You are on page 1of 108

UCHWAA NR XLIII/458/10 RADY GMINY LUBICZ zdnia29marca2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci wsi Krobia, Lubicz GrnyiMierzynek Napodstawieart.18ust.2pkt5ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271iNr214,poz. 1806,z2003r.Nr80,poz.717iNr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203iNr214, poz.1806,z2005r.Nr172,poz.1441iNr175,poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128iNr181,poz.1337,z2007 r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974iNr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111iNr223,poz.1458oraz z2009r.Nr52,poz.420iNr157,poz.1241)orazart.20ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniu izagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U.Nr80,poz.717,z2004r.Nr6,poz.41iNr141,poz.1492,z2005r. Nr113,poz.954iNr130,poz.1087,z2006r.Nr45,poz.319iNr225,poz.1635,z2007r.Nr127,poz.880, z2008r.Nr199,poz.1227,Nr201,poz.1237iNr220,poz.1413orazz2010r.Nr24,poz.124),wzwizku zuchwaNrLII/616/06RadyGminyLubiczzdnia30wrzenia2006r.wsprawieprzystpienia do sporzdzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czciwsiKrobia,LubiczGrnyiMierzynek,zmienionej uchwanrXIV/129/07zdnia16listopada2007r.,uchwalonegouchwaNrXIV/221/99RadyGminyLubiczzdnia 3wrzenia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.Nr80,poz.1007iz2005r.Nr18,poz.283)uchwalasi, co nastpuje: Rozdzia1 Ustaleniaoglne 1. 1.Postwierdzeniuzgodnocizmianyplanuzustaleniamistudiumuwarunkowaikierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, uchwala sizmianmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czciwsiKrobia,LubiczGrnyiMierzynek,zwandalej planem, obejmujcobszar ocznejpowierzchni355ha,ktregogranicewskazujerysunekplanu,stanowicy zaczniknr1doniniejszej uchway. 2.ZmianamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegoczciwsiKrobia,LubiczGrnyiMierzynek skada siztekstuplanustanowicego treniniejszej uchway oraz zacznikanr1- rysunku planu sporzdzonego na kopiimapyzasadniczejwskali1:2.000. 3.Zacznikami do niniejszej uchway sponadto: 1) rozstrzygnicieosposobierozpatrzeniauwagdoprojektuplanustanowice zaczniknr2douchway; 2) rozstrzygnicieosposobierealizacjiizasadachfinansowaniainwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej, nalecych do zadawasnych gminy stanowice zaczniknr3douchway. 4.Przedmiotemplanusustalenia dotyczce: 1) przeznaczeniaterenworazliniirozgraniczajcychterenyornymprzeznaczeniulubrnych zasadach zagospodarowania; 2) zasadochronyiksztatowania adu przestrzennego; 3) zasad ochrony rodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowego 4) zasadochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnej; 5) wymagawynikajcychzpotrzebksztatowania przestrzeni publicznych; ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.
Strona 1 / 108

6) parametrwiwskanikwksztatowaniazabudowyorazzagospodarowaniaterenu,wtymliniizabudowy, gabarytwobiektwiwskanikwintensywnoci zabudowy;

4) zasadochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnej; 5) wymagawynikajcychzpotrzebksztatowania przestrzeni publicznych; 6) parametrwiwskanikwksztatowaniazabudowyorazzagospodarowaniaterenu,wtymliniizabudowy, gabarytwobiektwiwskanikwintensywnoci zabudowy; 7) granicisposobwzagospodarowaniaterenwlubobiektwpodlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnychprzepisw,wtymterenwnaraonych na niebezpieczestwo powodzi; 8) szczegowychzasadiwarunkwscalaniaipodziau nieruchomoci objtych planem miejscowym; 9) szczeglnychwarunkwzagospodarowaniaterenworazograniczewichuytkowaniu,wtymzakazuzabudowy 10) zasadmodernizacji,rozbudowyibudowysystemwkomunikacjiiinfrastrukturytechnicznej 11) sposobwiterminwtymczasowegozagospodarowania,urzdzaniaiuytkowaniaterenw 12) stawek procentowych sucych naliczeniu opatztytuu wzrostu wartoci nieruchomoci. 2.Ustala sinastpujce zasady konstrukcji planu: 1) ustaleniaoglneobowizujna caym obszarze objtymplanem,austaleniaszczegowe obowizujdla poszczeglnychterenwwyznaczonychliniamirozgraniczajcymiioznaczonychsymbolemterenu 2) kadyterenoznaczononarysunkuplanuorazwtekcie niniejszej uchway identyfikatorem literowocyfrowym, tzw. symbolem terenu. Literaoznaczaprzeznaczenieterenu,awystpujca po niej cyfra oznacza numer kolejnego terenu.Wprzypadkuoznaczeniaterenwdrgprzedkolejnymnumeremterenudrogipostawionosymbolliterowy oznaczajcy klasdrogi; 3) nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu sobowizujcymi ustaleniami planu: a) granica obszaru objtego planem miejscowym, b) linie rozgraniczajceterenyornymprzeznaczeniulubrnym sposobie zagospoda rowania, c) symbole terenu zoonezoznaczenialiterowocyfrowego, d) obowizujce linie zabudowy, e) nieprzekraczalne linie zabudowy, f) obiektywgminnejewidencjizabytkw, g) granice stanowisk archeologicznych, h) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie wystpowania p=10%, i) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie wystpowania p=1%, j) strefa eksploatacyjna napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napicia, k) szpalery drzew, l) punkty widokowe, m) cieki rowerowe; 4) nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny: a) granica administracyjna gminy, b) granice soectw, c) granica rezerwatu przyrody rzeka Drwca,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

d) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwcy,

Strona 2 / 108

e) granica projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH2800001 Dolina Drwcy, f) granica strefy ochrony bezporedniej ujcia wody Drwca,

c) granica rezerwatu przyrody rzeka Drwca, d) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwcy, e) granica projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH2800001 Dolina Drwcy, f) granica strefy ochrony bezporedniej ujcia wody Drwca, g) granica strefy ochrony poredniej ujwody DrwcaiJedwabno, h) proponowane podziay na dziaki budowlane, i) linie elektroenergetyczne wysokiego napicia, j) elektroenergetyczne supowe stacje transformatorowe, k) drogi poza obszarem opracowania, l) szlak wodny, m) zoa kopalin. 3.Ilekrowdalszychprzepisachuchway jest mowa o: 1) inwestycji - naley przez to rozumiebudow, rozbudow, przebudoworaz zagospodarowanie terenu; 2) maksymalnej wysokoci budynku - naley przez to rozumienieprzekraczalnwysokobudynku mierzonod poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynkudogrnejpaszczyzny stropu bdnajwyej pooonej krawdzi stropodachu nad najwysz kondygnacjuytkow, czniezgrubociizolacjicieplnejiwarstwyjosaniajcej, albo do najwyej pooonej grnejpowierzchniinnegoprzykrycia 3) minimalnym wskaniku powierzchni terenu biologicznie czynnego - naley przez to rozumienajmniejsz dopuszczalnpowierzchniterenubiologicznieczynnegowgranicachdanejdziaki budowlanej wyraon wprocentach 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumieliniograniczajcobszar,naktrymdopuszczasi wznoszeniebudynkworazokrelonychwustaleniachplanurodzajwbudowlinaziemnychniebdcych liniami przesyowymiisieciamiuzbrojeniaterenuiogrodzeniami 5) noniku informacyjnym - naley przez to rozumiewszelki urzdzenia,awszczeglnoci tablice informacyjne niosce treci zwizanezusugamipublicznymiiobiektamiuytecznoci publicznej, systemem informacji gminnej, oznaczeniamiiinformacjamiturystycznymiorazoznaczeniamiobiektwiterenwchronionychlubstref ochronnych; 6) noniku reklamowym - naley przez to rozumieobiekt skadajcy sizkonstrukcjinonejlubinnychsystemw mocujcychdoobiektwstanowicych element nonyiurzdzeniareklamowego(np.tablicy),ktregowiodc funkcjjest prezentacja reklam; 7) obowizujcej linii zabudowy - naley przez to rozumielini, bezporednioprzyktrejnaley lokalizowajedn ze ciannoworealizowanegobudynkuwramachpodstawowejlubuzupeniajcej funkcji na dziace budowlanej, zgodniezustaleniamiszczegowymi; 8) obszarze planu - naley przez to rozumieobszar objtyplanemmiejscowym,zawartywgranicach przedstawionych na rysunku planu; 9) przepisach odrbnych - naley przez to rozumieinne obowizujce przepisy prawa poza niniejszuchwa; 10) przeznaczeniu terenu - naley przez to rozumieustalone lub dopuszczone niniejszym planem miejscowym formy icelezagospodarowaniaterenu 11) przeznaczeniu podstawowym terenu - naley przez to rozumie, e okrelone przeznaczenie terenu obejmuje co najmniej 60% powierzchni dziaki budowlanej lub terenu;
ID: Strona 3 / 108 12) HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. reklamie - naley przez to rozumiegrafikumieszczonna materialnym podou lub formprzestrzennniosc wizualny przekaz informacyjno-reklamowy,aniebdcszyldem;

13) szyldzie - naley przez to rozumiezewntrzne oznaczenie staego miejsca wykonywania przez przedsibiorc

11) przeznaczeniu podstawowym terenu - naley przez to rozumie, e okrelone przeznaczenie terenu obejmuje co najmniej 60% powierzchni dziaki budowlanej lub terenu; 12) reklamie - naley przez to rozumiegrafikumieszczonna materialnym podou lub formprzestrzennniosc wizualny przekaz informacyjno-reklamowy,aniebdcszyldem; 13) szyldzie - naley przez to rozumiezewntrzne oznaczenie staego miejsca wykonywania przez przedsibiorc dziaalnoci gospodarczej zawierajce oznaczenie przedsibiorcy oraz zwize okrelenie przedmiotu wykonywanej dziaalnoci gospodarczej, lub grafikinformacyjno-reklamowokrelajcnazwiprzedmiot prowadzonej dziaalnoci,lubjedenztychelementw 14) terenie - naley przez to rozumiefragmentobszaruplanuookrelonym przeznaczeniu lub okrelonym sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymiioznaczonyliterowo-cyfrowym symbolem terenu; 15) usugach - naley przez to rozumiewszelkieobiektybudowlanewcaoci lub czci suce do dziaalnoci, ktrejcelemjestzaspokajaniepotrzebludnoci,aniewytwarzaniebezporednio metodami przemysowymidbr materialnych; 16) usugach nieuciliwych - naley przez to rozumieprzedsiwzicia,ktreniepowodujponadnormatywnego oddziaywaniawemisjisubstancjiienergiiorazniebdce przedsiwziciami zawsze znaczco oddziaywujcymi na rodowisko lub potencjalnie znaczco oddziaywujcymi na rodowisko,zgodniezprzepisamiodrbnymi; 17) zapleczu dziaki budowlanej - naley przez to rozumieczdziaki budowlanej zawartpomidzy granic wyznaczonprzez tyln(tj. najbardziej oddalonod linii rozgraniczajcejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan) cianbudynkufunkcjipodstawowejdladanegoterenuatyln(tj. najbardziej oddalonod linii rozgraniczajcejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan) granicdziaki budowlanej. 4. 1.Ustalasiprzeznaczenieterenwornym sposobie zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczajcymiioznaczonychsymbolemterenuzgodniezrysunkiemplanu: 1) tereny stacji transformatorowych oznaczone symbolem - E; 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem - MN; 3) terenyzabudowymieszkaniowejjednorodzinnejiusug nieuciliwych oznaczone symbolem - MN/U; 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usug nieuciliwychizabudowyzagrodowejoznaczone symbolem - MN/U/RM; 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dziakach lenych oznaczone symbolem - MN/ZL; 6) terenyzabudowymieszkaniowejwielorodzinnejiusug nieuciliwych oznaczone symbolem - MW/U; 7) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem - RM; 8) tereny obsugi gospodarstwa rybackiego oznaczone symbolem - RU; 9) tereny usug oznaczone symbolem - U, 10) tereny usugizabudowymieszkaniowejjednorodzinnejoznaczonesymbolem- U/MN, 11) tereny usug publicznych oznaczone symbolem - UP; 12) tereny zabudowy usugpublicznychiusug nieuciliwych oznaczone symbolem - UP/U; 13) tereny usugsportu,rekreacjiiturystykioznaczonesymbolem- US/UT; 14) tereny usugsportuirekreacjinaobszarachbezporedniego zagroenia powodzioznaczone symbolem - US/ZZ; 15) terenywdpowierzchniowychoznaczonesymbolem- WS; 16) terenylaswoznaczonesymbolem- ZL; 17) terenylaswnaobszarachbezporedniego zagroenia powodzioznaczone symbolem - ZL/ZZ; 18) HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.symbolem - ZN; tereny zieleni nieurzdzonej oznaczone ID: 20) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem - ZP;
Strona 4 / 108

19) tereny zieleni nieurzdzonej na obszarach bezporedniego zagroenia powodzioznaczone symbolem - ZN/ZZ;

17) terenylaswnaobszarachbezporedniego zagroenia powodzioznaczone symbolem - ZL/ZZ; 18) tereny zieleni nieurzdzonej oznaczone symbolem - ZN; 19) tereny zieleni nieurzdzonej na obszarach bezporedniego zagroenia powodzioznaczone symbolem - ZN/ZZ; 20) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem - ZP; 21) terenydrgpublicznychklasyekspresowejoznaczonesymbolem- KDS; 22) terendrgpublicznychklasyzbiorczejoznaczonesymbolem- KDZ; 23) terenydrgpublicznychklasylokalnejoznaczonesymbolem- KDL; 24) terenydrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonesymbolem- KDD; 25) cigi pieszo-jezdne oznaczone symbolem - KPJ; 26) cigi piesze oznaczone symbolem - CP. 2.UstalasiterenydrgpublicznychoznaczonychsymbolemKDS,KDZ,KDLiKDD,terenycigwpieszojezdnych oznaczonych symbolem KPJ, cigwpieszychoznaczonychsymbolemCP,terenstacjitransformatorowej oznaczonysymbolemEjakoterenyprzeznaczonedorealizacjicelwpublicznychzwizanychzbudowiutrzymaniem drgpublicznych,obiektwiurzdzetransportu publicznego, budowiutrzymaniemobiektwiurz-dze infrastruktury technicznej. 5. 1.Ustalasinastpujcezasadyochronyiksztatowania adu przestrzennego polegajce na: 1) okreleniu nastpujcychzasadrozmieszczaniaidopuszczalnychformnonikwreklamowych,tablic informacyjnychiszyldw: a) zakazuje siumieszczania nonikwreklamowych: - w formie wolnostojcych przestrzenno-architektonicznychelementwpromocjiireklamy, - wformieobiektwmaej architektury, - wformiebannerw, - naogrodzeniachorazwliniachrozgraniczajcychulicjakotransparentw,flagreklamowych iwielkowymiarowychplanszreklamowych, - wformiereklamwoknachinaoknach,nadrzwiachiogrodzeniach, - jako reklam remontowych, - nabalustradachbalkonwitarasw,nabarierkachoddzielajcych jezdni, nawiaduktachikadkach, na latarniach ulicznych, na ogrodzeniach, na naziemnych urzdzeniach infrastruktury technicznej, b) dopuszcza siumieszczenie nonikwreklamowychwpostacitablic,przyzachowaniunastpujcych warunkw: - dopuszcza siumieszczanie tablic na budynkach wycznie na cianachbezotworwokiennych idrzwiowych,przyczymnajednejcianie dopuszcza siumieszczenie jednej tablicy, - dopuszcza sinonikireklamowewformiereklamwietlnych lub podwietlanych, - dopuszcza siumieszczanie nonikwreklamowychnawiatachprzystankowychkomunikacjizbiorowej, c) dopuszcza siumieszczenie supwogoszeniowychwformiewalcalubgraniastosupaorednicy lub szerokociod120cmdo150cmiwysokoci od 270 cm do 350 cm oraz jednorodnej formie plastycznej iarchitektoniczniewskalicaego obszaru, d) ustala siwarunki umieszczania tablic informacyjnych: - dlaelementwinformacjigminnejdotyczcejwszczeglnocinazwulic,znakwinformacyjnych,tablic ogoszeniowych dopuszcza siumieszczenienabudynkachwpoziomieparteru,naogrodzeniachlub ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 5 / 108 wformiewolnostojcychznakw, - dopuszcza siumieszczenie pozostaych tablic informacyjnych, na budynkach wyczniewpoziomie parteru,

d) ustala siwarunki umieszczania tablic informacyjnych: - dlaelementwinformacjigminnejdotyczcejwszczeglnocinazwulic,znakwinformacyjnych,tablic ogoszeniowych dopuszcza siumieszczenienabudynkachwpoziomieparteru,naogrodzeniachlub wformiewolnostojcychznakw, - dopuszcza siumieszczenie pozostaych tablic informacyjnych, na budynkach wyczniewpoziomie parteru, e) wzakresielokalizacjiszyldwustalasi: - dopuszcza siszyldywformietablic,szyldwwietlnychipodwietlanychomaksymalnejpowierzchni szyldu do 2,0 m2, - dopuszcza siumieszczenieszyldwwycznienaelewacjachbudynkw, - dopuszcza siumieszczenieszyldwwycznie odnoszcych sido przedmiotu dziaalnoci prowadzonej wdanymbudynkulubnadanejnieruchomoci, - zabrania siumieszczaniaszyldwnadachachbudynkw, 2) okreleniu nastpujcychzasadwzakresierealizacjiogrodze: a) dopuszcza sirealizacjogrodzeodstronydrgpublicznych,cigwpieszojezdnych,cigwpieszych wliniachrozgraniczajcych cigwkomunikacyjnych,zktrymistykasigrodzona nieruchomo, b) wysokoogrodzenia maksymalnie 160 cm mierzc od poziomu utwardzonego wjazdu na dziakbudowlan do najwyszego punktu ogrodzenia, c) ogrodzeniaodstronydrgpublicznych,cigwpieszo-jezdnychicigwpieszychmuszbyminimum w40%aurowe, przy czym procent ten naley liczykadorazowo dla powierzchni ogrodzenia mierzonej pomidzyposzczeglnymisupkamiogrodzeniowymiiterenemlubpodmurwk, d) wypenienia ogrodzeorazbramywjazdoweifurtkiodstronydrgpublicznych,cigwpieszo-jezdnych icigwpieszych:metalowezprofilizamknitych,metalowezprofilipenych,zpaskownikwmetalowych, lubzelementwdrewnianych,zawyjtkiem lamelowych, e) bezwzgldny zakaz wykonywania ogrodzezprefabrykatwbetonowychielbetowych, f) dopuszcza sistosowanie ywopotwzamiastogrodze, 3) w zakresie ksztatowaniapowtarzalnychobiektwmaejarchitekturyumieszczanychwprzestrzenipublicznejustala si, e elementy te muszbyuksztatowane jednorodnie stylistycznie dla caegoobszaruplanuzzastosowaniem jednakowejkolorystykiimateriawzjakichzostanwykonane. 2.Wobszarzeobjtym planem zakazuje silokalizacji wolnostojcychmasztw,stanowicych konstrukcje none dla urzdzestacjibazowychtelefoniikomrkowej,stacjiradio-komunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych iradiolokacyjnych. 3.Wobszarzeobjty planem zakazuje silokalizacjitymczasowychobiektwhandlowo-usugowych. 4.Wszelkieniezbdne dla prawidowegofunkcjonowaniagminyobiektyiurzdzenia,awszczeglnoci obiekty obsugi technicznej mona realizowana kadymtereniewsposbzgodnyzustaleniamiplanu,przepisamiodrbnymi izasadamiwspycia spoecznego. 6.Ustala sinastpujce zasady ochrony rodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowego: 1) w zakresie ochrony rodowiska ustala si: a) na obszarze objtym ustaleniami planu wprowadza sicakowity zakaz lokalizowania przedsiwzimogcych znaczco oddziaywana rodowisko,dlaktrychraportooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko jest wymaganyorazdlaktrychobowizek sporzdzeniaraportuooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko moe bywymaganyzgodniezprzepisamiodrbnymi, za wyjtkiem: - drgpublicznychizwizanychznimiurzdze,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. - obiektwinfrastrukturytechnicznejdopuszczanychniniejszymplanem, Strona 6 / 108

- obiektwiurzdzeturystyki,rekreacjiisportu, - obiektwiurzdzena terenie oznaczonych symbolem U-2,

moe bywymaganyzgodniezprzepisamiodrbnymi, za wyjtkiem: - drgpublicznychizwizanychznimiurzdze, - obiektwinfrastrukturytechnicznejdopuszczanychniniejszymplanem, - obiektwiurzdzeturystyki,rekreacjiisportu, - obiektwiurzdzena terenie oznaczonych symbolem U-2, - obiektwiurzdzezwizanychzgospodarstwemrybackimnaterenieoznaczonymsymbolemRU-1, b) ustala siochronwdpowierzchniowychipodziemnychpoprzez: - nakazodprowadzaniawdopadowychdosiecikanalizacjideszczowejzterenwutwardzonychdrg publicznychoznaczonychsymbolamiKDZ,KDLiKDD, - nakazodprowadzeniawdopadowychodrbnymsystemkanalizacjideszczowejzterenudrogipublicznej klasy ekspresowej oznaczonej symbolem KDS, - dla pozostaychterenwdopuszczasiodprowadzaniawdopadowychdogruntuwgranicach poszczeglnychdziaek budowlanych, - nakazpodczyszczaniawdopadowychzgodniezprzepisamiodrbnymi przed ich zrzutem do odbiornika, - nakazstosowaniawgospodarstwachhodowlanychzbiornikwnapynne odchody odzwierzceipyt obornikowych, - zakaz wprowadzania ciekwgospodarczo-bytowychdogruntu,awszczeglnoci do warstw wodononychidoistniejcychzbiornikwwodnych, - zakaz skadowaniawszelkichodpadwwtymodpadwniebezpiecznychwgranicachobszaruobjtego niniejszym planem miejscowym, c) ustala siobowizek ochrony przed haasem poprzez okreleniedopuszczalnychpoziomwhaasu zgodnie zprzepisamiodrbnymi, tj.: - dlaterenwwyznaczonychliniamirozgraniczajcymiioznaczonychsymbolamiMNiMN/RM dopuszczalny poziom haasu musi byzgodnyzpoziomemhaasudopuszczalnymdlaterenwzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - dlaterenwwyznaczonychliniamirozgraniczajcymiioznaczonychsymbolamiMN/U,MN/U/RM iU/MNdopuszczalnypoziomhaasu musi byzgodnyzpoziomemhaasudopuszczalnymdlaterenw mieszkaniowo-usugowych, - dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajcymiioznaczonegosymbolemUPdopuszczalnypoziom haasu musi byzgodnyzpoziomemhaasudopuszczalnymdlaterenwzabudowyzwizanej ze staym lub czasowympobytemdzieciimodziey, - dlaterenwwyznaczonychliniamirozgraniczajcymiioznaczonychsymbolamiUS/UTiUS/ZZ dopuszczalny poziom haasu musi byzgodnyzpoziomemhaasudopuszczalnymdlaterenwrekreacyjnowypoczynkowych, - dlaterenwwyznaczonychliniamirozgraniczajcymiioznaczonychsymbolamiterenuRMiRU dopuszczalny poziom haasu musi byzgodnyzpoziomemhaasudopuszczalnymdlaterenwzabudowy zagrodowej, d) ustala siograniczenie uciliwoci haasowej do granic wasnej dziaki, e) dlaterenwoznaczonychsymbolamiMN/U-18, MN/U-20, MN/U-21, MN/U-22, MN/U-23, MN/U-25, U-1iU-2 ustala siobowizek zabezpieczenia staraniem inwestora pomieszczemieszkalnychiinnych pomieszczeprzeznaczonych na stay pobyt ludzi przed haasemidrganiamizwizanymizoddziaywaniem ruchu drogowego na drodze klasy ekspresowej oznaczonej symbolem KDS-1,zgodniezprzepisami odrbnymi,wszczeglnoci poprzez: - nasadzenia zieleni izolacyjnej,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- stosowanie materiawbudowlanychzapewniajcych waciwizolacyjnoprzegrdzewntrznych, - racjonalne usytuowanie budynku oraz rozmieszczenie pomieszczemieszkalnych,

Strona 7 / 108

odrbnymi,wszczeglnoci poprzez: - nasadzenia zieleni izolacyjnej, - stosowanie materiawbudowlanychzapewniajcych waciwizolacyjnoprzegrdzewntrznych, - racjonalne usytuowanie budynku oraz rozmieszczenie pomieszczemieszkalnych, f) ustala siochronprzed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez: - wyznaczenie stref eksploatacyjnych od napowietrznych linii elektroenergetycz-nych 400kV (o szerokoci 34modosipoobustronachlinii)i110kV(oszerokoci 19 m od osi po obu stronach linii) zgodnie zrysunkiemplanu,wktrychzabraniasilokalizowania nowej zabudowy zwizanej ze staym przebywaniemludziwprzypadkuskablowanialublikwidacjinapowietrznejliniielektroenergetycznejstrefy eksploatacyjne przestajobowizywa, - utrzymaniedopuszczalnychpoziomwplelektromagnetycznychwrodowiskuzgodniezprzepisami odrbnymi,wszczeglnocinaterenachzabudowymieszkaniowejorazwmiejscachprzeznaczonychna stay pobyt ludzi, - zakazlokalizacjistacjibazowychtelefoniikomrkowej,stacjiradiokomunikacyjnych,stacji radionawigacyjnychiradiolokacyjnychorazinnychtosamych urzdzeemitujcych pola elektromagnetycznenabudynkachmieszkalnychibudynkachprzeznaczonychnastay pobyt ludzi, - realizacjzabudowy przeznaczonej na staypobytludzizzachowaniemodlegociodobiektwemitujcych polaelektromagnetycznezgodniezprzepisamiodrbnymi; 2) w zakresie ochrony przyrody: a) ustala siochronrezerwatu przyrody Rzeka Drwcazgodniezprzepisamiodrbnymi, b) ustala siochronprojektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH280001 Dolina Drwcyzgodniezprzepisamiodrbnymi, c) ustala siochronObszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwcyzgodniezprzepisamiodrbnymi, d) ustala sizachowanie istniejcychzbiornikwwodnychwskazanychnarysunkuplanuorazichochron poprzezzakazlokalizacjizabudowywodlegoci mniejszej ni6modliniirozgraniczajcej teren, e) ustala sizachowanie istniejcych zadrzewie, wszczeglnocinaterenachwskazanychjakoterenylasw oznaczonychsymbolemZLorazterenwzieleninieurzdzonejoznaczonychsymbolemZN,aewentualna wymiana drzewostanu lub jego uzupenienie musi nastpiwoparciuogatunkizgodnezsiedliskiem, f) dopuszcza si, abyobszarylaswzwikszay swojpowierzchniwwynikunaturalnejsukcesjilubplanowej dziaalnoci czowiekaoobszaryzieleninieurzdzonej przylegedokomplekswlenych. 7.Ustala sinastpujcezasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnej: 1) wskazuje sinastpujceobiektyowartociach kulturowych bdcewgminnejewidencjizabytkw: a) budynek dawnej szkoy przy ul. Doliny Drwcy 1, b) budynek mieszkalny przy ul. Doliny Drwcy 79, c) budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 19, d) budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 27; 2) dlaobiektwbdcychwgminnejewidencjizabytkwustalasi: a) zachowaniegabarytw,ksztatudachu,wystrojuikompozycjielewacjiiinnychelementwstanowicych owartoci kulturowej obiektu, b) wszelkie prace budowlane majce wpyw na wygld zewntrzny obiektu na warunkach regulowanych przepisami odrbnymi; 3) wskazuje sigranice stanowisk archeologicznych objte strefochrony konserwatorskiej OW; ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. 4) wszelkierobotyziemnewgranicachstanowiskarcheologicznychmogbyprowadzone na warunkach regulowanych przepisami odrbnymi.
Strona 8 / 108

przepisami odrbnymi; 3) wskazuje sigranice stanowisk archeologicznych objte strefochrony konserwatorskiej OW; 4) wszelkierobotyziemnewgranicachstanowiskarcheologicznychmogbyprowadzone na warunkach regulowanych przepisami odrbnymi. 8. 1.Ustalasinastpujce zasady ksztatowaniaterenwpublicznych: 1) ustala si, eterenydrgpublicznychoznaczonychsymbolamiKDZ,KDLiKDD,cigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ, cigwpieszychoznaczonychsymbolamiCP,zieleniparkowejoznaczonej symbolem ZP stanowiterenyofunkcjipublicznej, 2) na terenach zieleni parkowej oznaczonych symbolami ZP ustala si: a) nakaz wyposaeniawmiejscaodpoczynkuuzupenione obiektami maej architektury, b) na terenach oznaczonych symbolami ZP-3, ZP-6, ZP-8, ZP-9iZP-10 dopuszcza sirealizacjplacw zabaw oraz urzdzesportowychirekreacyjnych, c) na terenie zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP-7 dopuszcza sirealizacjmiejscaodpoczynkuwformie zadaszonej wiaty penicej funkcjplatformy widokowej na panoramrzeki; 3) ustala siwrejonachwskazanychnarysunkuplanujakopunktywidokoweobowizek wyposaeniawobiekty maej architektury uytkowej, takiej jak awki, pojemniki na odpadki oraz inne urzdzenia stanowiceomiejscu odpoczynku; 4) ustala siprzebieg cieekrowerowychzgodniezrysunkiemplanu 5) dopuszcza siwyznaczenie ciekirowerowejwliniachrozgraniczajcychdrgpublicznychoznaczonych symbolamiKDLpodwarunkiemzapewnieniadlaruchupieszegochodnikaominimalnejszerokoci 1,5 m po obu stronach jezdni; 6) dopuszcza siwyznaczenie ciekirowerowejwliniachrozgraniczajcychdrgpublicznychoznaczonych symbolami KDD pod warunkiem zapewnienia przynajmniej po jednej stronie jezdni chodnika dla ruchu pieszego ominimalnejszerokoci 1,5 m; 7) dopuszcza siwramachcigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ oraz cigwpieszychoznaczonych symbolamiCP,oileszerokowliniachrozgraniczajcychpozwalanazapewnienieruchupieszegoirowerowego. 2.Ustalasi, ewgranicachobszaruobjtego niniejszym planem miejscowym nie wystpujobszary przestrzeni publicznychwrozumieniuprzepiswodrbnych. 9.Ustala sizasady dotyczce ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poprzez ustalenie: 1) wskanikaminimalnegoprocentupowierzchnibiologicznieczynnejzgodniezustaleniamiszczegowymi; 2) wskanikamaksymalnejpowierzchnizabudowyzgodniezustaleniamiszczegowymi; 3) wysokocizabudowyzgodniezustaleniamiszczegowymi; 4) liniizabudowyzgodniezrysunkiemplanuiustaleniamiszczegowymi; 5) rodzajuispadkudachuzgodniezustaleniamiszczegowymi; 6) kolorwitypwelewacjizgodniezustaleniamiszczegowymi. 10.Ustala sinastpujce zasady dotyczcesposobwzagospodarowaniaterenwiobiektwpodlegajcych ochronienapodstawieprzepiswodrbnych,wtymterenwnaraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem simas ziemnych: 1) wskazuje sigranicobszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie wystpowaniap=1%zgodniezrysunkiemplanu 2) wskazuje sigranicobszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. wystpowaniap=10%zgodniezrysunkiemplanu
Strona 9 / 108

3) wszelkiezagospodarowanieterenuwgranicachobszarwbezporedniego zagroenia powodzimusi byzgodne zobowizujcymiwtymzakresieprzepisamiodrbnymi;

1) wskazuje sigranicobszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie wystpowaniap=1%zgodniezrysunkiemplanu 2) wskazuje sigranicobszaru bezporedniego zagroenia powodziodwodyoprawdopodobiestwie wystpowaniap=10%zgodniezrysunkiemplanu 3) wszelkiezagospodarowanieterenuwgranicachobszarwbezporedniego zagroenia powodzimusi byzgodne zobowizujcymiwtymzakresieprzepisamiodrbnymi; 4) wskazuje sistrefochrony bezporedniej ujcia wody Drwcazgodniezrysunkiemplanu 5) wszelkiezagospodarowanieterenuwgranicachstrefyochronybezporedniej ujcia wody musi byzgodne zobowizujcymiwtymzakresieprzepisamiodrbnymi; 6) wskazuje sistrefochrony poredniej ujwody DrwcaiJedwabnozgodniezrysunkiemplanu 7) wszelkiezagospodarowanieterenuwgranicachstrefyochronyporedniej ujwody musi byzgodne zobowizujcymiwtymzakresieprzepisamiodrbnymi; 8) w granicach obszaru objtego niniejszym planem nie wskazuje siterenwzagroonych osuwaniem simas ziemnych; 9) wskazuje sigranice udokumentowanych zkopalin pospolitych; 10) zakazuje siwydobywania kopalin na obszarze objtym planem. 11. 1.Ustalasinastpujcezasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwkomunikacji: 1) droga publiczna klasy ekspresowej oznaczona symbolem KDS-1 (droga krajowa nr 10) stanowi cig komunikacyjnyoznaczeniukrajowym 2) dopuszcza sipoczenie na jednym poziomie drogi publicznej oznaczonej symbolem KDZ-2zdrogpubliczn klasy ekspresowej oznaczonsymbolem KDS-1wwle zapewniajcym czciowmoliwowyboru kierunku jazdy; 3) ustala silokalizacjprzejazdwdrogowychwformiewiaduktwwmiejscukrzyowania sidrgpublicznych oznaczonych symbolami KDZ-1iKDZ-2zdrogpublicznklasy ekspresowej oznaczonsymbolem KDS-1 stanowicych poczenia obszaru objtegoplanemzukadem komunikacyjnym poudniowej czci wsi Lubicz Grny 4) zabrania siskrzyowaniadrgpublicznychoznaczonychsymbolamiKDL-7iKDD-4zdrogpublicznklasy ekspresowej oznaczonsymbolem KDS-1; 5) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-1 (ul. Dolina Drwcy) jest cigiem komunikacyjny oznaczeniuponadlokalnymstanowicym poczeniekomunikacyjnezmiejscowociMyniec oraz cigiem komunikacyjnymoznaczeniulokalnymstanowicym poczenieprzejazdemdrogowymzpoudniowczciwsi LubiczGrnyorazzapewniaobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 6) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-2 jest cigiemkomunikacyjnymoznaczeniulokalnym stanowicym poczenie przejazdem drogowym obszaru objtegoplanemzpoudniowczciwsiLubiczGrny 7) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolami KDL-2, KDL-4iKDL-7 scigami komunikacyjnymi oznaczeniulokalnymstanowicymi poczenia komunikacyjne obszaru objtegoplanemzpozostaa czciwsi Mierzynek, wsiBrzozwkaorazzapewniajobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 8) droga publiczna klasy lokalnej oznaczona symbolem KDL-1, drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolami KDD-2, KDD-32, KDD-33iKDD-42 scigamikomunikacyjnymioznaczeniulokalnym stanowicymi poczenia komunikacyjne obszaru objtegoplanemzpozostaczciwsi Krobia oraz zapewniaj obsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 9) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolami KDL-2, KDL-4iKDL-7 scigami komunikacyjnymi oznaczeniulokalnymstanowicymi poczenia komunikacyjne obszaru objtegoplanemzpozostaczciwsi Mierzynek, wsiBrzozwkaorazzapewniajobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 10) pozostae drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 10 / 108 symbolem KDD, cigi pieszojezdne oznaczone symbolem KPJ stanowicigi powizalokalnych obsugujcych obszar objty planem oraz zapewniajobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 11) zachowuje siistniejce drogi wewntrzneidojazdydodziaek niewyznaczone na rysunku planu liniami

oznaczeniulokalnymstanowicymi poczenia komunikacyjne obszaru objtegoplanemzpozostaczciwsi Mierzynek, wsiBrzozwkaorazzapewniajobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 10) pozostae drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD, cigi pieszojezdne oznaczone symbolem KPJ stanowicigi powizalokalnych obsugujcych obszar objty planem oraz zapewniajobsugkomunikacyjndziaek budowlanych; 11) zachowuje siistniejce drogi wewntrzneidojazdydodziaek niewyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi,wrazzobiektamiiurzdzeniami towarzyszcymi; 12) dopuszcza siwydzielenienowychdojazdwdodziaek budowlanych nie wskazanych na rysunku planu pod warunkiem, e minimalna szerokobdzie wynosia: a) dladojazduodugoci do 50 m wcznie - 6m, b) dladojazduodugoci powyej 50 m - 8m. 2.Naterenach,naktrychdopuszczasizabudownaley zapewnimiejscapostojowedlasamochodw wnastpujcej liczbie: 1) dla istniejcejzabudowymieszkaniowejjednorodzinnejminimum1miejscepostojowenajedenlokalmieszkalny 2) dlanowoprojektowanejzabudowymieszkaniowejjednorodzinnejminimum2miejscapostojowenajedenlokal mieszkalny; 3) dla zabudowy usugsportuirekreacjiminimum2miejscapostojowena100m2 powierzchni uytkowej budynku; 4) dla zabudowy usugturystykiminimum1miejscepostojowenajedenpokjgocinny; 5) dla pozostaychobiektwusugowych oraz lokali usugowych stanowicych funkcjuzupeniajcminimum 2miejscapostojowenakade 100 m2 powierzchni uytkowej lokali usugowych; 6) potrzeby parkingowe naley realizowawgranicachdziaki wasnej. 12. 1.Ustalasinastpujcezasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwinfrastrukturytechnicznej: 1) zaopatrzeniewwod: a) dla caego obszaru planu ustala sizaopatrzeniewwodzgminnejsieciwodocigowej, b) ustala sijako rdo zasilania istniejcemagistraleisieciwodocigowe, c) zachowuje siistniejce elementy sieci wodocigowejzmoliwociichremontworazprzeoeniawlinie rozgraniczajcedrglubwzdulinii rozgraniczajcychdrgpodwarunkiemuzyskaniazgodywacicieli terenw, d) ustala sirezerwyterenudlarealizacjinowychsieciiprzyczy wodocigowychwliniachrozgraniczajcych drogipublicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasy dojazdowej(KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ), e) dopuszcza sizachowanie istniejcych ujwdpodziemnychiwykonanienowychdoczasuobjcie terenu sieciwodocigow, zwyczeniemterenwpooonychwstrefieporedniej ochrony ujwdDrwca iJedwabno; 2) odprowadzanieioczyszczanieciekw: a) dla caego obszaru planu ustala siodprowadzenie ciekwsanitarnychgminnsiecikanalizacyjndo oczyszczalni ciekw, b) zachowuje siistniejceelementysiecikanalizacyjnejzmoliwociichremontworazprzeoeniawlinie rozgraniczajcedrglubwzdulinii rozgraniczajcychdrgpodwarunkiemuzyskaniazgodywacicieli terenw, c) ustala sirezerwyterenudlarealizacjisieciiprzyczykanalizacjisanitarnejwliniachrozgraniczajcych drogi publicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasydojazdowej (KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ),
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

d) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza sistosowanie bezodpywowychzbiornikwdo gromadzenia ciekwwgranicachdziaekbudowlanychorazwywzciekwdopunktuzlewnego oczyszczalni ciekw,

Strona 11 / 108

publicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasydojazdowej (KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ), d) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza sistosowanie bezodpywowychzbiornikwdo gromadzenia ciekwwgranicachdziaekbudowlanychorazwywzciekwdopunktuzlewnego oczyszczalni ciekw, e) nie dopuszcza siodprowadzania ciekwdoindywidualnychoczyszczalniciekw, f) dlaterenwdrogipublicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL),drgpublicznych klasy dojazdowej (KDD), cigwpieszo-jezdnych(KPJ)orazwielostanowiskowychplacwpostojowych (powyej10stanowiskpostojowychwjednymkompleksie)ustalasiodprowadzaniewdopadowychdo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, g) ustala sirezerwyterenudlarealizacjisiecikanalizacjideszczowejwliniachrozgraniczajcych drogi publicznej klasyekspresowej(KDS),drogipublicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL) drgpublicznychklasydojazdowej(KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ), h) do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siodprowadzeniewdopadowych zdrogipublicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL),drgpublicznychklasy dojazdowej (KDD), cigwpieszo-jezdnych(KPJ)orazwielostanowiskowychplacwpostojowych (powyej10stanowiskpostojowychwjednymkompleksie)doistniejcychrowwmelioracyjnychlubdo gruntu, i) dla terenu drogi publicznej klasy ekspresowej (KDS) ustala siodprowadzaniewdopadowychodrbnym systememkanalizacjideszczowejprojektowanejwliniachrozgraniczajcych drogi, j) dopuszcza siodprowadzeniewdopadowychzsytemukanalizacyjnegodrogipublicznejklasyekspresowej (KDS) do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, k) dla pozostaychterenwdopuszczasiodprowadzaniewdopadowychdogruntuwgranicachwasnej nieruchomoci, l) przezzrzutemdoodbiornikwwodyopadowebdpodczyszczanezgodniezprzepisamiodrbnymi, m) po zrealizowaniu gminnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siodprowadzeniewdopadowych zdziaek budowlanych do tej sieci, n) wceluretencjonowaniawdopadowychlubnadmiaruwdgruntowychdopuszczasirealizacjotwartych lubpodziemnychzbiornikwretencyjnychorazkomrdrenaowychwgranicachdziaekbudowlanychina parkingachoglnodostpnych; 3) zachowuje siistniejce urzdzeniasiecimelioracyjnejzmoliwociichremontw,przebudowylublikwidacji zgodniezprzepisamiodrbnymi; 4) zaopatrzeniewgaz: a) zachowuje siistniejceelementysiecigazowejzmoliwociichremontworazprzeoeniawlinie rozgraniczajcedrglubwzdulinii rozgraniczajcychdrg, b) ustala sirezerwyterenudlarealizacjisieciiprzyczygazowychwliniachrozgraniczajcych drogi publicznej klasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasydojazdowej(KDD) orazwliniachrozgraniczaj-cych cigwpieszo-jezdnych (KPJ), c) dopuszcza sirealizacjalternatywnych rdegazu,wszczeglnocizbiornikwnagazpynny; 5) zaopatrzeniewciepo: a) dla caego obszaru planu ustala sizaopatrzeniewciepozindywidualnychrdeciepa zasilanych gazem, energielektryczn, olejem niskosiarkowym, wglemspalanymwpiecachniskoemisyjnychlub zodnawialnychrdeenergii, b) wszczeglnoci nie dopuszcza sistosowaniadocelwgrzewczychmiau, koksu oraz olei cikich iprzepracowanych
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 12 / 108

6) zaopatrzeniewenergielektryczn: a) dla caego obszaru planu ustala sirealizacjnowych sieci elektroenergetycznych wycznie kablowych,

zodnawialnychrdeenergii, b) wszczeglnoci nie dopuszcza sistosowaniadocelwgrzewczychmiau, koksu oraz olei cikich iprzepracowanych 6) zaopatrzeniewenergielektryczn: a) dla caego obszaru planu ustala sirealizacjnowych sieci elektroenergetycznych wycznie kablowych, b) zachowuje siistniejceelementysieciinfrastrukturyelektroenergetycznejzmoliwociichremontworaz przebudowywlinierozgraniczajcedrglubwzdulinii rozgraniczajcychdrgpodwarunkiemuzyskania zgody wacicieliterenw, c) dla istniejcych napowietrznych linii elektroenergetycznych redniegoiniskiegonapicia ustala siich stopniowlikwidacjizastpowaniewramachremontwsieciamikablowymi, d) stala sirezerwyterenudlarealizacjisieciiprzyczyelektroenergetycznychwliniachrozgraniczajcych drogi publicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasydojazdowej (KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ); 7) dostp do telefonicznych poczekablowych: a) zachowuje siistniejceelementysiecitelekomunikacyjnejzmoliwociichremontworazprzeoenia wlinierozgraniczajcedrglubwzdulinii rozgraniczajcychdrgpodwarunkiemuzyskaniazgody wacicieliterenw, b) ustala sirezerwyterenudlarealizacjikablowychsieciiprzyczytelefonicznychwliniachrozgraniczajcych drogipublicznejklasyzbiorczej(KDZ),drgpublicznychklasylokalnej(KDL)drgpublicznychklasy dojazdowej(KDD)orazwliniachrozgraniczajcych cigwpieszo-jezdnych (KPJ); 2.Dopuszczasibudow, przebudowobiektwisieciinfrastrukturytechnicznejwtere-nach innych nitereny drg,podwarunkiemuzyskaniazgodywacicieliterenw. 3.Wzakresiegospodarkiodpadamiustalasi: 1) zasadwywozusposobemzorganizowanymodpadwstaychzobszaruobjtego planem na wyznaczone dla potrzeb gminy tereny skadowania,przerbkilubspalaniamieci; 2) wywzodpadwprzezzakad bdcy gminnjednostkorganizacyjnlub przez przedsibiorcposiadajcego zezwolenie na prowadzenie dziaalnociwzakresieodbieraniaodpadwkomunalnych 3) obowizek wyposaenia dziaekbudowlanychwurzdzeniaimiejscaumoliwiajcezbieranieodpadw 4) ustala sinakaz stworzenia, dla kadej dziakibudowlanejwarunkwdosegregacjiodpadw. 13.Ustala sinastpujcezasadyiwarunkipodziau nieruchomociwterenachprzeznaczonychpod zainwestowanie: 1) w granicach obszaru objtego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje siterenwprzewidzianychdo scalaniaipodziau nieruchomoci,zgodniezprzepisamiodrbnymi; 2) warunki podziau nieruchomocizgodniezprzepisamiszczegowymidlaposzczeglnychterenw 3) ograniczenia podziawnieruchomoci nie dotyczwarunkwwydzielenianieruchomocinaceleobiektw infrastrukturytechnicznejorazdojazdwidojkoniecznych,atake na powikszenie dziaki ssiedniej. Rozdzia2 Przepisyszczegowe 14.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E-1: 1) przeznaczenie terenu - stacja transformatorowa; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. zabudowy kubaturowej, za wyjtkiemobiektwstacji a) zabrania siwprowadzania wszelkiej transformatorowej, b) maksymalnapowierzchniazabudowywliniachrozgraniczajcych terenu - 30 m,

Strona 13 / 108

1) przeznaczenie terenu - stacja transformatorowa; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania siwprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjtkiemobiektwstacji transformatorowej, b) maksymalnapowierzchniazabudowywliniachrozgraniczajcych terenu - 30 m, c) maksymalna wysokozabudowy - 4m, d) dopuszcza siogrodzenie terenu, e) docelwogrodzeniowychdopuszczasisiatkogrodzeniow, f) ustala si, e powierzchnibiologicznie czynnnaley zagospodarowazielenitrawiast; g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zachowuje sigranice dziaki ewidencyjnej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- ustala siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-28 zgodnie ze stanem istniejcym; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 15.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-1: 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 60% powierzchni dziaki budowlanej, e) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 20% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne, g) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, h) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, i) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 7m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorze naturalnymdachwkiceramicznej,przyczymustalasi, e rodzaj pokrycia musi byjednakowy dla wszystkich budynku na dziace budowlanej, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 14 / 108

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach

k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: zachowuje siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonej symbolem KDZ-1 poprzez drogi wewntrzne pooone poza granicami planu, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 16.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-2: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce b) dopuszcza sina dziace budowlanej lokalizacjjednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki 15 / 108 budowlanej,

g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej,

gospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczogaraowego - 1kondygnacjanadziemna, k) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 6m, l) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o, przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwdladachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwka,dachwkabitumiczna lubdachwkacementowawkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlub ciemnobrzowym, - dopuszcza sidachy kryte gontem, lub strzech, m) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowego materiauiwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, n) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonej symbolem KDD-2, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 16 / 108

5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym

symbolem KDD-2, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 17.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-3: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczogara-owego - 6m, m) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, przy czy ustala si, e rodzaj pokrycia oraz jego kolor musi byjednakowydlawszystkichbudynkwnadziace budowlanej, n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 17 - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, / 108

taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau

zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonej symbolem KDD-1, cigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-4, KPJ-5iKPJ-6, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 18.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-4, MN-5iMN-6: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m,

Strona 18 / 108

k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, m) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacemen-towawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, przy czy ustala si, e rodzaj pokrycia oraz jego kolor musi byjednakowydlawszystkichbudynkwnadziace budowlanej, n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 21 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-4zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-2, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-5zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-2iKDD-3 oraz ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 19 / 108 zcigu pieszojezdnego KPJ-8, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-6zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-3orazzcigu pieszo-

symbolem MN-4zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-2, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-5zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-2iKDD-3 oraz zcigu pieszojezdnego KPJ-8, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-6zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-3orazzcigu pieszojezdnego KPJ-8, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 1) przeznaczenie terenu: 19.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-7: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizacjisamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 20 / 108 zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 2.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 23 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonej symbolem KDZ-1izdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-4iKDD-7, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 20.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-8iMN-9: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizacjisamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,

Strona 21 / 108

e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane dla terenu oznaczonego symbolem MN-8rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrej nastpuje wjazd na dziakbudowlan, adlaterenuMN-9rwnolegledoliniirozgraniczajcej drogi , zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) na istniejcych dziakach budowlanych dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej. 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; Strona 22 / 108

4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna:

b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-8zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1izdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-4, KDD-7iKDD-8 oraz cigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-10, KPJ-11iKPJ-12, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-9zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1izdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-4iKDD-8, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 21.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-10: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 23 / 108

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach

k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej, 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonej symbolem KDL-8izdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-9iKDD-10 oraz zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-13, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 22.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-11: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, Strona 24 / 108

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,

a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaek dostpnychzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-8, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej;

Strona 25 / 108

4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonych symbolami KDL-7iKDL-8izdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-11 oraz

a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjnzdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonych symbolami KDL-7iKDL-8izdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-11 oraz zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-14, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 23.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-12iMN-13: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaek dostpnychzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-8, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 26 / 108 zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 600 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-12zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKD-7iKDL-8,zdrg publicznych klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11iKDD-12orazzcigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-15iKPJ-16, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-13zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-15, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 24.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-14: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 27 / 108 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce,

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 28 / 108 a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej;

3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-14zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7iz drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 25.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-15: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekra czalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 29 / 108 - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do

2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu,

k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczypodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-15zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-12 oraz cigu pieszo-jezdnego oznaczonego sym-bolem KPJ-16, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 26.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-16, MN-17, MN-18 iMN-19: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,

Strona 30 / 108

e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o, przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogi,zktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 18 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN-17zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-2izdrogipublicznej ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 31 / 108 klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-16zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-8,zdrogipublicznejklasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12orazzcigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-

a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN-17zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-2izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-16zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-8,zdrogipublicznejklasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12orazzcigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ16iKPJ-17, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-18zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-19zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-2,zdrogipublicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-7orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonej symbolem KDD-12, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 27.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-20, MN-21, MN-22 iMN-23: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicach dziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, m) dachy:

ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 32 / 108

j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, m) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, przy czy ustala si, e rodzaj pokrycia oraz jego kolor musi byjednakowydlawszystkichbudynkwnadziace budowlanej, n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budo-wlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN-20zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5iKDL-7 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-19iKDD-21, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-21zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5iKDL-7 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-18iKDD-19, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego / 108 ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 33 symbolem MN-22zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5iKDL-7 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-17iKDD-18, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego

symbolem MN-21zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5iKDL-7 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-18iKDD-19, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-22zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5iKDL-7 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-17iKDD-18, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-23zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5, KDL-6iKDL-7 orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-17, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej: a) na warunkach okrelonychw 12, b) dlaterenwoznaczonychsymbolamiMN-20, MN-21 znajdujcych siwobszarzezmeliorowanym,doczasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala sibezwzgldne zachowanie urzdzemelioracyjnych, wszczeglnoci gwnychprzewodwzbierajcych, c) dopuszcza siprzebudowyprzewodwdrenarskich,zwyczeniem gwnychprzewodwzbierajcych, kolidujcychzzagospodarowaniemdziaki pod warunkiem zachowania ich cigociibrakunegatywnego wpywu na skutecznodziaania systemu regulujcegopoziomwdgruntowych, 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 28.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-24, MN-25, MN-26, MN-27, MN-28iMN-29: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane Strona 34 / 108 rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaeknrew.133/2,133/12,133/13i154/2, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach

- dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30 do 45 , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaeknrew.133/2,133/12,133/13i154/2, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-24zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-5, KDL-6iKDL-7 orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-16, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-25zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-14iKDD-16, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-26zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-14, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-27zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-14, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 35 / 108 - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-28zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-14,

klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-14, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-27zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-14, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-28zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-14, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-29zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-13iKDD-14, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczaso-wego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 29.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-30, MN-31, MN-32 iMN-33: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaeknrew.82/17i82/20orazdziaek budowlanych dostpnychzdrogipublicznej oznaczonej symbolem KDD-15, - dla dziaek dostpnychzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDD-15 ustala siusytuowanie jednej zpaszczyzn gwnychpoacidachuwstronulicy,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach Strona 36 / 108 naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym,

k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,

- dla dziaek dostpnychzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDD-15 ustala siusytuowanie jednej zpaszczyzn gwnychpoacidachuwstronulicy, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, n) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-30zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-13, KDD-14, KDD-15iKDD-16, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-31zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-13, KDD-15iKDD-16, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-32zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-3iKDL-5 oraz zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-26iKDD-27, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-33zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-3iKDL-5 oraz zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-25, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 37 / 108

5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego

zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-25, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 30.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-34, MN-35, MN-36, MN-37, MN-38, MN-39, MN-40iMN-41: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, m) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaek dostpnychzdrgpublicznychoznaczonychsymbolamiKDD-22, KDD-24, KDD-34iKDD-35, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 38 / 108

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach

n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 24 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN-34zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-35 oraz cigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-25, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-35zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-24, KDD-24iKDD-35, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-36zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-22iKDD-24, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-37zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-22iKDD-24, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-38zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-24, KDD-25 iKDD-35, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-39zdrogipublicznejdojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-35orazzcigu pieszojezdnego oznaczonego symbolem KPJ-25, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-40zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-34iKDD-35,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego Strona 39 / 108 symbolem MN-41zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-34iKDD-35,

b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2;

- ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-40zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-34iKDD-35, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-41zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-34iKDD-35, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej: a) na warunkach okrelonychw 12, b) dlaterenwoznaczonychsymbolamiMN-35, MN-36, MN-37, MN-38 znajdujcych siobszarze zmeliorowanym, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala sibezwzgldne zachowanie urzdze melioracyjnych,wszczeglnoci gwnychprzewodwzbierajcych, c) dopuszcza siprzebudowyprzewodwdrenarskich,zwyczeniem gwnychprzewodwzbierajcych, kolidujcychzzagospodarowaniemdziaki pod warunkiem zachowania ich cigociibrakunegatywnego wpywu na skutecznodziaania systemu regulujcegopoziomwdgruntowych 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymcza-sowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 31.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-42iMN-43: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigara-owej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaeknrew.82/26,82/29,82/32i82/34, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. k) elewacje zewntrzne Strona 40 / 108

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do

- pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, m) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-42zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-3orazzcigwpieszojezdnych oznaczonych symbolami KPJ-24iKPJ-25, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-43zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-3orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-26, KDD-27iKDD-28, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 32.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-44, MN-45iMN-46: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 41 / 108

2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce,

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, k) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, l) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, m) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, zwyczeniem dziaeknrew.81/18,395,396,397,399,400i401, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, n) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 42 / 108

o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym

- dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, o) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, p) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 24 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN-44zdrogipublicznejdojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-29orazzcigu pieszojezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-45zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-3izdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-28iKDD-29orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-46zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-3izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-34orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-24, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 33.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN-47, MN-48, MN-49, MN-50, MN-51iMN-52: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbrybudynkufunkcjipodstawowejopowierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) dopuszcza silokalizacjna dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, Strona 43 / 108

e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dopuszcza sizachowanie istniejcej zabudowy zagrodowej,

c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dopuszcza sizachowanie istniejcej zabudowy zagrodowej, g) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, h) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, k) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, l) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, m) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, n) maksymalnaliczbakondygnacjidlabudynkugospodarczegoiinwentarskiegowistniejcych zespoach zabudowy zagrodowej - 1kondygnacjanadziemna, o) maksymalna wysokobudynkugospodarczegowistniejcych zespoach zabudowy zagrodowej - 8m, p) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, q) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, r) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych, s) dopuszcza sirozbudowyinadbudowyistniejcychbudynkwnawarunkachokrelonychwniniejszym paragrafie, t) dopuszcza siremonty,przebudowyirozbudowyistniejcychbudynkwzagrodowychnawarunkach okrelonychwniniejszymparagrafie ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 44 / 108 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu:

paragrafie, t) dopuszcza siremonty,przebudowyirozbudowyistniejcychbudynkwzagrodowychnawarunkach okrelonychwniniejszymparagrafie 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-47zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-4orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-38iKDD-40, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-48zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-4orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-38iKDD-39, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-49zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-38, KDD-39 iKDD-40, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-50zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-4izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-40, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-51zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-39iKDD-40, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN-52zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-4orazzdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-39iKDD-40, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej: a) na warunkach okrelonychw 12, b) dlaterenwoznaczonychsymbolamiMN-47, MN-48, MN-49, MN-50, MN-51iMN-52 znajdujcych si obszarze zmeliorowanym, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala sibezwzgldne zachowanie urzdzemelioracyjnych,wszczeglnoci gwnychprzewodwzbierajcych, c) dopuszcza siprzebudowprzewodwdrenarskich,zwyczeniem gwnychprzewodwzbierajcych, kolidujcychzzagospodarowaniemdziaki pod warunkiem zachowania ich cigociibrakunegatywnego wpywu na skutecznodziaania systemu regulujcegopoziomwdgruntowych 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 34.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 45 / 108

2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego,

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowego oraz mieszkalno-usugowego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 46 / 108

4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-1,

b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 35.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-2: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za

Strona 47 / 108

- detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-1orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-6, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 36.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-3iMN/U-4: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce, c) dopuszcza sina dziace budowlanej lokalizacjjednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe,

Strona 48 / 108

i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, m) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku garaowego, lub budynku gospodarczego, lub budynku gospodarczo-garaowego - 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynku garaowego, lub budynku gospodarczego, lub budynku gospodarczogaraowego - 6m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa,dachwka bitumicznawkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, - dopuszcza sidachy kryte gontem lub strzech, p) pelewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, q) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN/U-3zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-2, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-4zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-2iKDD-3, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-4zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-2iKDD-3,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2;

Strona 49 / 108

5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego

symbolem MN/U-4zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-2iKDD-3, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 37.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-5: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi turystyki; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) dopuszcza sina dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub usugowego lub mieszkalno-usugowego, e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 20% po-wierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, m) maksymalna licz zba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do Strona 50 / 108 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne q) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 2.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-4iKDD-5 oraz zcigu pieszo-jezdnego KPJ-6, b) zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, c) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 38.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-6: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi turystyki; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) dopuszcza sina dziace budowlanej jednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usugowego lub mieszkalno-usugowego,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,

Strona 51 / 108

d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usugowego lub mieszkalno-usugowego, e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, q) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, r) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-32orazzcigu / 108 ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 52 pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-9, b) zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1,

4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-32orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-9, b) zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, c) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 39.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-7, MN/U-8iMN/U9: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub usugowego lub mieszkalno-usugowego, d) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, h) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, k) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, l) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, m) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, n) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

o) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,

Strona 53 / 108

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy

naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, o) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, p) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, q) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-7zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-1izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-32, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-8zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-1, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-9zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-30, - zachowuje siistniejcezjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 40.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-10, MN/U-11, MN/U-12iMN/U-13: 1) przeznaczenie terenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu:
Strona 54 / 108

MN/U-12iMN/U-13: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o, przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 55 / 108

m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 22 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-10zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-30iKDD-31, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-11zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-29, KDD-30 iKDD-31, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-12zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-29iKDD-30, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-13zdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-28iKDD-30 orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-21, - zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 41.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-14: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) ,uzupeniajce - usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi turystyki; 2) ,zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) dopuszcza sina dziace budowlanej lokalizacjjednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego, lub usugowego lub mieszkalno-usugowego, e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 56 / 108

h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, q) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, r) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej, s) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 57 / 108 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolemKDD-4, KDD-5 iKDD-6,

b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolemKDD-4, KDD-5 iKDD-6, b) zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, c) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 42.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-15, MN/U-16 iMN/U-17: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, j) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, k) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, l) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 58 / 108 zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, m) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, n) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 22 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem MN/U-15zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5,zdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-27iKDD-28orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-20, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-16zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-5,zdrgpublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-13iKDD-19orazzcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-19, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-17zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-7iKDL-8 oraz zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-14, - zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 43.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-18, MN/U-19, MN/U-20, MN/U-21, MN/U-22iMN/U-23:
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 59 / 108

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

43.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-18, MN/U-19, MN/U-20, MN/U-21, MN/U-22iMN/U-23: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe, 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, b) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigara-owej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, h) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, i) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala sidla terenu MN/U-23, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejna dziakachbudowlanychdlaktrychzjazdnastpujzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-7 musz byusytuowanerwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogi, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, j) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, - dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

k) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego60 / 108 Strona ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych,

zewntrznych, k) w istniejcych zespoach zabudowy dopuszcza siadaptacjzagospodarowania dziaki niespeniajcego ustaleplanuwzakresiepowierzchnibiologicznieczynnej, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych, 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 800 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-18zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-4, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-19zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-4, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-20zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-8izdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-9, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-21zdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-8, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-22zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-2, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-23zdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1,zdrogipublicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-7orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonej symbolem KDD-20, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej: a) na warunkach okrelonychw 12, b) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-23 znajdujcego siwobszarzezmeliorowanym,doczasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala sibezwzgldne zachowanie urzdzemelioracyjnych, wszczeglnoci gwnychprzewodwzbierajcych, c) dopuszcza siprzebudowyprzewodwdrenarskich,zwyczeniem gwnychprzewodwzbierajcych, kolidujcychzzagospodarowaniemdziaki pod warunkiem zachowania ich cigociibrakunegatywnego wpywu na skutecznodziaania systemu regulujcegopoziomwdgruntowych, 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 44.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-24: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 61 / 108

b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu:

44.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-24: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugowe, mieszkalno-usugowe wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigara-owej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o, przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejnadziakach budowlanychdlaktrychzjazdnastpujzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-7 muszby usytuowanerwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogi, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 62 / 108

3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2,

zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7 oraz cigu drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-20, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej: a) na warunkach okrelonychw 12, b) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-24 znajdujcego siobszarze zmeliorowanym, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala sibezwzgldne zachowanie urzdzemelioracyjnych,wszczeglnoci gwnychprzewodwzbierajcych, c) dopuszcza siprzebudowyprzewodwdrenarskich,zwyczeniem gwnychprze-wodwzbierajcych, kolidujcychzzagospodarowaniemdziaki pod warunkiem zachowania ich cigociibrakunegatywnego wpywu na skutecznodziaania syste-mu regulujcegopoziomwdgruntowych 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 45.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-25: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zachowuje siistniejce budynki, b) zakazuje silokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, c) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, d) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, f) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, g) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 63 / 108

h) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,

poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, h) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, i) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotycz-cychpokryciadachuielewacji zewntrznych, j) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-7, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 7) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: 46.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:MN/U-26, MN/U-27, MN/U-28, MN/U-29, MN/U-30, MN/U-31, MN/U-32, MN/U-33, MN/U-34, MN/U-35, MN/U-36, MN/U-37, MN/U-38, MN/U-39, MN/U-40, MN/U-41, MN/U-42iMN/U-43: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, b) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. lokalizacjjednego c) dopuszcza sina dziace budowlanej Strona budynku gospodarczego, lub jednego budynku 64 / 108 garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego,

d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub

b) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce, c) dopuszcza sina dziace budowlanej lokalizacjjednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego, d) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub usugowego lub mieszkalno-usugowego, e) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekra-czalnymi liniami zabudowy, i) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego - 6m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejnadziakach budowlanychdlaktrychzjazdnastpujzdrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-2 muszby usytuowanerwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogi, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

q) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji Strona 65 / 108 zewntrznych, r) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia

trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, q) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, r) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-37, MN/U-41iMN/U-42: - minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 950 m2, - minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, b) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-26: - minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.100 m2, - minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, c) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-30, MN/U-31iMN/U-38: - minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, - minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, d) dla pozostaychterenw: - minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, - minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, e) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-26zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-21orazzdrg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-2, KDL-5iKDL-7, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem MN/U-27zdrgpublicznychklasylokalnejoznaczonychsymbolamiKDL-2iKDL-5 oraz zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-22, 47.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MW/U-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usugowe, wolnostojce, b) funkcja usugowa wyczniewbudowanawbudynekfunkcjipodstawowej, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigara-owej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki 66 / 108 budowlanej,

f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej,

c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigara-owej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkumieszkalnegoimieszkalno-usugowego 3kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, h) maksymalna wysokobudynkumieszkalnegoimieszkalno-usugowego - 12 m, i) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejodtejdrogizktrejnastpuje wjazd na dziakbudowlan, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, j) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, k) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu, b) ustaleniepktaniedotyczypodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychzdrogipublicznejklasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-7,zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-13, zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-18, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 67 / 108 48.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U/RM-1: 1) przeznaczenie terenu:

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 48.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U/RM-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi turystyki, usugi agroturystyki; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce, b) zabudowa zagrodowa wyczniewramachistniejcych siedlisk, c) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednegobudynkumieszkalnegoijednegobudynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno-usugowego, d) dopuszcza sina dziace budowlanej lokalizacjjednego budynku gospodarczego, lub jednego budynku garaowego, lub jednego budynku garaowo-gospodarczego,zwyczeniem ograniczenia dla zabudowy zagrodowej, e) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze mogbyrealizowane jako wolnostojce lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub usugowego lub mieszkalno-usugowego, f) dopuszcza sirealizacjwolnostojcychbudynkwgaraowych lub gospodarczych lub garaowogospodarczych wycznie na zapleczu dziaki budowlanej, g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, i) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, j) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, k) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, l) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, m) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowe-go - 10 m, n) maksymalna liczba kondygnacji budynku gospodarczego, garaowego, gospodarczo-garaowego, inwentarskiegowzabudowiezagrodowej- 1kondygnacjanadziemna, o) maksymalna wysokobudynku gospodarczego, garaowego, gospodarczo-garaowego, inwentarskiego wzabudowiezagrodowej- 7m, p) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, q) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 68 / 108 owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka,

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, r) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, s) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 2.000 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, c) ustaleniapktaibniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolemKDD-4iKDD-1, b) zachowuje sizjazdyzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, c) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 49.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U/RM-2: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne wolnostojce, b) budynki usugowe, gospodarcze, garaowe, garaowo-gospodarcze lub inwentarskie mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, c) dopuszcza siadaptacjistniejcychbudynkwgospodarczychiinwentarskichnabudynkiusug nieuciliwych, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. budowlanej, Strona 69 / 108

f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, h) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, i) maksymalna liczba kondygnacji budynku usugowego, gospodarczego, garaowego, gospodarczogaraowego, inwentarskiego - 1kondygnacjanadziemna, j) maksymalna wysokobudynku usugowego, gospodarczego, garaowego, gospodarczo-garaowego, inwentarskiego - 7m, k) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, l) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, m) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, n) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-1orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-32, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem.
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

50.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/ZL-1:

Strona 70 / 108

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu:

zdotychczasowymuytkowaniem. 50.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/ZL-1: 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zachowuje siistniejce budynki, b) zakazuje silokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, c) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 70% powierzchni terenu, d) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachterenu- 15% powierzchni terenu, e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, f) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, g) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garaowego lub gospodarczo-garaowego 1kondygnacjanadziemna, h) maksymalna wysokobudynku gospodarczego, garaowego lub gospodarczo-garao-wego - 6m, i) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacemen-towawkolorze naturalnymdachwkiceramicznej,przyczymustalasi, e rodzaj pokrycia musi byjednakowy dla wszystkich budynku na dziace budowlanej, j) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, k) dopuszcza siremonty, przebudow, nadbudowirozbudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkich elementwbudynkuzzastosowaniemustaleniniejszego paragrafu, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: a) zachowuje siistniejce granice dziaki ewidencyjnej, b) ustaleniapktaniedotyczpodziau na cele wydzielenia cigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ3; ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 71 / 108 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: zachowuje siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasydojazdowej

a) zachowuje siistniejce granice dziaki ewidencyjnej, b) ustaleniapktaniedotyczpodziau na cele wydzielenia cigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ3; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: zachowuje siobsugkomunikacyjnzdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 51.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe, usugi agroturystyki; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynkimieszkalnejednorodzinnewzabudowiezagrodowej- wolnostojce, b) budynki gospodarcze, garaowe, garaowo-gospodarcze lub inwentarskie mogbyrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, c) dopuszcza siadaptacjistniejcychbudynkwgospodarczychiinwentarskichnabudynkiusug agroturystyki, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachposzczeglnychdziaek budowlanych - 50% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachposzczeglnychdziaek budowlanych - 30% powierzchni dziaki, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, h) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego - 10 m, i) maksymalna liczba kondygnacji budynku gospodarczego, garaowego, gospodarczo-garaowego lub inwentarskiego - 1kondygnacjanadziemna, j) maksymalna wysokobudynku gospodarczego, garaowego, gospodarczo-gara-owego lub inwentarskiego - 8m, k) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacemen-towawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzo-wym, l) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, 72 / 108

kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,jasnyty, jasny szary, be, rindyjski, morelowy, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, m) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, n) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjndziakibudowlanejzdrogipublicznejklasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-4, b) zachowuje siistniejcy zjazd na drogwewntrznzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolem KDZ-1, c) warunki parkingowe - ilomiejsc postojowych zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 52.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - obiekty obsugi gospodarstwa rybackiego, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki obsugi gospodarstwa rybackiego, budynki usugowe - wolnostojce, b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, c) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachposzczeglnychdziaek budowlanych - 40% powierzchni dziaki budowlanej, d) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachposzczeglnychdziaek budowlanych - 20% powierzchni dziaki, e) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwobsugigospodarstwarybackiego,budynkw usug nieuciliwych - 1kondygnacjanadziemna, f) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 73 / 108 - pokryciedachwdladachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwka cementowawkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym,

f) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwdladachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwka cementowawkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, - dopuszcza sidachy paskieomaksymalnymkcie nachylenia poaci 10o , g) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, h) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, i) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjndziakibudowlanejzdrogipublicznejklasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-4, b) warunki parkingowe - ilomiejsc postojowych zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznejnawarunkachokrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 53.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-1: 1) przeznaczenie terenu - usugi nieuciliwe; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwusug nieuciliwych, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 74 / 108

e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej,

f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, h) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 12 m, i) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubda-chwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemno-brzowym, - dopuszcza sidachy paskieokcie nachylenia poaci nie przekraczajcym 10o , j) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projekto-wanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, k) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budo-wlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem U-1zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-4, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem.
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 75 / 108

5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 54.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-2: 1) przeznaczenie terenu - usugi, stacja obsugipojazdw,stacjapaliw 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe wolnostojce, b) na dziace budowlanej pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospo-darcze, garaowe naley lokalizowawramachbudynkwusug,lubwjednymwolnostojcym budynku czcym wymienione funkcje, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, f) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, g) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 12 m, h) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 12 m, i) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, j) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwae kamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, k) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacji zewntrznych, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych;
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 76 / 108 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych,

l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budo-wlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczaj-cych terenu oznaczonego symbolem U-2zdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-4, - zachowuje siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 55.ObowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolamiU-3iU-4: 1) przeznaczenie terenu - usugi nieuciliwe, 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe wolnostojce, b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwusug nieuciliwych, c) zachowuje siistniejcebudynkiwytwrcze, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 20% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 50% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych - 2kondyg-nacjenadziemne,wtym poddasze uytkowe, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, - dopuszcza sidachy paskieokcie nachylenia poaci nie przekraczajcym 10o , k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy Strona 77 / 108 zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu,

- tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych, - b)ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budo-wlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem U-3zdrogipublicznejklasylokalnejozna-czonej symbolem KDL-1orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-31, - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychwliniachrozgraniczajcych terenu oznaczonego symbolem U-4zdrogipublicznejklasylokalnejozna-czonej symbolem KDL-1orazzdrogipublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-30, - zachowuje siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsym-bolem KDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 56.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi nieuciliwe, usugi publiczne, b) uzupeniajce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce, b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach / 108 Strona 78 budynkwfunkcjipodstawowejlubuzupeniajcej,

c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej,

a) budynki mieszkalne, usugoweimieszkalno-usugowe - wolnostojce, b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwfunkcjipodstawowejlubuzupeniajcej, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalnousugowego - 3kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego, usugowegoimieszkalno-usugowego - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachw:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacemen-towawkolorach naturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzo-wym, - dopuszcza sizachowanie rodzaju pokrycia na istniejcym budynku bdcymwgminnejewidencji zabytkw, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:odcieniebieli,szary,be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwie oraz nie wicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) dopuszcza siremonty, przebudowirozbudowistniejcegobudynkuzgodniez 7pkt2, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) zachowuje siistniejce granice dziaki ewidencyjnej, b) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonej 79 / 108 Strona a) obsuga komunikacyjna - zachowuje symbolem KDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2;

4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - zachowuje siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonej symbolem KDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 57.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-2: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi nieuciliwe, b) uzupeniajce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe,mieszkalneimieszkalno-usugowe - wolnostojce, b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwfunkcjipodstawowej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 50% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych, mieszkalnych, mieszkalnousugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemno-brzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 80 / 108 - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne,

kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.200 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 20 m, c) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychzdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonej symbolem KDL-8orazzdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-9iKDD-10, - zachowuje siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 58.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-3: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi handlu, gastronomii, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupeniajce - usugi nieuciliwewbudowanewbudynekfunkcjipodstawowej 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe, mieszkalne, mieszkalno-usugowe wolnostojce, b) dopuszcza silokalizowanie na dziace budowlanej jednego budynku usugowegoijednegobudynku mieszkalnego, lub jednego budynku mieszkalno-usugowegoijednegobudynkuusugowego, c) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwfunkcjipodstawowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 81 / 108 h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych, mieszkalnych, mieszkalno-

usugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 10 m,

g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych, mieszkalnych, mieszkalnousugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - ustala si, e gwnekalenicenoworealizowanychbudynkwfunkcjipodstawowejmuszbyusytuowane rwnolegledoliniizabudowywyznaczonejoddrogipublicznejoznaczonejsymbolemKDL-7, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychzdrogipublicznejklasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-7, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 59.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-4:
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi nieuciliwe,wszczeglnoci usugi handlu, usugi gastronomii, Strona 82 / 108

b) uzupeniajce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

59.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-4: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi nieuciliwe,wszczeglnoci usugi handlu, usugi gastronomii, b) uzupeniajce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe, mieszkalne, mieszkalno-usugowe wolnostojce, b) dopuszcza silokalizowanie na dziace budowlanej jednego budynku usugowegoijednegobudynku mieszkalnego, lub jednego budynku mieszkalno-usugowegoijednegobudynkuusugowego, c) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lokalizowawramach budynkwfunkcjipodstawowej,lubuzupeniajcej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych, mieszkalnych, mieszkalnousugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 10 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o, przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, l) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzeniaprac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 83 / 108 a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej;

3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 25 m, c) ustaleniapktaniedotyczpodziawnacelepowikszenia ssiedniej dziaki budowlanej; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychzdrogipublicznejklasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-13orazzcigu pieszo-jezdnego KPJ-18, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 60.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN-5: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi nieuciliwe,wszczeglnoci usugi handlu, usugi gastronomii, b) uzupeniajce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) budynki usugowe, mieszkalne, mieszkalno-usugowe wolnostojce, b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaowe naley lo-kalizowawramach budynkwfunkcjipodstawowejlubuzupeniajcej, c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, d) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) dla istniejcej zabudowy ustala si, e obowizujce linie zabudowy snieprzekraczalnymi liniami zabudowy, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 30% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwusugowych, mieszkal-nych, mieszkalnousugowych - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytko-we, i) maksymalna wysokobudynkwusugowych - 12 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwkacementowa wkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 84 / 108 - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu,

2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, lub szary, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) dopuszcza siremontyiprzebudowistniejcychbudynkwwzakresiewszystkichelementwbudynku zzastosowaniemstosowniedoprzedmioturobtustaledotyczcychpokryciadachuielewacjizewntrznych, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 3.000 m2, b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 3.000 m2, c) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 3.000 m2, 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsuga komunikacyjna: - ustala siobsugkomunikacyjndziaekbudowlanychzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonej symbolem KDD-3, - zachowuje siistniejcyzjazdzdrogipublicznejklasyzbiorczejoznaczonejsymbolemKDZ-1, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 61.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP-1: 1) przeznaczenie terenu - usugi publiczne, usugi owiaty,wtymprzedszkola, 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednego budynku usug publicznych, lub jednego budynku usug owiaty, b) budynki wycznie wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla usug publicznych, usug owiaty - 2kondygnacjenadziemne, wtympoddaszeuytkowe,

Strona 85 / 108

f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 50% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 30% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla usug publicznych, usug owiaty - 2kondygnacjenadziemne, wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku usug publicznych, usug owiaty - 12 m, j) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - dopuszcza silukarnywpoaci dachowej, pod warunkiem e uyte materiay wykoczeniowe, forma lukarn oraz spadki poaci bdjednakowewobrbie budynku, - dopuszcza sidachy paskieokcie nachylenia poaci nie przekraczajcym 10o , k) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay, odcienie brzu lub odcieniach szaroci, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, l) ustala sizagospodarowanieterenwbiologicznieczynnychzieleniurzdzon, m) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 1.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 30 m, 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrogipublicznejklasylokalnejoznaczonejsymbolemKDL-07orazzdrogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-13, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 62.Obowizujce ustalenia dla terenu ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/U-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi publiczne, usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi owiaty,
Strona 86 / 108

zdotychczasowymuytkowaniem. 62.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/U-1: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - usugi publiczne, usugi nieuciliwe, usugisportuirekreacji,usugi owiaty, b) uzupeniajce - lokalmieszkalnywbudowanywbudynekfunkcjipodstawowejopowierzchninie przekraczajcej 50% powierzchni budynku; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) w granicach dziaki budowlanej dopuszcza silokalizacjjednego budynku usug publicznych, lub jednego budynku usug nieuciliwych, lub jednego budynku usug owiatyijednegobudynkuusug sportu, lub jednego budynku usugsportuirekreacji, b) budynki wycznie wolnostojce, c) zakazuje silokalizowaniasamodzielnejfunkcjonalniezabudowygospodarczejigaraowej, d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, e) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, f) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, g) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% po-wierzchni dziaki budowlanej, h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla usug publicznych, usug nieuciliwych, usug owiaty, usug sportuirekreacji- 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, i) maksymalna wysokobudynku usug publicznych, usug owiaty - 12 m, j) maksymalna wysokobudynku usug nieuciliwych - 10 m, k) maksymalna wysokobudynku usugsportuirekreacji- 14 m, l) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - dopuszcza silukarnywpoaci dachowej, pod warunkiem e uyte materiay wykoczeniowe, forma lukarn oraz spadki poaci bdjednakowewobrbie budynku, - dla budynku usug owiaty oraz usug sportu dopuszcza sidachy paskieokcie nachylenia poaci nie przekraczajcym 10o , m) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrznych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowego materiauiwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay, odcienie brzu lub odcieniach szaroci,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo Strona za projektowanych elewacjach87 / 108 wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne,

- zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia

materiauiwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay, odcienie brzu lub odcieniach szaroci, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewnaiceramiczne, - zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; n) ustala sizagospodarowanieterenwbiologicznieczynnychzieleniurzdzon, 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci ustala siwydzielenie dziaki budowlanej wzdulinii rozgraniczajcej terenu: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki budowlanej - 3.500 m2, b) minimalny front nowowydzielanej dziaki budowlanej - 40 m; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-28iKDD-29, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 63.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/UT-1: 1) przeznaczenie terenu - urzdzenia usugsportuirekreacji,urzdzenia usug turystyki; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zakazuje silokalizacji zabudowy kubaturowej, b) dopuszcza siurzdzenia terenowe, budowle oraz zagospodarowanie terenu na cele usugsportwwodnych irekreacjizbiorowej,miejscebiwakowania,miejsceodpoczynku, c) dopuszcza sizagospodarowanie terenu zwizanezobsugszlaku wodnego na rzece Drwca, d) dopuszcza silokalizacjobiektwmaej architektury takich jak: awkiipojemnikinamieci, e) obiekty maej architektury muszposiadaujednoliconformarchitektonicznoraz muszposiadaelementy widocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjakdrewnolubkamie, wnaturalnejichkolorystyce, f) zakazuje silokalizowania urzdzeiobiektwsportwmotorowodnych, g) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 70% powierzchni terenu, h) ustala sizagospodarowanieterenwbiologicznieczynnychzielenikomponowan, i) ustala si, e nawierzchnie utwardzone naley wykonazmateriawnaturalnychtakichjakkamienaturalny, wiridrewno, j) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- obsugakomunikacyjnazcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 88 / 108 zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 64.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/UT-2:

5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 64.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/UT-2: 1) przeznaczenie terenu: a) uzupeniajce - lokalmieszkalnywbudowanywbudynekfunkcjipodstawowej,zabudowamieszkaniowa jednorodzinna, usugi gastronomii, usugi nieuciliwe towarzyszce funkcji podstawowej wbudowane wbudynekfunkcjipodstawowej a) podstawowe - zabudowa usugsportuirekreacji,usug turystyki, usug hotelarskich, urzdzenia usug sportu irekreacjizbiorowej,urzdzenia usug turystyki, 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) dopuszcza sibudynki, urzdzenia terenowe, budowle oraz zagospodarowanie terenu na cele usug sportu irekreacjizbiorowejorazusugturystyki,awszczeglnociturystykipieszej,rowerowej,rekreacjiiturystyki konnej, terenowe urzdzenia sportowe takie jak boiska trawiaste, oraz rekreacyjne takie jak stok saneczkowy, pole biwakowe, b) dopuszcza sibudynkimieszkalnejednorodzinnedlazaspokojeniapotrzebmieszkaniowychosb zarzdzajcych obiektami usugowymi, c) budynki wycznie wolnostojce, d) lokalizacja zabudowy wycznie na terenach ograniczonych liniami zabudowy, e) budynki gospodarcze, garaowe lub garaowo-gospodarcze dla obsugiobiektwfunkcjipodstawowejmog byrealizowane jako wolnostojce na zapleczu dziaki budowlanej lub dobudowane do budynku funkcji podstawowej, f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, g) obowizujce linie zabudowy - zgodniezrysunkiemplanu, h) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 90% powierzchni terenu, i) maksymalnapowierzchniazabudowywgranicachdziaki budowlanej - 40% powierzchni dziaki budowlanej, j) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwmieszkalnych,usugsportuirekreacji,usug turystyki, usug hotelarskich - 2kondygnacjenadziemne,wtympoddaszeuytkowe, k) maksymalna wysokobudynku usugsportuirekreacji,usug turystyki, usug hotelarskich - 12 m, l) maksymalna wysokobudynku mieszkalnego jednorodzinnego - 10 m, m) maksymalnaliczbakondygnacjinadziemnychdlabudynkwgospodarczych,garaowych, gospodarczogaraowych dla obsugi funkcji podstawowej - 1kondygnacjanadziemna, n) maksymalna wysokobudynkwgospodarczych,garaowych, gospodarczo-garaowych dla obsugi funkcji podstawowej - 7m, o) dachy: - dwuspadowelubwielospadoweokcie nachylenia gwnychpoaci od 30o do 45o , przy czym gwne poacie dachu muszposiadajednakowy spadek, - pokryciedachwdladachwspadzistych:dachwkaceramiczna,blachodachwkalubdachwka cementowawkolorachnaturalnymdachwkiceramicznej,grafitowymlubciemnobrzowym, p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 89 / 108

- ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach

p) elewacje zewntrzne: - tynkiwzakresiekolorystyki:biel,ty, szary, be, kremowy, - ustala sikolorystykoniskimnasyceniubarwwyczniesystembarwnyNCSwprzedzialeod0000do 2020 czyli nie wicej ni20%czerniwbarwieorazniewicej ni20% chromatycznoci barwy zdopuszczeniemjednolitegodlacaegobudynkuakcentowaniafragmentwelewacjiwbarwach owyszymwalorzeinasyceniu, - detalearchitektonicznebudynku,wszczeglnoci,balustradyschodwzewntrz-nych,balkonw,logii, taraswwkolorachczarnym,szarym,odcieniachbrzu, szaroci, naturalnych kolorach metalu, szka, kamieniaidrewnawodcieniachbrzu, - stolarkaokiennaotworwzewntrznychwobrbie budynku musi bywykonanazjednakowegomateriau iwjednakowymkolorze,przyczymdopuszczasikolor biay lub odcienie brzu, - dopuszcza siwykoczenia elewacji okadzinami trwaymiwcaociowo projektowanych elewacjach za wyjtkiemblachtrapezowychorazpaneliztworzywPCV,wszczeglnoci dopuszcza siokadziny trwaekamienneiimitujce kamienaturalny,drewnianewnaturalnymkolorzedrewna,ceramiczne, q) ustala sizagospodarowanieterenwbiologicznieczynnychzwizanychzzabudowzielenikomponowan, zdopuszczeniemnasadzedrzewikrzewwozdobnych, r) ustala si, e nawierzchnie utwardzone nie stanowice dojidojazdwdobudynkw s) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zachowuje siistniejce granice dziaek ewidencyjnych; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) obsugakomunikacyjnazdrgpublicznychklasydojazdowejoznaczonychsymbolamiKDD-1iKDD-2 oraz cigu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7, b) warunki parkingowe - zgodnie ze wskanikiemustalonymw 11 ust. 2; 5) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 65.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/ZZ-1: 1) przeznaczenie terenu - urzdzenia usugsportuirekreacji 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zakazuje silokalizacji zabudowy kubaturowej, b) dopuszcza siurzdzeniaibudowleorazzagospodarowanieterenunaceleusugsportwwodnychirekreacji zbiorowej,wszczeglnoci przystaiurzdzenia towarzyszce zwizanezobsugszlaku wodnego na rzece Drwca, c) zakazuje silokalizowania urzdzeiobiektwsportwmotorowodnych, d) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 80% powierzchni terenu, e) ustala sizagospodarowanieterenwbiologicznieczynnychzieleninieurzdzonzrolinnocizgodn zsiedliskiem, f) ustala si, e dojcia naley wykonajako nawierzchnie nieutwardzone, g) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 90 / 108 3) w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodzi- obowizujustalenia 10 pkt 3; 4) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki wzdulinii rozgraniczajcej terenu;

f) ustala si, e dojcia naley wykonajako nawierzchnie nieutwardzone, g) zabrania sirealizacji zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem zabudowy zwizanejzokresemprowadzenia prac budowlanych; 3) w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodzi- obowizujustalenia 10 pkt 3; 4) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 5) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- obsugakomunikacyjnazcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3; 6) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 7) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego zdotychczasowymuytkowaniem. 66.ObowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolamiWS-1iWS-2: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu - minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 100%; 3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 67.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-3: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - rzeka Drwca; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) przebiegrzekizgodniezewidencjgruntw,ewentualnezmianyprzebiegukorytamoe bywywoana naturalnzmianprzepywuwdlubokresowzmianilociwd, b) zabrana siregulowania brzegu, zabudowywania lub zasypywania brzegu rzeki oraz sztucznych zmian przebiegu koryta; 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 68.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-4, WS-5, WS-6iWS-7: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki wodne; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) dopuszcza siregulowanie brzegu zbiornika, b) dopuszcza siobiekty maejarchitekturyorazpomostyikadki uzupeniajcezagospodarowanieterenw przylegych, c) obiekty maej architektury muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjak drewno lub kamie, wnaturalnejichkolorystyce 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 69.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-8iWS-9: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - rzeka Drwca; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) przebiegrzekizgodniezewidencjgruntw,ewentualnezmianyprzebiegukorytamoe bywywoana naturalnzmianprzepywuwdlubokresowzmianilociwd,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 91 / 108

b) zabrana siregulowania brzegu, zabudowywania lub zasypywania brzegu rzeki oraz sztucznych zmian przebiegu koryta; 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego

2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) przebiegrzekizgodniezewidencjgruntw,ewentualnezmianyprzebiegukorytamoe bywywoana naturalnzmianprzepywuwdlubokresowzmianilociwd, b) zabrana siregulowania brzegu, zabudowywania lub zasypywania brzegu rzeki oraz sztucznych zmian przebiegu koryta; 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 70.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-10, WS-11, WS-12, WS-13iWS-14: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki wodne; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) dopuszcza siregulowanie brzegu zbiornika, b) dopuszcza siobiekty maejarchitekturyorazpomostyikadki uzupeniajcezagospodarowanieterenw przylegych, c) obiekty maej architektury muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjak drewno lub kamie, wnaturalnejichkolorystyce 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 71.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-15, WS-16iWS-17: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu -minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 100%; 3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 72.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-18: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki wodne; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) dopuszcza siregulowanie brzegu zbiornika, b) dopuszcza siobiekty maejarchitekturyorazpomostyikadki uzupeniajcezagospodarowanieterenw przylegych, c) obiekty maej architektury muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjak drewno lub kamie, wnaturalnejichkolorystyce 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 73.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-19, WS-20, WS-21 iWS-22: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu - minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 100%; 3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 92 / 108 zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 74.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-23:

3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 74.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-23: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki wodne; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) dopuszcza siregulowanie brzegu zbiornika, b) dopuszcza siobiekty maejarchitekturyorazpomostyikadki powizanezzielenikomponowan wzbogacajcezagospodarowanieterenwprzylegych, c) obiekty maej architektury muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjak drewno lub kamie, wnaturalnejichkolorystyce 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 75.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-24: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu - minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 100%; 3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 76.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:WS-25, WS-26iWS-27: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki wodne; 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu: a) dopuszcza siregulowanie brzegu zbiornika, b) dopuszcza siobiekty maejarchitekturyorazpomostyikadki uzupeniajcezagospodarowanieterenw przylegych, c) obiekty maej architektury muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjak drewno lub kamie, wnaturalnejichkolorystyce 3) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 77.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS-28: 1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe 2) zasady ksztatowania zagospodarowania terenu - minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 100%; 3) dopuszcza siwydzielenie dziaki po liniach rozgraniczajcychposzczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 78.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:ZL-1, ZL-2, ZL-3, ZL-4, ZL-5, ZL-6, ZL-7, ZL-8, ZL-9iZL-10: 1) przeznaczenie terenu - lasy; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 93 / 108 a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem: - obiektwzwizanychzgospodarkalen,

1) przeznaczenie terenu - lasy; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem: - obiektwzwizanychzgospodarkalen, - koniecznychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) ustala sizakaz realizacji utwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcychlasw, c) ustala sizakazgrodzeniaterenwlaswoileniewynikatozplanowanejgospodarkilenej; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-1zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-3, b) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-2zdrogipublicznejklasyzbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-1orazzcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-1, c) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-3zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3, d) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-4zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3, e) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-5zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3, f) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-6zdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-4, g) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-7zdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-29, h) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-8zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-20, i) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-9zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-20, j) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZL-10zdrogipublicznejklasylokalnej oznaczonej symbolem KDL-2orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolemKDD-34; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczaso-wego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 79.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL/ZZ-1: 1) przeznaczenie terenu - lasy; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem koniecznychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) ustala sizakaz realizacji utwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcychlasw, c) ustala sizakazgrodzeniaterenwlaswoileniewynikatozplanowanejgospodarkilenej; 3) w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodziobowizujustalenia 10 pkt 3; 4) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 5) zasady obsugiwzakresie komunikacji ustala siobsugkomunikacyjnterenu przez teren oznaczony symbolem ZL-1zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-3; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 94 / 108

3) w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodziobowizujustalenia 10 pkt 3; 4) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 5) zasady obsugiwzakresie komunikacji ustala siobsugkomunikacyjnterenu przez teren oznaczony symbolem ZL-1zcigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-3; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 80.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:ZN-1, ZN-2, ZN-3, ZN-4, ZN-5, ZN-6, ZN-7, ZN-8iZN-9: 1) przeznaczenie terenu: a) uzupeniajce - obiekty maej architektury; b) podstawowe - zielenieurzdzona, 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacjiwszelkiejzabudowykubaturowej,wtymobiektwbudowlanychsucych produkcji rolnej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem: - obiektwmaej architektury takich jak: awki,pojemnikinaodpadki,zadaszonewiaty,wrejonach punktwwidokowychstanowicych miejsca odpoczynku, - niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) ustala si, e powierzchnia zajta pod pojedyncze miejsce odpoczynku wyposaonewelementymaej architektury nie moe przekracza25m2, c) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury jak wiaty, awki, pojemniki na odpadki, tablice informacyjne muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjakdrewnolub kamie, wnaturalnejichkolorystyce, d) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury muszposiadaujednoliconformwe wszystkich miejscach odpoczynku powizanychzpunktamiwidokowymi, e) ustala sizakaz realizacji utwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni nieurzdzonej, f) dopuszcza sizalesianieterenwzieleninieurzdzonej, g) zabrania sigrodzeniaterenwzieleninieurzdzonej; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- ustala siobsugkomunikacyjnterenwzieleninieurzdzonejzcigw pieszych oznaczonych symbolami CP-3, CP-4, CP-5iCP-6 oraz drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-4; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 81.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:ZN/ZZ-1, ZN/ZZ-2, ZN/ZZ3, ZN/ZZ-4iZN/ZZ: 1) przeznaczenie terenu - zielenieurzdzona; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacjiwszelkiejzabudowykubaturowej,wtymobiektwbudowlanychsucych produkcji rolnej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

b) ustala sizakaz realizacji utwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni Strona 95 / 108 nieurzdzonej, c) dopuszcza sizalesianieterenwzieleninieurzdzonej,

a) zabrania silokalizacjiwszelkiejzabudowykubaturowej,wtymobiektwbudowlanychsucych produkcji rolnej, oraz zabudowy tymczasowej, za wyjtkiem niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) ustala sizakaz realizacji utwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni nieurzdzonej, c) dopuszcza sizalesianieterenwzieleninieurzdzonej, d) zabrania sigrodzeniaterenwzieleninieurzdzonej; 3) w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodziobowizujustalenia 10 pkt 3; 4) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 5) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- ustala siobsugkomunikacyjnterenwzieleninieurzdzonejzcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-3; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 82.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5iZP-6: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zieleparkowa, b) uzupeniajce - obiekty maej architektury; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjtkiem: - obiektwmaej architektury, - niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 70% powierzchni terenu, c) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury jak awki, pojemniki na odpadki, hutawki, drabinki, piaskownice, tablice informacyjne muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw, takichjakdrewnownaturalnejichkolorystyce, d) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury muszposiadaujednoliconformdla wszystkich terenw, e) ustala sirealizacjutwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni parkowej znaturalnychmateriawtakichjakwir, kostka kamienna, kostka drewniana, lub imitacja kostki kamiennej, f) zabrania sigrodzeniaterenwzieleniparkowej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji: a) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-1zdrgpublicznychklasylokalnej oznaczonych symbolami KDL-2iKDL-3orazzdrogipublicznejklasydojazdowejoznaczonejsymbolem KDD-34, b) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-2zcigwpieszychoznaczonych symbolami CP-19iCP-20, c) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-3zdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-29, d) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-4zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-20,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 96 / e) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-5zdrogipublicznejklasydojazdowej108 oznaczonej symbolem KDD-29,

f) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-6zdrogipublicznejklasydojazdowej

d) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-4zcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-20, e) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-5zdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-29, f) ustala siobsugkomunikacyjnterenu oznaczonego symbolem ZP-6zdrogipublicznejklasydojazdowej oznaczonej symbolem KDD-28; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 83.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-7: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zieleparkowa, b) uzupeniajce - obiekty maej architektury; 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjtkiem: - obiektwmaejarchitektury,miejscaodpoczynkuwformiezadaszonejwiaty, - niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 70% powierzchni terenu, c) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury jak awki, pojemniki na odpadki, hutawki, drabinki, piaskownice, muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw,takichjakdrewno wnaturalnejichkolorystyce, d) ustala si, e powierzchnia zajtapodmiejsceodpoczynkuwformiezadaszonejwiatyiwyposaone welementymaej architektury nie moe przekracza25 m2, e) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury muszposiadaujednoliconformdla wszystkich terenwzieleniparkowej, f) ustala sirealizacjutwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni parkowej znaturalnychmateriawtakichjakwir, kostka kamienna, kostka drewniana, lub imitacja kostki kamiennej, g) zabrania sigrodzeniaterenwzieleniparkowej 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki wzdulinii rozgraniczajcej terenu; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- ustala siobsugkomunikacyjnterenuzdrgpublicznychklasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-4iKDD-6orazzcigu pieszego oznaczonego symbolem CP-7; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. a) podstawowe - zieleparkowa, b) uzupeniajce - obiekty maej architektury, urzdzenia rekreacji codziennej takie jak place zabaw, boiska do gier zespoowych; 84.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-8: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe - zieleparkowa, b) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjtkiem: - obiektwmaej architektury, - niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej,
Strona 97 / 108

b) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: 2) zasady ksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: a) zabrania silokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjtkiem: - obiektwmaej architektury, - niezbdnychobiektwinfrastrukturytechnicznej, b) minimalnapowierzchniabiologicznieczynnawgranicachterenu- 50% powierzchni terenu, c) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury jak awki, pojemniki na odpadki, hutawki, drabinki, piaskownice, tablice informacyjne muszposiadaelementywidocznewykonaneznaturalnychmateriaw, takichjakdrewnownaturalnejichkolorystyce, d) ustala si, e wszystkie elementy maej architektury muszposiadaujednoliconformdla wszystkich terenwzieleniparkowej, e) ustala sirealizacjutwardzonych cigwkomunikacyjnychwliniachrozgraniczajcych zieleni parkowej znaturalnychmateriawtakichjakwir, kostka kamienna, kostka drewniana, lub imitacja kostki kamiennej, f) dopuszcza siwykonanienawierzchniprzeznaczonejdoruchupieszegoiplacwdojazdynarowerach, rolkachitp.zbarwionejkostkibetonowejlubpytekbetonowychzwykluczeniemkostkiipytekwszarym kolorze; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - zgodniezprzepisamiodrbnymi; 4) zasady obsugiwzakresiekomunikacji- ustala siobsugkomunikacyjnterenwzprzylegychdrgcigami pieszymi; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemzgodnegozdotychczasowymuytkowaniem. 85.Obowizujce ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDS-1: 1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy ekspresowej; 2) zasady zagospodarowania terenu - szerokowliniachrozgraniczajcych czci pooonejwobszarzeobjtym planem - zgodniezrysunkiemplanu 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiem wykorzy-staniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 86.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:KDZ-1iKDZ-2: 1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) szerokowliniachrozgraniczajcych - zgodniezrysunkiemplanu, b) minimalna szerokopasa jezdni - 7m, c) wzduobu stron pasa drogowego naley wykonachodnikominimalnejszerokoci 1,5 m, d) ustala sirealizacjszpalerwdrzewwliniachrozgraniczajcych drogi; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; Strona 98 / 108

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym

3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 87.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:KDL-1, KDL-2, KDL-3, KDL-4, KDL-5, KDL-6, KDL-7, KDL-8, KDL-9iKDL-10: 1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) szerokowliniachrozgraniczajcych: - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-1 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-2 - 12 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-3 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-4 - 12 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-5 - 12 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-6 - 12 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-7 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-8- zgodniezrysunkiemplanu, b) minimalna szerokopasa jezdni - 6m, c) przynajmniejzjednejzestronpasadrogowegonaley wykonachodnikominimalnejszerokoci 1,5 m, d) ustala sirealizacjszpalerwdrzewwliniachrozgraniczajcychdrgoznaczonychsymbolamiKDL-1, KDL-2, KDL-3, KDL-5, KDL-6, KDL-7iKDL-8; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 88.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14, KDD-15, KDD-16, KDD-17, KDD-18, KDD-19, KDD-20, KDD-21, KDD-22, KDD-23, KDD-24, KDD-25, KDD-26, KDD-27, KDD-28, KDD-29, KDD-30, KDD-31, KDD-32, KDD-33, KDD-34, KDD-35, KDD-36, KDD-37, KDD-38, KDD-39, KDD-40, KDD-41iKDD-42: 1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej; - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-29 - zgodniezrysunkiemplanu, 2) zasady zagospodarowania terenu: a) szerokowliniachrozgraniczajcych: - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5iKDD-6 - 10 m, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-7, KDD-8iKDD-9 - zgodniezrysunkiemplanu,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 99 / 108

- dla drogi oznaczonej symbolem KDD-10 - 10 m, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-11iKDD-12 - zgodniezrysunkiemplanu,

- dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5iKDD-6 - 10 m, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-7, KDD-8iKDD-9 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-10 - 10 m, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-11iKDD-12 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-14 - zgodniezrysunkiemplanu, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-13, KDD-15, KDD-16, KDD-17, KDD-18, KDD-19, KDD20, KDD-21, KDD-22, KDD-23, KDD-24, KDD-25, KDD-26, KDD-27iKDD-28 - 10 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-30 - 10 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-28 - zgodniezrysunkiemplanu, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-32iKDD-33 - 10 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-34 - zgodniezrysunkiemplanu, - dladrgoznaczonychsymbolamiKDD-35, KDD-36, KDD-37, KDD-38, KDD-39, KDD-40, KDD41iKDD-42 - 10 m, b) minimalna szerokopasa jezdni - 5,5 m, c) dladrgoznaczonychsymbolemKDD-1iKDD-4 - naley wykonaplace manewro-wezgodniezrysunkiem planu, d) dopuszcza sizachowaniewdrodzeoznaczonejsymbolemKDD-34 odkrytego rowu melioracyjnego, zuwzgldnieniemwykonaniaprzepustwdlapotrzebzjazdwzdro-gi na przylege dziaki budowlane, e) przynajmniejzjednejstronypasadrogowegonaley wykonachodnikominimalnejszerokoci 1,5 m, f) dopuszcza sirealizacjmiejscpostojowychwliniachrozgraniczajcychdrgzmiejscamipostojowymi usytuowanymirwnolegledoosijezdni, g) dopuszcza sirealizacjzieleni urzdzonejwliniachrozgraniczajcychdrg 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 89.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3, KPJ4, KPJ-5, KPJ-6, KPJ-7, KPJ-8, KPJ-9, KPJ-10, KPJ-11, KPJ-12, KPJ-13, KPJ-14, KPJ-15, KPJ-16, KPJ-17, KPJ-18, KPJ-19, KPJ-20, KPJ-21, KPJ-22, KPJ-23, KPJ-24, KPJ-25, KPJ-26iKPJ-27: 1) przeznaczenie terenu - cig pieszo-jezdny; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) szerokowliniachrozgraniczajcych: - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-1 - zgodniezrysunkiemplanu, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-2- zgodniezrysunkiemplanu, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-3 - 5m, - dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-4, KPJ-5iKPJ-6 - 8m, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-7 - 10 m,
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 100 / 108

- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-8 - 8m,

- dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-9, KPJ-10, KPJ-11, KPJ-12, KPJ-13iKPJ-14 - zgodnie zrysunkiemplanu,

- dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-4, KPJ-5iKPJ-6 - 8m, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-7 - 10 m, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-8 - 8m, - dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-9, KPJ-10, KPJ-11, KPJ-12, KPJ-13iKPJ-14 - zgodnie zrysunkiemplanu, - dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-15iKPJ-16 - 8m, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-17 - 6m, - dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-18 - zgodniezrysunkiemplanu, - dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-19, KPJ-20iKPJ-21 - 8m, - dlaterenwoznaczonychsymbolamiKPJ-22, KPJ-23, KPJ-24, KPJ-25, KPJ-26iKPJ-27 - zgodnie zrysunkiemplanu, b) dla cigwpieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-6, KPJ-7, KPJ-8, KPJ-9, KPJ11, KPJ-13, KPJ-18, KPJ-19, KPJ-20, KPJ-21, KPJ-22, KPJ-23, KPJ-24, KPJ-26iKPJ-27 ustala si wykonanieplacumanewrowegoowymiarachzgodnychzrysunkiemplanu, c) dopuszcza sirozrnienie czcijezdnejipieszejwycznie fakturlub kolorem nawierzchni lub brak rozrnieniawsigaczach pieszo-jezdnychoszerokoci mniej-szej ni8mwliniachrozgraniczajcych; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) zasady obsugiwzakresieinfrastrukturytechnicznej- na warunkach okrelonychw 12; 5) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 90.Obowizujceustaleniadlaterenwoznaczonychnarysunkuplanusymbolami:CP-1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5, CP-6, CP-7, CP-8, CP-9, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20iCP-21: 1) przeznaczenie terenu - cig pieszo-jezdny; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) szerokowliniachrozgraniczajcych- zgodniezrysunkiemplanu, b) ustala sinawierzchnie utwardzone cigwpieszych, c) dla cigwpieszychoznaczonychsymbolamiCP-3, CP-4, CP-5, CP-6, CP-7 do-puszcza sinawierzchni nieutwardzon, d) dopuszcza siumieszczaniewliniachrozgraniczajcych cigwpieszychobiektwmaej architektury, jak: awki, latarnie, pojemniki na mieci, e) ustala siwcigach pieszych oznaczonych symbolami CP-3, CP-4iCP-5 lokalizacjwmiejscach wskazanychjakopunktywidokoweobiektwmaej architektury stanowicych miejsca odpoczynku; 3) zasadyiwarunkipodziau nieruchomoci - ustala siwydzielenie dziaki drogowej wzdulinii rozgraniczajcej poszczeglnychterenw 4) tymczasowe zagospodarowanie, urzdzanieiuytkowanie terenu - ustala sizakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzaniaiuytkowaniaterenw,zawyjtkiemwykorzystaniazgodnegozdotychczasowym uytkowaniem. 91.Ustala sistawkprocentowsucnaliczeniu opatyztytuu wzrostu wartoci nieruchomociwwysokoci ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 101 / 108 30%. Rozdzia3

uytkowaniem. 91.Ustala sistawkprocentowsucnaliczeniu opatyztytuu wzrostu wartoci nieruchomociwwysokoci 30%. Rozdzia3 Postanowienia kocowe 92.W granicach obszaru objtego niniejszym planem miejscowym dokonuje sizmiany przeznaczenia na cele nielenegruntwlenychocznej powierzchni 1,13 ha za zgodMarszakaWojewdztwaKujawsko-Pomorskiego wyraonwdecyzjizdnia5lutego2009r.znak:RG.II.FOGR3042-2-4/2009oraznacelenierolniczegruntw rolnychocznej powierzchni 1,68 ha za zgodMinistraRolnictwaiRozwojuWsiwyraonwdecyzjizdnia 23.12.2008 r. znak: GZ.tr.057-602-664/08. 93. 1.Wykonanieniniejszejuchway powierza siWjtowiGminuLubicz. 2.Uchwaawchodziwycie po upywie 30 dni od jej ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. 3.Uchwaa podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Gminy Lubicz. Zacznik nr 1.1 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.1.pdf Plan_1 Zacznik nr 1.2 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.2.pdf Plan_2 Zacznik nr 1.3 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.3.pdf Plan_3 Zacznik nr 1.4 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz Strona 102 / 108 zdnia29marca2010r. Zalacznik1.4.pdf

ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

3.Uchwaa podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Gminy Lubicz. Zacznik nr 1.1 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.1.pdf Plan_1 Zacznik nr 1.2 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.2.pdf Plan_2 Zacznik nr 1.3 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.3.pdf Plan_3 Zacznik nr 1.4 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.4.pdf Plan_4 Zacznik nr 1.5 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.5.pdf Plan_5 Zacznik nr 1.6 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz Strona 103 / 108 zdnia29marca2010r. Zalacznik1.6.pdf

ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Zacznik nr 1.6 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.6.pdf Plan_6 Zacznik nr 1.7 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.7.pdf Plan_7 Zacznik nr 1.8 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.8.pdf Plan_8 Zacznik nr 1.9 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.9.pdf Plan_9 Zacznik nr 1.10 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.10.pdf Plan_10 Zacznik nr 1.11 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.11.pdf Strona 104 / 108 Plan_11

ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.11.pdf Plan_11 Zacznik nr 1.12 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.12.pdf Plan_12 Zacznik nr 1.13 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.13.pdf Plan_13 Zacznik nr 1.14 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.14.pdf Plan_14 Zacznik nr 1.15 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.15.pdf Plan_15 Zacznik nr 1.16 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.16.pdf
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Plan_16 Zacznik nr 1.17

Strona 105 / 108

Zalacznik1.16.pdf Plan_16 Zacznik nr 1.17 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik1.17.pdf Plan_schemat_podzialu Zacznik nr 2.1 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik2.1.doc Zacznik_2.1 Zacznik nr 2.2 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. Zalacznik2.2.doc Zacznik_2.2 Zacznik nr 3 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. ROZSTRZYGNICIE RADY GMINY LUBICZ osposobierealizacjiizasadachfinansowaniainwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktrenaledo zada wasnychgminy,zapisanychwmiejscowymplaniezagospodarowaniaprzestrzennegoczciwsiKrobia,LubiczGrny iMierzynek Napodstawieart.20ust.1ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy Lubicz okrela nastpujcysposbrealizacjiizasadyfinansowaniainwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktre zgodniezustawzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym naledo zadawasnychgminyisuzaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacw: 1.1.Inwestycjezzakresuinfrastrukturytechnicznejprzewidzianedorealizacjinapodstawieplanumiejscowego ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. Strona 106 / 108 suce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacwstanowi, zgodniezart.7ust1ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezmianami),zadaniawasne gminy. 2.Inwestycjezzakresuinfrastrukturytechnicznejzapisanewplanieobejmuj:

Zacznik_2.2 Zacznik nr 3 do uchway Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz zdnia29marca2010r. ROZSTRZYGNICIE RADY GMINY LUBICZ osposobierealizacjiizasadachfinansowaniainwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktrenaledo zada wasnychgminy,zapisanychwmiejscowymplaniezagospodarowaniaprzestrzennegoczciwsiKrobia,LubiczGrny iMierzynek Napodstawieart.20ust.1ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy Lubicz okrela nastpujcysposbrealizacjiizasadyfinansowaniainwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktre zgodniezustawzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym naledo zadawasnychgminyisuzaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacw: 1.1.Inwestycjezzakresuinfrastrukturytechnicznejprzewidzianedorealizacjinapodstawieplanumiejscowego suce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacwstanowi, zgodniezart.7ust1ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezmianami),zadaniawasne gminy. 2.Inwestycjezzakresuinfrastrukturytechnicznejzapisanewplanieobejmuj: 1) traktowanejakozadaniawsplneinwestycjewgranicachliniirozgraniczajcych po-szczeglnychulic,wtym wybudowanieulicyzowietleniem,uzbrojeniempodziemnymizieleni, 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczajcymi ulic. 2.1.Wykazyterenwpublicznych,wktrychzapisanezostayinwestycjezzakresuinfrastrukturytechnicznej nalece do zadawasnych gminy. 2.Proponowanykosztinwestycji: 1) inwestycjewymienionew 1ust.2pkt1, 2) inwestycjewymienionew 1ust.2pkt2, rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okrelonywwynikuzamwieniawtrybieustawy- Prawozamwie publicznych. 3.Opissposoburealizacjiinwestycjiwskazanychw 2: 1) realizacja inwestycji bdzie przebiegazgodniezobowizujcymiprzepisami,wtymm.in.ustaw: Prawo budowlane,Prawozamwiepublicznych,osamorzdziegminnym,GospodarkakomunalnaiPrawoochrony rodowiska, 2) inwestycjewzakresieprzesyaniaidystrybucjipaliwgazowych,energiielektrycznejiciepa realizowane bd wsposbokrelonyzgodniezobowizujcymi przepisami, 3) realizacjaifinansowanieinwestycjiwzakresieinfrastrukturytechnicznejniewyszczegl-nionychw2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 4.Finansowanieinwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktrenaledo zadawasnych gminy, ujtych wniniejszymplaniepodlegaprzepisomustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249, poz. 2104 ze zmianami ), przy czym:
ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany. 1) wydatki majtkowe gminy okrela uchwaa Rady Gminy Wieloletni program inwesty-cyjny, Strona 107 / 108

2) wydatkiinwestycyjnefinansowanezbudetu gminy ustala siwuchwalebudetowej. 5.1.Zadaniawzakresiebudowydrgnaterenachwykazanychw 2finansowanebdprzez budet gminy lub

wniniejszymplaniepodlegaprzepisomustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249, poz. 2104 ze zmianami ), przy czym: 1) wydatki majtkowe gminy okrela uchwaa Rady Gminy Wieloletni program inwesty-cyjny, 2) wydatkiinwestycyjnefinansowanezbudetu gminy ustala siwuchwalebudetowej. 5.1.Zadaniawzakresiebudowydrgnaterenachwykazanychw 2finansowanebdprzez budet gminy lub na podstawie porozumiezinnymipodmiotami. 2.Zadaniawzakresiebudowysieciwodocigowejikanalizacjiwterenachwykazanychw 2bdfinansowane napodstawieart.15ust.1ustawyzdnia7czerwca2001r.ozbiorowymzaopatrzeniuwwodizbiorowym odprowadzeniu ciekw(Dz.U.z2006r.Nr123,poz.858zezmianami),zerodkwbudetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne. 3.Zadaniawzakresiebudowysiecienergetycznychigazowychbdfinansowanenapodstawieart.7ustawy zdnia10kwietnia1997r.Prawoenergetyczne(Dz.U.z2006r.Nr89,poz.625zezmianami). 6.Prognozowane rda finansowania przez gmin: 1) dochody wasne, 2) dotacje, 3) poyczki preferencyjne, 4) fundusze Unii Europejskiej, 5) udziapodmiotwgospodarczych.

ID: HHXCJ-NVAFF-PTZEZ-YSZFQ-RIHMY. Podpisany.

Strona 108 / 108