Załącznik Nr 17

do sprawozdania
z wykonani budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatków na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za 2010 rok

11

III

III

III

VI

3.1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji
Warszawa-Góra Kalwaria
1) Przebudowa odcinka
Warszawa - Konstancin 2) Przebudowa odcinka
Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria

3.1

3.1

3.1

6.2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji
Przasnysz-Ciechanów na całej długości tj. od km
0+000 do km 23+885

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary
Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do
km 16+580

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. Od km
57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez
rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu

okres
realizacji

rozdział
15011
75095

2008-2013

75018
75075
60053

2008-2013
2009-2013

Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze

7.1

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala
Dzieciecego w Warszawie

budżet państwa

12

13

14

1,617,121.00

15

59,806.00

16

1,557,315.00

18,677,773.70

18,651,416.39

26,357.31

26,357.31

63.78%

67.42%

1.63%

44.07%

-

-

3,633,352.00

3,088,349.00

545,003.00

234,187.00

-

310,816.00

138,385.88

117,627.98

20,757.90

20,757.90

-

-

3.81%

8.86%

-

15,000.00

15,000.00

-

wykonanie

68,217.60

57,984.96

10,232.64

10,232.64

68.22%

68.22%

68.22%

68.22%

2,037,500.00

1,731,875.00

305,625.00

305,625.00

wykonanie

-

-

-

-

% wyk

-

-

-

-

plan

2,440,000.00

-

2,440,000.00

2,440,000.00

wykonanie

2,440,000.00

-

2,440,000.00

2,440,000.00

100.00%

-

100.00%

100.00%

plan

6,881,003.00

6,535,403.00

345,600.00

345,600.00

wykonanie

6,880,216.65

6,535,403.00

344,813.65

344,813.65

99.99%

100.00%

99.77%

99.77%

plan

3,742,000.00

3,000,000.00

742,000.00

742,000.00

wykonanie

3,293,177.28

2,563,531.88

729,645.40

% wyk

realizator projektu / IP
II

inne

3.81%

% wyk

-

-

Departament Rolnictwa i
Modernizacji Terenów
Wiejskich

-

-

-

-

729,645.40

-

-

98.33%

-

-

88.01%

85.45%

98.33%

26,921,240.00

-

wykonanie

26,918,239.42

26,918,239.42

-

-

-

-

-

-

-

99.99%

99.99%

-

23,000,000.00

23,000,000.00

-

wykonanie

22,974,761.65

22,974,761.65

-

% wyk

99.89%

99.89%

-

-

-

-

plan

30,279,749.00

24,625,303.00

5,654,446.00

2,560,746.00

3,093,700.00

-

wykonanie

30,151,341.16

24,625,280.13

5,526,061.03

2,432,361.03

3,093,700.00
100.00%

-

-

-

% wyk

99.58%

100.00%

97.73%

94.99%

plan

1,221,905.00

1,038,619.00

183,286.00

183,286.00

wykonanie

1,142,554.06

967,438.08

175,115.98

175,115.98

93.51%

93.15%

95.54%

95.54%

plan

23,121.00

23,121.00

23,121.00

wykonanie

23,120.22

23,120.22

23,120.22

% wyk

100.00%

100.00%

plan

511,396.00

100.00%

511,396.00

511,396.00

wykonanie

508,173.85

508,173.85

508,173.85

Strona 1 z 4

-

Biuro Geodety
Województwa
Mazowieckiego

Kancelaria Marszałka

26,921,240.00

plan

Biuro Geodety
Województwa
Mazowieckiego

Departament
Organizacji UM WM
-

plan

% wyk

85111

2010-2012

Poprawa jakości usług medycznych w zakresie
rehabilitacji poprzez modernizację obiektu
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
Ciechanowie przy ul. Okrzei

11
27,665,769.00

budżet Woj. Maz.

85,000.00

% wyk

85111

VII

7.1

2010

RPO
RPO

13

VII

10
29,282,890.00

Publiczny Wkład
Krajowy
kol. 15+16+18

3.81%

% wyk

12

UE

100,000.00

plan

80141

Rozbudowa i zakup wyposażenia Kolegium
Języków Obcych w Siedlcach

w tym:
Wydatki ogółem
kol. 12+14

plan

% wyk

60013

7.1

wykonanie
% wyk

60013

III

Internet dla Mazowsza

plan

60013

VII

2.1

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

wykonanie
% wyk

2010-2013

II

2.1

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania
w Urzędzie Marszałkowskim WM

9
plan

2010-2012

II

2.1

Rozwój elektronicznej administarcji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2008-2010

klasyfikacja
wydatków
strukturalnych

II

2.2

8

2010-2013

priorytet

działanie

II

1.7

7

2009-2012

RPO
RPO
RPO
RPO

I

6
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
wojewóztwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu

60013

10

5

63003

9

4

2008-2012

8

3

nazwa

2008-2010

7

RPO

lp

6

RPO

5

RPO

4

RPO

3

RPO

2

RPO

1

2

RPO

1

program

w tym:
plan
wykonanie
% wyk

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Siedlcach
- Departament Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Warszawie

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Warszawie

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Warszawie

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Warszawie

Departament Kultury
UM

-

-

Specjalistyczny Szpital
Wojewódzki w
Ciechanowie

Szpital Dziecięcy im.
prof. dr J.
Bogdanowicza w
Warszawie

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
z wykonani budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010 rok

5

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala
Dzieciecego 6w Warszawie

7

85111 rozdział

7.1
4

okres
realizacji

klasyfikacja
wydatków
strukturalnych

VII
3

nazwa

2010

priorytet

2

działanie

lp

13
1

RPO program

w tym:

8

Wydatki ogółem
kol. 12+14

UE

9

10

11

23

VI

VI

6.1

6.1

6.2

Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w
Ciechanowie Ośrodka Pogranicza Kultur (I etap)

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowisze wraz z
adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

85111
85111

2010-2011
2010

92114
92118

2008-2010

92118

2009-2012

92118

6.1

Zwiększenie dostępności do kultury poprzez
renowację i modernizację zabytkowego budynku
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki stworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej Osób
Niepełnosprawnych

3,477.00

3,477.00

100.00%

100.00%

plan

97,103.00

97,103.00

97,103.00

wykonanie

97,102.50

97,102.50

97,102.50

100.00%

100.00%

2,815,992.00

2,815,992.00

wykonanie

2,806,886.74

2,806,886.74

2,806,886.74

99.68%

99.68%

67,680.00

67,680.00

67,680.00

wykonanie

24,500.00

24,500.00

24,500.00

wykonanie

VIII

6.1

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu

Pomoc techniczna RPO - OR

-

1,614,396.00
418,124.17
25.90%

-

36.20%

36.20%

1,614,396.00

1,614,396.00

418,124.17

418,124.17

25.90%

25.90%

plan

126,164.00

126,164.00

126,164.00

123,464.00

123,464.00

123,464.00

97.86%

97.86%

plan

517,629.00

517,629.00

517,629.00

wykonanie

501,777.86

501,777.86

501,777.86

97.86%

96.94%

-

96.94%

96.94%

plan

90,879.00

90,879.00

90,879.00

wykonanie

86,369.00

86,369.00

86,369.00

95.04%

-

15
-

-

-

-

-

Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca
"Mazowsze"
-

-

Muzeum Wsi
Radomskiej w Radomiu
-

-

-

-

Muzeum Kultury
Kurpiwskiej

Państwowe Muzeum
Archeologiczna w
Warszawie
-

-

Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki
-

Muzeum Jacka
Malczewskiego w
Radomiu

95.04%

95.04%

-

-

488,758.00

-

-

wykonanie

257,343.20

257,343.20

257,343.20

52.65%

52.65%

4,191,827.00

4,191,827.00

4,191,827.00

wykonanie

3,035,681.02

3,035,681.02

3,035,681.02

72.42%

72.42%

plan

5,815,514.00

5,815,514.00

5,815,514.00

wykonanie

5,815,513.32

5,815,513.32

5,815,513.32

% wyk

72.42%

-

100.00%

100.00%

plan

823,401.00

823,401.00

823,401.00

wykonanie

807,376.00

807,376.00

807,376.00

% wyk
plan

100.00%

-

98.05%

-

-

41,317.00

98.05%

98.05%

41,317.00

41,317.00

wykonanie

-

-

-

% wyk

-

-

-

-

plan

4,870,000.00

4,139,500.00

730,500.00

730,500.00

wykonanie

4,533,932.76

3,853,841.85

680,090.91

680,090.91

Strona 2 z 4

Samodzielny
Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Rudce

-

488,758.00

plan

realizator projektu / IP
II
Szpital Dziecięcy im.
prof. dr J.
16
Bogdanowicza
w
Warszawie

Wojewódzki Szpital
Bródnowski

488,758.00

52.65%

-

inne

plan

% wyk

92118

36.20%

-

wykonanie

% wyk

92118

2008-2010
2010-2012

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

99.68%

-

plan

% wyk

92114

VI

6.2

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej
dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku

2009-2011

RPO
RPO

VI

6.1

100.00%

-

2,815,992.00

% wyk

75018

27

RPO

26

RPO

25

VI

100.00%

plan

% wyk

24

14
99.37%

3,477.00

% wyk

92113

Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego
wraz z otoczeniem

13
99.37%

wykonanie

plan

92118

VI

6.1

12

3,477.00

% wyk

92118

VI

Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu
ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w
bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku

budżet państwa

3,477.00

% wyk

2008-2011

VI

6.1

Zdarzyło się kiedyś nad wodą… - trasa turystyczna
w radomskim skansenie

-

budżet Woj. Maz.

3,477.00

% wyk

2010-2013

VI

6.2

Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne

99.37%

Publiczny Wkład
Krajowy
kol. 15+16+18

plan

% wyk

2009-2010

VI

6.2

Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez
uzupełniający zakup oprogramowania do operacji
prowadzonych obrazem w zakresie centralnego
układu nerwowego

2010-2012

RPO
RPO
RPO
RPO

VI

7.1

Przyspieszenie rozwoju Mazowsza poprzez
informatyzację i ucyfrowienie radiologii w SSZZOZ w
Rudce

92114

22

VII

7.1

2009-2011

21

VII

2010

20

RPO

19

RPO

18

RPO

17

RPO

16

RPO

15

RPO

% wyk

14

w tym:

plan
wykonanie
% wyk

-

-

-

-

-

-

Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w
Ciechanowie

Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca
"Mazowsze"

MUZEUM
MAZOWIECKIE W
PŁOCKU

Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu
-

-

-

-

Pałac w Sannikach

Departament
Organizacji UM

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
z wykonani budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010 rok

VIII
3

4

5

Pomoc techniczna
RPO - OR
6

7

75018 rozdział

klasyfikacja
wydatków
strukturalnych

nazwa

okres
realizacji

priorytet

2

działanie

lp

27
1

RPO program

w tym:

8

Wydatki ogółem
kol. 12+14

UE

9

10

11

VIII

Pomoc techniczna RPO - SR

75018

RPO

% wyk

28

Pomoc techniczna RPO - KM

75018

RPO

VIII

Pomoc techniczna RPO - MJWPU

75095

RPO

VIII

75818

RPO

Rezerwa celowa na Pomoc Techniczną w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego

I

1.5

Rozwój przedsiębiorczości

75095
15011

RPO
RPO

33

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

VIII

2.3

Technologi komunikacyjne i informacyjne dla MSP

60095

RPO

II

680,000.00

578,000.00

102,000.00

102,000.00

434,177.50

369,050.87

65,126.63

65,126.63

3.2

Regionalny transport publiczny

60001

RPO

III

6.2

Turystyka

55095

RPO

VI

63.85%

63.85%

63.85%

6,800.00

1,200.00

1,200.00

wykonanie

3,508.50

2,982.22

526.28

526.28

43.86%

43.86%

43.86%

43.86%

plan

42,840,093.00

36,414,078.00

6,426,015.00

6,426,015.00

wykonanie

40,129,195.51

34,109,812.66

6,019,382.85

6,019,382.85

Turystyka

63003

RPO

6.2

6.2

Turystyka

92695

RPO

VI

7.1

Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

85111

RPO

VII

7.1

Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

85121

RPO

VII

-

93.67%

-

-

-

-

-

-

-

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

93.67%
-

wykonanie

-

-

-

% wyk

-

-

-

15,855.00

15,855.00

-

wykonanie

-

-

-

% wyk

-

-

-

plan

32,613,188.00

-

32,613,188.00

32,613,188.00

wykonanie

31,881,928.82

-

31,881,928.82

31,881,928.82

97.76%

-

97.76%

-

-

97.76%

plan

418,535.00

418,535.00

418,535.00

wykonanie

412,289.90

412,289.90

412,289.90

98.51%

-

98.51%

-

98.51%

plan

12,197,727.00

12,197,727.00

12,197,727.00

wykonanie

12,197,219.38

12,197,219.38

12,197,219.38

100.00%

-

100.00%

-

100.00%

plan

631,448.00

631,448.00

631,448.00

wykonanie

224,270.07

224,270.07

224,270.07

wykonanie

35.52%

-

35.52%

-

35.52%

5,139.00

5,139.00

5,139.00

-

-

-

-

-

-

-

-

plan

23,220.00

23,220.00

23,220.00

wykonanie

23,219.10

23,219.10

23,219.10

100.00%

-

100.00%

-

100.00%

plan

92,807.00

92,807.00

92,807.00

wykonanie

33,229.40

33,229.40

33,229.40

35.80%

-

35.80%

-

35.80%

plan

42,936.00

42,936.00

42,936.00

wykonanie

38,913.41

38,913.41

38,913.41

% wyk

90.63%

Strona 3 z 4

-

90.63%

-

Departament Strategii i
Rozwoju Regionalnego
UM

Kancelaria Marszałka

93.67%

% wyk

40

-

3,352,417.00

% wyk

39

-

93.67%

% wyk

38

-

3,352,417.00

plan
VI

-

63.85%

% wyk

37

Departament
16 UM
Organizacji

15
-

8,000.00

% wyk

36

realizator projektu / IP
II

inne

plan

% wyk

35

14

plan

% wyk

34

13

wykonanie

plan
32

12

93.10%

plan
VIII

budżet państwa

93.10%

% wyk

31

budżet Woj. Maz.

93.10%

% wyk

30

Publiczny Wkład
Krajowy
kol. 15+16+18

93.10%

% wyk

29

w tym:

plan
wykonanie
% wyk

90.63%

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
-

-

-

-

-

-

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
z wykonani budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010 rok

3

4

5

6

rozdział

klasyfikacja
wydatków
strukturalnych

nazwa

okres
realizacji

priorytet

2

działanie

lp

1

program

w tym:

7

8

Razem
RPO

plan
wykonanie
% wyk

9

w tym:
Wydatki ogółem
kol. 12+14

Publiczny Wkład
Krajowy
kol. 15+16+18

UE

10

11

12

budżet Woj. Maz.

13

budżet państwa

14

realizator projektu / IP
II

inne

15

16

plan

244,559,658.00

162,198,208.00

82,361,450.00

31,374,619.00

49,118,700.00

1,868,131.00

wykonanie

217,105,460.63

141,747,371.09

75,358,089.54

27,453,319.46

47,904,770.08

-

88.77%

87.39%

91.50%

87.50%

97.53%

-

% wyk

Strona 4 z 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful