You are on page 1of 3

2192

UCHWAA Nr XLVI/355/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 wrzenia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkacami.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co nastpuje: 1. Postanawia si przeprowadzi konsultacje z mieszkacami gminy Orneta w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Orneta, poprzez wczenie do terenu miasta Orneta obszarw pooonych w jednostce geodezyjnej gmina Orneta: 1) czci obrbu geodezyjnego Bogatyskie,

3) Referacie Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzdu Miejskiego w Ornecie; 4) Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego w Ornecie (www.bip.orneta.pl). 2. Wypenione Ankiety konsultacyjne mieszkacy gminy Orneta mog skada: 1) bezporednio osobom konsultacyjne; udostpniajcym Ankiety

2) w miejscach udostpnienia Ankiet konsultacyjnych. 5. Projekt udostpniony w: zmian granic miasta zostanie

1) Biurze Rady Miejskiej w Ornecie, Plac Wolnoci 26, 2) Sekretariacie Urzdu Miejskiego w Ornecie; 2) czci obrbu geodezyjnego Krosno, 3) czci obrbu geodezyjnego Krzykay; 4) czci obrbu geodezyjnego Opin okrelonych na mapie stanowicej zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. 1. Konsultacje polega bd na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Czy jeste za zmian granic miasta Orneta, polegajc na wczeniu do miasta Orneta obszaru jednostki geodezyjnej gmina Orneta: czci obrbw geodezyjnych Bogatyskie; Krosno; Krzykay i Opin ? 2. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s stali mieszkacy gminy Orneta, ktrzy do dnia konsultacji ukoczyli 18 lat. 3. Wyraenie opinii polega bdzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: Jestem za, Jestem przeciw, Wstrzymuj si, znaku X i zoeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej, wedug wzoru, stanowicej zacznik nr 2 do niniejszej uchway. 4. 1. Konsultacje z mieszkacami gminy Orneta bd przeprowadzone poprzez udostpnienie Ankiet konsultacyjnych w: 1) Sekretariacie Urzdu Miejskiego w Ornecie; 2) Referacie Edukacji, Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Urzdu Miejskiego w Ornecie; Przewodniczcy Rady Miejskiej Tadeusz Fiodorowicz 3) Referacie Edukacji, Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Urzdu Miejskiego w Ornecie, 4) Referacie Rolnictwa, Przestrzennego i Gospodarki Miejskiego w Ornecie, Zagospodarowania Gruntami Urzdu

5) Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego w Ornecie (www.bip.orneta.pl). 6. Termin rozpoczcia i zakoczenie konsultacji, skad osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzr protokou zawierajcego wyniki z przeprowadzonych konsultacji okreli Burmistrz Ornety. 7. Burmistrz Ornety zawiadomi mieszkacw o zamiarze przeprowadzenia konsultacji w terminie 7 dni przed ich terminem, w sposb zwyczajowo przyjty. 8. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Ornety zoy Radzie Miejskiej w Ornecie sprawozdanie na najbliszej sesji po zakoczeniu konsultacji. 9. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Ornety. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XLVI/355/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 wrzenia 2010 r.

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XLVI/355/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 wrzenia 2010 r. Ankieta konsultacyjna w sprawie wczenia do miasta Orneta obszarw pooonych w jednostce geodezyjnej gmina Orneta: 1) czci obrbu geodezyjnego Bogatyskie; 2) czci obrbu geodezyjnego Krosno; 3) czci obrbu geodezyjnego Krzykay; 4) czci obrbu geodezyjnego Opin. Tre pytania: Czy jeste za zmian granic miasta Orneta, polegajc na wczeniu do miasta obszarw pooonych w jednostce geodezyjnej gmina Orneta: 1) czci obrbu geodezyjnego Bogatyskie; 2) czci obrbu geodezyjnego Krosno; 3) czci obrbu geodezyjnego Krzykay; 4) czci obrbu geodezyjnego Opin ?. Obrb geodezyjny Bogatyskie Krosno Krzykay Opin Imi i nazwisko PESEL Adres Wyraenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X. Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuj si

Data Podpis

Rate