You are on page 1of 2

UCHWAA NR 7/K/11 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie uchway Nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co nastpuje: 1. Orzeka o niewanoci 2 uchway Nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2011 rok, z powodu sprzecznoci z prawem, tj. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z pn. zm.) oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Na niniejsz uchwa Miastu Brwinw przysuguje prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej dorczenia za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstaw do wniesienia skargi jest uchwaa Rady Miasta.

Id: NCDZO-BVNYH-IGLNH-ZGJJA-PUPPM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 30 grudnia 2010 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wpyna uchwaa Nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2011 rok. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwaa podlega nadzorowi Izby. Badajc ww. uchwa, Kolegium Izby ustalio, co nastpuje: W 2 uchway Rada Miejska w Brwinowie postanowia: Zwalnia si od podatku od rodkw transportowych pojazdy stanowice wasno Gminy Brwinw. W ocenie Kolegium zwolnienie powysze jest raco sprzeczne z art. 12 ust. 4 cyt. ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowicy gminy moe wprowadzi inne ni ustawowe zwolnienia ale o charakterze przedmiotowym. Cytowane wyej zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym. Zwolnieniem tym s bowiem objte rodki transportowe takie, ktre stanowi wasno Gminy Brwinw. Zatem celem takiego zwolnienia nie s okrelone przedmioty opodatkowania lecz podatnik wskazany indywidualnie Gmina Brwinw. Gdyby zatem dowolny przedmiot opodatkowania posiaday inne podmioty ni wymienione w 2 badanej uchway, z podatku nie byyby zwolnione. Wprowadzajc zwolnienia o charakterze podmiotowym organ stanowicy naruszy raco take art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wg ktrego okrelanie () kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. Oznacza to, e kwestia zwolnie podmiotowych, obejmujcych pewne kategorie podatnikw, zostaa wyranie zastrzeona dla materii ustawowej i wyczona z kompetencji organw stanowicych prawo miejscowe. Majc na uwadze, e badana uchwaa w czci jest raco sprzeczna z prawem, Kolegium orzeko jak wyej.

Przewodniczcy Kolegium Wojciech Balcerzak

Id: NCDZO-BVNYH-IGLNH-ZGJJA-PUPPM. Podpisany

Strona 1