BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106) SET 1

BAHAGIAN B (STRUKTUR) (40 MARKAH)

1.

(a) Budaya terdiri daripada pelbagai komponen.

Senaraikan lima komponen budaya (5 markah) (b) Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktor penghijrahan. Nyatakan faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Malaysia (5 markah)

1. Semua kelompok etnik mempunyai pantang larang mereka sendiri. (a) Senaraikan empat tujuan pantang larang diamalkan (4 markah)

(b) Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yang mengajar dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya (6 markah)

1. Menurut James Coleman, memberikan pendidikan percuma merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam konsep persamaan peluang. (a) Berikan lima faktor penting yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita (5 markah) (b) Nyatakan lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia (5 markah)

1. Cikgu Alex merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Beliau bercadang merancang satu pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. (a) Nyatakan lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan

persekitaran yang mesra budaya (5 markah). (b) Nyatakan lima program yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Alex bagi

mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah).

BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH)

1. Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. (a) murid Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada

daripada pelbagai kaum yang berasa terpinggir semasa porses P&P (10 markah). (b) Cadangkan lima cara bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain (10 markah).

1. Kelas bercantum merupakan salah satu strategi untuk memberi peluang kepada muridmurid mendapat pendidikan asas selaras dengan konsep pendemokrasian pendidikan. (a) Huraikan empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (8 markah) (b) Anda ditugaskan untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan. Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh masa 1 jam mengikut pengkhususan anda (12 markah)

1. Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalam kalangan murid pelbagai kaum agar memudahkan mereka memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan kemahiran. (a) Bincangkan lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah (10 markah). (b) Jelaskan lima tingkah laku guru yang menyebabkan berlakunya masalah komunikasi dalam bilik darjah (10 markah).

JAWAPAN

BAHAGIAN B

1.

(a)

Lima komponen budaya

i. ii. iii. iv. v. vi.

kepercayaan bahasa nilai norma kesenian adat resam

(b)

Faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Tanah Melayu

budaya ii. ii. iii. ii. masalah ekonomi di negara asal peluang pekerjaan di Tanah Melayu dibawa penjajah sebagai buruh ladang perkahwinan campur perdagangan kemakmuran dan kestabilan politik 2. iv. untuk menjaga tingkah laku untuk menjaga keselamatan untuk kebaikan kesihatan untuk kesinambungan tradisi / kepercayaan untuk memupuk nilai murni (b) Cabaran guru yang mengajar kelas pelbagai sosio-budaya i. (a) Empat tujuan pantang larang i. Merancang strategi pengajaran pembelajaran yang mesra Memuaskan hati semua murid / pihak lain .i. vi. v. iii. v. iv.

(a) Lima faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia i. Pendidikan percuma pada semua peringkat . ii. pelbagai budaya Memupuk nilai positif terhadap semua budaya Menyediakan BBM yang merentasi pelbagai budaya Memahami pelbagai budaya yang berlainan Bersifat adil dan tidak prejudis Mengintegrasikan pelbagai kaum yang berbeza budaya Menyediakan penilaian yang berasaskan budaya Berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai dengan 3. vi.iii. viii. ix. Kedudukan jauh daripada bandar / lokasi Kekurangan dari segi infrastruktur Kepercayaan masyarakat / gender Ketidaksamarataan sosio-ekonomi Kurang kemudahan kepada pelajar berkeperluan khas di Sikap ibu bapa terhadap pendidikan anak (b) Lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia i. iv. v. vii. iv. sesetengah tempat vi. iii. v.

Menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan v. (a) Lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan i. iv. ii.ii. vi. Mengadakan sistem persekolahan yang sama Memberi bantuan persekolahan kepada semua Jawapan lain yang munasabah 4. v. iii. Memupuk rasa hormat kepada budaya etnik lain Memahami adat resam kaum lain Memupuk semangat kekitaan dan perpaduan Hormat menghormati antara satu sama lain Menjaga sensitiviti kaum lain Mewujudkan satu bangsa Malaysia bersatu padu Jawapan lain yang munasabah (b) Lima program yang sesuai dijalankan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya . iii. Mengadakan kurikulum yang sama Peluang diberi tidak mengira latar belakang murid iv. vii. vii. vi.

budaya ii. - menggunakan bahan-bahan / contoh daripada pelbagai budaya untuk menerangkan konsep yang diajar ii. - adil / demokrasi tanpa mengira agama / kaum / latar belakang . (a) Lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai kaum yang terpinggir semasa proses pengajaran dan pembelajaran i. Budaya iv. Mengadakan Hari Terbuka dengan aktiviti pelbagai Mengadalan majlis sambutan hari perayaan semua kaum Pertandingan permainan tradisional\Perkhemahan Kelab Mengadakan hari kebudayaan Program lain yang munasabah dan berkaitan BAHAGIAN C (ESEI) Soalan 1 Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. v. iii.i.

Kurikulum ü Mata pelajaran Sejarah ü Menyemai kesedaran ü Menghayati semangat patriotism . pelbagai kaum memastikan kedudukan murid / susun atur bilik darjah mengambilkira iv. lain-lain jawapan munasabah (b) Lima cadangan bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain i.iii. - merancang pengajaran dan pembelajaran beri peluang murid berinteraksi / bekerjasama antara rakan pelbagai kaum v. pembelajaran menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai kaum penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan vii. menjadi ¶role model¶ yang baik kepada murid pelbagai kaum viii. - membantu murid supaya mempunyai sikap positif tiada perasaan prasangka terhadap kaum lain melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran vi.

ü Penyatuan ü Perpaduan ü Pembangunan kewarganeraan ii. Disiplin diri vii. Pemupukan kesedaran sivik ü Belajar menghormati hak orang lain ü Mewujudkan semangat kekitaan ü Sikap bertanggungjawab murid terhadap diri / sekolah / masyarakat / negara v. Kegiatan kemasyarakatan ü Aktiviti gotong-royong ü Kerja amal iv. Lain-lain jawapan munasabah . ü Persatuan ü Unit beruniform ü Permainan Aktiviti kokurikulum iii. Program bahasa selaras dengan tujuan kerajaan memperkasa Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan kaum vi.

permainan dan sebagainya iii. bacaan.sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan. persekolahan - Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan iv. - Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza (b) Satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh 1 jam mengikut pengkhususan anda untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan . rehat. Ruang pembelajaran .Soalan 2 (a) Empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum i. - Susunana kerusi meja disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah ii.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Kelas Tarikh Masa : : : Tahun 2 dan Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tajuk Kemahiran Objektif pelajaran Pengalaman sedia ada .

.Alat bantu mengajar Nilai KBKK Tahun 2 Tahun 3 Catatan Langkah/Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (........ minit) ..

... minit) Langkah 3 (.. minit) Penutup (..... minit) ........Perkembangan Langkah 1 (...... minit) Langkah 2 (.................

Format yang betul perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: y y y RPH perlu ditulis mengikut lajur untuk murid berlainan tahun Masa interaksi guru dengan murid berlainan tahun tidak bercanggah Contoh: Semasa guru mengajar bacaan di tahun 2. 1 panduan diambilkira = 2 markah 3 panduan diambilkira = 6 markah Jumlah = 6 markah RPH perlu juga mengandungi penulisan perkara-perkara berikut secara tepat: y y y y y y Objektif Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar. nilai. KBKK Set induksi Langkah-langkah perkembangan Penutup 1 fakta = 1 markah . masa yang sama murid tahun 3 melakukan aktiviti sendiri y Kaedah mengajar mengikut tahun persekolahan sesuai badi kemahiran yang berbeza walaupun mata pelajaran sama.

6 fakta = 6 markah Jumlah = 6 markah Soalan 3 (a) Lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah 1. 2. 5. 8. 4. 5. Melabel murid Mengkritik pendapat / pandangan murid Bersifat autokratik Menunjukkan memek muka yang serius Mengancam murid jika tugasan tidak disiapkan Lain-lain jawapan munasabah JABATAN ILMU PENDIDIKAN . 6. Bersikap positif terhadap murid Bersikap ramah / mesra Mengetahui latar belakang murid Mengetahui kebolehan / penguasaan bahasa murid Menggunakan bahasa yang difahami murid Menghormati pandangan / pendapat murid Menjadi pendengar yang aktif Lain-lain jawapan munasabah (b) Lima tingkah laku guru yang menyebabkan masalah komunikasi dalam bilik Darjah 1. 2. 3. 7. 3. 6. 4.

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106) SET 1 BAHAGIAN A: 20 SOALAN OBJEKTIF BAHAGIAN B: 4 SOALAN STRUKTUR BAHAGIAN C: 3 SOALAN ESEI y JAWAB SEMUA SOALAN BAHAGIAN A. (a) Budaya terdiri daripada pelbagai komponen. Semua kelompok etnik mempunyai pantang larang mereka sendiri. BAHAGIAN B (STRUKTUR) (40 MARKAH) 1. Nyatakan faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Malaysia (5 markah) 1. (a) Senaraikan empat tujuan pantang larang diamalkan (4 markah) (b) Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yang mengajar dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya (6 markah) . BAHAGIAN B DAN 2 SOALAN BAHAGIAN C. Senaraikan lima komponen budaya (5 markah) (b) Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktor penghijrahan.

Cikgu Alex merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia.1. memberikan pendidikan percuma merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam konsep persamaan peluang. (b) Nyatakan lima program yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Alex bagi mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah). Menurut James Coleman. Beliau bercadang merancang satu pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. (a) Nyatakan lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah). (a) Berikan lima faktor penting yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita (5 markah) (b) Nyatakan lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia (5 markah) 1. .

(a) Huraikan empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (8 markah) (b) Anda ditugaskan untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan. . Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalam kalangan murid pelbagai kaum agar memudahkan mereka memperoleh ilmu pengetahuan. Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh masa 1 jam mengikut pengkhususan anda (12 markah) 1. (a) murid Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada daripada pelbagai kaum yang berasa terpinggir semasa porses P&P (10 markah). (b) Jelaskan lima tingkah laku guru yang menyebabkan berlakunya masalah komunikasi dalam bilik darjah (10 markah). Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum.BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH) 1. 1. sikap dan kemahiran. Kelas bercantum merupakan salah satu strategi untuk memberi peluang kepada muridmurid mendapat pendidikan asas selaras dengan konsep pendemokrasian pendidikan. (a) Bincangkan lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah (10 markah). (b) Cadangkan lima cara bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain (10 markah).

JAWAPAN BAHAGIAN B 1. v. (a) Lima komponen budaya i. iii. iv. iv. kepercayaan bahasa nilai norma kesenian adat resam (b) Faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Tanah Melayu i. vi. masalah ekonomi di negara asal peluang pekerjaan di Tanah Melayu dibawa penjajah sebagai buruh ladang perkahwinan campur perdagangan kemakmuran dan kestabilan politik . ii. iii. v. vi. ii.

2. (a) Empat tujuan pantang larang i. budaya ii. iii. iv. viii. iii. vi. ii. iv. pelbagai budaya Merancang strategi pengajaran pembelajaran yang mesra Memuaskan hati semua murid / pihak lain Memupuk nilai positif terhadap semua budaya Menyediakan BBM yang merentasi pelbagai budaya Memahami pelbagai budaya yang berlainan Bersifat adil dan tidak prejudis Mengintegrasikan pelbagai kaum yang berbeza budaya Menyediakan penilaian yang berasaskan budaya Berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai dengan . v. untuk menjaga tingkah laku untuk menjaga keselamatan untuk kebaikan kesihatan untuk kesinambungan tradisi / kepercayaan untuk memupuk nilai murni (b) Cabaran guru yang mengajar kelas pelbagai sosio-budaya i. vii. ix. v.

iii. Kedudukan jauh daripada bandar / lokasi Kekurangan dari segi infrastruktur Kepercayaan masyarakat / gender Ketidaksamarataan sosio-ekonomi Kurang kemudahan kepada pelajar berkeperluan khas di Sikap ibu bapa terhadap pendidikan anak (b) Lima usaha yang dilaksanakan ole h kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia i.3. Menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan v. iv. v. vi. ii. vii. (a) Lima faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia i. sesetengah tempat vi. Mengadakan sistem persekolahan yang sama Memberi bantuan persekolahan kepada semua Jawapan lain yang munasabah . Pendidikan percuma pada semua peringkat Mengadakan kurikulum yang sama Peluang diberi tidak mengira latar belakang murid iv. iii. ii.

vii. v. Mengadakan Hari Terbuka dengan aktiviti pelbagai Mengadalan majlis sambutan hari perayaan semua kaum Pertandingan permainan tradisional\Perkhemahan Kelab Mengadakan hari kebudayaan Program lain yang munasabah dan berkaitan . budaya ii. v. vi. ii. Budaya iv. (a) Lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan i. Memupuk rasa hormat kepada budaya etnik lain Memahami adat resam kaum lain Memupuk semangat kekitaan dan perpaduan Hormat menghormati antara satu sama lain Menjaga sensitiviti kaum lain Mewujudkan satu bangsa Malaysia bersatu padu Jawapan lain yang munasabah (b) Lima program yang sesuai dijalankan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya i. iii.4. iv. iii.

- merancang pengajaran dan pembelajaran beri peluang murid berinteraksi / bekerjasama antara rakan pelbagai kaum v. (a) Lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai kaum yang terpinggir semasa proses pengajaran dan pembelajaran i. pelbagai kaum memastikan kedudukan murid / susun atur bilik darjah mengambilkira iv. membantu murid supaya mempunyai sikap positif .BAHAGIAN C (ESEI) Soalan 1 Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. - adil / demokrasi tanpa mengira agama / kaum / latar belakang iii. - menggunakan bahan-bahan / contoh daripada pelbagai budaya untuk menerangkan konsep yang diajar ii.

lain-lain jawapan munasabah (b) Lima cadangan bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain i. Kurikulum ü Mata pelajaran Sejarah ü Menyemai kesedaran ü Menghayati semangat patriotism ü Penyatuan ü Perpaduan ü Pembangunan kewarganeraan ii. ü Persatuan ü Unit beruniform Aktiviti kokurikulum .- tiada perasaan prasangka terhadap kaum lain melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran vi. pembelajaran menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai kaum penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan vii. menjadi ¶role model¶ yang baik kepada murid pelbagai kaum viii.

Disiplin diri vii. Pemupukan kesedaran sivik ü Belajar menghormati hak orang lain ü Mewujudkan semangat kekitaan ü Sikap bertanggungjawab murid terhadap diri / sekolah / masyarakat / negara v. Lain-lain jawapan munasabah Soalan 2 (a) Empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum i. Program bahasa selaras dengan tujuan kerajaan memperkasa Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan kaum vi.ü Permainan iii. Susunana kerusi meja . Kegiatan kemasyarakatan ü Aktiviti gotong-royong ü Kerja amal iv.

permainan dan sebagainya iii. bacaan. persekolahan - Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan iv. Ruang pembelajaran .sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan.- disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah ii. rehat. - Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza (b) Satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh 1 jam mengikut pengkhususan anda untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Kelas Tarikh : : Tahun 2 dan Tahun 3 .

Masa : Tahun 2 Tahun 3 Tajuk Kemahiran Objektif pelajaran Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar Nilai .

..KBKK Tahun 2 Tahun 3 Catatan Langkah/Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (. minit) Perkembangan Langkah 1 ........

............ minit) Langkah 3 (..............(.... minit) .. minit) Langkah 2 (... minit) Penutup (......

nilai. KBKK Set induksi Langkah-langkah perkembangan Penutup 1 fakta = 1 markah 6 fakta = 6 markah Jumlah = 6 markah . 1 panduan diambilkira = 2 markah 3 panduan diambilkira = 6 markah Jumlah = 6 markah RPH perlu juga mengandungi penulisan perkara-perkara berikut secara tepat: y y y y y y Objektif Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar.Format yang betul perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: y y y RPH perlu ditulis mengikut lajur untuk murid berlainan tahun Masa interaksi guru dengan murid berlainan tahun tidak bercanggah Contoh: Semasa guru mengajar bacaan di tahun 2. masa yang sama murid tahun 3 melakukan aktiviti sendiri y Kaedah mengajar mengikut tahun persekolahan sesuai badi kemahiran yang berbeza walaupun mata pelajaran sama.

3. 2. 4.Soalan 3 (a) Lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah 1. 3. 4. 6. 5. 6. 2. 8. 7. Melabel murid Mengkritik pendapat / pandangan murid Bersifat autokratik Menunjukkan memek muka yang serius Mengancam murid jika tugasan tidak disiapkan Lain-lain jawapan munasabah . Bersikap positif terhadap murid Bersikap ramah / mesra Mengetahui latar belakang murid Mengetahui kebolehan / penguasaan bahasa murid Menggunakan bahasa yang difahami murid Menghormati pandangan / pendapat murid Menjadi pendengar yang aktif Lain-lain jawapan munasabah (b) Lima tingkah laku guru yang menyebabkan masalah komunikasi dalam bilik Darjah 1. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful