You are on page 1of 4

545

UCHWAA Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z rad poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z dnia 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, po. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Tolkmicku uchwala, co nastpuje:

1. Uchwala si szczegowy sposb konsultowania z rad poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, stanowicy zacznik do niniejszej uchway pod nazw Regulamin konsultacji z organizacjami pozarzdowymi. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Tolkmicka. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczca Rady Miejskiej Maria Wodzianicka

Zacznik Nr 1 do uchway Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 stycznia 2011 r. Regulamin konsultacji z organizacjami pozarzdowymi. Rozdzia I Postanowienia oglne 1. Z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz z Rad Poytku Publicznego, przeprowadza si konsultacje projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, na zasadach okrelonych w niniejszym regulaminie. 2. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Gminie - rozumie si przez to Miasto i Gmin Tolkmicko, 2. Radzie - rozumie si przez to Rad Miejsk w Tolkmicku, 3. Urzdzie - rozumie si przez to Urzd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 4. Burmistrzu - rozumie si przez to Burmistrza Tolkmicka, 5. Organizacji pozarzdowej - rozumie si przez to: a) organizacje niebdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, b) niedziaajce w celu osignicia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeeniem art. 3 ust. 4. ustawy. 6. Podmiocie - rozumie si przez to: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego; b) stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego; c) spdzielnie socjalne; d) spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy

z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z pn. zm.), ktre: - nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw. 3. 1. Celem przeprowadzania konsultacji jest stworzenie paszczyzny partycypacji w sprawach wanych dla gminy oraz organizacji i podmiotw, zapewnianie form dialogu spoecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie wsppracy i podejmowanych aktw prawa miejscowego. 2. Wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest wicy dla organw gminy. Rozdzia II Konsultacje okrelonych projektw aktw prawa z organizacjami oraz podmiotami 4. Obowizkowym konsultacjom z organizacjami i podmiotami prowadzonym z inicjatywy Burmistrza podlegaj nastpujce projekty uchwa i ich zmiany: 1. roczny program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego; 2. gminny program profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych na dany rok; 3. strategia rozwoju gminy; 4. strategia rozwizywania problemw spoecznych; 5. program rewitalizacji obszarw miejskich; 6. plany odnowy wsi; 7. uchwaa w sprawie trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 5. Burmistrz moe rwnie z wasnej inicjatywy podda pod konsultacje inne akty prawa, w tym w szczeglnoci akty o charakterze strategicznoprogramowym, ktre odnosz si do dziaalnoci organizacji i podmiotw. 6. 1. Konsultacje, o ktrych mowa w 4 i 5 mog by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotw, na ktry przedstawiany jest projekt aktu prawa, b) pisemnej - z wykorzystaniem formularza zgaszania opinii poprzez: - umieszczenie formularza na stronie internetowej urzdu http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl wraz z projektem aktu lub - przesanie formularza organizacjom drog mailow lub poczt, c) umieszczenia na stronie internetowej http://tolkmickoumig.bip-wm.pl lub na tablicy ogosze urzdu projektu aktu prawa do wgldu, z zaznaczeniem moliwoci zgaszania uwag drog pisemn lub elektroniczn na wskazany adres mailowy.

2. Decyzj o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz. 3. Z przebiegu konsultacji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 sporzdza si protok zawierajcy informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji. 4. Wyniki konsultacji nie s wice i maj charakter opiniodawczy. 5. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nich organizacji i podmiotw. 6. Odpowied zwrotna co do rozpatrzenia uwag bdzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko w zakresie zgaszanych uwag za pomoc formy pisemnej tj. formularza, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem, e formularz bdzie kompletnie wypeniony i podpisany. Rozdzia III Konsultacje innych projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji 7. 1. Konsultacje innych projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji, ktre s kierowane na sesje Rady Miejskiej, odbywaj si w sposb okrelony w niniejszym rozdziale. 2. Na stronie internetowej BIP Urzdu http://tolkmickoumig.bip-wm.pl oraz na tablicach ogosze Urzdu zamieszcza si, nie pniej ni na 7 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej, informacj o moliwoci zgaszania wnioskw o konsultacj danych projektw aktw prawa miejscowego, ktre mog dotyczy dziaalnoci statutowej organizacji. 3. Za realizacj obowizku wynikajcego z ust. 2 odpowiada sekretarz Gminy. 4. Z wnioskiem o konsultacj projektu aktu prawa miejscowego moe wystpi organizacja lub podmiot, dziaajce na terenie miasta i gminy Tolkmicko, ktrych dziaalno statutowa obejmuje dziedzin dotyczc przygotowywanego aktu prawa miejscowego. 5. Wniosek skada si w formie pisemnej osobicie przez wnioskodawc w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, ktry projekt aktu prawa miejscowego ma by konsultowany. Wniosek, ktry stanowi zacznik nr 1 do regulaminu, skada si nie pniej ni dwa dni przed terminem sesji. 6. Organizacja lub podmiot s zobowizane wraz z wniesieniem wniosku, o ktrym mowa w ust. 5, okaza tre statutu, z ktrego wynika, i dziaalno statutowa organizacji obejmuje dziedzin dotyczc projektu aktu prawa miejscowego. 7. Tryb konsultacji polega na: 1) przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu w formie papierowej lub w wersji elektronicznej; 2) moliwoci zgoszenia uwag i propozycji dotyczcych projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawc tylko i wycznie w formie kompletnego wypenienia

formularza, zamieszczonego na stronie internetowej urzdu, stanowicego zacznik nr 2 do regulaminu. Formularz naley zoy w formie papierowej bezporednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie pniej ni 1 dzie przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi by podpisany przez osoby reprezentujce organizacj. 8. Jeeli wnioskodawca zoy formularz, o ktrym mowa w ust. 7 pkt 2 w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypeniony, wwczas na sesji Rady Miejskiej zostan rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczce danego projektu aktu prawa miejscowego. 9. Niespenienie cznie wszystkich warunkw, o ktrych mowa w ust. 8 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.

10. Uwagi zgaszane, w sposb okrelony w ust. 7 pkt 2, nie s wice dla Rady Miejskiej. Rozdzia IV Konsultacje z Rad Poytku Publicznego 8. Do konsultacji z Rad Poytku Publicznego, mog by stosowane przepisy rozdziau II niezalenie od uprawnie i obowizkw wynikajcych z ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Rozdzia V Postanowienia kocowe 9. Konsultacje opisane w niniejszym regulaminie nie naruszaj postanowie innych trybw konsultacji wynikajcych z przepisw odrbnych.

Zacznik Nr 1 do regulaminu WNIOSEK O KONSULTACJ PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINIE DOTYCZCEJ DZIAALNOCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZDOWEJ

Nazwa wnioskodawcy: ................................................................ ................................................................... Projekt aktu prawa miejscowego do konsultacji ................................................................... ................................................................... ................................................................... Dziaalno statutowa wnioskodawcy w zakresie obejmujcym akt prawa miejscowego ................................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ Zacznik do wniosku: kopia czci statutu w zakresie dziaalnoci statutowej

..............
(podpisy osb upowanionych do reprezentowania wnioskodawcy)

Potwierdzam odbir tekstu projektu aktu prawa miejscowego, o konsultacj ktrego wnioskowaem:

(podpis)

Zacznik Nr 2 do regulaminu FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAALNOCI STATUTOWEJ ORGANIZACJJI POZARZDOWEJ

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, ktry jest konsultowany

Uchwaa w sprawie.................... 1

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie uchway, ktry wymaga zmiany (naley wpisa dosowne brzmienie przepisu)

................................................ 2 art. .............................................

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub tre nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania do projektu nowego przepisu, w polu 2 wpisa naley nowy przepis) ................................................. 3

Uzasadnienie wprowadzanych zmian

................................................ 4

......................................................................
Organizacja lub podmiot skadajcy formularz

.....................................................................
podpisy osb reprezentujcych