You are on page 1of 51

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Charles Fitch

INSPIRED BOOKS

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Wstp
Jezus Chrystus, ktrego nie widziawszy, miuj; ktrego teraz nie widzc, wszake We wierzc, wesel si radoci niewymown i chwalebn (I Piotra 1:8), niedawno wywiza si wobec mnie, cakowicie na to nie zasugujcego, ze Swojego wasnego zapewnienia: Kto Mnie miuje, tego te bdzie miowa Ojciec i Ja miowa go bd, i objawi mu samego Siebie (Jan 14:21). Uwaam, e byoby to z mojej strony nikczemnoci, gdybym nie wyzna, e dziki Swojej zdumiewajcej askawoci mj Odkupiciel pozwoli mi cieszy si obfitymi objawami Swojej mioci. Mwi to na Jego chwa. On pouczy mnie, abym nie troszczy si o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w baganiach z dzikczynieniem powierza moje proby Bogu. A pokj Boy, ktry przewysza wszelki rozum, strzee mojego serca i myli w Chrystusie Jezusie (Filip. 4:6,7). Z obfitoci serca mwi moje usta (uk. 6:45). Tym, ktrzy towarzysz mi w subie kaznodziejskiej daem do zrozumienia, e stanowi to moj wiar, i Bg stworzy we mnie czyste serce, a ducha prawego odnowi we mnie (Psalm 51:12); e da mi pozna bogo czystego serca (Mat. 5:8). Niektrzy uwaali, e przynosz obce rzeczy do ich uszu (Dz. Ap. 17:20), i taka rozesza si pogoska. Na ostatnim zebraniu Prezbiterium bracia z cakowit susznoci i najwiksz uprzejmoci poprosili mnie, abym opowiedzia im jaka jest ta nowa nauka. Krtko wypowiedziaem si odnonie do mojego nastawienia i pogldw, a take, na ile byem w stanie, odpowiedziaem na kilka pyta. Nastpnie Prezbiterium, w moim przeczuciu z cakowit susznoci, wyznaczyo komitet w celu dalszego naradzania si ze mn na ten temat. Wszystko to w peni pochwalam. Wkrtce po tym otrzymaem list od jednego z nalecych do owego komitetu, w ktrym w uprzejmy i chrystiaski sposb postawi nastpujce pytania oraz poprosi o odpowied: 1. Czy wierzysz, e Biblia uczy, i ludzie s w tym yciu doskonali w witoci? (Nie pytam o wicej, ni tak albo nie). 2. Czyj przypadek albo charakter by w historii biblijnej bez grzechu, poza Chrystusem? (Podaj jedynie imiona). 3. Ilu spord wszystkich mczennikw, ktrych yciorysy przetrway do naszych czasw, uwaasz za doskonaych? 4. Czy w wspczesnych czasach nie jest to ewidentne, e najlepsi z ludzi s mniej lub wicej grzeszni, i czy nie uwaaj oni siebie za takich?

Wstp

5. Czy nalecy do krgu Twoich znajomych, ktrzy przypisuj sobie doskonao, prezentuj si na og tak dobrze jak ci, ktrzy zawsze trwaj w bojani? 6. Czy ci wok ciebie, ktrzy sobie to przypisuj, s agodniejsi i bardziej podobni niebu od innych? 7. Czy perfekcjonici nie popadaj bardzo czsto w jak oczywist niekonsekwencj? 8. Czy wyznajesz wiar, e jeste w ogle bez grzechu w mylach, pragnieniach, sowach, uczynkach, przywarach? 9. Czy postanowie publicznie naucza oraz broni stanowiska, e istniej wrd nas ludzie, ktrzy s bez grzechu? Obraem t drog otwarcia si przed moimi brami i wiatem, gdy uwaam, e jest ona pod kadym wzgldem najatwiejsza i najlepsza. Wielce ciesz si z danej mi sposobnoci wiadczenia innym o bogactwie chway tej tajemnicy, ktr jest Chrystus we mnie, nadzieja chway (Kol. 1:27). Dziki Boej asce pragn by ywym listem, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi (II Kor. 3:2). Jest to moj modlitw, aby Bg uzdolni innych, tak jak uzdolni mnie, by mwili: Oto Bg zbawienie moje, ufa bd, a nie ulkn si; albowiem Pan, Bg mj, jest moc moj, i pieni moj, i zbawieniem moim (Izaj. 12:2-4). Niech ci, ktrych odkupi Pan, nawrc si i przyjd do Syjonu z piewaniem, a wesele wieczne niech bdzie nad gow ich; wesela i radoci niech dostpi, a niech uciecze smutek i wzdychanie (Izaj. 51:11). Wtedy wesele Paskie bdzie nasz si (Neh. 8:10). C.F. * * *

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Pogldy na uwicenie
Newark, 25 listopada 1839 roku

Drogi bracie: Stosownie do Twojego yczenia, a mojej obietnicy, sprbuj obecnie w bojani Boej i poczuciu mojej odpowiedzialnoci przed Nim caociowo poda Tobie moje pogldy, dotyczce punktw objtych pytaniami, ktre mi postawie. Mam nadziej, e nie poczytasz tego w adnym sensie za niewaciwe, e zamiast zwykego, kategorycznego odpowiedzenia na Twoje pytania, podam Tobie moje pogldy na cay temat szerzej. Nadaj obranej przeze mnie drodze pierwszestwo, poniewa pragn da Tobie nieco szersze spojrzenie na ten przedmiot, tak jak rozpociera si ono przed moim wasnym umysem. Ponadto uwaam, e przedmiot ten jest zbyt wany, a wchodzce w gr korzyci zbyt doniose, aby rozprawia si z nimi tak skrtowo. Nie pragn niczego ukrywa ani unika, co ty lub Prezbiterium moglibycie chcie pozna w sprawie moich pogldw. Mam zamiar w miar moich moliwoci by dokadnym i precyzyjnym. Jednak obawiam si, e mgbym wiele ucierpie z powodu bdnego zrozumienia innych, dotyczcego moich wrae o prawdzie, gdybym mia nie uczyni czego wicej od tego, co proponujesz w Twoim licie. Pozwl mi przeto otworzy Tobie cae moje serce, jak winien postpi chrystiaski brat, a uczyniwszy to, z najwikszym weselem i radoci pozostawi ten przypadek Temu, na ktrego nauczyem si skada wszelkie moje troski (I Piotra 5:7), i czyjego chwaa jest jedynym celem, dla ktrego pragn y. Teraz, gdy pisz, zdaj si na Jego przewodnictwo, ktry to powiedzia: Dam ci rozum, i naucz ci drogi, po ktrej masz chodzi; dam ci rad, obrciwszy na ci oko Moje (Psalm 32:8); i ktry si nam sta mdroci od Boga, i sprawiedliwoci, i uwiceniem i odkupieniem (I Kor. 1:30); i ktry rzek: Jeli komu z was brak mdroci, niech prosi Boga, ktry wszystkich obdarza chtnie i bez wypominania, a bdzie mu dana (Jak. 1:5). Podam Tobie takie pogldy na prawd, i tylko takie, z jakimi pragn spotka si w wielkim i strasznym dniu rozrachunku. Podam je rwnie, o ile moliwe, jzykiem Pisma witego, aby mona byo dostrzec, na czym opieram moj wiar, i czy przekrcam Sowo Boe, czy te nie. Pozwl mi wobec tego rozpocz przez powiedzenie, e w moim naturalnym stanie uwaam siebie za przestpc najwitszego i najsprawiedliwszego prawa Boego za tak winnego, e zasuguj na kar: Wieczne zatracenie od oblicznoci Paskiej i od chway mocy Je4

Pogldy na uwicenie

go (I Tesal. 1:9). Uwaam siebie rwnie za zupenie niezdolnego do dokonania najmniejszego pojednania za jeden ze wszystkich dziesitek tysicy moich grzechw ani te znalezienia za niego najmniejszego usprawiedliwienia lub wymwki. Oto trwam w sobie i musz zawsze trwa przed wszechwiatem jako bezradny skazaniec, bezpowrotnie przeznaczony na potpienie pieka. Lecz w ewangelii dowiaduj si, e Pan Jezus Chrystus zadouczyni Boej sprawiedliwoci za moje grzechy swoj pojednawcz ofiar i w ten sposb otworzy drog, za pomoc ktrej moe by uniknita kara za nie, pod warunkiem, e posiadam to uwicenie, bez ktrego nikt nie ujrzy Pana (Hebr. 12:14). Ponad wszystko absorbujce mnie pytanie, jeeli chodzi o moje wieczne korzyci, brzmi wobec tego: Jak stan si posuszny temu wzniosemu przykazaniu najwyszego Boga: witymi bdcie, bo Ja jestem wity! (I Piotra 1:16; III Moj. 11:44)? Nie mam, nie mog i nie powinienem mie adnej nadziei zamieszkiwania tam, gdzie zamieszkuje Bg e bd na zawsze obiektem Jego mioci i uczestnikiem wiecznego szczcia, ktrego jedynie On jest w stanie udzieli o ile nie bd mia charakteru zupenie upodobnionego do Jego charakteru; o ile penym i niepodzielnym sercem nie bd miowa tego, co On miuje, a nienawidzi tego, co On nienawidzi, i to wszystkiego, co On nienawidzi nienawici pen, cakowit, jednolit i nieustajc, podobn do Jego wasnej. Nie mie by we mnie zbliania si do jakiejkolwiek myli lub uczucia, ktre nie znajduje si w doskonaej, nie poowicznej i radosnej zgodzie ze wszystkim, czym jest Bg i wszystkim, co On czyni. To musi by moim charakterem, w przeciwnym razie nigdy nie ujrz Boego oblicza w pokoju. Lecz jak wejd w posiadanie takiego charakteru? Kade uczucie mojego serca, w moim naturalnym stanie, jest zupenym przeciwstawieniem Boga znajduje si we mnie zamys ciaa, ktry jest Mu wrogi. Jake ta nienawi zostanie doprowadzona do ustpienia miejsca uwielbiajcej i zachwyconej mioci? Z natury znajduj si we mnie wszelkie pierwiastki pieka. Rozpalone dotykiem zasuonego gniewu Boego, bd pony ogniem nie do ugaszenia. Jak mam wic posi natur przystosowan do nieba? Uznaj mj cakowity obowizek natychmiastowego pooenia kresu nienawidzeniu Boga i niezwocznego umiowania Go na zawsze penym i niepodzielnym sercem. Wiem tedy, e nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobr wol, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czyni dobrego, ktre chc, tylko ze, ktrego nie chc, to czyni. Znajduj tedy w sobie zakon, e gdy chc czyni dobrze, trzyma si mnie ze. Bo wedug czowieka wewntrznego mam upodobanie w zakonie Boym. A w czonkach swoich dostrzegam inny zakon, ktry walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mj rozum i bierze mnie w nie5

Grzech nad wami panowa nie bdzie

wol zakonu grzechu, ktry jest w czonkach moich. Ndzny ja czowiek! Kt mnie wybawi z tego ciaa mierci? (Rzym. 7:18-24). To jest mj przypadek. Chrystus umar za moje grzechy. Boy rzd jest gotowy, aby mnie uwolni ale kto zbawi mnie od serca zego i niewiernego, ktre by odstpowao od Boga ywego? (Hebr. 3:12). Z takim sercem, znajdujcym si pod wpywem pokus diaba i powabu grzesznego wiata, bd na pewno tak samo (pozostawiony samemu sobie, abym) wiecznie grzeszy, jak Szatan, a take musia zamieszka z nim na zawsze. Tym, kogo wobec tego potrzebuj, kogo niezmiernie gonym i gorzkim woaniem domaga si moja upada natura, jest Zbawiciel od grzechu. Na nic mi si to nie zda, e Chrystus pojedna moje grzechy, jeli nastpnie zostan oddany moim wasnym moliwociom. Z powodu podstpu tego bystrego kusiciela, ktry chodzi wokoo jak lew ryczcy, aby mnie pochon (I Piotra 5:8), upady wite istoty, a moje ze serce na pewno uczyni mnie atw zdobycz. O ile nie bd potrafi znale Zbawiciela od grzechu, jestem na wieki potpiony. Sam nigdy nie wybawi siebie od grzechu. Moi duchowi wrogowie s gotowi, aby mnie pochon, a moje wasne ze serce chce pchn mnie w paszcz lwa w szeroko otwart czelu pieka. Pomocy! pomocy! pomocy! Oto woanie, ktre pochodzi z gbi mojej duszy. Czy w Boym wszechwiecie istnieje jakikolwiek sposb na zbawienie biednego, zgubionego grzesznika z jego wasnej mioci do grzechu? Czy istnieje jakikolwiek sposb na oczyszczenie jego splugawionego serca i wypenienie go witoci czyst, doskona, trwajc witoci, bez ktrej nie bdzie mg on by przyjty do nieba? Z tym zapytaniem, mj drogi bracie, przystpuj do Biblii. Czy Bg objawi co takiego, jak drog zbawienia od grzechu? Jeli takie zbawienie mona gdziekolwiek odnale, musi to by w Biblii, a jeli nie bd mg go w niej odnale, to wwczas zniknie kady promie wiata z horyzontu mojej duszy i ogarnie mnie wieczna noc rozpaczy. Wprawdzie mwi mi si, e mog by zbawiony od grzechu przy mierci, lecz to stanowi nadziej uniwersalisty. By moe usysz, e uniwersalista nigdy nie narodzi si na nowo, i e ten, kto zosta nowonarodzony na pewno zostanie zbawiony od grzechu, gdy bdzie opuszcza wiat; ale ja nie znam nic, na czym mgbym bezpiecznie oprze wiar, e mier naley traktowa jako rodek, albo czas uwicenia. Wierz, e na ktrymkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam zostanie (Kazn. Sal. 11:3), e niemasz adnej pracy, ani myli, ani umiejtnoci, ani mdroci w grobie, do ktrego ty idziesz (Kazn. Sal. 9:10); i e jeli kto opuszcza wiat w swoich grzechach, na zawsze pozostaje grzesznikiem. Wierz, e to jest moja jedyna prba, e musz by zbawiony od grzechu, w przeciwnym razie nigdy nie ujrz Boego obli6

Pogldy na uwicenie

cza w pokoju. Dlatego te wierz, e moje wieczne korzyci opieraj si o t kwesti, czy Bg zatroszczy si o moje zbawienie od grzechu, zanim opuszcz ten wiat. Aby zapobiec wszelkim nieporozumieniom, chc tutaj powiedzie, e jestem daleki od wierzenia, e odrodzony czowiek z pozostaociami grzechu jest w tym samym stanie, co uniwersalista, ktry nigdy nie zosta odnowiony; niemniej jednak ani jeden, ani drugi nie ma powodu ku temu, aby wierzy, e mier spowoduje jakkolwiek zmian w charakterze. Jeli nie ma zbawienia od grzechu przed mierci, spodziewam si zguby. W celu uczynienia caego przedmiotu tak jasnym, jak moliwe, w wietle, w ktrym rozumiany jest on przez mj wasny umys, chc postawi na tym miejscu trzy pytania. I. Czy Bg zatroszczy si w systemie aski o zbawienie Swojego ludu od jego grzechw? II. Jeli zatroszczy si o to, czy chrystianie mog z tych rodkw skorzysta w tym yciu? III. W jaki sposb owe rodki Boej aski mog sta si dostpne ku zbawieniu Jego ludu od grzechw? I. Czy Bg zatroszczy si w systemie aski o zbawienie Swojego ludu od jego grzechw? Odnajduj, e zostao to powiedziane Jzefowi przez anioa w odniesieniu do obiecanego Mesjasza: Nazwiesz imi Jego Jezus, (tj. Zbawiciel), albowiem On zbawi lud Swj od grzechw ich (Mat. 1:21). Z tej przyczyny jest On moim Zbawicielem, aby zbawi mnie od moich grzechw; i jest to wanie ten Zbawiciel, ktrego potrzebuj. Gdy Jan Zanurzyciel wskaza na Chrystusa, powiedzia:Oto Baranek Boy, ktry gadzi grzech wiata (Jan 1:29). Tego wanie potrzebuj, Zbawiciela, aby zgadzi moje grzechy. W Licie do Efezjan czytamy rwnie, e Jego lud jest wybrany w Nim przed zaoeniem wiata, aby byli witymi i nienagannymi przed oblicznoci Jego w mioci (Efez. 1:4); e On umiowa koci, i wyda samego Siebie za, aby go uwici, oczyciwszy omyciem wody przez sowo; aby go Sobie wystawi chwalebnym kocioem, nie majcym zmazy, albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iby by wity i bez nagany (Efez. 5:25-27). W Licie do Tytusa czytamy, e wielki Bg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, odda samego Siebie za nas, aby nas wykupi od wszelkiej nieprawoci, i oczyci sobie Samemu lud wasny, gorliwie naladujcy dobrych uczynkw (Tyt. 2:13,14). W Licie do Hebrajczykw natrafiamy na Chrystusa, przedstawionego jako porednika Nowego Przymierza, ktre sowami cytowanymi z Jer. 31:33 zapisane jest w rozdziale 10:16,17: Dam prawa Moje do serca ich, a na mylach ich napisz je, i bd Bogiem ich, a oni bd ludem Moim, a grzechw ich i nieprawoci ich nie wspomn wicej. W Pierwszym Licie Jana i trzecim rozdziale
7

Grzech nad wami panowa nie bdzie

odnajdujemy to napisane w ten sposb: Kady, co czyni grzech, ten i zakon przestpuje; albowiem grzech jest przestpstwo zakonu. A wiecie, i si On objawi, aby grzechy nasze zgadzi, tj. zgadzi nasze przestpstwa zakonu i pozostawi nas w stanie posuszestwa. A grzechu w Nim nie masz. Wszelki tedy, kto w Nim trwa, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widzia Go, ani Go pozna (I Jana 3:4-6). Tak wic, mj drogi bracie, wierz, e Chrystus przyszed zbawi lud Swj od grzechw ich (Mat. 1:21), aby byli witymi i nienagannymi przed oblicznoci Jego w mioci (Efez. 1:4), aby go Sobie wystawi chwalebnym kocioem, nie majcym zmazy, albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iby by wity i bez nagany (Efez. 5:25-27), aby nas wykupi od wszelkiej nieprawoci, i oczyci sobie Samemu lud wasny, gorliwie naladujcy dobrych uczynkw (Tytus 2:13,14), aby napisa Swj zakon na naszych sercach (Hebr. 10:16); aby grzechy nasze zgadzi, abymy mogli w Nim trwa i nie grzeszy (I Jana 3:5-6). Dlatego te wierz, e to jest zbawieniem ewangelii e Chrystus przyszed, wedug sw anioa skierowanych do Daniela, dla zniesienia przestpstwa i zgadzenia grzechw, jak rwnie dla oczyszczenia nieprawoci i przywiedzienia sprawiedliwoci wiecznej (Dan. 9:24), na podstawie ktrej moemy by wyswobodzeni od kary, na jak zasuguje grzech. Stwierdzam wobec tego, w sposb najjaniejszy i najbardziej zadawalajcy dla mojego wasnego umysu, e Bg zatroszczy si w systemie Swojej aski o to, aby zbawi lud Swj od grzechw ich (Mat. 1:21). Dlatego te z radoci witam to zbawienie, bdce dokadnie dostosowanym do moich potrzeb jako upadej istoty, i chocia skrajnie rozpaczam, e zawsze sam prbowaem wybawi siebie z grzechu, witam Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, objawionego ku zgadzeniu moich grzechw, ku napisaniu Swojego zakonu na moim sercu, ku wykupieniu mnie od wszelkiej nieprawoci, ku uczynieniu mnie witym i nienagannym przed oblicznoci Jego w mioci, ku uwiceniu, po dokonaniu oczyszczenia omyciem wody przez sowo; aby mnie wystawi Sobie nie majcego zmazy, albo zmarszczku, albo czego takiego, ale ibym by wity i bez nagany. Znalazem wic Zbawiciela i zbawienie, ktre potrzebuj, jasno objawione mi w Sowie Boym; i temu Zbawicielowi powierzam moj dusz i moje istnienie na teraz i wieczno, bdc beznadziejnie bezradnym grzesznikiem, ale spolegajc na Nim, w ktrym mieszka cielenie caa penia boskoci, i ktry uczyni mnie w Nim dopenionym (Kol. 2:9,10), abym dziki Jego zbawieniu mg si spodziewa, e bd sta doskonay i zupeny we wszelkiej woli Boej (Kol. 4:12). To jest moj nadziej ycia wiecznego, e Chrystus Jezus, mj Odkupiciel zbawi mnie od moich grzechw; a w porwnaniu z t nadziej cay materialny wszechwiat posiada dla mnie mniejsz warto, ni pyek na
8

Pogldy na uwicenie

szalach wagi (Izaj. 40:15). Odbierz mi t nadziej, a usuniesz wiato mojej duszy i pozostawisz mnie na wieki w najgstszych ciemnociach. Zatem wierz, e w ewangelii zapewnione s wystarczajce rodki ku zbawieniu Boego ludu od grzechw ich. II. Teraz dowiemy si, czy chrystianie mog skorzysta z tych rodkw Boej aski, aby byli zbawieni od grzechu w tym yciu. W pierwszym rozdziale Ewangelii ukasza odkrywam, e Zachariasz, bdc napeniony Duchem witym prorokowa, mwic: Bogosawiony niech bdzie Pan, Bg Izraelski, i nawiedzi i sprawi odkupienie ludowi Swojemu; i wystawi nam rg zbawienia w domu Dawida, sugi Swego, tak jako mwi przez usta witych prorokw swoich, ktrzy byli od wieku; i im mia da wybawienie od nieprzyjaci naszych i z rki wszystkich, ktrzy nas nienawidzili; aby uczyni miosierdzie z ojcami naszymi, i wspomnia na Przymierze Swoje wite, i na przysig, ktr przysig Abrahamowi, ojcu naszemu, e nam to da mia,
ibymy Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci naszych bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, PO WSZYSTKIE DNI YWOTA NA-

SZEGO (uk. 1:68-75). Ot wierz, e ten, kto suy Bogu bez bojani, w witoci i sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota swojego, jest zbawiony od grzechu wszystkie dni swojego ycia. Wierz, e Bg przysig Abrahamowi, ojcu naszemu, e nam to da mia, ibymy Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci naszych bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota naszego; i e wystawi nam rg zbawienia, aby uczyni to miosierdzie obiecane naszym ojcom, e wspomni na to wite Przymierze, ow przysig, ktr przysig. Wierz w to wszystko na podstawie wiadectwa czowieka napenionego Duchem witym. A poniewa wierz, e na Boej przysidze mona spolega, zwaszcza, e w celu wypenienia owej przysigi przyszed Chrystus, i e porcza ona dar kroczenia przed Boym obliczem w witoci i sprawiedliwoci wszystkie dni naszego ycia, jestem zmuszony w ni wierzy. Nie wa si grzeszy przeciwko Bogu przyjmowaniem, e Bg nie jest gotowy by wiernym wobec Swojej przysigi tej, dla ktrej wypenienia przyszed Chrystus. Czytamy, e kto nie wierzy Bogu, kamc Go uczyni (I Jana 5:10). Nie wolno mi czyni Boga kamc mwieniem, e jest niewierny wobec Swojej przysigi. I jeszcze co. Gdy uczniowie Chrystusa powiedzieli: Panie! naucz nas modli si (uk. 11:1), On poleci im modli si: Bd wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi (Mat. 6:10). Jeli Boa wola jest wykonywana w niebie okazywaniem bezgrzesznego posuszestwa, pouczeni jestemy, aby modli si o to samo na ziemi; i nie mog uwierzy, eby Chrystus uczy nas modli si o co, czego nie jest gotw udzieli. Ponadto jestemy pouczeni, aby modli si, by sam Bg po9

Grzech nad wami panowa nie bdzie

koju zupenie nas uwici i caego naszego ducha i dusz, i ciao zachowa bez nagany na przyjcie Chrystusa, a jestemy zapewnieni, e wierny jest Ten, ktry nas powoa, ktry te to uczyni (I Tesal. 5:23,24). Ponadto, jelibymy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bg i sprawiedliwy, aby nam odpuci grzechy, i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). Sdz, e tak wierny w pierwszym wypadku, jak wierny w drugim. Nie jest mi znany aden powd dla oczekiwania na odpuszczenie lub oczyszczenie a do mierci. Podajc kolejny dowd tego, e chrystianie mog skorzysta z Boej aski, aeby byli zbawieni od grzechu w tym yciu, bd mwi odpowiadajc wprost na Twoje pytanie: Kto ze wspomnianych w historii biblijnej, poza Chrystusem, by wolny od grzechu? Cytowaem ju sowa osoby, ktra w obliczu swojej niewoli zakonu grzechu i mierci oznajmia: Ndzny ja czowiek! Kt mnie wybawi?. W odpowiedzi na wasne pytanie, odpowiedziaa ona: Dzikuj Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego (Rzym. 7:24,25). Osoba ta stwierdza przy tym: Przeto teraz adnego potpienia nie masz tym, ktrzy bdc w Chrystusie Jezusie nie wedug ciaa chodz, ale wedug Ducha. Albowiem zakon Ducha ywota, ktry jest w Chrystusie Jezusie, uwolni mnie od zakonu grzechu i mierci. Bo co niemonego byo zakonowi, w czym on by saby dla ciaa, Bg posawszy Syna swego w podobiestwie grzesznego ciaa i dla grzechu, potpi grzech w ciele, aby ona sprawiedliwo zakonu bya wypeniona w nas, ktrzy nie wedug ciaa chodzimy, ale wedug Ducha (Rzym. 8:1-4). Pawe znalaz wic drog, jak by wolnym od zakonu grzechu i mierci, i posiada wypenion w sobie sprawiedliwo zakonu. To nie mogo by niczym mniejszym od miowania Boga caym sercem, a swojego bliniego jak siebie samego; poniewa ten, kto czyni mniej ni to, jest przestpc. Zakon nie by w stanie tego dokona wskutek saboci ciaa, lecz Bg dokona tego poprzez Chrystusa wypeni w nim sprawiedliwo zakonu, i w ten sposb uwolni go od zakonu grzechu, pod ktrym przedtem lamentowa w potpieniu. By obecnie wolny od potpienia, lecz nie potrafi zrozumie jak mog by wolni od potpienia ci, ktrzy nieustannie grzesz przeciwko Bogu. On odkry, e dla tych, ktrzy s w Jezusie Chrystusie nie ma adnego potpienia, a Jan powiedzia, e ci, ktrzy trwaj w Chrystusie, nie grzesz. Pawe powiedzia rwnie na innym miejscu, e kto umar, uwolniony jest od grzechu (Rzym. 6:7). Jeeli jestemy umarli z Chrystusem, wierzymy, e z Nim te y bdziemy. Jeeli umieramy grzechowi na podobiestwo mierci Chrystusa, bdziemy chodzili w nowoci ywota na podobiestwo Jego zmartwychwstania. Chrystus powstawszy z martwych wicej nie umiera, mier nad Nim ju wicej nie panuje (Rzym. 6:9) ani te nad nami grzech ju wicej panowa nie bdzie, jeeli jestemy umarli z Chrystusem. Std nakaz apostoa: Po10

Pogldy na uwicenie

dobnie i wy (tj. rwnie i ja) uwaajcie siebie za umarych dla grzechu, a za yjcych dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rzym. 6:11). Uwaajcie siebie za umarych dla grzechu, spolegajc na Chrystusie, e zachowa was w ten sposb ywymi. Kto mgby stwierdzi, e za umarego dla grzechu mgby uwaa siebie ten, kto niegdy pokutowa, chocia obecnie trwa w grzechu kadego dnia. Ale gdybym mia znale kogo znajdujcego si codziennie w stanie nietrzewym, nie powinienem traktowa go jako umarego dla tego grzechu, obojtnie co mgby powiedzie o byej pokucie i tak samo jest z kadym innym grzechem w myli, w sowie lub czynie. Nikt nie jest umary dla grzechu, kto popenia go i jak Chrystus, ktry umar raz, wicej nie umiera, tak samo ten, kto jest umary dla grzechu, wicej go nie popenia. Jeli popada w grzech, nie jest ju duej umary dla grzechu. Takie byy zapatrywania Pawa, a poniewa nie mog oskara go o rac niekonsekwencj goszenia tego, czego nie praktykowa musz wierzy, e by umary dla grzechu, a yjcy dla Boga, i e bdc w Chrystusie Jezusie uwolniony od potpienia tak w Nim trwa, e nie grzeszy. Ponadto syszymy tego apostoa wypowiadajcego si na innym miejscu. Z Chrystusem jestem ukrzyowany, a yj ju nie ja, lecz yje we mnie Chrystus; a to, e teraz w ciele yj, w wierze Syna Boego yj, ktry mnie umiowa, i wyda samego Siebie za mnie. Nie odrzucam tej aski Boej; bo jeli przez zakon jest sprawiedliwo, tedy Chrystus prno umar (Gal. 2:20,21). Nie potrafi poj, e takim jzykiem jak ten mgby posuy si czowiek, ktry dzie po dniu y w grzechu. Jeli kto jest ukrzyowany z Chrystusem, musi by umary dla grzechu, i jak ju powtrzylimy za apostoem, kto umar, uwolniony jest od grzechu (Rzym. 6:7). Nikt nie moe powiedzie: Jestem cakowicie przewiadczony, e yj ju nie ja, lecz yje we mnie Chrystus, kto wie, e yje w grzechu. Ten, kto yje w grzechu nie moe te powiedzie: a to, e teraz w ciele yj, w wierze Syna Boego yj, ktry mnie umiowa, i wyda samego Siebie za mnie (Gal. 2:20). Pawe powiedzia: Nie odrzucam tej aski Boej (Gal. 2:21). Nie spodziewam si zdziaa sprawiedliwoci moimi wasnymi, nie wspomaganymi wysikami, aby przestrzega zakon. Spolegam na wiernoci Chrystusa, ktry mnie miuje, e mnie zachowa. Piotr take nauczy si, e Jego Boska moc wszystko, co do ywota i do pobonoci naley, darowaa nam przez poznanie Tego, ktry nas powoa przez saw i przez cnot; przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam s darowane, abymy si przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uszedszy skaenia tego, ktre jest na wiecie w podliwociach (II Piotra 1:3,4). Nie mog wtpi, e Piotr dowiadczy w swoim sercu tego, o czym pisa, i dlatego te wierz, e bdc uczynionym uczestnikiem boskiej natury, poprzez bardzo wiel11

Grzech nad wami panowa nie bdzie

kie i kosztowne obietnice Boe, i uszedszy skaenia tego, ktre jest na wiecie w podliwociach, tak trwa w Chrystusie, e nie grzeszy (I Jana 3:6). Jan rwnie oznajmi tym, do ktrych pisa w swoim pierwszym licie, co sysza, co oczami swoimi widzia, i na co patrzy, i czego si rce jego dotykay; o Sowie ywota (I Jana 1:1). Pisa wic to, co byo dla niego spraw dowiadczenia. Widzia i odczu w sobie, e Bg jest wiato, a adnej ciemnoci w Nim niemasz (I Jana 1:5), i e gdy kto chodzi w wietle w spoecznoci z Bogiem, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza go od wszelkiego grzechu! (I Jana 1:7). Jan rwnie widzia i odczu, e jelibymy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bg i sprawiedliwy, aby nam odpuci grzechy, i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). Jan rwnie dowiedzia si z wasnego dowiadczenia, e Chrystus objawi si, aby grzechy nasze zgadzi (I Jana 3:5) sysza t prawd, widzia j swoimi oczami i dotykay si jej jego rce (I Jana 1:1). Nauczy si rwnie, e kady, kto w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 3:6), e wszelki, co si narodzi z Boga, grzechu nie czyni e Jego nasienie w nim zostaje, i jak dugo jest to prawd, nie moe grzeszy, gdy z Boga narodzony jest (I Jana 3:9). Nie mog wtpi, e Jan by czowiekiem, ktry wprowadzi swoje zasady w praktyk, zwaszcza e pisa tylko to, co sysza, co widzia i czego si dotykay jego rce; o Sowie ywota (I Jana 1:1), i e w zwizku z tym tak trwa w Chrystusie, e nie grzeszy. Zatem, drogi bracie, ukazaem Tobie rozstrzygajco, przynajmniej dla mojego wasnego umysu, e w systemie Boej aski dostpne s rodki uzdalniajce chrystianina, aby kroczy w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota swojego, i tak trwa w Chrystusie, aby nie grzeszy (uk. 1:75; I Jana 3:6). Czynic to, caociowo podaem Tobie moje pogldy dotyczce osigalnoci witoci w tym yciu oraz kwestii, czy ktokolwiek faktycznie j osign. III. Obecnie rozwa, jak rodki Boej aski staj si dostpne dla chrystianina. Modlitwa naszego Zbawiciela brzmiaa: Uwie je w prawdzie Twojej; Sowo Twoje jest prawd (Jan 17:17). Przy pomocy jakiej prawdy uwicony zostaje chrystianin? 1. Nie przy pomocy jakichkolwiek nakazw biblijnych, ktrym wasnymi, nie wspomaganymi wysikami bdzie usiowa okaza posuszestwo. Jak dugo czowiek prbuje sta si uwicony w ten sposb, na pewno odnajdzie zakon, ktry walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez jego rozum i bierze go w niewol zakonu grzechu; i stale odnajdzie sposobno ku temu, aby powiedzie: Ndzny ja czowiek! Kt mnie wybawi z tego ciaa mierci? (Rzym. 7:18-24).
12

Pogldy na uwicenie

2. Chrystianin moe zosta uwicony poprzez obietnice Boej prawdy. Te tedy obietnice majc, najmilsi! Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciaa i ducha, wykonywajc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1). Jako nam Jego Boska moc wszystko, co do ywota i do pobonoci naley, darowaa przez poznanie Tego, ktry nas powoa przez saw i przez cnot; przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam s darowane, abycie si przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uszedszy skaenia tego, ktre jest na wiecie w podliwociach (II Piotra 1:3,4). 3. Pozwl mi by cakowicie zrozumianym. Nikt nie zostanie uwicony, kto spolega na swoich wasnych wysikach, aby okazywa posuszestwo prawu. Kto taki odrzuca ask Bo. Gdyby miowa Boga caym sercem, a swojego bliniego jak siebie samego, byby faktycznie wity; lecz tego na pewno nigdy nie dokona przy pomocy wasnych, nie wspomaganych wysikw. Musi to by dokonane za pomoc aski Boej, a z najwiksz pewnoci odrzuca j ten, kto ycia, ktre teraz w ciele yje, nie yje w wierze Syna Boego (Gal. 2:20,21). Dlatego te mamy oczyszcza samych siebie od wszelakiej zmazy ciaa i ducha przy pomocy obietnic Boych. Te zawieraj prawd, poprzez ktr moemy by uwiceni, zgodnie z modlitw naszego Zbawiciela. Powstaj tutaj dwa pytania: A) Co obieca Bg? B) Jak mamy dostpi spenienia owych obietnic? A) Przypominam sobie, e powiedziano: Lecz Abrahamowi uczynione s obietnice i nasieniu jego (Gal. 3:16), i e jelicie wy Chrystusowi, tedycie nasieniem Abrahamowym, a wedug obietnicy dziedzicami (wiersz 29). Gdy odnajduj w Biblii obietnic, dostosowan do potrzeb mojego przypadku, jako jednego z nasienia Abrahamowego, jeeli jestem Chrystusowy, jestem jednym z tych, ktrym ta obietnica zostaa uczyniona, i jestem dziedzicem wszelkiego dobra, ktrego Bg w tej obietnicy zobowiza si udzieli. Z tym zapewnieniem spogldam na obietnice i z gorcym zainteresowaniem dochodz, co Bg mj Odkupiciel obieca mi da? Tutaj mog przeglda ca Bibli, bowiem obietnice zostay uczynione Abrahamowi i jego nasieniu, a ja jestem jednym z nich, gdy wierz w Chrystusa. I obrzee Pan, Bg twj, serce twoje, i serce nasienia twego, aby miowa Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, aby mg y (V Moj. 30:6). Jest to bardzo jasne, e ten, kto tak miuje Boga, nie bdzie grzeszy. Przyczyna, dla ktrej ta i inna bardzo wielka i kosztowna obietnica nie zostaa wypeniona wobec caego wyznajcego ludu Boego w kadym wieku stanie si zrozumiaa, gdy uka, jak mamy dostpi spenienia owych obietnic.

13

Grzech nad wami panowa nie bdzie

I pokropi was wod czyst, a oczyszczeni bdziecie od wszystkich nieczystt waszych, i od wszystkich plugawych bawanw waszych oczyszcz was; i dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wntrznoci waszych, i odejm serce kamienne z ciaa waszego, a dam wam serce misiste. Ducha Mego, mwi, dam do wntrznoci waszej, a uczyni, e w ustawach Moich chodzi, i sdw Moich przestrzega, i czyni je bdziecie...Bo was wyzwol od wszystkich nieczystt waszych (Ezech. 36:25-27,29). Gdyby miano powiedzie, e obietnice te uczynione zostay ydom, odpowiadam: Abrahamowi uczynione s obietnice i nasieniu jego (Gal. 3:16), a twierdz, e do niego nale. Nikt wrd niego nie moe mie wikszej ode mnie potrzeby zostania oczyszczonym od wszystkich swoich nieczystt i wszystkich plugawych bawanw swoich. Dlatego te uwaam siebie za dziedzica obiecanego tutaj dobra. I bd ludem Moim, a Ja bd Bogiem ich. I dam im serce jedno, i drog jedn, aby si Mnie bali po wszystkie dni, tak, aby si im dobrze dziao, i synom ich po nich; i uczyni z nimi Przymierze Wieczne, e si nie odwrc od nich, abym im nie mia dobrze czyni; nadto boja Moj dam do serca ich, aby nie odstpowali ode mnie (Jer. 32:38-40). Gdyby znowu miano powiedzie, e obietnice te zostay uczynione jedynie ydom, cakowicie zaprzecz, e ktrykolwiek naturalny potomek Abrahama miaby posiada prawo, tytu lub te dziedzictwo w tych bardzo wielkich i kosztownych obietnicach, ktre w rwnym stopniu nie naleayby do mnie, jako ucznia Chrystusa. Gdyby miano powiedzie, e obietnice te poczone s z literalnym powrotem ydw do ich wasnego kraju, odpowiedziabym, i Bg rzek: Pan nie odmawia tego, co dobre, tym, ktrzy yj w niewinnoci (Psalm 84:12); i e Ten, ktry ani wasnemu Synowi nie przepuci, ale Go za nas wszystkich wyda, jakoby wszystkiego z Nim nie darowa nam? (Rzym. 8:32). I skoro aden stracony grzesznik nie potrzebuje obiecanego tutaj dobra bardziej ode mnie, poprzez Chrystusa pokornie zwracam si po wszelkie przedstawione tutaj dobro i traktuj je jako moje dziedzictwo. Ponadto powiedziano: Oto dni id, mwi Pan, e uczyni z domem izraelskim i z domem judzkim Przymierze Nowe; nie takie przymierze, jakiem uczyni z ojcami ich w on dzie, ktregom ich uj za rk ich, abym ich przywid z ziemi egipskiej; albowiem oni Przymierze Moje wzruszyli, chociaem Ja by maonkiem ich, mwi Pan. Ale to jest przymierze, ktre postanowi z domem izraelskim po tych dniach, mwi Pan: Dam zakon mj do wntrznoci ich, a na sercu ich napisz go, i bd Bogiem ich, a oni bd ludem Moim (Jer. 31:31-33). To jest to samo zobowizanie doprowadzenia do miowania Boga z caego serca, duszy, umysu i siy i tego zobowizania oraz korzyci
14

Pogldy na uwicenie

Nowego Przymierza nie mog by pozbawiony; gdy, jak powiedzia nam Pawe w Licie do Hebrajczykw, Chrystus jest jego porednikiem. Wypenienie Nowego Przymierza jest wanie tym, dla wykonania czego przyszed Chrystus. On sam nazwa wasn krew krwi Nowego Testamentu, albo Przymierza (Mar. 14:24); natomiast Pawe powiedzia o sobie i o apostoach: Bg uczyni nas sposobnymi sugami Nowego Testamentu, nie litery, ale Ducha; albowiem litera zabija, ale Duch oywia (II Kor. 3:6). Dlatego te w Nowy Testament, ktry umieszcza Boe prawo w sercach Jego ludu i w ten sposb gadzi ich grzechy, powinien by uwaany za wielki i chwalebny temat tych, ktrzy gosz w imieniu Chrystusa. To wanie wypenienie tego Przymierza jest tym, co Chrystus ma na widoku, gdy mwi: Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci; albowiem oni nasyceni bd (Mat. 5:6). Kto do Mnie przychodzi, akn nie bdzie, a kto wierzy we Mnie, nigdy pragn nie bdzie... Jako Mnie posa yjcy Ojciec, i Ja yj przez Ojca; tak kto Mnie poywa, i on y bdzie przeze Mnie (Jan 6:35,57). Procie, a bdzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a bdzie wam otworzono. Kady bowiem, kto prosi, bierze; a kto szuka, znajduje; a temu, co koacze, bdzie otworzono. I ktry z was jest czowiek, ktrego prosiliby syn jego o chleb, izali mu da kamie? A prosiliby o ryb, izali mu da wa? Jeli wy tedy bdc zymi, umiecie dary dobre dawa dzieciom waszym, czyme wicej Ojciec wasz, ktry jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, ktrzy Go prosz (Mat. 7:7-11; uk. 11:9-13). To, e te obietnice odnosz si do bogosawiestw Nowego Przymierza, wnioskuj z faktu, e nie ma dobra, ktrego potrzebujemy tak bardzo, jak posiadanie Boego prawa umieszczonego w naszych sercach, abymy mogli Go prawdziwie miowa z caego serca swego i z caej duszy swojej (Mat. 22:37; V Moj. 10:12). Jako e On uczyni to Przymierze, i posa Chrystusa, aby by jego porednikiem, zapewniajc nas w ten sposb o Swojej bezgranicznej gotowoci dania wszelkiej dobrej rzeczy, dostrzegam szeroko otwart drog dla chrystian, aby byli oczyszczeni od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). To wanie w spenieniu tego Nowego Przymierza osignite zostanie to, o co nasz Zbawiciel uczy nas modli si Przyjd krlestwo Twoje; bd wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi (Mat. 6:10); bowiem gdy Boe prawo zostaje umieszczone w sercach Jego ludu, tak aby mogli oni prawdziwie miowa Go z caego serca i z caej duszy, wtedy Jego krlestwo przyszo do ich wntrza i Jego wola wykonywana jest w nich na ziemi, tak jak wykonywana jest w niebie. Do bogosawiestw tego Nowego Przymierza moemy rwnie zastosowa inne wielkie i kosztowne obietnice naszego Zbawiciela. Wszystko, o cobyciekolwiek prosili w modlitwie wierzc, wemiecie (Mat. 21:22). Dotd o nic nie prosilicie w imieniu Moim; procie, a wemiecie, aby rado wasza bya zupena (Jan 16:24). Gdy chrystianin
15

Grzech nad wami panowa nie bdzie

stwierdza, e jego grzechy zostay zgadzone, a Nowe Przymierze jest w nim spenione, tak e miuje Boga z caego serca swego i z caej duszy swojej, to wwczas jego rado jest zupena, i nie moe by ona tak nigdy wczeniej. Stosownie do tego Jan, piszc swj list, powiedzia: A to wam piszemy, aby rado wasza zupena bya (I Jana 1:4). I co nastpnie pisze, aby udzieli chrystianom peni radoci? To, e krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu; e jelibymy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bg i sprawiedliwy, aby nam odpuci grzechy, i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci; e On objawi si, aby grzechy nasze zgadzi, a kady, kto w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 1:7,9; 3:5,6). To s rzeczy, ktre maj udzieli chrystianinowi peni radoci i nic innego, tylko te mog tego dokona. Obecnie zacytuj jeszcze jeden fragment, a nastpnie zakocz ten punkt. Jest to fragment, w odniesieniu do ktrego Pawe powiedzia Koryntianom: Te tedy obietnice majc, najmilsi! Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1). Oto on: Albowiemecie wy wityni Boga ywego, tak jako mwi Bg: Bd mieszka w nich, i bd si przechadza w nich, i bd Bogiem ich, a oni bd ludem Moim. Przeto wynijdcie z porodku ich, i odczcie si, mwi Pan, a nieczystego si nie dotykajcie, a Ja was przyjm. I bd wam za Ojca, a wy mi bdziecie za synw i za crki, mwi Pan Wszechmogcy (II Kor. 6:16-18). Moim zdaniem aposto ma zamiar nauczy tutaj, e w obietnicach Bd mieszka w nich, i bd si przechadza w nich, i bd Bogiem ich, a oni bd ludem Moim zawarta jest obietnica oczyszczenia od wszelakiej zmazy ciaa i ducha, i wykonywania witoci w bojani Boej. Jeli wic moemy odnale drog zapewnienia sobie wypenienia tych bardzo wielkich i kosztownych obietnic, osigniemy, jak odnosz wraenie, najwiksze moliwe do osignicia dobro. Dlatego te zapytam obecnie: B) Jak mamy dostpi spenienia owych obietnic? Odnonie do tego punktu spostrzegam, e istnieje pewien fragment, ktry posuy mi jako klucz do otwarcia obfitych skarbw Sowa Boego; i ktry ju od kilku lat otwiera mi coraz to wicej bogactwa chway dziedzictwa Chrystusa w witych (Efez. 1:18), i ktry bardzo wiele zdziaa, aby ask Bo doprowadzi mnie tam, gdzie si znajduj obecnie. Znajduje si on w II Kor. 1:20: Bo ile jest obietnic Boych, w Nim (Chrystusie) s tak i w Nim s amen, ku chwale Boej przez nas. Rozumiem przez to, e skoro kada obietnica Boa zostaje wypeniona dla nas ze wzgldu na Chrystusa, moemy dostpi wypenienia kadej z nich, gdy dla spenienia ich bdziemy ufali Chrystusowi; i e gdy ufamy Chrystusowi i dostpujemy ze wzgldu na Niego wypenienia Boych obietnic, Bg jest przez nas uwielbiony. Wemy
16

Pogldy na uwicenie

zatem obietnic: Ja, Ja sam gadz przestpstwa twoje dla Siebie, a grzechw twoich nie wspomn (Izaj. 43:25). Dla kogo zostaje wypeniona ta obietnica? Dla tego, i tylko tego, kto ufa Chrystusowi, e ze wzgldu na Niego zostaa mu ona wypeniona. Kto taki zawsze otrzyma odpuszczenie i nikt inny. Wemy obecnie obietnice I pokropi was wod czyst, a oczyszczeni bdziecie od wszystkich nieczystt waszych, i od wszystkich plugawych bawanw waszych oczyszcz was... wyzwol was od wszystkich nieczystt waszych (Ezech. 36:25-27,29); A sam Bg pokoju, ktry was powoa, jest wierny, aby was zupenie uwici i zachowa caego ducha waszego, i dusz i ciao bez nagany na przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa (I Tesal. 5:23). Dla kogo zostaj te obietnice wypenione? Podobnie do obietnic porczajcych odpuszczenie grzechu, s one wszystkie tak i amen w Chrystusie, ku Boej chwale przez nas, tak e gdy przystpujemy do Chrystusa i ufamy Mu, e ze wzgldu na Niego zostan one nam wypenione, Bg uwielbi Siebie przez pokropienie nas wod czyst, przez oczyszczenie nas od wszystkich nieczystt naszych, i od wszystkich plugawych bawanw naszych; przez zupene uwicenie nas i zachowanie caego ducha naszego, i duszy i ciaa bez nagany na przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poprzez obietnice Boe zostajemy wic oczyszczeni od wszystkich nieczystt ciaa i ducha, i poprzez nie wykonujemy wito w bojani Boej, wierzc w Pana Jezusa Chrystusa, e zostan one nam wypenione ze wzgldu na Niego. Odnosz wraenie, e tu wanie przejawia si wielkie odstpienie od wiary tych ostatecznych dni e gdy zbr Chrystusowy pozna oczyszczenie z wszelkich nieczystt ciaa i ducha, i wykonywanie witoci w bojani Boej przez ufanie Chrystusowi, aby wypenione zostay te bardzo wielkie i kosztowne obietnice, ktre zarczaj mu zbawienie od jego nieczystoci, oblecze si on w swoje pikne szaty i powstanie, i zajanieje, majc swoj wiato i rozbynit nad sob chwa Pask (Izaj. 52:1; 60:1). Obecnie, mj drogi bracie, skieruj si bezporednio do Twoich pyta. Udzielona zostaa ju Tobie obszerna odpowied na pytanie, czy ludzie s lub mog by wici w tym yciu. Chocia uwaam, e w wiecie istnieje niewiele witoci, wierz, e Boa aska w sposb wystarczajcy zapewnia chrystianom, aby mogli sta doskonali i zupeni we wszelkiej woli Boej (Kol. 4:12); wierz rwnie, e w czasach Pawa, Piotra i Jana aska ta bya w peni dostpna poprzez wiar w Chrystusa ku wypenieniu Boych obietnic tak samo jak obecnie, dla wszystkich, ktrzy w ten sam sposb skorzystaj z niej. Co si tyczy mczennikw, wierz, e nikt nigdy nie sta si nim dla Chrystusa, kto faktycznie nie by oczyszczony od wszelkiego grzechu; gdy zrezygnowanie z caego wiata i samego ycia dla Chry17

Grzech nad wami panowa nie bdzie

stusa w peni okazuje dowd, e kto taki musia miowa Chrystusa caym i niepodzielnym sercem, i dlatego te musia by wolny od grzechu. Wielu mogo sta si mczennikami dla innych spraw, wcale nie majc na uwadze Chrystusa, jak to uczyniy miliony dla szalonych skonnoci ludzkich; lecz nikt nie mg w moim pojciu sta si mczennikiem dla Chrystusa, kogo serce nie byo oczyszczone i wypenione mioci do Chrystusa. Dlatego te wierz, e kady prawdziwy mczennik ewangelii by przed opuszczeniem wiata oczyszczony od grzechu. We wspczesnych czasach wielu pobonych mw wydawao si nie pojmowa peni caego bogactwa aski Boej i utrzymywao, e aden chrystianin nigdy nie oczyci siebie od wszelakiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1). Ale skoro czowiek moe zosta oczyszczony od grzechu poprzez wiar w Chrystusa ku wypenieniu Boych obietnic na chwil przed mierci, to dlaczego nie dzie, rok, dwadziecia albo pidziesit lat wczeniej? Pytasz o moje pogldy dotyczce oglnego charakteru tych, ktrzy przyjli nauk o cakowitym uwiceniu w tym yciu. Odpowiadajc powiem, e nie mam co do tego adnej wtpliwoci, e niektrzy wyznajcy wiar w t nauk s rozwili tak jak niektrzy wyznajcy wiar w nauk o nowonarodzeniu, ale nie sdz, aby w ktrymkolwiek z tych przypadkw ich rozwizo kwalifikowaa do oskarania za to nauki, w ktr oni wyznaj wiar. Nie mog tego poj, e kto miaby sta si rozwizy w bezporedniej konsekwencji ufania Chrystusowi, e przez ask Bo zostanie zachowany od wszelkiego grzechu, tak samo jak nie mog poj, e kto miaby znale si w piekle w konsekwencji ufania Chrystusowi, e go od niego zbawi. W moim pojciu w obydwch przypadkach zo musi wynika z braku wiary w Chrystusa, a nie z sprawowania jej. Co za tyczy si wikszego bezpieczestwa tych, ktrzy zawsze trwaj w bojani odpowiadajc powiem, e ten, i tylko ten, kto ufa Chrystusowi, e zostanie zachowany od grzechu, jest wanie tym, ktry zawsze trwa w bojani. Taki kto nie tylko trwa w bojani, ale wie, e nigdy, i to w adnym przypadku nie zachowa siebie od grzechu, dlatego zawsze ucieka do Chrystusa; natomiast ten, kto nie trwa zawsze w bojani, nie ufa Chrystusowi i dlatego popada w grzech. Przeto wierz, e ten, kto zawsze trwa w bojani, jest najbezpieczniejszy, pod warunkiem, e jego boja jest wystarczajco wielka, aby przywioda go do Pana, Jedynego, w ktrym ma sprawiedliwo i si. Ta boja nie ma udrczenia jest bogim spoleganiem na Chrystusie (I Jana 4:18). Dlatego te nie sdz, aby czyjakolwiek niedorzeczno, rozwizo, niekonsekwencja albo wystpek w jakimkolwiek sensie kwalifikoway do oskarania za to nauk, ktrej jestem obroc. Im cenniej18

Pogldy na uwicenie

sza moneta, tym milej widziane jej faszerstwo dla bezbonika. Nie mam adnej wtpliwoci, e ta bogosawiona nauka o zachowaniu od wszelkiego grzechu przez wiar w Jezusa bdzie faszowana przez niewitych ludzi dla rozwizych celw. Ale czy dlatego mam odrzuci monet t najcenniejsz, ktra kiedykolwiek spada przed upadym czowiekiem z niewyczerpalnej mennicy nieba?! Nie, mj bracie. Sowo Boe zapewnia mnie, e mj Zbawiciel zosta nazwany Jezus, albowiem On mia zbawi lud Swj od grzechw ich (Mat. 1:21); e On objawi si, aby grzechy nasze zgadzi, a kady, kto w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 3:5,6); i tego Zbawiciela musz si mocno trzyma, gdy poza cieniem Jego skrzyde nie widz nigdzie chwili bezpieczestwa. Rzekn Panu: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boe mj, ktremu ufam. Bo On wybawi mnie z sida ptasznika i od zgubnej zarazy. I pirami Swymi okryje mnie i pod skrzydami Jego znajd schronienie. Wierno Jego (w wypenianiu drogich i najwikszych obietnic) jest moj tarcz i puklerzem (Psalm 91:2-4). Wierz, bracie, e s tacy, ktrzy cakowicie uchwycili si tego wielkiego zbawienia, tak e uksztatowany jest przez nie ich charakter; ktrzy mog powiedzie: A to, e teraz w ciele yj, w wierze Syna Boego yj, ktry mnie umiowa, i wyda samego Siebie za mnie (Gal. 2:20). Wierz, e s oni nie tylko zdecydowanie, ale wyrniajco agodniejsi i bardziej podobni niebu od jakiejkolwiek innej klasy ludzi. Natomiast powinienem tutaj stwierdzi, e w moim pojciu nic nie jest witoci, co wykazuje niespenienie obietnicy I obrzee Pan, Bg twj, serce twoje, i serce nasienia twego, aby miowa Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej (V Moj. 30:6). W moim pojciu dziecko Boe nie jest grobem pobielanym (Mat. 23:27). wito jest sprawiedliwoci zakonu wypenion w nas (Rzym. 8:4). Nie mam nic wsplnego z takimi pogldami na uwicenie, wedug ktrych nie jest ono miowaniem Boga ze wszystkiego serca, a bliniego jak siebie samego. Jeli kto wyraa przede mn swoj wiar, e poprzez dziaanie Ducha witego na swoim sercu, przyjtego przez wiar w Chrystusa ku wypenieniu Boych obietnic, uzdolniony zosta do miowania Boga z caego serca swego, a bliniego jak siebie samego (uk. 10:27), i wiem, e Bg obieca obrzeza jego serce, aby miowa Pana, Boga jego, ze wszystkiego serca, i ze wszystkiej duszy jego, to wwczas nie mam prawa wtpi, e obietnice Boe tak si w nim wypeniy, chyba e zauwa, i w swoim yciu odstpuje on od prawej drogi Paskiej, objawionej w Jego witym Sowie. Do zakonu i do wiadectwa. Jeli nie bd mwi (albo postpowa) zgodnie z tym sowem, to dlatego, e nie ma w nich wiata (Izaj. 8:20). Natomiast cakowicie zdaj sobie z tego spraw, e istniej tacy, ktrzy twierdz, i s doskonali w Chrystusie Jezusie (Kol. 1:28), i w
19

Grzech nad wami panowa nie bdzie

tym wanie punkcie popadaj w race bdy, sprawiajc w w godny ubolewania sposb, e droga prawdy jest powodem do blunierstwa (Rzym. 14:16). Odkadajc na bok zrozumiale napisane Sowo Boe, stanowice regu i to jedyn, przy pomocy ktrej maj ukierunkowywa swoj wiar, dowiadcza uczu, wyrabia sobie zdanie i ksztatowa cae postpowanie, a take przyjmujc wierzenie, e Duch wity tak w nich zamieszkuje, e nie potrzebuj ucieka si do Biblii jako ich jedynego przewodnika, ale mog stosowa si do jakiegokolwiek powstajcego w nich impulsu, natychmiast wkraczaj na szerokie pole fanatyzmu i staj si takimi, jakim byby Chrystus, gdyby na propozycj Szatana rzuci si w d ze szczytu wityni kusicielami Boga. Chocia Bg obieca nam w Swoim Sowie wszystko, co jest niezbdne do spenienia kadej prawdziwej potrzeby naszej istoty, a nawet penego osignicia naszego najwyszego dobra, zarwno na ziemi jak i w niebie, nigdzie nie upowani nas do tego, abymy przestpowali fizyczne i moralne prawa i spodziewali si, e On speni potrzeb, ktr my tak arogancko wywoujemy. Gdybymy mieli skoczy z wzniesienia, spodziewajc si, e Bg nas uratuje od mierci przeciwdziaajc prawu grawitacji lub dajc nam skrzyda; lub gdybymy umylnie nie jedli, spodziewajc si, e Bg zachowa nasze ycie bez pokarmu; albo te odwayli si wypyn w morze nieszczelnym statkiem w przewiadczeniu, e Bg uratuje nas przed wodnistym grobem, kusilibymy Boga rozmylnym przestpowaniem prawa fizycznego. Nie mamy prawa z gry oczekiwa na jakie zapewnienie cudu, ktre dane zostao Mojeszowi, e Bg bdzie z nami w cudowny sposb, tak jak nie mamy prawa przestpowa moralnych nakazw zarwno niepotrzebnym rzucaniem si na drog pokusy, sdzc, e Bg nas tam zachowa od zostania zwycionymi, jak i popenianiem wyranie zakazanego w Sowie Boym czynu, arogancko twierdzc, e Duch wity nas w tym prowadzi, i dlatego nie jest to grzechem. Wiem, e s tacy, ktrzy zapdzili si w tej kwestii za daleko, a czynic to okryli Chrystusa i Jego spraw wielk niesaw. Mamy wierzy nie kademu duchowi,...lecz bada duchy, czy s z Boga (I Jana 4:1). Lecz przy pomocy jakiej reguy mam bada kadego ducha? Oczywicie na podstawie objawionego Sowa. Innej reguy nie mamy i nie potrzebujemy. Jeli odczuwamy wic jaki impuls, aby czyni co sprzecznego z wyranym Sowem Boym, nie potrzebujemy myli si co do rda, skd on pochodzi. Wiem, e twrc takiego impulsu jest diabe, i to tak nieomylnie, jak gdybym mia ujrze jego mijowat gow, jego rozwidlony jzyk, jego wiecce oczy albo usysze syczenie jego piekielnego garda. Wiem, e s tacy, ktrzy zwykli mawia: Cokolwiek Pan mi powie, to uczyni. Lecz wiem rwnie, e Pan nigdy nie powie im, aby czynili co sprzecznego z Bibli; i gdy s doprowadzeni do czegokolwiek w tym rodzaju, na pewno pro20

Pogldy na uwicenie

wadzeni s przez Szatana. Przecie nie spodziewamy si wpyn na postpowanie naszych blinich, jeli nie jestemy w stanie ukaza im odpowiednich i wystarczajcych powodw dla sposobu postpowania, jakim pragniemy, aby si kierowali. Tym bardziej moemy oczekiwa, e tam, gdzie Duch wity bdzie chcia nas prowadzi, ukae te najlepsze powody do podania za Nim; a tych mam doszukiwa si w tym Sowie, ktre On inspirowa. Wskutek tego bdu podania za impulsami, zamiast za Sowem Boym, doszo do wielu z owych niekonsekwencji, a w pewnych przypadkach, w co nie wtpi, rozwizych praktyk niektrych, zwanych perfekcjonistami. Zamiast cisego trzymania si Sowa Boego, uczynienia go jedyn regu ycia, wypisania go na sercu i umieszczania zawsze jako przepask midzy oczyma (V Moj. 6:8), przyswoili sobie pojcie, e Duch wity tak w nich zamieszkuje, e jest nieomylnym przewodnikiem, bez jakiegokolwiek odniesienia do wyranie objawionej woli Boej. Gdy wkraczamy na ten teren, moemy susznie spodziewa si, jak ten, ktry szed z Jeruzalem do Jerycha i wpad midzy zbjcw, e zostaniemy zranieni, obdarci i pozostawieni co najmniej na p umarli. Rzucamy si midzy miertelnych wrogw bdc bezbronnymi; bowiem Sowo Boe winno by dla nas mieczem i tarcz. Moglibymy na rodku oceanu wyrzuci ster, kompas, map, kwadrant i chronometr, i spodziewa si, e Bg pokieruje nas do danego portu. Moglibymy rwnie wdrujc w ciemn pnoc wrd niebezpieczestw wyrzuci lamp oliwn i spodziewa si, e bdziemy bezpiecznie szli przez wiar. Duch wity zosta co prawda dany w celu wprowadzenia nas we wszelk prawd, ale wszelka prawda, ktr potrzebujemy pozna, znajduje si w Biblii; a cae prowadzenie, ktrego potrzebujemy, ma za cel waciwe zrozumienie i praktykowanie tego, co ona zawiera. Ale gdy Bg wyranie objawi mi, e gdy Go o to poprosz, On jest gotowy pokropi mnie czyst wod i oczyci od wszystkich nieczystt, i od wszystkich plugawych bawanw moich, i wyzwoli mnie od nich (Ezech. 36:25,29), i gdy przysig, e mi to da, abym bdc wybawiony z rki nieprzyjaci moich mg suy Mu bez bojani, w witoci i sprawiedliwoci przed obliczem Jego po wszystkie dni mojego ycia, i gdy wystawi Chrystusa, rg zbawienia dla mnie, aby wykona to przymierze i przysig (uk. 1:74,75,69,72,73) i zapewni mnie, e wszystkie Boe obietnice s w Chrystusie tak, i w Nim s amen, ku Boej chwale przeze mnie (II Kor. 1:20), czy podam za impulsami, a nie za Bibli, kiedy zupenie ufam Chrystusowi, e te obietnice i ta przysiga bd mi wypenione dla Chrystusa? Czy mog znajdowa si w niebezpieczestwie zbdzenia w taki sposb trzymajc si mojego

21

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Rogu zbawienia, ktry wystawi dla mnie Bg, i tak ufajc Mu, e uczyni dla mnie wanie to, po co przyszed? W tym punkcie, mj bracie, moje serce jest przygniecone i trudzi si, aby znale sowa ku wyraeniu ogarniajcych je dozna. Odnosz wraenie, e stoj w miejscu, na ktrym rozchodz si dwie drogi. Widz jak na pierwszej krocz osoby woajce: Precz z dniami Sabatu, obrzdkami i pisanym Sowem Boym precz z prawami i zasadami postpowania, zarwno ludzkimi jak i boskimi. Nie potrzebujemy prawa ani reguy wiary lub praktyki. Nie potrzebujemy ani rodkw aski, ani indywidualnego powicenia, ani osobistej cznoci z naszym Ojcem, ani rodzinnych otarzy, ani gorliwej, nacechowanej walk modlitwy oraz wiernego, wytrwaego wysiku dla nawrcenia do Boga zgubionego wiata. Mieszkamy w Chrystusie, a On w nas, i dlatego nie moemy zgrzeszy; gdy odczuwamy jaki impuls, rozpoznajemy go za wpyw Ducha witego, ktry si nie myli, i dlatego moemy bezpiecznie poda za takim wpywem wszdzie, gdziekolwiek prowadzi. Do uszu takich osb chciabym na cay gos zawoa: Grozi wam niebezpieczestwo, uwaajcie! Nie idcie tak drog! Omicie j nie przechodcie ni odwrcie si od niej i odejdcie!. To jest klasa ludzi, zwanych perfekcjonistami. Czy mog kroczy z nimi na takim gruncie? Ani na szeroko wosa. Bdc tak daleka od porzucania przykaza i rozporzdze Paskich, moja Biblia uczy mnie, abym by poddany wszelkiemu ludzkiemu porzdkowi ze wzgldu na Pana (I Piotra 2:13); e wadze, ktre s, przez Boga s ustanowione, a kto si przeciwstawia wadzy, przeciwstawia si Boemu postanowieniu (Rzym. 13:1,2). W tej kwestii nie podzielam i nie mog podziela z takimi ludmi zapatrywa. Wierz, e istniej prawdziwie nawrcone dusze, ktre popady w te bdy i zostay strasznie sprowadzone na manowce. Wierz, e zapatrywania te wchaniaj rwnie inni, w ktrych sercach nigdy, nawet przez chwil, nie byo bojani Boej, i ktrzy doprowadzaj je do wszelkiego rodzaju rozwizych i przestpczych ekscesw. Tacy staj si najdoskonalszymi i najznakomitszymi sugami Szatana z kiedykolwiek wzbudzonych do czynienia jego dziea. Nie potrafi sobie wyobrazi, aby w arcyzwodziciel mg kiedykolwiek zapocztkowa zestaw zasad gorszych od tych. Z drugiej strony, i na drugiej drodze widz kroczcy tum wyznajcych wiernych, ktry z obawy przed zbdzeniem nie omiela si uwierzy Bogu, gdy On mu mwi: Oczyszcz was od wszystkich nieczystt waszych, i od wszystkich plugawych bawanw waszych (Ezech. 36:25), i gdy przysiga, e im to da, aby bdc wybawieni z rki nieprzyjaci swoich mogli suy Mu bez bojani, w witoci i sprawiedliwoci przed obliczem Jego po wszystkie dni ich ycia (uk. 1:74,75). Czy mog sympatyzowa z niewiar takich osb? Wierz, e stanowi to
22

Pogldy na uwicenie

ich przywilej i mj przywilej, abymy tak trwali w Chrystusie, aby nie grzeszy (I Jana 3:6) e dzieem takiej sprawiedliwoci jest pokj; skutkiem takiej sprawiedliwoci odpocznienie i bezpieczno a na wieki; i e wszyscy, ktrzy w ten sposb wierz w Chrystusa, mog odnale w Nim przybytek pokoju, przybytek bezpieczny i miejsce spokojnego odpoczynku (Izaj. 32:17,18). Pragn, aby lud Boy pozna i radowa si swoim wielkim przywilejem takiego trwania w Chrystusie, gdy cakowicie wierz, e to w najwikszym stopniu przyczyni si do Boej czci, a ich dobra. Twierdz, e w pogld na uwicenie nie ma nic do czynienia z zasadniczym elementem tego, co okrela si jako perfekcjonizm. Ich nazwy i zasad zupenie si wypieram, i oznajmiam wiatu, e nikt nie ma prawa, aby mnie nimi obcia. Lecz gdy patrz na wyznajcych naladowcw mojego Zbawiciela i dostrzegam jak niewiele poznali, i jak mao wydaj si radowa tym wielkim zbawieniem naszego Boga, mam ch, aby wznie modlitw: Kadego znuonego, tuajcego si ducha wprowad w Twj doskonay pokj. Gdy widz, jak wielu noszcych imi Chrystusa wydaje si tua wrd wtpliwoci i obaw; chodzi po omacku w gstej ciemnoci o poudniowej porze, upadajc przed duchowymi wrogami, ktrych nie wiedz jak pokona; jak wydaj si paka nad powtrnym popenianiem grzechw, ktrych nie wiedz jak zwyciy, to pragn im powiedzie: Stru! Pozwl, aby Twoja tuaczka zakoczya si, pospiesz do Twojego spokojnego domu, podrniku! Oto Ksi Pokoju! Oto nadszed Syn Boy!. Nie oczekujcie ju duej, jak rozproszony, niewierzcy Izrael, na majcego jeszcze nadej Zbawiciela. Powiedzcie wraz z wierzcym Zachariaszem: Bogosawiony niech bdzie Pan, Bg Izraelski, i nawiedzi i sprawi odkupienie ludowi Swojemu; i wystawi nam rg zbawienia, ; aby uczyni obiecane miosierdzie, Przymierze Swoje wite, przysig, ktr przysig, e nas wybawi z rki naszych nieprzyjaci i da nam, abymy suyli Mu bez bojani; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota naszego (uk. 1:68,69,72,75). Ostatecznie pytasz o mnie. Tutaj, drogi bracie, mwi z niekaman niewiar we wasne siy. Z umiowaniem spogldam na mojego Zbawiciela i w caej Jego peni oferuj Go moim potrzebujcym i gincym blinim. Lecz sam w sobie, poza tym, co dokonaa i dokona dla mnie aska Boa, nie odnajduj nic, oprcz ciemnych i zupenych rysw Belzebuba, ksicia diabelskiego. Mwi szczerze, mj bracie. Wiem, e gdyby Bg mia odsun ode mnie Swoj ask i pozostawi mnie samemu sobie, nie byoby grzechu znajdujcego si w zasigu moich
23

Grzech nad wami panowa nie bdzie

moliwoci, ktrego natychmiast nie popenibym i na zawsze praktykowa. Obecnie, opowiedziawszy Tobie, ku mojemu wstydowi, co myl o sobie, pozwl mi, ku Boej chwale, opowiedzie, co myl o Jego asce. On obieca zamieszkiwa we mnie, i przechadza si we mnie i by moim Bogiem (II Kor. 6:16). Uwaam to za porczenie wszelkiego moliwego dobra, ktrego On moe mi udzieli. Te tedy obietnice majc, spodziewam si, e przez ufanie w Chrystusa zostan one mi wypenione dla Niego, abym by oczyszczony od wszelakiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1). Mj Bg przysig, e mi to da, abym bdc wybawiony z rki moich nieprzyjaci, mg suy Mu bez bojani, w witoci i sprawiedliwoci przed obliczem Jego po wszystkie dni mojego ycia (uk. 1:74,75), i wystawi Chrystusa, aby by moim rogiem zbawienia, aby wykona dla mnie to miosierdzie, obiecane naszym ojcom, e wspomni na Przymierze Swoje wite, i przysig, ktr przysig. Dlatego te oczekuj, poprzez si i wierno mojego Pana, Jezusa Chrystusa, speniajcego dla mnie to wite przymierze i przysig Bo, e bd uwolniony z rki moich nieprzyjaci, i bd suy Bogu bez bojani, w witoci i sprawiedliwoci przed obliczem Jego po wszystkie dni mojego ycia. Oczekuj, e On, zgodnie ze Swoj wasn obietnic, bdzie wierny, aby uwici mnie w zupenoci i zachowa caego ducha, i dusz, i ciao bez nagany na przyjcie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Sam w sobie nie jestem nikim innym, jak tylko ndznym, zgubionym grzesznikiem; ale w moim Zbawicielu mieszka cielenie caa penia boskoci, i On uczyni mnie w Nim dopenionym (Kol. 2:9,10). Dlatego te spodziewam si trwa w Nim; a kady, kto w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 3:6). Co za tyczy si tego, mj bracie, co spodziewam si, e bd gosi, powiem tylko tyle, e oczekuj jak dalece i jak dugo mj Bg bdzie mi to umoliwia odsania moim blinim owo rdo dla oczyszczenia z grzechu i nieczystoci, ktre zostao otwarte dla domu Dawida i mieszkacw Jeruzalemu (Zach. 13:1). Spodziewam si uczyni wszystko, co ley w mojej mocy, aby zapozna blinich ze witym Przymierzem naszego Boga, i przysig, ktr On przysig, e nam to da, ibymy Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci naszych bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota naszego; rwnie z tym, e Chrystus jest naszym rogiem zbawienia ku spenieniu tego przymierza, tej przysigi dochowujcego przymierza Boga; rwnie z tym, e kada obietnica Boa jest tak i amen w Chrystusie, ku Boej chwale przez nas (II Kor. 1:20). Spodziewam si uczyni wszystko, co ley w mojej mocy, aby zapozna blinich z tym, e Ten, ktry ich powoa, jest wierny, aby ich
24

Pogldy na uwicenie

uwici w zupenoci i zachowa caego ducha, i dusz, i ciao bez nagany na przyjcie naszego Pana, Jezusa Chrystusa (I Tesal. 5:23); rwnie z tym, e Chrystus odda Siebie za nas, aby mg nas uwici, oczyciwszy omyciem wody przez sowo, aby mg nas wystawi Sobie chwalebnym kocioem, nie majcym zmazy, albo zmarszczku, albo czego takiego, ale ibymy byli witymi i bez nagany (Efez. 5:25-27); rwnie z tym, e podobnie do Pawa, potrzebuj jedynie wierzy Bogu, e tak bdzie, jak im powiedziano (Dz. Ap. 27:25); a take, aby podobnie do Abrahama byli nie wtpicymi z powodu niedowiarstwa w obietnic Bo, ale umocnieni wiar, dajc chwa Bogu i majc zupen pewno, e cokolwiek Bg obieca, ma moc i uczyni (Rzym. 4:20,21); i podobnie do Sary uwaali za godnego zaufania Tego, ktry da obietnic (Hebr. 11:11). Przez to pokadanie zaufania w swoim Zbawicielu tak otrzymaj spenienie bardzo wielkich i kosztownych obietnic Boych, e stan si uczestnikami boskiej natury, uniknwszy skaenia, jakie na tym wiecie pociga za sob podliwo (II Piotra 1:4). Spodziewam si uczyni wszystko, co ley w mojej mocy, aby zapozna blinich z tym, e majc te obietnice i wiar w Chrystusa, e zostan one wypenione, bd oczyszczali si od wszelkiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1). To, mj bracie, uwaam za chwa, koronujc wspaniao ewangelii, najjaniejsz gwiazd na caym firmamencie objawionej prawdy; a za pozwoleniem mojego Zbawiciela spodziewam si wskazywa moim blinim na t Jutrzenk nadziei, a rka, ktra bdzie im j wskazywaa, zostanie oddana robakom. Ona jest dla mojej duszy rdem ywych wd, zdrojem ywota, i spodziewam si mwi moim blinim: Nue, wszyscy, ktrzy macie pragnienie, pjdcie do wd, a ktrzy nie macie pienidzy, pjdcie, kupujcie i jedzcie! Pjdcie, kupujcie bez pienidzy i bez pacenia wino i mleko! (Izaj. 55:1), a nie przestan, a usta, ktrym dano w wielki przywilej wygaszania takiego zaproszenia, nie bd mogy ju wicej mwi. Teraz, mj drogi bracie, masz przed sob cae moje otwarte serce, bez rezerw. Bogu za powierzam siebie, Jego prawd i spraw Zbawiciela, drosz mi od ycia. A Temu, ktry nas moe zachowa od upadku, i stawi przed oblicznoci chway Swojej bez nagany z weselem, samemu mdremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech bdzie chwaa i wielmono, moc i zwierzchno, i teraz i po wszystkie wieki. Amen (Judy 24,25). Twj suga w ewangelii, CHARLES FITCH

25

Grzech nad wami panowa nie bdzie

List do Prezbiterium w Newark


Opublikowany w Guide to Christian Pefrection (Przewodniku do chrystiaskiej doskonaoci), tomie I, nr X, str. 217-234, z kwietnia 1840 roku.

Drodzy bracia: Po zapoznaniu si z moimi pogldami i nastawieniem do tematu uwicenia podjlicie decyzj uznajc je za znaczcy oraz niebezpieczny bd, przestrzegajc mnie w niej przed dalszym rozgaszaniem ich. Dlatego musz powiedzie, bracia, a ufam, i uczyni to z ca agodnoci, unionoci i pokor serca, e nie mog uzna waszej przestrogi, i to z nastpujcych powodw:
Powd pierwszy

Upyno ju sporo lat odkd po czasie duchowej ciemnoci i smutku doszedem do wniosku, e w religii Jezusa Chrystusa istniao co, czego nie znaem. Dostrzegem, e jestem przed Bogiem grzesznikiem, w peni zasugujcym na Jego wieczny gniew. Zrozumiaem, e Bg byby wity, sprawiedliwy i dobry, a take godny powszechnego i wiecznego uwielbienia, gdyby ukara mnie wiecznym zgadzeniem sprzed Swojego oblicza i chway Swojej mocy. Ujrzaem rwnie w Chrystusie Zbawiciela, ktry po dokonaniu na krzyu pojednania za cay rodzaj ludzki mg dziki zasugom tego pojednania doskonale zbawi tych, ktrzy przeze przystpuj do Boga, i do takiego Zbawiciela zwrciem si jako mojej jedynej nadziei. Spolegaem na Nim, i tylko na Nim jako moim Wyswobodzicielu od Boego gniewu. Gdy tak na Nim spolegaem, moim ukrzyowanym Zbawicielu, aby mnie zbawi, przez pewien czas napeniaa mnie w wierze wielka rado i pokj. Lecz mijay lata, w czasie ktrych te ywe doznania radoci w Panu byy mi cakowicie obce poza owym krtkim okresem bezporednio po moim pierwszym nawrceniu si do Chrystusa, kiedy w duym stopniu zasmakowaem pokoju odnajdowanego przez tych, ktrzy przychodz ze skruszonym sercem i ufaj w zasugi ukrzyowanego Zbawiciela, aby otrzyma odpuszczenie oraz wieczne ycie. Byem cakowicie przewiadczony, e mj stan by daleki od tego, jaki by powinien. Wynikao to czciowo z tego, co dowiedziaem si z Biblii odnonie bogactwa chway tej tajemnicy, ktr jest Chrystus w nas, nadzieja chway; pokoju Boego, ktry przewysza wszelki rozum, strzegcego serce i myli chrystianina w Chrystusie Jezusie, ktrego nie widziawszy, miujemy; ktrego teraz nie widzc, wszake We wierzc, weselimy si radoci niewymown i chwalebn (Kol. 1:27; Filip. 4:7; I Piotra 1:8), a czciowo te z tego, co mniej wicej w tym czasie do26

List do Prezbiterium w Newark

wiedziaem si o dowiadczeniu niektrych chrystian, ktre byo mi nieznane. Byem wwczas mocno ugruntowany w postanowieniu, aby z Bo pomoc dowiedzie si czego wicej o sprawach duchowych. Od tamtego czasu, od ktrego do dzisiaj upyno ju kilka lat, jak nigdy przedtem woaem o rozum i wzywaem roztropno gosem swoim, szukajc jej jako srebra i jako skarbw ukrytych, abym mg rozumie boja Pask i znale znajomo Bo (Przyp. Sal. 2:3-5). Poszukiwaem duchowego chleba i wody ywota z gorliwoci, o ktrej wiem, e nigdy nie miaem dla jakichkolwiek rzeczy tego wiata. Poszukiwaem ich w Biblii, w dowiadczeniu wybitnych chrystian, ktrzy udali si po swoj zapat, a take w pismach yjcych chrystian, ktrzy wydawali si najwicej wiedzie o duchowych sprawach. Poszukiwaem ich w osobistych rozmowach z tymi, ktrzy wydawali si najwicej wiedzie o gbokociach Boych, a take poszukiwaem ich na kolanach, ze zami i w gorliwej walce, prowadzonej w imieniu Chrystusa o nauki Ducha witego. Przez dugi czas nie dowiadczyem wyranego bogosawiestwa, do osignicia ktrego dyem, z tym wyjtkiem, e miaem wicej Ducha witego i byem lepiej ni wczeniej przygotowany, aby y dla Boej chway. Dziki opatrznoci zostaem jednak zapoznany z niektrymi z tych chrystian, ktrzy wierz, e stanowi to przywilej wszystkich uczniw Chrystusa, aby poprzez wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, ktry samego Siebie da za nas, by wykupionym od wszelkiej nieprawoci i oczyszczonym przez Niego ludem, gorliwym w dobrych uczynkach (Tytus 2:13,14), uczynionym doskonaym w kadym dobrym uczynku (Hebr. 13:21), w zupenoci uwiconym, z duchem, dusz i ciaem zachowanymi bez nagany na przyjcie Pana naszego, Jezusa Chrystusa (I Tesal. 5:23), ludem oczyszczonym od wszelkiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujcym wito w bojani Boej (II Kor. 7:1), dziki Boym obietnicom, ktre s wszystkie tak i amen w Chrystusie, ku Boej chwale przez nas (II Kor. 1:20), i w ten sposb przez drogie i najwiksze obietnice byli uczestnikami boskiej natury, uniknwszy skaenia, jakie na tym wiecie pociga za sob podliwo (II Piotra 1:4). Gdy po raz pierwszy poznaem t grup chrystian i po raz pierwszy czytaem ich pisma, wielce przeciwstawiaem si ich spojrzeniu na prawd. Przez to, co dowiedziaem si o bdach i fanatyzmie niektrych z twierdzcych, i wierz, jak rwnie dowiadczaj tej wiary, zostaem doprowadzony do traktowania caego przedmiotu z wielk niechci. Nauczyem si jednak, e prawda nie powinna by czyniona odpowiedzialn za fanatyzm, do ktrego mogy doprowadzi bdy, ani te za grzechy takich, ktrzy utrzymuj prawd w niesprawiedliwoci.

27

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Gdy woaem o rozum i wzywaem moim gosem roztropno, Pan zacz coraz wicej uczy mnie mioci Chrystusowej, tak i nie tylko zostaem przywrcony do mojej pierwszej mioci, ale rwnie w moim wasnym dowiadczeniu zaznajomiony z tym, e droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, ktra coraz janiej wieci a do biaego dnia (Przyp. Sal. 4:18), i e kto idzie za Chrystusem, nie bdzie chodzi w ciemnoci, ale bdzie mia wiato ywota (Jan 8:12). Pokj Boy, ktry przewysza wszelki rozum, strzegcy serce i myli w Chrystusie Jezusie oraz rado niewysowiona i chwalebna, o ktrych mwi Biblia (Filip. 4:7; I Piotra 1:8), stay si w moim sercu rzeczywistoci. Nauczyem si bogosawionej prawdy, e wszystkie Boe obietnice s w Chrystusie tak, i w Nim s amen, ku Boej chwale przez nas (II Kor. 1:20); e stanowi to przywilej chrystianina, aby ufajc w Chrystusie, e obietnice zostan spenione, dowiadczy spenienia kadej z nich, tak samo jak przebudzony grzesznik doznaje spenienia obietnicy odpuszczenia, gdy i tylko wtedy, gdy wierzy w to w Chrystusie. Wwczas dociekaem tego, co Bg obieca i co pragnie dla mnie uczyni, o ile bd w to wierzy w Chrystusie. Badaem Bibli majc na uwadze t zasad i dowiedziaem si, e Bg powiedzia: Dam ci rozum, i naucz ci drogi, po ktrej masz chodzi; dam ci rad, obrciwszy na ci oko Moje (Psalm 32:8). Ta obietnica bya dla mnie tak i amen w Chrystusie ku Boej chwale przeze mnie. Dlatego modliem si i ufaem w Chrystusie, aby Bg da mi rozum i nauczy mnie drogi, po ktrej powinienem chodzi, i obrci na mnie oko Swoje, wprowadzajc we wszelk prawd odnoszc si do nauki o uwiceniu. Gdy czytaem obietnice na ten temat, uznaem je za pene i wyrane. I obrzee Pan, Bg twj, serce twoje, i serce nasienia twego, aby miowa Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej (V Moj. 30:6). I pokropi was wod czyst, a oczyszczeni bdziecie od wszystkich nieczystt waszych, i od wszystkich plugawych bawanw waszych oczyszcz was; i dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wntrznoci waszych, i odejm serce kamienne z ciaa waszego, a dam wam serce misiste. Ducha Mego, mwi, dam do wntrznoci waszej, a uczyni, e w ustawach Moich chodzi, i sdw Moich przestrzega, i czyni je bdziecie...Bo was wyzwol od wszystkich nieczystt waszych (Ezech. 36:25-29). I uczyni z nimi Przymierze Wieczne, e si nie odwrc od nich, abym im nie mia dobrze czyni; nadto boja Moj dam do serca ich, aby nie odstpowali ode mnie (Jer. 32:40). To jest Przymierze, ktre postanowi z nimi po onych dniach, mwi Pan: Dam prawa Moje do serca ich, a na mylach ich napisz je, a grzechw ich i nieprawoci ich nie wspomn wicej (Hebr. 10:16,17). Zauwayem rwnie, e Chrystus, nasz Odkupiciel, otrzyma imi Jezus, gdy mia zbawi lud Swj od grzechw jego (Mat.
28

List do Prezbiterium w Newark

1:21); e objawi si, aby grzechy nasze zgadzi, a wszelki, ktry w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 3:5,6). Znalazem take wiele innych tekstw Pisma witego, ktre s rwnie wyczerpujce i wyrane. Jednak mimo wszystko niewiara zatriumfowaa w moim umyle i nie potrafiem zrozumie, jak miaoby si to sta dla mnie rzeczywistoci w tym yciu, e krew Jezusa Chrystusa oczyci mnie od wszelkiego grzechu (I Jana 1:7). Lecz gdy coraz to wicej modliem si o nauki Boego Ducha i szukaem prawdy, zauwayem, e jelibymy wyznali nasze grzechy, wierny jest Bg i sprawiedliwy, aby nam odpuci grzechy i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). Tak wierny, aby oczyci, jak wierny, aby odpuci. Zauwayem rwnie, e Chrystus zosta wystawiony nam rogiem zbawienia, aby uczyni miosierdzie obiecane ojcom i wspomnia na wite Przymierze Boe, przysig, ktr przysig Abrahamowi, ojcu naszemu, e nam to da mia, ibymy Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci naszych bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota naszego (uk. 1:69,72-75). Gdy dochodziem, dlaczego te obietnice, tak kosztowne i wyrane, nie zostay uczynione poytkiem Boego ludu, zrozumiaem, e skoro s one tak i amen jedynie w Chrystusie, maj one zosta wypenione podobnie do obietnic gwarantujcych odpuszczenie grzechu dla tych, i tylko dla tych, ktrzy uwierzyli w ich wypenienie w Chrystusie. To doprowadzio mnie do zrozumienia, e jeli pragn by oczyszczony od wszelkiej nieprawoci, jak rwnie uzyska odpuszczenie moich grzechw, musz wierzy w owo oczyszczenie w Tym, o ktrym powiedziano: Jelibymy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bg i sprawiedliwy, aby nam odpuci grzechy, i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). Odtd wic czsto prbowaem zdawa si na Niego, po prostu ufajc Jego wiernoci, e oczyci mnie od wszelkiej nieprawoci. Jednak pomimo to nie posiadaem jeszcze adnego dowodu, na ktrym mgbym oprze wiar, e zostaem w ten sposb oczyszczony. Dalej wic zdawaem si na Niego, trwajc w modlitwie i starajc si ufa Chrystusowi w ten oczyszczajcy dar Ducha witego, pragnc ponad wszystko oczyszczenia od wszelkiej nieprawoci. W takim stanie umysu signem pewnego dnia po moj Bibli oraz mae dzieko Chrystiaska doskonao, napisane przez Fletchera, i oddaem si czytaniu, rozmylaniu i modlitwie w tej sprawie. Otworzyem nastpujcy fragment ksiki Fletchera: Struny mojego serca lamentuj w gbokim alu moje ciao aknie Ciebie, Panie, a wszystkie czonki, i wszystkie stawy sigaj po zupen czysto. Lecz jeli Panu spodoba si, aby agodnie przyby tobie na pomoc; jeli uczyni On koniec twojego skaenia czule pomagajc Tobie pogry si w nieznanych gbiach cichoci; jeli utopi On wewntrz29

Grzech nad wami panowa nie bdzie

nego czowieka grzechu przez zanurzenie i zatopienie go w gbi pokory, nie krytykuj prostoty Jego metody, skromnoci Jego pojawienia si i zwyczajnoci Jego nakazu. Podobnie do Naamana, natura jest pena uprzedze. Spodziewa si, e Chrystus przybdzie, by j oczyci wrd takich ceremonii, parad i krztaniny, jakich oczekiwa syryjski genera, gdy rozgniewa si i rzek: Otom myla sam u siebie, i pewnie wynijdzie, a stanwszy przy mnie, wzywa bdzie imienia Pana, Boga swego, a podnisszy rk swoj nad miejscem trdu, uzdrowi trdowatego (II Krl. 5:11). W swoim dziaaniu Chrystus czsto idzie prostsz drog, i tym sposobem krzyuje wszelkie nasze wczeniejsze wyobraenia i plany wyswobodzenia. Ucz si ode Mnie, aby by cichy i pokornego serca, a znajdziesz odpocznienie dla twojej duszy (Mat. 11:29), bogie odpocznienie chrystiaskiej doskonaoci, doskonaej pokory, poddania si i cichoci. Jeli bezwzgldnie chcesz przyby na gr Syjon w wozie triumfalnym, albo te wstpi do nowego Jeruzalem na dawajcym susa koniu, prawdopodobnie nigdy tam si nie dostaniesz. Pozostaw wic wszelkie twoje bdne pojcia i pokornie naladuj swojego Krla, ktry wstpuje do symbolicznego Jeruzalem bdc cichy i agodny, jadcy na ole, na olciu, rebiciu olicy. Te spostrzeenia byy dla mnie szczeglnym bogosawiestwem. Pogrenie si w cichym i agodnym duchu Zbawiciela rzeczywicie zdao mi si najrozkoszniejsz rzecz. Przedtem zadawaem sobie trud, aby wznie si ponad moje grzechy i w ten sposb pozostawi je; teraz czuem si gotowy, aby pogry si pod nimi, w gbi pokory, dokd dumny, nie uniony duch grzechu nie byby gotowy towarzyszy. Zdao si to rozkoszn rzecz, aby pogry si w ramionach mojego Zbawiciela, poniej zasigu wszystkich moich duchowych wrogw, przed ktrymi od dawna bez skutku prbowaem umkn wznoszeniem si w gr. Odczuem wwczas w duchu najsodsze i niebiaskie pogrenie si w objciach mojego Odkupiciela, takie, jakiego nigdy przedtem nie dowiadczyem, a po nim nastpi cichy, niewzruszony i bogi pokj w Chrystusie taki, ktrego nie potrzebuj prbowa opisywa tym, ktrzy go zasmakowali, a ktrego nie jestem w stanie opisa rozumowi tych, ktrych serca nigdy go nie doznay. Towarzyszyo mu tak cakowite i pene zachwytu poddanie si we wszystkim Boej woli; taka rado serca na myl, e na ycie, na mier i na zawsze jestem cakowicie do Boej dyspozycji; takie wesele z porzucenia dla Chrystusa wiata we wszelkich jego posiadociach i przyjemnociach; taka obfito pokornej, pokutnej i wdzicznej mioci do mojego Odkupiciela; taka satysfakcja na myl o posiadaniu Go jako mojego wycznego, wiecznego dziau; takie uwielbienie Jego imienia, e mogem posi Go jako dzia mojej duszy na zawsze; takie pochodzce z serca i niezachwiane zaufanie we wszystkie Jego obietnice oraz taka gotowo do
30

List do Prezbiterium w Newark

czynienia i znoszenia wszystkiego, nawet zoenia ycia dla Jego imienia, e czuem si zmuszony, aby wyrzec: To jest czysto serca. Wiedziaem, e nic poza Duchem witym nie byoby w stanie wypeni takiego serca, jakim byo moje, takimi doznaniami, jak te i dlatego uwierzyem, e byo to dzieo Ducha witego, oczyszczajcego moje serce z nieczystoci grzechu. Wiem, e niektre osoby gotowe s rzec: Wszystko to moe by zwiedzeniem Szatana, doprowadzajcym ciebie do mylenia o sobie wyej, ni powiniene. Nie sdz jednak, eby diabe kiedykolwiek prbowa wypeni serce ktregokolwiek z ludzi Bo mioci. Chrystus powiedzia Swoim uczniom: Ja prosi bd Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by z wami na wieki Ducha prawdy, ktrego wiat przyj nie moe, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wrd was i w was bdzie (Jan 14:16,17). Dlatego te prawdziwy ucze bdzie zna Pocieszyciela. Wiem, e doznania, ktre teraz opisaem, byy bogosawion rzeczywistoci, e w mojej woli i uczuciach nic nie pozostawao w przeciwiestwie wzgldem nich i std wierz, e Zbawiciel da mi w tamtym momencie pozna nieco z tej bogoci, gdy si jest wykupionym od wszelkiej nieprawoci i oczyszczonym Mu na wasno. Przez jaki czas trwaem w tym bogosawionym stanie umysu. Chwaa mojego Odkupiciela opromieniowywaa moj dusz bez adnego cienia. Przedtem zdawa si On opromieniowywa mnie jasnoci podobn do soca w poudnie, lecz obecnie, w miejsce opromieniowywania mnie ze szczeglnej czci niebios, wydawa si On wypenia cay firmament i promieniowa Swoim agodnym, sodkim, niebiaskim, yciodajnym i napeniajcym radoci blaskiem z kadego kierunku. Wszystko nade mn i dookoa mnie byo wiatoci i radoci, a uwielbienie imienia mojego Odkupiciela wydawao si by jzykiem kadego oddechu. Nie jestem w stanie nie wierzy, e w tym stanie umysu grzech nade mn nie panowa. Wierz, e w tamtym czasie Bg da mi zwycistwo poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Miaem jeszcze jedn lekcj do nauczenia si, a istnia prawdopodobnie tylko jeden sposb, abym mg si jej nauczy to jest, podobnie do Piotra, przez wypicie kielicha smutku, abym w przyszoci mg by uwany. Zwykem mwi, e jeli kto wierzy, i ma powd do uwaania siebie za cakowicie uwiconego, nie potrzebuje tego oznajmia, a wrg mojej duszy bez wtpienia wiedzia o mnie dostatecznie duo, aby rozpocz swj atak wanie tam, gdzie mogem zosta zwyciony. Zostaem wic sprowadzony do tego, e mwiem w sobie: O tym nie potrzeba wspomina. Nigdy nie bdzie si o mnie mwi, e chlubi si dookoa wasn dobroci. Oczywicie, e nie miaem adnej potrzeby, aby chlubi si wasn dobroci, gdy jasno rozumiaem, e
31

Grzech nad wami panowa nie bdzie

wszystko, co zostao we mnie dokonane, byo dzieem Ducha witego, i e nie miaem nic z siebie, czym mgbym si chlubi. Niemniej jednak doszedem do wniosku, e nie powiem, nawet najdroszym z moich przyjaci, i kiedykolwiek, choby i na chwil uwaaem siebie za oczyszczonego od grzechu. Chciaem cieszy si tym jedynie z Bogiem i pozwoli, aby moje ycie skadao temu wiadectwo. Skutek by taki, e bdc doprowadzony do obaw, i pewna osoba mogaby podejrzewa, i za takiego siebie uwaam, powiedziaem w celu wywoania lepszej opinii o mojej pokorze, e nie miaem takich zapatrywa. Tutaj popadem w grzech. Wskutek zaparcia si tego, co wierzyem, e zostao dokonane we mnie przez Ducha witego, odczuem co straciem. Przedtem powiedziano mi, e nie bd mg pozosta w rozkosznym stanie, w jakim znajdowaem si, bez wyznawania na cze Chrystusa tego, co wierzyem, e On dokona dla mnie przez Swojego Ducha. Lecz ja temu nie zawierzyem. Postpiem wanie w ten sposb i wpadem w sida zego. Naraz odkryem, e usidlay mnie te same grzechy, co przedtem, doprowadzajc mnie do niewoli, a mj stan by dokadnie taki sam jak tamten, w ktrym znajdowaem si zanim Pan ukaza mi bogosawiestwo czystego serca. Wiem, e wskutek zaparcia si tego bogosawionego dziea, ktre Pan we mnie dokona, jak rwnie zapierania si go po to, aby uchodzi za pokornego, sprowadziem do mojej wasnej duszy ubstwo oraz ciemno. Niemniej jednak byem w tym stanie doprowadzony do tego, aby najgorliwiej pragn i najarliwiej modli si, abym zosta uczyniony podobnym do Chrystusa. Brzemieniem mojej proby byo to, abym mg by uczyniony tak bardzo podobnym do Chrystusa, jak byo to moliwe dla duszy, dopki znajduje si ona w ciele i odczuwaem, e nie mgbym by zadowolony niczym innym. Gdy przez jaki czas modliem si w ten sposb, jasno zrozumiaem, e nie byo niczego, co Bg by bardziej chtny uczyni od sprawienia, abym by wanie tak bardzo podobny do Chrystusa. Odczuwaem bogo zapewnienia w Nim, e bdzie mi to udzielone. Nastpnie Pan pokaza mi, co musi by konsekwencj tego, e jest si podobnym do Chrystusa, i e adnym sposobem nie bd mg mie tego podobiestwa bez napotkania na owe konsekwencje. Zrozumiaem, e jeli bd chcia y pobonie w Chrystusie Jezusie, bd musia znosi przeladowanie (II Tym. 3:12), a take to, e nie mgbym by podobny do Chrystusa bez gotowoci uczestniczenia w znoszeniu Jego pohabienia. Duch wity ukaza mi teraz grzech, ktry popeniem zapierajc si tego, czego Bg dokona dla mojej duszy. Zrozumiaem, e chocia moim sercem wierzyem ku usprawiedliwieniu, ustami musz wyznawa ku wybawieniu przed ponownym popadniciem w grzech (Rzym. 10:10). Wanie tego nie czy32

List do Prezbiterium w Newark

niem. Moim sercem wierzyem ku usprawiedliwieniu, lecz zamiast wyznawania ustami tej aski, ktr ukaza mi Bg, co uchronioby mnie od grzechu zaparcia si jej, odmwiem wyznawania, a postpujc tak wpadem w rce moich duchowych wrogw. Zrozumiaem, e w celu dalszego zachowania tego bogosawiestwa musz wszystko wyznawa i ponosi konsekwencje. Wiedziaem, e wcale nie bd one mae. Wiedziaem, e w chwili, gdy uczyni takie wyznanie, prawie kady przyjaciel, ktrego miaem na wiecie, bdzie uwaa mnie za niemale cakowicie upadego, i e moi bracia w subie kaznodziejskiej, ktrych zaufanie ceniem ponad wszelkie dobra tego wiata, naraz odbior je i z caym prawdopodobiestwem wyrzuc mnie spord siebie. Doprawdy doszedem do wyupania prawego oka i odcicia prawej rki (Mat. 5:29,30) do tego punktu, w ktrym dla Chrystusa i ewangelii musz opuci ojca i matk, braci i siostry, on i dzieci (Mat. 19:29). Czy jestem w stanie zoy tak ofiar? Czy potrafi sta si obcym braciom moim i nieznanym synom matki mojej (Psalm 69:9)? Czy po to, aby zadowoli mojego Zbawiciela i cieszy si Jego mioci, tak jak wtedy, kiedy na krtko pozwoli mi On cieszy si ni, bd w stanie sta si jako stracony dla przyjaci, ktrych tak bardzo miowaem oraz dopuci, aby moje imi byo pomiatane jako bezecne (uk. 6:22) przez tych, ktrych szacunek pragnem zachowa? Walka bya cika. Zoenie tych ofiar kosztowao mnie tyle, ile kosztowaoby ktregokolwiek z moich braci; lecz nie mogem si dugo waha. Modliem si, abym mg nieustannie cieszy si mioci Zbawiciela, natomiast On pokaza mi teraz ile bdzie mnie to kosztowao, i niech bogosawione bdzie Jego imi udzieli mi siy do wybrania Jego mioci za cen, o ile bdzie to konieczne, wszystkiego, co byo mi drogie na tym wiecie. Zostaem uzdolniony do modlenia si: Panie, przywr mnie ponownie do tego bogosawionego stanu wiadomej czystoci, pokoju, mioci do Ciebie i bogoci w Tobie, ktr niegdy radowaem si, a bd wyznawa Twoj wierno wiatu, i niech nawet moje niegodne imi znosi pohabienie. Zbaw mnie Panie od moich grzechw odkup mnie od wszelkiej nieprawoci i daj mi tego dowd, na ktrym bd w stanie spolega, abym mg uda si do wiata bez obudnego przypisywania sobie czego, czego nie posiadam pozwl mi w czynie i w prawdzie (I Jana 3:18) by oczyszczonym z wszelkiej nieprawoci i posiada peny i zadawalajcy dowd, e Ty dokonae tego dla mnie, a bd opowiada o wiernoci Twojej (Psalm 40:11) i w Twojej sile stan w obliczu wszystkiego, co wyniknie. W tym stanie umysu wziem Sowo Boe i doszedem do nastpujcego fragmentu w sowach skierowanych przez Pawa do Rzymian: Podobnie i wy uwaajcie siebie za umarych dla grzechu, a za yjcych dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rzym. 6:11).
33

Grzech nad wami panowa nie bdzie

Wczeniej zastanawiaem si ju nad tym fragmentem i wydawa mi si on posiada znaczenie, ktrego nie rozumiaem. Mwiem w mylach: Co si stanie jeli faktycznie bd uwaa siebie za umarego dla grzechu? Jakim sposobem samo uwaanie siebie za umarego dla grzechu uczyni mnie umarym? W jaki sposb dokonana zostanie jakakolwiek zmiana w stanie mojego serca przed Bogiem wskutek mojego trudzenia si, aby o tym myle?. I znowu mylaem o owym nakazie: Podobnie i wy uwaajcie siebie za umarych dla grzechu, i powiedziaem w moim sercu: Sprbuj to uczyni. Stwierdziem jednak, e w caoci jestem niezdolny do uczynienia tego w sposb, ktry by nawet zacz przekonywa mnie, e jestem w prawdzie umary dla grzechu. Nie byo to pocieszenie z powodu jakiego bdu, dotyczcego mojego wasnego charakteru, czego pragnem. Jak jele pragnie strumieni wd (Psalm 42:2), tak moja dusza pragna penej zgodnoci z Bo wol. Odczuwaem, e nic nie byo w stanie zaspokoi mnie nawet na chwil, jak tylko by umarym dla grzechu, a yjcym dla Boga. Nie bya to rwnie jaka aspiracja, aby inni uwaali mnie za wolnego od grzechu, ktr usiowaem zaspokoi, gdybym bowiem zdoa przekona cay wszechwiat, e jestem wolny od grzechu, a nie byo to faktem, nawet w najmniejszym stopniu nie zaczoby to zaspakaja pragnie mojej duszy. Gdybym mg zdoby w posiadanie cae bogactwo, otrzyma wszelkie zaszczyty i cieszy si wszystkimi rozkoszami, ktrymi obdarzyby mnie wszechwiat, a przez kade Boe stworzenie na ziemi i w niebie by uwaanym za tak czystego jak duchy, ktre nieustannie usuguj przed wiecznym tronem wszystko to nie spenioby pragnie, ktre pony w moim sercu, abym zosta oczyszczony od wszelkiej nieprawoci (I Jana 1:9). Jednak w dalszym cigu majc na uwadze nakaz: Podobnie i wy uwaajcie siebie za umarych dla grzechu, a za yjcych dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rzym. 6:11), nie potrafiem zrozumie, jak miabym tego dokona, aby bya to w czynie i w prawdzie rzeczywisto przed Bogiem. Nic poza tym nie zadowolioby mnie nawet na chwil. Przypomniaem sobie tutaj ow bog obietnic naszego boskiego, chwalebnego i miujcego Zbawiciela: Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelk prawd. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziaem (Jan 16:13; 14:26). Upadem wic przed Panem i modliem si w imieniu Chrystusa, aby Duch wity wprowadzi mnie we wszelk prawd dotyczc fragmentu, ktry znajdowa si przede mn i nauczy mnie jak mam uwaa siebie za umarego dla grzechu, a za yjcego dla Boga, aby bya to rzeczywisto, a nie sprawa wyobrani. Oznajmiwszy moj prob, ufaem w Chrystusie, e nauki Ducha zostan mi dane: Zaprawd, zaprawd powiadam wam: O cokolwiek bycie prosili Ojca w imieniu Moim, da
34

List do Prezbiterium w Newark

wam (Jan 16:23). Zaufaem wic Zbawicielowi i wierzyem, e dla Niego Duch wity pokae mi, jak mam uwaa siebie za umarego dla grzechu, a za yjcego dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Natychmiast, gdy jeszcze znajdowaem si na kolanach z otwart przede mn na tych sowach Bibli, rzucony wydawa si by na nie strumie niebiaskiego wiata, a moja dusza zostaa napeniona niewypowiedzianym szczciem, radoci niewysowion i chwalebn (I Piotra 1:8), myl, ktra zdawaa si by tak jasna, jak blask tysica soc, e mam uwaa siebie za umarego dla grzechu przez ufanie mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, e zachowa mnie umarym dla grzechu; a za yjcego dla Boga przez ufanie mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, e zachowa mnie yjcym dla Boga. Zrozumiaem, e to bdzie uwaaniem siebie za umarego dla grzechu, a za yjcego Bogu w Chrystusie Jezusie, moim Panu. Miao to oznacza, e na zawsze przestan pokada moje zaufanie we wasnej sile i bd cakowicie spolega na sile i wiernoci mojego chwalebnego Pana, Jezusa Chrystusa, aby Uczyni oraz zachowywa mnie czystym od wewntrz, aby uczyni oraz zachowywa mnie umarym dla grzechu, aby uczyni oraz zachowywa mnie yjcym dla Boga. Gdybym w tamtej chwili by monarch wiata, majcym na gowie koron, w rce bero, pod stopami nagromadzone skarby, i kady spord jego licznych mieszkacw byby gotowy do wykonywania moich rozkazw, nawet nie zaczoby to sprawia mi takiej radoci, jak odczuwaem, gdy zrozumiaem przywilej, ktry okaza mi Bg nieskoczonej mioci, abym uwaa siebie za umarego dla grzechu przez ufanie mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, e uczyni oraz zachowa mnie w ten sposb yjcym. Jaki chwalebny i rozkoszny okaza si wtedy mj Zbawiciel! Moja dusza uczynia mnie podobnym do wozw Ammi-Nadiba (Pnp. 6:12 KJV), i gdybym mia koron, bero, bogactwa i hod wiata, podskoczybym z radoci i popieszy, aby odda Chrystusowi bero, koron, bogactwo i hod, i pooy si w prochu u Jego stp, abym by na zawsze Jego najskromniejszym i najpokorniejszym sug. Ach, odkd poznaem mj wielki przywilej uwaania siebie za umarego dla grzechu, a za yjcego Bogu w Chrystusie Jezusie, moim Panu, Jego imi jest dla mnie jako olejek rozlany. Pocaowa On mnie pocaowaniem Swojej mioci, a Jego mio jest lepsza, ni wino. Pocign mnie, a ja za Nim pobiegem. Wprowadzi mnie Krl do pokojw Swoich i sprawi mi w Nim rado i wesele; dlatego wspomina bd Jego mio raczej ni wino i (w Jego sile) bd Go prawowicie miowa (Pnp. 1:3,2,4). Gdy Duch wity w ten sposb owieci mnie co do przywileju uwaania siebie za umarego dla grzechu, a za yjcego Bogu w Chrystusie Jezusie, moim Panu, rwnie uzdolni mnie On do skorzystania z owego przywileju i natychmiast staem si wicej, ni przywrcony do
35

Grzech nad wami panowa nie bdzie

bogosawionego stanu wiadomej czystoci serca przed Bogiem, z ktrego to upadem przez odmwienie wyznawania przed ludmi tego, co mj Zbawiciel dla mnie uczyni. Umiowanie wiata znikno, adne grzeszne pobaanie nie miao dla mnie ju duej powabu. Moje cae serce zostao zdobyte przez Chrystusa i byo wypenione obfitoci mioci do Niego, a czuj, e gdybym posiada tysic serc, byyby one z najwiksz radoci powicone Jego subie. Wypenia mnie Jego wola i poza tym, eby dysponowano mn w sposb, ktry zapewni moliwie najwiksz chwa mojemu Zbawicielowi, nie posiadaem ani pragnienia ycia, ani mierci, ani te wiecznoci. Zostaem uwolniony ze strachu przed ludmi, a poniewa zobowizaem si przed Panem umow, e bd wyznawa Jego wierno wiatu, gdy da mi dowd, na ktrym bd mg spolega, e zostaem wykupiony od wszelkiej nieprawoci (i skoro teraz w sposb tak chwalebny i zachwycajcy nad wszystko, co dotd pojmowaem, zostaem uczyniony umarym dla grzechu, a yjcym dla Boga w Chrystusie Jezusie, moim Panu, oraz tak obficie owiecony co do przywileju kadego chrystianina zostania zachowywanym w tym stanie przez wierno drogiego Odkupiciela) nawet przez chwil nie mog trwa w niezdecydowaniu, i stanowi to moj powinno, abym gosi wiatu, e za spraw Ducha witego, danego mi przez mojego wasnego bogosawionego Zbawc, zostaem uczyniony umarym dla grzechu, a yjcym dla Boga w Jezusie Chrystusie, moim Panu. Gdy wczeniej poznaem przykro zaparcia si w tym mojego Zbawiciela i bogosawionego dziea, ktre On we mnie dokona dla utrzymania dobrej opinii u ludzi, Duch wity przedstawi mi ten grzech i otworzyem moje usta do Pana, e jeli mnie odnowi, bd znosi Jego pohabienie. Obecnie jeszcze raz uzdolni mnie On w Swojej nieskoczonej i obfitej asce, abym sercem wierzy ku usprawiedliwieniu, natomiast ustami wyznawa ku wybawieniu przed ponownym upadkiem w sida diaba (Rzym. 10:10). Zostaem uzdolniony, aby wyznawa wiatu, e wielki Bg i mj Zbawiciel, Chrystus Jezus, ktry mnie umiowa i da samego Siebie za mnie, wykupi mnie od wszelkiej nieprawoci i oczyci Sobie na wasno (Tytus 2:13,14); e jestem umary dla grzechu, a yjcy dla Boga w Jezusie Chrystusie, moim Panu (Rzym. 6:11); e Bg pokoju jest wierny, aby uwici mnie w zupenoci i zachowa caego ducha, i dusz, i ciao bez nagany na przyjcie mojego Pana, Jezusa Chrystusa (I Tesal. 5:23); e Bg pokoju, ktry przez krew Przymierza Wiecznego wywid spord umarych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, czyni mnie doskonaym w kadym dobrym uczynku ku czynieniu woli Swojej, sprawujc we mnie to, co przyjemne przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, ktremu niech bdzie chwaa na wieki wiekw.
36

List do Prezbiterium w Newark

Amen (Hebr. 13:20,21). Sdziem, e wyznajc to skadaem siebie wraz z wszystkim, co posiadaem na otarzu mojego Boga i Zbawiciela; lecz Zbawiciel ten prowadzi mnie Swoj wasn, zadziwiajc mioci i da mi serce, ktre nie byo w stanie ju wicej si Go zaprze, i ktre byo gotowe i uradowane, aby za wszelk cen wyznawa wiatu Jego wierno, moc i mio. Wiedziaem, e wiat bdzie mi urga. Wiedziaem, e wyznajcy lud Boy bdzie pomiata moim imieniem jako bezecnym. Wiedziaem, e przyjaciele, ktrych miowaem z caego serca, a by moe nawet wielu z nich, bdzie z mojego powodu paka, uwaajc mnie za zgubionego. Wiedziaem, e zaufanie zborw, z ktrymi byem zczony, zostanie mi odebrane i by moe wszystkie moje dawne szanse na utrzymanie siebie i rodziny zostan zupenie usunite; jednak wiedziaem, e mj Zbawiciel yje i e dana Mu jest wszelka moc w niebie i na ziemi, i e ja miaem jedynie szuka najpierw Krlestwa Boego i sprawiedliwoci Jego (Mat. 6:33), nic nie wtpic, e On, ktry ywi ptaki niebieskie i przyodziewa lilie polne, tak jak nawet Salomon w caej swojej chwale nigdy nie by przyodziany, na pewno nakarmi i przyodzieje mnie i nalecych do mnie. W tym stanie umysu wyznaem przy otarzu mojego Boga to, czego On mnie nauczy o Swojej prawdzie i jakiej oczyszczajcej i uwicajcej aski doznaem w Jezusie Chrystusie; i tak wywizaem si z powinnoci, do ktrej, jestem pewny, nie doprowadzioby mnie nic, jak tylko niegdy ukrzyowana, a obecnie uwielbiona mio Zbawiciela, ukazana mi przez Ducha witego. Nie mam ju adnych wtpliwoci co do tego, e zmuszony byem do tego kroku przez mio Chrystusa, podobnie jak nie mam wtpliwoci co do tego, e istnieje Chrystus, czy te moja wasna dusza. Wiem, e nie byem doprowadzony do niego przez umiowanie wiata, bowiem nie bybym w stanie uczyni go tak dugo, a nie zostaaby usunita ode mnie ostatnia pozostao umiowania wiata. Wiem, e dopty, dopki nie uczynibym caego wiata cakowit ofiar dla Chrystusa, nigdy nie bybym w stanie wystawi siebie urganiu. W poranek dnia, ktry nastpi bezporednio po Sabacie, gdy po raz pierwszy zoyem to wyznanie przed ludmi, spdziem pewien czas na rozmowie z Bogiem, o ktrej wspomn, gdy uwaam, e moe to zdziaa dobro. Byem sam w moim pokoju i rozmylaem nad kilkoma fragmentami Pisma witego, ktre wspominay o Boej wiernoci, takimi jak: Wierny jest Bg, ktry was powoa do spoecznoci Syna Swego Jezusa Chrystusa (I Kor. 1:9). Wierny jest Ten, ktry was powouje, aby was w zupenoci uwici i caego ducha waszego i dusz, i ciao zachowa bez nagany na przyjcie Pana naszego, Jezusa Chrystusa (I Tesal. 5:24,23). Bg jest wierny i nie dopuci, abycie byli kuszeni po37

Grzech nad wami panowa nie bdzie

nad siy wasze, ale z pokuszeniem da i wyjcie, abycie je mogli znie (I Kor. 10:13). I widziaem niebo otwarte, a oto biay ko, a Ten, ktry na nim siedzia, nazywa si Wierny i Prawdziwy (Obj. 19:11). Jego imi brzmi rwnie Sowo Boe. A na szacie i na biodrze Swym ma wypisane imi: Krl krlw i Pan panw (Obj. 19:16). Gdy tak zastanawiaem si nad wiernoci mojego Boga i Zbawiciela, caa moja dusza wydawaa si by uniesiona niewypowiedzianymi wzruszeniami i wylana w potokach tryskajcej mioci u stp mojego Odkupiciela. Czuem, e wszystko dla Niego pozostawiem i obecnie mogem tylko odda siebie w Jego rce, i powierzy Mu wszystkie moje sprawy. Teraz, w obliczu bezpieczestwa powierzenia Mu wszystkiego, moja dusza unosia si w zdumiewajcej radoci i mogem jedynie obchodzi mj pokj, gono paczc z radoci oraz wylewajc moje zy z nadmiaru zachwytu, gdy raz za razem wypowiadaem prosty zwrot mj wierny Bg, mj wierny Bg. Od tego czasu miaem rne konflikty z Szatanem, lecz nigdy, nawet na chwil nie zwtpiem w wierno mojego Odkupiciela, e zbawia od grzechw cay Swj lud, ktry dla tego bogosawiestwa zawierzy w Jego imi. Jasno pojmuj rwnie, e jedyn przyczyn, dlaczego chrystianin nie jest zbawiony od grzechu, jest niewiara (Rzym. 11:20). Nie jestem w aden sposb wszystkim, czym mam nadziej, albo spodziewam si, e bd; gdy uznaj, e stanowi to przywilej odkupionego od wszelkiej nieprawoci chrystianina, aby w dalszym cigu zapomina o tym, co za nim, i zda do tego, co przed nim, a ogldajc jak w zwierciadle chwa Pana, by przemieniany w ten sam obraz, z chway w chwa, jak to sprawia Pan, ktry jest Duchem (Filip. 3:13; II Kor. 3:18). Wierz, e by oczyszczonym od wszelkiej niesprawiedliwoci adnym sposobem nie stanowi peni przywileju chrystianina [jeszcze tu] na ziemi; e ponad to moe on postpowa naprzd, aby poj ze wszystkimi witymi, jaka jest szeroko i dugo, i wysoko, i gboko, oraz pozna mio Chrystusow, ktra przewysza wszelkie poznanie, i by coraz wicej wypeniany ca peni Bo (Efez. 3:18,19). Nawet wtedy moemy Mu w dalszym cigu powiedzie wraz z apostoem: Temu za, ktry wedug mocy dziaajcej w nas potrafi daleko wicej uczyni ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym mylimy, Temu niech bdzie chwaa w Kociele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wiekw. Amen (Efez. 3:20,21). Teraz dostrzeecie bracia w tym, co wam opowiedziaem o prowadzeniu i nauczaniu mnie przez Ducha witego, dlaczego nie mog zwaa na wasze upomnienie i odstpi od goszenia nauki o cakowitym uwiceniu przez wiar w Chrystusa. Nie potrafibym tego uczyni bez traktowania siebie jako zdrajc mojego bogosawionego
38

List do Prezbiterium w Newark

Pana i Mistrza, ktry zamanifestowa mi ndznemu, niegodnemu i zasugujcemu na pieko robakowi Swoj obecno i mio, jasn i chwalebn, przekraczajc wszystko, co niegdy byem w stanie poj. Wierz, e On jest wierny, aby w zupenoci uwici Swj lud, i caego ich ducha i dusz, i ciao zachowa bez nagany na Swoje przyjcie (I Tesal. 5:24,23). Odczuwam, e zoona jest na mnie konieczno; a biada mi, jelibym tej ewangelii nie zwiastowa (I Kor. 9:16). Podobnie do Jonasza uciekajcego do Tarszyszu, niegdy prbowaem uciec przed wywizaniem si z powinnoci. Tak jak Jeremiasz rzekem: Nie bd Go wspomina, ani bd wicej mwi w imieniu Jego; ale Sowo Boe jest w sercu moim, jako ogie paajcy, zamkniony w kociach moich, ktrym usiowa zatrzyma, alem nie mg (Jer. 20:9). Niegdy wyparem si wiernoci mojego Odkupiciela; lecz On mi wybaczy i przywrci mnie do radowania si Jego mioci i, jak mocno wierz, w wiernoci wobec Swojej wasnej obietnicy, obrzeza moje serce, abym Go miowa z caego serca i z caej duszy (V Moj. 30:6). Musz powiedzie to wiatu. Pozwlcie Mu otrzyma chwa i pozwlcie mi znosi urganie, ktre musz znosi dla Niego. Jak dalece potrafi, z Jego bogosawiestwem musz wyznawa to wiatu, aby Boemu ludowi zostay oznajmione jego wysokie przywileje w Jezusie Chrystusie. A oznajmiam wam, bracia, e ewangelia, ktr ja zwiastowaem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymaem jej od czowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymaem j przez objawienie Jezusa Chrystusa (Gal. 1:11,12). A teraz, czy suszna to rzecz w obliczu Boga raczej was sucha anieli Boga, sami osdcie; ja bowiem nie mog nie mwi o tym, co widziaem i syszaem (Dz. Ap. 4:19,20).
Powd drugi

Nie mog odstpi od goszenia nauki o uwiceniu i dawania jej wiadectwa moim wasnym dowiadczeniem z tych samych przyczyn, z ktrych wy nie moecie odstpi od goszenia nauki o odrodzeniu i dawania temu wiadectwa waszym wasnym dowiadczeniem. Przypumy, e mielibycie uwydatni, e jeli si kto nie narodzi z gry, nie moe ujrze krlestwa Boego (Jan 3:3), lecz gdyby zapytano, czy wy albo te ktokolwiek inny dowiadczy tego bogosawiestwa, musielibycie powiedzie: adnym sposobem. Jest to znaczcy i niebezpieczny bd, gdy si tak uwaa; nie nastpuje to a do mierci. Jak duy wpyw wywaroby takie goszenie? Ilu narodzioby si na nowo dziki takiej pomocy? Uwaacie to za wasz powinno, aby utrzymywa, e odrodzenie jest spraw dowiadczenia, i e wy wraz z innymi dowiadczylicie go. Jednak gdy opowiadacie waszemu ludowi, e powinien by wolny od grzechu i jest pozbawiony usprawiedliwienia, kie39

Grzech nad wami panowa nie bdzie

dy takim nie jest, gdy modlicie si, aby mg by odkupiony od wszelkiej nieprawoci, wie on doskonale, e wcale nie oczekujecie, aby nastpio to podczas ich ycia i std wszystkie wasze nawoywania i modlitwy s cakowicie zapodziane. Wasz lud wie, e spodziewacie si, e bdzie on y w grzechu a do mierci, i gdy nawoujecie, aby by on wolny od grzechu, nie ukazujecie mu adnej drogi, dziki ktrej mgby takim si sta, natomiast utrzymujecie, e byoby to znaczcym i niebezpiecznym bdem, aby spodziewa si on wolnoci od grzechu przed mierci. Std wszelkie wasze starania o uwicenie wyznajcego ludu Boego s uczynione zupenie bezskutecznymi. Dlatego, jeli chodzi o mnie, czuj si zobowizany do opowiadania wyznajcym chrystianom, e istnieje droga, przy pomocy ktrej mog oni oczyci si od wszelkiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1); e mona tego dokona dziki Boym obietnicom, ktre s wszystkie tak i amen w Chrystusie (II Kor. 1:20). Kiedy wic wraz z apostoem nad tym pracuj, walczc w mocy Jego, ktra skutecznie we mnie dziaa przez napominanie i nauczanie kadego czowieka we wszelkiej mdroci, aby stawi go doskonaym w Chrystusie Jezusie (Kol. 1:29,28), uwaam, e nie nalegam na to, aby gonili oni za jakim zudzeniem, ktre bdc gorliwie i z trudem poszukiwane, bdzie wymykao si im a do mierci, ale prowadz ich do radowania si ow bog i chwalebn rzeczywistoci, ktra chowana jest dla nich w Chrystusie, i ktr kady z nich moe sobie zapewni i obficie z niej korzysta. Gdy dziki nadzwyczajnemu bogactwu mioci Boej w Jezusie Chrystusie wolno mi powiedzie, e posiadam dowiadczenie tej aski, ktre przedstawiam ich przyjciu, pozostawiam ich pozbawionymi wszelkiego usprawiedliwienia i tumaczenia swoich grzechw, i dlatego mog spodziewa si, e Boy Duch bdzie towarzyszy Jego prawdzie i prowadzi ich drog poznania i rozumu. Mog powiedzie chrystianom: Taka jest bowiem wola Boa: uwicenie wasze (I Tesal. 4:3). Nie powoa nas Bg do nieczystoci, ale do uwicenia (I Tesal. 4:7), podczas gdy wy, na podstawie wasnych zasad, zobowizani jestecie powiedzie im, e s, przynajmniej w pewnym stopniu, przeznaczeni do ycia w grzechu. Bracia, nie mog trwa na takim gruncie i dlatego musz zlekceway wasz przestrog. Wydaje si istnie dziwna i niezwyka niekonsekwencja w nakanianiu chrystian do witoci serca i ycia, a jednoczenie mwieniu im, e jak dugo yj, nigdy nie s w stanie by pozbawieni grzechu, i e jeli myl, i Chrystus, ktry si objawi, aby zgadzi ich grzechy, kiedykolwiek to uczyni zanim odbierze ich dech, to przyjli znaczcy i niebezpieczny bd. Czuj si zmuszony, aby powiedzie, w wiernoci wobec Chrystusa i Jego drogiego ludu, jakkolwiek niektrzy mog uwaa to za nieyczliwo, e ci, ktrzy prbuj zachowa takie stano40

List do Prezbiterium w Newark

wisko, wydaj mi si by, i to w bardzo znaczcym sensie zamykajcymi krlestwo niebios przed ludmi, tymi, ktrzy sami nie wchodz i nie pozwalaj wej tym, ktrzy wchodz (Mat. 23:13). Jeli strowie Izraela woaj do uszu ludu, e nikt nigdy nie trwa, ani nie bdzie trwa w Chrystusie nie grzeszc [jeszcze tu] na ziemi; e Bg, ktry przysig, e tego dokona i wystawi Chrystusa naszym rogiem zbawienia, aby uczyni to bogosawiestwo, nigdy nie da nam, ibymy Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci naszych bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota naszego (uk. 1:74,75), czeg moemy oczekiwa jak nie tego, e wielu, ktrzy pragn wyswobodzenia od grzechu, strac nadziej na osignicie go, i w przygnbieniu poddadz si woli swoich duchowych wrogw i bd wlec ycie w smutnej niewoli, kiedy przecie mogliby radowa si wolnoci, ktr chciaby uwolni ich Chrystus; i e inni, radzi z posiadania takiego wytumaczenia swoich grzechw, bd nieskrpowani w swoim przywizaniu do doczesnoci i bezbonych saboci wskutek uczucia, e nie oczekuje si od nich, aby za ycia byli wolni od grzechu. Nie bd prbowa ukrywa, e wyglda mi to na subtelne i niebezpieczne sida wielkiego wroga Chrystusa i Jego zboru. Wydaje mi si, e wanie w tym ley znaczcy oraz niebezpieczny bd, a nie w mwieniu chrystianom, e ich Odkupiciel jest wierny, aby uwici ich w zupenoci i zachowa ich caego ducha, i dusz, i ciao bez nagany na Swoje przyjcie (I Tesal. 5:23), kiedy dla tego bogosawiestwa bd w Niego wierzyli.
Powd trzeci

Nie mog uzna waszej przestrogi, poniewa te teksty Pisma witego, na ktrych polegacie jako wiadectwie, e aden chrystianin nie trwa tak w Chrystusie, i nie grzeszy, nie wydaj si mi posiada takiego znaczenia. Wecie na przykad jeden fragment, cytowany w sprawozdaniu waszego komitetu i obrany przez was jako wystarczajcy dowd prawidowoci waszych pogldw. Zaiste, nie ma na ziemi czowieka sprawiedliwego, ktry by tylko dobrze czyni i nie grzeszy (Kazn. Sal. 7:20). Zastosujmy to do dowiadczenia Pawa: Dobry bj bojowaem, biegu dokonaem, wiar zachowaem (II Tym. 4:7). Jakiego wyniosego i zarozumiaego jzyka uy tutaj Pawe! Musia by nadymany duchow pych! Czy nie wiedzia, e Biblia wyranie owiadcza, e nie ma na ziemi czowieka sprawiedliwego, ktry by tylko dobrze czyni i nie grzeszy? Jak mg odway si na powiedzenie: Dobry bj bojowaem? Przypumy jednak, e Pawowi pozwolono by pj naprzd w wasnej obronie i zajmujc stanowisko przypisane mu przez tych, ktrzy uznaj nauk o
41

Grzech nad wami panowa nie bdzie

cakowitym uwiceniu przez wiar w Chrystusa za znaczcy oraz niebezpieczny bd, zaczby mwi: Uznaj, e istnieje duo grzechu w moim sercu, i e skalane s nim moje najlepsze uczynki, lecz w dalszym cigu uwaam, e posiadam troch mioci do Boga, troch pragnienia, aby uwielbia Go przez penienie Jego woli, troch chci do wyczerpywania si oraz bycia wyczerpanym w Jego subie i utrudzonym w celu posuwania naprzd Jego sprawy. W dalszym cigu moglibymy podej i powiedzie: Pawle, na pewno si mylisz; mylisz o sobie wyej, ni powiniene; jest to bowiem bezwzgldnie niezaprzeczalne owiadczenie Sowa samego Boga, e nie ma na ziemi czowieka sprawiedliwego, ktry by tylko dobrze czyni i nie grzeszy, i dlatego, Pawle, twoje udawanie, e istnieje w tobie co dobrego, jest na zawsze uciszone. Dlatego bracia, wasz tekst stanowi tak cakowite i zupene przeciwiestwo waszych pogldw o prawdzie, jak i moich. W moim zrozumieniu nie ma on nic wsplnego ani z jednymi, ani z drugimi. Prawda jest taka, e istnieje dua grupa tekstw Pisma witego, ktre s przeznaczone do przedstawienia tej prawdy, e z natury i przez zwyczaje cay rodzaj ludzki jest ustawicznie zy (I Moj. 6:5). Lecz jeli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przemino, oto wszystko stao si nowe (II Kor. 5:17). Charakter takiej osoby jest wanie taki, jaki nie by przedtem; natomiast fragmenty Pisma witego, ktre opisyway jej wczeniejszy charakter, nie mog opisywa go obecnie. W konsekwencji zauwaamy, e teksty uyte do opisania owych dwch charakterw s sobie przeciwne. Stosownie do tego, chocia powiedziane jest, e nie ma na ziemi czowieka sprawiedliwego, ktry by tylko dobrze czyni i nie grzeszy (Kazn. Sal. 7:20), powiedziane jest rwnie, e ci, ktrzy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysem w zoliwych uczynkach, zostan wystawieni witymi i niepokalanymi i bez nagany przed obliczem [Jego]; jeli tylko trwaj w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangelii (Kol. 1:21-23), e w wypenieniu Boej przysigi przez Chrystusa, ich rogu zbawienia, bdzie im dane, iby Mu bez bojani, z rki nieprzyjaci swoich bdc wybawieni, suyli; w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Jego, po wszystkie dni ywota swojego (uk. 1:69,74-75). Powiedziane jest rwnie, e kady, kto w Nim trwa, nie grzeszy (I Jana 3:6), i e Ten, ktry ich powouje, jest wierny, aby w zupenoci uwici i caego ducha, i dusz, i ciao zachowa bez nagany na przyjcie Chrystusa (I Tesal. 5:24,23). Wszystkie Boe obietnice porczajce ich zbawienie s tak i amen w Chrystusie, ku Boej chwale przez nich (II Kor. 1:20), i gdy bd wierzy w ich wypenienie w Chrystusie, nie bd one mogy zawie. Dlatego moim zdaniem najbardziej oczywistym jest to, e te fragmenty Pisma witego, na ktrych spolega si w celu udowodnienia, e Boy lud nigdy nie bdzie za ycia stawiony doskonaym w
42

List do Prezbiterium w Newark

Chrystusie Jezusie (Kol. 1:28), s przeznaczone do przedstawienia charakterw osb nie odnowionych, a nie charakterw takich, ktrzy s w Chrystusie, ktrzy dlatego NOWYM S STWORZENIEM; STARE PRZEMINO, OTO WSZYSTKO STAO SI NOWE (II Kor. 5:17). W istocie sprawy to, co jest prawd w odniesieniu do jednej grupy, nie moe by prawd o drugiej grupie, bowiem s one w Biblii celowo przedstawione jako zupenie przeciwne sobie. Ale ponownie, przypumy, e przyjmujemy, i wrd witych Starego Testamentu nikt nie y bez grzechu (chocia o Izajaszu powiedziane zostao po tym, gdy wyzna on swoj nieczysto i jego wargi dotknito rozarzonym wgielkiem z Boego otarza: Oto dotkno to twoich warg i usunita jest twoja wina, a twj grzech odpuszczony [Izaj. 6:7] ), przyjmijmy, e wici Starego Testamentu byli we wszystkich czasach skalani win konkretnych przestpstw. Czy obecnie nie ma przywileju danego Boemu ludowi, ktry nie by dostpny dawnym witym? Ktrego nie widziawszy, miujecie; ktrego teraz nie widzc, wszake We wierzc, weselicie si radoci niewymown i chwalebn, odnoszc koniec wiary waszej, zbawienie dusz. O ktrym zbawieniu wywiadywali si i badali si prorocy, ktrzy o tej asce, ktra na was przyj miaa, prorokowali. Badajc si, na ktry albo na jaki czas objawia Duch Chrystusowy, ktry w nich by, wiadczc pierwej o utrapieniach, ktre miay przyj na Chrystusa, i o wielkiej zatem chwale. Ktrym objawione jest, i nie samym sobie, ale nam tym usugiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, ktrzy wam kazali Ewangielij przez Ducha witego z nieba zesanego, na ktre rzeczy pragn patrzy Anioowie (I Piotra 1:8-12). Czym jest koniec wiary, zbawienie dusz? O jakim zbawieniu wywiadywali si i badali si prorocy? Czym jest ta aska, o ktrej oni prorokowali, przychodzca do rozproszonych witych, do ktrych pisa Piotr? Czym bya chwaa, ktra miaa nastpi po utrapieniach Chrystusa? Czym usugiwali prorocy, nie samym sobie, ale tym, ktrym potem goszona bya ewangelia przez Ducha witego zesanego z nieba? Co mia na myli Chrystus, gdy powiedzia: To jest krew Moja nowego Przymierza? (Mat. 26:28). Co Pawe rozumia jako nowe i lepsze Przymierze, ktrego Chrystus by porednikiem i porczycielem? Co mia na myli Chrystus, gdy powiedzia: Najmniejszy w krlestwie Boym jest wikszy od Jana Zanurzyciela, od ktrego a do tego czasu nie byo wikszego proroka? (uk. 7:28). Co mia na myli Zachariasz, gdy powiedzia: Bogosawiony niech bdzie Pan, Bg Izraelski, i nawiedzi i sprawi odkupienie ludowi Swojemu; i wystawi nam rg zbawienia... aby uczyni miosierdzie obiecane ojcom, przymierze, przysig, ktr przysig? (uk. 1:68,69,72,73). Czyme jest to wszystko, jeli

43

Grzech nad wami panowa nie bdzie

nie bogosawiestwem Nowego Przymierza, o ktrym mwi Jeremiasz, i o ktrym take wielokrotnie mwi Pawe do Hebrajczykw: Zawr z nimi skoro zerwali Moje Stare Przymierze Nowe Przymierze, dam prawa Moje do serca ich, a na mylach ich napisz je (Hebr. 10:16), dam wam powiedzia to pod przysig potny Bg bycie bdc wybawieni z rki waszych nieprzyjaci mogli Mi suy bez bojani w witoci i w sprawiedliwoci przed obliczem Moim, po wszystkie dni ywota waszego (uk. 1:74,75)? To jest wic szczeglny przywilej przymierza witych Nowego Testamentu ZBAWIENIE OD ICH GRZECHW. To wyjania wszystkie fragmenty Pisma witego, ktre cytowaem, i dlatego obojtnie, co mogo stosowa si do witych Starego Testamentu, obecnie stanowi to szczeglny przywilej Boego ludu, aby zosta on odkupiony od wszelkiej nieprawoci. Dla dokonania tego musi on jedynie wierzy w Porednika owego Nowego Przymierza, to bowiem bdzie przymierze Boe z nim, gdy zgadzi On jego grzechy. Jest to wic przywilej Nowego Przymierza, ktry musz przedstawia Boemu ludowi, a take nakania do penego korzystania z niego, usiujc w ten sposb, podobnie do apostow, zdoby sposobno z Boga, abym by sposobnym sug Nowego Testamentu, nie litery, ale Ducha; albowiem litera zabija, ale Duch oywia (II Kor. 3:5,6). Stosowanie przez was wypowiedzi Starego Testamentu o powszechnej grzesznoci ludzkiej w celu ukazania przywilejw wierzcych Nowego Testamentu jest w moim pojciu wielkim bdem i wykazuje, e jestecie w dalszym cigu sugami Starego Testamentu, zamiast, jak by powinno, sposobnymi sugami Nowego Testamentu. Z tej wic przyczyny nie mog zwaa na wasz przestrog. Pragn by sug Nowego Testamentu, a nie Starego.
Powd czwarty

Obecnie podam jeszcze jeden powd, dlaczego nie mog zwaa na wasz przestrog i na tym zakocz. Przede mn znajduje si oe mierci i sd, gdzie spodziewam si stan i zda rachunek za wszystkie uczynki mojego ycia. Czy mog opowiada Boemu ludowi, e przez cae ycie nie ma on Zbawiciela od grzechu; e jak dugo bd yli, i jak ciko bd si trudzili, aby odnale drog ywota, i jak gorliwie bd si modlili, i jak bardzo bd ufali swojemu Zbawicielowi, e speni obietnice, s beznadziejnie skazani na grzeszenie przeciwko Odkupicielowi, ktrego miuj, mniej lub wicej do godziny swojej mierci; e wszystkie ich woania i borykanie si o pomoc s daremne, i e w pewnym stopniu musz by buntownikami przeciwko sercu nieskoczonej mioci, a pojawi si nieubagana mier, aby ich wyswobodzi? Wyglda mi to na
44

List do Prezbiterium w Newark

rzucanie piaskiem w oczy takich, ktrzy pragn ujrze drog, dziki ktrej mog by uzdolnieni do miowania swojego Boga i Zbawiciela caym sercem oraz na szycie wezgwek pod okcie (Ezech. 13:18) tych, ktrzy chc wygodnie przej przez ycie w swoim zepsuciu, spodziewajc si, e znajd Zbawiciela od grzechu wtedy, gdy min ju wszelkie sposobnoci do grzesznych uciech. Czuj, bracia, e nie mgbym umrze w pokoju, ani te stan przed wielkim trybunaem, oczekujc na aprobat mojego Sdziego, gdybym nie mwi Boemu ludowi, e On obieca, i obrzee jego serce, i serce nasienia jego, aby miowa Pana, Boga swego, ze wszystkiego serca swego, i ze wszystkiej duszy swojej (V Moj. 30:6); e pokropi go wod czyst, a oczyszczony bdzie od wszystkich nieczystt swoich, i od wszystkich plugawych bawanw jego oczyci go (Ezech. 36:25), i e te, jak rwnie wiele innych drogich i najwikszych obietnic, danych zostao w konkretnym celu, aby przez nie mg on oczyci si od wszelkiej zmazy ciaa i ducha, wykonywujc wito w bojani Boej (II Kor. 7:1) aeby przez te obietnice mogli sta si uczestnikami boskiej natury, uniknwszy skaenia, jakie na tym wiecie pociga za sob podliwo (II Piotra 1:4). Uwaam, e jest to sprawa niewymownie wana, aby uhonorowa Chrystusa i dobro Jego sprawy, jak rwnie wito i pokj Jego cierpicego dziedzictwa, aby mogo ono pozna, e z Syjonu przyszed Wybawiciel, aby odwrci bezbono od Jakuba, i e Bg powiedzia co do Tego Wybawiciela: To jest przymierze Moje z nimi, gdy zgadz grzechy ich (Rzym. 11:26,27). Wydaje mi si, e wyznajcy lud Boy nie zna swojego Wybawiciela, i e istniej wielkie tumy, ktre oglnie rzecz biorc zdaj si nie mie ochoty na poznanie Go. Std bierze si urganie takim, ktrzy owiadczaj, e jest Wybawiciel, ktry moe odwrci od nich bezbono i zgadzi ich grzechy. Nie rozumiem, jak mgbym umrze w pokoju, lub te stan przed obliczem Zbawiciela na sdzie wobec wszechwiata, nie czynic, co w mojej mocy, aby Go oznajmi? Czuj si zmuszony woa do uszu zboru: Oto wasz Wybawiciel; przyszed, aby odwrci od was bezbono i zgadzi wasze grzechy. Patrzcie na Niego; wierzcie w Jego imi i wasza wina bdzie usunita, a wasz grzech odpuszczony (Izaj. 6:7). Na tym kocz bracia. Z przyczyn, ktre nazwaem, jak rwnie w obliczu ostatecznego rozrachunku, nie jestem w stanie i nie wa si ani na chwil na danie posuchu waszej przestrodze. Z moim imieniem musicie uczyni to, co uwaacie za prawe przed Bogiem i w obliczu zbliajcego si sdu. Nie przedstawi ju nic wicej w celu obrony. Jeli nie moecie uznawa mnie za jednego z was, gdy mwi zborowi o Chrystusie, ktry si objawi dla zgadzenia jego grzechw, i aby mg i
45

Grzech nad wami panowa nie bdzie

powinien on tak w Nim trwa, aby nie grzeszy; e stanowi to mj i jego przywilej, aby tak trwa w Chrystusie, i e stanowi to moj wiar, e dziki Boej asce tak w Nim trwam jeli takie spoleganie na moim Odkupicielu, e speni drogie i najwiksze obietnice, ma w dalszym cigu czyni mnie w waszej ocenie obroc znaczcego oraz niebezpiecznego bdu, to wwczas wymacie mnie z waszej ksigi i pozwlcie, aby sprawa ta zostaa zarejestrowana w Boej ksidze, aby zostaa zbadana przed wszechwiatem w dniu ostatecznym. To prawda, e utrzymuj nauk, ktr wy nazywacie znaczcym i niebezpiecznym bdem, jak rwnie uwaam j za najjaniejsz chwa ewangelii mojego zranionego Zbawiciela; a wiem, e gdybycie znali bogo penego spolegania na Chrystusie jako waszym Odkupicielu od wszelkiej nieprawoci, nie byoby wrd was nikogo, kto nie wolaby, aby jego jzyk raczej zgin, ni miaby zosta uyty do ogoszenia takiej nauki znaczcym i niebezpiecznym bdem. Jeli jednak w dalszym cigu trwacie przy waszym zdaniu, zmuszony jestem, aby nie uwaa si ju duej za jednego z was, i musicie uczyni ze mn to, co sdzicie, e wymaga nasz Pan i Mistrz. A Bg pokoju, ktry przez krew Przymierza Wiecznego wywid spord umarych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech uczyni was doskonaymi w kadym dobrym uczynku ku czynieniu woli Swojej, sprawujc w was to, co przyjemne przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, ktremu niech bdzie chwaa na wieki wiekw. Amen (Hebr. 13:20,21). Wasz w Ewangelii, C. Fitch

46

List

List
Opublikowany w Midnight Cry (Krzyku o pnocy) dnia 21 grudnia, 1843 roku, a napisany przez Charlesa Fitcha w Cleveland, Ohio, dnia 5 grudnia, 1843 roku.

Drogi bracie Himes: Dzisiaj zoyem w grobie mojego ukochanego Williego, chopczyka, ktry miaby siedem lat pitnastego dnia tego miesica. Nie potrzebuj Tobie mwi, e moje serce boleje ani nie potrafi Tobie powiedzie jak bardzo. Jakie dziesi miesicy temu zapa zapalny reumatyzm, ktry pozostawi u niego organiczn chorob serca. Przez cae lato czu si dobrze i pojecha z nami na wschd. Mia si dobrze a do koca padziernika. Podczas mojej nieobecnoci w tym czasie by skrajnie wyczerpany. Gdy powrciem lekarze orzekli, e nie ma nadziei na jego powrt do zdrowia. Ach, jak moje serce bolao majc w perspektywie przygldanie si zanikajcemu w nim yciu, a nastpnie odprowadzenie go do zimnego grobu. Czuwaem przy nim przez trzy tygodnie. Trzymaem go w ramionach, aby sprawi ulg jego wyczerpaniu i piewaem na jego czsto powtarzane yczenie pieni o drugim przyjciu Jezusa, aby skrci jego ducy si czas. Zapiewaj mi tatusiu byo co godzin jego prob. Co mam ci zapiewa, mj kochany? Zapiewaj Jak dugo, o Panie, nasz Zbawicielu, i zapiewaj Jake chwalebny ukazuje si widok, i jeszcze Moja wiara spoglda w gr do Ciebie. Po trzech tygodniach, sdzc, e doyje on nastpnych, ktre nadejd, a take uznajc to za moj powinno, z bolcym sercem oderwaem si od jego boku i w poniedziaek ubiegego tygodnia udaem si do okrgu Huron, aby gosi krlestwo Pana. W poranek Sabatu, znajdujc si wtedy w Fairfield, wicej ni szedziesit mil od domu, zostaem obudzony przez wysannika, ktry powiedzia: Twoje dziecko nie yje. Popieszyem do domu i wanie zoylimy go w jego skromnym ou. Byo to tak bolesne; ale Pan podtrzymuje nas. Mamy nadziej na jego zmartwychwstanie. Kiedy mia trzy lata, miaem zwyczaj opowiadania mu, jzykiem stosownym do jego pojtnoci, interesujcych wydarze z ycia naszego Zbawiciela w celu nauczenia go poznawania i miowania charakteru Chrystusa. Sta si nadzwyczajnie zainteresowany i czsto wchodzi mi na kolano, i mwi: Tatusiu, powiedz mi co o bogosawionym Zbawicielu. A w kocu pewnego poranka wsta bardzo wczenie ze swojego ka i przyszed do mnie, wielokrotnie wzywajc moje imi, aby zyska uwag, jako e rozmawiaem. Powiedzia: Bogosawiony Zbawiciel jest moim Zbawc. Zostao to wypowiedziane przez niego w czasie, gdy nie byo nic, co skierowaoby jego uwag
47

Grzech nad wami panowa nie bdzie

na ten przedmiot. Sowa sodsze od tych nigdy nie dotary do moich uszu. Od tego momentu jego wiara w Jezusa nigdy nie opucia go. Gdy jego o kilka lat starsza siostra powiedziaa mu: Nie doczekasz mskoci. Zbawiciel wkrtce powrci, a wiat zostanie spalony, on odpowiedzia: Wszystko mi jedno. Zbawiciel zaopiekuje si mn. Pewnego razu, gdy widzia mnie wielce zaniepokojonego z powodu pewnych kopotliwych okolicznoci, ktre przytrafiy si, i ktre nie powinny byy mnie ruszy, powiedzia: Zbawiciel ju niedugo przyjdzie, a wtedy nie bdziemy mieli ju wicej kopotw. W swojej chorobie manifestowa cakowite pogodzenie si z ni. Przez cay czas, ktry z nim spdziem, nigdy nie wyrazi pragnienia, aby wydobrze lub zosta uwolnionym od cierpienia. Raz, gdy wyraziem takie pragnienie, odpowiedzia: Zbawiciel moe sprawi, e wyzdrowiej, jeli bdzie chcia, abym wyzdrowia. Do samego koca by przytomny doskonale wiedzia, e umiera, nastawi si na to, zamkn oczy i umar z takim spokojem, jak gdyby udawa si na nocny odpoczynek bdc zdrowy. Nie by pozbawiony kaprysw i wad dziecistwa, jednak wierzymy, e y i umar z ufnoci w Chrystusa, i nie moemy wtpi, e bogosawiony Zbawiciel jest rzeczywicie Zbawicielem Williego. By moe powinienem przeprosi za zajmowanie Ciebie tym, co dla nikogo, oprcz nas, nie ma szczeglnego znaczenia, ale gdy z naszych serc wydobywa si wzdychanie, ktrego nie potrafimy zatai, a nasze oczy napywaj zami, chtnie pragniemy otworzy cae nasze serca tym, o ktrych wiemy, e maj czujce serca. Nie wolno mi nie wspomnie, e w caym naszym nieszczciu mielimy przyjaci, ktrzy byli nimi naprawd.

48

List

List
Opublikowany w Midnight Cry (Krzyku o pnocy) 14 marca, 1844 roku, a napisany w Sabat, 24 lutego, 1844 roku.

Drodzy bracia z Midnight Cry: Nasz drogi brat Storrs mwi, e Wielka Gowa zboru zamierzya, abymy wyszli z Babilonu i nie czekali, aby Babilon nas wyrzuci. Uwaam, e ma racj, i dlatego jestem zdecydowany, aby wyj. W nastpstwie mojego odczenia si od Prezbiterium w Newark zostaem skoniony namow kilku duchownych do poczenia si z New York Congregational Association (nowojorskim stowarzyszeniem kongregacjonalistw). Zostaem przyjty przez to ciao i podpisaem si pod jego kredo, bdc rwnie przyjty przez General Association of the Western Reserve (generalne stowarzyszenie zachodniej rezerwy). Byo to blisko trzy lata temu. Od tamtego czasu nigdy ich nie spotkaem i nie wiem, czy zachowali moje nazwisko na licie swoich czonkw, czy te nie. Obecnie chc jednak poprzez wasze czasopismo powiedzie wiatu, e odtd uwaam siebie, i t drog ogaszam siebie przed wszystkimi wolnym i niezalenym od ktrejkolwiek denominacji wyznaniowej czonkiem adnej sekty i podpisanym pod adnym kredo. Jednoczenie przyjmuj Bibli za Sowo ywego i wiernego Boga, i oczekuj na ryche przyjcie Pana Jezusa Chrystusa, przed ktrym musz zda rachunek. aska, miosierdzie i pokj od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego (I Tym. 1:2) wszystkim, ktrzy Go miuj w szczeroci oraz pozdrowienia dla tych, ktrzy miuj Jego pojawienie si. W bogosawionej nadziei, CHARLES FITCH

49

Grzech nad wami panowa nie bdzie

List
Opublikowany w Midnight Cry (Krzyku o pnocy) 14 marca, 1844 roku, a napisany w Sabat, 24 lutego, 1844 roku.

Drogi bracie: Co si tyczy sprawy prawdy w tym regionie, to postpuje ona naprzd przeciwko wielkiej opozycji. Wanie powrciem z Painesville, gdzie przeyem rozkoszne chwile. Miaem due i uwane zgromadzenia. Doznaem pocieszenia, gdy raz za razem chwytano mnie za rk i mwiono: Bye rodkiem doprowadzenia mnie do Chrystusa, gdy znajdowae si tutaj rok temu. Niech Panu bdzie za to chwaa. W ostatni wieczr, ktry spdziem z nimi, obchodzilimy Wieczerz Pask. Wielka liczba kongregacjonalistw, prezbiterian, metodystw i uczniw wsplnie razem rozpamitywaa Pana w tym bogosawionym obrzdku, w posuszestwie Jego nakazowi. Ostatnio moja ona i ja zostalimy pogrzebani wraz z Chrystusem przez zanurzenie, przyjmujc ten cudowny obrzdek z rk brata Cooka. Odtd zanurzyem okoo trzydzieci osb w Cleveland, a osiem w Painesville. Wikszo z nich bya czonkami zborw. Brat Pickands i jego ona zostali rwnie zanurzeni, a take dua liczba osb z jego zboru. Stan rzeczy wrd Jego ludu jest naprawd zachwycajcy. Jest on szczliw gromad, bez chwiejnoci oczekujc na przyjcie Pana. Musimy walczy ze znacznie wiksz opozycj, ni rok temu, ale nie zapominamy, e ten, kto wytrwa do koca, bdzie zbawiony, i e opozycja jest t wanie rzecz, do ktrej znoszenia jestemy wezwani. Jaki czas temu brat Himes napisa mi, abym spdzi tydzie w Buffalo, a bracia w Rochester pragn, abym towarzyszy im na konferencji. Zamierzam to uczyni skoro tylko na jeziorze przywrcona zostanie egluga. Do tego czasu wielka konieczno czynienia nieustannych wysikw tutaj, usilne wezwania do pracy w tym regionie oraz dua trudno w odbywaniu dwustumilowej podry po ldzie przy puszczajcym oblodzeniu na drogach bd ograniczay mnie do tego stanu. Na tym miejscu odnalazem tak sam konieczno nieustannych wysikw, jak nasi bracia odnaleli we wschodnich miastach. Tumy stoj gotowe, aby pochon i wyczekuj, chtne, aby znale jaki pretekst do mwienia, e miujcy pojawienie si Pana porzucaj swoj wiar, i e sprawa adwentystw upada. Dlatego te byo to konieczne, abym pracowa, jak postanowiono, w Cleveland, i udawa si za granic, gdy bdzie to wykonalne. To usiowaem czyni wrd choroby i mierci w mojej rodzinie, a take wrd innych nieszcz. Wrd zde-

50

List

terminowanej opozycji, pogardy i szyderstwa tych, ktrzy nienawidz prawdy o rychym pojawieniu si Paskim. Moja caa istota woa: Przyjd, Panie Jezu! (Obj. 22:20). Obejmij Twoj wielk wadz i rzd. Dr, gdy myl o spotkaniu z Tym, ktry bada wodze serca. Mimo to wiem, e miuj Jego pojawienie si i mam ufno w Jego miosierdzie, e nie odrzuci mnie. W bogosawionej i chwalebnej nadziei, C. FITCH

INSPIRED BOOKS
TYTU ORYGINAU: Sin shall have no dominion over you TUMACZENIE: A. Matuszak WERSJA: 1.0 1999

51