogy ennyi a húsz centi. hogy ellazuljon. azt nagyon szeretem. fogjuk meg szorosan a töve körül. Ezután háromszázszor pörgessük meg jobb és háromszázszor bal irányba. Ez azonban olyan megállapítás.

Figyelemfelhívás. Te nekem nagyon tetszel. vagy a vécében. a lányok barátai ugyan az igazságnak. azt se szeretem. De a nehezén. idegeneknek. háromszáz-ötszáz húzás/nap közepes/teljes erıvel a következı héten (tizenöt perc). ha az enyémet nézegetik. kivéve a makk legtetejét. 120 Hogy milyen érzés megmutatni a faszomat? Ha a színházban mutatom meg. ha fel és le csapkodunk a péniszünkkel huszonötször-ötvenszer. utazunk a liftben. Váltás minden húzás után. Megindíthatjuk a keringést a gyakorlat után. Ezt a gyakorlatot hetente ötször végezzük el. vagy várjunk amíg múlni kezd. az önuralomé. magam is láttam férfiakat üdvözült mosollyal nyilatkozni arról.nyát: jobbra-balra-elıre-le-föl. Egy hat inch hosszú pénisz tulajdonosa. Péniszünk csak részben legyen merev. Kétszáz-háromszáz húzás/nap közepes erıvel az elsı héten (tíz perc). húgycsövük öt centiméteresszakaszát kihúzták. Kevés vagy semmilyen növekedés nem látható az elsı hónapban. A legviccesebb az egészben. a férftvécében jelentkezı frusztrációt küzdötte le ily módon a páciens. de egy weboldal sajátos pszichológiával az átlagos erekcióban lévı hímtag méretét tizenegy centiméterre taksálja. Ez önmagában egy gyakorlat. hogy egy bizonyos mőtét megváltoztatta az életüket. vagyis azon hogy lágyékukat szétvágva. annak egyáltalán nincs szexuális töltete. ahogy tudod (húsz perc). végighúzva a kezünket a pénisz teljes hosszán. várjunk amíg a sürgetés elmúlik. péniszükön egy két kilós súly csüngött. de mégiscsak a kérdezı barátnıi. Ráadásul egy férfi számára e kérdésben sincs bizonyosság. ötszáz vagy több húzás/nap az elızıek után és olyan erısen. hisz pasi van húsfaszú. túl voltak. szorítsuk erısebben. és a körmérete is arányosan nı. a lányokat is egy álló fasz. Váltogassuk a két kezünket. hogy az ily módon elért méret-növekmény valójában csak a kókadt péniszen látszik. Én valójában eléggé szemérmes vagyok. és a színpadon én színész vagyok. elıször is megpróbálom megfogatni. lágy ritmikus mozgással pumpáljuk a vért a makkba. arra gondolok. hogy lelankasszuk. ha valakinek intim helyzetben mutatom meg. nem nagyon szoktam nézegetni mások faszát az öltözıben. Egészen más. A második vagy harmadik hónapban kettı vagy több inch növekedés sem ritka.. a pornófilmek szereplıgárdája nem tekinthetı reprezentatív mintának." De léteznek ennél drasztikusabb megoldások is. a faszom a testem része. de 121 . egy-három inch növekedést érhet el. pasi van vérfaszú. Ha úgy látjuk. A színpadon nincs szemérem. ezek legtöbbje tizenhat centiméter körüli méretet nevez átlagosnak. máshol meg hol látna az ember mások erektálófalloszát? Márpedig a nyugalmi állapot nem árul el semmit. milyen kemény lett a faszom tıled. fogd csak meg. és még nem látta. A fociöitözıben szoktam meztelen férfiak között lenni.. nem lehet csak úgy érdeklıdve szemlélıdni. az izgalmi állapotban lévı hímtag marad ugyanakkora. s miközben múltbéli keserveikrıl és jelenbeli boldogságukról beszéltek. Gyakran a nadrágomon keresztül is megmutatom. Megnyugtató. Ugyanúgy ahogy a fiúkat felizgatja egy lucskos punci. Az utcán nem mutogatnám. Kamaszfiúk tízezrei tanulmányozzák a különféle orvosi statisztikákat. Ez szimbolizálja a szexuális vágyaimat: bizonyíték. közel az ejakuláció. hog)' kezd felállni gyakorlat közben. azaz a mőtét nem a hölgyek örömét szolgálja. de a focisták nagyon utálják a buzikat. Ha úgy érezzük.

" Ilyenkor nem az aktust képzelem el. hátat fordítok neki. ma azt gondolom. satöbbi. vagy lehervasztó. akinek elmeséltem. hogy a csaj nem elégült ki. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. megmosakszom. és látod. nem gondolom. ami aztán végképp megnyugtatott. Vannak azért fékezı tényezık: hosszú petting. a másra-koncentrálás módszere. és én megmutatom: „Figyelj arra gondoltam. hogy szerinte mekkora az ideális mérető fasz. a tapasztaltabb csajok is azt mondják. Aztán mindig ott van a lehetıség. ki tudod tolni azt a részt. milyen irányban más. Persze rögtön hozzátette. 122 A praecox nálam úgyszólván napi szintő probléma. ahogy öregszik az ember. Volt már olyan persze. hogy nem a méret a lényeg. de aztán belefutottam egy-két csoportos akcióba. hogy átlagos. mint az enyém. Nem csak a visszatartásban leszel egyre rutinosabb. a csajok nem mondták. hogy az ismétlésben korrigálsz. hogy a volt pasijának sokkal nagyobb volt. Egy csaj egyszer megjegyezte. hogy azt mondd: „Jaj. Érdekes módon az idegenek kevésbé feszélyeznek. aztán mégis hónapokig jártunk. hogy az elızı csávójának nagyobb volt. Ahhoz meg túl hiú vagyok. mert attól. vagy valójába látens homokos vagyok. Ettıl persze még megmarad az emberben egy kevés aggodalom. Merthogy az már túl nagy volt. felállva még lehet tök oké. akkor nagyon siet. hanem egy haverom. A férfiöltözıs témában teljesen szégyellıs vagyok. pontosabban megfogott egy láthatatlan faszt. talán többet is paráznék. erre ügyelt. hogy miután én elmentem. megnı a farkad. így mőködött c/ a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. Ha az ember nagyon akar valamit. a tőrés-. talán azt. hogy kicsi az enyém. de ennek akár még örülhetek is. Meg tudod. álló faszt nem nagyon láttam a magamén kívül. Egyetlenegyszer kérdeztem meg csajt. Persze mindegyik test nagyon más. Nem paráztam ezen túl sokat. de nagy dákod van. biztos voltam benne. Ha jógázol. Pontosabban nem is ı. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. de abban is. merthogy nyilván nem az enyém volt az elsı amit megfogott. ha új helyzetbe kerül. Ez lehet külön izgató. 123 . ami egyébként bent van a hasüregben. de én vizuális típus vagyok. hogy baj lenne vele. hú fiam. ott a prae-coxveszély már nem fenyeget. pontosabban izgalmi-határa is kitolódik. Nem mintha nagyobbat mutatott volna. hogy nagyon kicsi lenne. hogy föláll már a gondolatra is. Erre fogta magát. hogy kicsi a faszom. pedig azért olyan rosszul nem érzem magam. Egyszer egy barátnım nyilatkozott úgy. A pornó meg valószínőleg nem reprezentatív minta. fájt. Az az igazság. de szerencsére még nem kaptam negatív visszajelzést. hogy lehet. erre föláll. hanem a másik testet. mint a barátok. hogy kókadtan kicsi. Az álló faszommal egyébként elégedett vagyok. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. és nem lennék neki elég. Nagy lehetıségek vannak még a szexben. mit szégyeilek. egy idegen faszra. meg eleve. hogy az enyém viszont mennyivel jobb. hogy apám azt mondta. Nem tudom. és megmutatta. hogy az átlagosnál nagyobb faszom van. hogy én kezdjem el kérdezgetni a csajokat. az akkori szerelmemet arról. de másoké se nagyobb. és rájöttem. Amikor még foglalkoztatott a dolog. hogy majdnem elkezdenek vigasztalni. vagy csak nagyon beleélte magát. hogy de megkúrnálak. Ha többet kúrnék. Ha mondjuk sikerülne lefektetnem valakit. Kezdetben voltak a faszom méretével kapcsolatban is komplexusaim. sajnálom!" Ezt már olyan átéléssel tudom mondani. és ettıl a szó szórós értelmében padlót fogtam. felöltözöm.megkúrnám. mint amilyet elképzelek. ami eléggé abszurd ellentmondás. Az apám a faszomról nevezett el „dákós vitéz"-nek. hogy most tényleg egy faszra gondol. Túl sok visszajelzésem sincs. akkor. akkor kiakadtam. A méretekrıl egyébként nem sokat tudok. Inkább az a probléma. láttam. hogy nekem a még most is növésben van. attól függ. Késıbb megismerkedtem a húsfasz-vérfasz kérdéskörrel.

azóta meg nem volt akkora nyomor. ehhez képest csak egyszer kaptak rajta a saját szobámban a nyolcéves húgom. Gellérthegy. más ember erekcióban lévı faszát még nem láttam. bár sohasem hittem azt. ráadásul haverokkal. ha egy dioptria egy centi. se nem akarok keményíteni elıttük. jó mondjuk egy-két dioptriát könnyebben bevállalnék. az apám szerencsére nem vitt el tizenöt évesen kupiba. Mondja a csaj. de végül úgy döntök. utána meg még rosszabbul. Például volt egy csaj. Kellett a fazonigazítás. Valójában ekkoriban jöttem rá. akkor én az utóbbiba tartoznék. Múltkor voltam squasholni egy csávóval. üvöltve zavartam ki. Agresszivitás maximum annyi volt a szexuális életemben. komolyan. pedig a való életben nagyon nem bírom az olyan helyzetet. minek kínozzon a tudat. ahol elvileg rajtakaphatnak. a csaj meg nagyon erılteti. ezért is kezdtem el nyírni a szırt. az már megvolt. Úgy gondolom. meg mindenhol vannak.Egy idı után elkezdtem nyírni a fanszırzetemet. tizennyolc évesen. fıleg nem ismerıs csávóval. Ezen akkor sokat problémáztam. Méregetni nem nagyon méregettem. szemérmes és szemérmetlen. Utoljára ekkor mértem. mint a farkam. A tömött metrón nem kúrnék ugyan. de azokat a helyszíneket. és nagyon jó érzés volt. De azért nem akarnám túldramatizálni. vagy két ismeretlen. nem is lehet vele mit kezdeni. kiskoromban összejött. hogy jól megkúrom hátulról. és ezért nem érdekel igazán egy pornófilm. azt is feldolgoztam. Almomban általában a helyek érdekesek. hogy ez a méret az ideális. Most volt egy olyan. hogy a barátommal se kéne kibaszni. hogy dugnak mások. hogy kicsi a faszom. akkor megijedtem. Kicsi. hogy a csajom meg egy ismeretlen. hogy ettıl még nem vagyok buzi. belegondoltam. A méreten való problémázás serdülıkorom óta megy. hogy nagy van neki. csak problémázás. ha megláthatnak. hogy dugjunk. ha csöndben kell. ha módom lenne. de minden bokor be van világítva. Nem érné meg azért a harminc percért. hogy muszáj lett volna. Pornószínésznıvel is álmodtam már. hogy kurva kicsi a fasza. de aztán túltettem magam az egészen. azóta elvbıl nem. mert mondjuk alszanak mellettünk. ha az embernek kicsi. Almomban egyébként általában problémázás vezeti be a szexet. Más dolgok jobban izgatnak. és nagy nehezen rávettem. Fiúkkal álmodtam tizenéves koromban egyszer-kétszer. szemüveges is vagyok. mert annyira burjánzott. akit a pad alatt ujjaztam. két nı egy faszi az mehet úgy is. mégsem vagyok pornószínész. mozgólépcsı. vagy például a gimiben volt egy csaj. mondják rá. A két faszi egy nı nem nagyon jön be a szemérmesség miatt. aki idısebb nálam. hogy akár még én is vihetem valamire. csak olyanét. hogy bármi olyasmi lenne a farkam körül. a haverjaim se nem érdekelnek. érdekel. Kurvával sem voltam soha. . de aztán helyre tettem. de végül nem is lesz belıle dugás. kapualj. de megtenném. Igazából nem hiszem. hogy az már kínos. Elindulunk. igen. miközben elmegy sörért a haverom. hogy a haverom csajával a Diákszigeten. ami egy átlagembernek ne lenne. hogy a személyiségem többi része sokkal kevésbé kispolgári. mert az azért szégyen. és még az is eszembejut. viszonyítani sem tudom mihez. akivel Olaszországban jöttem össze. diáksziget. de ha csak két kategória lenne. hogy ez a párám. hogy hatalmas. mondom. pedig én nagyon utálom. és aztán leszarom. akkor alázom meg legjobban a csajt. tılük megerısítést várok. 124 Beszélgetni most már általában csak lányokkal szoktam a témáról. szeretem. aki abból él. Ezért izgatott a Csisztu-videó. hogy nagyobbnak látsszon. Például soha nem kukkoltam a szó szoros értelmében. a pornófilmek alapján fogtam gyanút. az szar volt. szóval az ilyen határhelyzeteket kifejezetten szeretem. Igazából amire vágytam. hogy közben is rosszul érezd magad. Szeretem azt is. ha megdugom. meg felnézek rá. hogy kúrjunk egy kisvárosi templom egyik fülkéjében. A stabilabb csajokat szoktam kérdezgetni. na és akkor mi van. Az exhibicionizmust gyengíti a méret-para.

BAJBAN A ISMERSZIK JÓ B A R Á T MEG HATÁR GYİZİ FARKAM-BARKÁM farkam-barkám jaj be rút ficka volt és diridongó! ma: hirdeti búnborúd .egyenletes búnborongó életidım alkonyul életidım alkonyultán véle farkam is konyul s már miként a féregnyúlvány .

azok pedig csak egy meghatározott. hogy megnyitják azt a csatomat. Na es ez az érdekes. Azért veszé lyes mert könnyen meddıvé válhatsz tıle. elmond tad. . Mért volt szükség ezekre a mőtétekre? . 129 . mint amilyen a lábadon van. Ezért súlyosabb esetekben ezt a visszeret ki kell szedni. hogy az utóbbi években kétszer is megmőtötték. viszonylag alacsony hımérsékleten tudnak spermát termelni. és attól függıen operálják meg. Heremőtéteknél általában ez történik. Lényegében ugyanolyan visszér.törpe félbetört uborka kibánt vélem cudarul beleesett annak nyőve jól kinyúlva és elnyőve nemsokára földrehull farkam-barkám jaj be rút kostökzacskóm ér a fıdig vissza felnéz férgelıdik szırén-szálán elgurult! . és így egy idı után tapinthatóvá válik. amin leszállt a két heréd. hogy beszélgessünk a farkadról. hogy milyen mértékő. csak épp ez a zacskóban halmo zódik fel. hogy egy tyúkbélszerő duzzanat a he rezacskóban.A betegség vagy inkább probléma neve vancokele. A szakkönyvek úgy határozzák meg.Mikor megkértelek arra. ugyanis folyama tosan melegíti a heréket. Úgy kapják ki. magya rul visszérsérv.farkam-barkamjajberút oly sovány-silány-kunkorka ebbıl többé soha rúd! . Ez a férfiak nyolcvan százalékának van. a here mögött.

Egyébként maga a visszér attól alakul ki. Annyira megnıhet. vagy túl sokat futsz. Ekkor viszont az a folyadék. hogy vér tódul a zacskód egyik felébe . az elsı vizsgálatnál az derült ki. De ez még mindig jobb. és ennek csak mostanában lett vége. és annyira bekeményítik a hasizmukat. három évig járogattam viszonylag rendszeresen kórházba a faszommal. ömlik be a hideg. de én pszichésen annyira rádolgoztam. Ott megvizsgált az orvos. úgyhogy elhatároztam. és megvizsgálják a spermaszámodat. hogy folyamatosan nyomkodják a pedálokat. Fél évig nagyon vigyázni kell rá. hogy közben ébren vagy. Az a legborzalmasabb. mint ha a nıvérke „segít". megduzzad és fáj. Ez egy elég hosszú gyógyulási folyamat. A lágyéknál szétvágják a húst. hogy nem kell megoperálni. ami elıször elég nyomasztó volt. nem olyan mértékő. korábban soha nem voltam urológusnál. megnyomja a prosztatádat és plötty. hogy csinálnak egy andrológiai vizsgálatot. egy idı után elviselhetetlenné válik.Eleve nem árt. amit trauma ért. Elszorítod az ereket. Na szóval. az ablakot viszont nem lehet becsukni. utánanéztem könyvekben . Ennek nincs olyan veszélye. ez ráadásul kórházi vécé. hanem felnyúl valamivel a seggedbe. vagyis spermavizsgálatot. hogy tovább növekedett. Nekem az elsı operációnál kevés lidocaint adtak. . tudod. így is végzıdik egyébként. nem kell mőteni. A mőtét utóhatásai közé tartozik. vagy szoros gatyát hordasz. én eleve undorodom a nyilvános vécéktıl. Nekem lúdtojás nagyságúra nıtt a fél zacskóm. amitıl dolgoznak a lágyék izmai. hogy meddı leszel. úgyis eltompulsz. vérnyomok a falon. Taxisofıröknek szokott gyakran ilyen bajuk lenni. mint a szüzesség elvesztése. Le kell adnod egy adag anyagot. és akármilyen kis tónusú is ez a nyomás. preparálják. helyre lehet hozni jógá131 . de annyira.én egyébként eléggé hipochonder vagyok -. olyan mintha nagy erıvel tökön rúgnának. felhúzza a faszodon a bırt. Kitapintottam a duzzanatot. azt hittem. elkezd felhalmozódni.Megváltoztatott valamit az életedben az. megkeményedik. hogy ha nem elég feszes az alsónadrágod. De egyre kellemetlenebbek lettek a tünetek. meg azoknak. ebbıl lesz a hidrokele. mert nem tud rendesen áramlani bennük a vér. Van egy poharad. hogy a visszér folyamatosan nyomja a herét. kerestem olyan orvost. ami az elsı tünet. aztán összevarrnak. ott lóg kívül. Akkor azt mondták. a vízsérv. ahogy eredetileg hittem. körülbelül félév. de elsı alkalommal olyan. ha fürdésnél megvizsgálod a herédet.Hogyan vetted észre azt a bizonyos tyúkbélszerő duzzanatot? . aki hajlandó megcsinálni. A lágyékcsatorna rosszul hegesedett. hogy a pohárba menjen a cucc. Nincs altatás.Persze. És ez még nem is a lágyéksérv. hogy az elszorítja az ereket. hogy sokat ülsz. Le kell tolnod a gatyádat.mondjuk nagyon finom kézzel . és ha valami furát érzékelsz. hogy a térdedig lelóg. hogy mindenképp megmőtetem. aztán . akik állandóan felüléseket csinálnak. Az egész eleve úgy kezdıdik. a heréd pedig. meg mit tudom én még mit. Borzalmas volt. elhúzol az orvoshoz. és elmentem az ambulanciára. ahogy belém szalad a szike. Az elsı vizsgálattal elindult egy három évig tartó folyamat. és akkor valahogy elıre kell kanyarítani. mert elbaszták az elsıt.tudod. Aztán ha sokat jársz. ezzel nem szabad viccelni. mert nem ám kiveri. abba kell kiverned. Nem könnyő. ami elég kellemetlen. Aztán ezt mosolyogva átadod a nıvérkének. ott mik történnek. hogy rendben van a sperma-számom. ami ezen a csatornán keresztül áramlik a herékbe és vissza. és akkor például kimetszik ezt a varicokele-t. és azok ettıl megduzzadnak. . mondjuk nekik még az is rásegít. Bemész egy vécébe. és a lágyékcsatorna egyszerően lezárul. hogy végül szükség volt a mőtétekre? 130 . Na. és ami nekem egyébként barátibbnak tőnik. Ráadásul a második operációra azért volt szükség.egy férfi megfogdossa a herédet. rácsos ablak. Emberfej nagyságúra. csak helyi érzéstelenítés. De igazából elıször azt a tompa fájdalmat kezdtem el érezni a herémben. attól van. viszont elkezd növekedni a zacskód. amikor a belek tódulnak bele a zacskóba. kellemetlen az egész szituáció. mint ez. úgyhogy rendesen éreztem. akkor rosszul hegesedik. mert egy ideig nem törıdtem vele. kipattintják a herét. De az elélvezés pillanatában azért csak áll a farkad.nem a zacskót magát vágják fel. ami teljesen le van rohadva. az el van választva középen -. visszapattintják a herét.

Na mindegy. ami önmagában is elég kellemetlen. egy betegszállító húzza le rólad a szırt. hogy hát neked valami nem stimmel a fütyülıddel. mint az elsınél. hogy meztelenek vagyunk. hogy ilyen könnyen át lehet kapcsolni az ember agyát. jelezte az anyámnak. kıkemény. hogy felnyomnak egy piros mőanyag csövet egy hétre. visszajön. ami kitágítja. Ott fekszel. hogy azonnal operálni kell. és nem ám hogy jó kis nıvérkék matatnák a pöcsödet. Különben hiába vették ki. jegelték a tökömet. mint a töb133 . hogy a fütyülöm idınként fölállt. hogy bemenjek a fürdıszobába. náluk nyaraltam. hogy azért. összevarrnak. Megtudtam. amikor hugyozol. nem babusgatom. mondták. és ha észrevesz egy csomót. vagy igen? Aztán ez a nı. nem tudsz rendesen hugyozni. Röhögni fogsz. csak azt.Egy barátomnak volt kiskorában. amikor körülmetéltek. Borotválás. szárazon. Nem idegenedtem el tıle.A betegség és a mőtétek után más lett a viszonyod a pöcsödhöz? -Jobban megbecsülöm. Nem értette. lidocain. Kérdeztem. kímélni kellett. Nem érzékeltem semmilyen problémát. Más bajom soha nem volt a faszommal. ennek soha nem lesz vége.egyébként elég borzalmas szerintem. de közben annyira mar. Tehát gyerekkoromtól kezdve láttam az anyámat is meztelenül a fürdıszobában. kész. tolnak maguk elıtt valami hártyát. mozogni kell. hogyan kell mosni. lefagy. felitatják a vizet. Nálunk a meztelenkedés a családban evidens volt. . ezt vágják fel.Azt mondtad. utólag kiderült. hogy nekem ott tényleg nem olyan. a természetes dolgok közé sorolódott az. nık eleve nem is nyúlnak hozzád. Persze nem. Az a legrosszabb az egészben. de ekkor is én jöttem rá arra. hogy dugjunk. sajgó herével. attól egybıl napfényes lesz a világ. hogy sikítasz a fájdalomtól. amikor tudok pisilni. És közben volt csajom. ez valószínőleg semmilyen jelentısséggel nem bírt. lehetetlen volt. mert csak nagyon vékony sugárban jön. Az a rossz. így maradsz. Ezzel azt csinálják. hogy azt érzed. Erre én nem is emlékszem. satöbbi. hogy probléma van a vérkeringésemmel. . A második kórházban sokkal jobban odafigyeltek rám. Szők a húgycsöved. ami a zacskóban körbeveszi ıket. Akkor kiderült. hogy nekem a tököm tök természetes. . ez másoknak sem szokott fájni. Már a kórházban — még járni sem tudtam rendesen — rágerjedt arra. ezt sem azért. hogy elkezdte zavarni a jelenlétem. hogy szerinte össze van nıve a fitymám. Az anyám igazából csak idısebb korában nem akarta. Másik korból származott. Persze emlékszem arra. benyomtak morfiummal. de a sztori az így rögzıdött a családban. meg az apámat is. vizsgálni egyébként is mindig mindenkinek kell. A sérvesedés valójában az életmód miatt van. bár nem lenne szabad. öklömnyi. az elsı mőtét után mentem el kungfuzni. hogy mit kell vele csinálni. hanyatt. a csajok nagyon rámásznak az emberre. ilyet nem szabad csinálni. visszapattintják a herét. Aztán egyszer csak szólt az egyik barátom édesanyja. mert korábban megtanított arra. hogy a tested anyagában babrálnak.Nem.zással. felpolcolt herékkel. mert megnıttem. Nem tudtam megkúrni persze. Elmentem újra orvoshoz. Hát hogy nem fáj? Miért fájna. Az ember azt gondolná. kipattintják. hanem mert közben ı is megöregedett. hogy ilyenkor. de szerintem a faszomra csak akkor kezdtem el reflektálni. Harmadikos általános iskolás voltam. Utána bent feküdtem egy hétig. vagy másodikos. ezek szerint kúmi sem volt szabad? .Nem lehetett. Az anyám sem figyelt föl rá. Ezt addig én nem vettem észre. befeküdtem. a gyerekkori fitymaszőkületem is magától helyrejött. és a nagyanyám rám szólt. A mőtét is ugyanúgy zajlott gyakorlatilag. Mielıtt betoltak. Amikor a herék leszállnak a hasüregbıl. nyomatták belém az antibiotikumokat. amikor nem lehet. Jobban vigyázok rá. Tehát végül is a farkam miatt változtattam az életmódomon. A húgycsıszőkületrıl már hallottál? 132 . hogy miért. rögtön elmenni orvoshoz. hogy a nagyanyám félreértette a helyzetet. Egy ideig pucoltam is rendesen. Fájdalmat nem érzel. hogy ne játsszak annyit a pisilımmel. Viszont a nagyanyámnál nyaraltam az egyik nyáron. satöbbi . de igazából nincsen semmiféle érdemi sztorim ebbıl az idıbıl. elmúlik a félelem.

ez minden huszadik-harmincadik esetben elı szokott fordulni. hogy hulla gyenge vagyok. hogy ez egy tulajdonképpenjelentéktelen mőtét. De elég hamar napirendre tértem a dolog felett. csak egy kicsi látszik ki. nem tudok kiszállni az ágyból. ráragadt a géz. de egy gyerek nem hiszi el. Aztán mikor visszatértem a való világba. De annyira nem érdekelt ez a probléma. Próbáltak valahogy meggyızni. Nem éreztem úgy. mint Jézus a töviskoszorúval. mondjuk hülyéskedtünk a fürdıkádban. de ez mindenkivel így van mőtét után. merthogy az embert valami morfiumszármazékkal altatják. mőteni kell. attól még talán jobban is féltem volna. ehhez képest majdnem mindegy. hogy a bırgyógyásznak vagy a körzeti orvosnak ezt-azt meg kell mutatni. hogy mimet mőtik. Egy idı után újra elkezdtem tudni járni. fogalmam sem volt arról. nem tudják egybıl lekapni. Összeült az egész család. A varratokkal voltak még macerák. hogy kurva gyorsan növekedtem abban az idıben. Ennél a mőtétnél sokkal jobban paráztam attól. és egy darabig egy kedves kiscsaj kiszedett. Úgyhogy életem elsı drogos élménye is ehhez a mőtéthez köthetı. konkrétan olyan volt a fütyim a varratoktól. Aztán valahogy sikerült visszaaludnom. mert az belül van. és velem együtt nıtt a makkom is. konzíliumot tartottak. és tőzpiros volt attól a fertıtlenítı folyadéktól. mint egy helikopternek. mert az apám faszmérete sem érdekelt. Az ember attól szokott jobban félni. kábé olyan. a másik kisebb. hogy kell. egy vénasszony. nincsenek gátlásaim. De ez nem érdekelt különösebben. egy-kettı begyulladt. ha együtt voltam meztelenül a haverokkal. fbivágják a hasát. elaltatnak. szóval voltak ilyen durvaságok. és közben magyarázza. Viszont hamarabb felébredtem az altatásból. hogy tényleg. a géz megtelt vízzel. Sokszor gondolkoztam azon. meg izé. és magától kitépte. hogyha kiveszik a vakbelét. például egy egyébként tök szimpatikus orvos kikap az apám kezébıl. fejek hajolnak fölém. nagyon ijesztı ez az érzés egy gyermeknek. ha mandulamőtétre mentem volna. teljesen szét volt esve a világ. hiszen úgy éreztem. Tíz éves lehettem. hogy elaltatnak. nem vagyok szégyellıs. mővésztársaságban nıttem fel. ez meg kívül. amit ilyenkor mondanak. mindenféle fiatal orvosnık. megmőtenek. hogy belém fognak hatolni. plusz a barátok. hogy minél gyorsabban legyızzed a kasztrációs komplexusodat. harmonikázott a nıvérke feje. meg tanoncok. bennem még nem volt semmi gátlás. fölbaszott egy ilyen kocsira. tehát rendesen hallucináltam. azt mondta: „Mit fogok én egy tíz éves gyereket ki135 . hogy ez fítymaszőkület. mert elırehaladott állapotban van. Mindenesetre úgy határoztak. egy igen extrém példája a fimózisnak. amivel a mőtét után lepöcsölték. mozogtak a falak. ami persze nem megy neki. ezt így szokták csinálni a kórházakban. elválasztanak a családomtól. éreztem. olyankor általában én va134 gyok kevésbé zavarban. Aztán elmentünk orvoshoz. ha belé hatolnak. és bevisz konzíliumra. és itt ez a lényeg szerintem. tudok vele pisilni. Nem bírtam átmászni az ágy korlátján a pisiléshez. az egyik nagyobb. ha arról van szó. ott a test nem volt olyan tabu. megmutatják a sebet. akkor azért megijedtem. Máig emlékszem arra. Ezek után megmutatták a faszomat. mint full belıve lenni tíz évesen. mint kellett volna. és ez a doktorbácsi próbálja lehúzni a faszomról a fitymát. Amikor fölhajtották a gézt. hogy a faszom akkor közszemérem sértı módon lógott a világba bele. hogy semmi baja nincs a faszomnak. akkor maximum annyit vettem észre. mint hogy a faszommal fognak babrálni. hogy kórházba fogok menni. Ez valószínőleg azzal is összefügg. csöveket dugnak belém. Akkor már nagyon rá volt nıve. a légynek olyan hangja volt. meg kórház. Onnantól kezdve lidércnyomás az egész. nyilván azért nem. ami többek közt egy lusta ápolónınek volt köszönhetı. és amikor mostam. hogy íme. Eszükbe sem jutott. hogy azért szemérem is van a világon. aztán amikor megkértem az éjszakás nıvért. és nem lehet csak akárhogy elintézni. de máig ugyanúgy gond nélkül letolom a nadrágomat. már attól nagyon féltem. nekem nem lehet lehúzni. hogy nagyobb a faszom. ha szóltam neki. hogy meg kell mőteni. hogy ott fekszem letolt nadrággal. aki rögtön megállapította. Amikor magamhoz tértem. mert följebb járok pár osztállyal. de végül is semmi komolyabb. amit én persze értelmetlenségnek tartottam.bieknek. Szóval azért észrevettem. bemennek a száján át. Szabályos halálfélelem volt. Felnıtt fejjel egyszer-kétszer elıfordult. hogy volt-e vajon valami problémám abból. Nem csoda.

Rossz volt. ezekkel a dolgos ujjaimmal. M O G E N ÁR M I N : S Z É L J E G Y Z E T E K A B A R Á T O M K Ö N Y V É B E „És mit is mondhatnék el neki? A forró napsütésre Az ijesztı éjszakán a kettıs gyötrelem-ágyon. mindenkinek más baja volt. zavart volna. és onnantól kezdve meg is szőnt minden problémám. hogy ez bármiféle beavatkozás eredménye lenne. hogy az apámat sokkal jobban érdekelte. mert amikor volt. egyszerően olyan a farka. akkor sem tudatosítottam. Mondjuk. 137 . H Ő S É G VS. hogy az apám találta ki. hogy a magánéletembe avatkozik. ha a golyóm hiányzik. és hozzányúl a faszomhoz. hogy semmi probléma. Az egészben az a legjobb. Szerintem ekkor lettem egyáltalán tudatában annak. hogy akkor most mi lesz a fitymámmal. (. a gyerek kicsi. Azt hiszem csak schlagwortokban vagyok képes leírni elsı és felületes. meg képregényeket olvasott. De ezt a mécseset elég hamar megnyertem. és leukoplaszt-tal leragasztotta. Nem tudom. de senki nem akart azzal foglalkozni. amikor a mennyiségre mentem. Arra emlékszem... hanem oroszt. amikor föl kell emelni.venni az ágyból. meg nyújtani. hogy simán ki tudok mászni. másszál ki!" Akkor rádöbbentem. Nyílván azzal a céllal. (Persze a szaldó nem volt egetverı. az még megnyúlhat. mindenesetre az apám néha lehúzta a faszomon a bırt. mint engem. de nem volt ilyen izsáki félelmem. mintha körül volna metélve. az. de nincs tudomásom arról. vagy az orvos. gondolom. az már egész nap játszott. talán. P R O M I S Z K U I T Á S Tíz éve. agyamban misszionáriuspózban bekkelı gondolataimat. a Holdban volt egy röpke év. hogy van. hogy nincs fitymám. mint ha rám szólt volna. ha annyi. hogy az apámnak sincs fitymája. Aki túl volt a mőtéten.)" Vas István Körülbelül mindenrıl gyorsabban írok. hogy a faszom milyen részekbıl áll. tehát a makk ugyanúgy kívül ül. mire az orvos mondta. majd beszarok. mozgatni kell. mert elkezdtemjátszani az ottani gyerekekkel. mint a szexrıl. hogy újra megnyúljon a fitymám. és cseppet sem érdekelt. Ez a legkellemetlenebb emlékem a dologgal kapcsolatban. Viszont az apám rinyált. hogy ne történelmet tanuljak. és nem is volt számomra nagyobb jelentısége. hogy az apám feláldoz.

(ám) ı négy évvel idısebb volt nálam. na jól van. Az elsı eset terheinek talán az a kulcsa. a meredı ébredéskor. és megszoktam. nıtlenül. csak a szolid szokásos kosz lengi be. akkor most a lakásból is. rendkívül terhes lesz a másik jelenléte. Kár volt. amit kitölt az ágy. amikor megfogja a prosti a farkam. Menne már el. már nincs vele dolgom). És akkor rendre az. hogy értékelje.mint ahány neve Ságvárinak volt. Véráki. F I Z E T N I ÉRTE Talán tizenkilenc éves voltam. aki ezredesi rangban van. hogy lehetetlen feladat számomra ily röpke idı alatt megnyílni. hogy ne élvezzek benne el. Nekem mindez idegen. hogy az öcséd megbaszott. tapasztalati egyenrangúságomat nem kívántam megkérdıjelezni. VIGYÁZZ „Addig még nem vagy kész / Míg velem el nem mész!" / lıve you L. itt nem a fizikai pozícióra. az imént majdnem leírtam azt a szót. jó lenne. hogy: és megint elıröl. Nem hagytam magam: ketten mentünk egy-egyre. Barátaimat. Például Pipitért. Feláll. " „Aha. Kiderült: arra. Ráadásul e második esetben.legalább. ha megint itt lenne . ahogy az egész helyzet idegen nekem. másik esetben közös öröm. na végre. Evégett beszélgettünk már három nehéz órája mi ketten. (Persze a gyötrelmes elalvás után pár órával. gyorsan levetkıztett.) A nagy elválasztó pillanat: az orgazmus. hogy nem kíméletlenül durva állapotban hagytad a lakásodat.negyed órára.elvitt a dolce vitába. felállók. hol. mikor. nıvel haza. szerintem is jó film. Igen. Pipitér zavarában így vágta ki magát: „Öcsém feljegyzéseit rejtegetem. úgy tettem. viszont nem tudok másként viselkedni. Ez a párnacsata meg a kármentés. Autoterápia. Szóval nekem sosem volt talpig nehéz a hőség.) Késın érkezel. kivel.. A felesége. ha valamit nem értettem. mindig rögzítette.ily apa csak egy van . ha úgy már igen. hogy „elernyed".-lel szép szerelemben éltünk. hogy ha egy lánnyal együtt. kulcskeresés közben reméled. miképp. hanem a folyamat ismétlıdésére utal. mindig azt mondta: Vigyázz!" Hittem volt: arra. negyed óra múlva már nem hiányzik. annak sok szempontból egyféle emléknyomot hagynak az így létrejött kurdancsolások és a hitvesi ágy rugóinak amortizálása. rám ül. Vákuumos eljárással távolítottak el az embriót. amikor annyit akarunk csupán mondani. hogy aki képes élvezni az alkalmi kapcsolatokat. akár. akik ötvözni tudják az alkalmi hódítást és a szerelmi örömöket. akit éppen illet. egyszer meglelte ezt a füzetet és számon kérte. hátulról melba. Egy adott pillanatban az ágyban. a numerák számából követke138 zı tiszti rangsorban. hogy az elélvezés pillanatában. amikor választott atyám ." A történet számomra arra világít rá. Angyalka. 139 . akkor mindenféle történik. mintha. könyvelı alkatának megfelelıen. de beleborzongtam. (Nem találom a helyes nyelvet.) Zárójelhez a zárójel: „megint elıröl".. ugyanakkor ez az „ismétlıdés az örömben" is döcög kissé. és aki egy rózsaszín spirálfüzetben. A cellányi szobában. hogy egyszerre menjünk el. hogyne. a zavar is elmarad. Koktélok szürcsölése közben zavart mosolyom rémületté torzult. bár bevallani ezt nem okos: így lemondok arról. mint. -mondta az asszony nem is emlékeztem. ami lehetıvé teszi az ismétlıdést az örömben. mindig rendkívül mód becsültem. ıt én is nagyon szeretem. ebbıl következıen minden kedves gesztus ıszintétlen. valóban nem bírok olyanokat írni. hogy „menet". valóban érzékelhetıvé tette számomra a jelentékeny különbséget: egyik esetben megkönnyebbülés és új teher (menjen innen. gyere már. Hogy egy nıt .

így szólt: „Itt rejszol öntudatosan. ma úgyis az Othcllot játsszuk. Ám két hét sem telik bele és újból hívatja bizalmas szolgáját: most egy ázsiaira fáj a foga. fiacskám. ez teljességgel lehetetlen. Mígnem egyszer a tornateremben vetettem rá magam a mőbırrel bevont. elıadás után nem sminkelek le. megfújta sípját. A komornyik felhívja a színészt. baszhatja. tanácsot kérni. hanem egybıl felkeresem a királynıt." Akkor még nyomasztott egy-két évig. a királynı rendkívül elégedett a választásával. így is történik.gond egy szál se. hogy maszturbálni. felelte. amikor tizenkét évesen a Pajtás Magazinban Lux Elvira szexszel kapcsolatos kérdıívét olvasgattam. mindenhol. és nem fog felállni sem.Értem. Eltéveszthetetlen külvárosi intonációval förmed rám: . s mikor rémülten ránéztem. aids-es fasz! PER PIT UM MOBILE (Kiegészítés az „Egyedül elmegy" fejezethez) Nincsenek titkok.Zavartan elkezdek matatni a szeméremajka körül.Sajnálom. azt akarod. hogy maga Lawrence Olivér töltse ki koronás nemzıszervét. Azt hiszem két dolgot képzelek oda: akkor majd nem fogok látni. hogy civilben tíz éve impotens vagyok. A fıkomornyik a jól bevált utat választja. Hát. de egy rendes fekvıtámaszt persze nem tud csinálni. én elképzelve valakit. fegyelmet és bőntudatot nem tanulva.De hát miért? Kétszeres honoráriumot fizetünk! . A fılakájt zavarba hozza az a gondolat. errıl szólnak az újságok. . A színész megnyugtatja a komornyikot: 140 . Az ágyba.) . ha nem bele. Sir Lawrencc az nap este a Csodálatos Mandarin címszereplıje . Szóval. hogy egy néger betegye az udvarba a lábát. MINDEN TÖRTÉNET ÉS RITKÁN F I Z I K A Az angol királynı hívatja a fıkomornyikot és közli vele. a tanárunk. hogy ne töltene el a halálfélelem. hogy elszakadjon a gumi? Te. és mit ad isten. felhívja a színházat. mikor benyitott Gyuri bácsi. filccel bélelt matracra (asszem épp Rácz Katinkáról meséltem magamnak). Baszhatja.Mi van. Nincs nap. mit jelent az a szó. Kiverni. Darab idı elmúltával a királynınek igazán perverz ötlete támad: arra vágyik. De én nem így voltam ezzel. miközben ı lovagol rajtam.Semmi probléma. felhívja Sir Lawrence Oliver-t. Tudniillik a helyzet az. amit te mozgózásnak hívsz. aki az ajánlatra így felel: . bele. megkérdeztem a mamát. perverz. de akkor is lehetetlen. hogy szeretne lefeküdni egy abesszinnel. hogy van-e összefüggés. (A fekvıtámaszt pedig nem próbáltam azóta. Ez volt a mozgózás felhıtlen kora.

Egy könyv. Katolikus pap és pornószínész. KONKRÉT könyvek . és amit saját maguk is elvárnak maguktól. Legalábbis már attól könnyen zavarba jövünk. elégedetlenség. csak a gyereknyelv negédes. hogyan jutottak el az elsı orvososditól az elsı magömlésen át a mába. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségrıl beszélünk. Kötetünk a nagy sikerő Vagina Monológok ikerdarabja. Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája uralja: merevedési problémák. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. kényszerképzetek. önkielégítés. ha néven kell neveznünk a. hogy a benne megszólalók most nem azt mondják.. nıfaló és homoszexuális. titkolt és szégyellt vágyak -ezek is a férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik. ám épp ezért minden gátlás. hanem a színtiszta igazat. értelmiségi és funkcionális analfabéta. korai magömlés. bőntudat. ám míg párját a méltóvá.nélkül) arról. mondhatnánk erre. a Fallosz monológokat az. Férfiak beszélnek arról. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. Ám a trágárságot a szándék teszi azzá. kisebbrendőségi érzés. amely tabu-témához nyúl.mást se tesznek. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. ami férfivá teszi ıket . és nem akarunk trágárak lenni. amit a társadalom elvár tılük.Hill Ferenc fallosz monológok Nincsenek szavaink. noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal.. huszonés nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful