You are on page 1of 1

POROZUMIENIE Nr WE/7/2010 zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia zadania gminy Nakło nad Notecią polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz. pomiędzy: miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez: Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a gminą Nakło nad Notecią, reprezentowaną przez: Zenona Grzegorka - Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stosownie do treści uchwały nr LX/905/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Strony porozumienia postanawiają: 1. Miasto Bydgoszcz przyjmuje wykonywanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Nakło nad Notecią, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Bydgoszczy. 2. Na wykonywanie zadania, o którym mowa w pkt 1, gmina Nakło nad Notecią przekaże miastu Bydgoszcz, dotację celową w wysokości odpowiadającej kwocie dotacji przekazanej placówce niepublicznej. 3. Kwota dotacji, o której mowa w pkt 2, na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyniesie 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz w przeliczeniu na jednego ucznia, za wyjątkiem ucznia niepełnosprawnego. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej. 4. Do naliczenia wysokości należnej dotacji, o której mowa w pkt 2, w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje się liczbę uczniów z gminy Nakło nad Notecią uczęszczających do niepublicznego przedszkola w miesiącu czerwcu, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy. 5. Wydatki poniesione na realizację zadania przedszkolnego oblicza się w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych oraz liczby uczniów zapisanych i uczęszczających do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Stawki wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych wydatków mogą być różne w poszczególnych kwartałach. 6. Przekazanie dotacji celowej na każdego zapisanego i uczęszczającego ucznia, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia wydatków poniesionych na realizację zadania przedszkolnego, sporządzanego po upływie każdego kwartału. Rozliczenie za czwarty kwartał nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku. 7. Rozliczenie winno zawierać imienny wykaz uczniów, daty urodzenia, adres zamieszkania, należne stawki dotacji w podziale na miesiące z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz nazwę placówki, do której uczeń uczęszcza. 8. Gmina Nakło nad Notecią przekaże dotację celową na rachunek bankowy: BP S.A. IO/Bydgoszcz 62 1320 1117 2040 0101 2000 0138 Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony. Porozumienie wygasa w przypadku zmiany stanu prawnego powodującego jego bezprzedmiotowość lub istotną zmianę jego treści. 10. Sprawy nieobjęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień. 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Burmistrz Zenon Grzegorek Skarbnik Miasta i Gminy Andrzej Kowalski Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski