You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXV/174/2009 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegowych zasad przyznawania i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i przedszkolach prowadzonych przez gmin Janikowo w 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym - (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 54 ust. 7 w zwizku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1), w uzgodnieniu z istniejcymi na terenie gminy Janikowo organizacjami zwizkowymi uchwala si, co nastpuje: 1. Okrela si wysoko oraz szczegowe zasady przyznawania i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i przedszkolach prowadzonych przez gmin Janikowo w 2009 r. 2. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) nauczycielach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to nauczycieli, wychowawcw i innych pracownikw pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkoach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gmin Janikowo; 2) szkoach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to przedszkola, szkoy podstawowe i gimnazja (zesp szk) prowadzone przez gmin Janikowo. 3.1. Nauczycielowi, posiadajcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niszym ni poowa obowizkowego wymiaru zaj w szkole, pooonej na terenie wiejskim, prowadzonej przez gmin Janikowo, przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleniony od liczby osb wsplnie z nim zamieszkujcych i pozostajcych na jego wycznym utrzymaniu, zwany dalej dodatkiem, wypacany co miesic w wysokoci: 1) dla 1 osoby 56 z; 2) dla 2 osb 70 z 3) dla 3 osb 84 z; 4) dla 4 i wicej osb 98 z. 2. O zaistniaej zmianie liczby czonkw rodziny, o ktrych mowa w 3 ust. 1, nauczyciel otrzymujcy dodatek jest obowizany niezwocznie powiadomi dyrektora szkoy, a dyrektor szkoy otrzymujcy dodatek Burmistrza. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoy lub Burmistrza o zmianie liczby czonkw rodziny, nienalenie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi. 4. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bdcemu take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcemu, przysuguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w 3 ust. 1. Maonkowie wsplnie okrelaj pracodawc, ktry bdzie im wypaca dodatek. 5. Dodatek przysuguje nauczycielowi niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkoach przysuguje tylko jeden dodatek, wypacany przez wskazanego pracodawc. 7. Dodatek przysuguje w okresach wykonywania pracy, a take w okresach: 1) niewykonywania pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego; 3) odbywania zasadniczej suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej suby wojskowej nie duej ni do koca okresu, na ktry zostaa zawarta umowa o prac; 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrbnych przepisach. 8.1. Dodatek przyznaje si na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoy) lub na wsplny wniosek nauczycieli bdcych wspmaonkami, z uwzgldnieniem 4. 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoy, a dyrektorowi szkoy - Burmistrz.

9. Dodatek przysuguje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym zoono wniosek o jego przyznanie. 10. Dodatek wypaca si z dou. 11. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowa, oraz dyrektorom szk. 12. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego i obowizuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Przewodniczcy Rady Miejskiej Roman Jaszcz