You are on page 1of 22

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WIENIAWA NA ROK 2011

Budżet został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zarządzenie Wójta Gminy w sprawie założeń polityki społeczno – gospodarczej na 2011 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Wieniawa na 2011 rok. Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono złożone materiały

planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych Gminy, do wyliczeń dochodów zastosowano stawki podatkowe obowiązujące w roku 2010, przyjęte zostały informacje o planowanych dochodach gmin

z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011, które są następujące:

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

w wysokości 102,3 %

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

w wysokości 100,00 %

wysokość obowiązkowych składek składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru. Górne granice stawek podatkowych i opłat lokalnych w podatku od nieruchomości

i w podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2010. Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą w kwocie 34 zł/dt. Cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. wynosi 37,64 zł/dt. Uwzględniające założenia i wskaźniki skalkulowano, że dochody budżetu Gminy na rok 2011 wynosić będą kwotę 13.763.005 zł, z czego dochody bieżące: to kwota 13.416.218 zł

a dochody majątkowe to kwota 346.787 zł. Plan budżetu po stronie wydatków zamknie się

kwotą 16.736.565,56 zł, z czego: na wydatki bieżące planuje się kwotę 12.914.012,56 zł i na wydatki majątkowe kwotę 3.822.553 zł. Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami własnymi w kwocie 509.915 zł, kredytem inwestycyjnym w kwocie 2.965.851 zł i środkami

1

finansowymi w kwocie 346.787 zł pochodzącymi z dotacji wg Umowy Nr 00040-6930- UMO730019/10 RW.II./BW/0219.11-19/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku zawartej z Urzędem

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadań zleconych zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków zamknie

się

kwotą 1.989.243 zł.

W

budżecie na rok 2011 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 152.496 zł na wydatki

zgodnie z art. 222 ust 1, oraz rezerwę ogólną na realizację zadań własnych

z

zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym

w

kwocie 60.332 zł.

Na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę pożyczek w kwocie 484.949 zł przeznacza się kwotę

z dochodów ogółem.

W roku 2011 planuje się spłatę następujących rat pożyczek:

kwotę 83.283 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wg Umowy Nr 290/08/GW/P na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Pogroszyn”,

kwotę 105.081 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej wg Umowy Nr 289/08/GW/P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Koryciska”,

kwotę 296.585 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów inwestycyjnych.

Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2011 wynosić będą łącznie kwotę 484.649 zł,

co stanowi 3,52 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosić będą kwotę 2.847.664 zł, co stanowi 20,69 % planowanych dochodów ogółem.

W szczegółowości zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2011

roku są następujące:

kwota 99.523 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0289/08/GW/P

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Koryciska”,

kwota 78.575 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Pogroszyn” wg Umowy Nr 0290/08/GW/P,

kwota 2.669.266 zł dotyczyć będzie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w celu sfinansowania planowanych do realizacji i sfinansowania zadań inwestycyjnych:

2

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej

i roboty fachowe” - 529.009 zł,

-

„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno - wykonanie dokumentacji projektowej

i

roboty fachowe” - 506.160 zł,

-

„Modernizacja drogi gminnej w m. Ryków o długości 750 mb” - 212.697 zł,

-

„Modernizacja budynku

strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie,

oraz jego rozbudowa” - 205.891 zł,

-

„Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno kulturalnych w m. Skrzynno” – 1.215.509 zł.

Dochody w kwocie 13.763.005 zł planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

     

Struktura

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Plan na 2011rok (zł)

planowanych

 

dochodów (%)

I

DOCHODY WŁASNE

 

2.915.821

21,19

1.

Wpływy z podatków

 

824.777

6,00

2.

Wpływy z opłat

 

46.801

0,34

3.

Dochody z majątku gminu

 

-

-

4.

Spadki, zapis na rzecz gminy

 

4.365

0,03

5.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków

 

8.100

0,06

6.

Odsetki od lokat

 

37.300

0,27

7.

Pozostałe dochody

 

774.005

5,62

8.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.155.897

8,40

9.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

4.576

0,03

10.

Dochody

z

tytułu

opłat

za

zezwolenia

na

sprzedaż

napojów

60.000

0,44

alkoholowych

 

II

SUBWENCJA OGÓLNA

 

8.114.739

58,96

1.

Oświatowa

4.242.501

30,83

2.

Wyrównawcza

 

3.701.609

26,89

3.

Równoważąca

 

170.629

1,24

III

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

2.732.445

19,85

1.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 

1.989.243

14,45

2.

Na zadania własne realizowane na mocy porozumień administracji rządowej

z organami

148.500

1,08

3.

Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

346.787

2,52

4.

Środki finansowe unijne na realizację projektu pn. „Wiedza paszportem do przyszłości”

 

247.915

1,80

   

OGÓŁEM

 

13.763.005

100,00

3

Wg działów gospodarki narodowej dochody zostały zaplanowane w następującej szczegółowości:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody w kwocie 190.326 zł zostały zaplanowane z następujących źródeł:

kwota 187.643 zł to wpływy z opłat za ścieki, odsetki od nieterminowego regulowania należności za ścieki to kwota 237 zł, dochody z czynszu łowieckiego to kwota 2.446 zł.

od nieterminowego regulowania należności za ścieki to kwota 237 zł, dochody z czynszu łowieckiego to kwota
od nieterminowego regulowania należności za ścieki to kwota 237 zł, dochody z czynszu łowieckiego to kwota

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Planuje się dochody z odpłatności za wodę przyjmując cenę 1,70 zł netto + VAT na kwotę 162.270 zł i odsetki od nieterminowego regulowania należności za wodę to kwota 831 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowane zostały dochody na kwotę 72.443 zł z następujących źródeł:

dochody z opłat za czynsze lokalowe planuje się na kwotę 36.040 zł, przyjmując wzrost stawek o 10 %, kwota 37 zł to opłata za wieczyste użytkowanie, dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej oszacowano na kwotę 36.366 zł, przyjmując wzrost stawek o 10 %.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 79.826 zł z następujących źródeł:

dotacja w kwocie 42.326 zł na poziomie roku 2010 z budżetu państwa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 200 zł, odsetki od lokat terminowych planuje się na kwotę 37.300 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja w kwocie 917 zł planowana jest na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

4

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacja w kwocie 200 zł planowana jest na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej. Środki w kwocie 346.787 zł planowane są jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wieniawa oraz jego rozbudowa” wg Umowy Nr Nr 00040-6930- UMO730019/10 RW.II./BW/0219.11-19/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody z podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 2.108.566 zł z następujących źródeł:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oszacowano na kwotę 4.712 zł, podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej zaplanowano na kwotę 165.557 zł przyjmując stawki z roku 2010, podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej to kwota 3.393 zł, podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej zaplanowano na kwotę 14.106 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 124.907zł. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. ogłoszone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r., które wzrastają w stosunku do stawek ustawowych z roku 2010 o około 3,5 %. podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w kwocie 278.314 zł przyjmując za podstawę wyliczenia cenę żyta 34 zł za dt. W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. cena ta wynosi 37,64 zł/dt. Planowana wielkość podatku jest większa o 7,27 % w stosunku do roku 2010r., podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 23.018 zł, podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 145.805 zł, jednostkowe stawki tego podatku podobnie jak podatku od nieruchomości utrzymane zostały na poziomie 2010 roku, podatek od spadków i darowizn określono na kwotę 4.365 zł, wpływy z opłaty targowej to kwota 561 zł na poziomie roku 2010, podatek od czynności cywilno - prawnych oszacowano na kwotę 64.965 zł,

5

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjmuje się w kwocie 8.100 zł, wpływy z różnych opłat to kwota 4.050 zł, wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 10.120 zł, dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 31.920 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano na kwotę 60.000 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto

w wielkościach oszacowanych przez Ministra Finansów wg Pisma Nr ST3/4820/26/2010

z dnia 19 października 2010r. w kwocie 1.155.897 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie 4.576 zł

na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2010.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów i składa się z części:

oświatowej w kwocie 4.242.501 zł wyrównawczej w kwocie 3.701.609 zł równoważącej w kwocie 170.629 zł Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku 2010/2011, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2011 ustalona została wstępnie w kwocie 4.242.501 zł i jest większa o 79.171 zł w stosunku do roku 2010. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2011 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2009 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2009 r. (liczba mieszkańców – 5.454, czyli o 30 osób mniej niż przed rokiem). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (402,38 zł) jest niższy od 92 % średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.180,20 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 34,09 % i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2011 wynosi 3.077.872 zł. Na rok 2011 kwota ta jest niższa w stosunku do roku 2010 o 110.089 zł Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122 osoby na 1 km 2 ) i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 623.737 zł i jest niższa o 14.574 zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza będzie niższa o kwotę 124.663 zł

6

w stosunku do tej z roku 2010. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnić w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego i podatku leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencja ta wyniesie kwotę 170.629 zł i jest niższa o kwotę 19.744 zł. Subwencja wyrównawcza i równoważąca jest niższa o 144.407 zł do tej z roku 2010.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planuje się dochody na kwotę 576.970 zł z następujących źródeł:

dochody z czynszów lokalowych w domach nauczycielskich planuje się na kwotę 41.400 zł

w następującej szczegółowości: ZSO Wieniawa – 21.024 zł, PSP Pogroszyn – 6.456 zł, PSP Komorów – 13.368 zł, PSP Brudnów – 552 zł. wpływy z usług świadczonych przez szkoły to kwota 5.000 zł, wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 199.320 zł, wpływy z odpłatności za czesne w Przedszkolu w Wieniawie przyjmuje się kwotę 28.000 zł,

wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 55.335 zł, dotacja w kwocie 247.915 zł to środki unijne: Program POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wiedza paszportem do przyszłości”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 2.100.485 zł wg następujących źródeł:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zaplanowano na kwotę 1.945.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego,

dotacje w kwocie 800 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planuje się na kwotę 148.500 zł z przeznaczeniem na:

dotacje w kwocie 3.800 zł z przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

7

dotacje celowe w kwocie 17.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych,

dotacje celowe w kwocie 39.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych,

dotacje celowe w kwocie 71.000 zł są przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

dotacje celowe w kwocie 17.700 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów w szkołach,

wpływy za usługi opiekuńcze świadczone dla 3 osób szacuje się na kwotę 6.185 zł.

Głównymi dochodami naszego budżetu będą nadal subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowiące 78,81 %. Pozostałe dochody stanowiące 21,19 % to wpływy z podatków i opłat, które z uwagi na niski stan zamożności i duże bezrobocie w naszej gminie ustalane są na minimalnym poziomie.

8

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków zamknął się kwotą 16.736.565,56 zł, z czego: na wydatki bieżące planuje się wydatkować kwotę 12.914.012,56 zł i na wydatki majątkowe kwotę 3.822.553 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 6.637.687 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 2.805.045 zł, dotacje na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis i Instytucji Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie i Biblioteka Publiczna w Wieniawie zaplanowane na kwotę 597.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.391.922 zł, wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 211.164 zł, wydatki związane z realizacją programów to kwota 270.624,56 zł. Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych są środki własne w kwocie 509.915 zł, kredyt inwestycyjny w kwocie 2.965.851 zł i środki finansowe w kwocie 346.787 zł jako pomoc finansowa ze środków PROW wg Umowy Nr 00040-6930-UMO730019/10 RW.II./BW/0219.11-19/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku. Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych wyniosą kwotę 6.765.077,56 zł, co stanowi 40,42 % ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli w kwocie 4.771.556 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę zł.1.937.897 zł.

Wg poszczególnych działów działów gospodarki narodowej zaplanowano wydatki w sposób następujący:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 1.402.590 zł, z czego: wydatki bieżące

to

kwota 224.402 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1.178.188 zł.

W

ramach wydatków bieżących planuje się:

kwotę 185.006 zł przeznacza się na opłacenie poboru wody dla Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Przytyku, wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wola Brudnowska, Plec, Brudnów, Kaleń , Konary planuje się na kwotę 3.810 zł, kwota 5.566 zł wydatkowana zostanie jako składka na rzecz Izb Rolniczych wyliczona

9

w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, kwota 28.935 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną, na opłacenie rachunków za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy zgodnie z umową Nr 13/R/2003 z Zakładem Utylizacji Radom ZPR Sp. z.o.o w Danielowie zaplanowano kwotę 1.085 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na utrzymanie wodociągów w Gminie planuje się wydatkować kwotę 251.408 zł. Na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 94.797 zł. Na pozostałe wydatki takie jak: opłacenie rachunków za energię elektryczną i wykonanie analiz wody kwotę 77.780 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i dozór techniczny urządzeń na hydroforniach to łączna kwota 45.718 zł. Na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci i usuwania awarii planuje się kwotę 16.553 zł. Kwotę 10.235 zł planuje się na opłacenie rachunków za prace remontowe, monitoring urządzeń na hydroforniach, opłaty za badanie wody i inne prace związane z usuwaniem ewentualnych awarii. Na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników planuje się wydatkować kwotę 3.600 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.725 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 134.504 zł i związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 540.659 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się: wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 40.841 zł; na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych to kwota 66.115 zł. Na opłacenie rachunków za usług transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 26.458 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.090 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną w budynku lecznicy i rachunków związanych z wyceną gruntów do sprzedaży i gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami.

10

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, który jest kontynuacją, począwszy od roku 2006 planuje się wydatkować kwotę 98.576 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale planuje się ponieść na kwotę 1.809.053 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

kwota 42.326 zł

§

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 34.517 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota

5.978 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

kwota

846 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota

985 zł

Płace i pochodne planuje się w związku z wykonaniem zadań zleconych z administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza).

Rozdział 75022 Rady Gmin

kwota 122.931 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 116.160 zł (na wypłatę diet dla radnych)

§ 4210 Zakup artykułów spożywczych i biurowych to kwota 5.817 zł

§ 4300 i § 4360 Pozostałe wydatki w kwocie 954 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin Planuje się wydatki do poniesienia w tym rozdziale na kwotę 1.626.110 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i prac interwencyjnych planuje się kwotę 1.330.111 zł, na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 105.098 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 28.725 zł, na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 86.159 zł, na opłacenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet planuje się kwotę 15.615 zł, na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników i zwrot kosztów podróży planuje się środki w kwocie 26.225 zł, na szkolenia pracowników planuje się kwotę 10.776 zł, naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 20.161 zł.

11

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 3.100 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność Planuje się wydatki na kwotę 14.586 zł jako dotacja dla Starostwa Powiatowego

w Przysusze na realizację Projektu pn. „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego” zgodnie z zawartą Umową Partnerską ze Starostwem Powiatowym w Przysusze.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w kwocie 917 zł planuje się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zgodnie z zapotrzebowaniem zaplanowano wydatki w kwocie 40.400 zł na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie. Na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia wraz z pochodnymi dla komendanta i kierowcy planuje się kwotę 11.700zł. Na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, ubezpieczenia pojazdów i usługi remontowe planuje się kwotę 12.000 zł. Na opłacenie rachunków za energię elektryczną w strażnicach planuje się wydatkować 5.000 zł. Na wypłatę ekwiwalentu w wysokości 12 zł za każdą godzinę udziału członków OSP

w działaniach ratowniczo – gaśniczych planuje się wydatkować kwotę 8.000 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 575.555 zł. Dotację w kwocie 200 zł przeznacza się na wydatki z zakresu Obrony Cywilnej.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona została rezerwa w kwocie 60.332 zł

na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

planuje się wydatkować kwotę 65.401 zł w tym:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 25.200 zł na wypłatę diet

dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

12

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne kwotę 27.831 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe – 5.212 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych to kwota 6.133 zł, z przeznaczeniem na opłacenie za przesyłki

listowe, aktualizację licencji za użytkowanie programów podatkowych,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego to kwota 1.025 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na kwotę 211.164 zł tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Pogroszyn i Koryciska” w kwocie 10.522 zł i na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200.642 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 152.496 zł, tj. 0,91 % wydatków ogółem.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę 6.765.077,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki planuje się w sposób następujący:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planuje się wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w gminie na kwotę 2.667.917 zł. Średnia liczba uczniów wynosi 313. Zatrudnienie: 42 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę 118.880 zł jako dotacje dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na jednego ucznia 7.430 zł x 16 uczniów = 118.880 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w szkołach podstawowych planuje się dotacje dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych. Przyjęto dotację na 1 ucznia 7.430 zł x 3 uczniów = 22.290 zł;

13

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Komorowie (średnia liczba uczniów wynosi 9) i w Pogroszynie (średnia liczba uczniów wynosi 5) oraz w Wieniawie (średnia liczba uczniów wynosi 16) planuje się wydatki w kwocie 112.014 zł. Szkoły zatrudniają po 1 nauczycielu.

Rozdział 80110 Gimnazja – planuje się wydatki w kwocie 1.830.830 zł związane z funkcjonowaniem bieżącym Gimnazjum w Wieniawie. Średnia liczba uczniów wynosi 208. Zatrudnia 27 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatkować kwotę 290.037 zł: przy średniej liczbie uczniów dowożonych 282 na dowozy planuje się kwotę 281.612 zł oraz 8.425 zł na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, planuje się wydatki na kwotę 246.449 zł na utrzymanie Gminnej Administracji Oświaty prowadzącej finansowo – księgową obsługą szkół.

W Rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planuje się wydatki na dokształcania nauczycieli w szkołach kwotę 25.614 zł i 1.983 zł w przedszkolu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – planuje się wydatki na kwotę 340.724 zł na prowadzenie stołówki szkolnej w Wieniawie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – planuje się wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach kwotę 35.740 zł i w przedszkolu kwotę 2.362 zł. Wydatki bieżące w kwocie 255.624,56 zł planuje się na realizację projektu „Wiedza paszportem do przyszłości”.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Wieniawie planuje się na kwotę 271.030 zł,

Rozdział 85495 Pozostała działalność – planuje się kwotę 600 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów,

Rozdział 80104 Przedszkola – planuje się wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wieniawie na kwotę 542.983 zł. Przedszkole zatrudnia 4 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Średnia liczba uczniów wynosi 70.

Źródła finansowania wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

14

         

Źródła finansowania

       

Lp.

Rozdział

Nazwa jednostki

Plan na rok

 

Środki

Środki

Środki

Dotacja

Środki

Udział

zadania

2011

(zł)

Subwencja

oświatowa

z budżetu

gminy

własne

szkół

własne

przedszkola

na

inwestycje

z budżetu

gminy na

inwestycje

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Szkoły

80101

Podstawowe

2.667.917

1.894.206

727.311

46.400

-

-

-

39,44

 

80101

2. PSP Sokolniki

               

Mokre Viribus

118.880

118.880

-

-

-

-

-

1,76

Unitis I-III

 

80103

3. Klasy zerowe w szkołach podstawowych

112.014

-

112.014

-

-

-

-

1,65

 

80103

4. PSP Sokolniki

               

Mokre Viribus

22.290

-

22.290

-

-

-

-

0,33

Unitis

klasa zerowa

 
 

80104

5. Przedszkole

542.983

-

459.648

-

83.335

-

-

8,03

 

80110

6. Gimnazjum

1.830.830

1.508.578

322.252

-

-

-

-

27,06

 

80113

7. Dowożenie uczniów do szkół

290.037

-

290.037

-

-

-

-

4,29

 

8. Gminna

80114

                 

Administracja

246.449

246.449

- -

-

-

-

3,64

Szkół

 

80146

9. Dokształcanie

               

nauczycieli

25.614

25.614

- -

-

-

-

0,38

w szkołach

15

10.

80146

Dokształcanie

               

nauczycieli w

1.983

-

1.983

-

-

- -

0,03

przedszkolach

11.

80148

Stołówki szkolne

340.724

141.404

-

199.320

-

 

- -

5,04

12.

85401

Świetlice szkolne

271.030

271.030

-

-

-

 

- -

4,00

13.

80195

FŚS emerytów

               

w

Szkołach

35.740

35.740

-

-

-

- -

0,53

14.

80195

FŚS emerytów

               

w

Przedszkolu

2.362

-

2.362

-

-

- -

0,03

15

85495

FŚS emerytów

               

przy świetlicy

600

600

-

-

-

- -

0,01

16

80195

Dotacja na realizację projektu

255.624,56

-

-

-

-

255.624,56

-

3,78

„Wiedza

paszportem do

przyszłości”

 

RAZEM

6.765.077,56

4.242.501

1.937.897

245.720

83.335

255.624,56

-

 
 

UDZIAŁ (%)

100,00

62,71

28,65

3,63

1,23

3,78

-

100,00

16

Wydatki w kwocie 6.765.077,56 zł zostaną sfinansowane:

subwencja oświatowa – 4.242.501 zł (62,71 %)

środki z budżetu gminy – 1.937.897 zł (28,65 %)

środki własne szkół – 245.720 zł (3,63 %)

środki własne przedszkola – 83.335 zł (1,23 %)

dotacja na realizację projektu „Wiedza paszportem do przyszłości” – 255.624,56 zł (3,78 %)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 1.049.563 zł na dofinansowanie bieżących

potrzeb szkół i obsługi (Rozdział 80101, 80110). Potrzeby złożone przez GAO w dziale 801

i 854 zostały określone na kwotę 7.392.594 zł, a przyznane środki to kwota 5.786.542,56 zł,

co stanowi różnicę 1.606.051,44 zł. Potrzeby złożone przez Przedszkole to kwota 588.462 zł

a przyznane środki to kwot 547.328 zł, co stanowi różnicę 41.134 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 55.000 zł, zaś

na walkę z narkomanią przeznaczono kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.500 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie programów dotyczących zwalczania narkomanii i dofinansowanie imprez, które promują zdrowy styl życia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55.000 zł.

§ 3030 Wydatki na wynagrodzenie członków komisji – 1.000 zł

§ 3110 Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 20.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

na szkolenia wyasygnowano kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie szkolnych wycieczek i obozów.

17

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 2.372.803 zł w następującej szczegółowości:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – planuje się kwotę 70.000 zł na opłacenie kosztów pobytu trzech osób w domu pomocy,

w Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wydatki na kwotę 1.874.150 zł na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek

i koszty obsługi planuje się kwotę 70.850 zł,

W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń planuje się kwotę 4.600 zł,

W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planuje się wydatki na kwotę 57.000 zł na wypłatę zasiłków

okresowych i celowych. Kwotę 15.000 zł planuje się na wydatki związane z realizacją projektu „Jutro będzie lepiej” na wypłatę zasiłków celowych,

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe – planuje się kwotę 39.000 zł na wypłatę zasiłków

stałych,

W Rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – planuje się wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka na kwotę 169.778 zł, w tym: na płace i pochodne dla pracowników – kwotę 155.538 zł, pozostałe wydatki oszacowano na kwotę 14.240 zł.

W Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planuje się wydatki w kwocie 40.425 zł dla opiekunki w wymiarze 1,5 etatu zajmującej się usługami dla 3 samotnych osób. Na płace i pochodne planuje się kwotę 39.035 zł

i na pozostałe wydatki kwotę 1.390 zł,

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł na dożywianie uczniów w szkołach.

Źródła sfinansowania wydatków w tym dziale przedstawiono w tabeli poniżej:

18

       

Źródła finansowania

 

Lp.

Nazwa

rozdziału

Ogółem

wydatki

Dotacja

Dotacja

Środki

Wpływy

Środki

na zadania

na zadania

z budżetu

z usług

własne na

 

zlecone

własne

gminy

opiekuńczych

realizację

(zł)

(zł)

(zł)

(zł)

(zł)

POKL

(zł)

1.

85202

70.000

-

-

-

-

-

2.

85212

1.945.000

1.945.000

-

-

-

-

3.

85213

4.600

800

3.800

-

-

-

4.

85214

72.000

-

17.000

40.000

-

15.000

5.

85216

39.000

-

39.000

-

-

-

6.

85219

169.778

-

71.000

98.778

-

-

7.

85228

40.425

-

-

34.240

6.185

-

8.

85295

32.000

-

17.700

14.300

-

-

 

RAZEM

2.372.803

1.945.800

148.500

187.318

6.185

15.000

 

100 %

82,00 %

6,26 %

7,89 %

0,26 %

0,03 %

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 261.105 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydatki w kwocie 849 zł

na opłacenie rachunków za wywóz odpadów stałych z gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planuje się wydatki na opłacenie

energii na kwotę 124.718 zł i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 41.893 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za

korzystanie ze środowiska planuje się wydatki na kwotę 8.645 zł na zakup worków

na

śmieci i opracowanie programu usuwania azbestu,

Rozdział 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz wydatki inwestycyjne

w kwocie 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Wieniawie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W tym dziale planuje się wydatki bieżące na kwotę 456.400 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę 70.000 zł

19

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby została zaplanowana dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - kwota 255.000zł.

Rozdział 92116 Biblioteki, dotacja podmiotowa dla bibliotek na bieżące utrzymanie została zaplanowana w kwocie 201.400 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 20.360 zł na bieżące wydatki w tym:

zakup materiałów, opłaty dla sędziów, przewozy zawodników na mecze, realizując tym samym zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 33.000 zł.

20

W roku 2011 planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej

i roboty fachowe”. Planuje się wydatki w kwocie 587.788 zł, które będą sfinansowane kredytem inwestycyjnym.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno – wykonanie dokumentacji projektowej

i roboty fachowe”. Planuje się wydatki w kwocie 562.400 zł sfinansowane kredytem

inwestycyjnym.

3. „Budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów i uzdatanianie wody na stacji w Kaleniu

wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” - planuje się środki własne

w

kwocie 28.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ryków o długości 750 mb” - planuje się środki własne w kwocie 105.098 zł.

2. „Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska – wykonanie dokumentacji projektowej - planuje się środki własne w kwocie 30.000 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - planuje się środki własne w kwocie 49.231 zł oraz środki z kredytu inwestycyjnego w kwocie 236.330 zł.

4. „Zakup koparko – ładowarki” - planuje się środki własne w kwocie 120.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego” - planuje się środki własne w kwocie 14.586 zł jako dotacja dla Starostwa Powiatowego

w Przysusze zgodnie z zawartą Umową Partnerską.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. „Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa” - planuje się środki z kredytu inwestycyjnego w kwocie 228.768 zł oraz środki z dotacji w kwocie 346.787 zł.

21

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu społeczno kulturalnych w miejscowości Skrzynno” – planuje się środki z kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.350.565 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. „Rewitalizacja parku w Wieniawie – wykonanie dokumentacji projektowej” - planuje się środki własne w kwocie 60.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żukowie wraz z boiskiem do gier zespołowych, opracowanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” - planuje się środki własne w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kłudno wraz z infrastrukturą sportowo – turystyczną – wykonanie dokumentacji projektowej” - planuje się środki własne w kwocie 60.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

1. „Budowa boiska sportowego w m. Skrzynno o wymiarach 30x60 – wykonanie dokumentacji projektowej – planuje się środki własne w kwocie 18.000 zł.

2. „Budowa boiska sportowego w m. Kochanów o wymiarach 24x42 – wykonanie dokumentacji projektowej – planuje się środki własne w kwocie 15.000 zł.

Budżet na rok 2011 został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne. Gmina przeznacza najwięcej środków na działalność oświatową, ponieważ wydatki stanowią 40,42 % ogółu wydatków. Na inwestycje przeznaczona została kwota 3.822.553 zł. Potrzeby są jeszcze bardzo duże zarówno w zakresie budowy dróg jak i infrastruktury kanalizacyjnej. Na realizację inwestycji gmina będzie się starała pozyskiwać również bezzwrotne krajowe, jak i środki unijne. Gmina planuje realizować zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców z zakresu infrastruktury wodociągowej, sanitacyjnej i budowy nowych budynków społeczno – gospodarczych.

22