You are on page 1of 15

UCHWAA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwaa budetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn.zm. )w zwizku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejskiej w Ustrzykach Dolnych uchwala, co nastpuje; 1. Ustala si dochody budetu na rok 2011 w cznej kwocie 52 316 452,92 z, w tym: 1) dochody biece: 41 305 001,00 z; 2) dochody majtkowe: 11 011 451,92 z; - jak w poniszej tabeli
Lp. Nazwa 020 Lenictwo Dochody za tenuty obwodw owieckich Dochody ze sprzeday majtku - drewno 600 Transport i czno rodki na dofin.w.zad.bie.gmin pozysk.z in.rde (um.dof.Nadlenictwo) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ.(um.RPO) 630 Turystyka Dochody ze sprzeday majtku - sprzeda BCIIP Dochody jednostek bud.-BCIiP (sprzeda biletw) rodki na dofinan.w.zad.bie.gmin pozyskane z in.rde (um.Fund.Norw.) 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody ze sprzeday majtku - nieruchomoci Dochody z przeksztacenia uytkowania wieczystego w wasno Wpywy z opat za uytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych. 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pa na realizacj zada zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pa na realizacj zada wasnych Wpywy z tytuu dochodw rnych (rozliczenia z lat ubiegych) 720 Informatyka Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ.(um.RPO) 751 Urzdy naczel.organw wadzy pa, kontroli i ochrony prawa oraz sd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pa na realizacj zada zleconych 756 Dochody od osb pr., od osb fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki zwizane z ich poborem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od r.transportowych Podatek opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadku i darowizn 2 985,00 2 985,00 13 287 427,00 5 338 400,00 227 000,00 480 000,00 210 000,00 21 000,00 30 000,00 180 000,00 185 000,00 158 235,00 137 555,00 680,00 20 000,00 299 397,00 299 397,00 30 000,00 212 160,00 365 000,00 1 020 070,00 990 070,00 30 000,00 242 160,00 Dochody biece 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 250 405,00 280 000,00 1 970 405,00 20 000,00 20 000,00 Dochody majtkowe -

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 1

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opata skarbowa Opata targowa Opata miejscowa Opata eksploatacyjna za wyd.kopal. Udziay w podatku stan.dochd bud.pa od osb fizycznych Udziay w podatku stan.dochd bud.pa od osb prawnych Wpywy z opat za zezwolenie za sprzeda alkoholu Odsetki od nieterminowo przek. nalenoci stanow. dochody gminy Rekompensata utraconych dochodw z podatkach i opatach lokalnych 758 Rne rozliczenia Subwencja owiatowa Subwencja wyrwnawcza: Subwencja rwnowaca Pozostae odsetki (m.in.od lokat bankowych) 801 Owiata i wychowanie Dochody jednostek bud.-SP (org.wypoczynku) Dochody jednostek bud.-SP (wpywy z lat ubiegychi) Dochody jednostek bud.-Przedszkola (opaty za przedszkole) Dochody ze sprzeday majtku - sprzeda Kryta Pywalnia Dochody jednostek bud.- MKP"Delfin" (opaty za korzystanie z basenu) 852 Pomoc spoeczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pa na realizacj zada zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pa na realizacj zada wasnych Dochody jst zw.z real.zada z zakr.adm.rzd i innych zada zlec.ust. Wpywy z tytuu dochodw rnych (rozliczenia z lat ubiegych) Odsetki pozostae Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ. (DS) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy z opat za korzystanie ze rodwiska Wpywy z tytuu opaty produktowej Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ.(um.RPO) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ.(um.RPO) Dotacje na zadania real. na podstawie porozumie midzy jst 926 Kultura fizyczna i sport rodki na dofinan.w.zad.bie.gmin pozyskane z in.rde (um.FRKF) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziaem rodkw europ.(um.RPO) Razem Dochody ogem (biece + majtkowe)

390 000,00 170 000,00 115 000,00 4 000,00 96 000,00 5 367 418,00 100 000,00 190 000,00 20 000,00 528 609,00 19 129 171,00 10 269 508,00 7 960 926,00 878 737,00 20 000,00 1 244 300,00 131 600,00 16 700,00 361 000,00 195 000,00 735 000,00 6 810 730,00 5 824 900,00 850 000,00 14 830,00 5 000,00 2 000,00 114 000,00 42 993,00 39 993,00 3 000,00 3 016 452,92 10 000,00 10 000,00 3 780 000,00 1 200 000,00 2 580 000,00 41 305 001,00 11 011 451,92 52 316 452,92 430 127,00 430 127,00 3 016 452,92 195 000,00 -

2. 1. Ustala si wydatki budetu na rok 2011 w cznej kwocie 59 316 452,92 z. 2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych na czn kwot 40 502 439,00 z, w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowej w kwocie cznej 29 088 863,00 z, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 19 838 278,00 z; b) wydatki zwizane z real. zada statutowych jednostek budet. 9 250 585,00 z; 2) wydatki na dotacje na zadania biece 2 489 804,00 z; 3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 8 042 297,00 z, 4) wydatki biece na programy finan. z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 211 475,00 z,
Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany Strona 2

5) wydatki na obsug dugu publicznego 670 000,00 z; - jak w poniszej tabeli


Dz Roz. Nazwa Planowane wydatki biece ogem na 2011r. Planowane wydatki biece Wydatki jednostek budetowych Dotacje wiadczenia Wydatki na Obsuga na na rzecz programy finan. dugu zadania osb z udziaam jst biece fizycznych rodkw zagr.

Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 010 Rolnictwo i owiectwo 01030 Izby rolnicze 020 Lenictwo 02001 Gospodarka lena 400 Wytwarzanie i zaopatryw w energi elekt, gaz, wod 40002 Dostarczanie wody 40095 Pozostaa dziaalno 500 Handel 50095 Pozostaa dziaalno 600 Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewntrzne 630 Turystyka 63001 Orodki informacji turystycznej 63095 Pozostaa dziaalno 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 710 Dziaalno usugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 71095 Pozostaa dziaalno 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 75022 Rady gmin 5 700,00 5 700,00 53 400,00 53 400,00 245 200,00 239 800,00 5 400,00 30 350,00 30 350,00 272 152,92 150 000,00 122 152,92 393 100,00 216 800,00 176 300,00 476 604,00 75 604,00 401 000,00 170 600,00 110 000,00 24 600,00 36 000,00 4 237 848,74 303 300,00 193 500,00 28 800,00 28 800,00 21 350,00 21 350,00 106 200,00 106 200,00 600,00 600,00 2 703 000,00 253 000,00 -

Wydatki zw. z real. ich statutowych zada - 5 700,00 - 5 700,00 24 500,00 24 500,00 5 400,00 5 400,00 9 000,00 9 000,00 272 152,92 150 000,00 122 152,92 108 600,00 108 600,00 401 000,00 401 000,00 166 000,00 106 000,00 24 000,00 36 000,00 1 264 848,74 48 300,00 8 239 800,00 239 800,00 75 604,00 75 604,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 270 000,00 2 000,00 185 000,00 176 300,00 176 300,00 Strona 3

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

500,00 75023 Urzdy gmin 75045 Kwalifikacje wojskowe 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 75095 Pozostaa dziaalno 751 Urzdy naczel.org.w.pa,kontroli i ochr.pr.oraz sd. 75101 Urzdy naczel.org.w.pa,kontroli i ochr.pr.oraz sd. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoar. 75412 Ochotnicze strae poarne 75421 Zarzdzanie kryzysowe 756 Dochody od osb pr,osb fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nale.bud 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga pap.wart., kredytw i poyczek jst 758 Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenie uczniw do szk 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stowki szkolne 80195 Pozostaa dziaalno (m.in. MKP) 851 0chrona zdrowia 85153 Przeciwdziaanie narkomanii 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 852 Pomoc spoeczna 85202 Domy pomocy spoecznej 3 585 789,64 300,00 50 000,00 104 959,10 2 985,00 2 450 000,00 1 112 789,64 50 000,00 44 959,10 1 870,00 1 870,00 68 911,58 67 911,58 1 000,00 33 000,00 33 000,00 287 000,00 287 000,00 4 323 618,00 1 698 235,00 139 523,00 340 100,00 453 520,00 393 712,00 89 763,00 160 315,00 1 048 450,00 149 000,00 10 000,00 139 000,00 753 193,00 459 23 000,00 60 000,00 -

- 300,00 1 115,00

2 985,00 164 911,58 163 911,58 1 000,00 80 000,00

1 115,00 55 600,00 55 600,00 47 000,00

40 400,00 40 400,00 -

80 000,00 670 000,00 670 000,00 287 000,00 287 000,00 20 218 138,00 9 820 891,00 899 786,00 1 666 700,00 4 248 511,00 435 912,00 93 763,00 841 125,00 2 211 450,00 190 000,00 10 000,00 180 000,00 9 321 305,00 459 000,00

47 000,00 15 437 760,00 7 775 022,00 726 013,00 1 321 200,00 3 732 201,00 41 900,00 4 000,00 674 424,00 1 163 000,00 26 000,00 26 000,00 1 102 500,00 -

15 000,00 15 000,00

456 760,00 347 634,00 34 250,00 5 400,00 62 790,00 300,00 6 386,00 -

35 175,00 -

670 000,00 670 000,00 Strona 4

287 7 143 037,00 400,00 -

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

000,00 85203 Orodki wsparcia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubez.spo. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiki stae 85219 Orodki Pomocy Spoecznej 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 85295 Pozostaa dziaalno 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniw 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Owietlenie uliczne 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem opat prod. 90095 Pozostaa dziaalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona i konserwacja zabytkw 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zak kultury fizycznej i sportu Planowane wydatki biece ogem na 2011r. 444 000,00 1 000,00 303 500,00 140 000,00 500,00 500,00 -

- 500,00

5 311 530,00 38 000,00 493 500,00 1 040 000,00 224 300,00 723 575,00 287 400,00 299 000,00 381 715,00 264 147,00 116 000,00 1 568,00 1 429 400,00 277 300,00 445 000,00 80 000,00 494 000,00 3 000,00 130 100,00 1 653 032,16 918 032,16 685 000,00 50 000,00 218 996,60 218 996,60 40 502 439,00

188 000,00 38 000,00 573 000,00 230 353,00 230 353,00 78 000,00 78 000,00 19 838 278,00

45 693,00 108 000,00 30 362,00 28 794,00 1 568,00 1 110 100,00 41 000,00 445 000,00 80 000,00 494 000,00 3 000,00 47 100,00 218 032,16 218 032,16 23 996,60 23 996,60 9 250 585,00

- 5 077 837,00 493 500,00

35 175,00 211 475,00

670 000,00

- 1 040 000,00 287 400,00 236 300,00 236 300,00 1 435 000,00 700 000,00 685 000,00 50 000,00 195 000,00 195 000,00 224 300,00 7 400,00 299 000,00 121 000,00 5 000,00 116 000,00 5 000,00 5 000,00 -

2 489 8 042 297,00 804,00

3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych na czn kwot 18 814 013,92 z, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 814 013,92 z; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 16 032 313,92 z;
Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany Strona 5

- jak w poniszej tabeli


Dz Roz. Nazwa Planowane Planowane wydatki wydatki majtkowe majtkowe Inwestycje Zakupy w tym: ogem na 2011 r. inwestycyjne Wydatki na programy finan. z udziaa m rodkw zagr. 700 900,00 700 900,00 537 900,00 537 900,00 537 900,00 537 900,00 163 000,00 163 000,00 163 000,00 163 000,00 4 313 900,00 4 313 900,00 3 573 900,00 537 900,00 537 900,00 537 900,00

400 Wytwarzanie i zaopatryw w energi elekt, gaz, wod 40001 Dostarczanie ciepa Likwidacja lokalnych rde emisji zanieczyszcze powietrza poprzez rozbudow sieci ciepowniczych w Ustrzykach D. - etap I 40002 Dostarczanie wody Wodocig w m-ci Ropienka 600 Transport i czno 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki na pomoc finasow dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w cigu drogi wojewdzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Grne 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finasow dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R Wojtkowa- Nowosielce Kozickie 60016 Drogi publiczne gminne Poprawa funkcjonalnoci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III Ul.Jana Pawa ul. Rzeczna Droga Bandrw Droga Rwnia Droga Ustjanowa Droga Hoszw 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Budynek ul. Fabryczna Budynek ul. Sikorskiego Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budow kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjnoci przestrzeni publicznej 720 Informatyka 72095 Pozostaa dziaalno Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizacj projektu PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej) Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

4 063 900,00 3 573 900,00 85 000,00 80 000,00 50 000,00 40 000,00 50 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

4 063 900,00 3 573 900,00 85 000,00 80 000,00 50 000,00 40 000,00 50 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

3 573 900,00 3 573 900,00

185 000,00 185 000,00

500 000,00 500 000,00

800 000,00 800 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 420 397,00 420 397,00 420 397,00 420 397,00 420 397,00 420 397,00

420 397,00 420 397,00 420 397,00

Strona 6

750 Administracja publiczna 75023 Urzdy gmin 801 Owiata i wychowanie 80104 Przedszkola Przedszkole Nr 1 (kuchnia) 80195 Pozostaa dziaalno (m.in. MKP) Zakupy inwestycyjne 852 Pomoc spoeczna 85203 Orodki wsparcia Budynek DS - winda 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90015 Owietlenie uliczne Owietlenie w m-ci Bandrw (FS) Owietlenie w m-ci Zawadka PT Owietlenie w m-ci Ropienka PT Owietlenie w m-ci Wojtkwka (Chwaniw) PT 90095 Pozostaa dziaalno Rekultywacja skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Brzegach Dolnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudow i rozbudow wietlicy wiejskiej w Ropience Wzmocnienie zaplecza kulturalno-spoecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycj w infrastruktur towarzyszc 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zak.kultury fizycznej i sportu Zakupy inwestycyjne Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szans na rwny dostp do infrastruktury sportowej uczniw z terenw gmin bieszczadzkich Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych -budowa basenu odkrytego przy Midzyszkolnej Krytej Pywalni Planowane wydatki majtkowe ogem na 2011 r.

50 000,00 50 000,00 355 900,00 80 000,00 80 000,00 275 900,00 275 900,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 3 692 252,92 75 800,00 15 800,00 20 500,00 20 500,00 19 000,00 3 616 452,92 3 616 452,92 -

80 000,00 80 000,00 80 000,00

50 000,00 50 000,00 275 900,00 275 900,00 275 900,00 -

70 000,00 70 000,00 70 000,00 3 692 252,92 75 800,00 15 800,00 20 500,00 20 500,00 19 000,00 3 616 452,92 3 616 452,92

3 616 452,92 -

3 616 452,92 3 616 452,92

755 764,00 755 764,00 755 764,00 755 764,00 329 958,00 329 958,00 425 806,00 425 806,00 6 954 900,00 6 954 900,00 27 000,00 6 627 900,00 6 627 900,00 6 927 900,00 6 927 900,00

755 764,00 755 764,00 329 958,00 425 806,00

27 000,00 27 000,00 27 000,00

6 627 900,00 6 627 900,00 6 627 900,00

300 000,00 300 000,00

18 814 013,92

18 040 716,92

773 297,00

16 032 313,92

3. 1. Rnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w kwocie 7.000.000,00 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zaciganych kredytw w kwocie 7.000.000,00 z. 2. Ustala si przychody budetu w cznej kwocie 9 620 206,48 z i rozchody budetu w cznej kwocie 2 620 206,48 z, w sposb nastpujcy:
Rozchody ogem Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 992 Poyczki krajowe w tym: spata rat poyczki WFOiGW spata rat poyczki WFOiGW spata rat poyczki WFOiGW spata rat poyczki WFOiGW Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany Plan 2011 2 620 206,48 2 620 206,48 799 736,00 214 436,00 35 400,00 21 600,00 10 000,00 Strona 7

spata rat poyczki WFOiGW spata rat poyczki NFO 992 Kredyty krajowe w tym: spata kredytu BGK EBI spata kredytu Pekao spata kredytu BBS Przychody ogem Przychody z zacignitych poyczek i kredytw 952 Poyczki krajowe w tym: poyczka WFOIGW poyczka WFOIGW 952 Kredyty krajowe w tym Kredyt w banku komercyjnym

158 300,00 360 000,00 1 820 470,48 98 770,48 1 000 000,00 721 700,00 Plan 2011 9 620 206,48 9 620 206,48 892 000,00 500 000,00 392 000,00 8 728 206,48 8 728 206,48

3. Ustala si limit zobowiza z tytuu kredytw i poyczek w wysokoci 11 620 206,48 z, na: a) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu gminy w wysokoci 2.000.000,00 z, b) finansowanie planowanego deficytu budetu gminy w wysokoci 7.000.000,00 z, c) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw w wysokoci 2 620 206,48 z. 4. W budecie tworzy si rezerwy: 1. rezerw ogln w wysokoci 187.000 ,- z, 2. rezerw celow w wysokoci 100.000 ,- z, na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego zgodnie z obowizkiem okrelonym w ustawie o zarzdzaniu kryzysowym, w wysokoci ok. 0,5% wydatkw budetu jednostki samorzdu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsug dugu 5. Dochody i wydatki budetu obejmuj: 1) dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami, zgodnie z ponisz tabel:
I. Wydatki Dz. 750 Rozdz Administracja publiczna 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 751 Urzdy naczel.organw wadzy pa., kontroli i ochrony pr. oraz sd. 75101 Urzdy naczel.organw wadzy pa., kontroli i ochrony pr. oraz sd. Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wyszczeglnienie Plan 2011 137 555,00 137 255,00 137 255,00 137 255,00 127 000,00 10 255,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2 985,00 2 985,00 2 985,00 2 985,00 1 115,00

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 8

Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 852 Pomoc spoeczna 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece, w tym: Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych Dotacje na zadania biece Razem wydatki II. Dochody Dz. 750 Rozdz Administracja publiczna 75011 Urzdy Wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 75045 Kwalifikacja wojskowa 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 751 Urzdy naczel.organw wadzy pa., kontroli i ochrony pr. oraz sd. 75101 Urzdy naczel.organw wadzy pa., kontroli i ochrony pr. oraz sd. 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 852 Pomoc spoeczna 85203 Orodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.pa. na real.zada zleconych Razem dochody Wyszczeglnienie

1 870,00 5 824 900,00 444 000,00 444 000,00 443 500,00 303 500,00 140 000,00 500,00 5 289 500,00 5 289 500,00 214 063,00 188 000,00 26 063,00 5 075 437,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 77 100,00 77 100,00 77 100,00 5 965 440,00

Plan 2011 137 555,00 137 255,00 137 255,00 300,00 300,00 2 985,00 2 985,00 2 985,00 5 824 900,00 444 000,00 444 000,00 5 289 500,00 5 289 500,00 14 300,00 14 300,00 77 100,00 77 100,00 5 965 440,00

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 9

2) dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z ponisza tabel
Dochody Wyszczeglnienie Dz. Rozdz Nazwa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki - dotacje (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wsp finansowanie PiMBP) Razem Wydatki Wyszczeglnienie Dz. Rozd. Nazwa 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi- cel (porozumienie z Gmin Miejsk Przemyl na dofinansowanie Miejskiego Orodka Zapobiegania Uzalenieniom w Przemylu - zadanie wynikajce z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziaania Alkoholizmowi Razem 10 000,00 Plan 2010 Kwota 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Plan 2010 Kwota 10 000,00 10 000,00

6. 1. Wydatki budetu gminy obejmuj planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w zaczniku nr 1. 2. Ustala si dotacj dla samorzdowego zakadu budetowego PGM w wysokoci 75 604,00 z, jako dopata do kosztw utrzymania 1 m2 lokali socjalnych (dotacja przedmiotowa). 7. 1. Ustala si plan dochodw wydzielonego rachunku dochodw w wysokoci 811.000,00 z i wydatkw nimi finansowanych w wysokoci 811.000,00 z, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 2. Ustala si plan przychodw samorzdowego zakadu budetowego w wysokoci 1.911.604,00 z i kosztw w wysokoci 1.911.604,00 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 8. 1. Ustala si plan dochodw z tytuu opat i kar za korzystanie ze rodowiska (wynikajce z ustawy Prawo ochrony rodowiska) w wysokoci 39.993,00 z w dz.900 rozd. 90019. 2. Okrelone w pkt 1 dochody przeznacza si w caoci na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne Wodocig w m-ci Ropienka w dziale 400, rozdziale 40002 Dostarczanie wody. 9. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 16 243 788,92 z, zgodnie z ponisza tabel
Wydatki biece L.p Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka Okres czne Wysoko realizujca realizacji nakady wydatkw program finan. w okresi e real 2 011 1 Tworzenie i wdraanie strategii zarzdzania kultur i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy 2 Czas na aktywno w gminie Ustrzyki Dolne Intensyfikacja i uatrakcyjnienie wsppracy polsko-ukraiskiej zwizanej z turystyk i kultur Realizacja gminnej strategii rozwizywania problemw spoecznych Urzd Miejski w Ustrzyka ch MGOPS 20092011 1 166 300 176 300,00

2 011

35 175 35 175,00

Razem wydatki biece Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

211 Strona 10

475,00 Wydatki majtkowe L.p Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka Okres czne Wysoko realizujca realizacji nakady wydatkw program finan. w okresi e real 2 011 1 Likwidacja lokalnych rde emisji zanieczyszcze powietrza poprzez rozbudow sieci ciepowniczych w Ustrzykach D. - Etap I 2 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP Budowa ciepocigu Urzd 2010Miejski 2011 w Ustrzyka ch Urzd 2010Miejski 2012 w Ustrzyka ch Urzd 2008Miejski 2011 w Ustrzyka ch Urzd 2008Miejski 2011 w Ustrzyka ch Urzd 2007Miejski 2011 w Ustrzyka ch Urzd 2010Miejski 2012 w Ustrzyka ch 614 400 537 900,00

Informatyzacja

746 340

420 397,00

3 Rekultywacja skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Brzegach Dolnych

Rekultywacja wysypiska

3 621 853

3 616 452,92

4 Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudow i rozbudow wietlicy wiejskiej w Ropience

Rozbudowa obiektu uytecznoci publicznej

859 958

329 958,00

5 Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szans na rwny dostp do infrastruktury sportowej uczniw z terenw gmin bieszczadzkich 6 Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budow kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjnoci przestrzeni publicznej 7 Poprawa funkcjonalnoci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III

Budowa budynku

10 944 270

6 627 900,00

Poprawa stanu budynkw i placw

1 034 000

500 000,00

Poprawa warunkw przejazdu Urzd 2010Miejski 2011 w Ustrzyka ch Urzd 2011 Miejski w Ustrzyka ch

3 705 900

3 573 900,00

8 Wzmocnienie zaplecza kulturalno-spoecznego w m-ci Budowa infrastruktury Ropienka poprzez inwestycj w infrastruktur towarzyszc

425 806

425 806,00

Razem wydatki majtkowe

16 032 313,92

10. Ustala si wydatki budetu na 2011 rok na zadania ze rodkw z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) w cznej kwocie 321 016,79 z, w sposb nastpujcy:
Nazwa soectwa Rwnia Ustjanowa Grna Hoszw Liskowate Stakowa Ropienka Stakowa Krocienko Hoszowczyk Ropienka obozew Dolny Krocienko Przedsiwzicie remont drogi gminnej remont drogi gminnej remont drogi gminnej remont drogi gminnej remont drogi gminnej remont chodnikw i wjazdw wykaszanie cmentarzy organizacja imprezy organizacja imprezy organizacja imprezy remont remizy OSP wyposaenie wietlicy wiejskiej Kwota 7 155,30 23 012,96 11 814,90 10 154,12 7 743,10 12 272,54 600,00 500,00 644,00 7 479,53 3 211,58 3 292,03 Klasyfikacja budetowa 600-60017-4270 600-60017-4270 600-60017-4270 600-60017-4270 600-60017-4270 600-60017-4270 710-71035-4170 750-75095-4210 750-75095-4210 750-75095-4210 754-75412-4270 921-92109-4210

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 11

Wojtkowa Wojtkwka obozew Dolny Dwiniacz Dolny Brzegi Dolne Jaowe Jaowe Jureczkowa odyna Nowosielce Kozickie Telenica Ustjanowa Dolna Zadwrze Brelikw Zawadka Serednica Krocienko Hoszowczyk Wojtkwka Stakowa Rwnia Rwnia Wojtkowa Trzcianiec obozew Grny Bandrw Narodowy Ropienka

wyposaenie wietlicy wiejskiej wyposaenie wietlicy wiejskiej wyposaenie wietlicy wiejskiej wyposaenie wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej remont wietlicy wiejskiej uporzdkowanie terenu wykonanie parkingu owietlenie drogi wykonanie zaplecza sportowego

2 865,38 589,87 8 200,00 10 011,82 14 207,94 9 211,00 6 660,82 11 411,58 11 000,00 8 351,02 10 913,10 10 937,04 6 321,71 11 871,78 8 517,14 7 046,24 15 180,63 7 374,56 9 706,65 2 214,39 9 039,38 3 473,10 9 020,69 8 894,29 11 720,00 15 800,00 2 596,60

921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4270 921-92109-4300 921-92109-4300 900-90015-6050 926-92695-4300

11. 1. Ustala si dochody w kwocie 190.000 ,- z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 ,- z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 10.000 ,- z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 12. Upowania si Burmistrza do: 1) zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 2.000.000,00 z, 2) dokonywania zmian w planie wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyczeniem przeniesie midzy dziaami, 3) dokonywania zmian w planie wydatkw majtkowych, z wyczeniem przeniesie midzy dziaami, 4) przekazania upowanienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesie planowanych wydatkw w ramach dziaw klasyfikacji budetowej za wyjtkiem wydatkw majtkowych, 5) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy, 13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 12

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji / w z/ podmiotowej przedmiotowej celowej

3 Nazwa jednostki / Nazwa zadania MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D. Porozumienie z Samorzdem Wojewdztwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan.zadania pn. Budowa chodnika w cigu drogi wojewdzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Grne Wydatki na pomoc finansow dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R Wojtkowa- Nowosielce Kozickie PGM w Ustrzykach D. Porozumienie z Gmin Miejsk Przemyl na dofinansowanie Miejskiego Orodka Zapobiegania Uzalenieniom w Przemylu MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D. Ustrzycki Dom Kultury Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna Nazwa jednostki / Nazwa zadania

4 1 385 000,00

5 551 704,00 239 800,00

6 265 000,00 100 000,00 150 000,00

Jednostki sektora finansw publicznych 400 600 40002 60013

600

60014

700 851 900 921 921

70004 85154 90001 92109 92116

75 604,00 15 000,00 236 300,00 700 000,00 685 000,00 5 700,00 532 400,00

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych 010 852 921 926 01030 85228 92120 92605

Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale Dotacja w trybie ustawy o poytku publicznym i wolontariacie na usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Parafia Rzymskokatolicka NMP w Ustrzykach D. na prace remontowe zabytkowego kocioa parafialnego Dotacje celowe dla klubw sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizacj celu publicznego: 1) popraw warunkw uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu Ogem

5 700,00 287 400,00 50 000,00 195 000,00 1 390 700,00 551 704,00 797 400,00

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 r. Plan dochodw wydzielonego rachunku dochodw oraz wydatkw nimi finansowanych

Dochody Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nazwa Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP 1 Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP 2 Wydzielony rachunek dochodw przy SP Ustjanowa Wydzielony rachunek dochodw przy SP Krocienko Wydzielony rachunek dochodw przy SP Wojtkowa Wydzielony rachunek dochodw przy G Wojtkwka Wydzielony rachunek dochodw przy SP Hoszw Wydzielony rachunek dochodw przy SP odyna Wydzielony rachunek dochodw przy SP Rwnia Wydzielony rachunek dochodw przy SP obozew Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP Ropienka Wydzielony rachunek dochodw przy Przedszkolu Nr 1 Wydzielony rachunek dochodw przy Przedszkolu Nr 2 Razem Wydatki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nazwa Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP 1 Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP 2 Wydzielony rachunek dochodw przy SP Ustjanowa Wydzielony rachunek dochodw przy SP Krocienko Wydzielony rachunek dochodw przy SP Wojtkowa Wydzielony rachunek dochodw przy G Wojtkwka Wydzielony rachunek dochodw przy SP Hoszw Wydzielony rachunek dochodw przy SP odyna Wydzielony rachunek dochodw przy SP Rwnia Wydzielony rachunek dochodw przy SP obozew Wydzielony rachunek dochodw przy ZSP Ropienka Wydzielony rachunek dochodw przy Przedszkolu Nr 1 Wydzielony rachunek dochodw przy Przedszkolu Nr 2 Razem wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece wydatki biece Plan 2011 120 000 205 000 38 000 25 000 38 000 11 000 16 000 13 000 8 000 14 000 33 000 150 000 140 000 811 000,00 wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug wpywy z usug Plan 2011 120 000,00 205 000,00 38 000,00 25 000,00 38 000,00 11 000,00 16 000,00 13 000,00 8 000,00 14 000,00 33 000,00 150 000,00 140 000,00 811 000,00

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 r. Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych

Przychody Lp. 1 Nazwa zakadu PGM wpywy z usug dotacja przedmiotowa Koszty Lp. 1 Nazwa PGM biece w tym wynagrodzenia i pochodne pozostae 1 911 604,00 482 500,00 1 429 104,00 Plan 2011 1 911 604,00 1 836 000,00 75 604,00 Plan 2011 1 911 604,00

Id: EYBYJ-FCVBX-SJKGH-BWFCN-JNMXF. Podpisany

Strona 1