You are on page 1of 2

POROZUMIENIE NR 13/WEK/P/39/2011/1/ES/NR/ED/2011 GMINY MIASTO POCK I WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powierzenia Wojewdztwu zada Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez Miasto. zawarte pomidzy Gmin - Miasto Pock reprezentowan przez Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Pocka, okrelon dalej jako Miasto, NIP 774-10-04-905 a Wojewdztwem Mazowieckim , reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, w imieniu ktrego dziaaj: 1. Mirosaw Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego 2. Mariusz Mynarczyk Zastpca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego , okrelonym dalej jako Wojewdztwo 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Wojewdztwu zada Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez Miasto. 2. 1. Strony Porozumienia ustalaj, i zadania, o ktrych mowa w 1, bdzie wykonywao Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia w Pocku, ul. Gaczyskiego 26 jako jednostka organizacyjna Wojewdztwa, zwane dalej MSCDN. 2. Realizacj zada, o ktrych mowa w ust. 1, Dyrektor MSCDN powierza nauczycielom doradcom metodycznym w porozumieniu z Miastem. 3. W przypadku braku doradcy metodycznego w danym obszarze, zadania, o ktrych mowa w ust. 1, Dyrektor MSCDN zleca specjalistom merytorycznym i nauczycielom o uznanym dorobku zawodowym w porozumieniu z Miastem. 4. Nauczycieli doradcw metodycznych, specjalistw merytorycznych i nauczycieli, o ktrych mowa w ust. 3 zatrudnia Dyrektor MSCDN. 3. 1. Do zada, o ktrych mowa w 1, naley w szczeglnoci wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektw procesu dydaktyczno-wychowawczego; 2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programw nauczania i materiaw dydaktycznych; 1.rozwijaniu umiejtnoci metodycznych; 2.podejmowaniu dziaa innowacyjnych. 2. Zakres zada bdzie realizowany do wysokoci rodkw przekazanych przez Miasto, zgodnie z 4. 4. 1. Na realizacj zadania objtego przedmiotem Porozumienia, w tym koszty obsugi administracyjnoorganizacyjnej, Miasto zobowizuje si do przekazania na rzecz Wojewdztwa kwoty 250.000 z (sownie: dwiecie pidziesit tysicy z) w terminie do 25 kwietnia 2011r. na konto: Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego PKO BP S.A. IX Oddzia Warszawa 78 1020 1097 0000 7202 0007 5507. 2. Kwota wymieniona w ust. 1 jest dotacj celow. 3. rodki wydatkowane na inny cel ni objty Porozumieniem podlegaj zwrotowi w terminie 14 dni od daty zgoszenia wniosku o ich zwrot przez Miasto z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji. 4. rodki nie wydatkowane w caoci na cel wskazany w Porozumieniu podlegaj zwrotowi do 15.01.2012 r. na rachunek Urzdu Miasta Pocka Nr 55 1020 3974 0000 5102 0177 9891 w Banku PKO BP S.A. 5. rdo finansowania: Budet Miasta Pocka na rok 2011: Dzia 801, Rozdzia 80146, 2330, zadanie nr 03/WED/G 6. Wojewdztwo zapewnia prawidow realizacj przyjtych w ramach Porozumienia zada. 7. 1. Wojewdztwo przedoy Miastu rozliczenie otrzymanej dotacji w ukadzie rzeczowym i finansowym do dnia 31.12.2011 r.
Id: JEEAW-LXMTO-DNRKA-IOTEX-ZZODB. Podpisany Strona 1

2. Miasto zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli wydatkowania przekazanych rodkw finansowych i uzyskanych efektw poprzez wgld do dokumentacji i dania od placwki dodatkowych wyjanie. 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 9. Porozumienie zawarto na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), c) ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), d) rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placwek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537). 10. Porozumienie moe by wypowiedziane przez kad ze stron za 1 - miesicznym okresem wypowiedzenia. Wwczas niewykorzystane rodki naley zwrci do koca upywu okresu wypowiedzenia. 11. Spory majtkowe wynike z Porozumienia rozpatruje sd powszechny waciwy dla siedziby Wojewdztwa. 12. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Strony ustalaj, e przygotowanie dokumentw oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Mazowieckiego przejmuje Miasto. 13. Porozumienie sporzdzono w 4 jednobrzmicych egzemplarzach, z ktrych 2 egzemplarze otrzymuje Wojewdztwo i 2 egzemplarze Miasto. 14. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dyrektor Departamentu Mirosaw Krusiewicz

Prezydent Miasta Pocka Andrzej Nowakowski

Zastpca Dyrektora Departamentu Mariusz Mynarczyk

Id: JEEAW-LXMTO-DNRKA-IOTEX-ZZODB. Podpisany

Strona 2