You are on page 1of 20

ZARZĄDZENIE NR 36/10 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU1) z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach (PLH200015) Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 215 poz. 1664)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach (PLH200015) zwanego dalej „obszarem”. 2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach (PLH200015). 3. Plan zadań ochronnych ustanawia się na okres 10 lat (01.02.2011r – 31.01.2021r.). § 2. Opis granic obszaru zawiera załącznik nr 1. § 3. Mapę obszaru zawiera załącznik nr 2. § 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zawiera załącznik nr 3. § 5. Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4. § 6. Określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania zawierają załączniki nr 5 i 6. § 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 zawiera załącznik nr 7. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
1) Regionalny

Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, o których mowa w art. 131. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 24, Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700 i Nr 157, poz.1241), na obszarze województwa. W przypadku określonych ustawą regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego w formie zarządzeń.

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Opis granic obszaru Natura Opisem granic obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach (PLH200015) jest wektorowa warstwa informacyjna (tzw. „shp”), w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), która została zapisana na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia. Płyta CD dostępna w siedzibie RDOŚ w Białymstoku.

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Mapa obszaru Natura 2000 Granice obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Arkusz 1. Haćki

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Granice obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Arkusz 2. Proniewicze

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 2

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony:

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Cele działań ochronnych

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Działania ochronne ze wskazaniem obszarów ich wdrażania, terminów, szacunkowych kosztów i podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Obszary wykonywania zabiegów zaznaczone są na mapach w Załączniku 6.

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 2

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w których zlokalizowane są zabiegi ochronne. Arkusz 1. Haćki

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Arkusz 2. Proniewicze

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 2

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

W każdym przypadku proponowane zmiany dotyczą wszystkich przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach i są niezbędne ze względu na realizację celów ochrony ujętych w Planie zadań ochronnych.

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono ten obszar, nie zostaną utracone, ani ich stan nie ulegnie pogorszeniu. Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu regulują: art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami);rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami). Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach obejmuje powierzchnię 157,3 ha. Plan zadań ochronnych opracowany został w odniesieniu do całej powierzchni obszaru. Pod względem administracyjnym przedmiotowy obszar znajduje się w gminie Bielsk Podlaski powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Murawy w Haćkach składa się z trzech odrębnych części. Jedna z nich położona jest na północny wschód od zabudowań wsi Haćki, druga – na południowy zachód od tej miejscowości, a trzecia między Proniewiczami i Hryniewiczami Dużymi. Granica części pierwszej, zaczynając od północno-wschodniego narożnika, biegnie na południowy zachód wzdłuż drogi gruntowej po północno-zachodnich granicach działek 11-198/1, 11-198/2 i 11-201. Następnie skręca na zachód i południe wzdłuż granic działki 11-278, która pozostaje poza obszarem, dalej skręca prostopadle na wschód, przecinając działkę 11-279, skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy tej działki, przecina działkę 11-201 i biegnie południowymi granicami działek 11-201 i 11-200 ku szosie Bielsk Podlaski – Białystok. W południowowschodnim narożniku działki 11-200 skręca prostopadle na północ i prowadzi równolegle do szosy wzdłuż wschodnich granic działek 11-200, 11-199 i 11-198/1, aż do północno-wschodniego narożnika tej części obszaru. Granica drugiej części obszaru, zaczynając od północno-wschodniego narożnika, przebiega na południe od zabudowań wsi Haćki wzdłuż północnych granic działek 11326/2, 11-329/2, przecina drogę gruntową stanowiącą wydzielenie geodezyjne 11-332, biegnie wzdłuż północnej granicy działki 11-337, przecina działkę 11-339 wzdłuż strumienia i dalej prowadzi na północny zachód i zachód wzdłuż północnych granic działek 11-343 i 11-348, następnie skręca najpierw na północ, a potem na zachód i prowadzi wzdłuż wschodnich i północnych granic działki 11-350/3. Od północno-wschodniego narożnika tej działki biegnie równolegle do drogi z Haciek do Rajska wzdłuż północnych granic działek 11-351, 11-438/4 i 11438/5. Przy północno-zachodnim narożniku tej ostatniej działki, przed kapliczką przydrożną, granica skręca prostopadle na południe i biegnie wzdłuż drogi gruntowej i zachodnich granic działek 11-438/5, 11-438/2, 11-455 i 11-456. Następnie skręca najpierw na wschód, a potem na północ i północny wschód wzdłuż drogi gruntowej polnej i granic działek 11-455, 11-456 i 11Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany Strona 2

438/5. Przy południowo-zachodnim narożniku działki 11-441 granica obszaru skręca na wschód i biegnie południowymi granicami tej działki, a następnie południowymi granicami działek 11417/1, 11-417/3, 11-413, 11-412, 11-410, 11-409, 11-408, 11-407, 11-406, 11-405, 11-404, 11-403, 11-402, 11-401, 11-400, 11-399, 11-397/1, 11-396, 11-393/1, 11-392, 11-391, 11-389/1, 11-388, 11-385/1, 11-384 i 11-383. W południowo-wschodnim narożniku tej ostatniej działki granica obszaru skręca prostopadle na północ i biegnie wzdłuż drogi gruntowej po wschodnich granicach działek 11-383, 11-382, 11-381, 11-380, 11-379/1, 11-332, 11-327/4, 11-327/3, 11-326/1 i 11326/2, dochodząc do północno-wschodniego narożnika tej części obszaru. Północno-wschodni narożnik trzeciej części obszaru położony jest przy drodze z Bielska Podlaskiego do wsi Hryniewicze Duże. Od tego narożnika granica prowadzi wzdłuż drogi gruntowej na południowy zachód i zachód wzdłuż północnych granic działek 13-173/11, 13-173/10, 13-173/9, 13-173/8, 13176/1, 13-177 i 13-178/8. W północno-zachodnim narożniku tej ostatniej działki skręca na południe i prowadzi wzdłuż zachodnich granic działek 13-178/8, 13-178/6, 13-178/4, 13-178/1, 13-379, 13179, 13-180/1, następnie skręca na południowy wschód i biegnie po południowo-zachodnich granicach działek 13-180/1, 13-180/2, 13-181, 13-182/2, 13-183, 13-187/1, 13-188/3 i 13/188/5 do drogi Bielsk Podlaski – Hryniewicze Duże. W południowo-wschodnim narożniku tej ostatniej działki skręca na północny wschód i prowadzi równolegle do drogi po wschodnich granicach działek 13-188/5, 13-392, 13-175/2, 13-175/1, 13-173/16, 13-173/19, 13-173/15, 13-173/18 i 13173/11 dochodząc do północno-wschodniego narożnika tej części obszaru. Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach są kwieciste murawy kserotermiczne (6210-3) i świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510). W granicach obszaru występują także zarośla jałowcowe (5130), torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) oraz populacje i siedliska czerwończyka nieparka Lycaena dispar (1060). Mimo niewielkiej powierzchni ostoja Murawy w Haćkach odgrywa kluczową rolę w ochronie muraw kserotermicznych w północnowschodniej Polsce obok obszarów Doliny Górnej Rospudy, Przełomowej Doliny Narwi i Ostoi Nadbużańskiej. Obszar siedliskowy Murawy w Haćkach ma złożoną strukturę własności gruntów. Mimo, że ok. 74% powierzchni obszaru stanowią grunty prywatne, to olbrzymia większość płatów siedlisk, które są głównymi przedmiotami ochrony znajduje się na działkach należących do gminy Bielsk Podlaski, a jedynie ok. 1 ha tych siedlisk, czyli 0,6% powierzchni obszaru to własność rolników indywidualnych. Prywatna własność gruntów, na których znajdują się przedmioty ochrony dominuje w części ostoi położonej przy wsiach Proniewicze i Hryniewicze Duże. Głównym zagrożeniem dla siedlisk Natura 2000 obszaru Murawy w Haćkach jest zarzucanie tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania gruntów. Znaczna część gruntów wsi Haćki w ostatnich dekadach przestała być użytkowana rolniczo. Zaniechanie orki, wykaszania i wypasu rozpoczęło sukcesję wtórną, prowadzącą do stopniowego odtwarzania się roślinności zaroślowej i leśnej, umożliwiło także sztuczne zalesienia gruntów porolnych. Inne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych i gatunków w przedmiotowym obszarze to eksploatacja kruszywa (rozkopywanie pagórków kemowych) oraz intensyfikacja rolnictwa, powodująca nadmierną chemizację i eutrofizację siedlisk, a także ubożenie składu gatunkowego łąk. Dla siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkach zaplanowane zostały działania ochronne, których głównym celem jest zachowanie powierzchni siedlisk i ich utrzymanie w co najmniej niepogorszonym stanie, a także odtworzenie właściwego stanu ochrony na części powierzchni tych siedlisk w efekcie użytkowania kośnego i pasterskiego. Ustalenie działań ochronnych przeprowadzone zostało w porozumieniu z zarządcami gruntów położonych na przedmiotowym obszarze. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. RDOŚ w Białymstoku umożliwiła zapewnienie udziału społecznego w pracach związanych z opracowaniem projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.
Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany Strona 3

Utworzono Zespół Lokalnej Współpracy będący grupą roboczą skupiającą przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono przedmiotowy obszar. Zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne Zespołu, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszaru. Wszelkie materiały dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku, przez którą można było zgłaszać uwagi oraz wnioski podczas całego procesu planistycznego. W związku z udziałem społeczeństwa w pracach związanych z opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach, zgłoszonych zostało wiele uwag i wniosków, które zostały uwzględnione w następującym zakresie: Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „W tytule oraz dalej powinno być – obszar Natura 2000 „Murawy w Haćkach” (PLH200015) – najpierw nazwa obszaru, a potem kod, analogicznie jak w rozporządzeniu w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Zgodnie z obecnym stanem prawnym proponuje się używać na potrzeby planu wyrażenia: obszar Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, zamiast obszar specjalnej ochrony siedlisk „Murawy w Haćkach”. Należy stosować skróty OSO i SOO zamiast OSOP i SOOP”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Należy zwrócić uwagę na konsekwentne podejście do przedmiotów ochrony. W związku z tym, że przedmiotem ochrony są [jedynie] murawy kserotermiczne (6210) i łąki świeże (6510) – oba siedliska z ogólną oceną B, zmiana oceny nie jest możliwa na etapie powstawania PZO”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany. Uwzględniono dane także dla mniej typowo wykształconych fragmentów siedliska 6510 i przywrócono dotychczasowe oceny. W odpowiednich miejscach dokumentu (także w modułach B i C) jako przedmioty ochrony ujęto jedynie siedliska 6210 i 6510. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Wykonawcy planu zaproponowali ponadto włączenie jako przedmiotu ochrony czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). Stwierdzenie gatunku na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej poza optymalnym dla gatunku sezonem rozrodczym nie stanowi podstaw do uznania go za przedmiot ochrony. Gatunek należy umieścić w SDF jako jeden z występujących na liście gatunków naturowych, a w PZO wskazać potrzebę dalszych badań prowadzących do oceny populacji”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „Nadleśnictwo Bielsk nie może być odpowiedzialne za nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Zadanie to należy do kompetencji starosty”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Bielsk: „Niezbędna jest korekta nazwy własnej z Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na Nadleśnictwo Bielsk”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Towarzystwo „Haj’: „Należy przeanalizować miejscowe uwarunkowania społeczne, gospodarcze i kulturowe”. Sposób rozpatrzenia: Sugerowana analiza miejscowych uwarunkowań, w zakresie, w jakim mogą one wpływać na stan przedmiotów
Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany Strona 4

ochrony i możliwości ich ochrony, i zrelacjonowana na spotkaniach ZLW.

została

przeprowadzona,

uwzględniona

w Planie

Uwaga zgłoszona przez Towarzystwo „Haj’: „Należy odroczyć zamknięcie prac nad PZO do lutego 2011 r.” Sposób rozpatrzenia: Propozycja nie mogła być uwzględniona z przyczyn formalnych, nie istniały także żadne przesłanki merytoryczne wskazujące na konieczność odroczenia ustanowienia Planu zadań ochronnych. Uwaga zgłoszona przez Towarzystwo „Haj’: „W Planie zadań ochronnych brak wzmianki o wieloletnich zaniechaniach w zakresie ochrony obszaru, dewastacji i zniszczeń na obszarze, stwierdzanych przez Towarzystwo „Haj”, zwłaszcza w latach 2008−2009, a związanych m.in. z intensyfikacją rolnictwa, karczowaniem i wycinaniem drzew”. Sposób rozpatrzenia: W planie zadań ochronnych została dokonana identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. W Planie zadań ochronnych przewidziano szereg zabiegów mających na celu tak przywrócenie właściwego stanu siedlisk stanowiących przedmioty ochrony, jak i zapobieganie jego pogarszaniu się w przyszłości. Uwaga zgłoszona przez Towarzystwo „Haj’: „Opracowanie Planu zadań ochronnych odbywało się bez poszanowania miejscowego dziedzictwa społeczno-gospodarczego i kulturowego, z lekceważeniem miejscowych mieszkańców, a szczególnie rolników”. Sposób rozpatrzenia: W opinii wykonawców projektu Planu zadań ochronnych uwaga nie znajduje uzasadnienia. Olbrzymia większość siedlisk stanowiących przedmioty ochrony znajduje się na gruntach należących do Skarbu Państwa lub samorządów. Zapewniono także współpracę ze strony głównego prywatnego właściciela najcenniejszych fragmentów siedlisk Natura 2000 i uzgodniono przeprowadzenie działań ochronnych na należących do niego działkach. W trakcie procesu planistycznego przeprowadzono trzy spotkania informacyjno – konsultacyjne, które były otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszaru. W trakcie spotkań każdy z ich uczestników mógł zapoznać się ze stanem zaawansowania prac nad planem oraz wnieść do nich uwagi i spostrzeżenia. Do każdego właściciela gruntów położonych na obszarze objętym opracowaniem została wysłana listownie informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych i możliwości uczestnictwa w pracach nad nim. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Perspektywę osiągnięcia właściwego stanu ochrony zapisano na 10 lat dla wszystkich przedmiotów ochrony, co nie wydaje się właściwe”. Sposób rozpatrzenia: Zmieniono ocenę perspektyw osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk będących przedmiotami ochrony. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Działania ochronne i ich koszty należy zaprojektować tylko dla przedmiotów ochrony”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany. Zalecenia ochronne dla pozostałych typów siedlisk Natura 2000 uwzględniono jedynie jako nieobligatoryjne wskazówki. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Należy rozważyć, czy konieczne jest ustanawianie Planu Ochrony?” Sposób rozpatrzenia: Zmieniono odpowiednie zapisy, uznając, że wystarczającym dokumentem planistycznym pozostaje plan zadań ochronnych. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Wskazania do dokumentów planistycznych wykraczają poza zakres ustawowy, w których mowa jest o konkretnych dokumentach planistycznych”. Sposób rozpatrzenia: Zmieniono odpowiednie zapisy, dostosowując je do zakresu przewidzianego ustawowo. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Warunkiem przystąpienia do realizacji ochrony czynnej muraw powinien być plan wypasu uzgodniony z RDOŚ”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany.
Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany Strona 5

Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „W opisie zadań ochronnych zastąpić zwrot „program rolnośrodowiskowy” określeniem fundusze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Uwzględnić wykaszanie jako alternatywny sposób czynnej ochrony muraw kserotermicznych”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Uszczegółowić zapisy dotyczące realizacji zadań ochrony czynnej w tabeli w pkt. 6. Działania ochronne skierowane do rolników gospodarujących na siedliskach cennych przyrodniczo powinny być określone w sposób jasny, zarówno dla właścicieli i użytkowników grunt6w (nr działek ewidencyjnych, terminy koszenia i wypasu, obsada i obciążenie łąk i pastwisk, posiadanie planu wypasu uzgodnionego z RDOŚ)”. Sposób rozpatrzenia: Wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: „Plan zadań ochronnych powinien w jasny sposób określać działania ochronne wraz z informacją o ich wykonawcy. Bezzasadne jest wskazywanie RDOŚ w Białymstoku jako podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie wszystkich działań ochronnych, tym bardziej, że podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych działań powinny być wyłonione w cyklu spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Propozycja nałożenia na RDOŚ wykonania wszystkich działań (szczególnie bez uzyskania zgody urzędu) może spowodować, że właściciele gruntów i ich dzierżawcy nie będą przywiązywać wagi do ustalonych działań ochronnych. RDOŚ należy zatem traktować jako organ nadzorujący wykonanie działań ochronnych, a nie wykonawcę tych działań”. Sposób rozpatrzenia: RDOŚ w Białymstoku w projekcie PZO został wskazany jako organ odpowiedzialny za inicjowanie zadań ochronnych, a nie za ich bezpośrednie wykonanie. Przesłanką do tego był fakt, że to Państwo Polskie, a nie inne podmioty, jest odpowiedzialne za zachowanie i stan siedlisk Natura 2000. W szczególności dotyczy to typowej dla obszaru sytuacji, kiedy to pogorszenie stanu siedlisk może nastąpić nie w wyniku jakichkolwiek działań, a w wyniku utrzymującego się braku użytkowania rolniczego. Inicjatywa wszczynania zabiegów ochronnych nie powinna być w takiej sytuacji cedowana na właścicieli lub zarządców gruntów. Wprowadzono jednak sugerowane zmiany, wskazując RDOŚ jako organ nadzorujący wykonanie działań ochronnych. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Bielsk: „Nadleśnictwo Bielsk nie może być odpowiedzialne za zadanie 2 i 9: przywrócenie i utrzymanie wypasu w systemie kwaterowym ze względu na bark możliwości technicznych i organizacyjnych”. Sposób rozpatrzenia: Nie wprowadzono sugerowanych zmian, wskazując na możliwość realizacji ochrony przez dzierżawę gruntów, a także przez wykaszanie, jako alternatywną wobec wypasu formę przeprowadzenia zadań ochronnych, którą uwzględniono po sugestiach GDOŚ. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Bielsk: „Realizacja zadania 1 wiąże się z wyłączeniem gruntu leśnego z produkcji w granicach dwóch działek ewidencyjnych: 11-438/2 i 13-182/1”. Sposób rozpatrzenia: W przypadku działki w obrębie 11 wskazano, że chodzi tylko o jej niewielki fragment pozbawiony obecnie drzewostanu. Zapisy dotyczące działki 13-182/1 wykreślono z dokumentu. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „Proponuje się rozbudowanie zapisu dotyczącego rodzaju działań ochronnych [w obrębie wydzieleń łęgów jesionowo-olchowych]”. Sposób rozpatrzenia: Nie wprowadzono sugerowanych zmian. Po uwzględnieniu zmian proponowanych przez GDOŚ wszelkie zapisy dotyczące ochrony siedlisk łęgów, jako nie będących przedmiotami ochrony, podano tylko jako nieobligatoryjne wskazówki.
Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany Strona 6

Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „Zwraca się uwagę, iż w przypadku racjonalnej gospodarki leśnej po wykonaniu rębni [gniazdowej, proponowanej w zabiegach] należy przeprowadzić odnowienie”. Sposób rozpatrzenia: Zastąpiono zwrot „rębnia gniazdowa” przez „cięcia gniazdowe” w tekście dokumentu. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „W Standardowym Formularzu Danych pagórek kemowy zakwalifikowano jako użytek ekologiczny, podczas gdy jest to pomnik przyrody”. Sposób rozpatrzenia: Skorygowano błędny zapis SDF. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „Niezbędne jest określenie z jakich środków finansowych będą realizowane poszczególne zadania i kto jest odpowiedzialny za składanie wniosków do CKPŚ”. Sposób rozpatrzenia: Szacunkowe koszty zabiegów ochronnych podane zostały jedynie w dokumentacji Planu, podczas gdy takiej informacji nie zawiera Zarządzenie RDOŚ. Informacja o finansowaniu zabiegów m.in. ze środków CKPŚ pojawiła się w związku ze złożeniem wniosku dotyczącego ochrony czynnej na obszarze „Muraw w Haćkach” przez organizację pozarządową. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku: „Zasadnym byłoby w załączniku nr 5 projektu zarządzenia RDOŚ przyporządkowanie poszczególnych nr działek do ich właścicieli lub zarządców”. Sposób rozpatrzenia: wprowadzono sugerowane zmiany. Uwaga zgłoszona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Bielsk: „Program zadań ochronnych powinien zawierać także koncepcję udostępnienia turystycznego terenu”. Sposób rozpatrzenia: Nie stwierdzono zagrożeń dla przedmiotów ochrony ze strony ruchu turystycznego ani obecnie, ani w dającej się przewidzieć przyszłości. W związku z tym nie było potrzeby zamieszczania w planie zadań jakichkolwiek regulacji w tej kwestii. Sprawom zagospodarowania turystycznego obszaru poświęcone jest istniejące opracowanie − Koncepcja ochrony i wykorzystania walorów przyrodniczych do celów turystycznych i edukacyjnych „Chrońmy niezwykłą urodę Haciek”. Uwaga zgłoszona przez Nadleśnictwo Bielsk: „Realizacja zadań ochronnych na gruntach Lasów Państwowych wymagać będzie zmian w obowiązującym planie urządzania lasu na lata 2009−2018”. Sposób rozpatrzenia: Przewidziano konieczność takiej zmiany w dokumentacji Planu.

Id: DPNUK-CVZGC-EYUWA-EGVEC-TAPNA. Podpisany

Strona 7