You are on page 1of 5

UCHWAA Nr XXXI/574/09

RADY GMINY RASZYN


z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budecie na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastpuje:
1. Zwiksza si planowane dochody budetu gminy o kwot 343.213z.
-

w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) rozdzia 85415 (Pomoc materialna dla uczniw)
zwiksza si 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin) o kwot 10.213z,

w dziale 926 (kultura fizyczna i sport) rozdzia 92601 (Obiekty sportowe) tworzy si 6300 (Dotacja
celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych) z kwot 333.000z.
Plan dochodw ogem po zmianie wynosi 74 654 672z i obejmuje:
1) dochody biece zwikszone o kwot 10.213z i wynoszce 68 801 872z,
2) majtkowe zwikszone o kwot 333.000 i wynoszce 5 852 800z.
2. Zwiksza si planowane wydatki budetu Gminy o kwot 343.213z i dokonuje si przesuni
zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
Plan wydatkw ogem po zmianie wynosi 92 784 672z i obejmuje:
1) wydatki biece zmniejszone o kwot 335.787z i wynoszce 50 503 172z.
2) wydatki majtkowe zwikszone o kwot 679.000z. i wynoszce 42 281 500z.
3. Dokonuje si zmian wydatkw na wasne zadania inwestycyjne na okres roku budetowego
zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
4. Plan dochodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek budetowych Gminy okrela zacznik
nr 3 do niniejszej uchway.
5. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
okrela zacznik nr 4.
6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
7. Uchwaa niniejsza podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego
oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
8. Uchwaa wchodzi w ycie w dniu podjcia.
Przewodniczcy Rady:
Tomasz Szwed

Zacznik nr 1
do uchway nr XXXI/574/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 marca 2009r.
Zmiany wydatkw budetu gminy Raszyn na rok 2009
Dzia

Rozdzia

600
60011

Plan
Zmniejszenie Zwikszenie
przed
zmian
12 772 000
234 000
300 000
0

300 000

Plan
po zmianie
12 838 000 Transport i czno
300 000 Drogi krajowe

Tre

6050
60016
4270
758
75818
4810
801
80110

300 000

10 426 000

234 000

1 500 000

234 000

2 037 955
114 366

114 000
114 000

0
0

114 366
23 332 831

114 000
31 936

0
31 936

3 977 700

31 936

31 936

300 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


zgodnie z za. Nr 3
10 192 000 Drogi publiczne gminne
1 266 000 Zakup usug remontowych

366 Rezerwy
23 332 831 Owiata i wychowanie
3 977 700 Gimnazja

3020

190 000

4040

190 000

7 220

4170
4300

20 000
94 000

13 670

4430

5 000

550

4700

2 000

2 000 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

6060

18 000

11 046

11 046

18 000 Wydatki na zakup[y inwestycyjne jednostek


budetowych, zgodnie z zacznikiem Nr 3

5 108 570
4 247 300

288 000
288 000

10 213
0

4 830 783 Edukacyjna opieka wychowawcza


3 959 300 Placwki wychowania pozaszkolnego

3 767 000

288 000

93 900

10 213

3 479 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


zgodnie z za. nr 3
104 113 Pomoc materialna dla uczniw

93 900
3 184 300

28 000

10 213
697 000

90 000

28 000

695 000

757 000 Obiekty sportowe

90 000

28 000

695 000

26 000

2 000

757 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


zgodnie z za. nr 3
28 000 Pozostaa dziaalno

0
92 441 459

695 936

2 000
1 039 149

854
85407
6050
85415
3260
926
92601
6050
92695
4590

13 000

1 923 955 Rne rozliczenia


366 Rezerwy oglne i celowe

203 000 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


182 780 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 340

25 340 Wynagrodzenia bezosobowe


80 330 Zakup usug pozostaych
5 550 Rne opaty i skadki

104 113 Inne formy pomocy dla uczniw


3 853 300 Kultura fizyczna i sport

2 000 Kary i odszkodowania dla osb fizycznych


92 784 672 Ogem

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXI/574/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 marca 2009r.
Wasne zadania inwestycyjne gminy Raszyn w 2009 roku
Lp.

Dzia Rozdzia

Nazwa zadania

czne koszty
(Warto
kosztorysowa/ szacunkowa)

Wydatki
przed
zmian

Zmniejszenia

Nakady zaplanowane w budecie 2009


Zwikszenia

Plan
po zmianie

Jednostka
organizacyjna
realizujca program lub koordynujca wykonanie
programu

10

11

Wasne zadania inwestycyjne ogem


I.

010

01010

Rolnictwo i owiectwo

6 885 000

2 000 000

2 000 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej

1 800 000

200 000

200 000

Urzd Gminy
(projekt 2009,
budowa 2010)

010

01010

6050

Wodocig Janki (strona zachodnia ul.


Mszczonowska)

205 000

205 000

205 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig: strona wschodnia i zachodnia Al.


Krakowskiej - Skocin-Janki, Somin

2 065 000

500 000

500 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju,


Zacisze, SUW - Droga Hrabska)

1 070 000

185 000

185 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig Falenty Nowe

500 000

65 000

65 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig Laszczki

900 000

500 000

500 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej

100 000

100 000

100 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig w Nowych Grocholicach

110 000

110 000

110 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wodocig Jaworowa

135 000

135 000

135 000

Urzd Gminy

II.

600

16 556 000

9 320 000

600

60011

Drogi krajowe

300 000

a)

600

60011

Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej


stronie Al. Krakowskiej od ul.Centralnej do
ul.Wsplnej +projekt drogi serwisowej po
wschodniej stronie Al..Krakowskiej od

300 000

Transport i czno
6050

300 000

9 620 000

300 000

300 000

300 000

300 000

ul.Kociuszki do ul.Na Skraju


2

600

60016

a)

600

60016

6050

Drogi gminne
Projekty budowlane: ul. Brzoskwiniowa,
Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Poudniowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Dugiej do Kocioa oraz
chodnik od ul. Centralnej do ul.Wsplnej,
Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt
Grocholicki, cig ulic od Al.Krakowskiej do ul.
Godebskiego i ul.Zacisze w Raszynie, ul.
Waryskiego w Nowych Grocholicach oraz
rw opaczewski na ulicach Jeziorna Stawowa i kowa - Wasna

b)

600

60016

6050

Modernizacja ul.agodna Rybie

330 000

330 000

330 000

Urzd Gminy

c)

600

60016

6050

Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia


we wsi Rybie w Gminie Raszyn

3 550 000

3 400 000

3 400 000

Urzd Gminy
(w tym kredyt
1.400.000)

d)

600

60016

6050

Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie

2 590 000

2 500 000

2 500 000

Urzd Gminy (w
tym kredyt
1.050.000)

e)

600

60016

6050

Chodnik ul.Wsplna (Janki - Wypdy)

f)

600

60016

6050

Modernizacja ul. Wesoej (Rybie)

600

60014

a)

600

60014

450 000

8 420 000

60014

450 000

Urzd Gminy

800 000

740 000

740 000

Urzd Gminy

1 000 000

1 000 000

Urzd Gminy

Drogi powiatowe

900 000

900 000

6050

Chodnik w ul. Dugiej od figurki w adach do


ptli autobusowej w Podolszynie - budowa

700 000

700 000

6050

Chodnik w ul. Al.Hrabska

b)

600
700

700

70005

6060

Zakup gruntu

700

70095

6050

Budynki mieszkalne

IV

750

750

801

801

80101

a)

801

80101

b)

801

80101

801

80104

a)

801

80104

b)

801

80104

Gospodarka mieszkaniowa

6060

200 000

200 000

2 250 000

2 250 000

900 000
700 000

Urzd Gminy

200 000

Urzd Gminy

2 250 000

150 000

150 000

150 000

Urzd Gminy

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Urzd Gminy

Administracja

180 000

180 000

Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania

180 000

180 000

Owiata i wychowanie

180 000
180 000

Urzd Gminy

7 678 000

3 928 000

11 046

11 046

3 928 000

Szkoy podstawowe

144 000

144 000

144 000

Urzd Gminy

6050

Projekt rozbudowy szkoy w Skocinie

130 000

130 000

130 000

Urzd Gminy

6060

Zakup maszyny sprztajcej

14 000

14 000

14 000

SP Raszyn

Przedszkola

7 510 000

3 760 000

6050

Budowa przedszkola w Raszynie

7 500 000

3 750 000

3 750 000

6060

Zakup sceny, kserokopiarki i sprztu terenowego

10 000

10 000

10 000

Gimnazja

18 000

18 000

11 046

6 954

18 000

11 046

801

80110

a)

801

80110

6060

Zakup kserokopiarki

b)

801

80110

6060

Zakup profesjonalnej sceny

801

80144

a)

801

80144

6060

VI

851

851

85121

6050

VII

852

852

85219

6060

VIII

854

854

IX

900

85407

8 420 000

6 700 000

1 386 000

III.

75023

15 356 000

6050

11 046

Punkt Przedszkolny

6 000

6 000

Zakup zestawu komputerowego

6 000

6 000

Ochrona zdrowia

60 000

50 000

Koncepcja rozbudowy orodka zdrowia w


Raszynie

60 000

50 000

Pomoc spoeczna

3 500

3 500

Zakup zestawu komputerowego

3 500

3 500

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 900 000

wietlica rodowiskowa na Rybiu

3 760 000

Przedszkole Nr 2

11 046

18 000
6 954

Gimnazjum

11 046

11 046

Gimnazjum

6 000
6 000

Urzd Gminy 2008


- (w tym kredyt
1.880.000)

Przedszkole Nr 2
(Punkt
Przedszkolny)

50 000
50 000

Urzd Gminy

3 500

3 767 000

288 000

3 479 000

Urzd Gminy

3 900 000

3 767 000

288 000

3 479 000

w tym kredyt
1.990.000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

33 315 000

19 889 000

19 889 000

3 500

1.

900

90001

Kanalizacja - Gospodarka ciekowa

31 845 000

18 919 000

18 919 000

1)

900

90001

6050

Kanalizacja sanitarna

17 465 000

16 015 000

16 015 000

Urzd Gminy

a)

900

90001

6050

Projekty kanalizacji sanitarnej

2 000 000

1 000 000

1 000 000

Urzd Gminy

b)

900

90001

6050

Jaworowa: Ukona, Kolorowa, Lazurowa, bez


nazwy (dz. 236/1)

916 000

916 000

916 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
700.000)

c)

900

90001

6050

Jaworowa: ul. Perowa

386 000

386 000

386 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
300.000)

d)

900

90001

6050

Jaworowa: ul. Promyka

183 000

183 000

183 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
100.000)

e)

900

90001

6050

Jaworowa: ul.Skrajna

419 000

419 000

419 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
300.000)

f)

900

90001

6050

Jaworowa: ul. Jaminowa, Familijna, bez


nazwy (dz. 462)

434 000

434 000

434 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
300.000)

g)

900

90001

6050

Jaworowa: ul.Zaciszna

430 000

430 000

430 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
300.000)

h)

900

90001

6050

Budowa pompowni P2 (przy


ul.Warszawskiej). Budowa kanalizacji
sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze)
w miejscowoci Jaworowa

418 000

418 000

418 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
300.000)

i)

900

90001

6050

Rybie: ul.Dziakowa, Sienkiewicza

926 000

926 000

926 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
600.000)

j)

900

90001

6050

Rybie: ul.Bratkowa

76 000

76 000

76 000

Urzd Gminy

k)

900

90001

6050

Rybie ul.Bukietowa

150 000

150 000

150 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
100.000)

l)

900

90001

6050

Rybie: Poziomkowa

350 000

350 000

350 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
200.000)

m)

900

90001

6050

Rybie: ul. Strzakowa, ytnia i Rubinowa

611 000

161 000

161 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
121.000)

n)

900

90001

6050

Raszyn/Rybie: ul.Na Skraju

2 335 000

2 335 000

2 335 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
1.600.000)

o)

900

90001

6050

Raszyn: ul.Kracowa

287 000

287 000

287 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
200.000)

p)

900

90001

6050

Raszyn: ul. Prusa, Sowikowskiego, Jasna

649 000

649 000

649 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
589.000)

r)

900

90001

6050

Grocholice/Raszyn: ul.Pruszkowska. Popularna, Dworkowa

729 000

729 000

729 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
600.000)

s)

900

90001

6050

Grocholice: ul.Partyzantw, Sienkiewicza,


Moniuszki

547 000

547 000

547 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
400.000)

t)

900

90001

6050

Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tocznym i zasileniem energetycznym.


Budowa kan. Sanitarnej - ul.Zacisze, czna,
waryskiego, stawowa, Dzika, Kopernika,
Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziorna

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Urzd Gminy

u)

900

90001

6050

Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tocznym i zasileniem energetycznym.


Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki,
Sikorskiego, Sienkiewicza,, Pruszkowska,
Popularna, Piastowska, Partyzantw, bez
nazwy, Mierzwiskiego

2 586 000

2 586 000

2 586 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
1.900.000)

w)

900

90001

6050

Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tocznym i zasileniem energetycznym.


Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska

688 000

688 000

688 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
500.000)

x)

900

90001

6050

Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tocznym i zasileniem energetycznym.


Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantw,
Ksiycowa

845 000

845 000

845 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
600.000)

2)

900

90001

6050

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni


ciekw w Falentach

14 160 000

2 684 000

2 684 000

Urzd Gminy
(w tym poyczka
1.100.000)

3)

900

90001

6060

Zakup komputerw i kopiarki dla JRP

4)

900

90001

6060

Studium wykonalnoci Projektu pn. "Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej"

900

90015

6050

Owietlenie uliczne:

900

90004

a)

900

90004

b)

900

c)

900

921

20 000

20 000

20 000

200 000

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

Urzd Gminy

Urzdzenie terenw zielonych

1 170 000

670 000

670 000

Urzd Gminy

6050

Teren rynku w Raszynie

1 000 000

500 000

500 000

Urzd Gminy

90004

6050

Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabska)

70 000

70 000

70 000

Urzd Gminy

90004

6060

Zakup cignika rolniczego z osprztem

100 000

100 000

100 000

Urzd Gminy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000 000

100 000

Renowacja Austerii

15 000 000

100 000

1 115 000

921

XI

926

92120

6050

926

92601

6050

Projekty boisk sportowych: przy stadionie

926

92601

6050

Orlik 2012 w Sekocinie

926

92605

6060

Zakup odniearki, hydroforni i 2 kompletw


bramek

Kultura fizyczna i sport

Ogem

115 000

28 000

695 000

782 000

28 000

62 000

Urzd Gminy

695 000

695 000

Urzd Gminy

62 000

90 000

1 028 000

25 000

25 000

100 000
100 000

Urzd Gminy

25 000

41 602 500

327 046

1 006 046

42 281 500

Zacznik nr 3
do uchway nr XXXI/574/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 marca 2009r.

Plan dochodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek budetowych gminy Raszyn w roku 2009
Tre

Rozdzia 80101
Razem

SP Raszyn

Rozdzia
80110

Rozdzia 80104

SP ady

SP
Skocin

Gimnazjum

Razem

Przedszkole Nr 1
w Raszynie

Przedszkole Nr 2
w Raszynie

Rozdzia
92605

Przedszkole
w Dawidach

Przedszkole
w Falentach

Przedszkole
w Skocinie

Ogem

GOS

Stan na pocztek roku

16 800

3 081

6 959

6 760

3 568

41 184

921

20 135

2 923

7 090

10 115

64 034

125 586

Dochody ogem w tym:

86 500

50 000

28 000

8 500

2 000

418 500

83 500

120 000

75 500

71 000

68 500

300 000

807 000

500

500

200

1 750

Wpywy z rnych opat


(duplikaty legitymacji
szkolnych)
Darowizny

800

800

Dochody z najmu

25 000

18 000

7 000

Wpywy z usug (w tym


opaty za ywienie)

58 000

30 000

20 000

8 000

2 200

700

1 000

500

Odsetki bankowe

700

50

800
4 000

30 750

415 560

82 940

119 000

75 000

70 620

68 000

295 000

768 560

2 940

560

1 000

500

380

500

1 000

6 190

OGEM

103 300

53 081

34 959

15 260

5 568

459 684

84 421

140 135

78 423

78 090

78 615

364 034

932 586

Wydatki ogem w tym:

103 300

53 081

34 959

15 260

5 568

459 684

84 421

140 135

78 423

78 090

78 615

364 034

932 586

12 000

10 000

2 000

184 000

196 000

Wynagrodzenia
bezosobowe
Pochodne od wynagrodze
Pozostae wydatki
biece

1 745

1 045

700

89 555

42 036

32 259

15 260

5 568

459 684

84 421

140 135

78 423

78 090

78 615

36 000

37 745

144 034

698 841

Zacznik nr 4
do uchway nr XXXI/574/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 marca 2009r.
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku
Lp.
1 Stan rodkw na pocztku roku
2

Wyszczeglnienie

Plan
56 704z

Przychody razem:

100 000z

w tym:
1) wpywy wasne

40 000z

2) przelewy z Urzdu Marszakowskiego i WIO


Wydatki ogem:

60 000z
156 704z

w tym:
1) propagowanie dziaa proekologicznych wrd mieszkacw Gminy Raszyn
2) wyapywanie bezdomnych zwierzt
3) realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadow (usuwanie azbestu)
4

4) konserwacja roww i rzeki Raszynki


Stan rodkw na koniec roku

26 704z
20 000z
100 000z
10 000z
0z

Przewodniczcy Rady:
Tomasz Szwed