You are on page 1of 4

UCHWAA NR III/19/2011 RADY GMINY W WIENIAWIE z dnia 31 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.

d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z pn. zm.) TYTU I. Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ustala si dochody w cznej kwocie 13.763.005 z z tego : a) biece w kwocie 13.416.218 z b) majtkowe w kwocie 346.787 z zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1. 2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 16.736.565,56 z z tego : a) biece w kwocie 12.914.012,56 z b) majtkowe w kwocie 3.822.553,00 z zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2. 3. Ustala si plan wydatkw inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z tabel nr 3 na kwot 3.822.553 z. 2. 1. Ustala si deficyt w wysokoci 2.973.560,56 z sfinansowany przychodami pochodzcymi z: zacignitych kredytw w kwocie 2.965.851 z, - wolnych rodkw w kwocie 7.709,56 z wyliczonymi jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych. 2. Ustala si przychody budetu w kwocie 3.458.509,56 z, z nastpujcych tytuw zgodnie z tabel nr 4: - zacignitych kredytw w kwocie 2.965.851 z, - wolnych rodkw w kwocie 492.658,56 z jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych. 3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 484.949 z, z nastpujcych tytuw zgodnie z tabel nr 5: - spaty otrzymanych kredytw w kwocie 296.585 z - spaty otrzymanych poyczek w kwocie 188.364 z 4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 500.000 z, w tym z tytuu: - zaciganych kredytw 500.000 z. 5. Ustala si limit zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek na: a) finansowanie planowanego deficytu budetowego w kwocie 2.965.851 z okrelonego w 2 pkt. 1. 3. 1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 152.496 z . 2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 60.332 z, z tego ; na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 60.332 z. 4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 5. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z tabel nr 6 do niniejszej uchway. 6. Upowania si Wjta do: 1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 3 niniejszej uchway. 2. Zacigania zobowiza: - z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2012 roku do cznej kwoty 500.000 z. 3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatkw na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrbie dziau klasyfikacji budetowej. 5. Dokonywania zmian w planie rocznym zada inwestycyjnych w obrbie dziau klasyfikacji budetowej nie powodujcych jednak zmian w programie tych zada, polegajcych na wprowadzaniu nowych czy te rezygnacji z wykonania przyjtych zada. 7. 1. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.

Id: XOCMN-IMWBV-NBMDY-BATPU-HMNJF. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy Marian Korba

Id: XOCMN-IMWBV-NBMDY-BATPU-HMNJF. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr Tabela 1 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 1.xls Tabela nr 1 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. DOCHODY Zacznik Nr Tabela 2 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 2.xls Tabela nr 2 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. WYDATKI Zacznik Nr Tabela 3 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 3.xls Tabela nr 3 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. PLAN ZADA INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011 Zacznik Nr Tabela 4 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 4.xls Tabela nr 4 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. PRZYCHODY Zacznik Nr Tabela 5 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 5.xls Tabela nr 5 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ROZCHODY Zacznik Nr Tabela 6 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie
Id: XOCMN-IMWBV-NBMDY-BATPU-HMNJF. Podpisany Strona 3

z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikTabela 6.doc Tabela nr 6 do Uchway Budetowej Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik1.doc Dotacje udzielone w 2011 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektrora finansw publicznych Zacznik do Uchway Nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011 r. ZalacznikUZASADNIENIE.pdf UZASADNIENIE DO BUDETU GMINY WIENIAWA NA ROK 2011

Id: XOCMN-IMWBV-NBMDY-BATPU-HMNJF. Podpisany

Strona 4