You are on page 1of 93

Dz.U.UE.L.06.347.1 DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.U.

UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk, w szczeglnoci jego art. 93, uwzgldniajc wniosek Komisji, uwzgldniajc opini Parlamentu Europejskiego, uwzgldniajc opini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego, a take majc na uwadze, co nastpuje: (1) Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pastw czonkowskich w odniesieniu do podatkw obrotowych - wsplny system podatku od wartoci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku bya wielokrotnie zmieniana w znacznym stopniu. Przy okazji kolejnych zmian we wspomnianej dyrektywie, w trosce o jasno i ze wzgldw racjonalnych, naley przeksztaci t dyrektyw. (2) W ramach tego przeksztacenia naley uwzgldni nadal obowizujce przepisy dyrektywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pastw czonkowskich w odniesieniu do podatkw obrotowych. W zwizku z tym naley uchyli t dyrektyw. (3) W celu zapewnienia jasnego i racjonalnego przedstawienia przepisw, spjnego z zasad lepszego stanowienia prawa, waciwe jest przeksztacenie struktury i brzmienia dyrektywy, chocia nie powinno to, co do zasady, spowodowa istotnych zmian w istniejcym prawodawstwie. Niewielka liczba zmian merytorycznych jest jednak nieodcznym elementem procesu przeksztacenia dyrektywy i naley je mimo wszystko wprowadzi. W przypadku wprowadzania takich zmian zostaj one w szczegowy sposb przedstawione w przepisach regulujcych transpozycj dyrektywy i jej wejcie w ycie. (4) Realizacja celu zakadajcego ustanowienie rynku wewntrznego zakada zastosowanie w pastwach czonkowskich ustawodawstw dotyczcych podatkw obrotowych, ktre nie zakcaj warunkw konkurencji ani nie utrudniaj swobodnego przepywu towarw i usug. Niezbdna jest zatem taka harmonizacja ustawodawstw dotyczcych podatkw obrotowych poprzez system podatku od wartoci dodanej (VAT), ktra wyeliminuje, w miar moliwoci, czynniki, ktre mog zakca warunki konkurencji zarwno na poziomie krajowym, jak i wsplnotowym. (5) System VAT staje si najbardziej jasny i neutralny, kiedy podatek nakadany jest w moliwie najbardziej oglny sposb, a zakres jego zastosowania obejmuje wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz wiadczenie usug. W zwizku z tym w interesie rynku wewntrznego i pastw czonkowskich ley przyjcie wsplnego systemu, ktry ma rwnie zastosowanie do handlu detalicznego. (6) Zmiany naley wprowadza stopniowo, poniewa harmonizacja podatkw obrotowych prowadzi w pastwach czonkowskich do zmian w strukturze podatkowej oraz wywouje znaczce skutki w dziedzinie budetowej, gospodarczej i spoecznej. (7) Nawet jeeli stawki i zwolnienia nie zostan cakowicie zharmonizowane, wsplny system VAT powinien pozwoli na osignicie neutralnych warunkw konkurencji, w takim znaczeniu, e na terytorium kadego pastwa czonkowskiego podobne towary i usugi podlegaj takiemu samemu obcieniu podatkowemu, bez wzgldu na dugo acucha produkcji i dystrybucji. (8) Zgodnie z decyzj Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 wrzenia 2000 r. w sprawie systemu rodkw wasnych Wsplnot Europejskich, budet Wsplnot Europejskich, niezalenie od innych dochodw, jest cakowicie finansowany z zasobw wasnych Wsplnot. Zasoby te obejmuj midzy innymi wpywy z VAT i zasoby pochodzce z zastosowania wsplnej stawki podatku do podstawy opodatkowania okrelonej w jednolity sposb oraz zgodnie z zasadami wsplnotowymi.
1

(9) Niezbdny jest okres przejciowy umoliwiajcy stopniowe dostosowanie krajowych przepisw w okrelonych dziedzinach. (10) W powyszym okresie przejciowym wewntrzwsplnotowe transakcje dokonywane przez podatnikw innych ni podatnicy zwolnieni, naley opodatkowywa w pastwach czonkowskich przeznaczenia wedug stawek i na warunkach okrelonych przez te pastwa czonkowskie. (11) W powyszym okresie przejciowym naley rwnie opodatkowywa w pastwach czonkowskich przeznaczenia wewntrzwsplnotowe nabycia o pewnej wartoci dokonywane przez podatnikw zwolnionych lub osoby prawne niebdce podatnikami, niektre wewntrzwsplnotowe transakcje sprzeday wysykowej oraz dostawy nowych rodkw transportu na rzecz osb fizycznych lub podmiotw zwolnionych lub niebdcych podatnikami, wedug stawek i na warunkach okrelonych przez te pastwa czonkowskie, o ile takie transakcje, ze wzgldu na brak przepisw szczeglnych, mogyby spowodowa znaczce zakcenia konkurencji midzy pastwami czonkowskimi. (12) W zwizku z ich pooeniem geograficznym, sytuacj gospodarcz i spoeczn, niektre terytoria naley wyczy z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. (13) Aby zagwarantowa wiksz neutralno podatku, termin "podatnik" naley zdefiniowa w taki sposb, aby pastwa czonkowskie mogy uwzgldni osoby, ktre okazjonalnie dokonuj transakcji. (14) Termin "transakcja podlegajca opodatkowaniu" moe by powodem trudnoci, w szczeglnoci w odniesieniu do transakcji uznawanych za transakcje podlegajce opodatkowaniu. W zwizku z tym naley doprecyzowa te pojcia. (15) W celu uatwienia wewntrzwsplnotowego handlu w zakresie prac na rzeczowym majtku ruchomym naley ustanowi zasady opodatkowania majce zastosowanie do takich transakcji, kiedy s one dokonywane na rzecz nabywcy, ktry zosta zidentyfikowany do celw VAT w pastwie czonkowskim innym ni pastwo fizycznego dokonania transakcji. (16) Za wewntrzwsplnotowy transport towarw naley uzna transport odbywajcy si na terytorium pastwa czonkowskiego, w przypadku gdy jest on bezporednio zwizany z transportem odbywajcym si midzy pastwami czonkowskimi, aby uproci nie tylko zasady i regulacje dotyczce opodatkowania tych krajowych usug transportu, ale rwnie zasady majce zastosowanie do usug pomocniczych do usug transportu i usug wiadczonych przez porednikw uczestniczcych w wiadczeniu poszczeglnych usug. (17) Okrelenie miejsca, w ktrym transakcje podlegajce opodatkowaniu zostay dokonane, moe by rdem konfliktw dotyczcych jurysdykcji midzy pastwami czonkowskimi, w szczeglnoci w odniesieniu do dostawy towarw przeznaczonych do montau i w odniesieniu do wiadczenia usug. O ile miejscem wiadczenia usug powinno, co do zasady, by miejsce, w ktrym usugodawca posiada siedzib dziaalnoci gospodarczej, to miejsce to naley jednak zdefiniowa jako znajdujce si w pastwie czonkowskim usugobiorcy, w szczeglnoci w przypadku niektrych usug wiadczonych pomidzy podatnikami, gdzie koszt usugi jest wliczany w cen towaru. (18) Naley doprecyzowa definicj miejsca opodatkowania niektrych transakcji dokonywanych na pokadzie jednostek pywajcych, statkw powietrznych lub pocigw w trakcie przewozu osb na terytorium Wsplnoty. (19) Do celw VAT energi elektryczn i gaz uznaje si za towary. Szczeglnie trudne jest jednak okrelenie miejsca dostawy. W celu uniknicia podwjnego opodatkowania lub nieopodatkowania oraz w celu utworzenia prawdziwego rynku wewntrznego gazu i energii elektrycznej bez ogranicze zwizanych z systemem VAT miejscem dostawy gazu w systemie gazowym i dostawy energii elektrycznej, zanim towary te znajd si w kocowym etapie konsumpcji, powinno zatem by miejsce, w ktrym nabywca posiada siedzib dziaalnoci gospodarczej. Dostawa gazu i energii elektrycznej w kocowym etapie, czyli od porednikw i dystrybutorw do konsumenta kocowego, powinna by opodatkowana w miejscu, w ktrym nabywca faktycznie uytkuje i konsumuje te towary. (20) Zastosowanie do wynajmu rzeczowego majtku ruchomego oglnej zasady przewidujcej, e wiadczenie usug jest opodatkowane w pastwie czonkowskim, w ktrym usugodawca ma siedzib, moe prowadzi do powanych zakce konkurencji, w przypadku gdy wynajmujcy i najemca maj siedziby w rnych pastwach czonkowskich, a stawki opodatkowania w tych pastwach s rne. W zwizku z tym konieczne jest okrelenie, e miejscem wiadczenia usug jest miejsce, w ktrym
2

usugobiorca ma siedzib dziaalnoci gospodarczej lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, na rzecz ktrego wiadczone byy usugi lub, w przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu. (21) W odniesieniu jednak do wynajmu rodkw transportu, ze wzgldw kontrolnych naley cile stosowa zasad ogln, przyjmujc tym samym za miejsce wiadczenia usug miejsce, w ktrym siedzib ma usugodawca. (22) Naley opodatkowa wszystkie usugi telekomunikacyjne, ktrych konsumpcja odbywa si na terytorium Wsplnoty, aby zapobiec zakceniom konkurencji w tej dziedzinie. W tym celu usugi telekomunikacyjne wiadczone na rzecz podatnikw majcych siedzib na terytorium Wsplnoty lub na rzecz usugobiorcw majcych siedzib w pastwach trzecich powinny, co do zasady, by opodatkowane w miejscu, w ktrym siedzib ma usugobiorca. W celu zapewnienia jednolitego opodatkowania usug telekomunikacyjnych, ktre s wiadczone przez podatnikw majcych siedzib na terytoriach trzecich lub w pastwach trzecich na rzecz osb niebdcych podatnikami majcych siedzib na terytorium Wsplnoty, a ktre s faktycznie uytkowane lub wykorzystywane na terytorium Wsplnoty, pastwa czonkowskie powinny jednak wprowadzi przepis okrelajcy, e miejsce wiadczenia usug znajduje si na terytorium Wsplnoty. (23) W celu uniknicia zakce konkurencji rwnie usugi nadawcze radiowe i telewizyjne oraz usugi wiadczone drog elektroniczn z terytoriw trzecich lub pastw trzecich na rzecz osb majcych siedzib na terytorium Wsplnoty lub wiadczone z terytorium Wsplnoty na rzecz usugobiorcw majcych siedzib na terytoriach trzecich lub w pastwach trzecich, naley opodatkowa w miejscu siedziby usugobiorcy. (24) Pojcia "zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego" i "wymagalnoci VAT" powinny zosta zharmonizowane, aby wprowadzenie w ycie i wszelkie pniejsze zmiany wsplnego systemu VAT mogy sta si skuteczne w tym samym terminie we wszystkich pastwach czonkowskich. (25) Podstawa opodatkowania powinna by zharmonizowana, tak aby zastosowanie VAT do transakcji podlegajcych opodatkowaniu prowadzio do porwnywalnych rezultatw we wszystkich pastwach czonkowskich. (26) W szczeglnych i ograniczonych przypadkach pastwa czonkowskie powinny mie moliwo interwencji w zakresie podstawy opodatkowania dostaw towarw i wiadczenia usug, jak rwnie wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, aby zapobiec wystpieniu utraty dochodw podatkowych w zwizku z wykorzystaniem stron powizanych do celw uzyskania korzyci podatkowych. (27) W celu zwalczania uchylania si od opodatkowania lub unikania opodatkowania pastwa czonkowskie powinny mie moliwo wczenia, w ramach podstawy opodatkowania transakcji wicej si z obrbk zota inwestycyjnego dostarczonego przez usugobiorc, wartoci tego zota inwestycyjnego, gdy ze wzgldu na obrbk zoto traci swj status zota inwestycyjnego. Naley pozostawi pastwom czonkowskim pewn swobod oceny odnonie do zastosowania tego rodka. (28) Aby unikn zakce konkurencji, zniesienie kontroli podatkowych na granicach wymaga nie tylko jednolitej podstawy opodatkowania, ale rwnie wystarczajcego zblienia liczby stawek i ich poziomw w pastwach czonkowskich. (29) Stawka podstawowa VAT obecnie obowizujca w poszczeglnych pastwach czonkowskich, w poczeniu z mechanizmem systemu przejciowego, zapewnia moliwe do przyjcia funkcjonowanie tego systemu. Aby unikn sytuacji, w ktrych rnice w stawkach podstawowych VAT stosowanych przez pastwa czonkowskie, prowadziyby do nierwnowagi strukturalnej we Wsplnocie i zakce konkurencji w niektrych sektorach dziaalnoci, naley ustali minimaln stawk podstawow rwn 15 %, z zastrzeeniem jej pniejszego przegldu. (30) W celu zachowania neutralnoci podatkowej, stawki stosowane przez pastwa czonkowskie powinny umoliwia odliczenie VAT naliczonego na poprzednim etapie. (31) Podczas okresu przejciowego powinny by moliwe pewne odstpstwa dotyczce liczby i poziomu stawek.
3

(32) W celu lepszego zrozumienia wpywu stawek obnionych, niezbdne jest przygotowanie przez Komisj sprawozdania oceniajcego wpyw stawek obnionych stosowanych do usug wiadczonych lokalnie, w szczeglnoci w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pod wzgldem prawidowego funkcjonowania rynku wewntrznego. (33) Aby rozwiza problem bezrobocia, naley zezwoli pastwom czonkowskim, ktre tego sobie ycz, na wyprbowanie, jakie dziaanie i skutek na tworzenie nowych miejsc pracy moe mie obnienie stawki VAT stosowanej do usug pracochonnych. Takie obnienie stawki podatku moe rwnie zmniejszy zainteresowanie okrelonych przedsibiorstw przechodzeniem do szarej strefy lub pozostawaniem w niej. (34) Takie obnienie stawki VAT nie pozostaje jednak bez ryzyka dla prawidowego funkcjonowania rynku wewntrznego i neutralnoci podatkowej. Naley w zwizku z tym przewidzie procedur udzielania upowanienia, ktra zostanie wprowadzona na czas okrelony, ale wystarczajco dugi, aby umoliwi ocen wpywu stawek obnionych stosowanych do usug wiadczonych lokalnie; aby zapewni, e rodek ten pozostanie weryfikowalny i ograniczony, naley cile zdefiniowa zakres jego stosowania. (35) Naley sporzdzi wsplny wykaz zwolnie, aby umoliwi gromadzenie zasobw wasnych Wsplnoty w porwnywalny sposb we wszystkich pastwach czonkowskich. (36) Z korzyci zarwno dla osb zobowizanych do zapaty VAT, jak i waciwych organw administracyjnych zasady opodatkowania VAT dla niektrych dostaw i wewntrzwsplnotowych naby wyrobw podlegajcych akcyzie powinny zosta dostosowane do procedur i obowizkw dotyczcych zgoszenia celnego w przypadku wysyki takich wyrobw do innego pastwa czonkowskiego, a okrelonych w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw objtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepywu oraz kontrolowania(4). (37) Dostawa gazu w systemie gazowym i dostawa energii elektrycznej jest opodatkowana w miejscu siedziby nabywcy. Aby unikn podwjnego opodatkowania, import takich produktw powinien by w zwizku z tym zwolniony z VAT. (38) W odniesieniu do transakcji podlegajcych opodatkowaniu na rynku krajowym zwizanych z wewntrzwsplnotowym obrotem towarowym, dokonywanych w okresie przejciowym przez podatnikw niemajcych siedziby na terytorium pastwa czonkowskiego, ktre jest miejscem wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, w tym rwnie transakcji acuchowych, naley przewidzie rodki upraszczajce zapewniajce rwne traktowanie we wszystkich pastwach czonkowskich. W tym celu naley zharmonizowa przepisy dotyczce systemu opodatkowania oraz osoby zobowizanej do zapaty VAT nalenego w zwizku z takimi transakcjami. Naley jednak, co do zasady, wyczy z takiego systemu towary przeznaczone do dostawy na etapie handlu detalicznego. (39) Zasady regulujce odliczenia naley zharmonizowa w zakresie, w jakim maj one wpyw na rzeczywist wysoko pobieranych kwot i w jakim proporcja podlegajca odliczeniu powinna by obliczana w podobny sposb we wszystkich pastwach czonkowskich. (40) System, ktry umoliwia korekt odlicze dla dbr inwestycyjnych przez cay okres uytkowania tego majtku, zgodnie z jego rzeczywistym wykorzystaniem, naley take stosowa do niektrych usug o charakterze dbr inwestycyjnych. (41) Naley okreli osoby zobowizane do zapaty VAT, w szczeglnoci w przypadku niektrych usug wiadczonych przez osob niemajc siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym podatek jest naleny. (42) W okrelonych przypadkach pastwa czonkowskie powinny mie moliwo wyznaczenia odbiorcy dostaw towarw lub wiadczenia usug jako osoby zobowizanej do zapaty VAT. Powinno to pomc pastwom czonkowskim w uproszczeniu zasad oraz zwalczaniu uchylania si od opodatkowania i unikania opodatkowania stwierdzonych w niektrych sektorach lub w zakresie pewnych rodzajw transakcji. (43) Pastwa czonkowskie powinny mie pen swobod w zakresie wyznaczania osoby zobowizanej do zapaty VAT z tytuu importu.
4

(44) Pastwa czonkowskie powinny mie moliwo okrelenia, e osoba inna ni osoba zobowizana do zapaty VAT jest solidarnie odpowiedzialna za zapat podatku. (45) Zobowizania podatnikw powinny zosta zharmonizowane w miar moliwoci, tak aby zapewni niezbdne zabezpieczenia pozwalajce na pobr VAT w jednolity sposb we wszystkich pastwach czonkowskich. (46) Stosowanie fakturowania elektronicznego musi umoliwia organom podatkowym wykonywanie czynnoci kontrolnych. W celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania rynku wewntrznego naley zatem sporzdzi zharmonizowany wykaz danych, ktre musz znajdowa si na fakturach oraz ustali kilka wsplnych zasad regulujcych stosowanie elektronicznego fakturowania i elektronicznego przechowywania faktur, jak rwnie samofakturowanie i zlecanie czynnoci fakturowania podmiotowi zewntrznemu. (47) Z zastrzeeniem warunkw przez nie ustanowionych, pastwa czonkowskie powinny zezwoli na przekazywanie niektrych deklaracji drog elektroniczn, mog te wymaga stosowania takiej drogi. (48) Niezbdne denie do zredukowania formalnoci administracyjnych i statystycznych dopenianych przez podmioty gospodarcze, w szczeglnoci mae i rednie przedsibiorstwa, naley pogodzi z wdraaniem skutecznych rodkw kontroli oraz uzasadnion ekonomiczn i podatkow potrzeb zachowania jakoci wsplnotowych instrumentw statystycznych. (49) W odniesieniu do maych przedsibiorstw, pastwom czonkowskim naley pozostawi moliwo utrzymania ich procedur szczeglnych, zgodnie ze wsplnymi przepisami oraz z myl o cilejszej harmonizacji. (50) Wodniesieniu do rolnikw pastwa czonkowskie powinny zachowa swobod stosowania procedury szczeglnej obejmujcej zastosowanie zryczatowanych rekompensat VAT naliczonego na rzecz rolnikw nieobjtych zasadami oglnymi. Naley ustanowi podstawowe zasady tej procedury szczeglnej oraz przyj wspln metod okrelania wartoci dodanej zrealizowanej przez takich rolnikw, do celw poboru zasobw wasnych. (51) Naley przyj wsplnotowy system opodatkowania majcy zastosowanie do towarw uywanych, dzie sztuki, antykw i przedmiotw kolekcjonerskich, aby unikn podwjnego opodatkowania i zakce konkurencji pomidzy podatnikami. (52) Stosowanie zasad oglnych VAT do zota stanowi gwn przeszkod w wykorzystywaniu go do celw inwestycji finansowych, co uzasadnia stosowanie szczeglnej procedury podatkowej, take w celu zwikszenia midzynarodowej konkurencyjnoci wsplnotowego rynku zota. (53) Dostawy zota inwestycyjnego maj z natury podobny charakter do innych inwestycji finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie wydaje si zatem najbardziej odpowiednim rozwizaniem pod wzgldem podatkowym w przypadku dostaw zota inwestycyjnego. (54) Definicja zota inwestycyjnego powinna obejmowa zote monety, ktrych warto w pierwszej kolejnoci odzwierciedla cen zawartego w nich zota. Ze wzgldu na przejrzysto i pewno prawn naley sporzdza roczny wykaz monet objtych systemem majcym zastosowanie do zota inwestycyjnego, zapewniajc w ten sposb bezpieczestwo podmiotom prowadzcym obrt takimi monetami. Wykaz taki powinien pozostawa bez uszczerbku dla zwolnienia dotyczcego monet, ktre nie zostay w nim wymienione, ale ktre speniaj kryteria okrelone w niniejszej dyrektywie. (55) Aby zapobiec uchylaniu si od opodatkowania, a jednoczenie zmniejszy obcienia finansowe zwizane z dostaw zota o prbie przekraczajcej okrelony poziom, uzasadnione jest upowanienie pastw czonkowskich do wyznaczenia nabywcy jako osoby zobowizanej do zapaty VAT. (56) Aby uatwi przestrzeganie zobowiza podatkowych podmiotom gospodarczym wiadczcym usugi drog elektroniczn, ktre nie maj siedziby na terytorium Wsplnoty i ktre nie maj obowizku identyfikacji do celw VAT na terytorium Wsplnoty, naley ustanowi procedur szczegln. W ramach tej procedury kady podmiot gospodarczy wiadczcy takie usugi drog elektroniczn na terytorium Wsplnoty na rzecz osb niebdcych podatnikami miaby, jeeli nie jest w inny sposb zidentyfikowany do celw VAT na terytorium Wsplnoty, moliwo wyboru identyfikacji podatkowej tylko w jednym z pastw czonkowskich.

(57) Podane jest, aby przepisy dotyczce usug nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektrych usug wiadczonych drog elektroniczn zostay wprowadzone wycznie tymczasowo i aby w krtkim terminie zostay poddane przegldowi w wietle zdobytych dowiadcze. (58) Naley promowa skoordynowane stosowanie przepisw niniejszej dyrektywy,; a w tym celu naley utworzy komitet doradczy ds. podatku od wartoci dodanej umoliwiajcy cis wspprac midzy pastwami czonkowskimi a Komisj w tej dziedzinie. (59) Pastwa czonkowskie powinny mie moliwo, w pewnych granicach i na pewnych warunkach, wprowadzania lub utrzymywania specjalnych rodkw stanowicych odstpstwo od niniejszej dyrektywy, aby uproci pobr podatku lub zapobiec niektrym formom uchylania si od opodatkowania lub unikania opodatkowania. (60) Aby zapewni, e pastwo czonkowskie, ktre zoyo wniosek o odstpstwo, nie ma wtpliwoci, co do dziaania, jakie Komisja ma zamiar podj w odpowiedzi, naley okreli terminy, w ktrych Komisja musi przedstawi Radzie wniosek dotyczcy upowanienia albo komunikat przedstawiajcy jej zastrzeenia. (61) Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie jednolitego stosowania systemu VAT. Aby osign ten cel, naley przyj rodki wykonawcze. (62) rodki te powinny w szczeglnoci dotyczy problemu podwjnego opodatkowania transakcji transgranicznych, ktry moe pojawi si w wyniku niejednolitego stosowania przez pastwa czonkowskie przepisw regulujcych miejsce dokonania transakcji podlegajcych opodatkowaniu. (63) Pomimo ograniczonego zakresu stosowania rodkw wykonawczych bd one miay wpyw na budet, ktry dla jednego lub wikszej liczby pastw czonkowskich moe by znaczcy. Ich wpyw na budety poszczeglnych pastw czonkowskich stanowi uzasadniony powd, dla ktrego Rada zastrzega sobie prawo do korzystania z uprawnie wykonawczych. (64) Biorc pod uwag ograniczony zakres stosowania rodkw wykonawczych, powinny one zosta przyjte przez Rad stanowic jednomylnie na wniosek Komisji. (65) Poniewa z wyej wymienionych powodw cele niniejszej dyrektywy nie mog zosta osignite w sposb wystarczajcy przez pastwa czonkowskie, natomiast moliwe jest ich lepsze osignicie na poziomie Wsplnoty, Wsplnota moe przyj rodki zgodnie z zasad pomocniczoci okrelon w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasad proporcjonalnoci okrelon w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osignicia tych celw. (66) Obowizek transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinien ograniczy si do przepisw, ktre wprowadzaj merytoryczne zmiany w stosunku do poprzednich dyrektyw. Obowizek transpozycji niezmienionych przepisw do prawa krajowego wynika z poprzednich dyrektyw. (67) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawa bez wpywu na obowizki pastw czonkowskich dotyczcych terminw transpozycji do prawa krajowego dyrektyw wymienionych w zaczniku XI cz B, PRZYJMUJE NINIEJSZ DYREKTYW: TYTU I PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Artyku 1 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wsplny system podatku od wartoci dodanej (VAT). 2. Zasada wsplnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarw i usug oglnego podatku konsumpcyjnego dokadnie proporcjonalnego do ceny towarw i usug, niezalenie od liczby transakcji, ktre maj miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzajcym etap obcienia tym podatkiem. VAT, obliczony od ceny towaru lub usugi wedug stawki, ktra ma zastosowanie do takiego towaru lub usugi, jest wymagalny od kadej transakcji, po odjciu kwoty podatku poniesionego bezporednio w rnych skadnikach kosztw. Wsplny system VAT stosuje si a do etapu sprzeday detalicznej wcznie. Artyku 2 1. Opodatkowaniu VAT podlegaj nastpujce transakcje:
6

a) odpatna dostawa towarw na terytorium pastwa czonkowskiego przez podatnika dziaajcego w takim charakterze; b) odpatne wewntrzwsplnotowe nabycie towarw na terytorium pastwa czonkowskiego dokonywane: (i) przez podatnika dziaajcego w takim charakterze lub przez osob prawn niebdc podatnikiem, gdy sprzedawc jest podatnik dziaajcy w takim charakterze, ktry nie korzysta ze zwolnienia dla maych przedsibiorstw przewidzianego w art. 282-292 i ktry nie jest objty przepisami art. 33 i 36; (ii) w przypadku nowych rodkw transportu, przez podatnika lub osob prawn niebdc podatnikiem, w przypadku ktrych inne nabycia nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub przez jakkolwiek inn osob niebdc podatnikiem; (iii) w przypadku wyrobw podlegajcych akcyzie, jeeli od wewntrzswsplnotowego nabycia naliczany jest podatek akcyzowy na terytorium pastwa czonkowskiego zgodnie z dyrektyw 92/12/EWG, przez podatnika lub osob prawn niebdc podatnikiem, w przypadku ktrych inne nabycia nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1; c) odpatne wiadczenie usug na terytorium pastwa czonkowskiego przez podatnika dziaajcego w takim charakterze; d) import towarw. 2. a) Do celw ust. 1 lit. b) pkt (ii) "rodki transportu" oznaczaj nastpujce rodki transportu, przeznaczone do przewozu osb lub towarw: (i) ldowe pojazdy silnikowe, o pojemnoci silnika przekraczajcej 48 centymetrw szeciennych lub ktrych moc przekracza 7,2 kilowata; (ii) jednostki pywajce o dugoci przekraczajcej 7,5 metra, z wyjtkiem jednostek pywajcych przeznaczonych do eglugi na penym morzu i przewocych odpatnie pasaerw lub jednostek pywajcych przeznaczonych do celw handlowych, przemysowych lub rybowstwa oraz do celw ratowniczych i udzielania pomocy na morzu, jak rwnie jednostek pywajcych przeznaczonych do rybowstwa przybrzenego; (iii) statki powietrzne, ktrych masa startowa przekracza 1.550 kilogramw, z wyjtkiem statkw powietrznych uywanych przez linie lotnicze zajmujce si gwnie odpatnym przewozem na trasach midzynarodowych. b) Powysze rodki transportu s uwaane za "nowe" w nastpujcych przypadkach: (i) dla ldowych pojazdw silnikowych, w przypadku gdy dostawa odbywa si w terminie szeciu miesicy od daty ich pierwszego oddania do uytku lub gdy pojazd przejecha nie wicej ni 6.000 km; (ii) dla jednostek pywajcych, w przypadku gdy dostawa odbywa si w terminie trzech miesicy od daty ich pierwszego oddania do uytku lub gdy jednostka pywajca nie przepyna wicej ni 100 godzin; (iii) dla statkw powietrznych, w przypadku gdy dostawa odbywa si w terminie trzech miesicy od daty ich pierwszego oddania do uytku lub gdy cakowity czas lotw wynosi nie wicej ni 40 godzin. c) Pastwa czonkowskie okrelaj warunki, na podstawie ktrych dane, o ktrych mowa w lit. b), mog zosta stwierdzone. 3. "Wyroby podlegajce akcyzie" oznaczaj produkty energetyczne, alkohol i napoje alkoholowe oraz tyto przetworzony, zgodnie z definicj zawart w obowizujcych przepisach wsplnotowych, z wyjtkiem gazu dostarczanego w systemie gazowym znajdujcym si na terytorium Wsplnoty lub jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem. Artyku 3 1. Wdrodze odstpstwa od art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i) nastpujce transakcje nie podlegaj opodatkowaniu VAT: a) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw, ktrych dostawa byaby zwolniona na terytorium pastwa czonkowskiego nabycia na podstawie art. 148 i 151, dokonywane przez podatnika lub osob prawn niebdc podatnikiem; b) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw inne ni te, o ktrych mowa w lit. a) i art. 4, oraz inne ni nabycia nowych rodkw transportu i wyrobw podlegajcych akcyzie, dokonywane przez podatnika do celw zwizanych z prowadzonym przez niego gospodarstwem rolnym, lenym lub rybackim
7

podlegajcym wsplnemu systemowi ryczatowemu dla rolnikw, przez podatnika dokonujcego wycznie dostaw towarw lub wiadczenia usug, z tytuu ktrych nie ma on prawa do odliczenia VAT, lub przez osob prawn niebdc podatnikiem. 2. Przepisy ust. 1 lit. b) maj zastosowanie wycznie, jeeli zostan spenione nastpujce warunki: a) w cigu danego roku kalendarzowego cakowita warto wewntrzwsplnotowych naby towarw nie przekracza progu ustalanego przez pastwa czonkowskie, ktry nie moe by niszy ni 10.000 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie krajowej; b) w poprzednim roku kalendarzowym cakowita warto wewntrzwsplnotowych naby towarw nie przekroczya progu przewidzianego w lit. a). Prg, ktry stanowi odniesienie, obejmuje cakowit warto, z wyczeniem VAT nalenego lub zapaconego w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu towarw, wewntrzwsplnotowych naby towarw, o ktrych mowa w ust. 1 lit. b). 3. Pastwa czonkowskie przyznaj podatnikom i osobom prawnym niebdcym podatnikami, ktre s objte przepisami ust. 1 lit. b), prawo wyboru systemu oglnego przewidzianego w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i). Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady korzystania z moliwoci, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, ktra w kadym przypadku obejmuje dwa lata kalendarzowe. Artyku 4 Oprcz transakcji, o ktrych mowa w art. 3, opodatkowaniu VAT nie podlegaj nastpujce transakcje: a) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 1-4, jeeli sprzedawca jest podatnikiem-porednikiem dziaajcym w takim charakterze, a nabyte towary zostay opodatkowane VAT w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu towarw, zgodnie z procedur mary przewidzian w art. 312-325; b) wewntrzwsplnotowe nabycia uywanych rodkw transportu, okrelonych w art. 327 ust. 3, jeeli sprzedawca jest podatnikiem-porednikiem dziaajcym w takim charakterze, a nabyty uywany rodek transportu zosta opodatkowany VAT w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu, zgodnie z procedur przejciow majc zastosowanie do uywanych rodkw transportu; c) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 1-4, jeeli sprzedawca jest organizatorem sprzeday w drodze aukcji publicznej dziaajcym w takim charakterze, a nabyte towary zostay opodatkowane VAT w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu, zgodnie z procedur szczegln dotyczc sprzeday w drodze aukcji publicznej. TYTU II ZAKRES TERYTORIALNY Artyku 5 Do celw niniejszej dyrektywy wprowadza si nastpujce definicje: (1) "Wsplnota" i "terytorium Wsplnoty" oznaczaj terytoria pastw czonkowskich, zgodnie z definicj zawart w pkt 2; (2) "pastwo czonkowskie" i "terytorium pastwa czonkowskiego" oznaczaj terytorium kadego pastwa czonkowskiego Wsplnoty, do ktrego ma zastosowanie Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk, zgodnie z jego art. 299, z wyczeniem terytoriw wymienionych w art. 6 niniejszej dyrektywy; (3) "terytoria trzecie" oznaczaj terytoria wymienione w art. 6; (4) "pastwo trzecie" oznacza wszystkie pastwa lub terytoria, do ktrych nie ma zastosowania traktat. Artyku 6 1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nastpujcych terytoriw nalecych do obszaru celnego Wsplnoty: a) Gra Athos;
8

b) Wyspy Kanaryjskie; c) francuskie departamenty zamorskie; d) Wyspy Alandzkie; e) Wyspy Normandzkie. 2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nastpujcych terytoriw nienalecych do obszaru celnego Wsplnoty: a) Wyspa Helgoland; b) terytorium Bsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno; f) Campione d'Italia; g) woska cz jeziora Lugano. Artyku 7 1. Uwzgldniajc konwencje i traktaty zawarte, odpowiednio, z Francj, Zjednoczonym Krlestwem i Cyprem, Ksistwo Monako, Wyspa Man i suwerenne strefy Zjednoczonego Krlestwa- Akrotiri i Dhekelia -, nie s uznawane, do celw stosowania niniejszej dyrektywy, jako pastwa trzecie. 2. Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki, aby zapewni, e transakcje majce pocztek w Ksistwie Monako lub przeznaczone dla Ksistwa Monako s uznawane za transakcje majce pocztek we Francji lub przeznaczone dla Francji; transakcje majce pocztek na Wyspie Man lub przeznaczone dla Wyspy Man s uznawane za transakcje majce pocztek w Zjednoczonym Krlestwie lub przeznaczone dla Zjednoczonego Krlestwa, a transakcje majce pocztek w suwerennych strefach Zjednoczonego Krlestwa, Akrotiri i Dhekelia, lub przeznaczone dla tych suwerennych stref s uznawane za transakcje majce pocztek na Cyprze lub przeznaczone dla Cypru. Artyku 8 Jeeli Komisja uzna, e przepisy przewidziane w art. 6 i 7 nie maj ju uzasadnienia, szczeglnie w kategoriach neutralnych warunkw konkurencji lub zasobw wasnych, przedstawia ona Radzie odpowiednie wnioski. TYTU III PODATNICY Artyku 9 1. "Podatnikiem" jest kada osoba prowadzca samodzielnie w dowolnym miejscu jakkolwiek dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel czy te rezultaty takiej dziaalnoci. "Dziaalno gospodarcza" obejmuje wszelk dziaalno producentw, handlowcw lub usugodawcw, wcznie z grnictwem, dziaalnoci rolnicz i wykonywaniem wolnych zawodw lub uznanych za takie. Za dziaalno gospodarcz uznaje si w szczeglnoci wykorzystywanie, w sposb cigy, majtku rzeczowego lub wartoci niematerialnych w celu uzyskania z tego tytuu dochodu. 2. Poza osobami, o ktrych mowa w ust. 1, za podatnika uznawana jest kada osoba, ktra okazjonalnie dokonuje dostawy nowego rodka transportu wysyanego lub transportowanego do nabywcy przez sprzedawc, przez nabywc albo na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium pastwa czonkowskiego, ale na terytorium Wsplnoty.

Artyku 10 Warunek, o ktrym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujcy, e dziaalno gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracownikw i innych osb, o ile s one zwizane z pracodawc umow o prac lub jakimikolwiek innymi wizami prawnymi tworzcymi stosunek
9

prawny midzy pracodawc a pracownikiem w zakresie warunkw pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialnoci pracodawcy. Artyku 11 Po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartoci dodanej (zwanym dalej "Komitetem ds. VAT"), kade pastwo czonkowskie moe uzna za jednego podatnika osoby majce siedzib na terytorium tego samego pastwa czonkowskiego, ktre bdc niezalenymi pod wzgldem prawnym, s cile powizane pod wzgldem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Pastwo czonkowskie korzystajce z moliwoci przewidzianej w akapicie pierwszym moe przyj wszelkie niezbdne rodki, aby zapobiec uchylaniu si od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie tego przepisu. Artyku 12 1. Pastwa czonkowskie mog uzna za podatnika kadego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji zwizanej z dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczeglnoci jednej z nastpujcych transakcji: a) dostawa budynku lub czci budynku oraz zwizanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; b) dostawa terenu budowlanego. 2. Do celw ust. 1 lit. a) "budynek" oznacza dowoln konstrukcj trwale zwizan z gruntem. Pastwa czonkowskie mog okreli szczegowe zasady stosowania kryterium, o ktrym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynkw oraz zdefiniowa pojcie "gruntu zwizanego z budynkiem". Pastwa czonkowskie mog zastosowa kryteria inne ni kryterium pierwszego zasiedlenia, takie jak okres upywajcy midzy dat ukoczenia budynku a dat pierwszej dostawy lub te okres upywajcy midzy dat pierwszego zasiedlenia a dat nastpnej dostawy, pod warunkiem e okresy te nie przekraczaj, odpowiednio, piciu i dwch lat. 3. Do celw ust. 1 lit. b) "teren budowlany" oznacza kady grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez pastwa czonkowskie. Artyku 13 1. Krajowe, regionalne i lokalne organy wadzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie s uwaane za podatnikw w zwizku z dziaalnoci, ktr podejmuj lub transakcjami, ktrych dokonuj jako organy wadzy publicznej, nawet jeli pobieraj nalenoci, opaty, skadki lub patnoci w zwizku z takimi dziaaniami lub transakcjami. Jednake w przypadku gdy podejmuj one takie dziaania lub dokonuj takich transakcji, s uwaane za podatnikw w odniesieniu do tych dziaa lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatnikw prowadzio do znaczcych zakce konkurencji. W kadych okolicznociach podmioty prawa publicznego s uwaane za podatnikw w zwizku z czynnociami okrelonymi w zaczniku I, chyba e niewielka skala tych dziaa sprawia, e mog by one pominite. 2. Pastwa czonkowskie mog uzna dziaalno podmiotw prawa publicznego, zwolnion na podstawie art. 132, 135, 136 i 371, art. 374-377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 lub art. 380-390b, za dziaalno, ktr podmioty te podejmuj jako organy wadzy publicznej.

TYTU IV TRANSAKCJE PODLEGAJCE OPODATKOWANIU ROZDZIA 1 Dostawa towarw Artyku 14


10

1. "Dostawa towarw" oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania rzecz jak waciciel. 2. Poza czynnoci, o ktrej mowa w ust. 1, za dostaw towarw uznaje si nastpujce czynnoci: a) przeniesienie prawa wasnoci do towaru w zamian za odszkodowanie, z nakazu wydanego przez organ wadzy publicznej lub w jego imieniu albo z mocy prawa; b) faktyczne przekazanie towaru zgodnie z umow najmu towarw na czas okrelony lub sprzeday towaru na warunkach odroczonej patnoci, ktra zawiera klauzul o przeniesieniu wasnoci w nastpstwie normalnych zdarze nie pniej ni z chwil zapaty ostatniej raty; c) przekazanie towaru na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja pacona jest od zakupu lub sprzeday. 3. Pastwa czonkowskie mog uzna za dostaw towarw przekazanie niektrych robt budowlanych. Artyku 15 1. Energia elektryczna, gaz, energia cieplna lub chodnicza i tym podobne s uwaane za rzeczy. 2. Pastwa czonkowskie mog uzna za rzeczy: a) okrelone udziay w nieruchomoci; b) prawa rzeczowe dajce ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomoci; c) udziay i inne rwnowane udziaom tytuy prawne dajce ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo wasnoci lub posiadania nieruchomoci lub jej czci. Artyku 16 Wykorzystanie przez podatnika towarw stanowicych cz majtku jego przedsibiorstwa do celw prywatnych podatnika lub jego pracownikw, ktre przekazuje nieodpatnie lub, w ujciu oglnym, ktre przeznacza do celw innych ni prowadzona przez niego dziaalno, gdy VAT od powyszych towarw lub ich czci podlega w caoci lub w czci odliczeniu, jest uznawane za odpatn dostaw towarw. Za odpatn dostaw towarw nie uznaje si jednake wykorzystania do celw dziaalnoci przedsibiorstwa podatnika towarw stanowicych prezenty o niskiej wartoci i prbki. Artyku 17 1. Przemieszczenie przez podatnika towarw stanowicych cz majtku jego przedsibiorstwa do innego pastwa czonkowskiego uznaje si za odpatn dostaw towarw. "Przemieszczenie do innego pastwa czonkowskiego" oznacza kad wysyk lub transport rzeczowego majtku ruchomego przez podatnika lub na jego rzecz, do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa, do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym ten majtek si znajduje, jednake na terytorium Wsplnoty. 2. Za przemieszczenie do innego pastwa czonkowskiego nie uznaje si wysyki lub transportu towarw do celw jednej z nastpujcych transakcji: a) dostawy towarw dokonanej przez podatnika na terytorium pastwa czonkowskiego zakoczenia wysyki lub transportu, na warunkach przewidzianych w art. 33; b) dostawy towarw, ktre s instalowane lub montowane przez dostawc lub w jego imieniu, dokonanej przez podatnika na terytorium pastwa czonkowskiego zakoczenia wysyki lub transportu towarw, na warunkach przewidzianych w art. 36; c) dostawy towarw dokonanej przez podatnika na pokadzie jednostki pywajcej, statku powietrznego lub pocigu w czasie przewozu osb, na warunkach przewidzianych w art. 37; d) dostawy gazu w systemie gazowym znajdujcym si na terytorium Wsplnoty lub jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem, dostawy energii elektrycznej lub dostawy energii cieplnej lub chodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chodniczej, na warunkach przewidzianych w art. 38 i 39; e) dostawy towarw dokonanej przez podatnika na terytorium pastwa czonkowskiego, na warunkach przewidzianych w art. 138, 146, 147, 148, 151 i 152; f) wiadczenia usugi wykonanej na rzecz podatnika i obejmujcej wycen danych towarw lub dotyczce ich prace, fizycznie wykonane na terytorium pastwa czonkowskiego zakoczenia wysyki
11

lub transportu towarw, pod warunkiem e towary te, po dokonaniu ich wyceny lub wykonaniu dotyczcych ich prac, zostan odesane z powrotem do tego podatnika w pastwie czonkowskim, z ktrego zostay pierwotnie wysane lub przetransportowane; g) czasowego uycia danych towarw na terytorium pastwa czonkowskiego zakoczenia wysyki lub transportu towarw w celu wiadczenia usug przez podatnika majcego siedzib w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu towarw; h) czasowego uycia danych towarw przez okres nieprzekraczajcy 24 miesicy, na terytorium innego pastwa czonkowskiego, w ktrym import takich samych towarw z pastwa trzeciego w celu ich czasowego uycia byby objty procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych. 3. W przypadku gdy jeden z warunkw, od ktrych uzalenione jest skorzystanie z przepisw ust. 2, przestaje by speniony, towary te uznaje si za towary przemieszczone do innego pastwa czonkowskiego. W takim przypadku przemieszczenie uznaje si za dokonane w chwili, gdy dany warunek przesta by speniany. Artyku 18 Pastwa czonkowskie mog uzna za odpatn dostaw towarw kad z nastpujcych czynnoci: a) wykorzystanie przez podatnika do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa towarw wytworzonych, skonstruowanych, wydobytych, przetworzonych, nabytych lub importowanych w ramach prowadzenia takiej dziaalnoci, jeeli VAT od takich towarw, w przypadku ich nabycia od innego podatnika, nie podlegaby w caoci odliczeniu; b) wykorzystanie przez podatnika towarw do celw dziaalnoci niepodlegajcej opodatkowaniu, w przypadku gdy VAT od takich towarw podlega w caoci lub w czci odliczeniu w momencie ich nabycia lub wykorzystania zgodnie z lit. a); c) z wyjtkiem przypadkw, o ktrych mowa w art. 19, zatrzymanie towarw przez podatnika lub jego nastpcw prawnych, w przypadku gdy zaprzestaje on prowadzenia dziaalnoci gospodarczej podlegajcej opodatkowaniu, jeeli VAT od takich towarw podlega w caoci lub w czci odliczeniu w momencie ich nabycia lub wykorzystania zgodnie z lit. a). Artyku 19 W przypadku przekazania, odpatnie lub nieodpatnie lub jako aportu do spki caoci lub czci majtku, pastwa czonkowskie mog uzna, e dostawa towarw nie miaa miejsca i e w takim przypadku osoba, ktrej przekazano towary, bdzie traktowana jako nastpca prawny przekazujcego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w peni opodatkowaniu, pastwa czonkowskie mog przedsiwzi rodki niezbdne w celu uniknicia zakce konkurencji. Mog take przyj wszelkie niezbdne rodki, aby zapobiec uchylaniu si od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisw niniejszego artykuu. ROZDZIA 2 Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw Artyku 20 "Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw" oznacza nabycie prawa do rozporzdzania jak waciciel rzeczowym majtkiem ruchomym wysyanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawc, przez nabywc lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w pastwie czonkowskim innym ni pastwo czonkowskie rozpoczcia wysyki lub transportu towarw. W przypadku towarw nabytych przez osob prawn niebdc podatnikiem, wysyanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub pastwa trzeciego i importowanych przez tak osob do pastwa czonkowskiego innego ni pastwo czonkowskie zakoczenia wysyki lub transportu towarw, towary uwaa si za wysane lub przetransportowane z pastwa czonkowskiego importu. Takie pastwo czonkowskie przyznaje importerowi wskazanemu lub uznanemu za osob zobowizan do zapaty VAT zgodnie z art. 201, zwrot VAT zapaconego z tytuu importu towarw, o ile importer
12

wykae, e dokonane przez niego nabycie zostao opodatkowane VAT w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towarw. Artyku 21 Za odpatne wewntrzwsplnotowe nabycie towarw uznaje si wykorzystanie przez podatnika do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa towarw wysyanych lub transportowanych przez podatnika lub na jego rzecz z innego pastwa czonkowskiego, na terytorium ktrego towary te zostay wyprodukowane, wydobyte, przetworzone, zakupione lub nabyte w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b), lub do ktrego zostay one zaimportowane przez tego podatnika w ramach dziaalnoci jego przedsibiorstwa. Artyku 22 Za odpatne wewntrzwsplnotowe nabycie towarw uznaje si wykorzystanie przez siy zbrojne pastwa bdcego czonkiem Traktatu Pnocnoatlantyckiego, do ich uytku lub do uytku towarzyszcych im pracownikw cywilnych, towarw, ktre nie zostay przez te siy zbrojne nabyte na oglnych zasadach regulujcych opodatkowanie na rynku krajowym pastwa czonkowskiego, jeeli import tych towarw nie podlegaby zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 lit. h). Artyku 23 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki zapewniajce zaklasyfikowanie transakcji, ktre zostayby uznane za dostawy towarw, gdyby zostay dokonane na ich terytorium przez podatnika dziaajcego w takim charakterze, jako wewntrzwsplnotowych naby towarw. ROZDZIA 3 wiadczenie usug Artyku 24 1. "wiadczenie usug" oznacza kad transakcj, ktra nie stanowi dostawy towarw. 2. "Usugi telekomunikacyjne" oznaczaj usugi dotyczce transmisji, emisji i odbioru sygnaw, tekstw, obrazw i dwikw lub wszelkiego rodzaju informacji drog kablow, radiow, optyczn lub za porednictwem innych systemw elektromagnetycznych, w tym zwizane z nimi przeniesienie lub cesja praw do uytkowania rodkw dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostpu do oglnowiatowych sieci informacyjnych. Artyku 25 wiadczenie usug moe obejmowa midzy innymi jedn z nastpujcych czynnoci: a) przeniesienie praw do wartoci niematerialnych, bez wzgldu na to, czy s one przedmiotem dokumentu ustanawiajcego tytu prawny, czy nie; b) zobowizanie do zaniechania dziaania lub do tolerowania czynnoci lub sytuacji; c) wiadczenie usug na podstawie nakazu wydanego przez organ wadzy publicznej lub w jego imieniu lub z mocy prawa. Artyku 26 1. Za odpatne wiadczenie usug uznaje si kad z nastpujcych czynnoci: a) uycie towarw stanowicych cz majtku przedsibiorstwa do celw prywatnych podatnika lub jego pracownikw lub, bardziej oglnie, do celw innych ni dziaalno jego przedsibiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarw podlega w caoci lub w czci odliczeniu; b) nieodpatne wiadczenie usug przez podatnika na prywatny uytek jego lub jego pracownikw, lub bardziej oglnie, do celw innych ni dziaalno jego przedsibiorstwa. 2. Pastwa czonkowskie mog odstpi od stosowania przepisw ust. 1, pod warunkiem e takie odstpstwo nie bdzie prowadzi do zakce konkurencji. Artyku 27
13

Aby zapobiec zakceniom konkurencji i po konsultacji z Komitetem ds. VAT, pastwa czonkowskie mog uzna za odpatne wiadczenie usug wiadczenie przez podatnika usugi do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa, w przypadku gdy VAT od takiej usugi, gdyby bya wiadczona przez innego podatnika, nie podlegaby w caoci odliczeniu. Artyku 28 W przypadku gdy podatnik, dziaajc we wasnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia w wiadczeniu usug, przyjmuje si, e podatnik ten sam otrzyma i wywiadczy te usugi. Artyku 29 Art. 19 stosuje si na takich samych warunkach do wiadczenia usug. ROZDZIA 4 Import towarw Artyku 30 "Import towarw" oznacza wprowadzenie na terytorium Wsplnoty towarw, ktre nie znajduj si w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 traktatu. Poza czynnoci, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, za import towarw uznaje si wprowadzenie na terytorium Wsplnoty towarw znajdujcych si w swobodnym obrocie pochodzcych z terytorium trzeciego stanowicego cz terytorium celnego Wsplnoty. TYTU V MIEJSCE TRANSAKCJI PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU ROZDZIA 1 Miejsce dostawy towarw Sekcja 1 Dostawa towarw bez transportu Artyku 31 W przypadku towarw niewysyanych ani nietransportowanych za miejsce dostawy towarw uznaje si miejsce, w ktrym towary te znajduj si w momencie dostawy. Sekcja 2 Dostawa towarw wraz z transportem Artyku 32 W przypadku towarw wysyanych lub transportowanych przez dostawc lub nabywc lub te osob trzeci, za miejsce dostawy uznaje si miejsce, w ktrym znajduj si towary w momencie rozpoczcia wysyki lub transportu towarw do nabywcy. Jednak w przypadku, gdy miejsce rozpoczcia wysyki lub transportu towarw znajduje si na terytorium trzecim lub w pastwie trzecim, uznaje si, e zarwno miejsce dostawy dokonywanej przez importera wskazanego lub uznanego zgodnie z art. 201 za osob zobowizan do zapaty VAT, jak i miejsce kadej kolejnej dostawy znajduje si w pastwie czonkowskim importu towarw. Artyku 33 1. W drodze odstpstwa od art. 32, za miejsce dostawy towarw wysyanych lub transportowanych przez dostawc lub na jego rzecz z pastwa czonkowskiego innego ni pastwo czonkowskie zakoczenia wysyki lub transportu towarw, uznaje si miejsce, w ktrym towary znajduj si w momencie zakoczenia wysyki lub transportu towarw do nabywcy, w przypadku gdy zostan spenione nastpujce warunki: a) dostawa towarw dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem, w przypadku ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub na rzecz kadej innej osoby niebdcej podatnikiem;
14

b) dostarczane towary nie s nowymi rodkami transportu ani towarami dostarczanymi po montau lub instalacji, z prbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawc lub w jego imieniu. 2. W przypadku gdy dostarczane towary s wysyane lub transportowane z terytorium trzeciego lub pastwa trzeciego oraz importowane przez dostawc do pastwa czonkowskiego innego ni pastwo czonkowskie zakoczenia wysyki lub transportu towarw do nabywcy, uwaa si, e zostay one wysane lub przetransportowane z pastwa czonkowskiego importu. Artyku 34 1. Z zastrzeeniem spenienia poniszych warunkw przepisy art. 33 nie maj zastosowania do dostaw towarw wysyanych lub transportowanych do tego samego pastwa czonkowskiego, w przypadku gdy to pastwo czonkowskie jest pastwem czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towarw: a) dostarczane towary nie s wyrobami podlegajcymi akcyzie; b) cakowita warto, z wyczeniem VAT, takich dostaw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym pastwie czonkowskim nie przekracza kwoty 100.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym; c) cakowita warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw innych ni wyroby podlegajce akcyzie dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym pastwie czonkowskim nie przekroczya kwoty 100.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej w poprzednim roku kalendarzowym. 2. Pastwo czonkowskie, na ktrego terytorium znajduj si towary w momencie zakoczenia ich wysyki lub transportu do nabywcy, moe ograniczy prg, o ktrym mowa w ust. 1, do kwoty 35.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej, jeeli to pastwo czonkowskie obawia si, e prg 100.000 EUR moe prowadzi do powanych zakce konkurencji. Pastwa czonkowskie, ktre korzystaj z moliwoci, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, podejm niezbdne rodki, aby poinformowa o tym waciwe organy wadzy publicznej w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu towarw. 3. Komisja moliwie najszybciej skada Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania specjalnego progu wynoszcego 35.000 EUR, o ktrym mowa w ust. 2, wraz z odpowiednimi wnioskami, w stosownym przypadku. 4. Pastwo czonkowskie, na terytorium ktrego znajduj si towary w momencie rozpoczcia ich wysyki lub transportu, przyznaje podatnikom dokonujcym dostaw towarw, ktre mog by objte przepisami ust. 1, prawo wyboru, aby miejsce dostawy byo okrelane zgodnie z art. 33. Zainteresowane pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady korzystania z moliwoci, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, ktra w kadym przypadku obejmuje okres dwch lat kalendarzowych. Artyku 35 Przepisy art. 33 i 34 nie maj zastosowania do dostaw towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 1-4, ani do dostaw uywanych rodkw transportu, okrelonych w art. 327 ust. 3, podlegajcych opodatkowaniu VAT zgodnie z procedurami szczeglnymi obowizujcymi w tych dziedzinach. Artyku 36 W przypadku gdy towary wysyane lub transportowane przez dostawc, nabywc lub osob trzeci s instalowane lub montowane, z prbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawc lub w jego imieniu, za miejsce dostawy uznaje si miejsce, w ktrym towary s instalowane lub montowane. W przypadku gdy instalacja lub monta dokonywane s w pastwie czonkowskim innym ni pastwo dostawcy, pastwo czonkowskie, na terytorium ktrego dokonywana jest instalacja lub monta, podejmuje rodki niezbdne, aby unikn podwjnego opodatkowania w tym pastwie czonkowskim. Sekcja 3 Dostawa towarw na pokadzie jednostki pywajcej, statku powietrznego lub pocigu
15

Artyku 37 1. W przypadku dostaw towarw na pokadzie jednostki pywajcej, statku powietrznego lub pocigu podczas czci przewozu pasaerw wykonywanej na terytorium Wsplnoty za miejsce dostawy uznaje si miejsce rozpoczcia przewozu osb. 2. Do celw ust. 1 "cz przewozu osb wykonywana na terytorium Wsplnoty" oznacza cz przewozu, ktra odbywa si bez postoju poza terytorium Wsplnoty, od miejsca rozpoczcia do miejsca zakoczenia przewozu osb. "Miejsce rozpoczcia przewozu osb" oznacza pierwsze planowane miejsce przyjcia na pokad pasaerw na terytorium Wsplnoty, w stosownym przypadku po postoju poza terytorium Wsplnoty. "Miejsce zakoczenia przewozu osb" oznacza ostatnie na terytorium Wsplnoty planowane miejsce opuszczenia pokadu przez pasaerw, ktrzy weszli na pokad na terytorium Wsplnoty, w stosownym przypadku przed postojem poza terytorium Wsplnoty. W przypadku podry w obie strony, powrotny odcinek podry uznawany jest za oddzielny przewz. 3. Komisja moliwie najszybciej przedkada Radzie sprawozdanie, w stosownym przypadku, wraz z odpowiednimi wnioskami dotyczcymi miejsca opodatkowania dostaw towarw przeznaczonych do konsumpcji na pokadzie i wiadczenia usug, w tym usug restauracyjnych wiadczonych na rzecz pasaerw znajdujcych si na pokadzie jednostki pywajcej, statku powietrznego lub pocigu. Do czasu przyjcia wnioskw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, pastwa czonkowskie mog zwolni lub utrzyma zwolnienie, z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie, dla dostaw towarw przeznaczonych do konsumpcji na pokadzie, ktrych miejsce opodatkowania zostao okrelone zgodnie z ust. 1. Sekcja 4 Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chodniczej Artyku 38 1. W przypadku dostawy do podatnika-porednika gazu w systemie gazowym znajdujcym si na terytorium Wsplnoty lub jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem dostawy energii elektrycznej lub dostawy energii cieplnej lub chodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chodniczej za miejsce dostawy uznaje si miejsce, w ktrym ten podatnik-porednik ma siedzib dziaalnoci gospodarczej lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, na rzecz ktrego dostarczane s towary lub, w przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu. 2. Do celw ust. 1 "podatnik-porednik" oznacza podatnika, ktrego gwna dziaalno w odniesieniu do zakupu gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chodniczej polega na odsprzeday tych produktw i ktrego wasna konsumpcja tych produktw jest nieznaczna. Artyku 39 W przypadku dostawy gazu w systemie gazowym znajdujcym si na terytorium Wsplnoty lub jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem dostawy energii elektrycznej lub dostawy energii cieplnej lub chodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chodniczej, jeeli taka dostawa nie jest objta art. 38, za miejsce dostawy uznaje si miejsce, w ktrym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary. W przypadku gdy cao lub cz gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chodniczej nie zostaa faktycznie skonsumowana przez nabywc, uznaje si, e towary nieskonsumowane zostay wykorzystane i skonsumowane w miejscu, w ktrym nabywca ma siedzib dziaalnoci gospodarczej lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, na rzecz ktrego dostarczane s towary. W przypadku gdy nabywca nie ma takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, uznaje si, e wykorzysta i skonsumowa wyej wymienione towary w staym miejscu zamieszkania lub w zwykym miejscu pobytu. ROZDZIA 2
16

Miejsce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw Artyku 40 Za miejsce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw uznaje si miejsce zakoczenia wysyki lub transportu tych towarw do nabywcy. Artyku 41 Bez uszczerbku dla przepisu art. 40, za miejsce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i) uznaje si miejsce na terytorium pastwa czonkowskiego, ktre nadao numer identyfikacyjny VAT, pod ktrym nabywca dokona takiego nabycia, chyba e nabywca wykae, e nabycie to zostao opodatkowane VAT zgodnie z art. 40. Jeeli zgodnie z art. 40, nabycie towarw jest opodatkowane VAT w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towarw, po tym jak zostao opodatkowane zgodnie z akapitem pierwszym, podstawa opodatkowania zostaje odpowiednio obniona w pastwie czonkowskim, ktre nadao numer identyfikacyjny VAT, pod ktrym nabywca towarw dokona tego nabycia. Artyku 42 Przepisy art. 41 akapit pierwszy nie maj zastosowania, a wewntrzwsplnotowe nabycie towarw zostaje uznane za opodatkowane VAT zgodnie z art. 40, w przypadku gdy spenione s nastpujce warunki: a) nabywca wykae, e dokona wewntrzwsplnotowego nabycia towarw do celw pniejszej dostawy na terytorium pastwa czonkowskiego okrelonego zgodnie z art. 40, w odniesieniu do ktrej odbiorca zosta wyznaczony jako osoba zobowizana do zapaty VAT zgodnie z art. 197; b) nabywca wypeni obowizki dotyczce zoenia informacji podsumowujcej przewidziane w art. 265. ROZDZIA 3 Miejsce wiadczenia usug Sekcja 1 Definicje Artyku 43 Do celu stosowania przepisw dotyczcych miejsca wiadczenia usug: 1) podatnika, ktry prowadzi rwnie dziaalno lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegajce opodatkowaniu dostawy towarw lub wiadczenia usug zgodnie z art. 2 ust. 1, uznaje si za podatnika w odniesieniu do wszystkich wiadczonych na jego rzecz usug; 2) osob prawn niebdc podatnikiem, ktra jest zidentyfikowana do celw VAT, uznaje si za podatnika.

Sekcja 2 Przepisy oglne Artyku 44 Miejscem wiadczenia usug na rzecz podatnika dziaajcego w takim charakterze jest miejsce, w ktrym podatnik ten posiada siedzib swojej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli jednak usugi te s wiadczone na rzecz staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej podatnika znajdujcego si w miejscu innym ni jego siedziba dziaalnoci gospodarczej, miejscem wiadczenia tych usug jest stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej miejscem wiadczenia usug jest miejsce, w ktrym podatnik bdcy usugobiorc ma stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu. Artyku 45
17

Miejscem wiadczenia usug na rzecz osoby niebdcej podatnikiem jest miejsce, w ktrym usugodawca ma siedzib swojej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli jednak usugi te s wiadczone ze staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej usugodawcy znajdujcego si w miejscu innym ni jego siedziba dziaalnoci gospodarczej, miejscem wiadczenia tych usug jest stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej miejscem wiadczenia usug jest miejsce, w ktrym usugodawca ma stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu. Sekcja 3 Przepisy szczeglne Podsekcja 1 wiadczenie usug przez porednikw Artyku 46 Miejscem wiadczenia usug na rzecz osb niebdcych podatnikami przez porednika dziaajcego w imieniu i na rzecz osb trzecich jest miejsce, w ktrym dokonywana jest podstawowa transakcja zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Podsekcja 2 wiadczenie usug zwizanych z nieruchomociami Artyku 47 Miejscem wiadczenia usug zwizanych z nieruchomociami, w tym usug rzeczoznawcw i agentw nieruchomoci, usug zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak orodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do uytku jako kempingi, przyznawanie prawa uytkowania nieruchomoci oraz usug zwizanych z przygotowywaniem i koordynacj prac budowlanych, takich jak usugi architektw i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w ktrym znajduje si dana nieruchomo. Podsekcja 3 wiadczenie usug transportu Artyku 48 Miejscem wiadczenia usug przewozu osb jest miejsce, w ktrym odbywa si przewz, biorc pod uwag pokonywane odlegoci. Artyku 49 Miejscem wiadczenia usug transportu towarw innych ni wewntrzwsplnotowy transport towarw na rzecz osb niebdcych podatnikami jest miejsce, w ktrym odbywa si transport, biorc pod uwag pokonywane odlegoci. Artyku 50 Miejscem wiadczenia usug wewntrzwsplnotowego transportu towarw na rzecz osb niebdcych podatnikami jest miejsce rozpoczcia transportu. Artyku 51 "Wewntrzwsplnotowy transport towarw" oznacza kady transport towarw, w przypadku gdy miejsce rozpoczcia i miejsce zakoczenia transportu znajduj si na terytorium dwch rnych pastw czonkowskich. "Miejsce rozpoczcia transportu" oznacza miejsce, w ktrym faktycznie rozpoczyna si transport towarw, niezalenie od odlegoci przebytych do miejsca, gdzie znajduj si towary, a "miejsce zakoczenia transportu" oznacza miejsce, w ktrym faktycznie koczy si transport towarw. Artyku 52
18

Pastwa czonkowskie nie musz nakada VAT na ten odcinek wewntrzwsplnotowego transportu towarw na rzecz osb niebdcych podatnikami, ktry odbywa si szlakiem wodnym znajdujcym si poza terytorium Wsplnoty. Podsekcja 4 wiadczenie usug zwizanych z dziaalnoci kulturaln, artystyczn, sportow, naukow, edukacyjn, rozrywkow i podobn, usug pomocniczych do usug transportu, wycena majtku ruchomego i prace na tym majtku Artyku 53 Miejscem wiadczenia usug oraz wiadczenia usug pomocniczych zwizanych z dziaalnoci kulturaln, artystyczn, sportow, naukow, edukacyjn, rozrywkow lub podobn, tak jak targi i wystawy, w tym wiadczenia usug przez organizatorw takiej dziaalnoci, jest miejsce, w ktrym ta dziaalno faktycznie jest wykonywana. Artyku 54 Miejscem wiadczenia nastpujcych usug wiadczonych na rzecz osoby niebdcej podatnikiem jest miejsce, w ktrym usugi s faktycznie wiadczone: a) czynnoci pomocnicze do usug transportowych, takie jak zaadunek, rozadunek, przeadunek i podobne czynnoci; b) wycena rzeczowego majtku ruchomego lub prace na tym majtku. Podsekcja 5 wiadczenie usug restauracyjnych i cateringowych Artyku 55 Miejscem wiadczenia usug restauracyjnych i cateringowych, innych ni faktycznie wiadczone na pokadzie jednostek pywajcych, statkw powietrznych lub pocigw w trakcie czci przewozu osb odbywajcej si na terytorium Wsplnoty, jest miejsce, w ktrym usugi s faktycznie wiadczone. Podsekcja 6 Wynajem rodkw transportu Artyku 56 1. Miejscem wiadczenia usug krtkoterminowego wynajmu rodkw transportu jest miejsce, w ktrym te rodki transportu s rzeczywicie oddawane do dyspozycji usugobiorcy. 2. Do celw ust. 1 "krtkoterminowy" oznacza cige posiadanie lub korzystanie ze rodka transportu przez okres nieprzekraczajcy trzydziestu dni, a w przypadku jednostek pywajcych, okres nieprzekraczajcy dziewi-dziesiciu dni. Podsekcja 7 wiadczenie usug restauracyjnych i cateringowych przeznaczonych do konsumpcji na pokadach statkw, statkw powietrznych lub pocigw Artyku 57 1. Miejscem wiadczenia usug restauracyjnych i cateringowych, ktre s faktycznie wykonywane na pokadach statkw, statkw powietrznych lub pocigw podczas tej czci przewozu osb, ktra odbywa si na terytorium Wsplnoty, jest miejsce rozpoczcia przewozu osb. 2. Do celw ust. 1 "cz przewozu osb wykonywana na terytorium Wsplnoty" oznacza cz przewozu, ktra odbywa si bez postoju poza terytorium Wsplnoty, od miejsca rozpoczcia do miejsca zakoczenia przewozu osb. "Miejsce rozpoczcia przewozu osb" oznacza pierwsze planowane miejsce przyjcia na pokad pasaerw na terytorium Wsplnoty, w stosownym przypadku po postoju poza terytorium Wsplnoty.

19

"Miejsce zakoczenia przewozu osb" oznacza ostatnie na terytorium Wsplnoty planowane miejsce opuszczenia pokadu przez pasaerw, ktrzy weszli na pokad na terytorium Wsplnoty, w stosownym przypadku przed postojem poza terytorium Wsplnoty. W przypadku podry w obie strony powrotny odcinek podry uznawany jest za oddzielny przewz. Podsekcja 8 wiadczenie usug elektronicznych na rzecz osb niebdcych podatnikami Artyku 58 Miejscem wiadczenia usug wiadczonych drog elektroniczn, w szczeglnoci usug, o ktrych mowa w zaczniku II, wiadczonych na rzecz osb niebdcych podatnikami, ktre maj siedzib albo stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu w pastwie czonkowskim, przez podatnika, ktry ma siedzib dziaalnoci gospodarczej poza Wsplnot lub ma tam stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z ktrego wiadczy usugi, lub ktry, w przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, ma stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu poza Wsplnot, jest miejsce, w ktrym osoba niebdca podatnikiem ma siedzib albo stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu. W przypadku gdy usugodawca i usugobiorca kontaktuj si za pomoc poczty elektronicznej, samo w sobie nie oznacza to, e wiadczona usuga jest usug wiadczon drog elektroniczn. Podsekcja 9 wiadczenie usug na rzecz osb niebdcych podatnikami spoza Wsplnoty Artyku 59 Miejscem wiadczenia nastpujcych usug na rzecz osoby niebdcej podatnikiem majcej siedzib lub stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu poza terytorium Wsplnoty jest miejsce, w ktrym osoba ta ma siedzib, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu: a) przeniesienie i cesja praw autorskich, patentw, licencji, praw do znakw towarowych i handlowych oraz praw pokrewnych; b) usugi reklamy; c) usugi konsultantw, inynierw, firm konsultingowych, prawnikw, ksigowych oraz inne podobne usugi, jak rwnie przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; d) zobowizania do cakowitego lub czciowego zaprzestania wykonywania dziaalnoci gospodarczej lub korzystania z prawa, o ktrym mowa w niniejszym artykule; e) usugi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe cznie z reasekuracj, z wyjtkiem wynajmu sejfw; f) zapewnianie personelu; g) wynajem rzeczowego majtku ruchomego, z wyjtkiem wszystkich rodkw transportu; h) zapewnienie dostpu do systemu gazowego znajdujcego si na terytorium Wsplnoty lub do jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem, do systemu energii elektrycznej lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chodniczej lub usugi transportu lub przesyu poprzez te systemy lub sieci, a take wiadczenie innych usug bezporednio z nimi zwizanych; i) usugi telekomunikacyjne; j) usugi nadawcze radiowe i telewizyjne; k) usugi wiadczone drog elektroniczn, w szczeglnoci usugi, o ktrych mowa w zaczniku II. Jeli usugodawca i usugobiorca kontaktuj si za pomoc poczty elektronicznej, samo w sobie nie oznacza to, e wiadczona usuga jest usug wiadczon drog elektroniczn. Podsekcja 10 Zapobieganie podwjnemu opodatkowaniu lub nieopodatkowaniu Artyku 59a W celu zapobiegania podwjnemu opodatkowaniu, nieopodatkowaniu lub zakceniu konkurencji w odniesieniu do usug, ktrych miejsce wiadczenia reguluj przepisy art. 44, 45, 56 i 59, pastwa czonkowskie mog uzna:
20

a) miejsce wiadczenia takich usug, ktre znajdowaoby si na ich terytorium, za znajdujce si poza terytorium Wsplnoty, jeeli faktyczne uytkowanie i wykorzystanie usug ma miejsce poza terytorium Wsplnoty; b) miejsce wiadczenia takich usug, ktre znajdowaoby si poza terytorium Wsplnoty, za znajdujce si na ich terytorium, jeeli faktyczne uytkowanie i wykorzystanie usug ma miejsce na ich terytorium. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do usug wiadczonych drog elektroniczn wiadczonych na rzecz niebdcych podatnikami osb niemajcych siedziby na terytorium Wsplnoty. Artyku 59b Pastwa czonkowskie stosuj art. 59a lit. b) do usug telekomunikacyjnych oraz usug nadawczych radiowych i telewizyjnych, o ktrych mowa w art. 59 lit. j) akapit pierwszy, wiadczonych na rzecz osb niebdcych podatnikami, ktre maj siedzib albo stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu w pastwie czonkowskim, przez podatnika, ktry ma siedzib dziaalnoci gospodarczej poza Wsplnot lub ma tam stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z ktrego wiadczy usugi, lub ktry, w przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, ma stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu poza Wsplnot. ROZDZIA 4 Miejsce importu towarw Artyku 60 Miejscem importu towarw jest pastwo czonkowskie, na ktrego terytorium znajduj si towary w momencie ich wprowadzenia do Wsplnoty. Artyku 61 W drodze odstpstwa od art. 60, w przypadku gdy towary, ktre nie znajduj si w swobodnym obrocie, zostaj objte z chwil ich wprowadzenia do Wsplnoty jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, lub procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych lub procedur tranzytu zewntrznego, miejscem importu takich towarw jest pastwo czonkowskie, na terytorium ktrego towary przestaj podlega tym procedurom lub sytuacjom. Podobnie, w przypadku gdy towary znajdujce si w swobodnym obrocie zostaj objte z chwil ich wprowadzenia do Wsplnoty jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 276 i 277, miejscem ich importu jest pastwo czonkowskie, na ktrego terytorium towary te przestaj podlega tym procedurom lub sytuacjom. TYTU VI ZDARZENIE POWODUJCE POWSTANIE OBOWIZKU PODATKOWEGO I WYMAGALNO PODATKU ROZDZIA 1 Przepisy oglne Artyku 62 Do celw niniejszej dyrektywy: (1) "zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego" oznacza zdarzenie, w wyniku ktrego zostaj spenione prawne wymogi wymagalnoci VAT; (2) podatek staje si "wymagalny", gdy organ podatkowy staje si z mocy prawa uprawniony do dania zapaty podatku od osoby zobowizanej do jego uiszczenia, nawet jeli termin patnoci moe zosta odroczony. ROZDZIA 2 Dostawa towarw i wiadczenie usug
21

Artyku 63 Zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego ma miejsce, a VAT staje si wymagalny w momencie dostarczenia towarw lub wykonania usug. Artyku 64 1. W przypadku transakcji zwizanych z wpat zaliczki lub patnoci rat dostawy towarw inne ni te, ktrych przedmiotem jest wynajem towarw na pewien okres lub sprzeda towarw na warunkach odroczonej patnoci, o ktrych mowa w art. 14 ust. 2 lit. b), oraz wiadczenie usug, uwaa si za dokonane z upywem terminw, ktrych te zaliczki lub patnoci dotycz. 2. Dostawy towarw wykonywane w sposb cigy przez okres duszy ni jeden miesic kalendarzowy, ktre s wysyane lub transportowane do pastwa czonkowskiego innego ni pastwo czonkowskie rozpoczcia wysyki lub transportu tych towarw i ktre dostarczane s ze zwolnieniem z VAT lub ktre przemieszczane s ze zwolnieniem z VAT do innego pastwa czonkowskiego przez podatnika do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa, zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 138, uwaa si za dokonane po upywie kadego miesica kalendarzowego do czasu zakoczenia dostawy towarw. wiadczenie usug, w odniesieniu do ktrych usugobiorca zobowizany jest do zapaty VAT zgodnie z art. 196, a ktre s wykonywane w sposb cigy przez okres duszy ni jeden rok i nie s zwizane z wpat zaliczki lub patnociami w tym okresie, uwaa si za dokonane z upywem kadego roku kalendarzowego do czasu zakoczenia wiadczenia usug. Pastwa czonkowskie mog postanowi, e w niektrych przypadkach, innych ni okrelone w akapicie pierwszym i drugim, dostawy towarw lub wiadczenie usug dokonywane w sposb cigy przez pewien okres, uwaa si za dokonane z upywem okresw nie duszych ni jeden rok. Artyku 65 W przypadku wpaty zaliczek przed dostaw towarw lub wiadczeniem usug, VAT staje si wymagalny w momencie otrzymania wpaty i naliczany jest od wysokoci otrzymanej wpaty. Artyku 66 W drodze odstpstwa od art. 63, 64 i 65, pastwa czonkowskie mog postanowi, e VAT staje si wymagalny dla okrelonych transakcji lub dla okrelonych kategorii podatnikw w jednym z nastpujcych terminw: a) nie pniej ni z dat wystawienia faktury; b) nie pniej ni w momencie otrzymania zapaty; c) jeeli faktura nie zostaa wystawiona lub zostaa wystawiona z opnieniem, w okrelonym terminie nie pniej ni z upywem terminu wystawienia faktury ustalonego przez pastwa czonkowskie na mocy art. 222 akapit drugi lub, jeeli pastwo czonkowskie nie ustalio takiego terminu - w okrelonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego. Odstpstwo przewidziane w akapicie pierwszym nie ma jednak zastosowania do wiadczenia usug, w odniesieniu do ktrych usugobiorca jest zobowizany do zapaty VAT zgodnie z art. 196 i do dostaw lub przemieszcze towarw, o ktrych mowa w art. 67. Artyku 67 W przypadku gdy, na warunkach przewidzianych w art. 138, towary wysyane lub transportowane do pastwa czonkowskiego innego ni pastwo czonkowskie rozpoczcia wysyki lub transportu towarw, dostarczane s ze zwolnieniem z VAT, lub gdy towary s przemieszczane ze zwolnieniem z VAT do innego pastwa czonkowskiego przez podatnika do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa, VAT staje si wymagalny z chwil wystawienia faktury lub, jeeli przed tym dniem nie wystawiono faktury, z upywem terminu, o ktrym mowa w art. 222 akapit pierwszy. Art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2 akapit trzeci i art. 65 nie maj zastosowania do dostaw i przemieszcze towarw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym.
22

ROZDZIA 3 Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw Artyku 68 Zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego ma miejsce z chwil dokonania wewntrzwsplnotowego nabycia towarw. Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw uwaa si za dokonane w momencie, gdy dostaw podobnych towarw uwaa si za dokonan na terytorium danego pastwa czonkowskiego. Artyku 69 W przypadku wewntrzwsplnotowego nabycia towarw VAT staje si wymagalny z chwil wystawienia faktury, lub, jeeli przed tym dniem nie wystawiono faktury, z upywem terminu, o ktrym mowa w art. 222 akapit pierwszy. ROZDZIA 4 Import towarw Artyku 70 Zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego ma miejsce, a VAT staje si wymagalny z chwil importu towarw. Artyku 71 1. W przypadku gdy, z chwil ich wprowadzenia do Wsplnoty, towary zostaj objte jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, 276 i 277 lub procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych, lub procedur tranzytu zewntrznego, zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego ma miejsce, a VAT staje si wymagalny dopiero w momencie, gdy towary przestaj podlega tym procedurom lub sytuacjom. W przypadku jednak gdy importowane towary podlegaj nalenociom celnym, opatom rolnym lub opatom o rwnowanym skutku ustanowionym w ramach wsplnej polityki, zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego ma miejsce, a VAT staje si wymagalny z chwil zaistnienia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego i zaistnienia wymagalnoci tych opat. 2. W przypadku gdy importowane towary nie podlegaj adnej z opat, o ktrych mowa w ust. 1 akapit drugi, pastwa czonkowskie stosuj w odniesieniu do zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego oraz wymagalnoci podatku obowizujce przepisy celne. TYTU VII PODSTAWA OPODATKOWANIA ROZDZIA 1 Definicja Artyku 72 Do celw niniejszej dyrektywy "warto wolnorynkowa" oznacza cakowit kwot jak, w celu uzyskania w danym momencie danych towarw lub usug, nabywca lub usugobiorca na takim samym etapie sprzeday jak ten, na ktrym dokonywana jest dostawa towarw lub wiadczenie usug, musiaby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapaci niezalenemu dostawcy lub usugodawcy na terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym transakcja podlega opodatkowaniu. W przypadku gdy nie mona zapewni porwnywalnej dostawy towarw lub usug, "warto wolnorynkowa" oznacza, co nastpuje: 1. w odniesieniu do towarw, kwot nie mniejsz ni cena nabycia towarw lub towarw podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okrelone w momencie dostawy; 2. w odniesieniu do usug, kwot nie mniejsz ni cakowita kwota wydatkw poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usug.
23

ROZDZIA 2 Dostawa towarw i wiadczenie usug Artyku 73 W odniesieniu do dostaw towarw i wiadczenia usug innych ni te, o ktrych mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapat otrzyman lub ktr dostawca lub usugodawca otrzyma w zamian za dostaw towarw lub wiadczenie usug, od nabywcy, usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z subwencjami zwizanymi bezporednio z cen takiej dostawy lub wiadczenia. Artyku 74 W przypadku gdy podatnik wykorzystuje lub przekazuje towary stanowice cz majtku jego przedsibiorstwa lub gdy towary s zatrzymywane przez podatnika lub jego nastpcw prawnych w przypadku zaprzestania prowadzenia przez niego dziaalnoci gospodarczej podlegajcej opodatkowaniu, zgodnie z art. 16 i 18, podstaw opodatkowania jest cena nabycia towarw lub towarw podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okrelone w momencie, gdy ma miejsce wykorzystanie, przekazanie lub zatrzymanie tych towarw. Artyku 75 Wodniesieniu do wiadczenia usug, o ktrych mowa w art. 26, w przypadku gdy towary stanowice cz majtku przedsibiorstwa uywane s do celw prywatnych lub usugi s wiadczone nieodpatnie, podstaw opodatkowania stanowi cakowita kwota wydatkw poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usug. Artyku 76 W odniesieniu do dostaw towarw polegajcych na przemieszczeniu do innego pastwa czonkowskiego, podstaw opodatkowania jest cena nabycia towarw lub towarw podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okrelone w momencie przemieszczenia tych towarw. Artyku 77 W odniesieniu do wiadczenia przez podatnika usug do celw dziaalnoci jego przedsibiorstwa, o ktrych mowa w art. 27, podstaw opodatkowania jest warto wolnorynkowa danej usugi. Artyku 78 Do podstawy opodatkowania wlicza si nastpujce elementy: a) podatki, ca, opaty i inne nalenoci, z wyjtkiem samego VAT; b) koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawc lub usugodawc od nabywcy lub usugobiorcy. Do celw akapitu pierwszego lit. b), pastwa czonkowskie mog uzna koszty objte odrbn umow za koszty dodatkowe. Artyku 79 Podstawa opodatkowania nie obejmuje nastpujcych elementw: a) obniek cen w formie rabatu z tytuu wczeniejszej zapaty; b) opustw i obniek cen udzielonych nabywcy lub usugobiorcy i uwzgldnionych w momencie transakcji; c) kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowanych przez podatnika na koncie przejciowym. Podatnik musi przedstawi dowd na rzeczywist kwot kosztw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym lit. c), i nie moe odliczy VAT, ktry w danym przypadku mg zosta naliczony. Artyku 80
24

1. W celu zapobieenia uchylaniu si od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania, w nastpujcych przypadkach pastwa czonkowskie mog przedsiwzi rodki, aeby podstaw opodatkowania w odniesieniu do dostawy towarw i wiadczenia usug na rzecz odbiorcw, z ktrymi istniej powizania o charakterze rodzinnym lub inne bliskie powizania o charakterze osobistym, powizania organizacyjne, wasnociowe, w zakresie czonkostwa, finansowe lub prawne, okrelone przez pastwo czonkowskie, bya warto wolnorynkowa: a) w przypadku gdy wynagrodzenie jest nisze od wartoci wolnorynkowej, a odbiorca dostawy towarw lub wiadczenia usug nie ma penego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177; b) w przypadku gdy wynagrodzenie jest nisze od wartoci wolnorynkowej i dostawca lub usugodawca nie ma penego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177, a dostawa towarw lub wiadczenie usug podlega zwolnieniu na mocy art. 132, 135, 136, 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b; c) w przypadku gdy wynagrodzenie jest wysze od wartoci wolnorynkowej, a dostawca lub usugodawca nie ma penego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177. Do celw akapitu pierwszego powizania prawne mog obejmowa relacje midzy pracodawc a pracownikiem lub czonkami rodziny pracownika lub wszelkimi innymi blisko z nim zwizanymi osobami. 2. Czynic uytek z moliwoci przewidzianej w ust. 1, pastwa czonkowskie mog okreli kategorie dostawcw, usugodawcw nabywcw lub usugobiorcw do ktrych wspomniane rodki maj zastosowanie. 3. Pastwa czonkowskie informuj Komitet ds. VAT o wprowadzeniu przepisw prawa krajowego przyjtych zgodnie z ust. 1, o ile nie s to przepisy, ktre byy przedmiotem upowanienia udzielonego przez Rad przed 13 kwietnia 2006 r. zgodnie z art. 27 ust. 1-4 dyrektywy 77/388/EWG i ktre zostaj utrzymane na mocy ust. 1 niniejszego artykuu. Artyku 81 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1993 r. nie korzystay z moliwoci zastosowania stawki obnionej zgodnie z art. 98, mog, w przypadku gdy korzystaj z moliwoci przewidzianej w art. 89, postanowi, e w odniesieniu do dostaw dzie sztuki, o ktrych mowa w art. 103 ust. 2, podstawa opodatkowania jest rwna czci kwoty okrelonej zgodnie z art. 73, 74, 76, 78 i 79. Cz kwoty, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, jest okrelana w taki sposb, aby naleny std VAT by rwny co najmniej 5 % kwoty okrelonej zgodnie z art. 73, 74, 76, 78 i 79. Artyku 82 W przypadku dostaw towarw i wiadczenia usug pastwa czonkowskie mog przewidzie wczenie do podstawy opodatkowania wartoci zwolnionego zota inwestycyjnego w rozumieniu art. 346, ktre zostao dostarczone przez nabywc lub usugobiorc w celu poddania go obrbce i ktre w jej wyniku traci status zota inwestycyjnego zwolnionego z VAT w chwili dostawy tych towarw lub wiadczenia tych usug. Naley uwzgldnia warto wolnorynkow zota inwestycyjnego notowan w chwili dostawy tych towarw lub wiadczenia tych usug. ROZDZIA 3 Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw Artyku 83 W przypadku wewntrzwsplnotowego nabycia towarw podstawa opodatkowania obejmuje takie same elementy jak elementy uwzgldniane, zgodnie z rozdziaem 2, w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla dostawy takich samych towarw na terytorium zainteresowanego pastwa czonkowskiego. W przypadku transakcji uznawanych za wewntrzwsplnotowe nabycia towarw, o ktrych mowa w art. 21 i 22, podstaw opodatkowania stanowi cena nabycia towarw lub cena towarw podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okrelone w momencie dostawy.
25

Artyku 84 1. Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e akcyza do zapacenia lub zapacona przez osob dokonujc wewntrzwsplnotowego nabycia wyrobu podlegajcego akcyzie zostanie wliczona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 78 akapit pierwszy lit. a). 2. W przypadku gdy po dokonaniu wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, nabywca otrzyma zwrot akcyzy zapaconej w pastwie czonkowskim rozpoczcia wysyki lub transportu towarw, podstawa opodatkowania zostaje odpowiednio obniona w pastwie czonkowskim, na ktrego terytorium dokonano nabycia. ROZDZIA 4 Import towarw Artyku 85 W odniesieniu do importu towarw, podstaw opodatkowania jest warto celna okrelona zgodnie z obowizujcymi przepisami wsplnotowymi. Artyku 86 1. Podstawa opodatkowania obejmuje nastpujce elementy, o ile nie zostay one wczone wczeniej: a) podatki, ca, opaty i inne nalenoci nalene poza pastwem czonkowskim importu, a take inne nalenoci z tytuu importu, z wyczeniem VAT do pobrania; b) koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia znajdujcego si na terytorium pastwa czonkowskiego importu, jak rwnie koszty dodatkowe wynikajce z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdujcego si na terytorium Wsplnoty, jeeli miejsce to jest znane w momencie wystpienia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego. 2. Do celw ust. 1 lit. b) "pierwsze miejsce przeznaczenia" oznacza miejsce wymienione w licie przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na ktrego podstawie towary s importowane do pastwa czonkowskiego importu. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uwaa si miejsce pierwszego przeadunku w pastwie czonkowskim importu. Artyku 87 Podstawa opodatkowania nie obejmuje nastpujcych elementw: a) obniek cen w formie rabatu z tytuu wczeniejszej zapaty; b) opustw i obniek cen udzielonych nabywcy i uwzgldnionych w momencie importu. Artyku 88 Gdy towary zostay czasowo wywiezione poza terytorium Wsplnoty i ponownie przywiezione po, wykonanej poza Wsplnot, naprawie, przetworzeniu, dostosowaniu, obrbce lub przerbce, pastwa czonkowskie czyni kroki w celu zapewnienia opodatkowania tych towarw do celw VAT w taki sam sposb jak w przypadku, gdyby naprawa, przetworzenie, dostosowanie, obrbka lub przerbka zostay dokonane na ich terytorium. Artyku 89 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1993 r. nie korzystay z moliwoci zastosowania stawki obnionej zgodnie z art. 98, mog postanowi, w przypadku importu dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich i antykw okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, e podstawa opodatkowania jest rwna czci kwoty okrelonej zgodnie z art. 85, 86 i 87. Cz kwoty, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, jest okrelana w taki sposb, aby VAT naleny z tytuu importu wynosi co najmniej 5 % kwoty okrelonej zgodnie z art. 85, 86 i 87. ROZDZIA 5 Przepisy rne Artyku 90

26

1. W przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwizania, cakowitego lub czciowego niewywizania si z patnoci lub te w przypadku obnienia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniana na warunkach okrelonych przez pastwa czonkowskie. 2. W przypadku cakowitego lub czciowego niewywizania si z patnoci pastwa czonkowskie mog odstpi od zastosowania ust. 1. Artyku 91 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do okrelenia podstawy opodatkowania z tytuu importu s wyraone w walucie innej ni waluta pastwa czonkowskiego, w ktrym nastpuje okrelenie tej wartoci, kurs wymiany okrela si zgodnie z przepisami prawa wsplnotowego obowizujcymi w zakresie obliczania wartoci celnej. 2. W przypadku gdy kwoty stosowane do okrelenia podstawy opodatkowania transakcji innej ni import towarw s wyraone w walucie innej ni waluta pastwa czonkowskiego, w ktrym nastpuje okrelenie tej wartoci, jako kurs wymiany stosuje si ostatni zanotowany kurs sprzeday, w chwili gdy VAT staje si wymagalny, na najbardziej reprezentatywnym rynku lub rynkach walutowych danego pastwa czonkowskiego, lub te kurs ustalony przez odniesienie do takiego rynku lub rynkw, na warunkach okrelonych przez to pastwo czonkowskie. Pastwa czonkowskie zezwalaj na to, by zamiast tego zastosowa ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w momencie, w ktrym podatek staje si wymagalny. W przypadku walut innych ni euro przelicza si je z zastosowaniem kursu wymiany kadej z nich wzgldem euro. Pastwa czonkowskie mog wymaga, by podatnik powiadomi je o korzystaniu z tej moliwoci. W odniesieniu do niektrych transakcji, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, lub niektrych kategorii podatnikw pastwa czonkowskie mog jednak stosowa kurswymiany ustalony zgodnie z przepisami prawa wsplnotowego obowizujcymi w zakresie obliczania wartoci celnej. Artyku 92 W przypadku kosztw opakowa zwrotnych, pastwa czonkowskie mog przyj jeden z nastpujcych rodkw: a) wyczy je z podstawy opodatkowania, podejmujc niezbdne rodki w celu skorygowania tej podstawy, jeli opakowania nie zostan zwrcone; b) wczy je do podstawy opodatkowania, podejmujc niezbdne rodki w celu skorygowania tej podstawy, jeli opakowania zostan zwrcone. TYTU VIII STAWKI ROZDZIA 1 Stosowanie stawek Artyku 93 Do transakcji podlegajcych opodatkowaniu stosuje si stawk, ktra obowizuje w momencie zaistnienia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego. W nastpujcych przypadkach stosuje si jednak stawk obowizujc w chwili, gdy VAT staje si wymagalny: a) w przypadkach przewidzianych w art. 65 i 66; b) w przypadkach wewntrzwsplnotowego nabycia towarw; c) w przypadkach dotyczcych importu towarw, o ktrych mowa w art. 71 ust. 1 akapit drugi i art. 71 ust. 2. Artyku 94 1. Do wewntrzwsplnotowego nabycia towarw stosuje si stawk, ktra ma zastosowanie do dostaw takich samych towarw na terytorium pastwa czonkowskiego. 2. Z zastrzeeniem moliwoci okrelonej w art. 103 ust. 1 przewidujcej stosowanie stawki obnionej do importu dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, do importu towarw stosuje si
27

stawk majc zastosowanie do dostaw takich samych towarw na terytorium pastwa czonkowskiego. Artyku 95 W przypadku zmiany stawek, pastwa czonkowskie mog, w przypadkach przewidzianych w art. 65 i 66, dokona korekty stawek, aby uwzgldni stawk majc zastosowanie w momencie dostawy towarw lub wiadczenia usug. Pastwa czonkowskie mog rwnie przedsiwzi wszystkie niezbdne rodki przejciowe. ROZDZIA 2 Struktura i wysoko stawek Sekcja 1 Stawka podst awowa Artyku 96 Pastwa czonkowskie stosuj stawk podstawow VAT, ktra jest okrelana przez kade pastwo czonkowskie jako procent podstawy opodatkowania i ktra jest jednakowa dla dostaw towarw i wiadczenia usug. Artyku 97 1. Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. stawka podstawowa nie moe by nisza ni 15 %. 2. Zgodnie z art. 93 traktatu Rada ustala poziom stawki podstawowej, ktra bdzie stosowana po 31 grudnia 2010 r. Sekcja 2 Stawki obnione Artyku 98 1. Pastwa czonkowskie mog stosowa jedn lub dwie stawki obnione. 2. Stawki obnione maj zastosowanie wycznie do dostaw towarw i wiadczenia usug, ktrych kategorie s okrelone w zaczniku III. Stawki obnione nie maj zastosowania do usug wiadczonych drog elektroniczn. 3. Przy stosowaniu stawek obnionych przewidzianych w ust. 1 do poszczeglnych kategorii towarw, pastwa czonkowskie mog stosowa nomenklatur scalon, aby precyzyjnie okreli zakres danej kategorii. Artyku 99 1. Stawki obnione okrelane s jako procent podstawy opodatkowania, ktry nie moe by niszy ni 5 %. 2. Kada stawka obniona jest tak ustalana, aby kwota VAT wynikajca z jej zastosowania pozwalaa na odliczenie w caoci VAT podlegajcego odliczeniu zgodnie z art. 167-171 i art. 173-177. Artyku 100 Na podstawie sprawozdania Komisji, poczwszy od 1994 roku, Rada co dwa lata dokonuje przegldu zakresu stosowania stawek obnionych. Zgodnie z art. 93 traktatu Rada moe zadecydowa o zmianie wykazu towarw i usug wymienionych w zaczniku III. Artyku 101 Nie pniej ni 30 czerwca 2007 r. na podstawie analizy przeprowadzonej przez niezaleny zesp ekspertw gospodarczych, Komisja przedkada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oglne sprawozdanie oceniajce na temat wpywu stawek obnionych stosowanych do usug wiadczonych lokalnie, w tym usug restauracyjnych, w szczeglnoci pod wzgldem tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i prawidowego funkcjonowania rynku wewntrznego.
28

Sekcja 3 Przepisy szczeglne Artyku 102 Po konsultacji z Komitetem ds. VAT kade pastwo czonkowskie moe stosowa stawk obnion w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej lub dostaw energii cieplnej. Artyku 103 1. Pastwa czonkowskie mog postanowi, e stawka obniona lub jedna ze stawek obnionych, ktr stosuj zgodnie z art. 98 i 99, ma rwnie zastosowanie do importu dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 2. Jeeli pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci przewidzianej w ust. 1, mog rwnie stosowa stawk obnion do nastpujcych dostaw: a) dostaw dzie sztuki dokonywanych przez twrc lub jego nastpcw prawnych; b) okazjonalnych dostaw dzie sztuki dokonywanych przez podatnika innego ni podatnik-porednik, w przypadku gdy dziea sztuki zostay zaimportowane przez samego podatnika lub zostay mu dostarczone przez twrc lub jego nastpcw prawnych lub te w przypadku gdy uprawniaj go one do cakowitego odliczenia VAT. Artyku 104 W gminach Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) Austria moe stosowa drug stawk podstawow, ktra jest nisza od odpowiedniej stawki stosowanej w pozostaej czci Austrii, ale nie jest nisza ni 15 %. Artyku 104a Cypr moe stosowa jedn z dwch stawek obnionych przewidzianych w art. 98 do dostaw skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) w butlach. Artyku 105 1. Portugalia moe stosowa jedn z dwch stawek obnionych przewidzianych w art. 98 do opat na mostach drogowych w regionie Lizbony. 2. Portugalia moe stosowa w przypadku transakcji realizowanych w regionach autonomicznych Azorw i Madery oraz w przypadku bezporedniego importu do powyszych regionw stawki nisze ni stawki, ktre s stosowane na kontynencie. ROZDZIA 3 Artyku 106 (skrelony) Artyku 107 (skrelony) Artyku 108 (skrelony) ROZDZIA 4 Przepisy szczeglne majce zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisw ostatecznych Artyku 109 Przepisy niniejszego rozdziau maj zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisw ostatecznych, o ktrych mowa w art. 402. Artyku 110

29

Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1991 r. przyznaway zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie lub stosoway stawki obnione nisze ni minimalna stawka okrelona w art. 99, mog utrzyma te zwolnienia lub takie stawki obnione. Zwolnienia i stawki obnione, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, musz by zgodne z prawodawstwem wsplnotowym i musz zosta przyjte ze wzgldu na jasno okrelony interes spoeczny i dla korzyci konsumentw kocowych. Artyku 111 Na warunkach przewidzianych w art. 110 akapit drugi, zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie mog by utrzymane w nastpujcych przypadkach: a) przez Finlandi, w odniesieniu do dostaw prenumerowanych gazet i czasopism oraz w odniesieniu do druku publikacji przekazywanych czonkom stowarzysze uytecznoci publicznej; b) przez Szwecj w odniesieniu do dostaw dziennikw, w tym dziennikw radiowych i nagrywanych na kasetach dla osb niedowidzcych, produktw farmaceutycznych dostarczanych do szpitali lub sprzedawanych na podstawie recepty, a take w odniesieniu do produkcji periodykw publikowanych przez organizacje nienastawione na osiganie zysku lub innych zwizanych z ni usug. Artyku 112 W przypadku gdy przepisy art. 110 powodowayby w Irlandii zakcenia konkurencji w zakresie dostaw produktw energetycznych przeznaczonych do ogrzewania i owietlania, Irlandia moe, na wyrany wniosek, zosta upowaniona przez Komisj do stosowania do tych dostaw stawki obnionej, zgodnie z art. 98 i 99. W przypadku, o ktrym mowa w akapicie pierwszym, Irlandia przedkada swj wniosek Komisji wraz z wszystkimi niezbdnymi informacjami. Jeeli Komisja nie podejmie decyzji w terminie trzech miesicy od daty otrzymania wniosku, uwaa si, e Irlandia zostaa upowaniona do stosowania postulowanych stawek obnionych. Artyku 113 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1991 r., zgodnie z prawodawstwem wsplnotowym, przyznaway zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie lub ktre stosoway stawki obnione nisze ni stawka minimalna okrelona w art. 99 do towarw i usug innych ni okrelone w zaczniku III, mog stosowa stawk obnion lub jedn z dwch stawek obnionych przewidzianych w art. 98 do dostaw takich towarw lub wiadczenia takich usug. Artyku 114 1. Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1993 r., byy zobowizane do podwyszenia stawki podstawowej obowizujcej w dniu 1 stycznia 1991 r. o ponad 2 %, mog stosowa stawk obnion nisz ni stawka minimalna ustalona w art. 99 do dostaw towarw i wiadczenia usug nalecych do kategorii okrelonych w zaczniku III. Pastwa czonkowskie, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, mog rwnie stosowa tak stawk do odziey dziecicej i obuwia dziecicego oraz do budownictwa mieszkaniowego. 2. Pastwa czonkowskie nie mog na mocy ust. 1 wprowadza zwolnie z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie. Artyku 115 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1991 r. stosoway stawk obnion do odziey dziecicej, obuwia dziecicego lub do budownictwa mieszkaniowego, mog utrzyma tak stawk w odniesieniu do dostaw takich towarw lub do wiadczenia takich usug. Artyku 116 (skrelony) Artyku 117
30

1. (skrelony). 2. Austria moe stosowa jedn z dwch stawek obnionych przewidzianych w art. 98 do wynajmu nieruchomoci na cele mieszkaniowe, pod warunkiem e stawka ta nie bdzie nisza ni 10 %. Artyku 118 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1991 r. stosoway stawk obnion do dostaw towarw lub wiadczenia usug innych ni te, o ktrych mowa w zaczniku III, mog stosowa do takich dostaw towarw lub wiadczenia usug stawk obnion lub jedn z dwch stawek obnionych przewidzianych w art. 98, pod warunkiem e stawka ta nie bdzie nisza ni 12 %. Przepisy akapitu pierwszego nie maj zastosowania do dostaw towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, okrelonych w art. 311 ust. 1 pkt 1-4, podlegajcych opodatkowaniu VAT zgodnie z procedur mary przewidzian w art. 312-325 lub procedur dotyczc sprzeday w drodze aukcji publicznej. Artyku 119 Do celw stosowania art. 118, Austria moe stosowa stawk obnion do win produkowanych w gospodarstwie rolnym przez rolnika-producenta, pod warunkiem e stawka ta nie bdzie nisza ni 12 %. Artyku 120 W nomosach Lesbos, Chios, Samos, Dodekanez, Cyklady, jak rwnie na nastpujcych wyspach: Thasos, Sporady Pnocne, Samotraka i Skyros, Grecja moe stosowa stawki do 30 % nisze ni odpowiednie stawki stosowane w Grecji kontynentalnej. Artyku 121 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1993 r. uznaway wykonywanie pracy nakadczej za dostaw towarw, mog stosowa do czynnoci zwizanych z dostarczeniem rezultatu takiej pracy stawk majc zastosowanie do towarw uzyskanych po wykonaniu pracy nakadczej. Do celw stosowania akapitu pierwszego przez "dostarczenie rezultatu pracy nakadczej" rozumie si przekazanie nabywcy przez wykonawc rzeczy ruchomej, ktr wykona lub zoy z materiaw lub przedmiotw powierzonych mu w tym celu przez nabywc, bez wzgldu na to, czy wykonawca dostarczy jakkolwiek cz wykorzystanych materiaw. Artyku 122 Pastwa czonkowskie mog stosowa stawk obnion do dostaw ywych rolin i innych produktw uprawy rolin ozdobnych, cznie z bulwami, korzeniami i podobnymi produktami, kwiatami citymi i limi ozdobnymi, jak rwnie do dostaw drewna opaowego. ROZDZIA 5 Przepisy przejciowe Artyku 123 Republika Czeska moe do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzyma stawk obnion wynoszc co najmniej 5 % w odniesieniu do wiadczenia usug budowlanych w zakresie prywatnego budownictwa mieszkaniowego, ktre nie s wiadczone w ramach polityki spoecznej, z wyczeniem materiaw budowlanych. Artyku 124 (skrelony) Artyku 125 1. Cypr moe utrzyma zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie na dostawy produktw farmaceutycznych i rodkw spoywczych przeznaczonych do spoycia przez ludzi, z wyjtkiem lodw, lizakw lodowych, lodw jogurtowych, sorbetw i innych podobnych
31

produktw, oraz solonych produktw spoywczych (ziemniaczanych chipsw lub paluszkw, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktw przeznaczonych do spoycia przez ludzi), do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. (skrelony). Artyku 126 (skrelony) Artyku 127 Malta moe utrzyma zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw rodkw spoywczych przeznaczonych do spoycia przez ludzi oraz produktw farmaceutycznych, do 31 grudnia 2010 r. Artyku 128 1. Polska moe do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowa zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw niektrych ksiek i specjalistycznych periodykw. 2. (skrelony). 3. Polska moe do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzyma stawk obnion wynoszc co najmniej 3 % w odniesieniu do dostaw rodkw spoywczych, o ktrych mowa w pkt 1 zacznika III. 4. Polska moe do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzyma stawk obnion wynoszc co najmniej 7 % w odniesieniu do wiadczenia usug zwizanych z budow, remontem i przebudow budynkw mieszkalnych, ktre nie s wykonywane w ramach polityki spoecznej, z wyczeniem materiaw budowlanych oraz w odniesieniu do dostaw, przed pierwszym zasiedleniem, budynkw mieszkalnych lub czci budynkw mieszkalnych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a).

Artyku 129 1. (skrelony). 2. Sowenia moe utrzyma stawk obnion wynoszc co najmniej 5 % w odniesieniu do prac budowlanych, remontowych i konserwacyjnych dotyczcych budynkw mieszkalnych, ktre nie s wykonywane w ramach polityki spoecznej, z wyczeniem materiaw budowlanych, do dnia 31 grudnia 2010 r. Artyku 130 (skrelony) TYTU IX ZWOLNIENIA ROZDZIA 1 Przepisy oglne Artyku 131 Zwolnienia przewidziane w rozdziaach 2-9 stosuje si bez uszczerbku dla innych przepisw wsplnotowych i na warunkach ustalanych przez pastwa czonkowskie w celu zapewnienia prawidowego i prostego stosowania tych zwolnie oraz zapobieenia wszelkim moliwym przypadkom uchylania si od opodatkowania, unikania opodatkowania i naduy. ROZDZIA 2 Zwolnienia dotyczce okrelonych czynnoci wykonywanych w interesie publicznym Artyku 132 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) wiadczenie usug przez poczt pastwow i dostawa towarw z tymi usugami zwizana, z wyjtkiem przewozu osb i usug telekomunikacyjnych;
32

b) opieka szpitalna i medyczna oraz cile z nimi zwizane czynnoci podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porwnywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, orodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placwki o podobnym charakterze; c) wiadczenie opieki medycznej w ramach zawodw medycznych i paramedycznych, okrelonych przez zainteresowane pastwo czonkowskie; d) dostarczanie organw ludzkich, krwi i mleka ludzkiego; e) wiadczenie usug przez technikw dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak rwnie dostarczanie protez dentystycznych przez dentystw oraz technikw dentystycznych; f) usugi wiadczone przez niezalene grupy osb, ktrych dziaalno jest zwolniona z VAT lub w zwizku z ktr nie s one uznawane za podatnikw, w celach wiadczenia swoim czonkom usug bezporednio niezbdnych do wykonywania tej dziaalnoci, gdy grupy te ograniczaj si do dania od swoich czonkw cakowitego zwrotu przypadajcej im czci we wsplnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem e zwolnienie to nie spowoduje zakce konkurencji; g) wiadczenie usug i dostawa towarw cile zwizanych z opiek i pomoc spoeczn, wraz z usugami wiadczonymi przez domy spokojnej staroci, dokonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za podmioty o charakterze spoecznym przez dane pastwo czonkowskie; h) wiadczenie usug i dostawa towarw cile zwizanych z opiek nad dziemi i modzie przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze spoecznym przez dane pastwo czonkowskie; i) ksztacenie dzieci lub modziey, ksztacenie powszechne lub wysze, ksztacenie zawodowe lub przekwalifikowanie, cznie ze wiadczeniem usug i dostaw towarw cile z tak dziaalnoci zwizanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje dziaajce w tej dziedzinie, ktrych cele uznane s za podobne przez dane pastwo czonkowskie; j) nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujce ksztacenie powszechne lub wysze; k) zapewnienie personelu przez instytucje religijne lub filozoficzne do celw czynnoci, o ktrych mowa w lit. b), g), h) i i), a z myl o zapewnieniu opieki duchowej; l) wiadczenie usug, a take dostawa towarw cile z nimi zwizanych, w zakresie zbiorowego interesu swoich czonkw w zamian za skadk ustalon zgodnie ze statutem, przez organizacje nienastawione na osiganie zysku majce cele natury politycznej, zwizkowej, religijnej, patriotycznej, filozoficznej, filantropijnej lub obywatelskiej, pod warunkiem e to zwolnienie podatkowe nie spowoduje zakce konkurencji; m) wiadczenie niektrych usug cile zwizanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiganie zysku na rzecz osb uprawiajcych sport lub uczestniczcych w wychowaniu fizycznym; n) wiadczenie niektrych usug kulturalnych, a take dostawa towarw cile z nimi zwizanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane pastwo czonkowskie; o) wiadczenie usug i dostawa towarw przez instytucje, ktrych dziaalno jest zwolniona z podatku zgodnie z przepisami lit. b), g), h), i), l), m) i n), w zwizku z organizowaniem imprez poczonych ze zbirk pienidzy wycznie na wasne potrzeby, pod warunkiem e zwolnienie z podatku nie spowoduje zakce konkurencji; p) wiadczenie usug transportu dla chorych lub rannych osb pojazdami specjalnie do tego celu przeznaczonymi, przez odpowiednio upowanione podmioty; q) dziaalno publicznych instytucji radia i telewizji, z wyczeniem dziaalnoci komercyjnej. 2. Do celw ust. 1 lit. o), pastwa czonkowskie mog wprowadzi wszelkie konieczne ograniczenia, w szczeglnoci zwizane z liczb takich imprez lub wysokoci wpyww dajcych prawo do zwolnienia z podatku. Artyku 133
33

Pastwa czonkowskie mog uzaleni przyznanie podmiotom innym ni podmioty prawa publicznego kadego ze zwolnie przewidzianych w art. 132 ust. 1 lit. b), g), h), i), l), m) i n), od spenienia, w poszczeglnych przypadkach, jednego lub kilku z nastpujcych warunkw: a) podmioty, ktrych to dotyczy, nie mog systematycznie dy do osignicia zysku, przy czym ewentualne zyski nie mog zosta rozdzielone, lecz przeznaczone na kontynuacj lub doskonalenie wiadczonych usug; b) podmioty te musz by zarzdzane i administrowane co do zasady bez wynagrodzenia przez osoby niezainteresowane bezporednio ani porednio, ani osobicie ani przez porednikw, wynikami takiej dziaalnoci; c) podmioty te stosuj ceny zatwierdzone przez organy wadzy publicznej lub nieprzekraczajce wysokoci takich zatwierdzonych cen lub te, w odniesieniu do tych usug, ktrych ceny nie wymagaj zatwierdzenia, stosuj ceny nisze ni pobierane za podobne usugi przez przedsibiorstwa komercyjne podlegajce VAT; d) zwolnienia nie mog powodowa zakce konkurencji na niekorzy przedsibiorstw komercyjnych podlegajcych VAT. Pastwa czonkowskie, ktre na podstawie zacznika E do dyrektywy Rady 77/388/EWG w dniu 1 stycznia 1989 r. stosoway VAT do transakcji, o ktrych mowa w art. 132 ust. 1 lit. m) i n), mog rwnie stosowa warunki przewidziane w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego artykuu, kiedy wymieniona dostawa towarw lub wiadczenie usug, dokonywane przez podmioty prawa publicznego, korzysta ze zwolnienia. Artyku 134 Dostawa towarw ani wiadczenie usug nie korzystaj ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. b), g), h), i), l), m) i n), w nastpujcych przypadkach: a) gdy nie s one niezbdne do dokonywania transakcji podlegajcych zwolnieniu; b) gdy ich gwnym celem jest osignicie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji bdcych w bezporedniej konkurencji z dziaalnoci przedsibiorstw komercyjnych podlegajcych VAT. ROZDZIA 3 Zwolnienia dotyczce innych czynnoci Artyku 135 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usugami pokrewnymi wiadczonymi przez brokerw ubezpieczeniowych i agentw ubezpieczeniowych; b) udzielanie kredytw i porednictwo kredytowe, oraz zarzdzanie kredytami przez kredytodawc; c) porednictwo lub wszelkie dziaania w zakresie gwarancji kredytowych, porcze i wszelkich innych zabezpiecze i gwarancji oraz zarzdzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawc; d) transakcje, cznie z porednictwem, dotyczce rachunkw depozytowych, rachunkw biecych, patnoci, przeleww, dugw, czekw i innych zbywalnych instrumentw finansowych, z wyczeniem windykacji nalenoci; e) transakcje, cznie z porednictwem, dotyczce walut, banknotw i monet uywanych jako prawny rodki patniczy, z wyczeniem banknotw i monet bdcych przedmiotami kolekcjonerskimi, za ktre uwaa si monety ze zota, srebra lub innych metali, jak rwnie banknoty, ktre nie s zwykle uywane jako prawny rodek patniczy lub ktre przedstawiaj warto numizmatyczn; f) transakcje, cznie z porednictwem, jednake z wyczeniem przechowywania i zarzdzania, ktrych przedmiotem s akcje, udziay w spkach lub zwizkach, obligacje i inne papiery wartociowe, z wyczeniem dokumentw ustanawiajcych tytu prawny do towarw, oraz praw lub papierw wartociowych, o ktrych mowa w art. 15 ust. 2; g) zarzdzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, okrelonymi przez pastwa czonkowskie; h) dostawy, za cen rwn wartoci nominalnej, znaczkw pocztowych wanych w obrocie pocztowym na terytorium danego pastwa, znaczkw skarbowych i innych podobnych znaczkw;
34

i) zakady, loterie i inne gry losowe lub hazardowe, z zastrzeeniem warunkw i ogranicze okrelonych przez kade pastwo czonkowskie; j) dostawy budynkw lub ich czci oraz zwizanego z nimi gruntu, inne ni dostawy, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a); k) dostawy terenw niezabudowanych, inne ni dostawy terenw budowlanych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 lit. b); l) dzieraw i wynajem nieruchomoci. 2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. l) nie obejmuje: a) wiadczenia usug zakwaterowania okrelonych w prawie krajowym pastw czonkowskich, w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnym charakterze, wcznie z zapewnianiem miejsc na obozach wakacyjnych lub na terenach przystosowanych do biwakowania; b) wynajmu miejsc parkingowych dla pojazdw; c) wynajmu trwale zainstalowanego wyposaenia i urzdze; d) wynajmu sejfw. Pastwa czonkowskie mog przewidzie dodatkowe wyczenia dotyczce zakresu stosowania zwolnienia przewidzianego w ust. 1 lit. l). Artyku 136 Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) dostawy towarw wykorzystywanych wycznie do celw dziaalnoci zwolnionej na podstawie art. 132, 135, 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b, jeeli towary te nie day prawa do odliczenia; b) dostawy towarw, przy ktrych nabyciu lub wykorzystaniu VAT nie podlega odliczeniu zgodnie z art. 176. Artyku 137 1. Pastwa czonkowskie mog przyzna podatnikom prawo wyboru opodatkowania nastpujcych transakcji: a) transakcji finansowych, o ktrych mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g); b) dostaw budynkw lub ich czci oraz zwizanego z nimi gruntu innych ni dostawy, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a); c) dostaw terenw niezabudowanych innych ni dostawy terenw budowlanych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 lit. b); d) dzierawy i wynajmu nieruchomoci. 2. Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady korzystania z prawa wyboru przewidzianego w ust. 1. Pastwa czonkowskie mog ograniczy zakres tego prawa wyboru. ROZDZIA 4 Zwolnienia zwizane z transakcjami wewntrzwsplnotowymi Sekcja 1 Zwolnienia z Tytuu dostawy towarw Artyku 138 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj dostawy towarw wysyanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium danego pastwa, ale na terytorium Wsplnoty, przez sprzedawc, przez nabywc lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem, dziaajcych w takim charakterze w pastwie czonkowskim innym ni pastwo rozpoczcia wysyki lub transportu towarw. 2. Poza dostawami, o ktrych mowa w ust. 1, pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) dostawy nowych rodkw transportu wysyanych lub transportowanych do nabywcy do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium danego pastwa, ale na terytorium Wsplnoty, przez sprzedawc, przez nabywc lub na ich rzecz, dla podatnikw lub osb prawnych niebdcych
35

podatnikami, w przypadku ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub na rzecz kadej innej osoby niebdcej podatnikiem; b) dostawy wyrobw podlegajcych akcyzie, wysyanych lub transportowanych do nabywcy do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium danego pastwa, ale na terytorium Wsplnoty, przez sprzedawc, przez nabywc lub na ich rzecz, dokonane na rzecz podatnikw lub osb prawnych niebdcych podatnikami, w przypadku ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw innych ni wyroby podlegajce akcyzie nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, jeeli wysyka lub transport tych wyrobw odbywa si zgodnie z art. 7 ust. 4 i 5 lub art. 16 dyrektywy 92/12/EWG; c) dostawy towarw polegajce na przemieszczeniu towarw do innego pastwa czonkowskiego, ktre byyby objte zwolnieniami przewidzianymi w ust. 1 oraz w lit. a) i b), gdyby zostay dokonane na rzecz innego podatnika. Artyku 139 1. Zwolnienie przewidziane w art. 138 ust. 1 nie ma zastosowania do dostaw towarw dokonywanych przez podatnikw korzystajcych ze zwolnienia dla maych przedsibiorstw przewidzianego w art. 282-292. Zwolnienie to nie ma rwnie zastosowania do dostaw towarw dokonywanych na rzecz podatnikw lub osb prawnych niebdcych podatnikami, w przypadku ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw nie podlegaj opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1. 2. Zwolnienie przewidziane w art. 138 ust. 2 lit. b) nie ma zastosowania do dostaw wyrobw podlegajcych akcyzie, dokonywanych przez podatnikw korzystajcych ze zwolnienia dla maych przedsibiorstw przewidzianego w art. 282-292. 3. Zwolnienie przewidziane w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. b) i c) nie ma zastosowania do dostaw towarw podlegajcych opodatkowaniu VAT zgodnie z procedur mary przewidzian w art. 312-325 lub zgodnie z procedur szczegln dotyczc sprzeday w drodze aukcji publicznej. Zwolnienie przewidziane w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. c) nie ma zastosowania do dostaw uywanych rodkw transportu, okrelonych w art. 327 ust. 3, podlegajcych opodatkowaniu VAT zgodnie z procedur przejciow majc zastosowanie do uywanych rodkw transportu. Sekcja 2 Zwolnienia z Tytuu wewntrzwsplnotowego nabycia towarw Artyku 140 Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw, ktrych dostawa dokonywana przez podatnikw jest w kadych okolicznociach zwolniona na terytorium danego pastwa; b) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw, ktrych import jest w kadych okolicznociach zwolniony na mocy przepisw art. 143 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz e)-l); c) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw, w przypadku ktrych na podstawie art. 170 i 171, nabywca towarw jest w kadych okolicznociach uprawniony do cakowitego zwrotu VAT, ktry byby naleny na podstawie przepisw przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. b). Artyku 141 Kade pastwo czonkowskie podejmuje szczeglne rodki w celu zapewnienia, aby VAT nie by pobierany od wewntrzwsplnotowych naby towarw dokonywanych na jego terytorium na mocy art. 40, w przypadku gdy spenione s nastpujce warunki: a) nabycia towarw dokonuje podatnik, ktry nie ma siedziby w danym pastwie czonkowskim, ale ktry zosta zidentyfikowany do celw VAT w innym pastwie czonkowskim; b) nabycie towarw jest dokonywane do celw ich pniejszej dostawy przez podatnika, o ktrym mowa w lit. a), na terytorium tego samego pastwa czonkowskiego; c) towary nabyte w ten sposb przez podatnika, o ktrym mowa w lit. a), s bezporednio wysyane lub transportowane z pastwa czonkowskiego innego ni pastwo, w ktrym zosta on zidentyfikowany do celw VAT, do osoby, na rzecz ktrej ma on dokona pniejszej dostawy;
36

d) osoba, na rzecz ktrej dokonywana jest pniejsza dostawa, jest innym podatnikiem lub osob prawn niebdc podatnikiem zidentyfikowan do celw VAT w tym samym pastwie czonkowskim; e) osoba, o ktrej mowa w lit. d), zostaa uznana zgodnie z art. 197 za osob zobowizan do zapaty VAT nalenego z tytuu dostawy dokonanej przez podatnika, ktry nie ma siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym podatek jest naleny. Sekcja 3 Zwolnienia z Tytuu niektrych usug transportu Artyku 142 Pastwa czonkowskie zwalniaj wiadczenie usug wewntrzwsplnotowego transportu towarw z przeznaczeniem dla wysp lub pochodzcych z wysp tworzcych autonomiczne regiony Azorw i Madery, a take wiadczenie usug transportu towarw midzy tymi wyspami. ROZDZIA 5 Zwolnienia w imporcie Artyku 143 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) ostateczny import towarw, ktrych dostawa przez podatnika jest w kadych okolicznociach zwolniona na terytorium danego pastwa; b) ostateczny import towarw okrelony w dyrektywach Rady 69/169/EWG (5), 83/181/EWG(6) i 2006/79/WE(7); c) ostateczny import towarw znajdujcych si w swobodnym obrocie pochodzcych z terytorium trzeciego stanowicego cz terytorium celnego Wsplnoty, ktre mogyby korzysta ze zwolnienia, o ktrym mowa w lit. b), gdyby zostay zaimportowane w rozumieniu art. 30 akapit pierwszy; d) import towarw wysyanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub pastwa trzeciego do pastwa czonkowskiego innego ni pastwo zakoczenia wysyki lub transportu towarw, w przypadku gdy dostawa tych towarw, dokonana przez importera wyznaczonego lub uznanego za osob zobowizan do zapaty VAT zgodnie z art. 201, jest zwolniona zgodnie z art. 138; e) ponowny przywz towarw w stanie, w jakim zostay wywiezione, przez osob, ktra dokonaa eksportu, w przypadku gdy towary te s zwolnione z ca; f) import towarw objtych zwolnieniem z ca w ramach porozumie dyplomatycznych i konsularnych; fa) import towarw przez Wsplnot Europejsk, Europejsk Wsplnot Energii Atomowej, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny lub przez organy utworzone przez Wsplnoty, do ktrych ma zastosowanie Protok z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejw i immunitetw Wsplnot Europejskich, w granicach i na warunkach okrelonych w tym protokole i umowach dotyczcych jego wykonania lub w porozumieniach dotyczcych ich siedzib, w szczeglnoci w zakresie, w jakim nie prowadzi to do zakcenia konkurencji; g) import towarw przez organizacje midzynarodowe, inne ni organy, o ktrych mowa w lit. fa), uznane za takie przez organy wadzy publicznej przyjmujcego pastwa czonkowskiego, lub przez czonkw tych organizacji, w granicach i na warunkach okrelonych w konwencjach midzynarodowych ustanawiajcych takie organizacje lub w porozumieniach dotyczcych ich siedzib; h) import towarw do pastw czonkowskich, ktre s stronami Traktatu Pnocnoatlantyckiego, przez siy zbrojne innych pastw bdcych stronami tego traktatu, do uytku tych si zbrojnych lub towarzyszcego im personelu cywilnego lub te w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeli siy te bior udzia we wsplnych dziaaniach obronnych; i) import towarw przez siy zbrojne Zjednoczonego Krlestwa stacjonujce na wyspie Cypr zgodnie z Traktatem ustanawiajcym Republik Cypryjsk z dnia 16 sierpnia 1960 r., przeznaczonych na uytek tych si zbrojnych lub towarzyszcego im personelu cywilnego lub te w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn;
37

j) import do portu przez przedsibiorstwa zajmujce si rybowstwem morskim ich wasnych pooww, niebdcych jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub po zakonserwowaniu do celw dokonania dostawy; k) import zota przez banki centralne; l) import gazu w systemie gazowym lub jakiejkolwiek sieci poczonej z takim systemem lub wprowadzanego do systemu gazowego lub sieci gazocigw kopalnianych ze statkw przewocych gaz, import energii elektrycznej lub energii cieplnej lub chodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chodniczej. 2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. d) ma zastosowanie w przypadkach, gdy po imporcie towaru nastpuje dostawa towaru zwolniona na mocy art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. c), tylko wwczas jeeli w chwili importu importer przedstawi waciwym organom pastwa czonkowskiego importu co najmniej nastpujce informacje: a) swj numer identyfikacyjny VAT wydany w pastwie czonkowskim importu lub numer identyfikacyjny VAT swojego przedstawiciela podatkowego zobowizanego do zapaty VAT, wydany w pastwie czonkowskim importu; b) numer identyfikacyjny VAT klienta, ktremu dostarczany jest towar zgodnie z art. 138 ust. 1, wydany w innym pastwie czonkowskim, lub swj numer identyfikacyjny VAT wydany w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towaru w przypadku gdy towar przemieszczany jest zgodnie z art. 138 ust. 2 lit. c); c) dowd przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyki z pastwa czonkowskiego importu do innego pastwa czonkowskiego. Pastwa czonkowskie mog jednak postanowi, e dowd, o ktrym mowa w lit. c), naley przedstawi waciwym organom wycznie na danie. Artyku 144 Pastwa czonkowskie zwalniaj wiadczenie usug, ktre odnosz si do importu towarw, gdy warto takich usug jest wczona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 86 ust. 1 lit. b). Artyku 145 1. Komisja przedstawia Radzie, w razie potrzeby, moliwie najszybciej, wnioski majce na celu sprecyzowanie zakresu stosowania zwolnie przewidzianych w art. 143 i 144 oraz okrelenie szczegowych zasad ich wprowadzania. 2. Do czasu wejcia w ycie przepisw, o ktrych mowa w ust. 1, pastwa czonkowskie mog utrzyma obowizujce w tym zakresie przepisy krajowe. Pastwa czonkowskie mog dostosowywa przepisy krajowe tak, aby zminimalizowa zakcenia konkurencji, a w szczeglnoci, aby unikn przypadkw nieopodatkowania lub podwjnego opodatkowania na terytorium Wsplnoty. Pastwa czonkowskie mog zastosowa procedury administracyjne, jakie uznaj za najbardziej waciwe, w celu zapewnienia zwolnienia z podatku. 3. Pastwa czonkowskie powiadamiaj Komisj o obowizujcych przepisach krajowych, o ile nie zostay one wczeniej przekazane, oraz o przepisach, ktre przyjmuj zgodnie z ust. 2, a Komisja informuje o tym pozostae pastwa czonkowskie. ROZDZIA 6 Zwolnienia w eksporcie Artyku 146 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) dostawy towarw wysyanych lub transportowanych przez sprzedawc lub na jego rzecz poza terytorium Wsplnoty; b) dostawy towarw wysyanych lub transportowanych poza terytorium Wsplnoty przez nabywc lub na rzecz nabywcy niemajcego siedziby na terytorium danego pastwa, z wyczeniem towarw transportowanych przez samego nabywc do celw wyposaenia lub zaopatrzenia w paliwo i oglnego
38

zaopatrzenia statkw rekreacyjnych oraz samolotw turystycznych lub wszelkich innych rodkw transportu sucych do celw prywatnych; c) dostawy towarw na rzecz uznanych organizacji wywocych te towary poza terytorium Wsplnoty w ramach dziaalnoci humanitarnej, dobroczynnej lub edukacyjnej poza Wsplnot; d) wiadczenie usug polegajcych na pracach, ktrych przedmiotem jest rzecz ruchoma nabyta lub importowana w celu przeprowadzenia takich prac na terytorium Wsplnoty oraz wysana lub przetransportowana poza terytorium Wsplnoty przez usugodawc lub usugobiorc niemajcego siedziby na terytorium danego pastwa, lub na rzecz jednego z nich; e) wiadczenie usug, cznie z usugami transportu i transakcjami pomocniczymi, ale z wyczeniem wiadczenia usug zwolnionych zgodnie z art. 132 i 135, w przypadku gdy s one bezporednio zwizane z eksportem lub importem towarw objtych przepisami art. 61 i art. 157 ust. 1 lit. a). 2. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 lit. c) moe zosta przyznane zgodnie z procedur zwrotu VAT. Artyku 147 1. W przypadku gdy dostawa towarw, o ktrej mowa w art. 146 ust. 1 lit. b), dotyczy towarw przewoonych w bagau osobistym podrnych, zwolnienie to ma zastosowanie wycznie po spenieniu nastpujcych warunkw: a) podrny nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Wsplnoty; b) towary zostan przetransportowane poza terytorium Wsplnoty przed kocem trzeciego miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dostawa zostaa dokonana; c) cakowita warto dostawy, z VAT, przekracza kwot 175 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie krajowej ustalan raz w roku przy zastosowaniu kursu wymiany obowizujcego w pierwszym dniu roboczym padziernika ze skutkiem od 1 stycznia roku nastpnego. Pastwa czonkowskie mog jednake zwolni dostaw, ktrej cakowita warto jest nisza od kwoty przewidzianej w akapicie pierwszym lit. c). 2. Do celw ust. 1 przez "podrnego niemajcego siedziby we Wsplnocie" rozumie si podrnego, ktrego stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu nie znajduje si na terytorium Wsplnoty. W takim przypadku przez "stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu" rozumie si miejsce wskazane jako takie w paszporcie, dowodzie osobistym lub kadym innym dokumencie potwierdzajcym tosamo uznanym za wany przez pastwo czonkowskie, na ktrego terytorium odbywa si dostawa. Dowd eksportu stanowi faktura lub inny zastpujcy j dokument potwierdzony przez urzd celny, przez ktry towary zostay wywiezione ze Wsplnoty. Kade pastwo czonkowskie przekazuje Komisji wzory pieczci, jakie stosuje w celu wydania potwierdzenia, o ktrym mowa w akapicie drugim. Komisja przekazuje te informacje organom podatkowym w pozostaych pastwach czonkowskich. ROZDZIA 7 Zwolnienia zwizane z transportem midzynarodowym Artyku 148 Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) dostawy towarw w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia oglnego jednostek pywajcych przeznaczonych do eglugi na penym morzu i przewocych odpatnie pasaerw lub uywanych do celw handlowych, przemysowych lub do pooww, jak rwnie statkw ratowniczych i udzielajcych pomocy na morzu oraz jednostek pywajcych przeznaczonych do rybowstwa przybrzenego, z wyczeniem, w przypadku tych ostatnich, dostaw prowiantu na pokad; b) dostawy towarw w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia oglnego okrtw wojennych objtych kodem 8906 10 00 nomenklatury scalonej (NS), opuszczajcych ich wasne terytorium i kierujcych si do portu lub kotwicowiska znajdujcego si poza terytorium danego pastwa czonkowskiego;

39

c) dostaw, przebudow, napraw, konserwacj, czarterowanie oraz wynajem jednostek pywajcych, o ktrych mowa w lit. a) oraz dostaw, wynajem, napraw i konserwacj sprztu, cznie ze sprztem rybackim, bdcego czci tych jednostek lub sucego ich eksploatacji; d) wiadczenie usug innych ni usugi, o ktrych mowa w lit. c), na bezporednie potrzeby jednostek pywajcych, o ktrych mowa w lit. a), oraz ich adunkw; e) dostawy towarw w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia oglnego statkw powietrznych uywanych przez linie lotnicze zajmujce si gwnie odpatnym przewozem na trasach midzynarodowych; f) dostaw, przebudow, napraw, konserwacj, czarterowanie oraz wynajem statkw powietrznych, o ktrych mowa w lit. e), jak rwnie dostaw, wynajem, napraw oraz konserwacj sprztu bdcego czci tych statkw powietrznych lub sucego ich eksploatacji; g) wiadczenie usug innych ni usugi, o ktrych mowa w lit. f), na bezporednie potrzeby statkw powietrznych, o ktrych mowa w lit. e), oraz ich adunkw. Artyku 149 Portugalia moe uzna transport morski i lotniczy midzy wyspami tworzcymi regiony autonomiczne Azorw i Madery oraz transport pomidzy powyszymi regionami a kontynentem za transport midzynarodowy. Artyku 150 1. Komisja przedstawia Radzie, w razie potrzeby, moliwie najszybciej, wnioski majce na celu sprecyzowanie zakresu stosowania zwolnie przewidzianych w art. 148 oraz ustalenie szczegowych zasad ich stosowania. 2. Do czasu wejcia w ycie przepisw, o ktrych mowa w ust. 1, pastwa czonkowskie mog ograniczy zakres zwolnie przewidzianych w art. 148 lit. a) i b). ROZDZIA 8 Zwolnienia dotyczce niektrych transakcji uznanych za eksport Artyku 151 1. Pastwa czonkowskie zwalniaj nastpujce transakcje: a) dostawy towarw i wiadczenie usug dokonane w ramach stosunkw dyplomatycznych i konsularnych; aa) dostawy towarw lub wiadczenie usug na rzecz Wsplnoty Europejskiej, Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub na rzecz organw utworzonych przez Wsplnoty, do ktrych ma zastosowanie Protok z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejw i immunitetw Wsplnot Europejskich, w granicach i na warunkach okrelonych w tym protokole i umowach dotyczcych jego wykonania lub w porozumieniach dotyczcych ich siedzib, w szczeglnoci w zakresie, w jakim nie prowadzi to do zakcenia konkurencji; b) (dostawy towarw lub wiadczenie usug na rzecz organizacji midzynarodowych, innych ni organy, o ktrych mowa w lit. aa), uznanych za takie przez organy wadzy publicznej przyjmujcego pastwa czonkowskiego, oraz na rzecz czonkw tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach midzynarodowych ustanawiajcych takie organizacje lub w porozumieniach dotyczcych ich siedzib; c) dostawy towarw i wiadczenie usug w pastwach czonkowskich, ktre s stronami Traktatu Pnocnoatlantyckiego na rzecz si zbrojnych innych pastw bdcych stronami tego traktatu, do uytku tych si zbrojnych lub towarzyszcego im personelu cywilnego lub te w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siy te bior udzia we wsplnych dziaaniach obronnych; d) dostawy towarw lub wiadczenie usug dokonywane z przeznaczeniem do innego pastwa czonkowskiego na rzecz si zbrojnych kadego z pastw bdcych stronami Traktatu Pnocnoatlantyckiego, innego ni pastwo czonkowskie przeznaczenia, do uytku tych si zbrojnych
40

lub towarzyszcego im personelu cywilnego lub te w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siy te bior udzia we wsplnych dziaaniach obronnych; e) dostawy towarw lub wiadczenie usug przeznaczonych dla si zbrojnych Zjednoczonego Krlestwa stacjonujcych na wyspie Cypr zgodnie z Traktatem ustanawiajcym Republik Cypryjsk z dnia 16 sierpnia 1960 r., na uytek tych si zbrojnych lub towarzyszcego im personelu cywilnego lub dla zaopatrzenia ich mes lub kantyn. Do czasu przyjcia jednolitych przepisw podatkowych zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym maj zastosowanie w granicach ustalonych przez przyjmujce pastwo czonkowskie. 2. W przypadku gdy towary nie s wysyane lub transportowane z pastwa czonkowskiego, w ktrym ma miejsce dostawa tych towarw, jak rwnie w przypadku wiadczenia usug, zwolnienie moe zosta przyznane zgodnie z procedur zwrotu VAT. Artyku 152 Pastwa czonkowskie zwalniaj dostawy zota do bankw centralnych.

ROZDZIA 9 Zwolnienia z tytuu wiadczenia usug przez porednikw Artyku 153 Pastwa czonkowskie zwalniaj usugi wiadczone przez porednikw dziaajcych w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeli porednicz oni w transakcjach, o ktrych mowa w rozdziaach 6, 7 i 8, lub w transakcjach dokonanych poza terytorium Wsplnoty. Zwolnienie, o ktrym mowa w akapicie pierwszym, nie ma zastosowania do biur podry, gdy wiadcz one w imieniu i na rzecz turystw usugi, ktre s wykonywane w innych pastwach czonkowskich. ROZDZIA 10 Zwolnienia transakcji zwizanych z midzynarodowym obrotem towarowym Sekcja 1 Skady celne, skady inne ni celne oraz podobne procedury Artyku 154 Do celw niniejszej sekcji "skady inne ni celne" oznaczaj, w odniesieniu do wyrobw podlegajcych akcyzie, miejsca okrelone jako skady podatkowe w art. 4 lit. b) dyrektywy 92/ 12/EWG oraz, w odniesieniu do wyrobw niepodlegajcych akcyzie, miejsca okrelone jako takie przez pastwa czonkowskie. Artyku 155 Bez uszczerbku dla innych wsplnotowych przepisw podatkowych i po konsultacji z Komitetem ds. VAT, pastwa czonkowskie mog przedsiwzi szczeglne rodki majce na celu zwolnienie wszystkich lub niektrych transakcji, o ktrych mowa w niniejszej sekcji, pod warunkiem e celem tych rodkw nie jest ostateczne uycie lub ostateczna konsumpcja oraz e kwota VAT nalena w chwili, gdy procedury lub sytuacje, o ktrych mowa w niniejszej sekcji, przestaj obowizywa, odpowiada kwocie podatku, ktra byaby nalena, gdyby kada z tych transakcji zostaa opodatkowana na terytorium tych pastw. Artyku 156 1. Pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujce transakcje: a) dostawy towarw przeznaczonych do zgoszenia organom celnym i, w stosownym przypadku, umieszczenia w miejscu tymczasowego skadowania;
41

b) dostawy towarw przeznaczonych do umieszczenia w wolnym obszarze celnym lub w skadzie wolnocowym; c) dostawy towarw, ktre maj zosta objte procedur skadu celnego lub procedur uszlachetniania czynnego; d) dostawy towarw, ktre maj zosta wprowadzone na wody terytorialne w celu ich zainstalowania na platformach wiertniczych lub wydobywczych, do celw budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposaenia takich platform lub poczenia takich platform wiertniczych lub platform wydobywczych ze staym ldem; e) dostawy towarw, ktre maj zosta wprowadzone na wody terytorialne w celu zaopatrzenia w paliwo i oglnego zaopatrzenia platform wiertniczych lub wydobywczych. 2. Miejscami, o ktrych mowa w ust. 1, s miejsca okrelone jako takie w obowizujcych wsplnotowych przepisach celnych. Artyku 157 1. Pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujce transakcje: a) import towarw, ktre maj zosta objte procedur skadu innego ni celny; b) dostawy towarw, ktre maj zosta objte na terytorium danego pastwa procedur skadu innego ni celny. 2. Pastwa czonkowskie nie mog wprowadza procedury dotyczcej skadw innych ni celne w przypadku wyrobw niepodlegajcych akcyzie, gdy wyroby te maj by dostarczane na etapie obrotu detalicznego. Artyku 158 1. W drodze odstpstwa od art. 157 ust. 2, pastwa czonkowskie mog wprowadzi procedur dotyczc skadw innych ni celne w nastpujcych przypadkach: a) gdy towary przeznaczone s do sklepw wolnocowych na potrzeby dostaw towarw, ktre maj by przewoone w osobistym bagau podrnego udajcego si na terytorium trzecie lub do pastwa trzeciego drog powietrzn lub morsk, w przypadku gdy takie dostawy s zwolnione zgodnie z art. 146 ust. 1 lit. b); b) gdy towary s przeznaczone dla podatnikw na potrzeby dokonywania dostaw dla podrnych na pokadzie statkw powietrznych lub jednostek pywajcych w czasie lotu lub podry morskiej, w przypadku gdy miejsce zakoczenia podry znajduje si poza Wsplnot; c) gdy towary s przeznaczone dla podatnikw na potrzeby dostaw dokonywanych ze zwolnieniem z VAT zgodnie z art. 151. 2. W przypadkach gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci zwolnienia przewidzianego w ust. 1 lit. a), podejmuj one rodki niezbdne do zapewnienia prawidowego i prostego stosowania tego zwolnienia oraz zapobieenia wszelkim moliwym przypadkom uchylania si od opodatkowania, unikania opodatkowania i naduy. 3. Do celw ust. 1 lit. a) "sklep wolnocowy" oznacza kady punkt sprzeday usytuowany w obrbie portu lotniczego lub portu morskiego, ktry spenia warunki okrelone przez waciwe organy wadzy publicznej. Artyku 159 Pastwa czonkowskie mog zwolni wiadczenie usug zwizanych z dostawami towarw, o ktrych mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158. Artyku 160 1. Pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujce transakcje: a) dostawy towarw i wiadczenie usug dokonywane w miejscach, o ktrych mowa w art. 156 ust. 1, jeeli na terytorium danego pastwa nadal ma miejsce jedna z sytuacji okrelonych w tym ustpie;

42

b) dostawy towarw i wiadczenie usug dokonywane w miejscach, o ktrych mowa w art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158, jeeli na terytorium danego pastwa nadal ma miejsce jedna z sytuacji, o ktrych mowa, odpowiednio, w ust. 1 lit. b) i ust. 1 wyej wymienionych artykuw. 2. W przypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci przewidzianej w ust. 1 lit. a) w odniesieniu do czynnoci prowadzonych w skadach celnych, podejmuj one rodki niezbdne do wprowadzenia procedur dotyczcych skadw innych ni celne pozwalajcych na zastosowanie ust. 1 lit. b) do takich samych transakcji, gdy dotycz one towarw wymienionych w zaczniku V, i s dokonywane w skadach innych ni celne. Artyku 161 Pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujce dostawy towarw, a take wiadczenie usug z nimi zwizanych: a) dostawy towarw, o ktrych mowa w art. 30 akapit pierwszy, jeeli towary te pozostaj objte procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych lub procedur tranzytu zewntrznego; b) dostawy towarw, o ktrych mowa w art. 30 akapit drugi, jeeli towary te pozostaj objte procedur wsplnotowego tranzytu wewntrznego, o ktrej mowa w art. 276. Artyku 162 Wprzypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci przewidzianej w niniejszej sekcji, podejmuj one rodki niezbdne, aby zapewni, e wewntrzwsplnotowe nabycia towarw z zamiarem objcia ich jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158, podlegaj tym samym przepisom co dostawy towarw dokonywane na ich terytorium na tych samych warunkach. Artyku 163 W przypadku gdy towary przestaj by objte procedurami lub sytuacjami, o ktrych mowa w niniejszej sekcji, powodujc w ten sposb powstanie importu w rozumieniu art. 61, pastwo czonkowskie importu podejmuje niezbdne rodki w celu zapobieenia podwjnemu opodatkowaniu. Sekcja 2 Transakcje zwolnione w zwizku z eksportem oraz w ramach wymiany handlowej midzy pastwami czonkowskimi Artyku 164 1. Po konsultacji z Komitetem ds. VAT, pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujce transakcje dokonywane przez podatnika lub dla niego przeznaczone do kwoty rwnej wartoci eksportu zrealizowanego przez tego podatnika w okresie poprzednich 12 miesicy: a) wewntrzwsplnotowe nabycia towarw dokonane przez podatnika oraz import i dostawy towarw dla podatnika z zamiarem ich wyeksportowania w stanie nieprzetworzonym lub po ich przetworzeniu poza Wsplnot, b) wiadczenie usug zwizanych z dziaalnoci eksportow danego podatnika. 2. W przypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci zwolnienia przewidzianej w ust. 1, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, stosuj one rwnie to zwolnienie w odniesieniu do transakcji zwizanych z dostawami dokonywanymi przed podatnika na warunkach okrelonych w art. 138, do kwoty rwnej wartoci dostaw dokonanych przez tego podatnika na tych samych warunkach w okresie poprzednich 12 miesicy. Artyku 165 Pastwa czonkowskie mog okreli wspln maksymaln kwot dla transakcji, ktre zwalniaj na mocy art. 164.
43

Sekcja 3 Przepis wsplny dla sekcji 1 i 2 Artyku 166 Komisja przedkada Radzie, w razie potrzeby, moliwie najszybciej, wnioski dotyczce wsplnych zasad stosowania VAT do transakcji, o ktrych mowa w sekcjach 1 i 2. TYTU X ODLICZENIA ROZDZIA 1 rdo i zakres prawa do odliczenia Artyku 167 Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, ktry podlega odliczeniu, staje si wymagalny. Artyku 167a Pastwa czonkowskie mog postanowi w ramach fakultatywnego systemu, e prawo do odliczenia przysugujce podatnikowi, ktrego VAT staje si wymagalny wycznie zgodnie z art. 66 lit. b), zostaje odroczone do czasu zapacenia VAT od dostarczonych mu towarw lub wykonanych na jego rzecz usug swemu dostawcy lub usugodawcy. Pastwa czonkowskie stosujce system fakultatywny, o ktrym mowa w akapicie pierwszym, ustalaj dla podatnikw korzystajcych z tego systemu na ich terytorium prg na podstawie rocznego obrotu podatnika, obliczony zgodnie z art. 288. Prg ten nie moe przekroczy 500.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej. Pastwa czonkowskie mog podnie ten prg do 2.000.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej po zasigniciu opinii Komitetu ds. VAT. Wymg zasignicia opinii Komitetu ds. VAT nie dotyczy jednak pastw czonkowskich, ktre w dniu 31 grudnia 2012 r. stosoway prg przekraczajcy 500.000 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie krajowej. Pastwa czonkowskie przekazuj Komitetowi ds. VAT informacje na temat krajowych rodkw ustawodawczych przyjtych na mocy akapitu pierwszego. Artyku 168 Jeeli towary i usugi wykorzystywane s na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w pastwie czonkowskim, w ktrym dokonuje tych transakcji, do odliczenia nastpujcych kwot od kwoty VAT, ktr jest zobowizany zapaci: a) VAT nalenego lub zapaconego w tym pastwie czonkowskim od towarw i usug, ktre zostay mu dostarczone lub ktre maj by mu dostarczone przez innego podatnika; b) VAT nalenego od transakcji uznanych za dostawy towarw i wiadczenie usug zgodnie z art. 18 lit. a) i art. 27; c) VAT nalenego od wewntrzwsplnotowych naby towarw zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i); d) VAT nalenego od transakcji uznanych za wewntrzwsplnotowe nabycia towarw zgodnie z art. 21 i 22; e) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu importu towarw na terytorium tego pastwa czonkowskiego. Artyku 168a 1. W przypadku nieruchomoci stanowicej cz majtku przedsibiorstwa danego podatnika i wykorzystywanej zarwno do celw prowadzonej przez tego podatnika dziaalnoci, jak i do celw prywatnych podatnika lub jego pracownikw, lub bardziej oglnie, do celw innych ni prowadzona przez podatnika dziaalno, VAT od wydatkw zwizanych z tak nieruchomoci podlega odliczeniu zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 167, 168, 169 i 173 wycznie do wysokoci udziau procentowego, w jakim dana nieruchomo zostaa wykorzystana do celw dziaalnoci prowadzonej przez podatnika.
44

W drodze odstpstwa od art. 26, zmiany w udziale procentowym wykorzystania nieruchomoci, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, s uwzgldniane zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 184192 zgodnie z ich zastosowaniem w odnonym pastwie czonkowskim. 2. Pastwa czonkowskie mog rwnie stosowa ust. 1 w odniesieniu do VAT od wydatkw zwizanych z innymi okrelonymi rzeczami stanowicymi cz majtku przedsibiorstwa. Artyku 169 Poza prawem do odliczenia, o ktrym mowa w art. 168, podatnik ma prawo do odliczenia VAT okrelonego w tym artykule, jeeli towary i usugi s wykorzystywane do nastpujcych celw: a) transakcji podatnika zwizanych z dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, dokonywanych poza terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym podatek jest naleny lub zosta zapacony, w odniesieniu do ktrych VAT podlegaby odliczeniu, gdyby zostay one dokonane na terytorium tego pastwa czonkowskiego; b) transakcji podatnika, ktre s zwolnione zgodnie z art. 138, 142 i 144, art. 146-149, art. 151, 152, 153 i 156, art. 157 ust. 1 lit. b) oraz art. 158-161 i art. 164; c) transakcji podatnika, ktre s zwolnione zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a)-f), jeeli nabywca ma siedzib poza Wsplnot lub jeeli transakcje te s bezporednio zwizane z towarami, ktre maj by przedmiotem eksportu poza Wsplnot. Artyku 170 Wszyscy podatnicy, ktrzy, w rozumieniu art. 1 dyrektywy 86/560/EWG (8), art. 2 pkt 1 i art. 3 dyrektywy 2008/9/WE oraz art. 171 niniejszej dyrektywy, nie maj siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym nabywaj towary i usugi lub importuj towary podlegajce VAT, maj prawo otrzyma zwrot tego podatku, o ile te towary i usugi s wykorzystywane do celw nastpujcych transakcji:: a) transakcji, o ktrych mowa w art. 169; b) transakcji, z tytuu ktrych podatek jest patny wycznie przez nabywc lub usugobiorc zgodnie z art. 194 - 197 i art. 199. Artyku 171 1. Zwrot VAT podatnikom niemajcym siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym nabywaj towary i usugi lub importuj towary podlegajce VAT, lecz ktrzy maj siedzib w innym pastwie czonkowskim, dokonywany jest zgodnie z procedur okrelon w dyrektywie 2008/9/WE. Podatnicy, o ktrych mowa w art. 1 dyrektywy 79/1072/EWG, a ktrzy w pastwie czonkowskim, w ktrym nabywaj towary i usugi lub importuj towary podlegajce VAT, dokonali wycznie dostaw towarw lub wiadczenia usug na rzecz osoby, w odniesieniu do ktrych odbiorca zosta wyznaczony jako osoba zobowizana do zapaty VAT zgodnie z art. 194 - 197 i art. 199, s rwnie uznawani, do celw stosowania powyszej dyrektywy, za podatnikw niemajcych siedziby w danym pastwie czonkowskim. 2. Zwrot VAT podatnikom niemajcym siedziby na terytorium Wsplnoty, odbywa si zgodnie ze szczegowymi przepisami wykonawczymi okrelonymi w dyrektywie 86/560/EWG. Podatnicy, o ktrych mowa w art. 1 dyrektywy 86/560/EWG, a ktrzy w pastwie czonkowskim, w ktrym nabywaj towary i usugi lub importuj towary podlegajce VAT, dokonali wycznie dostaw towarw lub wiadczenia usug na rzecz osoby, w odniesieniu do ktrych odbiorca zosta wyznaczony jako osoba zobowizana do zapaty VAT zgodnie z art. 194 - 197 i art. 199, s rwnie uznawani, do celw stosowania powyszej dyrektywy, za podatnikw niemajcych siedziby na terytorium Wsplnoty. 3. Dyrektywa 86/560/EWG nie ma zastosowania do: a) kwot VAT zafakturowanych niezgodnie z przepisami krajowymi danego pastwa czonkowskiego; b) zafakturowanych kwot VAT w odniesieniu do towarw, ktrych dostawa jest, lub moe by, zwolniona na mocy art. 138 lub art. 146 ust. 1 lit. b). Artyku 171a
45

Pastwa czonkowskie mog - zamiast przyzna zwrot VAT zgodnie z dyrektyw 86/560/EWG lub 2008/9/WE w zwizku z dostaw podatnikowi towarw lub usug, za ktre ten podatnik zobowizany jest do zapaty podatku zgodnie z art. 194-197 lub art. 199 - zezwoli na odliczenie tego podatku wedug procedury okrelonej w art. 168. Mona zachowa istniejce ograniczenia zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2 dyrektywy 86/560/EWG. W tym celu pastwa czonkowskie mog rwnie wykluczy tego podatnika, ktry jest zobowizany do zapaty podatku, z procedury dotyczcej zwrotu zgodnie z dyrektyw 86/560/EWG lub 2008/9/WE. Artyku 172 1. Kada osoba uznana za podatnika w zwizku z okazjonaln dostaw nowego rodka transportu na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. a) ma prawo do odliczenia w pastwie czonkowskim, w ktrym dokonywana jest dostawa, VAT wliczonego w cen nabycia lub zapaconego z tytuu importu lub wewntrzwsplnotowego nabycia tego rodka transportu, do kwoty nieprzekraczajcej wysokoci VAT, ktry podatnik byby zobowizany zapaci, gdyby dostawa nie bya zwolniona. Prawo do odliczenia powstaje i moe zosta wykonane dopiero w momencie dostawy nowego rodka transportu. 2. Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe przepisy wykonawcze dla ust. 1. ROZDZIA 2 Proporcja podlegajca odliczeniu Artyku 173 1. W odniesieniu do towarw i usug wykorzystywanych przez podatnika zarwno do dokonywania transakcji dajcych prawo do odliczenia, o ktrych mowa w art. 168, 169 i 170, jak i transakcji nie dajcych prawa do odliczenia, odliczenie bdzie dotyczyo tylko takiej czci VAT, ktra proporcjonalnie przypada na kwot tych pierwszych transakcji. Proporcja podlegajca odliczeniu jest ustalana, zgodnie z art. 174 i 175, dla wszystkich transakcji dokonanych przez podatnika. 2. Pastwa czonkowskie mog przedsiwzi nastpujce rodki: a) zezwoli podatnikowi na okrelenie proporcji podlegajcej odliczeniu dla kadego sektora jego dziaalnoci, pod warunkiem e dla kadego z tych sektorw prowadzona jest osobna ksigowo; b) zobowiza podatnika do okrelenia proporcji podlegajcej odliczeniu dla kadego sektora dziaalnoci i do prowadzenia osobnej ksigowoci dla kadego z tych sektorw; c) zezwoli podatnikowi lub zobowiza go do stosowania odliczenia w zalenoci od wykorzystania caoci lub czci towarw i usug; d) zezwoli podatnikowi lub zobowiza go do stosowania odliczenia zgodnie z zasad przewidzian w ust. 1 akapit pierwszy, w odniesieniu do wszystkich towarw i usug wykorzystywanych do wszystkich transakcji, o ktrych tam mowa; e) postanowi, e w przypadkach gdy VAT, ktry nie podlega odliczeniu przez podatnika, jest nieznacznej wartoci, bdzie on uwaany za zerowy. Artyku 174 1. Proporcja podlegajca odliczeniu jest kwot uamkow zoon z nastpujcych kwot: a) w liczniku, cakowitej wysokoci obrotu w danym roku, z wyczeniem VAT, uzyskanego z transakcji, ktre daj prawo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169; b) w mianowniku, cakowitej wysokoci obrotu w danym roku, z wyczeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzgldnionych w liczniku oraz transakcji, ktre nie daj prawa do odliczenia. Pastwa czonkowskie mog uwzgldni w mianowniku wysoko subwencji innych ni subwencje bezporednio zwizane z cen dostaw towarw lub wiadczenia usug, o ktrych mowa w art. 73. 2. W drodze odstpstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegajcej odliczeniu nie uwzgldnia si nastpujcych kwot:
46

a) wysokoci obrotu uzyskanego z dostaw dbr inwestycyjnych uywanych przez podatnika do potrzeb jego przedsibiorstwa; b) wysokoci obrotu uzyskanego z transakcji zwizanych z pomocniczymi transakcjami w zakresie nieruchomoci i z pomocniczymi transakcjami finansowymi; c) wysokoci obrotu uzyskanego z transakcji, o ktrych mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g), jeeli s to transakcje pomocnicze. 3. W przypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci okrelonej w art. 191 przewidujcej, e korekta w stosunku do dbr inwestycyjnych nie jest wymagana, mog one uwzgldni kwot uzyskan ze zbycia tych dbr przy obliczaniu proporcji podlegajcej odliczeniu. Artyku 175 1. Proporcja podlegajca odliczeniu jest ustalana rokrocznie jako warto procentowa zaokrglona w gr do najbliszej liczby cakowitej. 2. Tymczasowo stosowana proporcja na dany rok jest obliczana na podstawie transakcji z roku poprzedniego. W przypadku braku takich transakcji lub gdy nie s one znaczce, proporcja podlegajca odliczeniu zostaje tymczasowo oszacowana przez podatnika wedug wasnej prognozy pod nadzorem organu podatkowego. Pastwa czonkowskie mog jednake utrzyma przepisy obowizujce w dniu 1 stycznia 1979 r. lub, w odniesieniu do pastw czonkowskich, ktre przystpiy do Wsplnoty po tym terminie, przepisy obowizujce w dniu ich przystpienia. 3. Ustalenie ostatecznej proporcji podlegajcej odliczeniu, ktre odbywa si na dany rok w toku roku kolejnego, wymaga korekty odlicze dokonanych na podstawie tymczasowej proporcji. ROZDZIA 3 Ograniczenia prawa do odliczenia Artyku 176 Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada okrela wydatki, ktre nie daj prawa do odliczenia VAT. W adnym przypadku prawo do odliczenia VAT nie dotyczy wydatkw, ktre nie s cile zwizane z dziaalnoci gospodarcz, takich jak wydatki na artykuy luksusowe, rozrywk lub wydatki reprezentacyjne. Do czasu wejcia w ycie przepisw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, pastwa czonkowskie mog utrzyma wszystkie wyczenia przewidziane w prawie krajowym w dniu 1 stycznia 1979 r. lub, w odniesieniu do pastw czonkowskich, ktre przystpiy do Wsplnoty po tym terminie, przepisy obowizujce w dniu ich przystpienia. Artyku 177 Po konsultacji z Komitetem ds. VAT kade pastwo czonkowskie moe, z przyczyn wynikajcych z koniunktury gospodarczej, czciowo lub cakowicie wyczy wszystkie lub niektre dobra inwestycyjne lub inne dobra z przepisw dotyczcych odlicze. W celu zachowania identycznych warunkw konkurencji, pastwa czonkowskie mog, zamiast niestosowania odlicze, opodatkowa towary wytworzone bezporednio przez podatnika lub nabyte przez niego na terytorium Wsplnoty lub te przez niego zaimportowane, w taki sposb, aby podatek nie przekracza kwoty VAT, ktra byaby pobrana w momencie nabycia podobnych towarw. ROZDZIA 4 Przepisy regulujce korzystanie z prawa do odliczenia Artyku 178 W celu skorzystania z prawa do odliczenia, podatnik musi speni nastpujce warunki: a) w celu dokonania odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. a), w odniesieniu do dostaw towarw lub wiadczenia usug, musi posiada faktur sporzdzon zgodnie z tytuem XI rozdzia 3 sekcje 3-6;

47

b) w celu dokonania odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. b), w odniesieniu do transakcji uznawanych za dostawy towarw i wiadczenie usug, musi dopeni formalnoci okrelonych przez kade pastwo czonkowskie; c) w celu dokonania odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, musi uwzgldni w deklaracji VAT przewidzianej w art. 250 wszystkie dane niezbdne do obliczenia VAT nalenego z tytuu dokonanych przez niego wewntrzwsplnotowych naby towarw oraz posiada faktur sporzdzon zgodnie z tytuem XI rozdzia 3 sekcje 3-5; d) w celu dokonania odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. d), w odniesieniu do transakcji uznawanych za wewntrzwsplnotowe nabycie towarw, musi dopeni formalnoci okrelonych przez kade pastwo czonkowskie; e) w celu dokonania odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. e), w odniesieniu do importu towarw, musi posiada dokument importowy, w ktrym podatnik jest wskazany jako odbiorca lub importer i w ktrym okrelona jest kwota VAT nalenego lub informacje w nim zawarte pozwalaj na jej obliczenie; f) jeli podatnik jest zobowizany do zapaty VAT jako usugobiorca lub nabywca, w przypadku gdy zastosowanie maj art. 194-197 i art. 199, musi dopeni formalnoci okrelonych przez kade pastwo czonkowskie. Artyku 179 Podatnik dokonuje odliczenia poprzez potrcenie od cakowitej kwoty VAT nalenego za dany okres rozliczeniowy, kwoty VAT dajcej w tym samym okresie prawo do odliczenia stosowane zgodnie z art. 178. Pastwa czonkowskie mog jednake wymaga od podatnikw dokonujcych okazjonalnych transakcji, o ktrych mowa w art. 12, stosowania prawa do odliczenia dopiero w momencie dostawy. Artyku 180 Pastwa czonkowskie mog zezwoli podatnikowi na dokonanie odliczenia, ktrego nie dokona zgodnie z art. 178 i 179. Artyku 181 Pastwa czonkowskie mog zezwoli podatnikowi, ktry nie posiada faktury sporzdzonej zgodnie z tytuem XI rozdzia 3 sekcje 3-5, na dokonanie odliczenia, o ktrym mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do dokonanych przez niego wewntrzwsplnotowych naby towarw. Artyku 182 Pastwa czonkowskie okrelaj warunki i szczegowe przepisy wykonawcze dla art. 180 i 181. Artyku 183 W przypadku gdy za dany okres rozliczeniowy kwota odlicze przekracza kwot VAT nalenego, pastwa czonkowskie mog dokona zwrotu lub przenie nadwyk na nastpny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone przez siebie warunki. Pastwa czonkowskie mog jednake odmwi zwrotu lub przeniesienia, jeli wysoko nadwyki jest nieznaczna. ROZDZIA 5 Korekta odlicze Artyku 184 Wstpne odliczenie podlega korekcie, jeeli jego kwota jest wysza lub nisza od kwoty odliczenia przysugujcej podatnikowi. Artyku 185
48

1. Korekta jest dokonywana w szczeglnoci, w przypadku gdy po zoeniu deklaracji VAT nastpi zmiana czynnikw uwzgldnianych przy okrelaniu kwoty odliczenia, na przykad w przypadku anulowania zakupw lub uzyskania obniek ceny. 2. W drodze odstpstwa od ust. 1, korekta nie jest dokonywana w przypadkach transakcji w caoci lub czciowo niezapaconych, w przypadku naleycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradziey wasnoci oraz w przypadku towarw przeznaczonych do przekazywania jako prezenty o maej wartoci i prbki, o ktrych mowa w art. 16. Pastwa czonkowskie mog jednake wymaga dokonania korekty w przypadku transakcji cakowicie lub czciowo niezapaconych oraz w przypadku kradziey. Artyku 186 Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe przepisy wykonawcze dla art. 184 i 185. Artyku 187 1. W przypadku dbr inwestycyjnych korekta obejmuje okres piciu lat, wcznie z rokiem, w ktrym towary zostay nabyte lub wytworzone. Pastwa czonkowskie mog jednake uwzgldnia przy korekcie okres piciu penych lat, liczc od dnia, w ktrym dobra te zostay uyte po raz pierwszy. W odniesieniu do nieruchomoci nabytych jako dobra inwestycyjne okres stanowicy podstaw obliczania korekty moe zosta przeduony do 20 lat. 2. Roczna korekta dokonywana jest wycznie w odniesieniu do jednej pitej VAT naoonego na te dobra inwestycyjne lub, w przypadku gdy okres korekty zosta przeduony, w odniesieniu do odpowiedniej czci uamkowej VAT. Korekta, o ktrej mowa w akapicie pierwszym, dokonywana jest z uwzgldnieniem zmian w zakresie prawa do odliczenia, ktre nastpiy w kolejnych latach, w stosunku do prawa, ktre obowizywao w roku, w ktrym towary zostay nabyte, wytworzone lub, w stosownych przypadkach, uyte po raz pierwszy. Artyku 188 1. W przypadku dostaw dokonanych w okresie objtym korekt, uznaje si, e dobra inwestycyjne s uywane do celw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej podatnika a do zakoczenia okresu objtego korekt. Uznaje si, e dziaalno gospodarcza jest cakowicie opodatkowana, w przypadku gdy dostawa dbr inwestycyjnych jest opodatkowana. Uznaje si, e dziaalno gospodarcza jest cakowicie zwolniona, w przypadku gdy dostawa dbr inwestycyjnych jest zwolniona. 2. Korekta przewidziana w ust. 1 dokonywana jest jednorazowo dla caego pozostaego okresu korekty. W przypadku jednak gdy dostawa dbr inwestycyjnych jest zwolniona, pastwa czonkowskie mog uchyli wymg dokonywania korekty, o ile nabywca jest podatnikiem wykorzystujcym dane dobra inwestycyjne wycznie do transakcji objtych prawem do odliczenia VAT. Artyku 189 Do celw stosowania przepisw art. 187 i 188, pastwa czonkowskie mog przedsiwzi nastpujce rodki: a) zdefiniowa pojcie dbr inwestycyjnych; b) okreli kwot VAT, ktr naley uwzgldnia przy korekcie; c) przyj wszelkie niezbdne rodki, aby korekty nie prowadziy do adnych nieuzasadnionych korzyci; d) zezwoli na uproszczenie procedur administracyjnych. Artyku 190
49

Do celw art. 187, 188, 189 i 191, pastwa czonkowskie mog uzna za dobra inwestycyjne usugi o charakterze podobnym do tego zwykle przypisywanego dobrom inwestycyjnym. Artyku 191 Jeli w ktrymkolwiek z pastw czonkowskich skutki stosowania art. 187 i 188 s nieistotne, pastwo to moe, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, powstrzyma si od ich stosowania, biorc pod uwag oglny wpyw VAT w danym pastwie czonkowskim i potrzeb uproszczenia procedur administracyjnych, oraz pod warunkiem e nie spowoduje to zakce konkurencji. Artyku 192 W przypadku gdy podatnik przechodzi z oglnego systemu opodatkowania na opodatkowanie wedug procedury szczeglnej lub odwrotnie, pastwa czonkowskie mog przedsiwzi wszelkie niezbdne rodki, aby zapobiec odniesieniu przez tego podatnika nieuzasadnionych korzyci lub poniesieniu przez niego nieuzasadnionych strat.

TYTU XI OBOWIZKI PODATNIKW I NIEKTRYCH OSB NIEBDCYCH PODATNIKAMI ROZDZIA 1 Obowizek podatkowy Sekcja 1 Osoby zobowizane do zapaty VAT na rzecz organw podatkowych Artyku 192a Do celw niniejszej sekcji podatnika majcego stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym podatek jest naleny, uznaje si za podatnika, ktry nie ma siedziby w tym pastwie czonkowskim, jeeli spenione s nastpujce warunki: a) dokonuje on podlegajcej opodatkowaniu dostawy towarw lub podlegajcego opodatkowaniu wiadczenia usug na terytorium tego pastwa czonkowskiego; b) przedsibiorstwo, ktre dostawca lub usugodawca posiada na terytorium tego pastwa czonkowskiego, nie uczestniczy w tej transakcji dostawy towarw lub wiadczenia usug. Artyku 193 Kady podatnik dokonujcy podlegajcej opodatkowaniu dostawy towarw lub wiadczenia usug obowizany jest do zapaty VAT, z wyjtkiem sytuacji, gdy do zapaty VAT zobowizana jest inna osoba w przypadkach, o ktrych mowa w art. 194-199 i art. 202. Artyku 194 1. W przypadku gdy podlegajca opodatkowaniu dostawa towarw lub wiadczenie usug jest dokonywane przez podatnika niemajcego siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym VAT jest naleny, pastwa czonkowskie mog postanowi, e osob zobowizan do zapaty VAT jest odbiorca towarw lub usugobiorca. 2. Pastwa czonkowskie okrelaj warunki stosowania ust. 1. Artyku 195 Kada osoba zidentyfikowana do celw VAT na terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym VAT jest naleny i na rzecz ktrej dostarczane s towary na warunkach przewidzianych w art. 38 i 39, jeeli dostawy s dokonywane przez podatnika niemajcego siedziby na terytorium tego pastwa czonkowskiego, jest zobowizana do zapaty VAT. Artyku 196
50

Do zapaty VAT zobowizany jest kady podatnik lub osoba prawna niebdca podatnikiem zidentyfikowana do celw VAT, na rzecz ktrej wiadczone s usugi objte art. 44, jeeli usugi te s wiadczone przez podatnika niemajcego siedziby na terytorium tego pastwa czonkowskiego. Artyku 197 1. Odbiorca towarw jest zobowizany do zapaty VAT, jeeli spenione s nastpujce warunki: a) podlegajca opodatkowaniu transakcja jest dostaw towarw dokonan na warunkach przewidzianych w art. 141; b) odbiorc tych towarw jest inny podatnik lub osoba prawna niebdca podatnikiem, zidentyfikowani do celw VAT na terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym dokonywana jest dostawa; c) faktura wystawiona przez podatnika niemajcego siedziby w pastwie czonkowskim odbiorcy towarw zostaa sporzdzona zgodnie z rozdziaem 3 sekcje 3-5. 2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami art. 204 przedstawiciel podatkowy zosta wyznaczony jako osoba zobowizana do zapaty VAT, pastwa czonkowskie mog przyj odstpstwo od ust. 1 niniejszego artykuu. Artyku 198 1. W przypadku gdy okrelone transakcje dotyczce zota inwestycyjnego pomidzy podatnikiem, ktry dziaa na regulowanym rynku zota a innym podatnikiem, ktry nie dziaa na tym rynku, s opodatkowane zgodnie z art. 352, pastwa czonkowskie wyznaczaj nabywc jako osob zobowizan do zapaty VAT. Jeeli nabywca, ktry nie dziaa na regulowanym rynku zota, jest podatnikiem i ma obowizek identyfikacji do celw VAT w pastwie czonkowskim, w ktrym podatek jest naleny wycznie w odniesieniu do transakcji, o ktrych mowa w art. 352, sprzedawca wypenia obowizki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego pastwa czonkowskiego. 2. W przypadku dostaw zota w postaci surowca lub pproduktu o prbie 325 tysicznych lub wikszej, lub dostaw zota inwestycyjnego, okrelonego w art. 344 ust. 1, dokonywanych przez podatnika korzystajcego z jednej z moliwoci przewidzianych w art. 348, 349 i 350, pastwa czonkowskie mog wyznaczy nabywc jako osob zobowizan do zapaty VAT. 3. Pastwa czonkowskie okrelaj procedury i warunki stosowania ust. 1 i 2. Artyku 199 1. Pastwa czonkowskie mog postanowi, e osob zobowizan do zapaty VAT jest podatnik odbiorca nastpujcych transakcji: a) dostawy prac budowlanych, w tym prac obejmujcych napraw, porzdkowanie, konserwacj, przebudow i rozbirk nieruchomoci, jak rwnie odbir robt budowlanych uznawany za dostaw towarw na podstawie art. 14 ust. 3; b) zapewnienia personelu zatrudnionego do czynnoci, o ktrych mowa w lit. a); c) dostawy nieruchomoci w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. j) i k), gdy dostawca wybra opodatkowanie dostawy zgodnie z art. 137; d) dostawy zuytych materiaw, zuytych materiaw nienadajcych si do ponownego uycia w tym samym stanie, zomu, odpadw przemysowych i nieprzemysowych, odpadw przetwarzalnych, czciowo przetworzonych odpadw oraz dostawy pewnych towarw i wiadczenia usug, wymienionych w zaczniku VI; e) dostawy towarw stanowicych zabezpieczenie przez jednego podatnika na rzecz drugiego podatnika w ramach wykonania wspomnianego zabezpieczenia; f) dostawy towarw nastpujcej po cesji zastrzeenia wasnoci na rzecz cesjonariusza wykonujcego to prawo; g) dostawy nieruchomoci zbywanych przez dunika z tytuu wyroku w ramach procedury przymusowej licytacji.
51

2. Przy stosowaniu moliwoci przewidzianej w ust. 1, pastwa czonkowskie mog okreli dostawy towarw i wiadczenie usug objte tymi rodkami, jak rwnie kategorie dostawcw, usugodawcw, nabywcw lub usugobiorcw, do ktrych rodki te mog mie zastosowanie. 3. Do celw ust. 1, pastwa czonkowskie mog przedsiwzi nastpujce rodki: a) postanowi, e podatnika, ktry prowadzi rwnie dziaalno lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegajce opodatkowaniu dostawy towarw lub wiadczenie usug w rozumieniu art. 2, uznaje si za podatnika w odniesieniu do otrzymanych dostaw towarw lub wiadczenia usug, jak przewidziano w ust. 1 niniejszego artykuu; b) postanowi, e podmioty prawa publicznego niebdce podatnikami s uznawane za podatnikw w odniesieniu do otrzymanych dostaw, okrelonych w ust. 1 lit. e), f) i g). 4. Pastwa czonkowskie informuj Komitet ds. VAT o przepisach prawa krajowego przyjtych zgodnie z ust. 1, o ile nie s to przepisy, ktre byy przedmiotem upowanienia udzielonego przez Rad przed 13 kwietnia 2006 r. zgodnie z art. 27 ust. 1-4 dyrektywy 77/388/EWG i ktre zostaj utrzymane na mocy ust. 1 niniejszego artykuu.

Artyku 199a 1. Pastwa czonkowskie mog do dnia 30 czerwca 2015 r. i na okres co najmniej dwch lat postanowi, e osob zobowizan do zapaty VAT jest podatnik, na rzecz ktrego wykonywana jest dowolna usuga spord poniej wymienionych: a) przeniesienie pozwole na emisj gazw cieplarnianych, o ktrych mowa w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 padziernika 2003 r. ustanawiajcej system handlu przydziaami emisji gazw cieplarnianych we Wsplnocie(10), ktre podlegaj przenoszeniu zgodnie z art. 12 tej dyrektywy; b) przeniesienie innych jednostek, z ktrych mog korzysta przedsibiorcy w celu zapewnienia zgodnoci z t sam dyrektyw. 2. W momencie wprowadzenia mechanizmu, okrelonego w ust. 1, pastwa czonkowskie powiadamiaj Komisj o stosowaniu tego mechanizmu i przekazuj Komisji nastpujce informacje: a) owiadczenie dotyczce zakresu stosowania rodka wdraajcego mechanizm i szczegowy opis rodkw towarzyszcych, wcznie z wszelkimi obowizkami sprawozdawczymi nakadanymi na podatnikw i wszelkimi rodkami kontroli; b) kryteria oceny umoliwiajce dokonanie porwnania oszustw podatkowych w odniesieniu do usug wymienionych w ust. 1 przed zastosowaniem mechanizmu i po jego zastosowaniu, oszustw dotyczcych innych usug przed zastosowaniem mechanizmu i po jego zastosowaniu, jak rwnie kadego wzrostu liczby innego rodzaju oszustw przed zastosowaniem mechanizmu i po jego zastosowaniu; c) dat wejcia w ycie i okres stosowania rodka wdraajcego mechanizm. 3. Na podstawie kryteriw oceny okrelonych w ust. 2 lit. b) pastwa czonkowskie stosujce mechanizm przewidziany w ust. 1 przedstawiaj Komisji sprawozdanie nie pniej ni dnia 30 czerwca 2014 r. W sprawozdaniu tym wyranie wskazuje si informacje, ktre maj by traktowane jako poufne, oraz informacje, ktre mog by opublikowane. Sprawozdanie zawiera szczegow ocen oglnej skutecznoci i efektywnoci rodka, w szczeglnoci odnonie do: a) wpywu na oszustwa podatkowe w zwizku ze wiadczeniem usug objtych rodkiem; b) moliwoci objcia oszustwami podatkowymi towarw lub innych usug; c) ponoszonych przez podatnikw kosztw przestrzegania przepisw, wynikajcych z wdroenia rodka. 4. Kade pastwo czonkowskie, ktre wykryo na swoim terytorium, po wejciu w ycie niniejszego artykuu, zmiany trendw w oszustwach dotyczcych usug wymienionych w ust. 1, przedkada Komisji sprawozdanie na ten temat nie pniej ni 30 czerwca 2014 r.
52

Artyku 200 Kada osoba dokonujca podlegajcego opodatkowaniu wewntrzwsplnotowego nabycia towarw jest zobowizana do zapaty VAT. Artyku 201 VAT z tytuu importu jest pacony przez osob lub osoby wyznaczone lub uznane za zobowizane do zapaty VAT przez pastwo czonkowskie importu. Artyku 202 Osoba, ktra powoduje, e towary przestaj by objte procedurami lub sytuacjami okrelonymi w art. 156, 157, 158, 160 i 161, jest zobowizana do zapaty VAT. Artyku 203 Kada osoba, ktra wykazuje VAT na fakturze, jest zobowizana do zapaty VAT. Artyku 204 1. W przypadku gdy zgodnie z art. 193-197 oraz art. 199 i 200, osob zobowizan do zapaty VAT jest podatnik niemajcy siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym VAT jest naleny, pastwa czonkowskie mog zezwoli temu podatnikowi na wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jako osoby zobowizanej do zapaty VAT. Ponadto, w przypadku gdy podlegajca opodatkowaniu transakcja dokonywana jest przez podatnika niemajcego siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym VAT jest naleny i gdy z pastwem, w ktrym podatnik ten ma siedzib lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, nie istnieje aden instrument prawny dotyczcy wzajemnej pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 76/308/EWG oraz w rozporzdzeniu (WE) nr 1798/2003(12), pastwa czonkowskie mog przyj przepisy stanowice, e osob zobowizan do zapaty VAT jest przedstawiciel podatkowy wyznaczony przez tego podatnika niemajcego siedziby. Pastwa czonkowskie nie mog jednake stosowa moliwoci, o ktrej mowa w akapicie drugim, do podatnikw niemajcych siedziby na terytorium Wsplnoty w rozumieniu art. 358 pkt 1, ktrzy wybrali procedur szczegln dla usug wiadczonych drog elektroniczn. 2. Moliwo przewidziana w ust. 1 akapit pierwszy podlega warunkom i procedurom okrelonym przez kade pastwo czonkowskie. Artyku 205 W sytuacjach, o ktrych mowa w art. 193-200 oraz art. 202, 203 i 204, pastwa czonkowskie mog postanowi, e osoba inna ni osoba zobowizana do zapaty VAT bdzie solidarnie odpowiedzialna za zapat VAT. Sekcja 2 Warunki patnoci Artyku 206 Kady podatnik zobowizany do zapaty VAT musi zapaci kwot netto VAT w momencie skadania deklaracji VAT przewidzianej w art. 250. Pastwa czonkowskie mog jednake ustali inny termin zapaty tej kwoty lub pobra zaliczki od tej kwoty. Artyku 207 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby, ktre zgodnie z art. 194-197 oraz art. 199 i 204, uznaje si za osoby zobowizane do zapaty VAT zamiast podatnika niemajcego siedziby na terytorium danego pastwa, wypeniaj obowizki dotyczce patnoci przewidziane w niniejszej sekcji.

53

Pastwa czonkowskie podejmuj rwnie niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby, ktre zgodnie z art. 205, uznaje si za solidarnie odpowiedzialne za zapat VAT, wypeniaj powysze obowizki dotyczce patnoci. Artyku 208 W przypadku gdy pastwa czonkowskie wyznaczaj nabywc zota inwestycyjnego jako osob zobowizan do zapaty VAT nalenego zgodnie z art. 198 ust. 1 lub jeeli, w przypadku zota w postaci surowca, pproduktw lub zota inwestycyjnego okrelonego w art. 344 ust. 1, pastwa te korzystaj z przewidzianej w art. 198 ust. 2 moliwoci wyznaczenia nabywcy jako osoby zobowizanej do zapaty VAT, podejmuj one niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoba ta wypenia obowizki dotyczce patnoci przewidziane w niniejszej sekcji. Artyku 209 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby prawne niebdce podatnikami, zobowizane do zapaty VAT nalenego z tytuu wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i), wypeniaj obowizki dotyczce patnoci przewidziane w niniejszej sekcji. Artyku 210 Pastwa czonkowskie przyjmuj szczegowe zasady dotyczce patnoci z tytuu wewntrzwsplnotowego nabycia nowych rodkw transportu, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (ii), a take z tytuu wewntrzwsplnotowego nabycia wyrobw podlegajcych akcyzie, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (iii). Artyku 211 Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady dotyczce patnoci z tytuu importu towarw. Pastwa czonkowskie mog w szczeglnoci postanowi, e w przypadku importu towarw przez podatnikw lub osoby zobowizane do zapaty VAT lub przez niektre kategorie tych podatnikw lub osb, VAT naleny z tytuu importu nie musi zosta zapacony w momencie importu, pod warunkiem e podatek ten zostanie wyszczeglniony jako naleny w deklaracji VAT sporzdzonej zgodnie z art. 250. Artyku 212 Pastwa czonkowskie mog zwolni podatnikw z obowizku zapaty nalenego VAT, w przypadku gdy jego kwota jest nieznaczna. ROZDZIA 2 Identyfikacja Artyku 213 1. Kady podatnik zgasza rozpoczcie, zmian i zakoczenie dziaalnoci jako podatnika. Pastwa czonkowskie zezwalaj na dokonanie tego zgoszenia drog elektroniczn na warunkach, ktre ustal; mog te wymaga stosowania takiej drogi. 2. Bez uszczerbku dla przepisu ust. 1 akapit pierwszy, kady podatnik lub osoba prawna niebdca podatnikiem, ktra dokonuje wewntrzwsplnotowych naby towarw niepodlegajcych VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, musi zgosi dokonanie takich naby, jeeli warunki wymagane do ich wyczenia z VAT przewidziane w tym artykule przestaj by speniane. Artyku 214 1. Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki, aby zapewni, e nastpujce osoby zostan zidentyfikowane za pomoc indywidualnego numeru: a) kady podatnik, z wyjtkiem podatnikw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2, ktry dokonuje na terytorium danego pastwa dostaw towarw lub wiadczy usugi dajce prawo do odliczenia VAT, inne ni dostawy towarw lub wiadczenie usug, od ktrych VAT jest pacony wycznie przez nabywc lub odbiorc, zgodnie z art. 194-197 i art. 199;
54

b) kady podatnik, lub osoba prawna niebdca podatnikiem, ktry dokonuje wewntrzwsplnotowych naby towarw podlegajcych VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) albo kady podatnik, lub osoba prawna niebdca podatnikiem, ktry skorzysta z moliwoci objcia wewntrzwsplnotowych naby podatkiem VAT, przewidzianej w art. 3 ust. 3; c) kady podatnik, ktry na terytorium danego pastwa dokonuje wewntrzwsplnotowych naby towarw do celw dokonywanych przez niego transakcji, ktre s zwizane z dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, i ktre s przez niego dokonywane poza tym terytorium; d) kady podatnik, ktry jest na terytorium danego pastwa odbiorc usug, za ktre jest zgodnie z art. 196 zobowizany do zapaty VAT; e) kady podatnik, ktry na terytorium danego pastwa ma siedzib i ktry na terytorium innego pastwa czonkowskiego wiadczy usugi, za ktre VAT ma obowizek zapaci jedynie usugobiorca zgodnie z art. 196. 2. Pastwa czonkowskie nie musz identyfikowa niektrych podatnikw, ktrzy okazjonalnie dokonuj transakcji, o ktrych mowa w art. 12. Artyku 215 Indywidualny numer identyfikacyjny VAT zawiera prefiks zgodny z kodem ISO - 3166 alpha 2 umoliwiajcy identyfikacj pastwa czonkowskiego, ktre go nadao. Grecja moe jednake stosowa prefiks "EL". Artyku 216 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, aby ich systemy identyfikacyjne umoliwiay identyfikacj podatnikw, o ktrych mowa w art. 214, oraz zapewnienia prawidowego stosowania przepisw przejciowych w zakresie opodatkowania wewntrzwsplnotowych transakcji, o ktrych mowa w art. 402. ROZDZIA 3 Fakturowanie Sekcja 1 Definicja Artyku 217 Do celw niniejszej dyrektywy "faktura elektroniczna" oznacza faktur zawierajc informacje wymagane w niniejszej dyrektywie, wystawion i otrzyman w dowolnym formacie elektronicznym. Sekcja 2 Pojcie faktury Artyku 218 Do celw niniejszej dyrektywy pastwa czonkowskie uznaj za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, ktre speniaj warunki okrelone w niniejszym rozdziale. Artyku 219 Kady dokument lub not, ktra zmienia faktur pierwotn i odnosi si do niej w sposb wyrany i jednoznaczny, uznaje si za faktur. Sekcja 3 Wystawianie faktur Artyku 219a Bez uszczerbku dla art. 244-248 zastosowanie ma, co nastpuje: 1) Fakturowanie podlega przepisom majcym zastosowanie w pastwie czonkowskim uznawanym za pastwo dostawy towarw lub wykonania usug zgodnie z przepisami tytuu V.
55

2) W drodze odstpstwa od pkt 1 fakturowanie podlega przepisom majcym zastosowanie w pastwie czonkowskim, w ktrym dostawca lub usugodawca ma siedzib dziaalnoci gospodarczej lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z ktrego wykonywana jest dostawa towaru lub wiadczona usuga, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, w pastwie czonkowskim, w ktrym dostawca lub usugodawca ma stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu, w przypadku gdy: a) dostawca lub usugodawca nie ma siedziby w pastwie czonkowskim uznawanym za pastwo dostawy towarw lub wykonania usug, zgodnie z przepisami tytuu V, lub gdy jego przedsibiorstwo w tym pastwie czonkowskim nie uczestniczy w tej transakcji dostawy towarw lub wiadczenia usug w rozumieniu art. 192a, a osob zobowizan do zapaty VAT jest osoba, ktrej dostarczane s towary lub na rzecz ktrej wiadczone s usugi. Jednak w przypadku gdy faktur wystawia nabywca lub usugobiorca (samofakturowanie), stosuje si pkt 1; b) uznaje si, e dostawa towarw lub wiadczenie usug nie odbywaj si wewntrz Wsplnoty, zgodnie z przepisami tytuu V. Artyku 220 1. Kady podatnik upewnia si, e faktura zostaa wystawiona przez niego, nabywc lub usugobiorc, lub w jego imieniu i na jego rzecz, przez osob trzeci, w nastpujcych przypadkach: 1) dostaw towarw lub wiadczenia usug dokonywanych przez niego na rzecz innego podatnika lub na rzecz osoby prawnej niebdcej podatnikiem; 2) dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 33; 3) dostaw towarw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 138; 4) wszelkich zaliczek wpaconych na jego rzecz przed dokonaniem jednej z dostaw towarw, o ktrych mowa w pkt 1 i 2; 5) wszelkich zaliczek wpaconych na jego rzecz przez innego podatnika lub przez osob prawn niebdc podatnikiem przed zakoczeniem wiadczenia usug. 2. W drodze odstpstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla art. 221 ust. 2 nie wymaga si wystawienia faktury w odniesieniu do wiadczenia usug zwolnionych na mocy art. 135 ust. 1 lit. a)-g). Artyku 220a 1. Pastwa czonkowskie umoliwiaj podatnikom wystawienie faktury uproszczonej w kadym z nastpujcych przypadkw: a) kiedy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej; b) kiedy wystawiona faktura jest dokumentem lub not uwaan za faktur na mocy art. 219. 2. Pastwa czonkowskie nie zezwalaj podatnikom na wystawienie faktury uproszczonej, w przypadku gdy wystawienie faktury wymagane jest na mocy art. 220 ust. 1 pkt 2 i 3 lub gdy podlegajc opodatkowaniu dostaw towarw lub wiadczenie usug wykonuje podatnik mniemajcy siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym naleny jest VAT, lub podatnik, ktrego przedsibiorstwo w tym pastwie czonkowskim nie uczestniczy w tej transakcji dostawy towarw lub wiadczenia usug w rozumieniu art. 192a, a osob zobowizan do zapaty VAT jest osoba, ktrej dostarczane s towary lub na rzecz ktrej wiadczone s usugi. Artyku 221 1. Pastwa czonkowskie mog zobowiza podatnikw do wystawienia faktury uwzgldniajcej dane wymagane na mocy art. 226 lub 226b za dostawy towarw lub wiadczenie usug inne ni dostawy lub wiadczenie, o ktrych mowa w art. 220 ust. 1. 2. Pastwa czonkowskie mog zobowiza podatnikw majcych siedzib dziaalnoci gospodarczej na ich terytorium lub majcych na ich terytorium stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z ktrego wykonywane s dostawy towarw lub wiadczenie usug, do wystawienia faktury zawierajcej dane wymagane w art. 226 lub 226b w odniesieniu do wiadczenia usug zwolnionych na mocy art. 135 ust. 1 lit. a)-g), ktre ci podatnicy wykonali na ich terytorium lub poza Wsplnot.
56

3. Pastwa czonkowskie mog zwolni podatnikw z obowizku przewidzianego w art. 220 ust. 1 lub art. 220a dotyczcego wystawienia faktury za dostawy towarw lub wiadczenie usug, ktre wykonali oni na ich terytorium i ktre s zwolnione, z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie lub bez tego prawa, zgodnie z art. 110 i 111, art. 125 ust. 1, art. 127, art. 128 ust. 1, art. 132, art. 135 ust. 1 lit. h)-l), art. 136, 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b. Artyku 222 W odniesieniu do dostaw towarw zrealizowanych na warunkach okrelonych w art. 138 lub wiadczenia usug, za ktre VAT jest patny przez usugobiorc na mocy art. 196, faktura wystawiana jest nie pniej ni pitnastego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym miao miejsce zdarzenie powodujce powstanie obowizku podatkowego. W odniesieniu do innych dostaw towarw lub wiadczenia usug pastwa czonkowskie mog okrela terminy, w ktrych podatnicy musz wystawi faktury. Artyku 223 Pastwa czonkowskie zezwalaj podatnikom na wystawienie faktur zbiorczych zawierajcych dane obejmujce kilka odrbnych dostaw towarw lub transakcji wiadczenia usug, pod warunkiem e VAT od dostaw towarw lub transakcji wiadczenia usug wymienionych na fakturze zbiorczej staje si wymagalny w cigu tego samego miesica kalendarzowego. Bez uszczerbku dla art. 222 pastwa czonkowskie mog zezwoli na to, by w fakturach zbiorczych uwzgldniano dostawy towarw lub transakcje wiadczenia usug, za ktre VAT sta si wymagalny w okresie duszym ni jeden miesic kalendarzowy. Artyku 224 Faktury mog by wystawiane przez nabywc lub usugobiorc w odniesieniu do dostaw towarw lub wiadczenia usug dokonywanych na ich rzecz przez podatnika, w przypadku gdy istnieje wczeniejsze porozumienie midzy tymi dwiema stronami i pod warunkiem, e istnieje okrelona procedura zatwierdzania poszczeglnych faktur przez podatnika dokonujcego dostawy towarw lub wiadczcego usugi. Pastwo czonkowskie moe wymaga, aby takie faktury byy wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika. Artyku 225 Pastwa czonkowskie mog zobowiza podatnikw do spenienia szczeglnych warunkw, w przypadku gdy osoba trzecia albo nabywca lub usugobiorca wystawiajcy faktur ma siedzib w pastwie, w stosunkach z ktrym nie istnieje aden instrument prawny dotyczcy wzajemnej pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 2010/24/UE(13) i rozporzdzeniu (WE) nr 1798/2003 Sekcja 4 Dane umieszczane na fakturach Artyku 226 Bez uszczerbku dla przepisw szczeglnych przewidzianych w niniejszej dyrektywie, faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, do celw VAT, zawieraj wycznie nastpujce dane: (1) dat wystawienia faktury; (2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub kilku serii, ktry w sposb jednoznaczny identyfikuje faktur; (3) numer identyfikacyjny VAT, o ktrym mowa w art. 214, pod ktrym podatnik dostarczy towary lub wiadczy usugi; (4) numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub usugobiorcy, o ktrym mowa w art. 214, pod ktrym otrzyma on towary lub usugi, z tytuu ktrych jest zobowizany do zapaty VAT, lub te otrzyma towary, o ktrych mowa w art. 138;
57

(5) pen nazw (nazwisko) i adres podatnika oraz nabywcy lub usugobiorcy; (6) ilo i rodzaj dostarczonych towarw lub zakres i rodzaj wykonanych usug; (7) dat dokonania lub zakoczenia dostawy towarw lub wykonania usug lub dat dokonania wpaty zaliczki, o ktrej mowa w art. 220 pkt 4 i 5, o ile taka data jest okrelona i rni si od daty wystawienia faktury; (7a) w przypadku gdy VAT staje si wymagalny w momencie otrzymania zapaty zgodnie z art. 66 lit. b), a prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek podlegajcy odliczeniu staje si wymagalny - wyrazy "metoda kasowa"; (8) podstaw opodatkowania dla kadej stawki podatku lub zwolnienia, cen jednostkow z wyczeniem VAT, a take wszelkie upusty lub rabaty, o ile nie zostay one uwzgldnione w cenie jednostkowej; (9) zastosowan stawk VAT; (10) kwot VAT do zapaty, chyba e zastosowano procedur szczegln, ktra zgodnie z niniejsz dyrektyw wyklucza podawanie takiej informacji; (10a) w przypadku gdy zamiast dostawcy lub usugodawcy faktur wystawia nabywca lub usugobiorca - wyraz "samofakturowanie"; (11) w przypadku zwolnienia - odesanie do majcego zastosowanie przepisu niniejszej dyrektywy lub do odpowiedniego przepisu krajowego lub kade inne odesanie wskazujce na to, e dostawa towarw lub wiadczenie usug s korzysta ze zwolnienia; (11a) w przypadku gdy nabywca lub usugobiorca s zobowizani do zapaty VAT - wyrazy "odwrotne obcienie"; (12) w przypadku dostawy nowych rodkw transportu dokonanej na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i 2 lit. a), dane wymienione w art. 2 ust. 2 lit. b); (13) w przypadku stosowania procedury mary dla biur podry - wyrazy "procedura mary dla biur podry"; (14) (w przypadku stosowania jednej z procedur szczeglnych majcych zastosowanie do towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich i antykw - odpowiednio, wyrazy "procedura mary - towary uywane"; "procedura mary - dziea sztuki" lub "procedura mary - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"; (15) w przypadku gdy osoba zobowizana do zapaty VAT jest przedstawicielem podatkowym w rozumieniu art. 204 - numer identyfikacyjny VAT, o ktrym mowa w art. 214, tego przedstawiciela podatkowego oraz jego pen nazw (nazwisko) i adres. Artyku 226a W przypadku gdy faktur wystawia podatnik niemajcy siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym podatek jest naleny, lub podatnik, ktrego przedsibiorstwo w tym pastwie czonkowskim nie uczestniczy w transakcji dostawy towarw lub wiadczenia usug w rozumieniu art. 192a, i realizujcy dostaw towarw lub wiadczenie usug na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, ktrzy s zobowizani do zapaty VAT, podatnik moe pomin dane, o ktrych mowa w art. 226 pkt (8), (9) i (10), i zamiast tego - odnoszc si do iloci lub zakresu dostarczonych towarw lub wykonanych usug oraz do ich rodzaju - poda podstaw opodatkowania tych towarw lub usug. Artyku 226b Jeeli chodzi o faktury uproszczone wystawione zgodnie z art. 220a i art. 221 ust. 1 i 2, pastwa czonkowskie nakadaj obowizek umieszczenia na nich co najmniej nastpujcych danych: a) daty wystawienia faktury; b) danych identyfikacyjnych podatnika dokonujcego dostawy towarw lub wiadczcego usugi; c) danych okrelajcych rodzaj dostarczonych towarw lub wykonanych usug; d) nalenego VAT lub danych potrzebnych do jego obliczenia; e) w przypadku gdy wystawiona faktura jest dokumentem lub not uznan za faktur na mocy art. 219, wyranego i jednoznacznego odniesienia do tej faktury pierwotnej oraz konkretnych danych, ktre ulegaj zmianie.
58

Pastwa czonkowskie nie mog wymaga umieszczania na fakturach innych danych ni dane, o ktrych mowa w art. 226, 227 i 230. Artyku 227 Pastwa czonkowskie mog wymaga od podatnikw majcych siedzib na ich terytorium i dokonujcych na ich terytorium dostawy towarw lub wiadczcych usugi podania numeru identyfikacyjnego VAT, o ktrym mowa w art. 214, nabywcy lub usugobiorcy w przypadkach innych ni te, o ktrych mowa w art. 226 pkt 4. Artyku 228 (skrelony) Artyku 229 Pastwa czonkowskie nie wymagaj podpisywania faktur. Artyku 230 Kwoty wykazywane na fakturze mog by wyraone w dowolnej walucie, pod warunkiem e kwota VAT nalenego lub korygowanego wyraona jest w walucie krajowej pastwa czonkowskiego, przy zastosowaniu mechanizmu przeliczeniowego przewidzianego w art. 91. Artyku 231 (skrelony) Sekcja 5 Faktury papierowe i faktury elektroniczne Artyku 232 Stosowanie faktury elektronicznej podlega akceptacji odbiorcy. Artyku 233 1. Autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno faktury, niezalenie od tego, czy wystawiono j w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia si od momentu wystawienia faktury a do koca okresu jej przechowywania. Kady podatnik okrela sposb zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci faktury. Mona to zapewni za pomoc dowolnych kontroli biznesowych, ktre ustalaj wiarygodn ciek audytu midzy faktur a dostaw towarw lub wiadczeniem usug. "Autentyczno pochodzenia" oznacza pewno co do tosamoci dostawcy lub usugodawcy albo wystawcy faktury. "Integralno treci" oznacza, e w fakturze nie zmieniono danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy. 2. Poza wykorzystaniem rodzajw kontroli biznesowej opisanych w ust. 1 poniej przedstawiono przykady technologii zapewniajcych autentyczno pochodzenia i integralno treci faktury elektronicznej: a) zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wsplnotowych ram w zakresie podpisw elektronicznych, na podstawie certyfikatu kwalifikowanego i utworzony za pomoc bezpiecznego urzdzenia sucego do skadania podpisw, w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 10 dyrektywy 1999/93/WE; b) elektroniczna wymiana danych (EDI) zgodnie z definicj zawart w art. 2 zacznika 1 do zalecenia Komisji 1994/820/WE z dnia 19 padziernika 1994 r. dotyczcego aspektw prawnych elektronicznej wymiany danych(16), w przypadku gdy porozumienie dotyczce takiej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujcych autentyczno pochodzenia i integralno danych. Artyku 234 (skrelony) Artyku 235
59

Pastwa czonkowskie mog okreli szczeglne warunki dla faktur elektronicznych wystawianych w odniesieniu do towarw dostarczanych lub usug wiadczonych na ich terytorium z pastwa, w stosunkach z ktrym nie istnieje aden instrument prawny dotyczcy wzajemnej pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 2010/24/UE i rozporzdzeniu (WE) nr 1798/2003. Artyku 236 W przypadku przesyania lub udostpniania temu samemu odbiorcy partii zawierajcych kilka faktur elektronicznych dane wsplne dla poszczeglnych faktur mog zosta podane tylko raz, o ile dla kadej faktury s dostpne wszystkie informacje. Artyku 237 Nie pniej ni do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przedkada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oglne sprawozdanie oparte na niezalenej analizie ekonomicznej, oceniajce oddziaywanie przepisw dotyczcych fakturowania majcych zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r., a zwaszcza stopie, w jakim skutecznie doprowadziy one do zmniejszenia obcie administracyjnych ponoszonych przez przedsibiorstwa; sprawozdaniu temu towarzyszy w razie koniecznoci odpowiedni wniosek w sprawie zmiany stosownych przepisw. Sekcja 6 rodki upraszczajce Artyku 238 1. Po konsultacji z Komitetem ds. VAT i na warunkach przez siebie okrelonych pastwa czonkowskie mog postanowi, e faktury dotyczce dostaw towarw lub wiadczenia usug zawieraj wycznie dane wymagane w art. 226b w nastpujcych przypadkach: a) gdy kwota faktury jest wysza ni 100 EUR, ale nie wysza ni 400 EUR lub rwnowarto tych kwot w walucie krajowej; b) gdy praktyki handlowe lub administracyjne stosowane w danym sektorze dziaalnoci gospodarczej lub techniczne warunki wystawiania faktur szczeglnie utrudniaj spenienie wszystkich wymogw, o ktrych mowa w art. 226 lub 230. 2. (skrelony) a) dat wystawienia faktury; b) identyfikacj podatnika; c) okrelenie rodzaju dostarczonych towarw lub wykonanych usug; d) naleny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia. 3. Uproszczenia przewidziane w ust. 1 nie s stosowane w sytuacji, gdy istnieje wymg wystawienia faktur na mocy art. 220 ust. 1 pkt 2 i 3 lub gdy podlegajc opodatkowaniu dostaw towarw lub wiadczenie usug wykonuje podatnik niemajcy siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym naleny jest VAT, lub podatnik, ktrego przedsibiorstwo w tym pastwie czonkowskim nie uczestniczy w dostawie towarw lub wiadczeniu usug w rozumieniu art. 192a, a osob zobowizan do zapaty VAT jest osoba, ktrej dostarczane s towary lub na rzecz ktrej wiadczone s usugi. Artyku 239 W przypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci przewidzianej w art. 272 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) pozwalajcej na nieprzyznawanie numeru identyfikacyjnego VAT podatnikom, ktrzy nie dokonuj adnej z transakcji, o ktrych mowa w art. 20, 21, 22, 33, 36, 138 i 141, oraz gdy dostawcy albo nabywcy lub usugobiorcy nie nadano tego rodzaju numeru identyfikacyjnego, na fakturze podaje si inny numer zwany numerem rejestracji podatkowej, okrelony przez dane pastwa czonkowskie. Artyku 240

60

W przypadku gdy podatnikowi nadano numer identyfikacyjny VAT, pastwa czonkowskie korzystajce z moliwoci przewidzianej w art. 272 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) mog rwnie wymaga podania na fakturze nastpujcych danych: (1) w odniesieniu do wiadczenia usug, o ktrych mowa w art. 44, 47, 50, 53, 54 i 55, oraz w odniesieniu do dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 138 i 141, numeru identyfikacyjnego VAT i numeru rejestracji podatkowej dostawcy; (2) w odniesieniu do innych dostaw towarw lub wiadczenia usug, wycznie numeru rejestracji podatkowej dostawcy lub wycznie numeru identyfikacyjnego VAT.

ROZDZIA 4 Rachunkowo Sekcja 1 Definicja Artyku 241 Do celw niniejszego rozdziau przez "przechowywanie faktury w formie elektronicznej" rozumie si przechowywanie danych przy wykorzystaniu urzdze elektronicznych do przetwarzania (w tym cyfrowej kompresji) i przechowywania oraz przy wykorzystaniu rodkw przewodowych, radiowych, optycznych lub innych rodkw elektromagnetycznych. Sekcja 2 Obowizki oglne Artyku 242 Kady podatnik prowadzi ewidencj ksigow w sposb wystarczajco szczegowy do celw stosowania VAT oraz kontroli przez organ podatkowy. Artyku 243 1. Kady podatnik prowadzi ewidencj towarw wysanych lub transportowanych przez niego lub na jego rzecz do miejsca przeznaczenia znajdujcego si poza terytorium pastwa czonkowskiego rozpoczcia wysyki lub transportu, ale na terytorium Wsplnoty, na potrzeby transakcji obejmujcych wycen tych towarw, dotyczce ich prace lub ich czasowe uywanie, o ktrych mowa w art. 17 ust. 2 lit. f), g) i h). 2. Kady podatnik prowadzi ewidencj ksigow w sposb wystarczajco szczegowy, aby umoliwi identyfikacj towarw wysanych do niego z innego pastwa czonkowskiego przez lub na rzecz podatnika zidentyfikowanego do celw VAT w tym innym pastwie czonkowskim, a sucych wiadczeniu usug polegajcych na wycenie tych towarw lub usugach na tych towarach. Sekcja 3 Obowizki szczeglne dotyczce przechowywania wszystkich faktur Artyku 244 Kady podatnik zapewnia przechowywanie kopii faktur wystawionych osobicie albo przez nabywc lub usugobiorc, lub te w jego imieniu i na jego rzecz przez osob trzeci, a take wszystkich faktur, ktre otrzyma. Artyku 245 1. Do celw niniejszej dyrektywy podatnik moe wyznaczy miejsce przechowywania kadej faktury, pod warunkiem e na danie waciwych organw bezzwocznie udostpni im wszystkie faktury lub dane przechowywane zgodnie z art. 244.
61

2. Pastwa czonkowskie mog zobowiza podatnikw majcych siedzib na ich terytorium do powiadomienia ich o miejscu przechowywania faktur, jeeli znajduje si ono poza terytorium danego pastwa czonkowskiego. Pastwa czonkowskie mog rwnie wymaga, by podatnicy majcy siedzib na ich terytorium przechowywali na tym terytorium faktury wystawione osobicie albo przez nabywc lub usugobiorc, lub faktury wystawione w imieniu i na rzecz tych podatnikw przez osoby trzecie, a take wszystkie faktury, ktre otrzymali, w przypadku gdy faktury nie s przechowywane za pomoc rodkw elektronicznych gwarantujcych peny dostp on-line do tych danych. Artyku 246 (skrelony) Artyku 247 1. Kade pastwo czonkowskie ustala okres, przez ktry podatnicy s zobowizani do przechowywania faktur dotyczcych dostaw towarw lub wiadczenia usug na jego terytorium oraz faktur otrzymanych przez podatnikw majcych siedzib na jego terytorium. 2. Aby zapewni spenienie wymogw, o ktrych mowa w art. 233, pastwo czonkowskie, o ktrym mowa w ust. 1, moe wymaga przechowywania faktur w oryginalnej postaci, w jakiej zostay przesane lub udostpnione, zarwno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku przechowywania faktur za pomoc rodkw elektronicznych, pastwo czonkowskie moe take wymaga, by za pomoc rodkw elektronicznych przechowywane byy rwnie dane gwarantujce autentyczno pochodzenia i integralno treci faktur, zgodnie z art. 233. 3. Pastwo czonkowskie, o ktrym mowa w ust. 1, moe okreli szczeglne warunki zabraniajce przechowywania faktur lub ograniczajce ich przechowywanie w pastwie, w stosunkach z ktrym nie istnieje aden instrument prawny dotyczcy wzajemnej pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 2010/24/UE i rozporzdzeniu (WE) nr 1798/2003 lub dotyczcy prawa dostpu, o ktrym mowa w art. 249, do danych za pomoc rodkw elektronicznych, do ich pobierania i wykorzystywania. Artyku 248 Pastwa czonkowskie mog wymaga, na okrelanych przez siebie warunkach, przechowywania faktur otrzymanych przez osoby niebdce podatnikami. Artyku 248a Do celw kontrolnych i jeeli chodzi o faktury dotyczce dostaw towarw lub wiadczenia usug dokonanych na ich terytorium oraz faktur otrzymanych przez podatnikw majcych siedzib na ich terytorium, pastwa czonkowskie mog - w odniesieniu do niektrych podatnikw lub w niektrych przypadkach - wymaga tumaczenia faktur na swoje jzyki urzdowe. Pastwa czonkowskie nie mog jednak naoy oglnego obowizku tumaczenia faktur. Sekcja 4 Prawo dostpu do faktur przechowywanych za pomoc rodkw elektronicznych w innym pastwie czonkowskim Artyku 249 Do celw kontrolnych, w przypadku gdy podatnik przechowuje - za pomoc rodkw elektronicznych gwarantujcych dostp w trybie on-line do stosownych danych - faktury, ktre wystawia lub otrzymuje, waciwym organom pastwa czonkowskiego, w ktrym podatnik ma siedzib, oraz, jeeli VAT jest naleny w innym pastwie czonkowskim, waciwym organom tego pastwa czonkowskiego, przysuguje prawo dostpu do tych faktur, do ich pobierania i wykorzystywania. ROZDZIA 5
62

Deklaracje Artyku 250 1. Kady podatnik skada deklaracj VAT zawierajc wszystkie informacje potrzebne do obliczenia kwoty wymagalnego podatku oraz kwoty nalenych odlicze, wczajc w to, o ile jest to niezbdne do ustalenia podstawy opodatkowania, cakowit warto transakcji odnoszcych si do tego podatku i do tych odlicze oraz warto transakcji zwolnionych. 2. Pastwa czonkowskie, na warunkach przez siebie ustalonych, zezwalaj na skadanie deklaracji VAT, o ktrej mowa w ust. 1, drog elektroniczn; mog te wymaga stosowania takiej drogi. Artyku 251 Poza informacjami, o ktrych mowa w art. 250, deklaracja VAT obejmujca dany okres rozliczeniowy zawiera nastpujce dane: a) cakowit warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 138, w zwizku z ktrymi VAT sta si wymagalny w tym okresie rozliczeniowym; b) cakowit warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 33 i 36, dokonanych na terytorium innego pastwa czonkowskiego, w zwizku z ktrymi VAT sta si wymagalny w cigu tego okresu rozliczeniowego, w przypadku gdy miejscem rozpoczcia wysyki lub transportu towarw jest pastwo czonkowskie, w ktrym naley zoy deklaracj; c) cakowit warto, z wyczeniem VAT, wewntrzwsplnotowych naby towarw oraz transakcji uznanych za wewntrzwsplnotowe nabycie towarw, o ktrych mowa w art. 21 i 22, dokonanych w pastwie czonkowskim, w ktrym naley zoy deklaracj, i w zwizku z ktrymi VAT sta si wymagalny w tym okresie rozliczeniowym; d) cakowit warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 33 i 36, dokonanych w pastwie czonkowskim, w ktrym naley zoy deklaracj, i w zwizku z ktrymi podatek sta si wymagalny w tym okresie rozliczeniowym, w przypadku gdy miejscem rozpoczcia wysyki lub transportu towarw jest terytorium innego pastwa czonkowskiego; e) cakowit warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw dokonanych w pastwie czonkowskim, w ktrym naley zoy deklaracj, a w zwizku z ktrymi podatnik zosta wyznaczony, zgodnie z art. 197, jako osoba zobowizana do zapaty VAT, i w zwizku z ktrymi VAT sta si wymagalny w tym okresie rozliczeniowym. Artyku 252 1. Deklaracj VAT skada si w terminie ustalanym przez pastwa czonkowskie. Termin ten nie moe by duszy ni dwa miesice po zakoczeniu kadego okresu rozliczeniowego. 2. Okres rozliczeniowy ustalany przez kade z pastw czonkowskich wynosi jeden, dwa lub trzy miesice. Pastwa czonkowskie mog jednake ustali inne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem e nie bd one przekracza jednego roku. Artyku 253 W odniesieniu do maych i rednich przedsibiorstw Szwecja moe stosowa uproszczon procedur, zgodnie z ktr podatnicy dokonujcy wycznie transakcji podlegajcych opodatkowaniu na poziomie krajowym mog skada deklaracje VAT trzy miesice po zakoczeniu rocznego okresu rozliczeniowego dla podatku bezporedniego. Artyku 254 W przypadku dostaw nowych rodkw transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 2 lit. a) przez podatnika zidentyfikowanego do celw VAT na rzecz nabywcy niezidentyfikowanego do celw VAT lub przez podatnika, o ktrym mowa w art. 9 ust. 2, pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne, aby zapewni, e sprzedawca przekae wszystkie informacje niezbdne do stosowania VAT i jego kontroli przez organy podatkowe.
63

Artyku 255 W przypadku gdy pastwa czonkowskie wyznaczaj nabywc zota inwestycyjnego jako osob zobowizan do zapaty VAT zgodnie z art. 198 ust. 1 lub gdy, w przypadku zota w postaci surowca, pproduktw lub zota inwestycyjnego, okrelonego w art. 344 ust. 1, pastwa te korzystaj z przewidzianej w art. 198 ust. 2 moliwoci wyznaczenia nabywcy jako osoby zobowizanej do zapaty VAT, podejmuj one niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoba ta wypenia obowizki dotyczce skadania deklaracji VAT przewidziane w niniejszym rozdziale. Artyku 256 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby, ktre, zgodnie z art. 194-197 i art. 204, uznawane s za osoby zobowizane do zapaty VAT zamiast podatnika niemajcego siedziby na ich terytorium, wypeniaj obowizki dotyczce skadania deklaracji VAT przewidziane w niniejszym rozdziale. Artyku 257 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby prawne niebdce podatnikami, ktre s zobowizane do zapaty VAT nalenego z tytuu wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i), wypeniaj obowizki dotyczce skadania deklaracji VAT przewidziane w niniejszym rozdziale. Artyku 258 Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady dotyczce skadania deklaracji VAT w odniesieniu do wewntrzwsplnotowych naby nowych rodkw transportu, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (ii), jak rwnie do wewntrzwsplnotowych naby wyrobw podlegajcych akcyzie, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (iii). Artyku 259 Pastwa czonkowskie mog wymaga od osb, ktre dokonuj wewntrzwsplnotowych naby nowych rodkw transportu, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (ii), aby wraz ze skadan deklaracj VAT dostarczyy wszystkie informacje niezbdne do stosowania VAT i jego kontroli przez organy podatkowe. Artyku 260 Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady dotyczce skadania deklaracji VAT w odniesieniu do importu towarw. Artyku 261 1. Pastwa czonkowskie mog wymaga od podatnika zoenia deklaracji zawierajcej wszystkie szczegowe dane, o ktrych mowa w art. 250 i 251, dotyczce wszystkich transakcji dokonanych w roku poprzednim. Deklaracja ta zawiera wszystkie informacje niezbdne do ewentualnych korekt. 2. Pastwa czonkowskie, na warunkach przez siebie ustalonych, zezwalaj na skadanie deklaracji, o ktrej mowa w ust. 1, drog elektroniczn; mog te wymaga stosowania takiej drogi. ROZDZIA 6 Informacje podsumowujce Artyku 262 Kady podatnik zidentyfikowany do celw VAT skada informacj podsumowujc zawierajc informacje dotyczce: a) nabywcw zidentyfikowanych do celw VAT, ktrym dostarczy towary na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. c); b) osb zidentyfikowanych do celw VAT, ktrym dostarczy towary, ktre zostay mu dostarczone w drodze wewntrzwsplnotowego nabycia, o ktrym mowa w art. 42;
64

c) podatnikw i osb prawnych niebdcych podatnikami, ktre s zidentyfikowane do celw VAT, na rzecz ktrych wiadczy usugi inne ni usugi zwolnione z VAT w pastwie czonkowskim, w ktrym dana transakcja podlega opodatkowaniu, odnonie do ktrych usugobiorca jest zobowizany do zapaty podatku zgodnie z art. 196. Artyku 263 1. Informacja podsumowujca sporzdzana jest za kady miesic kalendarzowy w terminie nieprzekraczajcym jednego miesica, zgodnie z procedurami, ktre zostan okrelone przez pastwa czonkowskie. 1a. Pastwa czonkowskie mog jednak, na warunkach i w granicach, jakie mog okreli, zezwoli podatnikom na skadanie informacji podsumowujcej za kady kwarta kalendarzowy, w terminie nieprzekraczajcym jednego miesica od koca kwartau, gdy cakowita kwartalna warto, bez VAT, wykonanych dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 264 ust. 1 lit. d) i art. 265 ust. 1 lit. c), nie przekracza za dany kwarta ani za aden z czterech poprzednich kwartaw, kwoty 50.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej. Moliwo przewidziana w akapicie pierwszym przestaje mie zastosowanie z kocem miesica, w ktrym cakowita warto, bez VAT, wykonanych dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 264 ust. 1 lit. d) i art. 265 ust. 1 lit. c), przekracza w danym kwartale kalendarzowym kwot 50.000 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie krajowej. W takim przypadku informacja podsumowujca za miesic lub miesice, ktre upyny od rozpoczcia danego kwartau, jest skadana w terminie nieprzekraczajcym jednego miesica. 1b. Do dnia 31 grudnia 2011 r. pastwa czonkowskie mog okreli wysoko kwoty przewidzianej w ust. 1a na 100.000 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie krajowej. 1c. W odniesieniu do wiadczenia usug, o ktrych mowa w art. 264 ust. 1 lit. d), pastwa czonkowskie mog, na warunkach i w granicach, jakie mog okreli, zezwoli podatnikom na skadanie informacji podsumowujcej za kady kwarta kalendarzowy w terminie nieprzekraczajcym jednego miesica od koca kwartau. Pastwa czonkowskie mog w szczeglnoci wymaga od podatnikw dokonujcych transakcji dostaw towarw i wiadczenia usug, o ktrych mowa w art. 264 ust. 1 lit. d), by skadali informacje podsumowujce w terminie wynikajcym z zastosowania ust. 1-1b. 2. Pastwa czonkowskie, na warunkach przez siebie okrelonych, zezwalaj na skadanie informacji podsumowujcej, o ktrej mowa w ust. 1, drog elektroniczn; mog te wymaga skadania informacji podsumowujcej drog elektroniczn. Artyku 264 1. Informacja podsumowujca zawiera nastpujce informacje: a) numer identyfikacyjny VAT podatnika w pastwie czonkowskim, w ktrym naley zoy informacj podsumowujc, a pod ktrym dokona on dostaw towarw na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i pod ktrym wiadczy usugi podlegajce opodatkowaniu na warunkach przewidzianych w art. 44; b) numer identyfikacyjny VAT kadego nabywcy towarw lub kadego usugobiorcy w pastwie czonkowskim innym ni pastwo, w ktrym naley zoy informacj podsumowujc, a pod ktrym dostarczano mu towary lub wiadczono usugi; c) numer identyfikacyjny VAT podatnika w pastwie czonkowskim, w ktrym naley zoy informacj podsumowujc, a pod ktrym dokona on do innego pastwa czonkowskiego przemieszczenia, o ktrym mowa w art. 138 ust. 2 lit. c), a take numer identyfikacyjny podatnika w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu; d) w odniesieniu do kadego nabywcy towarw lub usugobiorcy, cakowit warto dostaw towarw i cakowit warto transakcji wiadczenia usug dokonanych przez podatnika; e) w odniesieniu do dostaw towarw polegajcych na ich przemieszczeniu do innego pastwa czonkowskiego zgodnie z art. 138 ust. 2 lit. c), cakowit warto takich dostaw okrelon zgodnie z art. 76;
65

f) kwot korekt dokonanych zgodnie z art. 90. 2. Warto, o ktrej mowa w ust. 1 lit. d), deklarowana jest za okres objty deklaracj, okrelony zgodnie z art. 263 ust. 1-1c, w ktrym VAT sta si wymagalny. Kwota, o ktrej mowa w ust. 1 lit. f), deklarowana jest za okres objty deklaracj, okrelony zgodnie z art. 263 ust. 1-1c, w ktrym nabywca towarw zosta powiadomiony o korekcie. Artyku 265 1. W przypadku wewntrzwsplnotowych naby towarw, o ktrych mowa w art. 42, podatnik zidentyfikowany do celw VAT w pastwie czonkowskim, ktre nadao mu numer identyfikacyjny VAT, pod ktrym dokona on tych naby, wyranie wykazuje w informacji podsumowujcej nastpujce informacje: a) swj numer identyfikacyjny VAT w tym pastwie czonkowskim, pod ktrym dokona nabycia oraz pniejszej dostawy towarw; b) numer identyfikacyjny VAT, w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towarw, odbiorcy pniejszej dostawy dokonanej przez podatnika; c) w odniesieniu do kadego odbiorcy pniejszej dostawy, cakowit warto, z wyczeniem VAT, dostaw dokonanych przez podatnika w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu towarw. 2.Warto, o ktrej mowa w ust. 1 lit. c), deklarowana jest za okres objty deklaracj, okrelony zgodnie z art. 263 ust. 1-1b, w ktrym VAT sta si wymagalny. Artyku 266 W drodze odstpstwa od art. 264 i 265, pastwa czonkowskie mog postanowi, e informacje podsumowujce bd zawiera dodatkowe informacje. Artyku 267 Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e osoby, ktre zgodnie z art. 194 i 204, uznaje si za osoby zobowizane do zapaty VAT zamiast podatnika niemajcego siedziby na ich terytorium, wypeniaj obowizki dotyczce skadania informacji podsumowujcych przewidziane w niniejszym rozdziale. Artyku 268 Pastwa czonkowskie mog wymaga, aby podatnicy, ktrzy na ich terytorium dokonuj wewntrzwsplnotowych naby towarw oraz transakcji uznanych za wewntrzwsplnotowe nabycie towarw, o ktrych mowa w art. 21 i 22, skadali deklaracje zawierajce szczegy takich naby, pod warunkiem jednak, e deklaracje te nie bd wymagane w odniesieniu do okresw krtszych ni jeden miesic. Artyku 269 Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada moe upowani kade pastwo czonkowskie do wprowadzenia szczeglnych rodkw przewidzianych w art. 270 i 271 w celu uproszczenia obowizku skadania informacji podsumowujcej przewidzianego w niniejszym rozdziale. rodki takie nie mog zagraa waciwej kontroli wewntrzwsplnotowych transakcji. Artyku 270 Na mocy upowanienia, o ktrym mowa w art. 269, pastwa czonkowskie mog zezwoli podatnikom na skadanie rocznych informacji podsumowujcych wskazujcych numery identyfikacyjne VAT, w innym pastwie czonkowskim, kadego nabywcy, ktremu podatnik dostarczy towary na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. c), jeeli podatnik speni nastpujce trzy warunki: a) cakowita roczna warto, z wyczeniem VAT, dokonywanych przez niego dostaw towarw i wiadczenia usug nie przekracza o wicej ni 35.000 EUR lub rwnowarto tej kwoty w walucie
66

krajowej, kwoty obrotu rocznego stanowicej punkt odniesienia do zastosowania zwolnienia dla maych przedsibiorstw przewidzianego w art. 282-292; b) cakowita roczna warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw dokonanych przez niego na warunkach przewidzianych w art. 138 nie przekracza kwoty 15.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej; c) dostawy towarw dokonane przez niego na warunkach przewidzianych w art. 138 nie s dostawami nowych rodkw transportu. Artyku 271 Na mocy upowanienia, o ktrym mowa w art. 269, pastwa czonkowskie, ktre ustaliy, e okres rozliczeniowy, za ktry podatnik skada deklaracj VAT, o ktrej mowa w art. 250, przekracza trzy miesice, mog zezwoli temu podatnikowi na zoenie informacji podsumowujcej za ten sam okres, jeeli podatnik ten spenia nastpujce trzy warunki: a) cakowita roczna warto, z wyczeniem VAT, dokonywanych przez niego dostaw towarw i wiadczenia usug nie przekracza kwoty 200.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej; b) cakowita roczna warto, z wyczeniem VAT, dostaw towarw dokonanych przez niego na warunkach przewidzianych w art. 138 nie przekracza kwoty 15.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej; dostawy towarw dokonane przez niego na warunkach przewidzianych w art. 138 nie s dostawami nowych rodkw transportu. ROZDZIA 7 Przepisy rne Artyku 272 1. Pastwa czonkowskie mog zwolni nastpujcych podatnikw z niektrych lub wszystkich obowizkw, o ktrych mowa w rozdziaach 2-6: a) podatnikw, ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw nie podlegaj VAT zgodnie z art. 3 ust. 1; b) podatnikw, ktrzy nie dokonuj adnej z transakcji, o ktrych mowa w art. 20, 21, 22, 33, 36, 138 i 141; c) podatnikw, ktrzy dokonuj wycznie dostaw towarw lub wiadczenia usug, zwolnionych na mocy art. 132, 135 i 136, art. 146-149 oraz art. 151, 152 i 153; d) podatnikw objtych zwolnieniem dla maych przedsibiorstw przewidzianym w art. 282-292; e) podatnikw objtych wsplnym systemem ryczatu dla rolnikw. Pastwa czonkowskie nie mog zwolni podatnikw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym lit. b), z obowizkw dotyczcych wystawiania faktur przewidzianych w rozdziale 3 sekcje 3-6 i w rozdziale 4 sekcja 3. 2. W przypadku gdy pastwa czonkowskie korzystaj z moliwoci przewidzianej w ust. 1 akapit pierwszy lit. e), podejmuj one rodki niezbdne do zapewnienia prawidowego stosowania przepisw przejciowych w zakresie opodatkowania wewntrzwsplnotowych transakcji. 3. Pastwa czonkowskie mog zwolni podatnikw innych ni podatnicy, o ktrych mowa w ust. 1, z niektrych obowizkw ksigowych, o ktrych mowa w art. 242. Artyku 273 Pastwa czonkowskie mog naoy inne obowizki, jakie uznaj za niezbdne dla zapewnienia prawidowego poboru VAT i zapobieenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem rwnego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych midzy pastwami czonkowskim przez podatnikw oraz pod warunkiem, e obowizki te, w wymianie handlowej midzy pastwami czonkowskimi, nie bd prowadzi do powstania formalnoci zwizanych z przekraczaniem granic.
67

c)

Moliwo przewidziana w akapicie pierwszym nie moe zosta wykorzystana do naoenia dodatkowych obowizkw zwizanych z fakturowaniem poza obowizkami, ktre zostay okrelone w rozdziale 3.

ROZDZIA 8 Obowizki dotyczce niektrych transakcji importu i eksportu Sekcja 1 Import Artyku 274 Przepisy art. 275, 276 i 277 maj zastosowanie do importu towarw znajdujcych si w swobodnym obrocie, ktre wprowadzane s do Wsplnoty z terytorium trzeciego stanowicego cz terytorium celnego Wsplnoty. Artyku 275 Formalnoci dotyczce importu towarw, o ktrych mowa w art. 274, s takie same jak formalnoci przewidziane we wsplnotowych przepisach celnych obowizujcych przy imporcie towarw na obszar celny Wsplnoty. Artyku 276 W przypadku gdy miejsce zakoczenia wysyki lub transportu towarw, o ktrych mowa w art. 274, znajduje si poza pastwem czonkowskim, w ktrym towary zostay wprowadzone do Wsplnoty, s one przewoone na jej obszarze zgodnie z procedur wsplnotowego tranzytu wewntrznego przewidzian w obowizujcych przepisach celnych Wsplnoty, o ile towary te zostay uwzgldnione w deklaracji, na podstawie ktrej objto je t procedur w momencie ich wprowadzenia na terytorium Wsplnoty. Artyku 277 W przypadku gdy, w momencie wprowadzenia do Wsplnoty, towary, o ktrych mowa w art. 274, znajduj si w jednej z sytuacji, ktra umoliwiaaby, gdyby zostay one zaimportowane w rozumieniu art. 30 akapit pierwszy, objcie ich jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, lub procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych, pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e te towary bd mogy pozosta na terytorium Wsplnoty na takich samych warunkach jak warunki przewidziane dla zastosowania tych procedur lub sytuacji. Sekcja 2 Eksport Artyku 278 Przepisy art. 279 i 280 maj zastosowanie do eksportu towarw znajdujcych si w swobodnym obrocie, wysyanych lub transportowanych z pastwa czonkowskiego na terytorium trzecie stanowice cz obszaru celnego Wsplnoty. Artyku 279 Formalnoci dotyczce eksportu towarw, o ktrych mowa w art. 278, z terytorium Wsplnoty s takie same jak formalnoci przewidziane we wsplnotowych przepisach celnych obowizujcych przy eksporcie towarw poza obszar celny Wsplnoty. Artyku 280 Wodniesieniu do towarw czasowo wywoonych ze Wsplnoty w celu ich ponownego przywozu, pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e przy ponownym przywozie
68

do Wsplnoty, towary te bd mogy zosta objte takimi samymi przepisami, jakie miayby zastosowanie w przypadku ich czasowego wywozu poza obszar celny Wsplnoty.

TYTU XII PROCEDURY SZCZEGLNE ROZDZIA 1 Procedura szczeglna dla maych przedsibiorstw Sekcja 1 Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku Artyku 281 Pastwa czonkowskie, ktre mogyby napotka trudnoci w stosowaniu zasad oglnych VAT do maych przedsibiorstw, ze wzgldu na rodzaj ich dziaalnoci lub struktur, mog zastosowa, w zakresie i na warunkach, jakie ustal, oraz po konsultacji z Komitetem ds. VAT, uproszczone procedury naliczania i poboru podatku, takie jak systemy ryczatowe, pod warunkiem e nie bd one prowadzi do zmniejszenia podatku. Sekcja 2 Zwolnienia lub stopniowe obnianie podatku Artyku 282 Zwolnienia i stopniowe obnianie podatku przewidziane w niniejszej sekcji maj zastosowanie do dostaw towarw i wiadczenia usug przez mae przedsibiorstwa. Artyku 283 1. Procedura przewidziana w niniejszej sekcji nie obejmuje: a) transakcji dokonywanych okazjonalnie, o ktrych mowa w art. 12; b) dostaw nowych rodkw transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. a); c) dostaw towarw i wiadczenia usug przez podatnika niemajcego siedziby w pastwie czonkowskim, w ktrym VAT jest naleny. 2. Pastwa czonkowskie mog wyczy z procedury przewidzianej w niniejszej sekcji transakcje inne ni transakcje, o ktrych mowa w ust. 1. Artyku 284 1. Pastwa czonkowskie, ktre skorzystay z przewidzianej w art. 14 dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pastw czonkowskich dotyczcych podatkw obrotowych - struktura i warunki stosowania wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej moliwoci wprowadzenia zwolnie lub stopniowego obniania podatku, mog utrzyma te rozwizania, podobnie jak stosowne przepisy wykonawcze, o ile s one zgodne z systemem VAT. 2. Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 17 maja 1977 r. stosoway zwolnienie w odniesieniu do podatnikw, ktrych roczny obrt by niszy od rwnowartoci w walucie krajowej 5.000 europejskich jednostek rozliczeniowych, wedug kursu wymiany w tym dniu, mog zwikszy ten puap do kwoty 5.000 EUR. Pastwa czonkowskie, ktre stosoway stopniowe obnianie podatku, nie mog zwikszy puapu wyznaczonego dla takiego stopniowego obniania ani zmieni warunkw jego przyznawania na bardziej korzystne. Artyku 285
69

Pastwa czonkowskie, ktre nie skorzystay z moliwoci przewidzianej w art. 14 dyrektywy 67/228/EWG, mog przyzna zwolnienie podatnikom, ktrych roczny obrt nie przekracza kwoty 5.000 EUR lub rwnowartoci tej kwoty w walucie krajowej. Pastwa czonkowskie, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, mog zastosowa stopniowe obnienie podatku w odniesieniu do podatnikw, ktrych roczny obrt przekracza puap okrelony przez te pastwa do celw stosowania zwolnienia. Artyku 286 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 17 maja 1977 r. stosoway zwolnienie w odniesieniu do podatnikw, ktrych roczny obrt by rwny lub wyszy od rwnowartoci 5.000 europejskich jednostek rozliczeniowych w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany obowizujcym w tym dniu, mog zwikszy ten puap, aby zachowa realn warto tego zwolnienia. Artyku 287 Pastwa czonkowskie, ktre przystpiy do Wsplnoty po 1 stycznia 1978 r., mog przyzna zwolnienie podatnikom, ktrych roczny obrt nie jest wikszy ni rwnowarto w walucie krajowej nastpujcych kwot zgodnie z kursem wymiany w dniu ich przystpienia: (1) Grecja: 10.000 europejskich jednostek rozliczeniowych; (2) Hiszpania: 10.000 ECU; (3) Portugalia: 10.000 ECU; (4) Austria: 35.000 ECU; (5) Finlandia: 10.000 ECU; (6) Szwecja: 10.000 ECU; (7) Republika Czeska: 35.000 EUR; (8) Estonia: 16.000 EUR; (9) Cypr: 15.600 EUR; (10) (112) otwa: 17.200 EUR; (11) Litwa: 29.000 EUR; (12) Wgry: 35.000 EUR; (13) Malta: 37.000 EUR, w przypadku gdy dziaalno gospodarcza polega gwnie na dostawie towarw, 24.300 EUR, w przypadku gdy dziaalno gospodarcza polega gwnie na wiadczeniu usug o niskiej wartoci dodanej (wysokie nakady), a w innych przypadkach 14.600 EUR, w szczeglnoci w przypadku wiadczenia usug o wysokiej wartoci dodanej (niskie nakady); (14) Polska: 10.000 EUR; (15) Sowenia: 25.000 EUR; (16) Sowacja: 35.000 EUR; 17) Bugaria: 25.600 EUR; 18) Rumunia: 35.000 EUR. Artyku 288 Kwota obrotu stanowica punkt odniesienia dla zastosowania procedury przewidzianej w niniejszej sekcji obejmuje nastpujce kwoty, z wyczeniem VAT: (1) warto dostaw towarw i wiadczenia usug, o ile s one opodatkowane; (2) warto transakcji zwolnionych z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie zgodnie z art. 110 i 111, art. 125 ust. 1, art. 127 i art. 128 ust. 1; (3) warto transakcji zwolnionych zgodnie z art. 146-149 oraz art. 151, 152 i 153; (4) warto transakcji zwizanych z nieruchomociami, transakcji finansowych, o ktrych mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g) oraz usug ubezpieczeniowych, chyba e transakcje te maj charakter transakcji pomocniczych. Zbycie materialnych lub niematerialnych dbr inwestycyjnych przedsibiorstwa nie jest jednak uwzgldniane przy obliczaniu obrotu.
70

Artyku 289 Podatnikom korzystajcym ze zwolnienia z VAT nie przysuguje prawo do odliczenia VAT zgodnie z art. 167-171 i art. 173-177, ani do wykazywania VAT na fakturach.

Artyku 290 Podatnicy, ktrym przysuguje prawo do zwolnienia z VAT, mog wybra stosowanie zasad oglnych VAT lub te uproszczonych procedur, o ktrych mowa w art. 281. W takim przypadku korzystaj oni z moliwego stopniowego obniania podatku przewidzianego w prawie krajowym. Artyku 291 Z zastrzeeniem zastosowania art. 281 podatnicy, ktrzy korzystaj ze stopniowego obnienia podatku, uwaani s za podatnikw podlegajcych zasadom oglnym VAT. Artyku 292 Procedura przewidziana w niniejszej sekcji ma zastosowanie do dnia, ktry zostanie ustalony przez Rad zgodnie z art. 93 traktatu, i ktry nie moe przypada pniej ni termin wejcia w ycie przepisw ostatecznych, o ktrych mowa w art. 402. Sekcja 3 Sprawozdawczo i przegld przepisw Artyku 293 Co cztery lata poczwszy od przyjcia niniejszej dyrektywy, na podstawie informacji uzyskanych od pastw czonkowskich, Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie na temat stosowania przepisw niniejszego rozdziau oraz, w razie potrzeby i uwzgldniajc konieczno zapewnienia dugoterminowej zbienoci przepisw krajowych, wnioski dotyczce nastpujcych kwestii: (1) udoskonalenia procedury szczeglnej dla maych przedsibiorstw; (2) dostosowania systemw krajowych w zakresie zwolnie i stopniowego obniania podatku; (3) dostosowania puapw przewidzianych w sekcji 2. Artyku 294 Zgodnie z art. 93 traktatu Rada podejmuje decyzj, czy procedura szczeglna dla maych przedsibiorstw jest niezbdna w ramach przepisw ostatecznych i, w stosownym przypadku, ustanawia wsplne ograniczenia i warunki stosowania tej procedury. ROZDZIA 2 Wsplny system ryczatowy dla rolnikw Artyku 295 1. Do celw niniejszego rozdziau stosuje si nastpujce definicje: (1) "rolnik" oznacza kadego podatnika prowadzcego dziaalno w ramach gospodarstwa rolnego, lenego lub rybackiego; (2) "gospodarstwo rolne, lene lub rybackie" oznacza gospodarstwa uznane za takie przez kade pastwo czonkowskie w ramach dziaalnoci produkcyjnej wymienionej w zaczniku VII; (3) "rolnik ryczatowy" oznacza kadego rolnika objtego systemem ryczatowym przewidzianym w niniejszym rozdziale; (4) "produkty rolne" oznaczaj towary wyprodukowane w gospodarstwach rolnych, lenych lub rybackich w poszczeglnych pastwach czonkowskich w ramach czynnoci wymienionych w zaczniku VII; (5) "usugi rolnicze" oznaczaj usugi, w szczeglnoci te wymienione w zaczniku VIII, wiadczone przez rolnika, z wykorzystaniem jego siy roboczej lub przy uyciu sprztu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym, lenym lub rybackim, a ktre zwykle odgrywaj rol w produkcji rolnej;
71

(6) "VAT naliczony i pobrany" oznacza cakowit kwot VAT, ktrym obciono towary i usugi kupowane przez wszystkie gospodarstwa rolne, lene i rybackie kadego z pastw czonkowskich podlegajce systemowi ryczatowemu, w przypadkach gdy podatek taki podlegaby odliczeniu zgodnie z art. 167, 168 i 169 oraz art. 173-177 przez rolnika podlegajcego zasadom oglnym VAT; (7) "procentowe stawki zryczatowanej rekompensaty" oznaczaj wartoci procentowe ustalane przez pastwa czonkowskie zgodnie z art. 297, 298 i 299, oraz stosowane przez nie w przypadkach, o ktrych mowa w art. 300, w celu umoliwienia rolnikom ryczatowym skorzystania ze zryczatowanej rekompensaty VAT naliczonego i pobranego; (8) "zryczatowana rekompensata" oznacza kwot otrzyman przez zastosowanie procentowej stawki zryczatowanej rekompensaty do obrotw rolnika ryczatowego w przypadkach, o ktrych mowa w art. 300. 2. Za czynnoci w dziedzinie produkcji rolnej okrelone w zaczniku VII uznaje si czynnoci polegajce na przetwarzaniu przez rolnika produktw pochodzcych zasadniczo z jego produkcji rolnej, przy uyciu rodkw zwykle uywanych w gospodarstwie rolnym, lenym lub rybackim. Artyku 296 1. W przypadku gdy zastosowanie do rolnikw zasad oglnych VAT lub, w stosownych przypadkach, procedury szczeglnej przewidzianej w rozdziale 1 mogoby powodowa trudnoci, pastwa czonkowskie mog zastosowa w odniesieniu do rolnikw, zgodnie z niniejszym rozdziaem, system ryczatowy majcy na celu zrekompensowanie VAT zapaconego od zakupw towarw i usug dokonanych przez rolnikw ryczatowych. 2. Kade pastwo czonkowskie moe wyczy z systemu ryczatowego niektre kategorie rolnikw, jak rwnie rolnikw, w przypadku ktrych zastosowanie zasad oglnych VAT lub, w stosownych przypadkach, procedur uproszczonych przewidzianych w art. 281 nie powinno spowodowa trudnoci administracyjnych. 3. Na zasadach i warunkach ustalanych przez kade pastwo czonkowskie kady rolnik ryczatowy ma prawo wybra pomidzy zastosowaniem zasad oglnych VAT a, w zalenoci od sytuacji, zastosowaniem procedur uproszczonych przewidzianych w art. 281. Artyku 297 Jeeli jest to konieczne, pastwa czonkowskie ustalaj procentowe stawki zryczatowanej rekompensaty. Pastwa czonkowskie mog ustali odrbne stawki procentowe dla lenictwa, poszczeglnych dziaw rolnictwa i dla rybowstwa. Pastwa czonkowskie powiadamiaj Komisj o procentowych stawkach zryczatowanej rekompensaty ustalonych zgodnie z akapitem pierwszym przed ich wprowadzeniem w ycie. Artyku 298 Procentowe stawki zryczatowanej rekompensaty okrelane s na podstawie danych makroekonomicznych dotyczcych wycznie rolnikw ryczatowych za poprzednie trzy lata. Wartoci procentowe mog zosta zaokrglone o p punktu w gr lub w d. Pastwa czonkowskie mog rwnie zredukowa takie wartoci procentowe do zera. Artyku 299 Procentowe stawki zryczatowanej rekompensaty nie mog skutkowa otrzymaniem, przez rolnikw ryczatowych, zwrotw przewyszajcych VAT naliczony i pobrany. Artyku 300 Procentowe stawki zryczatowanej rekompensaty stosuje si do cen, z wyczeniem VAT, nastpujcych towarw i usug: (1) produktw rolnych dostarczonych przez rolnikw ryczatowych podatnikom innym ni podatnicy objci w pastwie czonkowskim, w ktrym produkty te zostay dostarczone, niniejszym systemem ryczatowym;
72

(2) produktw rolnych dostarczonych przez rolnikw ryczatowych na warunkach przewidzianych w art. 138, osobom prawnym niebdcym podatnikami, w przypadku ktrych wewntrzwsplnotowe nabycia towarw podlegaj VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b), w pastwie czonkowskim zakoczenia wysyki lub transportu dostarczanych produktw rolnych); (3) usug rolniczych wiadczonych przez rolnikw ryczatowych na rzecz podatnikw innych ni podatnicy objci w pastwie czonkowskim, w ktrym wiadczone s te usugi, niniejszym systemem ryczatowym. Artyku 301 1. W odniesieniu do dostaw produktw rolnych i wiadczenia usug rolniczych, o ktrych mowa w art. 300, pastwa czonkowskie zapewniaj wypat zryczatowanych rekompensat przez nabywc lub usugobiorc albo przez organy wadzy publicznej. 2. W odniesieniu do dostaw produktw rolnych i wiadczenia usug rolniczych innych ni te, o ktrych mowa w art. 300, uznaje si, e zryczatowane rekompensaty wypacane s przez nabywc lub usugobiorc. Artyku 302 W przypadku gdy rolnik ryczatowy korzysta ze zryczatowanej rekompensaty, nie ma on prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do czynnoci objtych niniejszym systemem ryczatowym. Artyku 303 1. W przypadku gdy nabywca lub usugobiorca bdcy podatnikiem wypaca zryczatowan rekompensat zgodnie z art. 301 ust. 1, ma on prawo, na warunkach przewidzianych w art. 167, 168 i 169 oraz art. 173-177 oraz zgodnie z procedurami ustalonymi przez pastwa czonkowskie, do odliczenia kwoty wypaconej rekompensaty od kwoty VAT, ktr jest on zobowizany zapaci w pastwie czonkowskim, w ktrym dokonuje on swoich opodatkowanych transakcji. 2. Pastwa czonkowskie zwracaj nabywcy lub usugobiorcy kwot zryczatowanej rekompensaty, ktr wypacili oni tytuem jednej z nastpujcych transakcji: a) dostaw produktw rolnych dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 138, w przypadku gdy nabywca jest podatnikiem lub osob prawn niebdc podatnikiem, dziaajcym w takim charakterze w innym pastwie czonkowskim, na terytorium ktrego jego wewntrzwsplnotowe nabycia towarw podlegaj VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b); b) dostaw produktw rolnych dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 146, 147, 148 i 156, art. 157 ust. 1 lit. b) oraz art. 158, 160 i 161 na rzecz nabywcy bdcego podatnikiem majcego siedzib poza Wsplnot, pod warunkiem e te produkty rolne s wykorzystywane przez nabywc do celw dokonywanych przez niego transakcji, o ktrych mowa w art. 169 lit. a) i b), lub do celw wiadczenia przez niego usug, dla ktrych uznaje si, e miejscem wiadczenia jest terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym usugobiorca ma siedzib, i od ktrych VAT jest pacony wycznie przez usugobiorc zgodnie z art. 196; c) wiadczenia usug rolniczych na rzecz bdcego podatnikiem usugobiorcy majcego siedzib we Wsplnocie, ale w innym pastwie czonkowskim, lub na rzecz bdcego podatnikiem usugobiorcy majcego siedzib poza Wsplnot, pod warunkiem e usugi te wykorzystywane s przez usugobiorc do celw dokonywanych przez niego transakcji, o ktrych mowa w art. 169 lit. a) i b), lub wiadczenia przez niego usug, dla ktrych uznaje si, e miejscem wiadczenia jest terytorium pastwa czonkowskiego, w ktrym usugobiorca ma siedzib, i od ktrych VAT jest pacony wycznie przez usugobiorc zgodnie z art. 196. 3. Pastwa czonkowskie okrelaj warunki dokonywania zwrotw przewidzianych w ust. 2. Pastwa czonkowskie mog w szczeglnoci zastosowa przepisy dyrektyw 79/1072/EWG i 86/560/EWG. Artyku 304 Pastwa czonkowskie podejmuj wszystkie rodki niezbdne do skutecznej kontroli wypat zryczatowanych rekompensat rolnikom ryczatowym.
73

Artyku 305 W przypadku gdy pastwa czonkowskie stosuj niniejszy system ryczatowy, podejmuj one wszystkie niezbdne rodki w celu zapewnienia, e dostawy produktw rolnych midzy pastwami czonkowskimi dokonywane na warunkach, o ktrych mowa w art. 33, s opodatkowane w ten sam sposb, bez wzgldu na to, czy dostawa jest dokonywana przez rolnika ryczatowego czy innego podatnika. ROZDZIA 3 Procedura szczeglna dla biur podry Artyku 306 1. Pastwa czonkowskie stosuj procedur szczegln VAT, zgodnie z niniejszym rozdziaem, do transakcji dokonywanych przez biura podry, o ile biura te wystpuj we wasnym imieniu wobec nabywcw oraz gdy wykorzystuj one do realizacji podry towary dostarczane i usugi wiadczone przez innych podatnikw. Niniejsza procedura szczeglna nie ma zastosowania do biur podry, ktre dziaaj wycznie w charakterze porednikw i do ktrych w celu obliczenia podstawy opodatkowania stosuje si art. 79 akapit pierwszy lit. c). 2. Do celw niniejszego rozdziau, organizatorzy wycieczek turystycznych s traktowani jak biura podry. Artyku 307 Transakcje dokonywane na warunkach przewidzianych w art. 306 przez biura podry w zakresie realizacji podry uznawane s za pojedyncz usug wiadczon przez biuro podry na rzecz turysty. Pojedyncza usuga podlega opodatkowaniu w pastwie czonkowskim, w ktrym biuro podry ma siedzib dziaalnoci gospodarczej lub stae miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, z ktrego wiadczy usugi. Artyku 308 W odniesieniu do pojedynczej usugi wiadczonej przez biuro podry, za podstaw opodatkowania i cen z wyczeniem VAT w rozumieniu art. 226 pkt 8 uznaje si mar biura podry, czyli rnic midzy cakowit kwot, z wyczeniem VAT, do zapaty przez turyst a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro podry z tytuu dostaw towarw i usug wiadczonych przez innych podatnikw, w przypadku gdy transakcje te su bezporedniej korzyci turysty. Artyku 309 Jeeli transakcje powierzone przez biuro podry innym podatnikom s dokonywane przez takie osoby poza Wsplnot, wiadczenie usug przez biura podry jest uznawane za dziaalno porednika zwolnion zgodnie z art. 153. Jeeli transakcje, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, s dokonywane zarwno na terytorium Wsplnoty, jak i poza ni, tylko ta cz usugi biura podry, ktra dotyczy transakcji dokonywanych poza Wsplnot, moe by zwolniona. Artyku 310 VAT naliczany biurom podry przez innych podatnikw z tytuu transakcji, o ktrych mowa w art. 307, i ktre dokonywane s dla bezporedniej korzyci turysty, nie podlega odliczeniu ani zwrotowi w adnym pastwie czonkowskim.

74

ROZDZIA 4 Procedury szczeglne dotyczce towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw Sekcja 1 Definicje Artyku 311 1. Do celw niniejszego rozdziau i bez uszczerbku dla innych przepisw wsplnotowych zastosowanie maj nastpujce definicje: (1) "towary uywane" oznaczaj rzeczowy majtek ruchomy nadajcy si do dalszego uytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inny ni dziea sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak rwnie inny ni metale szlachetne lub kamienie szlachetne okrelone przez pastwa czonkowskie; (2) "dziea sztuki" oznaczaj przedmioty wymienione w zaczniku IX cz A; (3) "przedmioty kolekcjonerskie" oznaczaj przedmioty wymienione w zaczniku IX cz B; (4) "antyki" oznaczaj przedmioty wymienione w zaczniku IX cz C; (5) "podatnik-porednik" oznacza kadego podatnika, ktry w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej, w celu odsprzeday, kupuje lub wykorzystuje do celw dziaalnoci swojego przedsibiorstwa lub te importuje towary uywane, dziea sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, niezalenie od tego, czy podatnik ten dziaa na wasny rachunek, czy te na rzecz osb trzecich na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od zakupu lub sprzeday; (6) "organizator sprzeday w drodze aukcji publicznej" oznacza kadego podatnika, ktry w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej oferuje towary do sprzeday w drodze aukcji publicznej w celu przekazania ich licytantowi oferujcemu najwysz cen; (7) "zleceniodawca sprzeday w drodze aukcji publicznej" oznacza kad osob, ktra przekazuje towar organizatorowi sprzeday w drodze aukcji publicznej na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday. 2. Pastwa czonkowskie mog nie uznawa za dziea sztuki przedmiotw wymienionych w zaczniku IX cz A pkt 5, 6 i 7. 3. Umowa, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 7, musi przewidywa, e organizator sprzeday wystawia towar do sprzeday w drodze aukcji publicznej we wasnym imieniu, ale na rzecz zleceniodawcy, oraz e przekazuje towar w swoim imieniu, ale na rzecz zleceniodawcy, licytantowi oferujcemu najwysz cen w czasie aukcji publicznej. Sekcja 2 Procedura szczeglna dla podatnikw porednikw Podsekcja 1 Procedura mary Artyku 312 Do celw niniejszej podsekcji zastosowanie maj nastpujce definicje: (1) "cena sprzeday" oznacza wszystkie skadniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnikaporednika od nabywcy lub osoby trzeciej, wczajc w to subwencje bezporednio zwizane z transakcj, podatki, ca, opaty i nalenoci oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, ktrymi podatnik-porednik obcia nabywc, z wyczeniem jednak kwot, o ktrych mowa w art. 79; (2) "cena nabycia" oznacza wszystkie skadniki wynagrodzenia, okrelonego w pkt 1, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawc od podatnika-porednika. Artyku 313 1. W odniesieniu do dostaw towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw dokonywanych przez podatnikw-porednikw, pastwa czonkowskie stosuj procedur szczegln dotyczc opodatkowania mary uzyskanej przez takiego podatnika-porednika zgodnie z przepisami niniejszej podsekcji.
75

2. Do czasu wprowadzenia przepisw ostatecznych, o ktrych mowa w art. 402, procedura przewidziana w ust. 1 niniejszego artykuu nie ma zastosowania do dostaw nowych rodkw transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. a). Artyku 314 Procedura mary ma zastosowanie do dokonywanych przez podatnika-porednika dostaw towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw, w przypadku gdy towary te zostay mu dostarczone na terytorium Wsplnoty przez jedn z nastpujcych osb: a) osob niebdc podatnikiem; b) innego podatnika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika dostawa towarw jest zwolniona zgodnie z art. 136; c) innego podatnika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika dostawa towarw objta jest zwolnieniem dla maych przedsibiorstw przewidzianym w art. 282-292 i obejmuje dobra inwestycyjne; d) innego podatnika-porednika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika-porednika dostawa towarw zostaa opodatkowana VAT zgodnie z niniejsz procedur mary. Artyku 315 Podstaw opodatkowania dostaw towarw, o ktrych mowa w art. 314, stanowi mara uzyskana przez podatnika-porednika pomniejszona o kwot VAT odnoszc si do samej mary. Mara uzyskana przez podatnika-porednika jest rwna rnicy midzy okrelon przez podatnikaporednika cen sprzeday towaru a cen nabycia. Artyku 316 1. Pastwa czonkowskie przyznaj podatnikom-porednikom prawo wyboru stosowania procedury mary do dostaw nastpujcych towarw: a) dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw osobicie zaimportowanych przez podatnika-porednika; b) dzie sztuki dostarczonych podatnikowi-porednikowi przez ich twrcw lub ich nastpcw prawnych; c) dzie sztuki dostarczonych podatnikowi-porednikowi przez podatnika innego ni podatnikporednik, w przypadku gdy do takich dostaw zastosowanie miaa stawka obniona zgodnie z art. 103. 2. Pastwa czonkowskie ustalaj szczegowe zasady korzystania z moliwoci przewidzianej w ust. 1, ktra w kadym przypadku obejmuje okres rwny przynajmniej dwm latom kalendarzowym. Artyku 317 W przypadku gdy podatnik-porednik korzysta z moliwoci przewidzianej w art. 316, podstawa opodatkowania okrelana jest zgodnie z art. 315. W odniesieniu do dostaw dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw osobicie zaimportowanych przez podatnika- porednika cena nabycia, ktr naley uwzgldni przy obliczaniu mary jest rwna podstawie opodatkowania z tytuu importu okrelonej zgodnie z art. 85-89, powikszonej o VAT naleny lub zapacony z tytuu importu. Artyku 318 1. W celu uproszczenia poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT, pastwa czonkowskie mog postanowi, e dla niektrych transakcji lub niektrych kategorii podatnikw- porednikw, podstaw opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarw podlegajcych procedurze mary naley ustali dla kadego okresu rozliczeniowego, za ktry podatnikporednik musi zoy deklaracj VAT, o ktrej mowa w art. 250. W przypadku, o ktrym mowa w akapicie pierwszym, podstaw opodatkowania dostaw towarw, do ktrych stosuje si tak sam stawk VAT, stanowi cakowita mara uzyskana przez podatnikaporednika pomniejszona o kwot VAT odnoszc si do tej mary.
76

2. Cakowita mara jest rwna rnicy midzy dwiema nastpujcymi kwotami: a) cakowit wartoci dostaw towarw podlegajcych procedurze mary i dokonanych przez podatnika-porednika w okresie rozliczeniowym objtym deklaracj, czyli cakowit kwot cen sprzeday; b) cakowit wartoci nabytych towarw, o ktrych mowa w art. 314, przez podatnika-porednika w okresie rozliczeniowym objtym deklaracj, czyli cakowit kwot cen nabycia. 3. Pastwa czonkowskie podejmuj niezbdne rodki w celu zapewnienia, e podatnicy, o ktrych mowa w ust. 1, nie odnosz nieuzasadnionych korzyci ani nie ponosz nieuzasadnionych strat. Artyku 319 Do kadej dostawy objtej procedur mary podatnik-porednik moe stosowa zasady oglne VAT. Artyku 320 1. W przypadku gdy podatnik-porednik stosuje zasady oglne VAT do dostaw dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw osobicie przez niego zaimportowanych, ma on prawo do odliczenia od kwoty podatku, ktr jest zobowizany zapaci, kwot VAT nalenego lub zapaconego z tytuu importu takich towarw. W przypadku gdy podatnik-porednik stosuje zasady oglne VAT do dostaw dzie sztuki, ktre zostay mu dostarczone przez twrc lub jego nastpcw prawnych lub podatnika innego ni podatnikporednik, ma on prawo do odliczenia od kwoty podatku, ktr jest zobowizany zapaci, kwot VAT nalenego lub zapaconego z tytuu dostarczonych mu dzie sztuki. 2. Prawo do odliczenia powstaje z chwil, gdy VAT naleny z tytuu dostawy, w odniesieniu do ktrej podatnik-porednik wybiera stosowanie zasad oglnych VAT, staje si wymagalny. Artyku 321 W przypadku gdy dostawy towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw objte procedur mary dokonywane s na warunkach przewidzianych w art. 146, 147, 148 i 151, s one zwolnione. Artyku 322 Jeeli podatnik-porednik wykorzystuje towary do celw swoich dostaw objtych procedur mary, nie ma on prawa do odliczenia od kwoty podatku, ktr jest zobowizany zapaci, nastpujcych kwot: a) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw osobicie przez niego zaimportowanych; b) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu dzie sztuki, ktre zostay lub maj zosta mu dostarczone przez ich twrc lub jego nastpcw prawnych; c) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu dzie sztuki, ktre zostay lub maj zosta mu dostarczone przez podatnika innego ni podatnik-porednik. Artyku 323 Podatnik nie ma prawa do odliczenia, od kwoty podatku, ktr jest zobowizany zapaci, kwoty VAT nalenego lub zapaconego z tytuu towarw, ktre zostay lub maj zosta mu dostarczone przez podatnika-porednika, o ile dokonywana przez tego podatnika-porednika dostawa tych towarw podlega procedurze mary.

Artyku 324 W przypadku gdy podatnik-porednik stosuje zarwno zasady oglne VAT, jak i procedur mary, musi on w swoich ksigach oddzielnie wykazywa transakcje objte kadym z tych systemw, zgodnie z zasadami okrelanymi przez pastwa czonkowskie.
77

Artyku 325 Podatnik-porednik nie moe, na wystawianych przez siebie fakturach, oddzielnie wykazywa VAT odnoszcego si do dostaw towarw, do ktrych stosuje procedur mary. Podsekcja 2 Procedura przejciowa majca zastosowanie do uywanych rodkw transportu Artyku 326 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 31 grudnia 1992 r. stosoway szczegln procedur podatkow inn ni procedura mary w odniesieniu do dostaw uywanych rodkw transportu dokonywanych przez podatnikw-porednikw, mog utrzyma t procedur do czasu wprowadzenia przepisw ostatecznych, o ktrych mowa w art. 402, pod warunkiem e spenia ona przewidziane w niniejszej podsekcji warunki lub e zostaa ona odpowiednio dostosowana, aby te warunki spenia. Dania moe wprowadzi procedur przewidzian w akapicie pierwszym. Artyku 327 1. Niniejsza procedura przejciowa ma zastosowanie do dostaw uywanych rodkw transportu dokonywanych przez podatnikw-porednikw i objtych procedur mary. 2. Niniejsza procedura przejciowa nie ma zastosowania do dostaw nowych rodkw transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. a). 3. Do celw ust. 1, za "uywane rodki transportu" uwaane s pojazdy ldowe, jednostki pywajce i statki powietrzne, o ktrych mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), w przypadku gdy s one towarami uywanymi, ktre nie speniaj warunkw niezbdnych do uznania ich za nowe rodki transportu. Artyku 328 VAT naleny z tytuu kadej z dostaw, o ktrych mowa w art. 327, jest rwny kwocie podatku, ktry byby naleny, gdyby dostawa taka podlegaa zasadom oglnym VAT, pomniejszonej o kwot VAT, ktr uznaje si za zawart w cenie nabycia rodka transportu przez podatnika-porednika. Artyku 329 VAT, ktry uznaje si za zawarty w cenie nabycia rodka transportu przez podatnika-porednika, oblicza si wedug nastpujcej metody: a) uwzgldnian cen nabycia jest cena nabycia w rozumieniu art. 312 pkt 2; b) uznaje si, e ta cena nabycia zapacona przez podatnikaporednika zawiera VAT, ktry byby naleny, gdyby dostawca podatnika-porednika zastosowa do swojej dostawy zasady oglne VAT; c) uwzgldnian stawk podatku jest stawka obowizujca, zgodnie z art. 93, w pastwie czonkowskim, ktrego terytorium uznaje si za miejsce dostawy na rzecz podatnika-porednika, okrelone zgodnie z art. 31 i 32. Artyku 330 VAT naleny z tytuu kadej z dostaw rodkw transportu, o ktrych mowa w art. 327 ust. 1, ustalony zgodnie z art. 328, nie moe by niszy ni kwota VAT, ktra byaby nalena, gdyby dostawa taka podlegaa procedurze mary. Pastwa czonkowskie mog postanowi, e jeeli dostawa podlega procedurze mary, taka mara nie moe by nisza ni 10 % ceny sprzeday w rozumieniu art. 312 pkt 1. Artyku 331 Podatnik nie ma prawa do odliczenia od kwoty VAT, ktr jest zobowizany zapaci, VAT nalenego lub zapaconego z tytuu uywanych rodkw transportu dostarczonych mu przez podatnikaporednika, o ile dostawa tych towarw przez podatnika-porednika podlega VAT zgodnie z niniejsz procedur przejciow.
78

Artyku 332 Podatnik-porednik nie ma prawa do oddzielnego wykazywania na fakturach, ktre wystawia, VAT dotyczcego dostaw, w odniesieniu do ktrych stosuje on niniejsz procedur przejciow. Sekcja 3 Procedura szczeglna dotycz c a sprzeday w drodze aukcji publicznej Artyku 333 1. Pastwa czonkowskie mog, zgodnie z przepisami niniejszej sekcji, stosowa procedur szczegln dotyczc opodatkowania mary uzyskanej przez organizatora aukcji publicznej w odniesieniu do dostaw towarw uywanych, dzie sztuki, przedmiotw kolekcjonerskich lub antykw dokonywanych przez tego organizatora, dziaajcego we wasnym imieniu i na rzecz osb, o ktrych mowa w art. 334, na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday tych towarw w drodze aukcji publicznej. 2. Procedura, o ktrej mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do dostaw nowych rodkw transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 lit. a). Artyku 334 Niniejsza procedura szczeglna ma zastosowanie do dostaw dokonywanych przez organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej dziaajcego we wasnym imieniu, na rzecz jednej z nastpujcych osb: a) osoby niebdcej podatnikiem; b) innego podatnika, jeeli dostawa towarw dokonywana przez tego podatnika na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday, jest zwolniona zgodnie z art. 136; c) innego podatnika, jeeli dostawa towarw dokonywana przez tego podatnika na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday, korzysta ze zwolnienia dla maych przedsibiorstw przewidzianego w art. 282-292 i dotyczy dbr inwestycyjnych; d) podatnika-porednika, jeeli dostawa towarw dokonywana przez tego podatnika-porednika na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday, podlega VAT zgodnie z procedur mary. Artyku 335 Dostaw towarw na rzecz podatnika bdcego organizatorem sprzeday w drodze aukcji publicznej uznaje si za dokonan z chwil sprzeday tych towarw na aukcji publicznej. Artyku 336 Podstaw opodatkowania kadej dostawy towarw, o ktrej mowa w niniejszej sekcji, stanowi cakowita kwota wykazana na fakturze wystawionej zgodnie z art. 339 dla nabywcy przez organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej, pomniejszona o nastpujce kwoty: a) kwot netto zapacon lub nalen zleceniodawcy od organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej, okrelon zgodnie z art. 337; b) kwot VAT nalenego od organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej tytuem jego dostawy.

Artyku 337 Kwota netto zapacona lub nalena zleceniodawcy od organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej jest rwna rnicy midzy cen licytacyjn towaru a kwot prowizji uzyskan, lub ktr organizator sprzeday w drodze aukcji publicznej ma uzyska, od zleceniodawcy na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday.
79

Artyku 338 Organizatorzy sprzeday w drodze aukcji publicznej, ktrzy dostarczaj towary na warunkach przewidzianych w art. 333 i 334 musz wykaza w swoich ksigach, na kontach przejciowych, nastpujce kwoty: a) kwoty uzyskane lub do uzyskania od nabywcy towarw; b) kwoty zwrcone lub do zwrotu na rzecz sprzedawcy towarw. Kwoty, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, musz by naleycie uzasadnione. Artyku 339 Organizator sprzeday w drodze aukcji publicznej musi wystawi nabywcy faktur wyszczeglniajc nastpujce elementy: a) cen licytacyjn towaru; b) podatki, ca, opaty i nalenoci; c) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, ktrymi organizator obciy nabywc towaru. Faktura wystawiona przez organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej nie moe wykazywa oddzielnie kwoty VAT. Artyku 340 1. Organizator sprzeday w drodze aukcji publicznej, ktremu przekazano towary na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday w drodze aukcji publicznej, musi przedstawi zleceniodawcy zestawienie. Zestawienie sporzdzone przez organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej musi oddzielnie wykazywa kwot transakcji, tj. cen licytacyjn towarw pomniejszon o kwot prowizji uzyskan lub ktra ma zosta uzyskana od zleceniodawcy. 2. Zestawienie sporzdzone zgodnie z ust. 1 suy jako faktura, ktr zleceniodawca, w przypadku gdy jest on podatnikiem, musi wystawi organizatorowi sprzeday w drodze aukcji publicznej zgodnie z art. 220. Artyku 341 Pastwa czonkowskie, ktre stosuj procedur przewidzian w niniejszej sekcji, stosuj j rwnie do dostaw uywanych rodkw transportu, okrelonych w art. 327 ust. 3, dokonywanych przez organizatora sprzeday w drodze aukcji publicznej dziaajcego w swoim imieniu, na podstawie umowy, zgodnie z ktr prowizja jest pacona od sprzeday tych towarw w drodze aukcji publicznej, na rzecz podatnika-porednika, o ile takie dostawy dokonywane przez tego podatnika-porednika podlegayby VAT zgodnie z procedur przejciow majc zastosowanie do uywanych rodkw transportu. Sekcja 4 rodki zapobiegajce zakceniom konkurencji i oszustwom podatkowym Artyku 342 Pastwa czonkowskie mog podejmowa rodki dotyczce prawa do odliczenia VAT, aby zapobiec odnoszeniu nieuzasadnionych korzyci lub ponoszeniu nieuzasadnionych strat przez podatnikwporednikw objtych jedn z procedur przewidzianych w sekcji 2. Artyku 343 Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada moe upowani kade pastwo czonkowskie do wprowadzenia szczeglnych rodkw majcych na celu zwalczanie oszustw podatkowych i przewidujcych, e VAT naleny na mocy procedury mary nie moe by niszy ni kwota podatku, ktra byaby nalena, gdyby mara bya rwna okrelonemu procentowi ceny sprzeday. Procent ceny sprzeday ustala si z uwzgldnieniem zwykej mary uzyskiwanej przez podmioty gospodarcze w danym sektorze.
80

ROZDZIA 5 Procedura szczeglna dla zota inwestycyjnego Sekcja 1 Przepisy oglne Artyku 344 1. Do celw niniejszej dyrektywy i bez uszczerbku dla innych przepisw wsplnotowych "zoto inwestycyjne" oznacza: (1) zoto w postaci sztabek lub pytek o masie akceptowanej na rynkach zota, o prbie rwnej lub wikszej ni 995 tysicznych, bez wzgldu na to, czy jest reprezentowane przez papiery wartociowe, czy nie; (2) zote monety o prbie rwnej lub wyszej ni 900 tysicznych, wybite po 1800 roku, ktre s lub byy prawnym rodkiem patniczym w pastwie pochodzenia i ktre zwykle s sprzedawane po cenie, ktra nie przekracza wartoci wolnorynkowej zota zawartego w monecie o wicej ni 80 %. 2. Pastwa czonkowskie mog wyczy z niniejszej procedury szczeglnej mae sztabki lub pytki o masie 1 grama lub mniejszej. 3. Do celw niniejszej dyrektywy monet, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, nie traktuje si jako przedmiotw o wartoci numizmatycznej. Artyku 345 Poczwszy od 1999 roku, kade pastwo czonkowskie powiadamia Komisj, przed 1 lipca kadego roku, o monetach speniajcych kryteria okrelone w art. 344 ust. 1 pkt 2, wprowadzonych do obrotu w danym pastwie czonkowskim. Przed 1 grudnia kadego roku, Komisja publikuje peny wykaz tych monet w serii "C" Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej. Uznaje si, e monety wymienione w opublikowanym wykazie speniaj te kryteria przez cay rok, na ktry dany wykaz jest publikowany. Sekcja 2 Zwolnienie z VAT Artyku 346 Pastwa czonkowskie zwalniaj z VAT dostaw, wewntrzwsplnotowe nabycie i import zota inwestycyjnego, w tym zota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na zoto asygnowane lub nieasygnowane, lub zota, ktrym prowadzony jest obrt na rachunkach zota, oraz w szczeglnoci, poyczki w zocie i operacje typu "swap" w zocie, z ktrymi wie si prawo wasnoci lub roszczenie w odniesieniu do zota inwestycyjnego, jak rwnie transakcje dotyczce zota inwestycyjnego zwizane z kontraktami typu "futures" i "forward", powodujce przeniesienie prawa wasnoci lub roszczenia w odniesieniu do zota inwestycyjnego. Artyku 347 Pastwa czonkowskie zwalniaj usugi wiadczone przez agentw dziaajcych w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, w przypadkach gdy uczestnicz oni w dostawie zota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.

Sekcja 3 Prawo wyboru opodatkowania Artyku 348 Pastwa czonkowskie przyznaj podatnikom, ktrzy wytwarzaj zoto inwestycyjne lub przetwarzaj zoto na zoto inwestycyjne, prawo wyboru opodatkowania dostaw zota inwestycyjnego dla innego podatnika, ktre byyby w innym przypadku zwolnione na mocy art. 346. Artyku 349
81

1. Pastwa czonkowskie mog przyzna podatnikom, ktrzy w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej, zwykle dostarczaj zoto do celw przemysowych, prawo wyboru opodatkowania dostaw sztabek lub pytek zota, o ktrych mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, innemu podatnikowi, ktre byyby w innym przypadku zwolnione na mocy art. 346. 2. Pastwa czonkowskie mog ograniczy zakres prawa wyboru przewidzianego w ust. 1. Artyku 350 W przypadku gdy dostawca skorzysta z prawa wyboru opodatkowania przewidzianego w art. 348 i 349, pastwa czonkowskie przyznaj prawo wyboru opodatkowania agentowi w odniesieniu do usug, o ktrych mowa w art. 347. Artyku 351 Pastwa czonkowskie okrelaj szczegowe zasady korzystania z prawa wyboru opodatkowania przewidzianego w niniejszej sekcji i powiadamiaj o nich Komisj. Sekcja 4 Transakcje na regulowanym rynku zota Artyku 352 Kade pastwo czonkowskie moe, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, zastosowa VAT do szczeglnych transakcji dotyczcych zota inwestycyjnego, ktre maj miejsce w tym pastwie czonkowskim midzy podatnikami dziaajcymi na rynku zota regulowanym przez dane pastwo czonkowskie lub midzy takim podatnikiem a innym podatnikiem, ktry nie dziaa na tym rynku. Pastwo czonkowskie nie moe jednake opodatkowa dostaw dokonywanych na warunkach, o ktrych mowa w art. 138, ani eksportu zota inwestycyjnego. Artyku 353 Pastwa czonkowskie, ktre na mocy art. 352, opodatkowuj transakcje midzy podatnikami, ktrzy dziaaj na regulowanym rynku zota, zezwalaj, dla uproszczenia, na zawieszenie poboru podatku i zwalniaj podatnikw z wymogw ksigowych dotyczcych VAT. Sekcja 5 Szczeglne prawa i obowizki przedsibiorcw w obrocie zotem inwestycyjnym Artyku 354 W przypadku gdy pniejsza dostawa zota inwestycyjnego dokonywana przez podatnika jest zwolniona na mocy niniejszego rozdziau, podatnik ma prawo do odliczenia nastpujcych kwot: a) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu zota inwestycyjnego dostarczonego mu przez osob, ktra skorzystaa z prawa wyboru, o ktrym mowa w art. 348 i 349, lub dostarczonego mu zgodnie z sekcj 4; b) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu dostawy na jego rzecz, z tytuu dokonanego przez niego wewntrzwsplnotowego nabycia lub importu, zota innego ni zoto inwestycyjne, ktre jest nastpnie przetwarzane przez niego lub na jego rzecz na zoto inwestycyjne; c) VAT nalenego lub zapaconego z tytuu wiadczonych na jego rzecz usug polegajcych na zmianie postaci, masy lub prby zota, w tym zota inwestycyjnego. Artyku 355 Podatnicy, ktrzy wytwarzaj zoto inwestycyjne lub przetwarzaj zoto na zoto inwestycyjne, maj prawo do odliczenia VAT nalenego lub zapaconego przez nich z tytuu dostawy, wewntrzwsplnotowego nabycia lub importu towarw lub wiadczenia usug zwizanych z wytwarzaniem lub przetwarzaniem tego zota, tak jakby pniejsza dostawa zota zwolnionego na mocy art. 346 podlegaa opodatkowaniu. Artyku 356
82

1. Pastwa czonkowskie zapewniaj, e przedsibiorcy w obrocie zotem inwestycyjnym prowadz przynajmniej ksigowo obejmujc wszystkie transakcje zwizane ze zotem inwestycyjnym i przechowuj dokumenty umoliwiajce identyfikacj nabywcw uczestniczcych w tych transakcjach. Przedsibiorcy przechowuj informacje, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, przez co najmniej pi lat. 2. Pastwa czonkowskie mog zaakceptowa obowizki rwnowane na mocy rodkw przyjtych zgodnie z innymi przepisami prawodawstwa wsplnotowego, takimi jak dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie przeciwdziaania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienidzy oraz finansowania terroryzmu(18), aby speni wymogi okrelone w ust. 1. 3. Pastwa czonkowskie mog ustanowi bardziej rygorystyczne obowizki, w szczeglnoci odnonie do prowadzenia specjalnej ewidencji lub specjalnych wymogw w zakresie ksigowoci. ROZDZIA 6 Procedura szczeglna dotyczca podatnikw niemajcych siedziby, ktrzy wiadcz usugi drog elektroniczn na rzecz osb niebdcych podatnikami Sekcja 1 Przepisy oglne Artyku 357 Przepisy niniejszego rozdziau maj zastosowanie do dnia 31 grudnia 2014 r. Artyku 358 Do celw niniejszego rozdziau i bez uszczerbku dla innych przepisw prawodawstwa wsplnotowego stosuje si nastpujce definicje: (1) "podatnik niemajcy siedziby" oznacza podatnika, ktry nie posiada siedziby dziaalnoci gospodarczej ani staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium Wsplnoty i w stosunku do ktrego nie jest wymagana inna identyfikacja do celw podatkowych zgodnie z art. 214; (2) "usugi elektroniczne" i "usugi wiadczone drog elektroniczn" oznaczaj usugi, o ktrych mowa w art. 59 akapit pierwszy lit. k); (3) "pastwo czonkowskie identyfikacji" oznacza pastwo czonkowskie wybrane przez podatnika niemajcego siedziby do celw zgoszenia rozpoczcia dziaalnoci jako podatnika na terytorium Wsplnoty zgodnie z przepisami niniejszego rozdziau; (4) "pastwo czonkowskie konsumpcji" oznacza pastwo czonkowskie, ktre uznaje si za miejsce wiadczenia usug elektronicznych zgodnie z art. 58; (5) "deklaracja VAT" oznacza zestawienie zawierajce informacje konieczne do okrelenia kwoty VAT nalenego w kadym pastwie czonkowskim. Sekcja 2 Procedura szczeglna d l a usug wiadczonych drog elektroniczn Artyku 359 Pastwa czonkowskie zezwalaj kademu podatnikowi niemajcemu siedziby wiadczcemu usugi elektroniczne na rzecz osoby niebdcej podatnikiem majcej siedzib albo stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu w pastwie czonkowskim, na stosowanie niniejszej procedury szczeglnej. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich usug elektronicznych wiadczonych we Wsplnocie. Artyku 360 Podatnik niemajcy siedziby zgasza pastwu czonkowskiemu identyfikacji rozpoczcie lub zakoczenie prowadzenia dziaalnoci jako podatnika lub zmian tej dziaalnoci w takim stopniu, e nie spenia on ju warunkw niezbdnych do stosowania niniejszej procedury szczeglnej. Podatnik przekazuje tak informacj drog elektroniczn.
83

Artyku 361 1. Informacje, ktre podatnik niemajcy siedziby przedstawia pastwu czonkowskiemu identyfikacji w chwili rozpoczynania dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu zawieraj nastpujce dane: a) nazw (nazwisko); b) adres pocztowy; c) adresy elektroniczne, w tym strony internetowe; d) w stosownym przypadku krajowy numer identyfikacji podatkowej; e) owiadczenie o tym, e podatnik nie zosta zidentyfikowany do celw VAT we Wsplnocie. 2. Podatnik niemajcy siedziby powiadamia pastwo czonkowskie identyfikacji o wszelkich zmianach dotyczcych przekazanych danych. Artyku 362 Pastwo czonkowskie identyfikacji nadaje podatnikowi niemajcemu siedziby indywidualny numer identyfikacyjny VAT i powiadamia go drog elektroniczn o nadanym numerze identyfikacyjnym. Na podstawie informacji wykorzystanych do tej identyfikacji, pastwa czonkowskie konsumpcji mog stosowa wasne systemy identyfikacji. Artyku 363 Pastwo czonkowskie identyfikacji skrela podatnika niemajcego siedziby z rejestru identyfikacyjnego w nastpujcych przypadkach: a) gdy powiadamia on dane pastwo czonkowskie o zaprzestaniu wiadczenia usug elektronicznych; b) gdy mona w inny sposb stwierdzi, e jego podlegajca opodatkowaniu dziaalno zakoczya si; c) gdy podatnik nie spenia ju warunkw koniecznych do korzystania z niniejszej procedury szczeglnej; d) gdy podatnik systematycznie nie przestrzega zasad dotyczcych niniejszej procedury szczeglnej. Artyku 364 Podatnik niemajcy siedziby przekazuje drog elektroniczn pastwu czonkowskiemu identyfikacji deklaracj VAT za kady kwarta kalendarzowy, bez wzgldu na to czy usugi elektroniczne byy wiadczone, czy nie. Deklaracj VAT skada si w terminie dwudziestu dni od upywu okresu rozliczeniowego objtego dan deklaracj. Artyku 365 Deklaracja VAT zawiera numer identyfikacyjny oraz, dla kadego pastwa czonkowskiego konsumpcji, w ktrym VAT jest naleny, cakowit warto, z wyczeniem VAT, usug elektronicznych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym oraz cakowit kwot odpowiadajcego jej VAT. W deklaracji wykazuje si rwnie obowizujce stawki VAT i cakowit kwot nalenego VAT. Artyku 366 1. Deklaracja VAT sporzdzana jest w euro. Pastwa czonkowskie, ktre nie przyjy euro, mog wymaga sporzdzenia deklaracji VAT w swoich walutach krajowych. Jeeli wiadczone usugi zostay rozliczone w innych walutach, do celw wypenienia deklaracji VAT podatnik niemajcy siedziby stosuje kurs wymiany obowizujcy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 2. Przeliczenia dokonuje si poprzez zastosowanie kursw wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny na dany dzie lub, jeeli w tym dniu kurs wymiany nie zosta opublikowany, poprzez zastosowanie kursu wymiany opublikowanego nastpnego dnia.
84

Artyku 367 Podatnik niemajcy siedziby dokonuje patnoci VAT w chwili skadania deklaracji VAT. Patnoci dokonuje si na rachunek bankowy prowadzony w euro wskazany przez pastwo czonkowskie identyfikacji. Pastwa czonkowskie, ktre nie przyjy euro, mog wymaga, aby patnoci byy dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w ich wasnej walucie. Artyku 368 Podatnik niemajcy siedziby korzystajcy z niniejszej procedury szczeglnej nie moe odlicza VAT na podstawie art. 168 niniejszej dyrektywy. Niezalenie od art. 1 ust. 1 dyrektywy 86/ 560/EWG podatnik ten otrzymuje zwrot zgodnie ze wspomnian dyrektyw. Art. 2 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ust. 2 dyrektywy 86/560/EWG nie maj zastosowania do zwrotw dotyczcych usug elektronicznych objtych niniejsz procedur szczegln. Artyku 369 1. Podatnik niemajcy siedziby prowadzi ewidencj transakcji objtych niniejsz procedur szczegln. Ewidencja ta musi by wystarczajco szczegowa, aby umoliwi organom podatkowym pastwa czonkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidowoci deklaracji VAT. 2. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1, musi zosta udostpniona drog elektroniczn pastwu czonkowskiemu identyfikacji i pastwu czonkowskiemu konsumpcji na ich wniosek. Ewidencja ta musi by przechowywana przez okres dziesiciu lat poczwszy od koca roku, w ktrym dokonano transakcji. TYTU XIII ODSTPSTWA ROZDZIA 1 Odstpstwa majce zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisw ostatecznych Sekcja 1 Odstpstwa dla pastw nalecych do Wsplnoty w dniu 1 stycznia 1978 r. Artyku 370 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1978 r. opodatkowyway transakcje, ktrych wykaz znajduje si w zaczniku X cz A, mog utrzyma opodatkowanie tych transakcji. Artyku 371 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1978 r. zwalniay transakcje, ktrych wykaz znajduje si w zaczniku X cz B, mog utrzyma zwolnienia dla tych transakcji na warunkach obowizujcych w kadym z tych pastw czonkowskich w tym dniu. Artyku 372 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1978 r. stosoway przepisy stanowice odstpstwo od zasady natychmiastowego odliczenia przewidzianego w art. 179 akapit pierwszy, mog utrzyma te przepisy. Artyku 373 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1978 r. stosoway przepisy stanowice odstpstwo od art. 28 lub art. 79 akapit pierwszy lit. c), mog utrzyma te przepisy. Artyku 374 W drodze odstpstwa od art. 169 i 309, pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1978 r. stosoway zwolnienie bez prawa do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do usug wiadczonych przez biura podry, o ktrych mowa w art. 309, mog utrzyma zwolnienie dla tych usug. Odstpstwo to ma rwnie zastosowanie do biur podry, ktre dziaaj w imieniu i na rzecz turysty.
85

Sekcja 2 Odst pstwa d l a pastw, k tre przys t p i y do Wsplnoty po 1stycznia 1978 r. Artyku 375 Grecja moe utrzyma zwolnienie w odniesieniu do transakcji wymienionych w zaczniku X cz B pkt 2, 8, 9, 11 i 12, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu 1 stycznia 1987 r. Artyku 376 Hiszpania moe utrzyma zwolnienie w odniesieniu do usug wiadczonych przez twrcw wymienionych w zaczniku X, cz B pkt 2 i do transakcji wymienionych w zaczniku X cz B pkt 11 i 12, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu 1 stycznia 1993 r. Artyku 377 Portugalia moe utrzyma zwolnienie w odniesieniu do transakcji wymienionych w zaczniku X, cz B pkt 2, 4, 7, 9, 10 i 13, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu 1 stycznia 1989 r. Artyku 378 1. Austria moe utrzyma opodatkowanie transakcji wymienionych w zaczniku X cz A pkt 2. 2. Tak dugo jak takie same zwolnienia bd stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 1994 r., Austria moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienia dla nastpujcych transakcji: a) transakcji wymienionych w zaczniku X cz B pkt 5 i 9; b) z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie, wszystkich etapw przewozw midzynarodowych osb drog powietrzn, morsk lub rdldow, z wyczeniem przewozu osb na Jeziorze Bodeskim. Artyku 379 1. Finlandia moe utrzyma opodatkowanie transakcji wymienionych w zaczniku X cz A pkt 2, tak dugo jak takie same transakcje bd opodatkowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 1994 r. 2. Finlandia moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienia w odniesieniu do usug wiadczonych przez twrcw, artystw i wykonawcw wymienionych w zaczniku X cz B pkt 2, a take w odniesieniu do transakcji wymienionych w zaczniku X cz B pkt 1, 9 i 10, tak dugo jak takie same zwolnienia bd stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 1994 r. Artyku 380 Szwecja moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienia w odniesieniu do usug wiadczonych przez twrcw, artystw i wykonawcw wymienionych w zaczniku X cz B pkt 2, a take w odniesieniu do transakcji wymienionych w zaczniku X cz B pkt 1, 9 i 10, tak dugo jak takie same zwolnienia bd stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 1994 r. Artyku 381 Republika Czeska moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 382
86

Estonia moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 383 Cypr moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie dla nastpujcych transakcji: a) dostaw terenw budowlanych, o ktrych mowa w zaczniku X cz B pkt 9, do 31 grudnia 2007 r.; b) midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 384 Tak dugo jak takie same zwolnienia bd stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r., otwa moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienia w odniesieniu do nastpujcych transakcji: a) usug wiadczonych przez twrcw, artystw i wykonawcw okrelonych w zaczniku X cz B pkt 2; b) midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10. Artyku 385 Litwa moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 386 Wgry mog, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb okrelonego w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 387 Tak dugo jak takie same zwolnienia bd stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r., Malta moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienia w odniesieniu do nastpujcych transakcji: a) bez prawa do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie, dostaw wody przez podmiot prawa publicznego, okrelonych w zaczniku X cz B pkt 8; b) bez prawa do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie, dostaw budynkw i terenw budowlanych, okrelonych w zaczniku X cz B pkt 9; c) z prawem do odliczenia VAT zapaconego na poprzednim etapie, wewntrznego przewozu osb, midzynarodowego przewozu osb i krajowego przewozu osb drog morsk midzy wyspami, okrelonych w zaczniku X cz B pkt 10. Artyku 388 Polska moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb, o ktrym mowa w
87

zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 389 Sowenia moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb, o ktrym mowa w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 390 Sowacja moe, na warunkach obowizujcych w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb, o ktrym mowa w zaczniku X cz B pkt 10, tak dugo jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. Artyku 390a Bugaria moe, zgodnie z warunkami obowizujcymi w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb, o ktrym mowa w zaczniku X cz B pkt 10), tak dugo, jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 2006 r. Artyku 390b Rumunia moe, zgodnie z warunkami obowizujcymi w tym pastwie czonkowskim w dniu jego przystpienia, utrzyma zwolnienie w odniesieniu do midzynarodowego przewozu osb, o ktrym mowa w zaczniku X cz B pkt 10), tak dugo, jak takie samo zwolnienie bdzie stosowane w jednym z pastw czonkowskich nalecych do Wsplnoty w dniu 31 grudnia 2006 r. Sekcja 3 Przepisy wsplne dla sekcji 1 i 2 Artyku 391 Pastwa czonkowskie, ktre stosuj zwolnienia w odniesieniu do transakcji, o ktrych mowa w art. 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b, mog przyzna podatnikom prawo wyboru opodatkowania tych transakcji. Artyku 392 Pastwa czonkowskie mog postanowi, e w odniesieniu do dostaw budynkw i terenw budowlanych zakupionych w celu odsprzeday przez podatnika, ktry nie mia prawa do odliczenia VAT przy nabyciu, podstaw opodatkowania stanowi rnica midzy cen sprzeday a cen nabycia. Artyku 393 1. Z myl o uatwieniu przejcia do przepisw ostatecznych, o ktrych mowa w art. 402, na podstawie sprawozdania Komisji, Rada dokonuje przegldu sytuacji w zakresie odstpstw przewidzianych w sekcjach 1 i 2 oraz, stanowic zgodnie z art. 93 traktatu, podejmuje decyzj o ewentualnym zniesieniu niektrych lub wszystkich tych odstpstw. 2. Po wprowadzeniu przepisw ostatecznych, przewz osb bdzie opodatkowany w pastwie czonkowskim rozpoczcia przewozu odnonie do etapu podry odbywajcego si na terytorium Wsplnoty, na warunkach, ktre zostan okrelone przez Rad stanowic zgodnie z art. 93 traktatu. ROZDZIA 2 Odstpstwa przyznawane w drodze upowanienia Sekcja 1
88

rodki upraszczajce i zapobiegajce uchylaniu si od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania Artyku 394 Pastwa czonkowskie, ktre w dniu 1 stycznia 1977 r. stosoway szczeglne rodki, aby upraszcza procedur poboru VAT lub zapobiega niektrym formom uchylania si od opodatkowania lub unikania opodatkowania, mog je utrzyma, pod warunkiem e poinformoway Komisj o tych rodkach przed dniem 1 stycznia 1978 r., oraz z zastrzeeniem e te rodki upraszczajce s zgodne z kryterium okrelonym w art. 395 ust. 1 akapit drugi. Artyku 395 1. Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada moe upowani kade pastwo czonkowskie do wprowadzenia szczeglnych rodkw stanowicych odstpstwo od przepisw niniejszej dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektrym formom uchylania si od opodatkowania lub unikania opodatkowania. rodki zmierzajce do uproszczenia procedury poboru VAT nie mog wpywa, chyba e w nieznacznym stopniu, na ogln kwot wpyww z podatkw pastwa czonkowskiego pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji. 2. Pastwo czonkowskie, ktre pragnie wprowadzi rodki, o ktrych mowa w ust. 1, kieruje do Komisji wniosek i przekazuje jej wszelkie niezbdne informacje. Jeeli Komisja uzna, e nie posiada wszystkich niezbdnych informacji, kontaktuje si ona z zainteresowanym pastwem czonkowskim w terminie dwch miesicy od daty otrzymania wniosku i precyzuje, jakie dodatkowe informacje s wymagane. Kiedy Komisja posiada ju wszystkie informacje, ktre uzna za niezbdne do rozpatrzenia wniosku, w terminie jednego miesica powiadamia o tym wnioskujce pastwo czonkowskie i przekazuje wniosek w oryginalnej wersji jzykowej pozostaym pastwom czonkowskim. 3. W terminie trzech miesicy od przesania powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia Radzie stosowny wniosek lub, jeeli wniosek o odstpstwo budzi jej zastrzeenia, komunikat przedstawiajcy te zastrzeenia. 4. W kadych okolicznociach, procedura ustalona w ust. 2 i 3 zostaje zakoczona w terminie omiu miesicy od daty otrzymania wniosku przez Komisj. Sekcja 2 Umowy midzynarodowe Artyku 396 1. Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada moe upowani kade pastwo czonkowskie do zawarcia z pastwem trzecim lub instytucj midzynarodow umowy, ktra moe zawiera odstpstwa od niniejszej dyrektywy. 2. Pastwo czonkowskie pragnce zawrze umow, o ktrej mowa w ust. 1, kieruje do Komisji wniosek i przekazuje jej wszelkie niezbdne informacje. Jeeli Komisja uzna, e nie posiada wszystkich niezbdnych informacji, kontaktuje si ona z zainteresowanym pastwem czonkowskim w terminie dwch miesicy od daty otrzymania wniosku i precyzuje, jakie dodatkowe informacje s wymagane. Kiedy Komisja posiada ju wszystkie informacje, ktre uzna za niezbdne do rozpatrzenia wniosku, w terminie jednego miesica powiadamia o tym wnioskujce pastwo czonkowskie i przekazuje wniosek w oryginalnej wersji jzykowej pozostaym pastwom czonkowskim. 3. W terminie trzech miesicy od przesania powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 2 akapit drugi, Komisja przedstawia Radzie stosowny wniosek lub, jeeli wniosek o odstpstwo budzi jej zastrzeenia, komunikat przedstawiajcy te zastrzeenia. 4. W kadych okolicznociach, procedura ustalona w ust. 2 i 3 zostaje zakoczona w terminie omiu miesicy od daty otrzymania wniosku przez Komisj. TYTU XIV
89

PRZEPISY RNE ROZDZIA 1 rodki wykonawcze Artyku 397 Stanowic jednomylnie na wniosek Komisji, Rada przyjmuje rodki niezbdne do wykonania niniejszej dyrektywy. ROZDZIA 2 Komitet ds. VAT Artyku 398 1. Ustanawia si komitet doradczy ds. podatku od wartoci dodanej zwany "Komitetem ds. VAT". 2. W skad Komitetu ds. VAT wchodz przedstawiciele pastw czonkowskich i Komisji. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Obsug sekretariatu komitetu zapewniaj suby Komisji. 3. Komitet ds. VAT przyjmuje swj regulamin. 4. Poza kwestiami bdcymi przedmiotem konsultacji na mocy niniejszej dyrektywy, Komitet ds. VAT analizuje kwestie podnoszone przez przewodniczcego, z jego wasnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela pastwa czonkowskiego, a dotyczce stosowania wsplnotowych przepisw dotyczcych VAT. ROZDZIA 3 Kurs wymiany Artyku 399 Bez uszczerbku dla innych przepisw szczeglnych, rwnowarto w walutach krajowych kwot wyraonych w euro przewidzianych w niniejszej dyrektywie, jest okrelana wedug kursu wymiany euro obowizujcego w dniu 1 stycznia 1999 r. Pastwa czonkowskie, ktre przystpiy do Unii Europejskiej po tej dacie i nie przyjy euro jako jednej waluty stosuj kurs wymiany euro obowizujcy w dniu ich przystpienia. Artyku 400 Przy przeliczaniu na waluty krajowe kwot, o ktrych mowa w art. 399, pastwa czonkowskie mog zaokrgla otrzymane kwoty do 10 % w gr lub w d. ROZDZIA 4 Inne podatki, ca i nalenoci Artyku 401 Bez uszczerbku dla innych przepisw prawa wsplnotowego, niniejsza dyrektywa nie uniemoliwia adnemu pastwu czonkowskiemu utrzymywania lub wprowadzania podatkw od umw ubezpieczeniowych, podatkw od gier i zakadw, podatkw akcyzowych, opat skarbowych lub, w ujciu bardziej oglnym, wszelkich podatkw, ce i nalenoci, ktre nie maj charakteru podatkw obrotowych, pod warunkiem e pobr tych podatkw, ce i nalenoci nie wie si w wymianie handlowej midzy pastwami czonkowskimi z formalnociami przy przekraczaniu granic. TYTU XV PRZEPISY KOCOWE ROZDZIA 1 Przepisy przejciowe w zakresie opodatkowania wymiany handlowej midzy pastwami czonkowskimi Artyku 402 1. Przepisy w zakresie opodatkowania wymiany handlowej midzy pastwami czonkowskimi przewidziane w niniejszej dyrektywie maj charakter przejciowy i zostan zastpione przepisami ostatecznymi opartymi, co do zasady, na opodatkowaniu dostaw towarw i wiadczenia usug w pastwie czonkowskim pochodzenia.
90

2. Po przeanalizowaniu sprawozdania, o ktrym mowa w art. 404, i stwierdzeniu, e zostay spenione warunki umoliwiajce przejcie do przepisw ostatecznych, Rada przyjmuje, stanowic zgodnie z art. 93 traktatu, przepisy niezbdne do wprowadzenia w ycie i stosowania przepisw ostatecznych. Artyku 403 Stanowic zgodnie z art. 93 traktatu, Rada przyjmuje stosowne dyrektywy w celu uzupenienia wsplnego systemu VAT, a w szczeglnoci w celu stopniowego ograniczenia lub zlikwidowania odstpstw od tego systemu. Artyku 404 Co cztery lata poczwszy od przyjcia niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie informacji przekazanych przez pastwa czonkowskie, sprawozdanie na temat funkcjonowania wsplnego systemu VAT w pastwach czonkowskich, a w szczeglnoci na temat funkcjonowania przepisw przejciowych dotyczcych opodatkowania wymiany handlowej midzy pastwami czonkowskimi; sprawozdaniu temu towarzysz, w stosownym przypadku, wnioski dotyczce przepisw ostatecznych. ROZDZIA rodki przejciowe majce zastosowanie w kontekcie przystpienia do Unii Europejskiej Artyku 405 Do celw niniejszego rozdziau stosuje si nastpujce definicje: (1) "Wsplnota" oznacza terytorium Wsplnoty, okrelone w art. 5 pkt 1, przed przystpieniem nowych pastw czonkowskich; (2) "nowe pastwa czonkowskie" oznaczaj terytorium pastw czonkowskich, ktre przystpiy do Unii Europejskiej po 1 stycznia 1995 r. okrelone dla kadego z tych pastw czonkowskich w art. 5 pkt 2; (3) "rozszerzona Wsplnota" oznacza terytorium Wsplnoty, okrelone w art. 5 pkt 1, po przystpieniu nowych pastw czonkowskich. Artyku 406 Przepisy obowizujce w chwili, gdy towary zostay objte procedur odprawy czasowej z cakowitym zwolnieniem z nalenoci celnych przywozowych albo jedn z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, albo procedur lub sytuacj podobn do jednej z tych procedur lub sytuacji w jednym z nowych pastw czonkowskich, maj nadal zastosowanie do momentu, w ktrym towary te przestan by objte tymi procedurami lub sytuacjami po dniu przystpienia, w przypadku spenienia nastpujcych warunkw: a) towary zostay wprowadzone na terytorium Wsplnoty lub na terytorium jednego z nowych pastw czonkowskich przed dniem przystpienia; b) od czasu ich wprowadzenia na terytorium Wsplnoty lub na terytorium jednego z nowych pastw czonkowskich, towary te byy objte tymi procedurami lub sytuacjami; c) towary te nie przestay by objte tymi procedurami lub sytuacjami przed dniem przystpienia. Artyku 407 Przepisy obowizujce w chwili, gdy towary zostay objte procedur tranzytu celnego nadal maj zastosowanie do momentu, w ktrym towary te przestan by objte t procedur po dniu przystpienia, w przypadku spenienia nastpujcych warunkw: a) towary te zostay objte procedur tranzytu celnego przed dniem przystpienia; b) towary te nie przestay by objte t procedur przed dniem przystpienia. Artyku 408 1. Za import towarw w przypadku gdy wykazano, e towary te znajdoway si w swobodnym obrocie w jednym z nowych pastw czonkowskich lub we Wsplnocie uznaje si nastpujce przypadki:
91

a) usunicie danego towaru, take w sposb niezgodny z przepisami, spod procedury odprawy czasowej, ktr towar zosta objty przed dniem przystpieniem na warunkach przewidzianych w art. 406; b) usunicie danego towaru, take w sposb niezgodny z przepisami, spod jednej z procedur lub sytuacji, o ktrych mowa w art. 156, albo spod procedury podobnej do jednej z tych procedur lub sytuacji, ktrymi towar zosta objty przed dniem przystpienia na warunkach przewidzianych w art. 406; c) zakoczenie jednej z procedur, o ktrych mowa w art. 407, rozpocztej przed dniem przystpienia na terytorium jednego z nowych pastw czonkowskich, do celw odpatnej dostawy towarw dokonanej przed t dat na terytorium tego pastwa czonkowskiego przez podatnika dziaajcego w takim charakterze; d) wszelkie nieprawidowoci lub naruszenia, ktre miay miejsce w trakcie procedury tranzytu celnego rozpocztej na warunkach, o ktrych mowa w lit. c). 2. Poza przypadkiem, o ktrym mowa w ust. 1, za import towarw uznaje si wykorzystanie, po dniu przystpienia, na terytorium pastwa czonkowskiego, przez podatnika lub osob niebdc podatnikiem, towarw, ktre zostay mu dostarczone przed dniem przystpienia na terytorium Wsplnoty lub jednego z nowych pastw czonkowskich, w przypadku spenienia nastpujcych warunkw: a) dostawa tych towarw zostaa zwolniona lub moga korzysta ze zwolnienia na mocy art. 146 ust. 1 lit. a) i b) lub na podstawie podobnego przepisu w nowych pastwach czonkowskich; b) towary te nie byy importowane do jednego z nowych pastw czonkowskich ani do Wsplnoty przed dniem przystpienia. Artyku 409 W przypadkach, o ktrych mowa w art. 408 ust. 1, miejscem importu w rozumieniu art. 61 jest pastwo czonkowskie, na terytorium ktrego towar przestaje by objty procedur lub sytuacj, ktr by objty przed dniem przystpienia. Artyku 410 1. W drodze odstpstwa od art. 71 import towaru w rozumieniu art. 408 jest dokonany bez wystpienia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego, jeeli speniono jeden z nastpujcych warunkw: a) importowany towar jest wysyany lub transportowany poza rozszerzon Wsplnot; b) importowany towar w rozumieniu art. 408 ust. 1 lit. a) nie jest rodkiem transportu i jest wysyany z powrotem lub transportowany do pastwa czonkowskiego, z ktrego zosta eksportowany i do osoby, ktra go eksportowaa; c) importowany towar w rozumieniu art. 408 ust. 1 lit. a) jest rodkiem transportu, ktry zosta nabyty lub by importowany przed dniem przystpienia zgodnie z oglnymi warunkami opodatkowania obowizujcymi na rynku wewntrznym w jednym z nowych pastw czonkowskich lub w jednym z pastw czonkowskich Wsplnoty lub ktry nie korzysta, z tytuu jego eksportu, ze zwolnienia z VAT ani ze zwrotu VAT. 2. Warunek, o ktrym mowa w ust. 1 lit. c), uznaje si za speniony w nastpujcych przypadkach: a) gdy okres, ktry upyn pomidzy dat pierwszego oddania rodka transportu do uytku a dat przystpienia do Unii Europejskiej wynosi ponad osiem lat; b) gdy kwota podatku nalenego z tytuu importu jest nieznaczna. ROZDZIA 3 Transpozycja i wejcie w ycie Artyku 411 1. Dyrektywa 67/227/EWG i dyrektywa 77/388/EWG zostaj uchylone bez uszczerbku dla obowizkw pastw czonkowskich dotyczcych okrelonych w zaczniku XI cz B terminw transpozycji do prawa krajowego i wykonania powyszych dyrektyw.
92

2. Odesania do uchylonych dyrektyw s uznawane za odesania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabel zbienoci znajdujc si w zaczniku XII. Artyku 412 1. Pastwa czonkowskie wprowadzaj w ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbdne do wykonania art. 2 ust. 3, art. 44, art. 59 ust. 1, art. 399 i zacznika III pkt 18 ze skutkiem od 1 stycznia 2008 r. Pastwa czonkowskie niezwocznie przekazuj Komisji tekst tych przepisw oraz tabel korelacji midzy tymi przepisami a niniejsz dyrektyw. Przepisy przyjte przez pastwa czonkowskie zawieraj odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzdowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okrelane s przez pastwa czonkowskie. 2. Pastwa czonkowskie przedstawiaj Komisji teksty najwaniejszych przepisw prawa krajowego, ktre przyjmuj w dziedzinie objtej niniejsz dyrektyw. Artyku 413 Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie 1 stycznia 2007 r. Artyku 414 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pastw czonkowskich. Sporzdzono w Brukseli, 28 listopada 2006 r.

93