You are on page 1of 6

Wydatki budetu na 2011 rok - Zaacznik Nr 2

Z tego
z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich zadania biece
statutowych
zada;

10

Rolnictwo i owiectwo

53 000,00

53 000,00

53 000,00

0,00

53 000,00

0,00

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby


rolnictwa

53 000,00

53 000,00

53 000,00

0,00

53 000,00

0,00

Lenictwo

398 955,00

398 955,00

102 283,00

0,00

102 283,00

0,00

02001

Gospodarka lena

298 771,00

298 771,00

2 099,00

0,00

2 099,00

0,00

02002

Nadzr nad gospodark len

100 184,00

100 184,00

100 184,00

0,00

100 184,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

314 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

314 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

8 543 255,00

2 241 471,00

2 230 971,00

492 856,00

1 738 115,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

8 543 255,00

2 241 471,00

2 230 971,00

492 856,00

1 738 115,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

322 420,00

106 000,00

106 000,00

8 200,00

97 800,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

322 420,00

106 000,00

106 000,00

8 200,00

97 800,00

0,00

Dziaalno usugowa

708 500,00

608 500,00

605 700,00

205 417,00

400 283,00

0,00

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

444 000,00

344 000,00

344 000,00

0,00

344 000,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015

Nadzr budowlany

01005
020

150
15011
600
60014
700
70005
710

750

Administracja publiczna

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

234 500,00

234 500,00

231 700,00

205 417,00

26 283,00

0,00

6 888 241,00

4 458 219,00

4 219 039,00

3 055 885,00

1 163 154,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

589 656,00

589 656,00

589 656,00

589 656,00

0,00

0,00

75019

Rady powiatw

253 280,00

253 280,00

21 200,00

0,00

21 200,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

3 534 083,00

3 534 083,00

3 526 983,00

2 453 749,00

1 073 234,00

0,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

19 000,00

19 000,00

19 000,00

12 480,00

6 520,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

2 457 222,00

27 200,00

27 200,00

0,00

27 200,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

2 653 092,00

2 653 092,00

2 642 792,00

2 367 249,00

275 543,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2 522 419,00

2 522 419,00

2 512 419,00

2 258 372,00

254 047,00

0,00

75414

Obrona cywilna

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

754

Z tego

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

75421
757
75702
758
75818

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich zadania biece
statutowych
zada;

130 173,00

130 173,00

129 873,00

108 877,00

20 996,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

155 381,00

155 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

155 381,00

155 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

632 972,00

632 972,00

632 972,00

0,00

632 972,00

0,00

Owiata i wychowanie

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Zarzdzanie kryzysowe

Rezerwy oglne i celowe

801

Plan

10

632 972,00

632 972,00

632 972,00

0,00

632 972,00

0,00

12 396 842,00

12 318 492,00

11 956 688,00

10 296 675,00

1 660 013,00

56 390,00

80102

Szkoy podstawowe specjalne

946 643,00

868 293,00

865 693,00

767 511,00

98 182,00

0,00

80111

Gimnazja specjalne

450 631,00

450 631,00

450 631,00

431 037,00

19 594,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

69 920,00

69 920,00

69 920,00

24 412,00

45 508,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

3 860 240,00

3 860 240,00

3 723 387,00

3 327 318,00

396 069,00

10 890,00

80130

Szkoy zawodowe

5 606 774,00

5 606 774,00

5 433 520,00

4 658 088,00

775 432,00

30 000,00

80134

Szkoy zawodowe specjalne

389 861,00

389 861,00

389 861,00

336 749,00

53 112,00

0,00

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz


orodki doksztacania zawodowego

922 187,00

922 187,00

916 357,00

751 560,00

164 797,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80195

Pozostaa dziaalno

851

85156

852

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 586,00

140 586,00

107 319,00

0,00

107 319,00

15 500,00

Ochrona zdrowia

1 815 000,00

1 815 000,00

1 815 000,00

1 815 000,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia


dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

1 815 000,00

1 815 000,00

1 815 000,00

1 815 000,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

3 169 217,00

3 169 217,00

2 080 814,00

1 577 935,00

502 879,00

779 868,00

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

85202

Domy pomocy spoecznej

387 996,00

387 996,00

0,00

0,00

0,00

369 996,00

1 651 900,00

1 651 900,00

1 645 300,00

1 224 900,00

420 400,00

0,00

85203
85204

Orodki wsparcia

338 400,00

338 400,00

0,00

0,00

0,00

338 400,00

Rodziny zastpcze

391 472,00

391 472,00

36 908,00

36 908,00

0,00

71 472,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

329 646,00

329 646,00

328 944,00

269 587,00

59 357,00

0,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania


chronione i orodki interwencji kryzysowej

69 803,00

69 803,00

69 662,00

46 540,00

23 122,00

0,00

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1 911 701,00

1 911 701,00

1 740 484,00

1 517 762,00

222 722,00

35 757,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

35 757,00

35 757,00

0,00

0,00

0,00

35 757,00

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

46 000,00

46 000,00

45 934,00

42 829,00

3 105,00

0,00

Z tego
z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

dotacje na
zadania biece

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85333

Powiatowe urzdy pracy

85395

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich zadania biece
statutowych
zada;

10

1 694 550,00

1 694 550,00

1 694 550,00

1 474 933,00

219 617,00

0,00

Pozostaa dziaalno

135 394,00

135 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

932 184,00

932 184,00

902 484,00

719 603,00

182 881,00

3 000,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

466 744,00

466 744,00

463 044,00

399 427,00

63 617,00

3 000,00

85410

Internaty i bursy szkolne

441 484,00

441 484,00

435 578,00

320 176,00

115 402,00

0,00

85420

Modzieowe orodki wychowawcze

20 094,00

20 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

3 862,00

3 862,00

3 862,00

0,00

3 862,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

Pozostaa dziaalno

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

854

900
90095
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

50 000,00

22 000,00

500,00

21 500,00

28 000,00

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

22 000,00

22 000,00

22 000,00

500,00

21 500,00

0,00

92116

Biblioteki

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

Kultura fizyczna

3 961 273,00

37 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

25 000,00

92601

Obiekty sportowe

3 924 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

37 000,00

37 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

25 000,00

44 911 083,00

31 545 684,00

29 126 727,00

22 057 082,00

7 069 645,00

928 015,00

926

Wydatki razem:

Przewodniczcy Rady
/-/ Jerzy Rzymowski

11 rok - Zaacznik Nr 2
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 550,00

314 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 550,00

314 550,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

6 301 784,00

6 301 784,00

4 209 650,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

6 301 784,00

6 301 784,00

4 209 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 420,00

216 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 420,00

216 420,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 180,00

0,00

0,00

0,00

2 430 022,00

2 430 022,00

2 419 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 430 022,00

2 430 022,00

2 419 598,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 3

Z tego

z tego:

z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 647,00

17 767,00

0,00

0,00

78 350,00

78 350,00

0,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

78 350,00

78 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

135 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 924 273,00

3 924 273,00

3 924 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 924 273,00

3 924 273,00

3 924 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 182 400,00

153 161,00

0,00

155 381,00

13 365 399,00

13 365 399,00

10 553 521,00

0,00

Strona 3 z 3