Software solutions

At NASDIS we work with cutting edge technology and the latest industry leading software. Sometimes it's exactly what we need for the job. However, there are times when we require something a little more special and adaptive to our clients' needs. That's why we are developing our own software in-house, designed to make your project stronger and the design and engineering process quicker. The following applications presented here are just a few examples of the tools developed for some heavy timeconsuming operations, reduced to a couple of mouse-clicks.

IDF-GPD
Semi-automatic generation of pipe cutting files from IDF Tribon Isogen outputs.

The software is reading the pipe isometric data from the IDF file and is generating, with minimum user intervention, the input files for the cutting machine. It is covering a major gap in the information flow. From the pipe design system (Tribon in this case) through Isogen to the pipe cutting machine. Normally each Iso should have been "read" by a person who afterwards should have programmed the machine to cut all the pipe segments and the holes. With a heavy impact on productivity and data reliability. We have created a software "bridge" that extracts all the info from the Iso and then automatically generates the cutting files. The method allows the processing of large batches of isometrics at once and the quick release of cutting information to the production. The program was successfully tested and implemented in the Aker Braila shipyard for an HGG SPC500 cutting machine.

Profile Cutting Interface & Profile Management
Profiles automatic nesting and generation of cutting files for a plate cutting machine.

specific for each project. The program was successfully tested and implemented in the Aker Braila shipyard on an oxy-gas cutting machine.86 KB) from here. so that the coordinates shown on them to have a real meaning for the production department. the profiles are nested on bars and the outputs of the program are cutting files and detailed sketches for each bar. to hold one profile bar on the cutting machine area and to be cut in the same way as a plate is cut. to better utilize the existing plate cutting machines. The program was successfully tested and implemented in Chantier de l'Atlantique France and is currently used for generating the pipe production data from Tribon projects. Starting from the regular output of the hull design system (Tribon). manual intervention (time consuming and unreliable) would have been required for each drawing. You can download the user's guide (pdf . in the same time.The idea of this software came from the necessity to improve the productivity of profiles production in the shipyard and. The purpose was to make the drawings obtained from Tribon-Isogen more useful. ISO-RC Conversion of absolute to relative coordinates in Isogen drawings. Otherwise. A special support was conceived for bulb profiles. . Hence the need to automatically convert the absolute coordinates given by Isogen to relative coordinates. For licensing please contact us.

This is a specific application for the Tribon system. Tiêu : Re: Ph nm mTribon. This application was targeted to the outputs of PDMS Isogen but it can be used to extract text information from any DXF drawing. each with its own characteristics and advantages. The program was successfully used to generate PDMS pipe production data for the Scarabeo-8 project (Fincantieri. The program is freely available for download. TribonDBX Automation of the Tribon data conversion process. Therefore we have created a software to read a given area of the drawing and to extract the text list from that area to a neutral CSV file. The program is freely available for download. Please see the Downloads page. There are 2 types of databanks in Tribon.DXF-List-Extract Automatic generation of CSV material lists from DXF drawings. Italy). Sat 26 Jul 2008 .ph nm mnàyngoàivi cthi tk k tc uranócònchophépthi tk c b n . We were requested to obtain a material list from each iso and to centralize all these lists for a specific pipe system. Please see the Downloads page. which can later be easily imported into Excel format. The program is creating a script which can transfer objects from one type of databank to the other.Accouting manager vàôngmathew ph tráchk thu tph nm mtribon. StringReplace Find / replace strings inside text files. sequential and indexed. t xinphép aram ts nh nxétnh sauv tribon: u i m: .13:28 saukhinghem tngàygi ithi uv tribonvàsaukhi tracáccâuh iv ph n m mnàyv iôngalan chain .

. i unàythìkhôngd ch pnh nvìh uh tchúng ta d avàotàum u thi tk tuy nhình. Khicôngtyb nmuasp. Do th igian demo cóh nnênchúngtôikhôngth gi ithi u y c nk tínhn ngc ac 1 ch ngtrình.tínhlinhho tkhôngcaotrongquátrìnhthi tk . cácb ns ctraningc nk h nv all các module.. . It finds/replaces a given string in a batch of text files. âyc nglàv n chonhàmáy. Chàob n.khithaotáctrongtribonh unh chúng ta khôngcókháini mv màch y ulàl ycác chi ti tchu n (standard part) trongth vi nvà avàob nv ..tuythi tk c b n cnh ngl ikhôngth a cm ttuy nhình 3D ãcóvàotrong ó. 2.. v. For Tribon hull designers this application is very useful if they need to modify a certain property in a whole block. The program is freely available for download. tôicóvàil inh sau: 1. . Tôi ãlàmthi tk b t ut AutoCad. . The starting point of this program was also Tribon but it can be used for general purposes as well. cbi tlàkhithaotácchocác chi ti t phi tiêuchu n. nlàmquenv i 3D cad system làShipconvàbâygi làAveva Marine thìtôith y âylàm tph nm mt tnh tmàtôi ãt ngti pc nnh tlàph nk tc uvà outfitting(t tnhiênlàsaukhitôi c training v nó) 3. Instead of modifying interactively in Planar Hull or modify each scheme file by hand.(basic design) chom t con tàu. i unàyc nggiúpchochúng ta làmnhanhh nm tchút.vvv. cóth ybàivi tc ab nv ph nm mmàhi n nay côngtychúngtôi anglàm ilýcungc p cquy nt iVi t Nam. V nh ng u i mnh b nnóilàhoàntoàn úng. Its function is very simple.vi cx p nest toànb làcácthaotáct ngch khôngchophépc tb ngtaydùlà chi ti th ts c ngi n. Please see the Downloads page.chúng ta s khôngth undo m tthaotácnào ókhipháthi nral isai. tôic ngxintr l ib nluônlàkhib nlàmvi cv i 3D cad . Nhânti nghéth m website này. k s c a VPIS ãcùngv i 2 k s Sing sang demo chocôngtyb nv Aveva Marine. Nh c i m: . V cácnh c i mmàb nnêura.vi ct ocáchìnhtríchvàm tc tr tnhanhch khôngc nt duynhi u. Autoship. . tôilàQuang. . they can use it to modify a batch of scheme files in one step.

b ncóth t tin t om ttuy nhìnhtrong module nàymàkhôngc n import toànb b nv CAD gi ngnh v iAutoship. ch ngtrìnhkhôngth t làm.Ch ngtrìnhchophépb nsxtônhoàntoànt ngvàsxc b ngtayn umu n. có y côngc chob nnh ptr s tuy nhình: ngs n. nókhônghoàntoàngi ngnh b nv 2D trên CAD. . 6. b nhoàntoàncóth nh pvàoch khôngnh tthi tdùngtheocáctiêuchu ns ncótrongch ngtrìn h. Ngayc Nupasc ngkhôngcól nhnàyb nnhé!! 5. i unàyb n ã cxemk trongbu i demo. N ub nngh ch ngtrìnhnàoc ngph is d ng c file tuy nhình CAD s ncó avàothìm ilà best thìb nnênngh l i. congd c.. s ngm i. Trong module line c aAveva Marine. s nglái. Và i ucu icùngtôimu nnóilàdùch ngtrìnhnào in athìnóc ngch làcôngc .system thìt duyc ab nph ithay i. V icác chi ti t phi tiêuchu n. tôingh ch cb nkhôngnh .. b ns th ykhôngc nthi tph adùngl nh ón avìlúcnàym ithaotácc ab n ãr thoành or i. Cònlý do t isaokhôngcól nh Undo thìkhib ndùngch ngtrinhm t time. nh tlàkhib nd ngtuy nhình con tàu. mépboog. 4. k n ngvàtrình c ang ithi tk ./.. Cònv vi cc tcác chi ti tb ngtaylà do ng ilàmcôngngh xác nh. cáiquantr ngv nlàt duy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful