You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLII/157/10 RADY GMINY ASKARZEW z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z pn. zm.) Rada Gminy askarzew uchwala co nastpuje: 1. Ustala si nastpujce roczne stawki w podatku od rodkw transportowych na 2011 rok: 1. od samochodw ciarowych o dopuszczalnej masie cakowitej: a) powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie - 624 z b) powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie - 920 z c) powyej 9 ton, a poniej 12 ton - 1.154 z 2. od samochodw ciarowych o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyej ni 12 ton w zalenoci od osi, dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki okrela ponisza tabela:
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita( w tonach ) Nie mniej ni 1 DWIE OSIE 12 13 14 15 TRZY OSIE 12 17 19 21 23 25 CZTERY OSIE I WICEJ 12 25 27 29 31 25 27 29 31 powyej 1.204 1.264 1.344 1.804 1.814 1.264 1.474 1.814 2.520 2.544 17 19 21 23 25 powyej 1.140 1.140 1.194 1.194 1.520 1.520 1.240 1.240 1.294 1.294 1.720 1.720 13 14 15 powyej 1.180 1.180 1.240 1.394 1.240 1.240 1.384 1.420 2 Mniej ni 3 Stawka podatku ( w zotych ) O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za rwnowane Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

3. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 tony i poniej 12 ton = 1.154,00z. 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdu rwnej lub wyszej ni 12 ton w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej oraz rodzaju zawieszenia stawki okrela ponisza tabela:
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowitaZespou pojazdw : cignik siodowy + naczepa, cignik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w zotych)

Id: UIRJN-IRWLZ-DBEPU-TOIHK-RBHWG. Podpisany

Strona 1

Nie mniej ni DWIE OSIE 12 18 25 31 TRZY OSIE 12 40

Mniej ni

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za rwnowane 1.354 1.594 1.744 1.834 1.444 1.944

Inne systemy zawieszenia

18 25 31 powyej 40 powyej

1.454 1.754 1.854 2.014 2.014 2.586

5. od przyczep i naczep, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 1.004 z. 6. od przyczep lub naczep, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowita rwn lub wysz ni 12 ton z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego stawki okrela ponisza tabela:
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) (w tonach) Nie mniej ni JEDNA O 12 18 25 DWIE OSIE 12 28 33 38 TRZY OSIE 12 38 38 powyej 984 1.154 1.144 1.424 28 33 38 powyej 904 934 1.094 1.344 1.094 1.094 1.420 1.820 18 25 powyej 914 914 1.120 994 994 1.220 Mniej ni Stawka podatku (w zotych) O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za rwnowane Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

7. od autobusw w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej ni 30 miejsc - 1.090 z b) rwnej lub wyszej ni 30 miejsc - 1.884 z 2. Podatek jest patny bez wezwania w ratach do 15 lutego i 15 wrzenia 2011 roku w kasie Urzdu Gminy lub placwkach pocztowych i banku na rachunek Urzdu Gminy askarzew. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Id: UIRJN-IRWLZ-DBEPU-TOIHK-RBHWG. Podpisany

Strona 2

Przewodniczcy Rady Gminy Tadeusz Gendek

Id: UIRJN-IRWLZ-DBEPU-TOIHK-RBHWG. Podpisany

Strona 3