You are on page 1of 1

POROZUMIENIE w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz zawarte w dniu 2 marca 2009 r. pomiędzy: miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez: Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a miastem i gminą Więcbork, reprezentowaną przez: Pawła Franciszka Toczko - Burmistrz Miasta i Gminy Więcbork przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stosownie do treści uchwały nr XXIV/512/04 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 24 marca 2004 r. (z późn. zm.), Strony porozumienia postanawiają: 1. Gmina Więcbork powierza miastu Bydgoszcz wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Więcbork w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2. Wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 1, obejmuje uczniów będących mieszkańcami gminy Więcbork i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy. 3. Na wykonanie zadań, o których mowa w pkt 1, gmina Więcbork przekaże dotację celową w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych w 2009 r. na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Bydgoszczy. 4. Przewidywana kwota dotacji, o której mowa w pkt 3, na jedno dziecko uczęszczające do: a) przedszkola publicznego wyniesie od 526 zł do 750 zł. Należna kwota dotacji zostanie pomniejszona o opłatę stałą wynikającą z uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonych przez miasto Bydgoszcz przedszkolach publicznych wnoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin dziennie, za wyjątkiem 1 miesiąca (przerwy wakacyjnej przedszkola), za który dotacja zostanie naliczona w pełnej wysokości tzn. bez potrącenia opłaty stałej, b) przedszkola niepublicznego wyniesie 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz w przeliczeniu na jednego ucznia tj. od 395 zł do 562 zł, za wyjątkiem ucznia niepełnosprawnego. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bydgoszcz, c) publicznego i niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wyniesie 210 zł do 323 zł. 5. W miesiącach lipiec i sierpień 2009 r. do naliczenia wysokości należnej dotacji, o której mowa w pkt 3, przyjmuje się średnio miesięczną liczbę uczniów z gminy Więcbork uczęszczających do publicznego, niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Bydgoszczy, w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. 6. Wydatki poniesione na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, oblicza się w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych oraz liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy. 7. Gmina Więcbork przekaże dotację celową na każdego zapisanego i uczęszczającego ucznia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia wydatków poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, sporządzanego raz na kwartał. Rozliczenie wydatków poniesionych w czwartym kwartale 2009 r. na realizację zadania, nastąpi w terminie do 31 stycznia 2010 r. 8. Gmina Więcbork przekaże dotację celową na konto: BP S.A. I O/Bydgoszcz 62 1320 1117 2040 0101 2000 0138 Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy. 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. Burmistrz Paweł Toczko Skarbnik Gminy Stanisław Rembelski Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski