You are on page 1of 27
SULIT . 2uL 2 Sojaras 1Yjam eaatresestead JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH SABAK BERNAM PENILAIAN MENENGAH RENDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2008 SEJARAH Sotu Jum Lima Betas Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan int menganchungi 60 soalan & Jawab semua soalan. 3. Tlap-figp soatan akan dtikuti oleh empat pilthan jawapan iait. A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakah semua jawepan coda pada kertas jawapan objektif vang disediakan. , 4 Berfikariah dengan teliti ketika memilih jawapan. .Jkn anda hendak menukor sesuatu jawapan, padamkan sanda yang tidak dikehendaki tt sehingga bersth dan kenmdian kitamkan pilihan anda yang baharu, ‘Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak ‘2/1 @ Hak cipto Ponitiasojarah Daerah Sobak Berna [Lihat sebelah SULIT SuuiT 2 |. Gambari atas menunjukkan peristiwa menaikkan bendera Persekutuan Tastah Melayiu pada pukul 12.00 tengah salam 30 Ogos 1957. Apakai nilai yang boleh dikaitkan dengan peristiva tersebut? Sikap mengkritik British Pengukuban pertahanan Perkembangan negara Sernengat patriotisme o> x Jangan ke sana! ¥ : Mengopa? XX: Tengok, batu bescr tu! Tentu ada semangat orang mati | Ys ¥a, mari kita pergi dari sini Saya dah rasa takut X dan Y bidup dalam masyarakat yang mengamalkan keperceyaan A banty B onimisme C orang mati D agama Istom at sebelah. SULIT Kesuburan tanah Faktor — perkembangan ‘Kevekapan pemimpin ‘kerajaan agraria x 3, Rajah di otan menerangkan faktor perkembangan kerujaan agraria. ‘Apakah X? A Kewujudan sistem pengairan B —_Keistimewean pelabahan C — Kemahiran kelautan D Kesetiaan tentera Perameswara : Gagah sunggub pelanduk itu. Beta rasa tempat ini sangat istimewa dan elok diditikan kerajaan. Apakah ama tempat ini? Pengikut =: Melaka namanya, tuanioa, 4. Mengepakah Pararmeswara memilih tempat tersebut? A‘ fl . B — Mergadi lalusn pedagang C —-Membanteras ancaman lanun D —-Mendaparkan bekatan air bersih Pemberar, Peraman ‘Bendahara, Ketua Hakim Temonggung Hakim di drat x ‘Hakim di pelabubsin 5. Jadual di atas merujuk peranan petabesar dalam kerajaan Melaka. Apakab X? A Wakhoda B Orang Laut C — Lakeamana 2D Syshbandar 21/1 @ Hak Cipta Paritia Daerah Sabek Bomam ULthat sebelah 2 SULIT