You are on page 1of 2

UCHWAA NR 321/K/10 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia niewanoci 2 ust.

. 1 i 2 uchway Nr XLV/189/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zwolnie podatku od nieruchomoci na terenie gminy Olszanka. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn .zm), art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Ob-rachunkowej w Warszawie u c h w a l a, co nastpuje: 1. Stwierdza niewano 2 ust. 1 i 2 uchway Nr XLV/189/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zwolnie podatku od nieruchomoci na terenie gminy Olszanka z powodu sprzecznoci z prawem tj. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ), art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z pn. zm.). 2. Na niniejsz uchwa przysuguje Gminie Olszanka prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie, za porednictwem Kolegium Re-gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia wyboru Przewod-niczcego Rady Gminy nowej kadencji. Podstaw do wniesienia skargi jest uchwaa Rady Gminy Olszanka.

Id: HZUXL-ZQUWZ-RCOSB-JJIDW-LPUZS. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 18 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp w Siedlcach wpyna uchwaa Nr XLV/189/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zwolnie podatku od nieruchomoci na terenie gminy Olszanka. Rada Gminy zapisami przyjtymi w 2 postanowia zwolni z podatku od nieruchomoci : 1) instytucje kultury nie zwizane z dziaalnoci gospodarcz, budynki wykorzystywane jako orodki kultury na potrzeby mieszkacw nie zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, budynki i grunty suce dziaalnoci przeciwpoarowej, zajte na prowadzenie nieodpatnej dziaalnoci statutowej i niezwizane z dziaalnoci gospodarcz, 2) wodocigi publiczne Wprowadzone w ww. zakresie zwolnienia podatkowe sprzeczne s z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Przepis ten stanowi, e rada gminy w drodze uchway moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni okrelone w art. 7 tego samego artykuu. Wskazanie przez Rad Gminy w badanej uchwale instytucji kultury, gruntw i bu-dynkw sucych dziaalnoci przeciwpoarowej prowadzcych nieodpatn dziaalno statutow a take wodocigw publicznych doprowadzio do niezgodnego z prawem wpro-wadzenia zwolnienia przedmiotowo podmiotowego do czego nie miaa stosownej delegacji ustawowej. Norma prawna zawarta w art.. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych w sposb jednoznaczny wskazuje, i rada gminy moe wprowadzi zwolnienia tylko o cha-rakterze przedmiotowym, co zatem oznacza, e wprowadzone w drodze uchway zwolnienia od podatku powinny wiza si z okrelonymi cechami szeroko rozumianego przedmiotu opodatkowania, co jest zwolnione od podatku (jaki przedmiot). Delegacja ta nie daje moliwoci wprowadzenia zwolnie o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto w stosunku do jakich przedmiotw objty jest zwolnieniem). Przepis ten ogranicza si tylko do przedmiotu zwolnienia, co znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia: - 23.04.2008 r. o sygn. akt III SA/Wa 441/08, - 29.04.2010 r. o sygn. akt III SA/Wa 793/10. Ustanowienie przez Rad Gminy omawianych zwolnie podatkowych jest rwnie sprzeczne z delegacj zawart w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ktr, kategoria podatnikw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. W powyszym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium RIO orzeko, jak w sentencji.

Przewodniczcy Kolegium Wojciech Balcerzak

Id: HZUXL-ZQUWZ-RCOSB-JJIDW-LPUZS. Podpisany

Strona 1