You are on page 1of 66

UCHWAA Nr XLVI/233/08 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budetu Gminy Jedlicze na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pn. zm.) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si budet Gminy Jedlicze na 2009 rok skadajcy si z 15 zacznikw. 2. 1. Uchwala si dochody budetu Gminy Jedlicze wg rde i dziaw klasyfikacji budetowej na 2009 rok zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway w wysokoci 29.523.825,58 z, w tym: dochody biece 29.361.745,58 z, dochody majtkowe 162.080,00 z, z tego: dochody wasne 16.757.262,91 z subwencje 8.148.009,00 z, dotacje na zdania zlecone Gminie ustawami 4.530.148,00 z, inne dotacje 88.405,67 z.

2. Uchwala si wydatki budetu na 2009 rok z podziaem na dziay i rozdziay klasyfikacji budetowej zgodnie z zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway w wysokoci 36.741.858,28 z, w tym: 1) wydatki biece 28.668.075,84 z z tego: 2) wynagrodzenia i pochodne 13.990.749,00 z obsuga dugu publicznego 100.000,00 z, dotacje 2.648.156,08 z, pozostae wydatki biece 11.804.170,76 z, rezerwa oglna 120.000,00 z, rezerwa celowa 5.000,00 z, wydatki majtkowe 8.073.782,44 z.

3. Przyjmuje si do realizacji zadania zawarte w uzasadnieniach do zacznikw Nr 1, 2, 3, 5, 6 zawarte w zacznikach Nr 14, 15. 4. Uchwala si plan wydatkw w szkoach podstawowych i gimnazjach na rok 2009 zgodnie z zacznikiem Nr 11. 3. Tworzy si rezerw na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 125.000,00 z w tym:

- ogln w wysokoci 120.000,00 z, - celowa w wysokoci 5.000,00 z na wydatki na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. 4. Uchwala si wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokoci 8.073.782,44 z zgodnie z zacznikiem Nr 13, w tym midzy innymi, wydatki na zadania zwizane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: - Program Poprawy Czystoci Zlewni rzeki Wisoki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Jaszczew i Moderwka 2.291.203,55 z. 5. 1.Uchwala si dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokoci 799.552,83 z. - Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu 359.088,83 z, - Gminny Orodek Kultury w Jedliczu - 440.464,00 z. 6. Uchwala si plan przychodw i wydatkw GFO i GW w Jedliczu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem Nr 7 do niniejszej uchway. 7. Okrela si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu na kwot 190.000,00 z i wydatki wynikajce z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziaania Alkoholizmowi na 2009 rok na kwot 188.000,00 z, oraz wydatki Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze na 2009 rok 2.000,00 z. 8. 1. Uchwala si dotacje celowe z budetu gminy dla organizacji pozarzdowych i podmiotw ustawowo uprawnionych do prowadzenia dziaalnoci poytku publicznego na zadania okrelone w zaczniku nr 12 w wysokoci 172.820,00 z w tym: z zakresu kultury fizycznej i sportu 135.700,00 z, z zakresu pomocy spoecznej 3.000,00 z, z zakresu dowoenia uczniw do szk 21.120,00 z, zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi 13.000,00 z.

2. Uchwala si dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 15.840,00 z. 3. Uchwala si dotacje podmiotowe z budetu gminy dla podmiotw realizujce zadania wasne gminy, wynikajce z innych ustaw w wysokoci 143.943,25 z w tym: na wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 14.900,00 z, na zadania z zakresu owiaty i wychowania (przedszkole niepubliczne) - 129.043,25 z.

4. Uchwala si dotacj przedmiotow z budetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych wysokoci: 1.510.000,00 z. na dopat do wody dla gospodarstw domowych oraz dopaty staej do wody dostarczonej do hydrantw do celw przeciwpoarowych 210.000,00 z, na dopat do ciekw 1.300.000,00 z.

9. 1. Uchwala si dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z zacznikiem Nr 8 w wysokoci 4.530.148,00 z. 2. Uchwala si wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z zacznikiem Nr 9 w wysokoci 4.530.148,00 z. 3. Okrela si wydatki w wysokoci: 1.710.051,63 z na Program Poprawy Czystoci Zlewni rzeki Wisoki- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Jaszczew i Moderwka realizowanego w ramach Funduszu Spjnoci,

68.028,61 z Aktywna Szkoa zajcia pozalekcyjne dla uczniw Zespou Szk Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Potoku w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki.

10. 1. Upowania si Burmistrza Gminy do dokonywania przeniesie planowanych wydatkw midzy rozdziaami w ramach dziaw i paragrafami w ramach rozdziaw klasyfikacji budetowej. 2. Upowania si Burmistrza Gminy do zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku budetowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego do wysokoci kwoty 500.000,00 z. 3. Upowania si Burmistrza Gminy do lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. 1. Ustala si deficyt budetowy w kwocie 7.218.032,70 z, ktry zostanie pokryty przychodami z kredytw i poyczek. 2. Uchwala si przychody Gminy Jedlicze zgodnie z zacznikiem Nr 4 w wysokoci 10.749.032,70 z. 3. Uchwala si rozchody Gminy Jedlicze zgodnie z zacznikiem Nr 4 w wysokoci 3.531.000,00 z. 4. Ustala si limity dla: 1) 2) 3) zobowiza z tytuu nowych kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 7.218.032,70 z, zobowiza z tytuu nowych kredytw i poyczek zaciganych na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw do kwoty 3.531.000,00 z, zobowiza z tytuu nowych kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu do kwoty 500.000,00 z.

5. Upowania si Burmistrza Gminy Jedlicze do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku 2009 jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Gminy i termin zapaty upywa w 2009 roku na czn kwot 1.500.000,00 z. 12. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 13. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego. Przewodniczcy Rady Piotr Krawczyk

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budetu Gminy Jedlicze na 2009 rok wedug dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej
Przewidywane wykonanie planu dochodw w 2008 r. 729 786,53 718 313,53 274 632,92 Plan na 2009r. 307 205,84 307 205,84 307 205,84 Dynamika 2009 /2008

Dz.

Rozdz.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

010 01010

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Past. j.s.t lub innych jedn. zal. do sektora fin.

42,10 42,77 111,86

01095

020 02001

600 60016

60078

700 70005

710 71004

71035 750 75011

pub. oraz innych umw o podobnym charakt. 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw) samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde - Funduszu Spjnoci oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami Lenictwo Gospodarka lena 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Past. j.s.t lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub. oraz innych umw o podobnym charakt. 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Transport i czno Drogi publiczne gminne 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wp. z op.za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruch. 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Past. j.s.t lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub. oraz innych umw o podobnym charakt. 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Cmentarze 0970 Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego

441,75 13 675,07 114 036,00

315 527,79 11 473,00

11 473,00 80 588,77 80 588,77

8 000,00 8 000,00

9,93 9,93

588,77 80 000,00 560 605,40 60 605,40 2 300,00 4 114,00 178,00 32 713,40

8 000,00 -

10,00 -

21 300,00 500 000,00

500 000,00 143 135,70 143 135,70 11 000,00 -

229 380,00 229 380,00 12 000,00 20 000,00

160,25 160,25 109,09 -

51 931,00

43 300,00

83,38

1 60 1 16 22 12

373,00 000,00 923,00 908,70 930,00 930,00

1 250,00 152 830,00 12 000,00 000,00 000,00 346,00 146,00

91,04 254,72 52,33 120,00 120,00 95,78 103,37

6 930,00 6 10 10 158 122 000,00 000,00 000,00 012,49 995,00

12 12 151 127

121 745,00 1 250,00

126 296,00 850,00

103,74 68,00

75023 0690 0750

0870 0970 75095 2360

751 75101 2010

75108 2010

754 75412 0750

0970 756

75601 0350 75615

0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 75618

zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 005,33 Wpywy z rnych opat 4 500,00 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Past. j.s.t lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub. oraz innych umw o podobnym charakt. 200,00 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 1 431,15 Wpywy z rnych dochodw 28 874,18 Pozostaa dziaalno 12,16 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 12,16 Urzdy nacz. org. w. past. kontroli i ochr. prawa oraz sdownictwa 32 947,00 Urzdy nacz. org. w. pastw. kontroli, i ochr. prawa 2 245,00 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 245,00 Wybory do Sejmu i Senatu 30 702,00 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami 30 702,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 12 509,37 Ochotnicze strae poarne 12 509,37 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Past. j.s.t lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub. oraz innych umw o podobnym charakt. 12 057,06 Wpywy z rnych dochodw 452,31 Doch. od osb prawnych od osb fiz. i od innych jednostek nie posiadajcych osb praw. 14 425 oraz wydatki zwizane z ich poborem 972,98 Wpywy z podatku dochd. od osb fizycznych 6 000,00 Pod. od dzia. gospod. osb fizycznych op. w formie karty podatkowej 6 000,00 Wpywy z pod. rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 164 084,20 Podatek od nieruchomoci 7 080 000,00 Podatek rolny 40 920,00 Podatek leny 4 166,00 Podatek od rodkw transportowych 33 942,00 Pod. od czynnoci cywilnoprawnych 3 278,00 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 1 778,20 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 1 659 347,60 Podatek od nieruchomoci 725 000,00 Podatek rolny 692 137,00 Podatek leny 2 000,00 Podatek od rodkw transportowych 51 000,00 Podatek od spadkw i darowizn 20 505,00 Opata od posiadania psw 400,00 Wpywy z opaty targowej 12 806,00 Pod. od czynnoci cywilnoprawnych 151 440,36 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 4 059,24 Wpywy z innych opat stanowicych dochody 266 730,00

24 200,00 4 000,00

69,13 88,89

200,00 20 000,00 -

100,00 69,27 -

2 522,00 2 522,00

7,65 112,34

2 522,00 -

112,34 -

2 440,00 2 440,00

19,51 19,51

2 440,00 14 751 178,00 6 000,00 6 000,00

20,24 -

102,25 100,00 100,00

7 316 298,00 7 221 518,00 41 000,00 4 500,00 44 280,00 5 000,00 -

102,12 102,00 100,20 108,02 130,46 152,53 -

1 700 794 704 2 68 10

280,00 845,00 000,00 100,00 715,00 000,00 620,00 16 000,00 100 000,00 4 000,00 285 000,00

102,47 109,63 101,71 105,00 134,74 48,77 155,00 124,94 66,03 98,54 106,85

75621

758 75801 75807

75814 801 80101

80104

80114

j. s. t. na podst. ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy sk. majt. Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednost. zalicz. do sektora finansw publ. oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw) samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw) samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6330 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej

26 038,00 39 939,00 188 097,00 12 635,00 21,00 5 329 811,18 5 117 673,00 212 138,18 7 639 557,14 7 549 038,00 7 549 038,00 90 519,14 90 519,14 903 251,79 489 492,21 84 140,96

40 000,00 40 000,00 190 000,00 15 000,00 5 443 600,00 5 243 600,00 200 000,00 8 208 009,00 7 681 898,00 7 681 898,00 466 466 60 60 461 27 16 111,00 111,00 000,00 000,00 682,40 076,40 500,00

153,62 100,15 101,01 118,72 102,13 102,46 94,28 107,44 101,76 101,76 66,28 66,28 51,11 5,53 19,61

6 731,97 1 891,00 678,62 9 270,00 2 149,66

8 962,40 1 614,00

133,13 75,08

72 380,00

9 250,00

100 000,00

200 000,00

3 000,00 221 245,82 118 400,00

264 206,00 118 400,00

119,42 100,00

4 132,00 85 820,00 336,44 8 057,38

2 956,00 135 350,00 0,00 7 500,00

71,54 157,71 0,00 93,08

4 500,00 126,76

80148 80195

851 85195 852 85202 85212

85213

85214

85219

szk 0920 Pozostae odsetki Stowki szkolne 0690 Wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 0920 Pozostae odsetki Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2010 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubez. emerytalne i rentowe 2010 Dot. cel. otrzym. z bud. pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej-finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie

126,76 158 000,00 158 000,00 34 387,00 330,00 9,00

170 400,00 170 400,00 -

107,85 107,85 -

23 680,00

10 368,00 18,91 18,91 18,91 5 296 357,41 1 200,00 1 200,00

4 904 930,00 1 200,00 1 200,00

92,61 100,00 100,00

4 229 810,49

4 157 900,00

98,30

1 055,15

300,00

28,43

4 216 000,00

4 146 600,00

98,35

3 720,74

5 000,00

134,38

9 034,60

6 000,00

66,41

21 800,00

24 130,00

110,69

21 800,00 512 280,00

24 130,00 397 900,00

110,69 77,67

280 530,00

230 600,00

82,20

231 750,00

165 300,00

71,33

379 896,96 3 351,16

2 000,00 192 800,00 -

50,75 -

170 789,79 8 956,01

2030

85228 0830 85295 2030

854 85415 2030

2440

85495 2008

2009

6208

6209

900 90001 0750

0960 0970 90002 2440

90015 0970 90019

0570

Wsplnej Polityki Rolnej - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe - finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Owietlenie ulic, placw i drg Wpywy z rnych dochodw Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od

196 800,00 24 569,96 24 569,96 126 800,00

192 800,00 24 000,00 24 000,00 107 000,00

97,97 97,68 97,68 84,38

126 800,00 97 948,14 97 948,14

107 000,00 80 033,67 -

84,38 81,71 -

82 463,00

15 485,14 -

80 033,67

64 628,61

11 405,06

3 400,00

325 109,10 302 074,10

600,00 292 698,67 289 356,67

90,03 95,79

300 320,10 300,00 1 454,00 3 900,00

289 356,67 -

96,35 -

3 900,00 1 813,00 1 813,00

2 000,00 2 000,00

110,31 110,31

3 371,00 1 890,00

90020

90095

921 92109

926 92601

92605

osb fizycznych 0920 Pozostae odsetki Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 0400 Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umw o podobnym charakterze 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego Domy i or. kult, wietlice i kluby 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 0750 Doch. z najmu i dzier. sk. majtk. Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej RAZEM DOCHODY

1 481,00 2 751,00 2 751,00 11 200,00

1 342,00

11,98

1 200,00

1 342,00

111,83

10 000,00 55 200,30 55 200,30

40 000,00 40 000,00

72,46 72,46

20 000,00 0,30 5 30 71 70 200,00 000,00 317,35 517,35

20 000,00 20 000,00 72 400,00 72 400,00

100,00 66,67 101,52 102,67

40 000,00 30 000,00 482,35 35,00 800,00 800,00

40 000,00 32 000,00 400,00 -

100,00 106,67 82,93 96,62

30 555 248,38 29 523 825,58

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budetu Gminy Jedlicze na 2009 rok wedug rde ich powstania
Dzia Wyszczeglnienie 010 Rolnictwo i owiectwo - doch. z najmu i dzierawy sk. majt. 020 Lenictwo - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpywy z opat za wieczyste uytkowanie - doch. z najmu i dzierawy sk. majt. (bloki) - wp. z rnych opat - doch. ze sprzeday skad. majtkowych - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 710 Dziaalno usugowa - wpywy z rnych dochodw 750 Administracja publiczna - dot. cel. otrzymana z budetu pastwa na real. zad. biecych z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami Kwota 307 307 8 8 229 12 43 20 152 1 12 12 151 w z 205,84 205,84 000,00 000,00 380,00 000,00 300,00 000,00 830,00 250,00 000,00 000,00 346,00

126 296,00

751

754 756

758

801

852

854

900

- dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu admin. rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - doch. z najmu i dzierawy sk. majt. - wpywy z rnych dochodw - wpywy z rnych opat Urzdy naczel. organw wadz. past. kontroli i ochr. prawa oraz sdownictwa - dot. cel. otrzym.z budetu pastwa na real. zad. bie. z zakresu admin. rzd. oraz innych zada zlec. gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - doch. z najmu i dzierawy sk. majt. Doch. od osb prawnych, od osb. fiz.i od innych jedn. Nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek opac. w formie karty podatkowej - podatek od spadkw i darowizn - opata od posiadania psw - wpywy z opaty targowej - pod. od czynnoci cywilnoprawnej - wpywy z opaty skarbowej - wpywy z opaty eksploatacyjnej - wpywy z opat za zezwolenia na sprzed. alkoholu - udzia w pod. doch. od osb fizycznych - udzia w pod. doch. od osb prawnych - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat -wpywy z rnych opat Rne rozliczenia - subwencje oglne z bud. pastwa - pozostae odsetki Owiata i wychowanie - dochody z najmu i dzierawy - wpywy z rnych opat - wpywy z usug - wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna - dot. cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - dot. cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - wpywy z usug Edukacyjna opieka wychowawcza - dot. rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - dot. rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - dot. rozwojowe- finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - dot. Rozwojowe - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - wpywy z rnych dochodw

850,00 200,00 20 000,00 4 000,00 2 522,00 2 522,00 2 440,00 2 440,00 14 751 178,00 8 016 363,00 745 000,00 6 600,00 112 995,00 6 000,00 10 000,00 620,00 16 000,00 105 000,00 40 000,00 40 000,00 190 000,00 5 243 600,00 200 000,00 4 000,00 15 000,00 8 208 009,00 8 148 009,00 60 000,00 461 682,40 11 918,40 305 300,00 135 350,00 9 114,00 4 904 930,00

4 401 330,00 465 100,00 300,00 8 000,00 5 000,00 25 200,00 80 033,67 64 628,61

11 405,06 3 400,00 600,00 292 698,67 2 000,00

- dochody z najmu i dzierawy skad. majt. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - doch. z najmu i dzierawy w D. Ludowych -wpywy z rnych dochodw 926 Kultura fizyczna i sport - dochody z najmu i dzierawy skad. majt. - wpywy z usug - pozostae odsetki RAZEM DOCHODY BUDETU

698,67 000,00 000,00 000,00 400,00 000,00 000,00 400,00 29 523 825,58

290 40 20 20 72 40 32

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budetu Gminy Jedlicze na 2009 rok


Dzia Wyszczeglnienie 010 Rolnictwo i owiectwo 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi a) dochody biece - 307.205,84 020 Lenictwo 02001 Gospodarka lena a) dochody majtkowe - 8.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami a) dochody biece - 75.300,00 b) dochody majtkowe - 154.080,00 710 Dziaalno usugowa 71035 Cmentarze a) dochody biece - 12.000,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie a) dochody biece - 127.146.00 75023 Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) a) dochody biece - 24.200,00 751 Urzdy naczel. organw wadz. past. kontroli i ochr. prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych org. wadzy pastw. kontroli, i ochr. prawa a) dochody biece - 2.522,00 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75412 Ochotnicze strae poarne a) dochody biece - 2.440,00 756 Doch. od osb prawnych, od osb. fiz.i od innych jedn. nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochod. od osb fizycznych a) dochody biece - 6.000,00 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych., podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody biece - 7.316.298,00 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych a) dochody biece - 1.700.280,00 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podst. ustaw a) dochody biece - 285.000,00 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa a) dochody biece - 5.443.600,00 758 Rne rozliczenia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. a) dochody biece - 7.681.898,00 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin a) dochody biece - 466.111,00 Kwota w z 307 205,84 307 205,84 8 000,00 8 000,00 229 380,00 229 380,00

12 000,00 12 000,00 151 346,00 127 146,00 24 200,00 2 522,00 2 522,00 2 440,00 2 440,00 14 751 178,00 6 000,00 7 316 298,00

1 700 280,00

285 000,00 5 443 600,00 8 208 009,00 7 681 898,00 466 111,00

75814 Rne rozliczenia finansowe a) dochody biece - 60.000,00 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe a) dochody biece - 27 076,40 80104 Przedszkola a) dochody biece - 264.206,00 80148 Stowki szkolne a) dochody biece - 170.400,00 852 Pomoc spoeczna 85202 Domy pomocy spoecznej a) dochody biece - 1.200,00 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) dochody biece - 4.157.900,00 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej a) dochody biece - 24.130,00 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. emerytalne i rentowe a) dochody biece - 397.900,00 85219 Orodki pomocy spoecznej a) dochody biece - 192.800,00 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze a) dochody biece - 24.000,00 85295 Pozostaa dziaalno a) dochody biece - 107.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85495 Pozostaa dziaalno a) dochody biece - 76.033,67 b) dochody majtkowe - 4.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd a) chody biece - 289.356,67 90015 Owietlenie ulic, placw i drg a) chody biece - 2.000,00 90095 Pozostaa dziaalno a) chody biece - 1.342,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kult., wietlice i kluby a) dochody biece - 40.000,00 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe a) dochody biece - 72.400,00 Razem

60 000,00 461 682,40 27 076,40 264 206,00 170 400,00 4 904 930,00 1 200,00 4 157 900,00

24 130,00

397 900,00 192 800,00 24 000,00 107 000,00 80 033,67 80 033,67

292 698,67 289 356,67 2 000,00 1 342,00 40 000,00 40 000,00 72 400,00 72 400,00 29 523 825,58

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody Gminy Jedlicze na 2009 rok


Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2009 rok 10 749 032,70 630 000,00 Uwagi

952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

963 Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Poyczka Nr 982/2001 NFO i GW z siedzib 300 000,00 w Warszawie - budowa kanalizacji sanitarnej Jedlicze-Mcinka Poyczka Nr 23/2005/OW/K/P Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 200 000,00 Wodnej w Rzeszowie - Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ciekw w Jedliczu Kredyt Nr KB-342-1II/285/03/2006 Bank 100 000,00 Spdzielczy w Rymanowie - deficyt 2006r. Poyczka Nr 51/2007/OW/R/P WFOiGW w Rzeszowie - Program Poprawy Czystoci Zlewni Rzeki Wisoki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci arnowiec ,Dugie, 10 000,00 Jaszczew i Moderwka Poyczka Nr ZP-342-27/392/2008 Bank Spdzielczy w Rymanowie - Przebudowa drogi Nr 1847R Szebnie Tarnowiec - Jedlicze Potok oraz przebudowa drogi nr 1945R 10 000,00 Jaszczew- Jedlicze w miejscowoci Jedlicze Poyczka Nr 10/2008/OW/R/P Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Program Poprawy Czystoci Zlewni Rzeki Wisoki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci arnowiec, 10 000,00 Dugie, Jaszczew i Moderwka Poyczka Nr ZP-342-27/391/2008 Bank Spdzielczy w Rymanowie - Program Poprawy Czystoci Zlewni Rzeki Wisoki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci arnowiec, 2 901 000,00 Dugie, Jaszczew i Moderwka

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budetu Gminy Jedlicze na 2009 r. wedug dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej
Klasyfikacja budetowa Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Dzia Rozdzia 010 01010 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy 333,17 2 630,59 200,25 77 800,00 3 600,00 2 500,00 3 445 645,80 Przewidywane wykonanie za 2008 rok 4 930 433,64 4 904 324,03 Dynam. Plan 2009/20 na 2009 r. 08 5 502 421,55 111,60 5 487 521,55 111,89 1 080,53 95,04 4 428,85

4 049 822,42

1 710 051,63

42,23

773 537,60

325 724,12

42,11

01030 2850

01095 4430 4740

020 02001 4110 4120 4170 400 40002 2630

500 50095 4300 600 60014 2710

6300

60016 4170 4210 4270 4300 6050 60017 4270 60078 2710

4170 4270 630 63095 4430 700 70004 4270 4300 70005 4210 4260 4270

unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Lenictwo Gospodarka lena Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych Handel Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne Zakup usug remontowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Turystyka Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych

14 659,00

14 900,00

101,64

14 659,00 11 450,61 11 225,67

14 900,00 -

101,64 -

224,94 14 636,90 14 636,90 667,00 129,40 13 840,50 190 000,00 190 000,00

8 930,00 8 930,00 800,00 130,00 8 000,00 210 000,00 210 000,00

61,01 61,01 119,94 100,46 57,80 110,53 110,53

190 28 28 28 2 308 520

000,00 000,00 000,00 000,00 735,00 000,00

210 000,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 1 046 000,00 -

110,53 105,36 105,36 105,36 45,31 -

20 000,00

500 1 156 18 10 913 71

000,00 522,57 340,00 660,00 758,35 270,86

948 000,00 15 000,00 433 000,00 100 000,00 400 90 90 8 000,00 000,00 000,00 000,00

81,97 140,71 47,39 140,31 280,71 1,27

142 493,36 632 212,43

53 9 622 1 1 1 180 20 2 17 160 4 5 -

000,00 413,76 798,67 500,00 500,00 500,00 770,48 100,72 300,72 800,00 669,76 145,37 000,00

8 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 450 860,89 28 000,00 9 000,00 19 000,00 422 860,89 15 000,00 10 000,00

84,98 100,00 100,00 100,00 249,41 139,30 391,18 106,74 263,19 300,00 -

4300 4430 4530 4590 6050 6060 710 71004 4170 4300 71014 4300 71035 4210 4270 4300 4530 6050 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4380 4410 4440 4700 4740

4750 75022 3030 4210 4270 4300 4360 4410 4420 4740

75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140

Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fiz. Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PEFRON

20 800,00 26 000,00 1 823,42 9 900,97 93 252 78 68 10 11 11 162 4 16 000,00 402,94 700,00 700,00 000,00 330,00 330,00 372,94 592,73 064,19 151,90 564,12 350,57 958,00 032,00 272,37 694,63 369,00 500,00

34 500,00 36 000,00 15 000,00 200 000,00 112 360,89 1 245 700,00 85 700,00 50 700,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 1 140 000,00 2 000,00 18 000,00 1 120 000,00 3 266 052,57 204 892,00 149 867,00 10 588,00 23 323,00 3 785,00 6 500,00 200,00 100,00 1 000,00 100,00 200,00 3 929,00 1 100,00

165,87 138,46 2 020,00 120,82 493,54 108,89 73,80 350,00 176,52 176,52 702,09 112,05 791,16 113,16 115,14 117,05 114,19 107,51 112,35 118,18 50,00 100,00 100,00 100,00 112,58 100,00

141 2 886 177 128 9 21 3 5 -

200,00 1 000,00 100,00 200,00 3 490,00 1 100,00

1 000,00 3 000,00 86 76 3 5 500,00 300,00 200,00 100,00 900,00 400,00 -

1 000,00 3 200,00 114 103 4 1 3 200,00 300,00 200,00 000,00 000,00

100,00 106,67 132,02 135,39 131,25 58,82 100,00 250,00 -

900,00 1 000,00 200,00

600,00 2 510 330,45 16 1 432 90 246 37 42 235,00 189,00 984,00 273,00 134,00 000,00

600,00 2 835 785,00 18 1 709 123 273 44 46 100,00 733,00 700,00 224,00 331,00 000,00

100,00 112,96 111,49 119,38 135,96 110,94 119,38 109,52

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4510 4530 4610 4700 4740

4750 6050 75075 4210 4300 4410 4740

75095 2900

4430 6650

751

75101 4110 4120 4170 75108 3030 4110 4120 4170 4210 4300 754

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Opaty na rzecz budetu pastwa Podatek od towarw i usug (VAT) Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne opaty i skadki Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Sejmu i Senatu Rne wydatki na rzecz osb fiz. Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

12 122 75 90 3 126 4

240,00 500,00 000,00 285,45 000,00 010,00 600,00

122 000,00 82 500,00 2 000,00 118 500,00 5 100,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 1 000,00 25 000,00 47 597,00 1 000,00 10 000,00 25 000,00

99,59 110,00 66,67 94,04 110,87 117,65 106,95 125,00 125,00 135,99 100,00 100,00 156,25

8 500,00 37 8 20 35 1 400,00 000,00 000,00 000,00 000,00 50,00

10 000,00 16 000,00

5 500,00 62 500,00 7 930,00 42 500,00 13 500,00 29 000,00 -

7 000,00 34 000,00 80 000,00 34 17 15 1 000,00 000,00 000,00 000,00

127,27 54,40 1 008,83 80,00 125,93 51,72 -

69 062,12

1 000,00 77 175,57

111,75

57 494,32 11 143,00

56 499,57 20 676,00

98,27 185,55

424,80

32 134,50 2 245,00 288,38 46,80 1 909,82 29 889,50 17 550,00 1 260,38 204,56 8 606,90 2 189,34 78,32 425 248,54

2 522,00 2 522,00 323,96 52,56 2 145,48 461 790,00

7,85 112,34 112,34 112,31 112,34 108,59

75412

75414

75421

75478 75495

756

75647

757 75702

758 75818 801 80101

Ochotnicze strae poarne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych Zarzdzanie kryzysowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Usuwanie skutkw klsk ywioowych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 3240 Stypendia dla uczniw 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

407 250,00 1 400,00 190,00 30 000,00 52 910,00 25 000,00 2 000,00 7 000,00 15 000,00 600,00 2 500,00 15 560,00 247 000,00 8 5 1 4 5 3 090,00 000,00 000,00 000,00 100,00 800,00 200,00 100,00 809,50 809,50 089,04

451 690,00 10 000,00 1 400,00 190,00 33 000,00 40 000,00 25 000,00 50 6 15 2 000,00 000,00 000,00 440,00 600,00 2 500,00 15 560,00 250 000,00 5 000,00 1 000,00 4 000,00 5 100,00 3 800,00 200,00 1 100,00 -

110,91 100,00 100,00 110,00 75,60 100,00 2 500,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 101,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

1 2 2 5

5 089,04

30 302,50 30 302,50 26 900,00 1 500,00 100,00 302,50 1 500,00 60 000,00

36 500,00 36 500,00 29 000,00 2 000,00 600,00 3 000,00 1 900,00 100 000,00

120,45 120,45 107,81 133,33 600,00 991,74 126,67 166,67

60 000,00

100 000,00

166,67

60 000,00 11 895 996,41 6 989 725,77 256 1 4 158 312 700 111 897,68 000,00 398,68 535,50 951,10 859,25

100 125 125 125 12 102 6 847 274 1 4 491 335 785 124

000,00 000,00 000,00 000,00 380,49 650,94 055,30 000,00 972,42 763,25 671,00 508,00

166,67 101,73 97,97 106,68 100,00 108,02 107,43 112,09 111,31

4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740

4750 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4440 4740

80104 2310

2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja podm. z budetu dla nie publ. jedn. systemu owiaty Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych

1 840,00 85 494,00 20 420,96 23 234 249 2 115 4 620,00 721,84 375,00 415,00 135,15 242,20

14 400,00 81 020,00 16 500,00 10 266 10 5 60 5 700,00 626,62 000,00 800,00 603,80 040,00

782,61 94,77 80,80 45,30 113,59 4,01 240,17 52,64 118,81 100,00 100,00 122,89 147,74 102,37 360,91

1 560,00 17 4 8 291 788,00 150,00 443,00 173,13

1 560,00 17 5 12 298 788,00 100,00 474,00 078,55

1 100,00

3 970,00

1 221,85 9 469,80 375 913,63 267 541,15 12 181 14 31 4 6 55,00 3 340,01 12 754,27 129,92 678,03 301,28 355,04 993,60 734,00

10 500,00 14 520,00 287 065,21 13 195 15 34 5 3 885,02 962,16 349,40 816,00 517,00 334,00

859,35 153,33 107,30 114,47 107,86 107,33 111,04 110,48 49,51 90,72 108,76

500,00 3 030,00 13 871,63

200,00 1 523 935,70

800,00 1 639 744,91

400,00 107,60

7 960,00 117 832,50 32 740 48 120 19 2 25 118 925,51 956,66 956,00 889,60 247,23 250,00 715,58 400,00

15 840,00 129 043,25 38 854 59 146 23 6 26 118 7 53 80 1 510,36 927,35 626,35 626,00 236,00 000,00 000,00 400,00 000,00 000,00 000,00 100,00

198,99 109,51 116,96 115,38 121,80 121,29 120,72 266,67 101,11 100,00 122,53 115,22 70,80 122,22

5 712,80 46 000,00 113 000,00 900,00

4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 80113 Dowoenie uczniw do szk 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 4300 Zakup usug pozostaych 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug

9 478,00 806,00 4 1 1 48 800,00 830,00 000,00 362,82 603,00 500,00

9 478,00 840,00 4 2 1 55 500,00 439,00 000,00 375,60 603,00

100,00 104,22 93,75 133,28 100,00 114,50 100,00 440,00 1 250,00 245,90 105,34 111,78 103,07 108,93 109,44 106,45 104,30 2 611,11 110,88 100,37 329,55 251,84 656,57 110,91 -

2 200,00

200,00 610,00 55 000,00 2 084 583,90 39 1 477 102 237 38 20 438,92 097,62 428,68 033,36 616,52 450,00

2 500,00 1 500,00 2 195 886,09 44 1 522 111 259 41 21 084,61 404,80 579,76 399,00 108,00 330,00

36,00 46 247,00 18 979,00 661,81 972,85 396,00 101 776,18 -

940,00 51 276,70 500,00 19 049,00 2 181,00 2 450,00 2 600,00 112 883,22 300,00

449,96 73 805,00

3 800,00 39 700,00

844,52 53,79

16 225,00

10 000,00

61,63

57 580,00 505 342,17 3 324 22 53 8 1 30 3 271,00 527,17 669,00 646,00 502,00 000,00 801,76 506,00 500,00 11 396,00 816,00 4 200,00

11 120,00 18 580,00 541 919,80 3 356 25 58 9 1 22 3 271,00 979,89 711,91 859,00 328,00 500,00 051,00 506,00 700,00 13 696,00 816,00 5 400,00

32,27 107,24 100,00 110,00 113,42 109,72 109,72 150,00 71,59 100,00 140,00 120,18 100,00 128,57

80145

80146

80148

80195

851 85121

85153

85154

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpis na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Komisje egzaminacyjne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na ZFS Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4190 Nagrody motywacyjne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na ZFS Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada

2 11 1 11

820,00 850,00 000,00 639,00

2 11 1 13

820,00 000,00 000,00 094,00

100,00 92,83 100,00 112,50 120,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00 7 698,24 450,00 400,00

3 000,00 6 187,00 1 100,00 1 000,00

100,00 80,37 244,44 250,00

20 3 1 2

50,00 002,74 710,00 200,00 500,00 546,74

100,00 61 430,65 4 000,00 2 000,00 5 000,00 50 430,65 305 095,47 300,00 039,96 094,01 254,00 576,00 588,00 400,00 300,00 822,00 4 721,50 182 787,42 99 6 16 2 1 170 3 18 606,61 43 415,46 9 587,49 1 518,85 18 606,01 2 000,00 89 053,00 190 000,00 -

200,00 307,11 107,82 166,67 200,00 418,65 121,25 137,09 204,79 160,91 159,07 100,00 107,85 110,00 224,65 102,13 111,05 112,87 151,62 151,33 39,64 101,46 70,85 -

12 046,00 251 630,05 72 2 10 1 1 158 3 2 178 16 38 6 1 5 23 87 268 125

243,74 975,74 101,45 619,43 588,00 000,00 000,00 101,69 979,93 755,09 466,13 323,35 003,68 045,00 613,68 773,00 160,00 360,00 360,00

125 000,00 2 700,00 700,00 2 000,00 140 100,00

2 000,00 2 000,00 188 000,00

74,07 100,00 134,19

13 000,00 -

10 000,00 3 000,00

76,92 -

4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4430 4510 852 85202 4330 85212

2910

3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370

4410 4440 4560

4700 4740

4750 85213

4130 85214 2910

zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetu pastwa Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt. wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczanie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

800,00 100,00 58 000,00 35 000,00 300,00 1 400,00 30 000,00 500,00 1 000,00 6 692 672,54 193 500,00 193 500,00

1 000,00 300,00 67 000,00 43 200,00 500,00 2 000,00 17 000,00 41 000,00 500,00 500,00 2 000,00 6 522 805,00 240 000,00 240 000,00

125,00 300,00 115,52 123,43 166,67 142,86 136,67 100,00 200,00 97,46 124,03 124,03

4 223 089,75

4 152 600,00

98,33

9 034,60 710,00 862,00 004,36 271,64 373,00 065,00 600,00 494,17 000,00 100,00 5 000,00

6 000,00 900,00 766,00 063,00 200,00 000,00 251,00 800,00 000,00 200,00 100,00 7 000,00

66,41 126,76 98,37 119,00 117,61 99,08 109,01 133,33 35,09 120,00 100,00 140,00

4 043 74 5 40 2 3 28 1

3 977 88 6 40 2 4 10 1

1 000,00 300,00 2 719,83

1 300,00 300,00 2 720,00

130,00 100,00 100,01

1 055,15 2 000,00

2 000,00

100,00

1 500,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

66,67 100,00

21 800,00 21 800,00 697 023,64

24 130,00 24 130,00 628 100,00

110,69 110,69 90,11

2 000,00

3110 wiadczenia spoeczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne 85219 Orodki pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 3028 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 3029 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 3118 wiadczenia spoeczne- Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych wspln Polityk Roln 3119 wiadczenia spoeczne Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wspfinansowanie programw i

696 823,64 200,00 40 000,00 40 000,00 847 782,16 6 700,00

625 900,00 200,00 40 000,00 40 000,00 741 633,00 8 400,00

89,82 100,00 100,00 100,00 87,48 125,37

1 902,30

335,70

18 004,86

3 178,50 393 723,17

506 177,00

128,56

29 554,97

5 216,76 24 588,83

33 246,00

135,21

2 187,00

385,95 72 411,00

81 921,00

113,13

7 058,89 1 246,87

4120 4128

4129

4170 4178

4179

4210 4218

4219

4260 4268

4269

4280 4288

4289

projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na Fundusz Pracy Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Rolna Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia bezosobowe Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw i wyposaenia Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup energii Zakup energii - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup energii - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna polityk Roln Zakup usug zdrowotnych Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln

10 006,00

12 999,00

129,91

1 066,18

188,16 9 780,00

14 500,00

148,26

20 017,50

3 532,50 26 563,58

23 000,00

86,58

22 783,86

4 015,94 7 000,00

7 000,00

100,00

1 147,50

202,50 400,00

400,00

100,00

1 169,60

206,40

4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4309 Zakup usug pozostaych Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4448 Odpisy na ZFS - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4449 Odpisy na ZFS - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na PEFRON 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 85295 Pozostaa dziaalno 2820 Dot. celowa z bud. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw

15 000,00

17 000,00

113,33

64 355,90

11 358,10 950,00 1 000,00 4 000,00 4 800,00 900,00 1 500,00 11 030,42

600,00 1 320,00 6 000,00 4 800,00 500,00 2 000,00 13 070,00

63,16 132,00 150,00 100,00 55,56 133,33 118,49

1 541,23

271,99 5 000,00

5 000,00

100,00

1 500,00 5 000,00 45 000,00 440 511,00 9 316 19 51 8 17 000,00 579,68 586,32 234,00 271,00 629,84 400,00 1 000,00 1 000,00 200,00 15 110,16

700,00 3 000,00 503 342,00 11 362 24 59 9 20 804,00 669,00 212,00 207,00 395,00 000,00 200,00 1 000,00 200,00 200,00 14 355,00

46,67 60,00 114,26 131,16 114,56 123,62 115,56 113,59 113,44 50,00 100,00 20,00 100,00 95,00 20,00 84,29

500,00 228 965,99

100,00 193 000,00

1 000,00

2 000,00

200,00

1 000,00

3020 3110 4010 4110 4120 4210 4300 4430 6050 6060 854 85401 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 85415 3240 3260 4210 4740

4750 85446 4300 85495 4018

4019

4118

4119

4128

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na ubezpieczenia spoeczne Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na FP - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln

17 146 8 1

403,99 480,00 300,00 260,00 210,00 30 100,00 500,00 1 550,00 8 662,00

20 152 10 1

000,00 275,00 780,00 630,00 265,00 3 000,00 500,00 1 550,00 -

114,92 103,96 129,88 129,37 126,19 9,97 100,00 100,00 89,18 102,32 101,76 103,72 98,29 98,86 103,89 0,97 1,20 -

13 181 78 58 4 10 1 4 103 83 19

500,00 917,39 774,39 123,00 474,05 033,00 581,00

563,34 143,00 463,00 200,00 385,00

162 224,89 80 599,78 59 144,15 4 640,63 9 861,00 1 563,00 450,00 200,00 4 741,00 1 000,00 1 000,00 -

20,00 75,00 -

591,44 591,44 80 033,67

5 178,20

913,80

4 838,20

853,80

789,65

4129 Skadki na FP - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4178 Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4218 Zakup materiaw i wyposaenia Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4219 Zakup materiaw i wyposaenia Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiekWspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4268 Zakup energii-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4269 Zakup energii-Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4308 Zakup usug pozostaych-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4309 Zakup usug pozostaychWspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4378 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

139,35

30 999,50

5 470,50

8 186,35

1 444,65

3 145,00

555,00

5 225,24

922,10

4 819,90

850,58 146,20

4379

4438

4439

4748

4749

4758

4759

6068

6069

900

stacjonarnej-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Rne opaty i skadki - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Rne opaty i skadki Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Gospodarka komunalna i ochrona

25,80

47,05

8,30

126,65

22,35

1 126,67

198,83

3 400,00

2 116 932,81

600,00 3 031 098,06

143,18

90001 2630

4270 4300 6050 90002 4210 4300 4430 90003 4300 90004 4170 4210 4300 90015 4260 4300 6050 90095 2830

4100 4210 4300 4430 921 92105 2820

2830

3040 92109 2480 3020 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4370 4400

rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dot. podmiot. z bud. dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za

1 320 701,40

2 010 962,25

152,26

1 240 000,00 1 026,40 13 200,00 66 24 24 215 215 53 5 9 38 448 215 90 475,00 153,75 153,75 647,00 647,00 116,32 050,00 666,32 400,00 804,34 000,00 000,00

1 300 000,00 696 562,25 14 400,00 32 035,81 2 135,81 29 400,00 500,00 243 100,00 243 100,00 65 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 620 000,00 270 000,00 100 000,00 250 000,00 60 000,00

104,84 109,09 132,63 121,72 112,73 112,73 122,37 198,02 103,45 117,19 138,14 125,58 111,11 173,85 110,07

143 804,34 54 510,00

3 000,00 1 760,00 250,00 47 500,00 2 000,00 936 743,35 4 235,00

2 500,00 500,00 55 000,00 2 000,00 1 322 152,83 6 000,00

142,05 200,00 115,79 100,00 141,14 141,68

2 000,00

2 000,00

100,00

2 000,00 235,00 605 531,73 306 929,00 30 62 70 20 44 000,00

2 000,00 2 000,00 896 064,00 440 464,00 36 000,00 500,00 100,00 3 000,00 49 000,00 80 000,00 95 000,00 50 000,00 8 400,00 1 000,00 2 400,00

100,00 851,06 147,98 143,51 120,00 78,08 114,29 468,44 113,38 168,00 16,67 100,00

752,73 000,00 280,00 100,00

5 000,00 6 000,00 2 400,00

92116

92120

926 92601

92605

budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4340 Zakup usug remontowych konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Opaty za usugi internetowe 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dot. celowa z bud. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

200,00 46 870,00 11 000,00 325 260,62 325 260,62 1 716,00 1 686,00

200,00 130 000,00 359 088,83 359 088,83 61 000,00 -

100,00 277,36 110,40 110,40 3 554,7 -

30,00 793 240,53 578 526,53 2 246 15 42 6 10 35 104 6 400,00 160,00 340,00 000,00 550,00 000,00 000,00 000,00 000,00 700,00 40 000,00 1 700,00 1 300,00 3 100,00 1 4 6 11 000,00 000,00 000,00 050,00 950,00

61 000,00 924 420,00 660 070,00 2 278 21 46 7 12 36 124 6 300,00 850,00 350,00 350,00 370,00 000,00 000,00 800,00 000,00 700,00 45 000,00 1 700,00 1 300,00 3 000,00 500,00 3 900,00 6 000,00 12 450,00 1 200,00

203 333,33 116,54 114,10 95,83 113,28 139,18 110,36 112,52 120,00 102,86 120,00 100,00 100,00 112,50 100,00 100,00 96,77 50,00 97,50 100,00 112,67 126,32

400,00 3 000,00 31 876,53 6 000,00 214 714,00

300,00 3 000,00 40 000,00 6 000,00 264 350,00

75,00 100,00 125,48 100,00 123,12

130 000,00

80 000,00

61,54

1 064,00 500,00

55 700,00 6 000,00 500,00

563,91 100,00

4170 4210 4300 4430

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki RAZEM

8 14 56 4 34 226

000,00 000,00 650,00 500,00 178,10

18 24 70 8 36 741

900,00 400,00 100,00 750,00 858,28

236,25 174,29 123,74 194,44 107,35

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budetu Gminy Jedlicze na 2009 rok


Dzia Wyszczeglnienie Kwota w z 5 502 421,55 5 487 521,55

010 Rolnictwo i owiectwo 01010 Infrastrukt. wodoci. i sanit. wsi a) wydatki biece - 6 100,00 b) wydatki majtkowe - 5 481 421,55 01030 Izby rolnicze a) wydatki biece - 14 900,00 w tym: dotacja - 14 900,00 020 Lenictwo 02001 Gospodarka lena a) wydatki biece - 8 930,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 8 930,00 400 Wytwarzanie i zakop. w energ. elekt., gaz i wod 40002 Dostarczanie wody a) wydatki biece - 210 000,00 w tym: dotacje - 210 000,00 500 Handel 50095 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 29 500,00 600 Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne a) wydatki biece - 548 000,00 b) wydatki majtkowe - 400 000,00 60017 Drogi wewntrzne a) wydatki biece - 90 000,00 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych a) wydatki biece - 8 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 8 000,00 630 Turystyka 63095 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki biece - 28 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruch. a) wydatki biece - 110 500,00 b) wydatki majtkowe - 312 360,89 710 Dziaalno usugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki biece - 85 700,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 50 700,00 71014 Opracowania geodez. i kartograf. a) wydatki biece - 20 000,00 71035 Cmentarze a) wydatki biece - 2 0 000,00 b) wydatki majtkowe - 1 120 000,00

14 900,00

8 930,00 8 930,00

210 000,00 210 000,00

29 500,00 29 500,00 1 046 000,00 948 000,00

90 000,00 8 000,00

1 500,00 1 500,00 450 860,89 28 000,00 422 860,89

1 245 700,00 85 700,00

20 000,00 1 140 000,00

750 Administracja publiczna 75011 Urzdy Wojewdzkie a) wydatki biece 204 892,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 187 563,00 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki biece 114 200,00 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki biece 2 755 785,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 150 988,00 b) wydatki majtkowe - 80 000,00 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego a) wydatki biece - 34 000,00 75095 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 77 175,57 751 Urzdy nacz. org. wadz. past. kontroli i ochr. prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy nacz.org. wadzy past. kontroli i ochr. prawaa) wydatki biece - 2 522,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2 522,00 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. 75412 Ochotnicze strae poarne a) wydatki biece - 201 690,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 34 590,00 b) wydatki majtkowe - 250 000,00 75414 Obrona cywilna a) wydatki biece - 5 000,00 75421 Zarzdzanie kryzysowe a) wydatki biece - 5 100,00 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych a) wydatki biece - 36 500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 31 600,00 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych kredytw i poyczek j.s.t. a) wydatki biece - 100 000,00 obsuga dugu publicznego - 100 000,00 758 Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe a) rezerwa oglna - 120 000,00 b) rezerwa - 5 000,00 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoa podstawowa a) wydatki biece - 6 847 650,94 - w tym: wynagrodzenia i pochodne - 5 752 314,67 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych a) wydatki biece - 287 065,21 - w tym: wynagrodzenia i pochodne - 251 644,56 80104 Przedszkola a) wydatki biece - 1 639 744,91 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1 090 415,70 dotacja - 144 883,25 80110 Gimnazja a) wydatki biece - 2 195 886,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1 934 491,56 80113 Dowoenie uczniw do szk a) wydatki biece - 39 700,00 w tym: dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji - 21 120,00 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk a) wydatki biece - 541 919,80 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 452 378,80 80145 Komisje egzaminacyjne a) wydatki biece - 1 100,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1 000,00

3 266 052,57 204 892,00

114 200,00 2 835 785,00

34 000,00 77 175,57 2 522,00 2 522,00

461 790,00 451 690,00

5 000,00 5 100,00

36 500,00 36 500,00

100 000,00 100 000,00

125 000,00 125 000,00

12 102 380,49 6 847 650,94

287 065,21

1 639 744,91

2 195 886,09

39 700,00

541 919,80

1 100,00

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki biece - 61 430,65 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 4 000,00 80148 Stowki szkolne a) wydatki biece - 305 095,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 123 963,97 80195 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece 182 787,42 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 54 521,80 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii a) wydatki biece - 2 000,00 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi a) wydatki biece - 188 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 68 300,00 w tym: dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji - 13 000,00 852 Pomoc spoeczna 85202 Domy Pomocy Spoecznej a) wydatki biece - 240 000,00 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece - 4 152 600,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 141 314,00 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej a) wydatki biece - 24 130,00 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. emeryt.i rent. a) wydatki biece - 628 100,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe a) wydatki biece - 40 000,00 85219 Orodki pomocy spoecznej a) wydatki biece - 741 633,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 648 843,00 85228 Usugi opiekucze i spec. us, op. a) wydatki biece - 503 342,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 455 483,00 85295 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 193 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 12 675,00 w tym: dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji - 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne a) wydatki biece - 80 599,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 75 208,78 85415 Pomoc materialna dla uczniw a) wydatki biece - 1 000,00 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki biece - 591,44 85495 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 76 033,67 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 49 183,00 b) wydatki majtkowe - 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd a) wydatki biece - 2 010 962,25 w tym: dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych - 1 300 000,00 90002 Gospodarka odpadami a) wydatki biece - 32 035,81 90003 Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki biece - 243 100,00

61 430,65

305 095,47

182 787,42

190 000,00 2 000,00 188 000,00

6 522 805,00 240 000,00

4 152 600,00

24 130,00 628 100,00

40 000,00 741 633,00

503 342,00

193 000,00

162 224,89 80 599,78

1 000,00 591,44 80 033,67

3 031 098,06 2 010 962,25

32 035,81 243 100,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki biece - 65 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne: - 10 000,00 90015 Owietlenie ulic, placw i drg a) wydatki biece - 370 000,00 b) wydatki majtkowe - 250 000,00 90095 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece - 60 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury a) wydatki biece - 6 000,00 w tym: dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji - 4 000,00 92109 Domy i or. kultury, wietlice i kluby a) wydatki biece-766 064,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 3 600,00 - dotacje dla instytucji kultury - 440 464,00 b) wydatki majtkowe - 130 000,00 92116 Biblioteki a) wydatki biece - 359 088,83 w tym: dotacja dla instytucji kultury - 359 088,83 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami a) wydatki biece - 61 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe a) wydatki biece - 614 070,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 365 920,00 b) wydatki majtkowe - 46 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu a) wydatki biece - 264 350,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 19 400,00 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zlec. do realizacji - 135 700,00 RAZEM WYDATKI

65 000,00

620 000,00

60 000,00

1 322 152,83 6 000,00

896 064,00

359 088,83

61 000,00 924 420,00 660 070,00

264 350,00

36 741 858,28

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Jedliczu na 2009 rok
Stan funduszu na pocztek roku Przychody w tym: przychody z opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska Wydatki w tym: termomodernizacja Szkoy w Piotrwce konkursy ekologiczne urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakup krzeww, drzew, pielgnacja zasadze, zakup traw, nawozw itp. usuwanie i skadowanie azbestu zarybianie staww, rzek badanie monitoringowe gleby badanie gleb sprztanie wiata Stan funduszu na koniec roku 1 110 110 110 111 111 71 10 8 15 4 1 1 1 500,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 0,00

Zacznik Nr 8 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie ustawami na 2009 r.
Klasyfikacja budetowa Dzia Rozdzia 750 75011 Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy nacz. org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem Plan na 2009 r. 126 296,00 126 296,00

2010 751 75101

126 296,00 2 522,00 2 522,00

2010 852 85212

2 522,00 4 401 330,00 4 146 600,00

2010

4 146 600,00

85213

24 130,00

2010 85214

24 130,00 230 600,00

2010

230 600,00 4 530 148,00

Zacznik Nr 9 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie ustawami na 2009 rok
Dzia Rozdzia 750 Wyszczeglnienie Kwota w z 126 296,00 126 296,00

751

Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie a) wydatki biece - 126.296,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 126.296,00 Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki biece - 2.522,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.522,00

2 522,00 2 522,00

852

Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece - 4.146.600,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 141.314,00 85213 Sk. na ubezp. zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne a) wydatki biece - 24.130,00 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki biece - 230.600,00 WYDATKI RAZEM

4 401 330,00 4 146 600,00

24 130,00

230 600,00 4 530 148,00

Zacznik Nr 10 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodw w szkoach podstawowych i gimnazjach, wg. dziau, rozdziau i paragrafu klasyfikacji budetowej na 2009 rok
Dzia 801 Rozdz. 80101 0690 Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu SZKOA PODSTAWOWA W PODNIEBYLU Szkoy podstawowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze SZKOA PODSTAWOWA W DOBIESZYNIE Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze SZKOA PODSTAWOWA W DUGIEM Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze ZESP SZK PUBLICZNYCH W JEDLICZU Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Stowki szkolne Wpywy z rnych opat SZKOA PODSTAWOWA W ARNOWCU Szkoy podstawowe Wpywy z rnych dochodw SZKOA PODSTAWOWA W PIOTRWCE Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw ZESP SZK W MODERWCE Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze Plan na 2009 r. 17 100,00 17 100,00 16 500,00

0750 801 80101

600,00 600,00 600,00

0750 801 80101

600,00 600,00 600,00

0750 801 80101

600,00 176 076,00 5 676,00

0750 0970 801 80148 0690 801 80101 0970 801 80101

4 1 170 170

596,00 080,00 400,00 400,00 150,00 150,00 150,00 884,00 884,00

0750 0970 801 80101

500,00 384,00 600,00 600,00

0750

600,00

801 80101

0750

854 85495

2008

2009

6208

6209

ZESP SZK SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W JASZCZWI Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umw o podobnym charakterze ZESP SZK SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POTOKU Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe - finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe - wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln RAZEM

1 466,40 1 466,40

1 466,40 80 033,67 80 033,67

64 628,61

11 405,06

3 400,00

600,00 277 510,07

Zacznik Nr 11 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatkw w szkoach podstawowych i gimnazjach, wg. dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej na 2009 rok
Dzia Rozdz. 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu SZKOA PODSTAWOWA W DOBIESZYNIE Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Plan na 2009 r. 659 327,56 597 378,20 36 058,94 392 224,12 29 981,42 70 633,00 11 194,00 8 320,00 500,00 15 000,00 300,00 2 212,00 600,00 2 268,00 500,00 1 000,00 25 086,72 200,00 600,00 700,00 49 624,45 3 015,73 32 860,08

4040 4110 4120 4210 4240 4300 4440 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4740 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300 80101 3020 4010 4040 4110 4120

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Odpis na ZFS Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych SZKOA PODSTAWOWA W PIOTRWCE Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych ZESP SZK SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POTOKU Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP

2 720,14 5 967,00 946,00 639,00 500,00 606,00 2 370,50 11 824,91 1 192,17 2 781,74 430,00 68,00 7 353,00 500,00 500,00 543 850,84 490 322,12 25 061,46 312 619,70 22 374,44 55 518,00 8 798,00 10 500,00 24 128,00 300,00 3 786,00 1 020,00 1 300,00 300,00 1 600,00 20 816,52 400,00 800,00 000,00 260,29 759,66 125,28 719,85 041,00 799,00 639,00 606,00 2 370,50

1 42 2 28 1 5

200,00 10 768,43 910,63 2 124,80 328,00 52,00 7 353,00 500,00 500,00 959 183,54 567 065,12 29 100,61 341 768,07 26 480,93 61 240,00 9 705,00

4210 4240 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4410 4440 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300 85495

4018

4019

4118

4119

4128

4129

4178 4179

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Odpis na ZFS Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia osobowe pracownikw - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na ubezpieczenia spoeczne - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na ubezpieczenia spoeczne - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na FP - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na FP - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia bezosobowe - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych,

6 000,00 2 200,00 45 592,62 600,00 13 080,00 2 160,00 500,00 1 050,00 23 167,89 600,00 800,00 020,00 714,25 947,27 989,70 837,37 678,00 654,00 130,00 440,00 353,00 500,00 770,00 720,00 500,00 194,91 470,50 510,65 524,85 545,00 86,00 804,00 900,00 900,00 033,67

3 295 18 200 10 35 5 4 1

15 15 1 3

80

5 178,20

913,80

4 838,20

853,80

789,65

139,35

30 999,50 5 470,50

4218

4219

4248

4249

4268

4269

4308

4309

4378

4379

4438

4439

4748

4749

4758

4759

6068

Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw i wyposaenia - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw i wyposaenia - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup energii - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup energii - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup usug pozostaych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup usug pozostaych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Rne opaty i skadki - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Rne opaty i skadki - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych

8 186,35

1 444,65

3 145,00

555,00

5 225,24

922,10

4 819,90

850,58

146,20

25,80

47,05

8,30

126,65

22,35

1 126,67

198,83

3 400,00

6069 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 4040

finansujcych Wspln Polityk Roln Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln SZKOA PODSTAWOWA W PODNIEBYLU Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych ZESP SZK W MODERWCE Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

456 451 26 285 21 51 8 5 16 1 8

600,00 908,52 692,02 161,65 813,93 623,19 443,00 152,00 500,00 500,00 000,00 800,00 200,00 2 342,00 600,00

1 560,00 500,00 900,00 18 696,25 100,00 1 000,00 800,00 4 716,50 821,85 1 917,65 296,00 47,00 1 634,00 500,00 500,00 933 229,17 679 620,75 37 897,95 432 038,93 31 249,38 77 126,00 12 222,00 6 000,00 1 000,00 36 300,00 10 000,00 1 000,00 3 124,00 1 800,00 500,00 26 662,49 200,00 1 1 43 3 28 2 000,00 500,00 701,64 971,36 116,03 535,62

4110 4120 4210 4440 4740 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4410 4430 4440 4700 4740 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300

80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Gimnazja Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych ZESP SZK SZKOA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W JASZCZWI Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych

5 353,00 848,00 639,00 2 038,63 200,00 584,42 693,27 372,39 285,23 399,00 708,00 800,00 580,00 600,00 300,00 2 600,00 11 046,53 200,00 1 12 1 3 000,00 422,36 569,11 661,25 566,00 90,00 6 536,00 900,00 900,00

196 8 132 10 23 3 1

989 737 39 476 34 84 13 5

740,24 129,00 971,74 174,76 067,95 738,00 429,00 000,00 500,00 40 406,00 1 200,00 1 865,00 1 1 2 32 800,00 200,00 000,00 276,55 500,00

1 1 238 16 149 10 27 4 2

000,00 000,00 601,51 244,07 472,59 534,37 248,00 318,00 000,00 500,00 9 700,00 2 619,00

80195

85154

80101

80103

80195

85154

80101

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpis na ZFS Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4440 Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4300 Zakup usug pozostaych SZKOA PODSTAWOWA W DUGIEM Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby 4700 cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpis na ZFS 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4440 Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4300 Zakup usug pozostaych ZESP SZK PUBLICZNYCH W JEDLICZU Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 14 13 1 4

627 559 37 364 27 66 10 4 12 2

861,00 000,00 104,48 109,73 752,52 089,21 632,00 100,00 536,00 900,00 900,00 035,87 943,58 092,69 184,64 878,76 174,00 487,00 700,00 500,00 000,00 100,00 900,00 600,00

1 500,00 500,00 1 500,00 27 816,49 210,00 800,00 000,00 345,05 138,27 219,15 041,13 019,00 112,00 639,00 606,00 2 370,50

1 57 4 38 3 7 1

200,00 9 247,24 1 158,37 2 702,87 418,00 66,00 4 902,00 500,00 500,00 4 207 795,31 2 159 484,62 8 500,00 1 498 913,13 110 607,05 248 832,00 39 433,00 14 400,00 30 000,00 5 000,00

4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4740 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4700 4740 80113 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4300 4440 80195 3020 4010 4110 4120 4440 854 85401 4010 4040

Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Gimnazja Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Stowki szkolne Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 2 22 1

400,00 000,00 694,80 500,00

1 560,00 3 600,00 700,00 2 042,00 97 002,64 1 300,00 4 5 94 68 5 11 1 000,00 000,00 133,78 641,62 332,66 436,00 812,00 778,00 1 212,00 4 721,50

200,00 1 464 985,91 200,00 1 039 570,12 79 922,79 173 074,00 27 428,00 13 400,00 40 223,70 15 080,00 650,00 72 537,30 100,00 2 40 40 305 99 6 16 2 1 170 3 4 61 7 16 2 34 80 59 4 800,00 760,00 760,00 095,47 300,00 039,96 094,01 254,00 576,00 588,00 400,00 300,00 822,00 721,50 035,75 123,42 621,33 570,00 407,00 314,00 599,78 144,15 640,63

4110 4120 4210 4300 4440 85154 4300 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80195 3020 4010 4110 4120 4440 85154 4300

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych SZKOA PODSTAWOWA W ARNOWCU Szkoy podstawowe Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zalicz. do wynag. Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Odpis na ZFS Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup usug pozostaych RAZEM WYDATKI

9 861,00 1 563,00 450,00 200,00 4 741,00 1 700,00 1 700,00 611 000,07 604 015,53 34 210,26 388 235,14 31 500,13 69 967,00 11 088,00 5 000,00 22 000,00 100,00 8 600,00 720,00 1 800,00 400,00 2 382,00 26 553,00 460,00 500,00 500,00 384,54 048,66 446,88 378,00 60,00 451,00 600,00 600,00 071,12

6 1 2

9 988

Zacznik Nr 12 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe z budetu gminy dla organizacji pozarzdowych i podmiotw ustawowo uprawnionych do prowadzenia dziaalnoci poytku publicznego
Dzia 801 851 852 852 926 926 Rozdz. 80113 85154 85295 85295 92605 92605 Plan na 2009 r. 21 120,00 13 000,00 2 000,00 1 000,00 30 000,00 8 000,00 Zadania i konkursy ogaszane przez Gmin Jedlicze z zakresu ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie 1. Opieka i transport uczniw niepenosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do miejsca realizacji obowizku szkolnego w 2009 r. 2. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i modziey zagroonych dysfunkcj z terenu Gminy Jedlicze. 3. Organizacja zaj profilaktyczno - edukacyjnych dla osb chorych na cukrzyce z terenu Gminy Jedlicze. 4. Organizacja warsztatw zdrowego stylu ycia dla osb z uszkodzeniem suchu z terenu gminy Jedlicze. 5. Organizacja zaj sportowych oraz szkolenie dzieci i modziey w pice nonej w Jedliczu - nie mniej ni 60 osb 6. Organizacja sportowych zaj pozalekcyjnych dla dzieci i modziey uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw z terenu gminy Jedlicze w narciarstwie biegowym i ringo - nie mniej ni 20 osb

926

92605

926

92605

926

92605

926

92605

926 926 926

92605 92605 92605

926

92605

926

92605 RAZEM

4 000,00 7. Organizacja sportowych zaj pozalekcyjnych dla dzieci i modziey uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw z terenu gminy Jedlicze w pice siatkowej - nie mniej ni 20 osb 13 000,00 8. Organizacja sportowych zaj pozalekcyjnych dla dzieci i modziey uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw z terenu gminy Jedlicze w strzelectwie - nie mniej ni 20 osb 7 000,00 9. Organizacja sportowych zaj pozalekcyjnych dla dzieci i modziey uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw z terenu gminy Jedlicze w tenisie stoowym - nie mniej ni 20 osb 3 500,00 10. Organizacja sportowych zaj pozalekcyjnych dla dziewczt uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw z terenu gminy Jedlicze w grach zespoowych - nie mniej ni 20 osb 16 500,00 11. Organizacja zaj sportowych i szkolenie dzieci i modziey w pice nonej w miejscowoci Sobieszyn - nie mniej ni 40 osb 16 500,00 12. Organizacja zaj sportowych oraz szkolenie dzieci i modziey w pice nonej w miejscowoci Potok - nie mniej ni 40 osb 14 000,00 13. Organizacja zaj sportowych oraz szkolenie dzieci i modziey pice nonej w miejscowociach Moderwka, Jaszczew - nie mniej ni 40 osb 14 000,00 14. Organizacja zaj sportowych oraz szkolenie dzieci i modziey w pice nonej z terenu miejscowoci pooonych w poudniowej czci gminy Jedlicze- nie mniej ni 40 osb 9 200,00 15. Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej. 172 820,00

Zacznik Nr 13 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Planowane wydatki na poszczeglne zadania inwestycyjne w jednostkach budetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2009 rok
Klasyfikacja budetowa Dzia Rozdzia 010 01010 Nazwa zadania Zakres rzeczowy Plan na 2009 r. 110 000,00

010

01010

6050 Modyfikacja istniejcego systemu monitorujcego prac 10 istniejcych przepompowni 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej - przycza Jaszczew- Moderwka zakres I etap

Zamiana systemu monitorujcego prac istniejcych przepompowni z GSM na GPRS Wykonanie 213 szt przyczy w m. Jaszczew i 165 szt w m. Moderwka. Wykonanie kolektora sanitarnego 160 - 11 661 mb w tym w m. Moderwka 4 694 mb, w m. Jaszczew 6 967 mb. Wykonanie; kolektor sanitarny-4 423 mb, kolektor toczny - 767 mb, monta zbiornikw przepompowni 5 szt. Kana grawitacyjny 200 o dugoci 2 000 m, kana grawitacyjny Q 160 o dugoci 1 656 m.

1 618 112,00

010

01010

010

01010

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci arnowiec, Dugie, Jaszczew i Moderwka realizowanej w ramach Programu poprawy czystoci zlewni rzeki Wisoki" 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w m. arnowiec- kolektor C

255 427,80

010

01010

6050 Budowa kolektora sanitarnego wraz z

Sporzdzenie dokumentacji kosztorysowej. Wykonanie kanalizacji sanitarnej o d. 1 086 mb w tym 160 -575 mb, 200 - 511 mb. Wykonanie przyczy kanalizacyjnych w iloci 15 szt. Wykonanie kolektora sanitarnego wraz z przyczami 160 o d.1 610

365 000,00

447 106,00

010

01010

przyczami w m. Jaszczew - Moderwka -etap II 6050 Budowa przepompowni P2' w Mcince wraz z kolektorem tocznym 6058 6059

010 010

01010 01010

600 600

60016 60016

6050 6050

600 700 700

60016 70005 70005

6050 6050 6060

700

70005

6060

710 710

71035 71035

6050 6050

750 754

75023 75412

6050 6050

854 854 900 900 921 921 926 926

85495 85495 90015 90015 92109 92109 92601 92601

6068 6069 6050 6050 6050 6050 6050 6050

926

92601

6060

mb w m. Moderwka (27 szt)- 1 102 mb, Jaszczew (13 szt) - 508 mb Wykonanie projektu wraz z realizacj 650 000,00 ukadu kanalizacji na odcinku:P2(Mcinka) - P1(Jedlicze)oczyszczalnia ciekw Budowa kanalizacji Wykonanie; kolektor sanitarny-4 423 1 710 051,63 sanitarnej w miejscowoci mb, kolektor toczny - 767 mb, 325 724,12 arnowcu, Dugie, Jaszczew monta zbiornikw przepompowni i Moderwka w ramach 5 szt. Kana grawitacyjny 200 o Programu Poprawy dugoci 2 000 m, kana grawitacyjny Czystoci Zlewni Rzeki 160 o dugoci 1 656 m. Wisoki" Budowa ul. Cichej w Budowa ul. Cichej na odcinku 120 m 150 000,00 Jedliczu Budowa ul.3 -go Maja Wykonanie nawierzchni bitumicznej 150 000,00 (boczna) w Jedliczu jezdni wraz ze zjazdami, uoenie krawnikw na d.190 m. Budowa chodnika w Jedliczu Wykonanie projektu, czciowe 100 000,00 - Mcince wykonanie Budowa mieszka Wykonanie dokumentacji projektowej 200 000,00 socjalnych i komunalnych i realizacja projektu Zakup gruntw Zakup dziaek pod ul. Cich, drog 42 000,00 w Moderwce i wykup dziaek od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedliczu, regulacje prawne Dziaka pod drog w Dziaka pod drog w zwizku ze 70 360,89 zwizku ze zmian planu na zmian planu na osiedlu Brzozowa osiedlu Brzozowa Rozbudowa cmentarza Wykonanie alejek na cmentarzu 220 000,00 komunalnego w Jedliczu o d.300 mb Budowa kaplicy cmentarnej Kompletna realizacja projektu 900 000,00 na cmentarzu komunalnym w Jedliczu Budowa kotowni w Wykonanie dokumentacji projektowej, 80 000,00 budynku Urzdu Gminy realizacja projektu Budowa remizy OSP w Utwardzenie placu manewrowego, 250 000,00 Jedliczu wykonanie elewacji z dociepleniem, roboty wykoczeniowe, insp. nadzoru - etap IV Zakup projektora Zakup projektora 3 400,00 600,00 Budowa owietlenia ul. Budowa 28 szt. lamp owietlenia 240 000,00 Gowackiego w m. Jedlicze drogowego - etap II Budowa owietlenia Wykonanie dokumentacji technicznej 10 000,00 drogowego Chlebna - Gra Wykonanie klimatyzacji w Wykonanie klimatyzacji w Domu 60 000,00 Domu Ludowym w Dugiem Ludowym w Dugiem Wykonanie co w Domu Wykonanie co w Domu Ludowym 70 000,00 Ludowym w Dobieszynie w Dobieszynie Modernizacja stadionu w Modernizacja pyty stadionu 5 000,00 Chlebnej Dokoczenie budowy placu Uoenie kostki 35 000,00 wok hali sportowej w Jedliczu Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania 6 000,00

Zacznik Nr 14 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie do zacznika Nr 1 Dochody budetu gminy Jedlicze na 2009 r. wedug dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej
Dochody budetu w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach klasyfikacji budetowej w wysokoci 29.523.825,58 z zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r. ustalonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodw Gminy za 3 kwartay 2008 r. Szacunku dochodw na 2008r. z podatkw i opat lokalnych dokona Referat Podatkw i Opat Lokalnych. Wysoko wszystkich rodzajw subwencji oraz udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych okrelio Ministerstwo Finansw. Szacunku dochodw z majtku gminy oraz dochodw jednostek budetowych dokonay jednostki realizujce. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 307.205,84 z

Rozdz.01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 307.205,84 z obejmuje: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 307.205,84 z W paragrafie ujte zostay dochody z tytuu czynszu dzier . z sieci kanalizacji bdcych na terenie Gminy Jedlicze Dzia 020 Lenictwo Rozdzia 02001 Gospodarka lena 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych W paragrafie ujto dochody ze sprzeday drzewa. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 z 8.000,00 z 8.000,00 z 229.380,00 z

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 229.380,00 z obejmuje: 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 12.000,00 z 0690 wpywy z rnych opat 20.000,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu opaty planistycznej. 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 43.300,00 z W paragrafie ujto plan dochodw z tytuu najmu lokali uytkowych i mieszkalnych oraz dzierawy gruntw. 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 1.250,00 z 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 152.830,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu sprzeday dziaek bdcych w posiadaniu Gminy, Chlebna dz. nr 455/2, Podniebyle dz. nr 195, 207, Jedlicze, ul. Wierzbowa dz. nr 2058/1, ul. Brzozowa dz. nr 712/3, ul. Nad Skarp dz. Nr 2475, 2476/2, 2477/1, 2476/2, 1941/26,1941/23,712/3,2058/1. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71035 Cmentarze obejmuje : 0970 wpywy z rnych dochodw dochody z tytuu opat cmentarnych Dzia 750 Administracja publiczna 12.000,00 z 12.000,00 z 12.000,00 z 151.346,00 z

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie 127.146,00 z obejmuje: 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami. Wprowadzono do projektu budetu na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I -3010/31/08 126.296,00 z 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 850,00 z W paragrafie ujto 5% dochodw gminy z tytuu opat za dowody osobiste.

Rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatw) 24.200,00 z obejmuje: 0690 wpywy z rnych opat 4.000,00 z W paragrafie ujto planowane dochody z tytuu sprzeday materiaw przetargowych, zwrotu kosztw upomnienia. 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 200,00 z 0970 wpywy z rnych dochodw 20.000,00 z W paragrafie ujto planowane dochody z tytuu zwrotu kosztw energii elektrycznej, gazu telefonw z Zespou Ekonomiczno Administracyjnego Szk i Przedszkoli, Policji oraz Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2.522,00 z

Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa 2.522,00 z obejmuje: 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami. 2.522,00 z W paragrafie ujto otrzyman pismem Nr DKO- 421-5/08 z dnia 2.10.2008 r. z Krajowego Biura Wyborczego informacj o przyznanych rodkach na finansowanie kosztw prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2.440,00 z

Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne 2.440,00 z obejmuje: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2.440,00 z Dzia 756 Dochody od osb prawnych od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 14.751.178,00 z Rozdzia 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 6.000,00 z obejmuje : 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanych w formie karty podatkowej 6.000,00 z Podstaw do ustalenia wpyww z tytuu podatku byo wykonanie za trzy kwartay 2008r. Rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.316.298,00 z obejmuje: 0310 podatek od nieruchomoci 7.221.518,00 z Podatek ten opaca 57 podatnikw. Podstaw do dokonania szacunku wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci byy dane z deklaracji podatkowych zoonych w 2008 roku oraz wpat dokonanych tytuem podatku od nieruchomoci od osb prawnych wynikajce z sald rozrachunkowych na dzie 30.09.2008 r. Wysza kwota w porwnaniu do roku poprzedniego wynika z podwyszenia stawki tego podatku. 0320 podatek rolny 41.000,00 z Podatek ten opaca 17 podatnikw, powierzchnia gruntu objta tym podatkiem wynosi 302,64 ha fizycznych co po odliczeniu gruntw zwolnionych ustawowo z podatku rolnego stanowi powierzchni 297,59 ha. Liczba hektarw przeliczeniowych z tych gruntw stanowi powierzchni 267,80 ha, ktra stanowi podstaw wymiaru podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatkiem rolnym z gruntw rolnych o powierzchni nie przekraczajcej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego, opodatkowany bdzie w 2008 roku tylko trzech podatnikw od powierzchni 2,07 ha. Przewidywalna cigalno w 2008 roku 100,00 %. 0330 podatek leny 4.500,00 z Podatek ten opaca 4 podatnikw. Podatkiem tym objte jest 254,69 ha fizycznych lasu co po odliczeniu lasw zwolnionych od podatku stanowi powierzchni 254,69 ha. Planowana cigalno podatku w 2008 roku 100,00%. 0340 podatek od rodkw transportowych 44.280,00 z Podatek ten opaca 9 podatnikw. Zaplanowana wysoko podatku wynika ze zoonych deklaracji w 2008 roku oraz wpyww tego podatku wynikajcych z sald rozrachunkowych. Przewidywalna cigalno podatku na 2008 rok 95,00%. 0500- podatek od czynnoci cywilnoprawnych 5.000,00 z Wpywy z podatku ustalono na podstawie szacunku uwzgldniajc aktualny stan prawny. Rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 1.700.280,00 z obejmuje: 0310 podatek od nieruchomoci 794.845,00 z

Podstaw do dokonania szacunku wpyww z tego podatku byy dane zawarte w informacjach podatkowych oraz danych wynikajcych z salda rozrachunkowego na dzie 30.09.2008 r. Podatnikw tego podatku jest 5.672. Szacunek dochodw z tytuu podatku od nieruchomoci na 2008 r. moe ulec zmianie w zwizku z modernizacj ewidencji gruntw dokonywan przez Starostwo Powiatowe w Kronie. Przewidywana cigalno podatku na 2008 r. - 92,00%. 0320 podatek rolny 704.000,00 z Podatek rolny z gospodarstw rolnych od osb fizycznych opacaj podatnicy w liczbie 1.472. Podstaw opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia 2.362,24 ha fizyczne, co stanowi 2.148,55 ha przeliczeniowe po odliczeniu powierzchni gruntw zwolnionych ustawowo. Stawka podatku rolnego z ha przeliczeniowych na 2009 r. wynosi rwnowarto pienin 2,5 q yta z pierwszych trzech kwartaw 2008 r. Podstaw opodatkowania pozostaych gruntw rolnych po ulgach stanowi bdzie powierzchnia 1.720,28 ha. Podatnikw podatku rolnego z dziaek rolnych jest 4.606. Stawka podatku rolnego od pozostaych gruntw rolnych wynosi rwnowarto pienin 5 q yta uzyskan za okres trzech pierwszych kwartaw 2008 r. Szacunek dochodw z tytuu podatku rolnego na 2008 r. moe ulec zmianie w zwizku z modernizacj ewidencji gruntw dokonywan przez Starostwo Powiatowe w Kronie oraz ogoszeniem ceny yta za pierwsze trzy kwartay br. Przewidywalna cigalno podatku na 2009 r. 95,00% 0330 podatek leny 2.100,00 z Podatek leny od osb fizycznych jest opacany przez 321 podatnikw, bd w formie cznego zobowizania bd w formie decyzji w sprawie wymiaru podatku lenego. Podatkiem lenym objto powierzchni 69,75 ha lasu. Przewidywalna cigalno podatku na 2009 r. 98,00% 0340 podatek od rodkw transportowych 68.715,00 z Stawki podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych zaplanowano na poziomie 2008 r. na podstawie salda rozrachunkowego obrazujcego wpyw z tego podatku na dzie 30.09.2008 r. Podatnikw tego podatku od osb fizycznych jest 34. Planowana cigalno podatku na 2009 r. 98,00 %. 0360 Podatek od spadkw i darowizn 10.000,00 z Przyjto w oparciu o aktualny stan prawny i przewidywane wykonanie 2008 r. 0370 opata od posiadania psw 620,00 z Plan cigalnoci podatku w 2008 r. 100%. 0430 wpywy z tytuu opaty targowej 16.000,00 z 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 100.000,00 z 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 4.000,00 z Rozdzia 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 285.000,00 z obejmuje : 0410 wpywy z opaty skarbowej 40.000,00 z 0460 wpywy z opaty eksploatacyjnej 40.000,00 z 0480 wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 190.000,00 z Podstaw do ustalenia wpyww z tytuu poszczeglnych opat byo wykonanie za trzy kwartay 2008r. 0690- wpywy z rnych opat 15.000,00 z W paragrafie zaplanowano dochody zwizane z wydanymi decyzjami Burmistrza na zajcie pasa drogowego. Rozdzia 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 5.443.600,00 z obejmuje: 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 5.243.600,00 z udzia 36,49 % w podatku od osb fizycznych, ktrego szacunku dokonao Ministerstwo Finansw (pismo Nr ST34820/21/2008 z dn.10 padziernika 2008 r.) 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 200.000,00 z udzia w podatku dochodowym od osb prawnych , ktrego szacunku na w/w kwot dokona Referat Ksigowoci Budetowej na podstawie wykonania za III kwarta 2008 r. Dzia 758 Rne rozliczenia 8.208.009,00 z

Rozdzia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 7.681.898,00 z obejmuje: 2920 subwencja oglna z budetu pastwa 7.681.898,00 z Wprowadzono do projektu budetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansw Znak ST3/4820/21/2008 z dn. 10 padziernika 2008 r. Rozdzia 75807 Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. obejmuje: 2920 subwencje oglne z budetu pastwa 466.111,00 z 466.111,00 z

Wprowadzono do projektu budetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansw Znak ST3/4820/21/2008 z dn. 10 padziernika 2008 r. Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe 60.000,00 z obejmuje: 0920 - pozostae odsetki 60.000,00 z odsetki od rachunkw bankowych oraz od lokat okresowych tworzonych z wolnych rodkw w cigu roku budetowego. Dzia 801 Owiata i wychowanie 461.682,40 z Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe 27.076,40 z obejmuje: 0690 wpywy z rnych opat 16.500,00 z W paragrafie ujto rodki na doywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Podniebylu refundowane przez GOPS w Jedliczu. 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 8.962,40 z - Zesp Szk Publicznych w Jedliczu 4 596,00 z - Szkoa Podstawowa w Podniebylu 600,00 z - Szkoa Podstawowa w Dobieszynie 600,00 z - Szkoa Podstawowa w Dugiem 600,00 z - Szkoa Podstawowa w Moderwce 600,00 z - Szkoa Podstawowa w Jaszczwi 1 466,40 z - Szkoa Podstawowa w Piotrwce 500,00 z 0970 wpywy z rnych dochodw 1.614,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu zwrotu kosztw za media w mieszkaniach wynajmowanych przez nauczycieli. - Zesp Szk Publicznych w Jedliczu 1.080,00 z - Szkoa Podstawowa w arnowcu 150,00 z - Szkoa Podstawowa w Piotrwce 384,00 z Rozdzia 80104 Przedszkola 264.206,00 z obejmuje: 0690 wpywy z rnych opat 118.400,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu opaty za wyywienie dzieci w przedszkolu. 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2.956,00 z 0830 wpywy z usug 135.350,00 z odpatno rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolu 0970 wpywy z rnych dochodw 7.500,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu zwrotu kosztw za media refakturowane przez Pogotowie Ratunkowe. Rozdzia 80148 Stowki szkolne 170.400,00 z obejmuje: 0690 wpywy z rnych opat 170.400,00 z W paragrafie ujto dochody zwizane z odpatnoci rodzicw za wyywienie dzieci w wietlicy w Jedliczu. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej obejmuje: 0830 wpywy z usug Dopaty do utrzymania podopiecznych z terenu Gminy Jedlicze w domach pomocy spoecznej. 4.904.930,00 z 1.200,00 z 1.200,00 z

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4.157.900,00 z obejmuje: 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 300,00 z 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4.146.600,00 z - do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3010/31/08 z dn.22.10.08 r. 2910 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6.000,00 z

2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 5.000,00 z Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 24.130,00 z obejmuje: 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 24.130,00 z - do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3010/31/08 z dn.22.10.08 r. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 397.900,00 z obejmuje: 2010 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 230.600,00 z - do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Znak Nr F.I.3010/31/08 z dn.22.10.08 r. 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 165.300,00 z do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Znak F. I.3010/31/08 z dn.22.10.08 r. 2910 wpywy z zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2.000,00 z Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 192.800,00 z obejmuje: 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 192.800,00 z do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Znak F. I.3010/31/08 z dn.22.10.08 r. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze obejmuje: 0830 wpywy z usug dochody z tytuu usug opiekuczych wykonywanych przez opiekunki rodowiskowe 24.000,00 z 24.000,00 z

Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 107.000,00 z obejmuje: 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 107.000,00 z - do projektu budetu wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Znak F. I.3010/31/08 Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80.033,67 z

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno 80.033,67 z Obejmuje: 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej polityki Rolnej finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 64.628,61 z 2009 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 11.405,06 z 6208 dotacje rozwojowe finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln 3.400,00 z 6209 Dotacje rozwojowe- wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, FunduszuSpjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 600,00 z W ramach tego rozdziau zaplanowano dofinansowanie programu projektu Aktywna szkoa- zajcia pozalekcyjne dla uczniw Zespou Szk w Potoku w ramach Programu Operacyjny Kapita Ludzki zatwierdzony decyzj Komisji Europejskiej z dnia 28 wrzenia 2007 r. nr K(2007)4547. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd obejmuje: 292.698,67 z 289.356,67 z

0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 289.356,67 z W paragrafie ujto dochody z tytuu czynszu dzierawnego sieci kanalizacji sanitarnej bdcej na terenie miasta Jedlicze. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 2.000,00 z obejmuje: 0970 wpywy z rnych dochodw 2.000,00 z W paragrafie ujto dochody z Gminy Tarnowiec z tytuu zwrotu kosztw za owietlenie uliczne i konserwacj owietlenia. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 1.342,00 z obejmuje: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 1.342,00 z W paragrafie ujto dochody zwizane z dzieraw budynku szalet miejskich. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000,00 z

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 40.000,00 z obejmuje: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 20.000,00 z Paragraf ten obejmuje dochody z dzierawy pomieszcze domw ludowych. 0970 wpywy z rnych dochodw 20.000,00 z W paragrafie ujte zostay dochody z tytuu zwrotu kosztw za media w wynajmowanych pomieszczeniach domw ludowych. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport 72.400,00 z

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 72.400,00 z obejmuje: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze. 40.000,00 z W paragrafie ujto planowane dochody z tytuu wynajmu pomieszcze na terenie hali widowiskowo sportowej w Jedliczu. 0830 wpywy z usug 32.000,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu korzystania z: siowni, zaj aerobiku, tenisa i bilardu. 0920 - pozostae odsetki 400,00 z W paragrafie ujto dochody z tytuu odsetek od rachunkw bankowych.

Zacznik Nr 15 do uchway Nr XLVI/233/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie do zacznika Nr 5 Wydatki budetu gminy na 2009 r. wedug dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej
Plan wydatkw budetu Gminy wynosi 36.741.858,28 z i jest wyszy od przewidywanego wykonania 2008 r. o 7,35%. Plan wydatkw budetu jest wyszy od planu dochodw o kwot 7.218.032,70 z. W porwnaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. wzrastaj wydatki inwestycyjne o 79,47%, zatem zwiksza si dynamika rozwoju Gminy. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi obejmuje: 4260 zakup energii 4300 zakup usug pozostaych 5.502.421,55 z 5.487.521,55 z 3.600,00 z 2.500,00 z

W paragrafach zabezpieczono rodki na energi i opat abonamentow. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 3.445.645,80 z w tym: - modyfikacja istniejcego systemu monitorujcego prac 10 istniejcych przepompowni 110.000,00 z - budowa kanalizacji sanitarnej przycza Jaszczew - Moderwka zakres I etap 1.618.112,00 z - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci arnowiec, Dugie, Jaszczew, i Moderwka- realizowanej w ramach Programu poprawy czystoci zlewni rzeki Wisoki 255.427,80 z - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w m. arnowiec - kolektor C 365.000,00 z - budowa kolektora sanitarnego wraz z przyczami w m. Jaszczew - Moderwka - etap II 447.106,00 z - budowa przepompowni P2 w Mcince wraz z kolektorem tocznym 650.000,00 z 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 1 710.051,63 z W paragrafie zabezpieczono udzia rodkw z Unii Europejskiej w wysokoci 84,00% wydatkw kwalifikowanych zadania realizowanego w 2008 r. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 325.724,12 z W paragrafie zabezpieczono udzia Gminy w wysokoci 16,00% wydatkw kwalifikowanych zadania realizowanego w 2008 r. Rozdzia 01030 Izby Rolnicze 14.900,00 z obejmuje: 2850 - wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 14.900,00 z Wpaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zgodnie z ustaw - 14.900,00 z Dzia 020 Lenictwo 8.930,00 z

Rozdzia 02001 Gospodarka lena 8.930,00 z obejmuje : 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 800,00 z 4120 - skadki na Fundusz Pracy 130,00 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 z W paragrafach zaplanowano wydatki zwizane z pilnowaniem lasw bdcych na majtku Gminy Jedlicze. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 210.000,00 z

Rozdzia 40002 Dostarczanie wody 210.000,00 z obejmuje: 2630 dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych 210.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie dopat do wody dla gospodarstw domowych oraz opaty staej do wody dostarczanej do hydrantw do celw przeciwpoarowych. Dzia 500 Handel Rozdzia 50095 Pozostaa dziaalno obejmuje: 4300 zakup usug pozostaych W paragrafie zabezpieczono rodki na: - administrowanie placem targowym - wydzierawienie gruntw pod plac targowy Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Obejmuje: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych w tym: - remont wiaty przystankowej - remont czstkowy nawierzchni bitumicznych drg gminnych - remont wirowych nawierzchni drg - remont drogi dojazdowej (wraz z chodnikiem) do szkoy w miejscowoci Dugie I etap 29.500,00 z 29.500,00 z 29.500,00 z 25.500,00 z 4.000,00 z 1.046.000,00 z 948.000,00 z 15.000,00 z 433.000,00 z 3.000,00 z 120.000,00 z 120.000,00 z - 50.000,00 z

- remont drogi w miejscowoci arnowiecna stawisku - remont drogi w Potoku k. p. Liputa

- 40.000,00 z - 100.000,00 z

4300 zakup usug pozostaych 100.000,00 z W paragrafie zabezpieczono midzy innymi rodki na koszenie poboczy, oznakowanie drogowe, wykonanie przegldw okresowych obiektw mostowych, oraz opracowanie ewidencji drg publicznych, projektu organizacji ruchu na drogach gminnych i inne. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 400.000,00 z w tym: - budowa chodnika w Jedliczu- Mcinka 100.000,00 z - budowa ul. Cichej w Jedliczu 150.000,00 z - budowa ul.3-go Maja (boczna) w Jedliczu 150.000,00 z Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne obejmuje: 4270 zakup usug remontowych - remont drg rolniczych w miejscowoci Podniebyle - remont drogi w Porbach Rozdzia 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych obejmuje: 4170 wynagrodzenia bezosobowe Dzia 630 Turystyka Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno obejmuje: 4430 rne opaty i skadki w tym : - rodki na opacenie skadki rocznej do lokalnej Organizacji Turystycznej Beskid Niski Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 90.000,00 z 90.000,00 z - 40.000,00 z - 50.000,00 z 8.000,00 z 8.000,00 z 1 500,00 z 1 500,00 z 1 500,00 z 1 500,00 z 450.860,89 z

Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 28.000,00 z obejmuje: 4270 zakup usug remontowych 9.000,00 z Zabezpieczono rodki na remonty budynkw w zakresie uzgodnionym ze wsplnotami mieszkaniowymi. 4300 zakup usug pozostaych 19.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na zarzdzanie zasobami lokalowymi Gminy Jedlicze. Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 422.860,89 z obejmuje: 4260 zakup energii 15.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw dostawy mediw do obiektw komunalnych. 4270 zakup usug remontowych 10.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na remont dachu i budow kominw garae przy ul. Kociuszki. 4300 zakup usug pozostaych 34.500,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wykonanie operatw szacunkowych, ogoszenia prasowe, opaty sdowe, notarialne i inne. 4430 - rne opaty i skadki 36.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na opaty zwizane z wyczeniem gruntw z produkcji rolnej oraz inne opaty. 4590 kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 15.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na odszkodowania z tytuu zajcia gruntu pod pas drogowy. 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 200.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na budow mieszka socjalnych i komunalnych. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 112.360,89 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wykupy gruntw pod planowane inwestycje: - ulica Cicha - 9.000,00 z - droga Moderwka - 3.000,00 z - wykup dziaek od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedliczu, regulacja prawna - 30.000,00 z - dziaka pod drog w zwizku ze zmian planu na osiedlu Brzozowa - 70.360,89 z Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.245.700,00 z 85.700,00 z 50.700,00 z

W paragrafie zabezpieczono rodki na opracowanie decyzji o warunkach Zabudowy, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i opinii podziaowych. 4300 zakup usug pozostaych 35.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wykonanie odbitek, wykonanie map oraz innych materiaw niezbdnych w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmuje: 4300 zakup usug pozostaych W paragrafie zabezpieczono rodki na wykonanie podziaw i wskaza geodezyjnych. Rozdzia 71035 Cmentarze obejmuje: 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych W paragrafie zabezpieczono rodki na administrowanie cmentarzami komunalnymi. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych W paragrafie ujto wydatki zwizane z: - wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Jedliczu - budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Jedliczu Zakres rzeczowy w/w zadania przedstawia zacznik Nr 13. Dzia 750 Administracja publiczna 20.000,00 z 20.000,00 z 1.140.000,00 z 2.000,00 z 18.000,00 z 1.120.000,00 z 220.000,00 z 900.000,00 z 3.266.052,57 z

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie 204.892,00 z obejmuje: 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 149.867,00 z 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.588,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 23.323,00 z 4120 - skadki na Fundusz Pracy 3.785,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 6.500,00 z 4270 zakup usug remontowych 200,00 z 4280 zakup usug zdrowotnych 100,00 z 4300 zakup usug pozostaych 1.000,00 z 4380 zakup usug obejmujcych tumaczenia 100,00 z 4410 podre subowe krajowe 200,00 z 4440 odpis na ZFS 3.929,00 z 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1.100,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.000,00 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3.200,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki niezbdne do wykonania zada zleconych przez administracj rzdow w zakresie ewidencji poborowych, wydawania dowodw osobistych, prowadzenie ksig USC, prowadzenie ewidencji zezwole na dziaalno gospodarcz, w zakresie spraw meldunkowych. Rozdzia 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatw) 114.200,00 z obejmuje: 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 103.300,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na diety dla radnych. 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4.200,00 z w paragrafie zabezpieczono rodki na organizacj sesji rady i posiedze komisji rady miejskiej w Jedliczu. 4270 zakup usug remontowych 1.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 3.000,00 z 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 900,00 z 4410 podre subowe krajowe 1.000,00 z 4420 podre subowe zagraniczne 200,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 600,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki na potrzeby Rady Miejskiej. Rozdzia 75023 Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2.835.785,00 z obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 18.100,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wypat ekwiwalentu za przybory pimienne oraz odzie robocz. 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 1.709.733,00 z W paragrafie ujto wydatki zwizane z pokryciem kosztw wynagrodzenia dla pracownikw Urzdu Gminy. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.700,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 273.224,00 z

W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw zwizanych z opaceniem skadek na ubezpieczenie spoeczne. 4120 skadki na Fundusz Pracy 44.331,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw zwizanych z opaceniem skadki na Fundusz Pracy. 4140 wpaty na PFRON 46.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na dokonywanie wpat na PFRON. 4210 zakup materiaw i wyposaenia 122.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - zakup biurek, lady, foteli, czci do samochodw, paliwa, materiaw dla konserwatora, materiaw biurowych, drukw, tonerw do kserokopiarek, prenumerata czasopism i ksiek, rodki czystoci, odzie ochronna, itp. 4260 zakup energii 82.500,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na gaz, energi i CO. W celu utrzymania budynku Urzdu Gminy. 4280 zakup usug zdrowotnych 2.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na badania okresowe dla pracownikw. 4300 zakup usug pozostaych 118.500,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki midzy innymi na wywz nieczystoci, prenumerata prasy, przesyki listowe, ogoszenia prasowe, przegldy i naprawy samochodw subowych, abonament i opaty za energi, gaz, wod, abonament radiofoniczny, oprawy introligatorskie, przegld drukarek, komputerw, kasy fiskalnej instalacji elektrycznej wykaszarek, klimatyzacji, ganic i kominw. 4350 zakup usug do sieci Internet 5.100,00 z 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 10.000,00 z 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 40.000,00 z 4410 podre subowe krajowe 10.000,00 z 4420 - podre subowe zagraniczne 1.000,00 z 4430 rne opaty i skadki 25.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na ubezpieczenie majtku i inne drobne opaty. 4440 odpisy na ZFS 47.597,00 z 4510 opaty na rzecz budetu pastwa 1.000,00 z 4610- koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 10.000,00 z 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 25.000,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 7.000,00 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 34.000,00 z 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na budow kotowni w budynku Urzdu Gminy. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego obejmuje: 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych W rozdziale zostay zabezpieczone rodki na promocj Gminy. 34.000,00 z 17.000,00 z 15.000,00 z 1.000,00 z 1.000,00 z

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno 77.175,57 z obejmuje: 2900 wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych 56.499,57 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wydatki biece dla Jednostki Realizujcej Projekt (JRP) w ramach Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki. 4430 rne opaty i skadki 20.676,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - opacenie skadki czonkowskiej Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki 17.000,00 z - opacenie skadki do Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro- Karpaty 3.676,00 z Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2.522,00 z Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa 2.522,00 z obejmuje: 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 323,96 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 52,56 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.145,48 z W rozdziale zabezpieczono rodki na aktualizacj spisu wyborcw, zadania zlecone przez administracj rzdow. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne 461.790,00 z 451.690,00 z

obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 10.000,00 z 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 1.400,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 190,00 z 4170 wynagrodzenie bezosobowe 33.000,00 z W paragrafie zabezpieczone zostay rodki na wypat zgodnie z zawartymi umowami wynagrodzenia dla kierowcw samochodw przeciwpoarowych. 4210 zakup materiaw i wyposaenia 40.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na zakup paliwa i czci do samochodw subowych, motopomp i akumulatorw, kurtek zimowych, mundurw wyjciowych dla jednostek OSP, itp. 4260 zakup energii 25.000,00 z 4270 zakup usug remontowych 50.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wymian dachu na budynku remizy OSP w Dobieszynie. 4280 zakup usug zdrowotnych 6.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw bada okresowych dla straakw. 4300- zakup usug pozostaych 15.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na badania techniczne samochodw p.po, badanie obuwia bojowego, rozmowy telefoniczne, przegldy i naprawy sprztu, wykonanie prb szczelnoci instalacji gazowych w remizach OSP, opata abonamentowa za gaz, wiato, wod i kanalizacj. 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 2.440,00 z 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 600,00 z 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500,00 z 4430 rne opaty i skadki 15.560,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki niezbdne do ubezpieczenie straakw i samochodw straackich. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 250.000,00 z W paragrafie ujto wydatki zwizane z budow budynku OSP w Jedliczu. Rozdzia 75414 Obrona cywilna 5.000,00 z obejmuje: 4210 zakup materiaw i wyposaenia 1.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 4.000,00 z W rozdziale zostay zabezpieczone rodki na utrzymanie systemu alarmowego i cznoci oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe obejmuje: 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4360 opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej W rozdziale zabezpieczono rodki na zakup wyposaenia do gminnego magazynu p/powodziowego wysyki zakupionych materiaw i koszty usug telekomunikacyjnych. 5.100,00 z 3.800,00 z 200,00 z 1.100,00 z oraz koszty

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 36.500,00 z Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych obejmuje: 4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki W rozdziale zabezpieczono rodki na pobr podatkw przez inkasentw. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 36.500,00 z 29.000,00 z 2.000,00 z 600,00 z 3.000,00 z 1.900,00 z 100.000,00 z

Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 100.000,00 z obejmuje: 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz krajowych poyczek i kredytw 100.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na obsug zacignitych przez gmin poyczek i kredytw w latach ubiegych na zadania zakoczone oraz zabezpieczono rodki na kredyt biecy. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe 125.000,00 z 125.000,00 z

obejmuje: 4810 rezerwy 125.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - rezerw ogln 120.000,00 z ktra stanowi 0,32% planowanych wydatkw budetu, - rezerw celow zgodnie z Ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590.) 5.000,00 z Zabezpieczono rodki na wydatki na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Plan wydatkw biecych w poszczeglnych szkoach przedstawia zacznik Nr 11. obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3240 stypendia dla uczniw 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4220- zakup rodkw ywnoci 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na ZFS 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw, w tym programw i licencji Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych obejmuje: 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i ksiek 4300 zakup usug pozostaych 4440 odpis na ZFS 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 12.102.380,49 z 6.847.650,94 z 274.055,30 z 1.000,00 z 4.491.972,42 z 335.763,25 z 785.671,00 z 124.508,00 z 14.400,00 z 81.020,00 z 16.500,00 z 10.700,00 z 266.626,62 z 10.000,00 z 5.800,00 z 60.603,80 z 5.040,00 z 1.560,00 z 17.788,00 z 5.100,00 z 12.474,00 z 298.078,55 z 3.970,00 z 10.500,00 z 14.520,00 z 287.065,21 z 13.885,02 z 195.962,16 z 15.349,40 z 34.816,00 z 5.517,00 z 3.334,00 z 500,00 z 3.030,00 z 13.871,63 z 800,00 z

Rozdzia 80104 Przedszkola 1.639.744,91 z obejmuje: 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 15.840,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wykonywanie na rzecz Gminy Krosno zada z zakresu owiaty dotyczcych wychowania przedszkolnego. 2540 dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznych jednostek systemu owiaty 129.043,25 z W paragrafie zabezpieczono rodki na dotacj dla niepublicznego przedszkola Sistr Michalitek w Jedliczu zgodnie z Ustaw o Systemie Owiaty i uchwa Nr XV/90/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2007 r. 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 38.510,36 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 854.927,35 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wynagrodzenie dla nauczycieli. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.626,35 z 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 146.626,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 23.236,00 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 z

4210 zakup materiaw i wyposaenia 4220 zakup rodkw ywnoci 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 Zakup usug remontowych W paragrafie zabezpieczono rodki na izolacj pionow i poziom budynku przedszkola w Jedliczu. 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na ZFS 4480 podatek od nieruchomoci 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rozdzia 80110 Gimnazja Plan wydatkw biecych w poszczeglnych gimnazjach przedstawia zacznik Nr 11. obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpis na ZFS 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

26.000,00 z 118.400,00 z 7.000,00 z 53.000,00 z 80.000,00 z 1.100,00 z 9.478,00 z 840,00 z 4.500,00 z 2.439,00 z 1.000,00 z 55.375,60 z 603,00 z 2.200,00 z 2.500,00 z 1.500,00 z 2.195.886,09 z 44.084,61 z 1.522.404,80 z 111.579,76 z 259.399,00 z 41.108,00 z 21.330,00 z 940,00 z 51.276,70 z 500,00 z 19.049,00 z 2.181,00 z 2.450,00 z 2.600,00 z 112.883,22 z 300,00 z 3.800,00 z

Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk 39.700,00 z obejmuje: 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 z 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 11.120,00 z 4300 zakup usug pozostaych 18.580,00 z W ramach rozdziau zostay zarezerwowane rodki na realizacj zadania p.n. Opieka i transport uczniw niepenosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do miejsca realizacji obowizku szkolnego w 2009 r. zgodnie z ustaw o poytku publicznym i wolontariacie, oraz dowoenie dzieci do szk na terenie Gminy. Rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjne szk obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 - zakup energii 4280 - zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpis na ZFS 541.919,80 z 3.271,00 z 356.979,89 z 25.711,91 z 58.859,00 z 9.328,00 z 1.500,00 z 22.051,00 z 3.506,00 z 700,00 z 13.696,00 z 816,00 z 5.400,00 z 2.820,00 z 11.000,00 z 1.000,00 z 13.094,00 z

4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 3.000,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 3.000,00 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6.187,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki na utrzymanie Zespou obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk i przedszkoli. Rozdzia 80145 Komisje egzaminacyjne 1.100,00 z obejmuje: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 100,00 z W rozdziale zostay zabezpieczone rodki na funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 61.430,65 z obejmuje: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 2.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 5.000,00 z 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 50.430,65 z W paragrafie zabezpieczono rodki zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela tj.1% planowanych rocznych rodkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rozdzia 80148 Stowki szkolne obejmuje: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na FP 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4220 zakup rodkw ywnoci 4260 zakup energii 4300 - zakup usug pozostaych 4440 odpisy na ZFS 305.095,47 z 300,00 z 99.039,96 z 6.094,01 z 16.254,00 z 2.576,00 z 1.588,00 z 170.400,00 z 3.300,00 z 822,00 z 4.721,50 z

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 182.787,42 z obejmuje: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 18.606,61 z W paragrafie zabezpieczono rodki na fundusz zdrowotny nauczycieli. 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 43.415,46 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 9.587,49 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 1.518,85 z W w/w paragrafach zabezpieczono rodki na nagrody dyrektorw dla nauczycieli. 4190 nagrody motywacyjne 18.606,01 z W paragrafie zabezpieczono nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 4210 zakup materiaw i wyposaenia 2.000,00 z W paragrafie ujto wydatki na nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniw szk podstawowych i gimnazjw. 4440 odpis na ZF 89.053,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na odpis na ZFS dla emerytw i rencistw. Plan wydatkw w tym rozdziale w poszczeglnych szkoach i gimnazjach przedstawia zacznik Nr 11. Dzia 851 Ochrona zdrowia 190.000,00 z

Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 z obejmuje: 4300 zakup usug pozostaych 2.000,00 z W ramach rozdziau zabezpieczono rodki niezbdne do realizacji Gminnego programu zwalczania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Jedlicze. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 188.000,00 z obejmuje: 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 z 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 3.000,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 1.000,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 300,00 z

4170 wynagrodzenia bezosobowe 67.000,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 43.200,00 z 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 500,00 z 4260 - zakup energii 2.000,00 z 4270 zakup usug remontowych 17.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 41.000,00 z W paragrafie tym ujto midzy innymi wydatki na prowadzenie zaj pozalekcyjnych, programy terapeutyczne zgodnie z zacznikiem Nr 11. 4410 podre subowe krajowe 500,00 z 4430 rne opaty i skadki 500,00 z 4510 opaty na rzecz budetu pastwa 2.000,00 z W ramach rozdziau realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Zabezpieczono rodki na prowadzenie wietlic opiekuczo-wychowawczych, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zapewnienie warunkw pracy dla Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, na dofinansowanie zaj pozalekcyjnych w szkoach i placwkach owiatowych dla dzieci. Dzia 852 Pomoc spoeczna 6.522.805,00 z

Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 240.000,00 z obejmuje: 4330 zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 240.000,00 z W paragrafie zarezerwowano rodki na koszty pobytu osb z terenu Gminy Jedlicze w domach pomocy spoecznej. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4.152.600,00 z obejmuje: 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6.000,00 z 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 900,00 z 3110 wiadczenia spoeczne 3.977.766,00 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 88.063,00 z 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.200,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 40.000,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 2.251,00 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 10.000,00 z 4260 zakup energii 1.200,00 z 4280 zakup usug zdrowotnych 100,00 z 4300 zakup usug pozostaych 7.000,00 z 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.300,00 z 4410 podre subowe krajowe 300,00 z 4440 odpis na ZFS 2.720,00 z 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 2.000,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.000,00 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.000,00 z W rozdziale zgodnie z pismem Nr F.I-3010/31/08 z dnia 22 padziernika 2008r. Wojewody Podkarpackiego zabezpieczono realizacj zadania zleconego przez administracj rzdow. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 24.130,00 z obejmuje: 4130 skadki na ubezpieczenie zdrowotne 24.130,00 z W ramach paragrafu zabezpieczono rodki na opacanie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 628.100,00 z obejmuje: 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2.000,00 z 3110 wiadczenia spoeczne 625.900,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 200,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki na wypat zasikw celowych i okresowych oraz zasikw staych.

Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe 40.000,00 z obejmuje: 3110 wiadczenia spoeczne 40.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wypat dodatkw mieszkaniowych na podstawie decyzji Burmistrza. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 podre subowe krajowe 4430 - rne opaty i skadki 4440 odpis na ZFS 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji W rozdziale zabezpieczono rodki na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. 741.633,00 z 8.400,00 z 506.177,00 z 33.246,00 z 81.921,00 z 12.999,00 z 14.500,00 z 23.000,00 z 7.000,00 z 400,00 z 17.000,00 z 600,00 z 1.320,00 z 6.000,00 z 4.800,00 z 500,00 z 2.000,00 z 13.070,00 z 5.000,00 z 700,00 z 3.000,00 z

Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 503.342,00 z obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 11.804,00 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 362.669,00 z 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.212,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 59.207,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 9.395,00 z 4140 wpaty na PEFRON 20.000,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 200,00 z 4280 zakup usug zdrowotnych 1.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 200,00 z 4410 podre subowe krajowe 200,00 z 4440 odpis na ZFS 14.355,00 z 4700 szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 100,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki na realizacj specjalistycznych usug opiekuczych u osb z zaburzeniami psychicznymi i usugi opiekucze u osb samotnych i chorych. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 193.000,00 z obejmuje: 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000,00 z 2830 dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 1.000,00 z W ramach rozdziau zabezpieczono rodki na realizacj zada zgodnie z ustaw o poytku publicznym i wolontariacie zgodnie z zacznikiem Nr 10. 3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze 20.000,00 z 3110 wiadczenia spoeczne 152.275,00 z 4010- wynagrodzenia osobowe pracownikw 10.780,00 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 1.630,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 265,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 3.000,00 z 4300 Zakup usug pozostaych 500,00 z 4430 Rne opaty i skadki 1.550,00 z W ramach paragrafu zabezpieczone zostay rodki na doywianie dzieci i modziey w szkoach podstawowych i gimnazjach.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

162.224,89 z

Rozdzia 85401 wietlice szkolne 80.599,78 z obejmuje: 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 59.144,15 z 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.640,63 z 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 9.861,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 1.563,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 450,00 z 4300 zakup usug pozostaych 200,00 z 4440 odpisy na ZFS 4.741,00 z W rozdziale zabezpieczono rodki ma wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w wietlicy, na wydatki rzeczowe oraz na funkcjonowanie stowki przy Zespole Szk Publicznych w Jedliczu. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw obejmuje: 3240 stypendia dla uczniw Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje: 4300 - zakup usug pozostaych 1.000,00 z 1.000,00 z 591,44 z 591,44 z

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno 80 033,67 z obejmuje: 4018 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 5 178,20 z 4019 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 913,80 z 4118 - skadki na ubezpieczenia spoeczne-Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 4 838,20 z 4119 - skadki na ubezpieczenia spoeczne - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 853,80 z 4128 - skadki na FP - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 789,65 z 4129 - skadki na FP- Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 139,35 z 4178 - wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 30 999,50 z 4179 -wynagrodzenia bezosobowe - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 5 470,50 z 4218 - zakup materiaw i wyposaenia - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 8 186,35 z 4219 - zakup materiaw i wyposaenia - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 1 444,65 z 4248 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 3 145,00 z 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 555,00 z 4268 - zakup energii - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 5 225,24 z 4269 - zakup energii - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 922,10 z 4308 - zakup usug pozostaych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 4 819,90 z 4309 - zakup usug pozostaych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 850,58 z 4378 - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 146,20 z

4379 - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 25,80 z 4438 - rne opaty i skadki - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 47,05 z 4439 - rne opaty i skadki - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 8,30 z 4748 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 126,65 z 4749 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 22,35 z 4758 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 1 126,67 z 4759 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 198,83 z 6068 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - Finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 3 400,00 z 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln - 600,00 z W ramach tego rozdziau zabezpieczono rodki na realizacj projektu Aktywna szkoa zajcia pozalekcyjne dla uczniw Zespou Szk w Potoku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3.031.098,06 z

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 2.010.962,25 z obejmuje: 2630 dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych 1.300.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na dopat do ciekw. 4270 zakup usug remontowych 696.562,25 z - kanalizacja burzowa 100.000,00 z - kanalizacja sanitarna 596.562,25 z 4300 zakup usug pozostaych 14.400,00 z W ramach paragrafu zabezpieczono rodki na utrzymanie kanalizacji burzowej Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami obejmuje: 4210 zakup materiaw i wyposaenia W paragrafie zabezpieczono rodki midzy innymi na zakup koszy ulicznych, pojemnikw na odpady. 4300 zakup usug pozostaych W paragrafie zabezpieczono rodki na administrowanie skadowiskiem odpadw. 4430 - rne opaty i skadki Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi obejmuje: 4300 zakup usug pozostaych W ramach paragrafu zabezpieczono rodki: - na zimowe utrzymanie drg 150.000,00 z - na letnie utrzymanie drg 93.100,00 z Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych W rozdziale zabezpieczono rodki na utrzymanie zielenie na terenie miasta i Gminy Jedlicze. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg obejmuje: 4260 zakup energii 32.035,81 z 2.135,81 z 29.400,00 z 500,00 z 243.100,00 z 243.100,00 z

65.000,00 z 10.000,00 z 10.000,00 z 45.000,00 z 620.000,00 z 270.000,00 z

4300 - zakup usug pozostaych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych W ramach paragrafu zabezpieczono rodki na: - budow owietlenia drogowego w Chlebnej 10.000,00 z - budow owietlenia ul. Gowackiego w m. Jedlicze 240.000,00 z

100.000,00 z 250.000,00 z

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 60.000,00 z obejmuje: 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 2.500,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wynagrodzenie prowizyjne za pobr opaty targowej. 4210 zakup materiaw i wyposaenia 500,00 z 4300 zakup usug pozostaych 55.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - administrowanie szaletami 25.000,00 z - wyapywanie psw i opata za utrzymanie psw w schronisku 15.000,00 z - utrzymanie bezdomnych psw w schronisku - 15.000,00 z 4430 rne opaty i skadki 2.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na opacenie skadki na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorzdu Terytorialnego. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.322.152,83 z

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 6.000,00 z obejmuje: 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000,00 z 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 2.000,00 z 3040 nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze 2.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na nagrody Burmistrza przyznawane zgodnie z uchwa Nr XV/88/2007 z dnia 14 sierpnia 2007r. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 896.064,00 z obejmuje: 2480 dotacje podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 440.464,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw dziaalnoci statutowej instytucji w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz biece utrzymanie budynku. 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 36.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na wypat diet dla sotysw. 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 500,00 z 4120 skadki na Fundusz Pracy 100,00 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 49.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na zakup paliwa do wykaszarek, rodkw czystoci, farby i inne materiay dla DL. 4260 zakup energii 80.000,00 z 4270 zakup usug remontowych 95.000,00 z W paragrafie tym zabezpieczono rodki na : - remont schodw w DL w Jedliczu dz. Borek 20.000,00 z - odwodnienie i izolacja fundamentw w DL w Podniebylu 55.000,00 z - remonty w pozostaych DL 20.000,00 z 4300 zakup usug pozostaych 50.000,00 z 4360- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 8.400,00 z 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 z 4400 opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 2.400,00 z 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 200,00 z 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 130.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - wykonanie klimatyzacji w DL w Dugiem 60.000,00 z - wykonanie co w DL w Dobieszynie 70.000,00 z Rozdzia 92116 Biblioteki 359.088,83 z obejmuje: 2480 dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 359.088,83 z W paragrafie zabezpieczono rodki na dotacj dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, ktra obejmuje pokrycie kosztw dziaalnoci statutowej, w tym kosztw zatrudnienia oraz biece utrzymanie budynku oraz na zakup ksigozbioru.

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 61.000,00 z obejmuje: 4340 zakup usug remontowo-konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych 61.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na: - remont zabytkowej kaplicy cmentarnej - 55.000,00 z - remont kapliczek - 6.000,00 z Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe obejmuje: 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpis na ZFS 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w tym: - modernizacja stadionu w Chlebnej - dokoczenie budowy placu wok hali sportowej w Jedliczu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych W paragrafie zabezpieczono rodki na oprogramowanie. W rozdziale zabezpieczono rodki na utrzymanie Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu. 924.420,00 z 660.070,00 z 2.300,00 z 278.850,00 z 21.350,00 z 46.350,00 z 7.370,00 z 12.000,00 z 36.000,00 z 124.800,00 z 6.000,00 z 700,00 z 45.000,00 z 1.700,00 z 1.300,00 z 3.000,00 z 500,00 z 3.900,00 z 6.000,00 z 12.450,00 z 1.200,00 z 300,00 z 3.000,00 z 40.000,00 z - 5.000,00 z - 35.000,00 z 6.000,00 z

Rozdzia 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 264.350,00 z obejmuje: 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 z 2830 dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 55.700,00 z W ramach paragrafw realizowane bd zadania z zakresu dziaalnoci poytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia dziaalnoci poytku publicznego, w formie dotacji zgodnie z zacznikiem Nr 10. 3040 nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 6.000,00 z W paragrafie zabezpieczono rodki na nagrody Burmistrza dla najlepszych sportowcw zgodnie z uchwa Nr LV/406/2006 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27.09.2006 r. 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 500,00 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.900,00 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 24.400,00 z 4300 zakup usug pozostaych 70.100,00 z 4430 rne opaty i skadki 8.750,00 z W paragrafie: 4110, 4170, 4210, 4300, 4430 zabezpieczono rodki na organizacj imprez sportowych, w tym umowy zlecenia z opiekunami, zakup materiaw i usug niezbdnych do realizacji imprez sportowych.