You are on page 1of 1

POROZUMIENIE w sprawie przyjęcia i powierzenia zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz i miasta Solec Kujawski polegającego na realizacji podstawy programowej

wychowania przedszkolnego przez publiczne przedszkola oraz publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są miasto Bydgoszcz i miasto Solec Kujawski zawarte w dniu 29 października 2009 r. pomiędzy: miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez: Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a miastem Solec Kujawski, reprezentowanym przez: Antoniego Nawrockiego - Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Stosownie do treści uchwały nr XXIV/512/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/771/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uchwały nr XXIX/245/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i powierzenia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Strony porozumienia postanawiają: 1. Miasto Bydgoszcz powierza miastu Solec Kujawski wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z miasta Bydgoszcz. 2. Miasto Bydgoszcz przyjmuje od miasta Solec Kujawski wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z miasta Solec Kujawski. 3. Na wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 1 i 2 miasta przekażą dotację celową w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków ponoszonych na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola oraz publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 4. Miasto, które jest organem prowadzącym przedszkola publiczne i publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przekaże miastu zamieszkania uczniów, informację o planowanej na dany rok wysokości stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia, w terminie do 28 lutego każdego roku. 5. Miasto, które jest organem prowadzącym przedszkola publiczne i publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przekaże miastu zamieszkania uczniów, informację o planowanej na dany rok liczbie uczniów, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, w terminie do 28 lutego każdego roku. 6. Miasto zamieszkania uczniów przekaże dotację celową, o której mowa w pkt 3, w okresach kwartalnych na podstawie otrzymanego rozliczenia. 7. Rozliczenie o którym mowa w pkt 6 sporządza się w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych oraz liczby uczniów zapisanych i uczęszczających do przedszkoli publicznych i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta, które jest dla nich organem prowadzącym. Do rozliczenia dołącza się imienny wykaz uczniów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. 8. Miasto zamieszkania uczniów przekaże dotację celową na każdego zapisanego i uczęszczającego ucznia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia o którym mowa w pkt 3. Rozliczenie za czwarty kwartał nastąpi do 31 stycznia następnego roku. 9. Miasto Bydgoszcz przekaże dotację celową na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. O/Solec Kujawski 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535. 10. Miasto Solec Kujawski przekaże dotację celową na rachunek bankowy: BP S.A. I O/Bydgoszcz 62 1320 1117 2040 0101 2000 0138 Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy. 11. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony. Porozumienie wygasa w przypadku zmiany stanu prawnego powodującego jego bezprzedmiotowość lub istotną zmianę jego treści. 12. Sprawy nieobjęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień. 13. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Burmistrz Antoni Nawrocki Skarbnik Miasta i Gminy Barbara Kaczmarek Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski