You are on page 1of 2

SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBACZOWSKIEGO zdnia28stycznia2010r. z dziaalnoci Powiatowej Komisji BezpieczestwaiPorzdkuwLubaczowieza2009rok. Powiatowa Komisja BezpieczestwaiPorzdkuwLubaczowiezwanadalejKomisjpracowaazgodniezplanem pracy przyjtymnaposiedzeniuwdniu16stycznia2009r.

Naposiedzeniutymponadtoprzyjto projekt sprawozdania zdziaalnoci Komisji za 2008 r. oraz zatwierdzono projekt budetu na bezpieczestwo publiczne na 2009 r. Kolejne posiedzenie odbyo siwdniu27kwietnia2009r.naktryminformacjostaniebezpieczestwa na terenie powiatu wzakresieochronyprzeciwpoarowej zoyKomendantPowiatowyPSPwLubaczowie.Jakzniejwynika,nastpi spadek iloci poarw,wzrosa liczba zagroemiejscowych, jednak sumarycznie nastpispadekoglnejliczby zdarzeo6,2%wstosunkudo2008r..Zagroenia miejscowe to zdarzenia zwizanezeskutkamisilnychwiatrw iduychopadwniegu. Najwiksza liczba zdarzemamiejscenatereniem.Lubaczw,gminyLubaczworazmiasta igminyOleszyceiCieszanw.Wynikatozwielkocizaludnieniaizurbanizowaniaterenu.PowiatowyInspektor NadzoruBudowlanegowLubaczowiezwrciuwag, ebrakjestsystemuinformacjiozasobachbudowlanychaw zwizkuztymposiadaniawiedzyozagroeniach. Szacuje, ewpowieciejest10-20 tybudynkw,std nie jest moliwe podanie penejinformacjiozagroeniachistanieobiektwmieszkalnychnatereniepowiatu.Podjte dziaania kontrolnenatereniepowiatupozdarzeniuwKamieniuPomorskimwykazay, estanbudynkwwielorodzinnych bdcychwposiadaniuspdzielni mieszkaniowych jest zadawalajcy.Natomiastzuwaginawiek,budynkikomunalne bdcewzasobachsamorzdwniezawszespeniajwymogi bezpieczestwa, czsto administratorzy nie posiadaj wymaganych protokowkontroliokresowych.Budynkisocjalnenaktrenaleaozwrciszczeglnuwagto wCieszanowie24mieszkaniowyoddanydouytkuw2005r.znajdujesiwbardzodobrymstanietechnicznym natomiastbudynkiwLubaczowiesstare, posiadajstropydrewnianeiswznaczniegorszymstanietechnicznym. PINB poinformowa,e obecnie trwajczynnocikontrolnewtychobiektach.Zwrciuwagna budynki po byych osiedlach PGR-owskich gdzie problemem jest brak porozumienia mieszkacwwkwestiizarzduwsplnegoczy wyonienia zarzdcyawkonsekwencjiodpowiedzialnoci za waciwe administrowanie budynkiem. Na posiedzeniu przyjtorwnieinformacjozagroeniach powodziowych na terenie powiatu zoonprzez Naczelnika Wydziau RolnictwaStarostwaPowiatowegowLubaczowie.Wrdwnioskwzposiedzeniaznalazy si: podjcie dziaa zwizanychzudronieniemkorytarzekiLubaczwkistwarzajcej zagroeniewwynikubytowaniabobrw, inwentaryzacjzbiornikwwodnych(stawwrybnych)budowanychnaciekachwodnych.WtejsprawieKomisja wystpiazwnioskamidokompetentnychorganw.Naposiedzeniuwdniu19listopada2009r.Komisjazapoznaa si zinformacjaminatematbezpieczestwa zoonymiprzezPowiatowegoLekarzaWeterynariiiPastwowego PowiatowegoInspektoraSanitarnego.Sytuacjaepidemiologicznawzakresiechorbzakanychizatruchemicznych w2009r.byakorzystnawporwnaniudo2008r.Naprzestrzeni2009r.odnotowanowzrostzachorowa wzakresietakichchorbjak:grypasezonowa,grypaAH1N1,bonica,wirusoweiinneokrelone zakaenia jelitowe iinnechorobyanastpispadekwzakresie:salmonellozy,boreliozyzLome,ospywietrznej,wonicy,ryczki, wirusowego zapalenia wtroby, toksoplazmozy. Poprawia sijakowodywwodocigach gminnych. Wikszo przedsibiorstw dostarczajcych wodopracowaa wasneproceduryawaryjnegozaopatrzeniawwod. Na terenie powiatu nie ma czynnych studni publicznych zapewniajcychawaryjnezaopatrzeniewwod. Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie ocenijakowodyifunkcjonowaniekpieliskawCieszanowie,basenuprzyCentrum RehabilitacjiRolnikwKRUSwHorycu-Zdroju oraz stan sanitarny wikszociz69nadzorowanychobiektw uytecznoci publicznej. Rozwizania wymaga jednak: -brak ustpwpublicznych,zy stan sanitarno techniczny pojemnikwdogromadzeniaodpadw,awek parkowych, wikszociprzystankwPKS,-dostosowania pomieszcze ID: YWYAZ-QPERK-LDFGZ-CJTPE-CMRFZ. Podpisany. Strona 1 / 2 zakadwopiekizdrowotnejdowymogwMin.Zdrowiazdnia10.11.2006r.wtymprzystosowaniaobiektwdla osbniepenosprawnych, prawidowegozapleczasanitarnegodlapacjentwipersonelu.Dokonateoceny higieny pracywnadzorowanychzakadachorazstanusanitarnotechnicznegoplacweknauczaniaiwychowania.Stanten

RehabilitacjiRolnikwKRUSwHorycu-Zdroju oraz stan sanitarny wikszociz69nadzorowanychobiektw uytecznoci publicznej. Rozwizania wymaga jednak: -brak ustpwpublicznych,zy stan sanitarno techniczny pojemnikwdogromadzeniaodpadw,awek parkowych, wikszociprzystankwPKS,-dostosowania pomieszcze zakadwopiekizdrowotnejdowymogwMin.Zdrowiazdnia10.11.2006r.wtymprzystosowaniaobiektwdla osbniepenosprawnych, prawidowegozapleczasanitarnegodlapacjentwipersonelu.Dokonateoceny higieny pracywnadzorowanychzakadachorazstanusanitarnotechnicznegoplacweknauczaniaiwychowania.Stanten zrokunarokulegapoprawie.PPISprzedstawitedziaania na rzecz owiatyipromocjizdrowianatereniepowiatu. Powiatowy Lekarz Weterynarii ocenistan bezpieczestwa weterynaryjnego na obszarze powiatu jako dobry co mog potwierdza: - programymonitoringuchorbzakanychwtymgrypyptasiejorazprodukcjispoywczej pochodzenia zwierzcego nie wykazay zagroezwyjtkiemjednejprbkipasz,- programy kontroli zakaezwierzt gospodarskich,ktreprzebiegajsprawnie bez wyranegowzrostuliczbystwierdzanychogniskchorb,- brak wyranego wzrostu zakaeludzi przez odzwierzce czynniki enzootyczne, - brak zachorowana grypA/H1N1 uzwierztzgatunkwwraliwych,pomimopojedynczegozachorowaniauczowieka , pochodzcegozkraju wysokiego ryzyka, - brak zachorowazwierztdomowychidzikichnawcieklizn. Na posiedzeniu zostay te przedstawioneinformacjeolikwidacjizagroeokresuzimowegoiutrzymaniedrgpowiatowychiwojewdzkichna tereniepowiatu.Wsprawachrnych przedstawiona zostaainformacjaoinwentaryzacjizbiornikwwodnych wybudowanychnaciekachwodnych.Posiedzeniewdniu12stycznia2010r.powicono ocenie realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestpczoci oraz ochrony bezpieczestwaobywateliiporzdku publicznego na terenie powiatu za 2009 r. Przyjtoprojektsprawozdaniazdziaalnoci Komisji za 2009 r., zatwierdzono plan wydatkwnabezpieczestwopublicznena2010r.WocenieKomisjinatereniepowiaturealizowaneszadania Powiatowego programu poprawy bezpieczestwa..wpenymzakresietrzechjegoblokw.Porokuodwdroenia programu trudno jest podawymierne efekty jego dziaania; nie wszystkie dajsiprzedstawiwliczbachitabelach bowiemwieleznichbdzie skutkowadugoterminowo. Bezsprzecznie jednak, zrealizowane dziaania majduy wpyw na poprawstanu bezpieczestwa mieszkacwpowiatuwzakresierealizowanychzada. Zuwaginadu wagbezpieczestwadzieciimodziey najwicej zadarealizowanych byozIIblokuBezpieczna szkoaco powinno wpynistotnie na jego popraw. Niektrezadaniawynikajcezrzdowego programu Razem bezpieczniej ktrezostay ujtewPowiatowym programie poprawy..byydodatkowoinspirowaneirealizowaneprzezKPPprzy udzialeinnychpodmiotwjaknp.wzakresieksztatowania bezpiecznej przestrzeni publicznej, bezpieczestwa drogowego itp.

Starosta Lubaczowski mgr in. JzefMichalik

ID: YWYAZ-QPERK-LDFGZ-CJTPE-CMRFZ. Podpisany.

Strona 2 / 2