You are on page 1of 35

Zacznik nr 1

do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

DOCHODY
Dzia

Planowane dochody na 2011 r


z tego :
w tym:

rdo dochodw*

Ogem

010 Rolnictwo i owiectwo


rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw, pozyskane
z innych rde
700 Gospodarka

mieszkaniowa

biece

301,919.00

dotacje

rodki europejskie i inne


rodki pochodzce ze
rde zagranicznych,
niepodlegajce zwrotowi

301,919.00

w tym:

majtkowe

dotacje

301,919.00

301,919.00

2,347,207.00

247,170.00

Wpywy z opat za zarzd,


uytkowanie i uytkowanie wieczyste
nieruchomoci

76,650.00

76,650.00

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbych ustaw

9,454.00

9,454.00

2,100,037.00

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia
prawa wasnoci oraz prawa
uytkowania wieczystego
nieruchomoci

145,222.00

145,222.00

1,850,037.00

1,850,037.00

Pozostae odsetki

3,575.00

3,575.00

Wpywy z rnych dochodw

12,269.00

12,269.00

Dotacje celowe w ramach programw


finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw
europejskich
750 Administracja

publiczna

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administarcji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Wpywy z rnych dochodw

250,000.00

250,000.00

99,827.00

99,827.00

98,627.00

98,627.00

98,627.00

98,627.00

1,200.00

1,200.00

1,800.00

1,800.00

751 Urzdy

naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

1,800.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

1,800.00

1,800.00

1,800.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

14,325,012.00

14,325,012.00

Podatek dochodowy od osb


fizycznych

8,269,933.00

8,269,933.00

Podatek dochodowy od osb


prawnych

268,090.00

268,090.00

12,435.00

12,435.00

773,470.00

773,470.00

752 Obrona

narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
754 Bezpieczestwo

publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

756 Dochody

od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

Podatek od dziaalnoci gospodarczej


osb fizycznych, opacany w formie
karty podatkowej
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
Wpywy z opaty targowej
Wpywy z rnych opat
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opat za wydawanie
zezwole na sprzeda alkoholu
Wpywy z innych lokalnych opat
pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpat z
tytuu podatkw i opat
758 Rne rozliczenia
Subwencje oglne z budetu pastwa
- cz owiatowa
Subwencje oglne z budetu pastwa
- cz wyrwnawcza
Pozostae odsetki
i wychowanie
Wpywy z usug
Dochody z najmu i dzierawy
skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

801 Owiata

3,694,133.00

3,694,133.00

464,401.00

464,401.00

75,218.00

75,218.00

219,453.00

219,453.00

61,985.00

61,985.00

58,737.00

58,737.00

6,676.00

6,676.00

63,816.00

63,816.00

152,777.00

152,777.00

180,925.00

180,925.00

22,963.00

22,963.00

6,753,193.00

6,753,193.00

5,983,729.00

5,983,729.00

739,248.00

739,248.00

30,216.00

30,216.00

1,710,573.20

1,710,573.20

853,280.00

853,280.00

3,000.00

3,000.00

127,303.98

721,389.22

Dotacja celowa na wpfinansowanie


realizacji programw finansowanych
z udziaem rodkw europejskich i
patnoci w ramach budetu rodkw
europejskich
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
852 Pomoc Spoeczna
Pozostae odsetki
Dochody jednostek samorzdu
terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

848,693.20

848,693.20

300.00

300.00

3,900.00

3,900.00

1,400.00

1,856,534.00

3,000.00

3,000.00

1,645,000.00

1,645,000.00

183,000.00

6,000.00

6,000.00

70.00

70.00

rodowiska

30,886.00

30,886.00

Wpywy z rnych opat

30,886.00

30,886.00

9,096.00

9,096.00

900 Gospodarka

921 Kultura

komunalna i ochrona

i ochrona dziedzictwa
narodowego

1,828,000.00

19,464.00

183,000.00

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

721,389.22

1,400.00

1,856,534.00

19,464.00

127,303.98

1,645,000.00

183,000.00

Wpywy ze zwrotw dotacji oraz


patnoci, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci
Dochody ogem
* nazwa rda dochodw wg nazw paragrafw

9,096.00

9,096.00

27,436,747.20

25,034,791.20

2,056,430.98

721,389.22

2,401,956.00

w tym:
rodki europejskie i
inne rodki pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

250,000.00

250,000.00

250,000.00

Zacznik nr 10
do Uchway Budetowej Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy
Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Wydatki na 2011 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego

L.p Dzia

Rozdzia

Nazwa Soectwa

Nazwa zadania, przedsiwzicia


5

1.

926

92605

Czarnw

2.

926

92605

3.

600

60016

Grdy, Grdki

4.

900

90015

Kpiaste

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych

5.

600

60016

Korfowe

6.

600

60016

Leszno, Julinek

7.

900

90015

ubiec

8.

600

60016

Marianw

9.

600

60016

10.

600

60016

Podrochale,
Walentw

11.

600

60016

Powzki,
Szymanwek

12.

600

60016

Roztoka

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w


Czarnowie

Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku w


Gawartowa Wola Gawartowej Woli
Wykonanie nawierzchni ulicy Topolowej we wsi Grdy

Planowane wydatki
w tym
czne wydatki
biece
majtkowe
6

8,378.00
10,540.00

8,378.00
10,540.00

16,854.00

16,854.00

10,637.00

10,637.00

Utwardzenie tuczniem drogi

6,290.00

6,290.00

Oznakowanie ulic gminnych

24,286.00

24,286.00

8,961.00

8,961.00

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych


Budowa dwch wiat przystankowych we wsi Marianw

10,103.00
6,994.00

6,994.00

6,921.00

6,921.00

Monta progw zwalniajcych na drodze gminnej we wsi


Powzki

8,645.00

8,645.00

Utwardzenie destruktem asfaltowym drogi gminnej na


terenie wsi

7,310.00

7,310.00

Wilkw, Plewniak Utwardzenie odcinka drogi


Utwardzenie odcinka drogi

10,103.00

13.

900

90015

Tow.Czarnw,
Szadkwek

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych we wsi


Towarzystwo Czarnw

6,994.00

6,994.00

14.

600

60016

Wilkowa Wie

15.

600

60016

Wsy Kolonia

Utwardzenie odcinka drogi


Renowacja odwodnienia drg i dziaek gminnych na
terenie soectwa

11,244.00
7,140.00

11,244.00
7,140.00

16.

600

60016

Wsy Wie

6,362.00

6,362.00

17.

900

90015

Wiktorw

Renowacja odwodnienia drg i dziaek gminnych na


terenie soectwa
Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych we wsi
Wiktorw

13,090.00

13,090.00

18.

600
900

60016
90095

Wlka

Monta progw zwalniajcych na ulicy Parkowej


Wykonanie tablicy informacyjnej "jeste tu"
RAZEM

19.

900

90015

Wygldy

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych w ul. Lena

6,200.00
2,883.00
9,083.00
16,563.00

6,200.00
2,883.00
9,083.00
16,563.00

20.

700

70005

Zaborw

24,286.00

24,286.00

900

90015

14,600.00

14,600.00

600

60016

Urzdzenie skweru w centrum Zaborowa wraz z


renowacj Figury
Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych we wsi
Zaborwek
Utwardzenie odcinka drogi

5,217.00

5,217.00

RAZEM

19,817.00

19,817.00

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych

6,557.00

6,557.00

Instalacja dodatkowych lamp owietleniowych w ulicy


Poudniowej od Feliksowa do Zaborowa

10,831.00

10,831.00

257,886.00

239,405.00

21

Zaborwek

22.

900

90015

TrzciniecStelmachowo

23.

900

90015

Feliksw

Ogem

18,481.00

Zacznik nr 5
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda


napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada
okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych i w gminnym programie
przeciwdziaania narkomanii na 2011 rok

Lp. Dzia Rozdzia


I. DOCHODY
1.

756

Nazwa

75618 Wpywy z innych opat stanowicych


dochody jednostek samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw

II. WYDATKI

Kwota
152,777.00
152,777.00

152,777.00

1.

851

85153 Zwalczanie narkomanii

2.

851

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

5,000.00
147,777.00

udetowej
ok 2011
Gminy Leszno
11r.

Zacznik nr 8
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Plan przychodw i kosztw zakadu budetowego


Przychody
w tym:

Lp.

Wyszczeglnienie

Stan rodkw
obrotowych
na pocztek
roku

65,862.00

2,654,000.00

Zakad budetowy

Gminny Zakad Wodocigw i Kanalizacji


1.
w Lesznie
Ogem

65,862.00

65,862.00

Koszty

ogem

dotacje
(rodzaj,
zakres)
5

2,654,000.00

ogem

Stan rodkw
obrotowych na
wpata do koniec roku
budetu

2,654,000.00

w tym:

2,609,435.00

2,609,435.00

2,609,435.00

110,427.00
110,427.00

110,427.00

Zacznik nr 6
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Dotacje podmiotowe w 2011r.

Lp. Dzia
1

Rozdzia

Nazwa instytucji

1.

921

92109 wietlica w Czarnowie

2.

921

92109 wietlica w Lesznie

Kwota dotacji
5
49,120.00
201,929.00
55,879.00

3.

921

92109 wietlica w ubcu

4.

921

92109 wietlica w Zaborowie

5.

921

92116 Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

109,021.00
214,909.00
Ogem

630,858.00

way Budetowej
o na rok 2011
Rady Gminy Leszno
o 2011r.

Zacznik nr 2a
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy
z dnia 10 lutego 2011r.

Leszno

WYDATKI BIECE
w tym:

Dzia

Rozdzia

1
010

2
01030

400
4002
600

Ogem

3
Rolnictwo i owiectwo

4
9,288.00

Izby Rolnicze

9,288.00

Wytwarzanie i zaopatrzenie w
energi elektryczn , gaz i wod

67,707.00

67,707.00

Dostarczanie wody
Transport i czno

67,707.00

67,707.00

1,313,905.00

666,553.00

647,352.00

442.00

442.00

6
-

7
-

67,707.00

666,553.00

60013

Drogi publiczne wojewdzkie

60016

Drogi publiczne gminne

666,111.00

666,111.00

Gospodarka mieszkaniowa

301,802.00

301,802.00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

301,802.00

301,802.00

Dziaalno usugowa

139,570.00

139,570.00

20,970.00

118,600.00

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

119,570.00

119,570.00

20,970.00

98,600.00

71035

Cmentarze

20,000.00

20,000.00

3,206,951.00

2,952,816.00

2,226,051.00
95,503.00

710

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

98,627.00

98,627.00

75022

Rady gmin

194,063.00

15,500.00

75023

Urzdy gmin

2,828,061.00

2,798,689.00

75075

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

40,000.00

40,000.00

75095

Pozostaa dziaalno

46,200.00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

1,800.00

1,800.00

8
9,288.00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych

Na programy z
Wypaty z
udziaem rodkw,
tytuu
o ktrych mowa w
porcze i
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gwarancji
u.o.f.p.

10

Obsuga dugu

11

12

647,352.00

254,135.00

67,707.00

Lokalny transport zbiorowy

70005

Dotacje na
zadania biece

9,288.00

60004

700

751

Nazwa dziau i rozdziau

Wydatki jednostek
na wynagrodzenia i
zwizane z
budetowych
skadki od nich
realizacj ich
naliczane
statutowych zada

647,352.00
442.00
666,111.00
-

301,802.00
301,802.00

20,000.00
726,765.00
3,124.00
15,500.00

178,563.00

2,126,548.00

672,141.00

29,372.00

4,000.00

36,000.00
46,200.00

1,800.00

75101

1,800.00

1,800.00

1,800.00

Obrona narodowa

500.00

500.00

500.00

Pozostae wydatki obronne

500.00

500.00

500.00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

333,962.00

233,962.00

42,835.00

75404

Komendy wojewdzkie Policji

30,000.00

75412

Ochotnicz strae poarne

303,762.00

233,762.00

42,635.00

75414

Obrona cywilna

200.00

200.00

200.00

Dochody od osb prawnych,od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

89,882.00

89,882.00

43,615.00

46,267.00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowanych nalenoci
budetowych

89,882.00

89,882.00

43,615.00

46,267.00

Obsuga dugu publicznego

618,631.00

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw
i poyczek
jednostek szmorzdu terytorialnego

618,631.00

Rne rozliczenia

99,352.00

99,352.00

752
75212
754

756

75647
757
75702
758
75818

191,127.00

30,000.00

70,000.00

30,000.00

191,127.00

70,000.00

618,631.00
618,631.00

99,352.00

228,584.00

454,086.00

848,693.20

99,352.00

99,352.00

12,022,617.20

10,491,254.00

8,060,286.00

2,430,968.00

80101

Szkoy podstawowe

4,191,725.00

3,980,326.00

3,367,091.00

613,235.00

211,399.00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

91,868.00

86,848.00

73,588.00

13,260.00

5,020.00

80104

Przedszkola

2,594,677.00

2,257,364.00

1,866,272.00

391,092.00

80110

Gimnazja

2,835,605.00

2,709,925.00

2,305,922.00

404,003.00

80113

Dowoenie uczniw do szk

448,461.00

448,461.00

83,523.00

364,938.00

80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

46,149.00

46,149.00

80148

Stowki szkolne

919,789.00

916,531.00

80195

Pozostaa dziaalno

894,343.20

45,650.00

Ochrona zdrowia

152,777.00

152,777.00

5,000.00

5,000.00

147,777.00

147,777.00

97,850.00

49,927.00

2,657,036.00

711,037.00

513,264.00

197,773.00

851

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

801

852

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa

85153

Zwalczanie markomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

99,352.00

228,584.00

108,729.00
125,680.00

46,149.00
363,890.00

552,641.00

3,258.00

45,650.00
97,850.00

54,927.00

848,693.20
-

1,945,999.00

5,000.00

85212

wiadczenia rodzinne,wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
skadki
na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1,641,000.00

76,301.00

85213

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne


opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej , niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji
spoecznej

12,800.00

12,800.00

12,800.00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

254,500.00

106,500.00

106,500.00

85215

Dodatki mieszkaniowe

77,500.00

85216

Zasiki stae

86,000.00

85219

Orodki pomocy spoecznej

475,491.00

472,891.00

399,258.00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne


usugi opiekucze

42,545.00

42,545.00

42,545.00

85295

Pozostaa dziaalno

67,200.00

Edukacyjna opieka wychowawcza

143,831.00

132,040.00

117,764.00

14,276.00

wietlice szkolne

142,926.00

131,135.00

117,764.00

13,371.00

905.00

905.00

1,399,572.00

1,394,372.00

854
85401
85446

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska

900

71,461.00

4,840.00

1,564,699.00

148,000.00
77,500.00
86,000.00

73,633.00

2,600.00
67,200.00
-

210,344.00

1,184,028.00

5,881.00

227,600.00

Gospodarka odpadami

21,800.00

21,800.00

Oczyszczanie miast i wsi

233,481.00

233,481.00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

25,000.00

25,000.00

25,000.00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

677,640.00

677,640.00

677,640.00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z opat i kar
za korzytsanie ze rodowiska

20,000.00

20,000.00

20,000.00

90095

Pozostaa dziaalno

421,651.00

416,451.00

204,463.00

211,988.00

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

630,858.00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i


kluby

415,949.00

92116

Biblioteki

214,909.00

Kultura fizyczna

291,683.00

191,683.00

95,534.00

96,149.00

100,000.00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

291,683.00

191,683.00

95,534.00

96,149.00

100,000.00

92605

905.00

90003

926

11,791.00

90002

921

11,791.00

5,200.00

21,800.00

5,200.00
630,858.00
415,949.00
214,909.00

Ogem wydatki

23,481,724.20

17,627,107.00

11,430,813.00

6,196,294.00

1,646,082.00

2,741,211.00

848,693.20

618,631.00

Zacznik nr 2b
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

WYDATKI MAJTKOWE
w tym na:

Dzia

Rozdzia

1
010

2
01010

150
15011
600
60014
60016
750
75095
801
80104
900
90015
90095
926
92605

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

3
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno
Owiata i wychowanie
Przedszkola
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Owietlenie ulic, placw i drg
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

4
3,965,431.00

5
3,965,431.00

3,965,431.00

3,965,431.00

13,440.00
13,440.00
510,339.00
331,236.00
179,103.00
13,643.00
13,643.00
60,000.00
60,000.00

179,103.00

267,000.00

267,000.00

167,000.00
100,000.00
199,510.00
199,510.00

167,000.00
100,000.00
199,510.00
199,510.00

Ogem wydatki

5,029,363.00

4,671,044.00

programy finansowane z
Wniesienie
udziaem rodkw
Zakup i
wkdw do
europejskich i innych objcie akcji
spek
rodkw pochodzcych ze i udziaw
prawa
rde zagranicznych
handlowego
niepodlegajcych
zwrotowi
6
7
8
1,171,793.00
-

Dotacje

1,171,793.00
13,440.00
13,440.00
331,236.00
331,236.00

179,103.00
60,000.00
60,000.00

13,643.00
13,643.00

1,171,793.00

358,319.00

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

WYDATKI
Dzia

Rozdzia

Planowane wydatki na 2011 r


z tego :

Nazwa dziau i rozdziau


Ogem

010

150

3,974,719.00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

3,965,431.00

01030

Izby Rolnicze
Przetwrstwo przemysowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod

40002 Dostarczanie wody


600

Transport i czno
60004 Lokalny transport zbiorowy
60013 Drogi publiczne wojewdzkie

700

9,288.00
13,440.00

9,288.00
9,288.00
-

13,440.00
67,707.00

67,707.00

67,707.00

67,707.00

1,824,244.00

1,313,905.00

647,352.00

647,352.00

442.00

442.00

60016 Drogi publiczne gminne

845,214.00

666,111.00

301,802.00

301,802.00

301,802.00

301,802.00

139,570.00

139,570.00

119,570.00

119,570.00

Dziaalno usugowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

13,440.00
13,440.00

331,236.00

Gospodarka mieszkaniowa

3,965,431.00
3,965,431.00

60014 Drogi publiczne powiatowe

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami


710

majtkowe

Rolnictwo i owiectwo

15011 Rozwj przedsibiorczoci


400

biece

510,339.00

331,236.00
179,103.00
-

71035 Cmentarze
750

20,000.00

20,000.00

3,220,594.00

3,206,951.00

98,627.00

98,627.00

75022 Rady gmin


75023 Urzdy gmin
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

194,063.00
2,828,061.00
40,000.00

194,063.00
2,828,061.00
40,000.00

75095 Pozostaa dziaalno


Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

59,843.00
1,800.00

46,200.00
1,800.00

1,800.00

1,800.00

Obrona narodowa

500.00

500.00

75212 Pozostae wydatki obronne

500.00

500.00

333,962.00

333,962.00

30,000.00
303,762.00
200.00
89,882.00

30,000.00
303,762.00
200.00
89,882.00

89,882.00

89,882.00

618,631.00
618,631.00

618,631.00
618,631.00

99,352.00
99,352.00
12,082,617.20
4,191,725.00

99,352.00
99,352.00
12,022,617.20
4,191,725.00

Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie

751

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa
752

754

756

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa
75404 Komendy wojewdzkie Policji
75412 Ochotnicze strae poarne
75414 Obrona cywilna
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z
ich poborem
75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych

757

Obsuga dugu publicznego


75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

758

Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne i celowe
Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe

801

13,643.00

13,643.00
-

60,000.00

80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

851

852

854

900

91,868.00

91,868.00

80104 Przedszkola
80110 Gimnazja
80113 Dowoenie uczniw do szk
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

2,654,677.00
2,835,605.00
448,461.00
46,149.00

2,594,677.00
2,835,605.00
448,461.00
46,149.00

80148 Stowki szkolne


80195 Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

919,789.00
894,343.20
152,777.00
5,000.00
147,777.00
2,657,036.00
1,641,000.00

919,789.00
894,343.20
152,777.00
5,000.00
147,777.00
2,657,036.00
1,641,000.00

85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej

12,800.00

12,800.00

85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

254,500.00

254,500.00

85215 Dodatki mieszkaniowe


85216 Zasiki stae
85219 Orodki pomocy spoecznej
85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
85295 Pozostaa dziaalno
Edukacyjna opieka wychowawcza

77,500.00
86,000.00
475,491.00
42,545.00

77,500.00
86,000.00
475,491.00
42,545.00

67,200.00
143,831.00

67,200.00
143,831.00

85401 wietlice szkolne


85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

142,926.00
905.00

142,926.00
905.00

1,666,572.00

1,399,572.00

21,800.00
233,481.00

21,800.00
233,481.00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90002 Gospodarka odpadami
90003 Oczyszczanie miast i wsi

60,000.00

267,000.00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

921

926

25,000.00

25,000.00

90015 Owietlenie ulic, placw i drg


90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

844,640.00
20,000.00

677,640.00
20,000.00

167,000.00

90095 Pozostaa dziaalno


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

521,651.00
630,858.00

421,651.00
630,858.00

100,000.00

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

415,949.00

415,949.00

92116 Biblioteki
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

214,909.00
491,193.00
491,193.00

214,909.00
291,683.00
291,683.00

199,510.00
199,510.00

28,511,087.20

23,481,724.20

5,029,363.00

Wydatki ogem

Zacznik nr 9
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Plan dochodw i wydatkw rachunku dochodw owiatowych jednostek budetowych w 2011 roku

Lp.

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy ktrej


utworzono rachunek dochodw

Stan rodkw
obrotowych na
pocztek roku

Dochody

Wydatki

Stan rodkw
obrotowych na
koniec roku

1.

Rachunek dochodw owiatowych w Zespole Szk


Publicznych w Lesznie
Ogem

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

Zacznik nr 7
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw


publicznych w 2011 r.

Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Jednostki sektora
finansw publicznych

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
5
1,005,671.00

1.

150

15011 Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

13,440.00

2.

600

60004 Miasto Stoeczne Warszawa

647,352.00

3.

600

60014 Starostwo Powiatu Warszawskiego


Zachodniego

331,236.00

4.

750

75095 Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

13,643.00
100,000.00

Jednostki spoza sektora


finansw publicznych
1.

926

Nazwa zadania

92605 Upowszechnianie kultury fizycznej


modziey poprzez prowadzenie zaj
sportowych z piki nonej
Ogem

100,000.00

1,105,671.00

chway Budetowej
zno na rok 2011
11 Rady Gminy Leszno
ego 2011r.

Zacznik nr 11
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok


Planowane wydatki
z tego rda finansowania
Lp.

Dzia

1.

2.

600

600

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w


ramach funduszu soeckiego)

60016

Modernizacja odcinka drogi we wsi


Powzki

60016

Modernizacja odcinka drogi we wsi


Kpiaste

3.

600

60016

Budowa wiat przystankowych w


miejscowociach Zaborwek i
Julinek

4.

600

60016

Budowa dwch wiat


przystankowych we wsi Marianw
(fundusz soecki)

90015

Budowa nowych punktw


wietlnych w ulicy Kwiatowej w
Wygldach

5.

900

czne koszty
finansowe

50,000.00

50,000.00

rok 2011

50,000.00

50,000.00

dochody wasne jst

kredyty, poyczki,
papiery wartociowe

10

11

50,000.00

U.G.Leszno

50,000.00

A.
B.
C.

U.G.Leszno

A.
B.
C.

U.G.Leszno

9,000.00

9,000.00

10,103.00

10,103.00

10,103.00

120,000.00

A.
B.
C.

9,000.00

149,402.00

rodki
rodki
wymienione
pochodzce
w art. 5 ust. 1
z innych rde*
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu

120,000.00

U.G.Leszno

A.
B.
C.

U.G.Leszno

6.

7.

900

900

90015

90095

Budowa nowych punktw


wietlnych w ulicy Rybno we wsi
Wiktorw

Zakup samochodu dostawczego

Ogem

58,000.00

47,000.00

U.G.Leszno

100,000.00

426,505.00

386,103.00

386,103.00

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych

- .
- .

A.
B.
C.

100,000.00

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

- .

U.G.Leszno

100,000.00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

C. Inne rda

47,000.00

A.
B.
C.

Zacznik nr 3
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Przychody i rozchody budetu w 2011 r.

Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2011 r

1. Dochody

27,436,747.20

2. Wydatki

28,511,087.20

3. Wynik budetu
Przychody ogem:
1. Kredyty
2. Poyczki

-1,074,340.00
3,457,993.00
952

1,791,545.00

952

Poyczki na finansowanie zada


3. realizowanychz udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE

903

4. Spaty poyczek udzielonych

951

5. Prywatyzacja majtku jst

944

6. Nadwyka budetu z lat ubiegych

957

7. Papiery wartociowe (obligacje)

931

8. Inne rda (wolne rodki)

955

787,603.00

Rozchody ogem:
1. Spaty kredytw
2. Spaty poyczek

992
992

2,383,653.00
2,199,653.00
184,000.00

Spaty poyczek otrzymanych na


finansowanie zada realizowanych z
3.
udziaem rodkw pochodzcych z
budetu UE
4. Udzielone poyczki
5. Lokaty

963

991
994

Wykup papierw wartociowych


(obligacji)

982

7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

6.

878,845.00

Zacznik nr 4
do Uchway Budetowej
Gminy Leszno na rok 2011
Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno
z dnia 10 lutego 2011r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

wydatki biece

wydatki
majtkowe

750

75011 Urzdy Wojewdzkie

98,627.00

98,627.00

98,627.00

751

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1,800.00

1,800.00

1,800.00

752

75212 Pozostae wydatki obronne

500.00

500.00

500.00

754

75414 Obrona cywilna

200.00

200.00

200.00

852

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu


alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

1,641,000.00

1,641,000.00

1,641,000.00

852

85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane


za osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej

4,000.00

4,000.00

4,000.00

1,746,127.00

1,746,127.00

1,746,127.00

Ogem