You are on page 1of 3

PREZES URZDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4210-66(12)/2011/265/IX/RK DECYZJA

Warszawa, dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepa Przedsibiorstwu: ENERGA OPEC Sp. z o.o. z siedzib w Ostroce.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c, w zwizku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173 ), po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepa przedoonego przez ENERGA OPEC Sp. z o. o., z siedzib w Ostroce, zwanego dalej Przedsibiorstwem, posiadajcego: 1. numer 0000058898 w rejestrze przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XXI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, 2. numer identyfikacji podatkowej NIP: 758-00-00-309, zawartego w pimie z dnia 15 listopada 2010 r. (pismo znak: L.dz. 2425/2010), uzupenionym o dodatkowe wyjanienia w dniu 6 grudnia 2010 r. (pismo znak: L.dz. 2570/2010), w dniu 5 stycznia 2011 r. (pismo znak: L.dz. 12/2011), w dniu 3 marca 2011 r. (pismo znak: L.dz. 413/2011), w dniu 31 marca 2011 r. (pismo znak: L.dz. 545/2011) oraz w dniu 17 maja 2011 r. (pismo znak: L.dz. 728/2011), w sprawie o zatwierdzenie taryfy dla ciepa, postanawiam zatwierdzi ustalon przez Przedsibiorstwo taryf dla ciepa, stanowic zacznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 czerwca 2012 r. UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2010 r., na wniosek Przedsibiorstwa, zostao wszczte postpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepa, ustalonej przez to Przedsibiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsibiorstwo energetyczne posiadajce
Id: IROHX-SXGMN-QQNTG-JSBFQ-TIIRI. Podpisany Strona 1

koncesje ustala taryf dla ciepa oraz proponuje okres jej obowizywania. Przedoona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 4446 ustawy - Prawo energetyczne. Przedsibiorstwu udzielono koncesji na: 1. przesyanie i dystrybucj ciepa decyzj Nr PCC/1145/265/W/OWA/2008/ML ze zmian z dnia 6 listopada 2009 r. Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML, 2. na obrt ciepem decyzj Nr OCC/337/265/W/OWA/2008/ML ze zmian z dnia 6 listopada 2009 r. OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, na okres od 16 padziernika 2008 r. do 15 padziernika 2025 r. Na podstawie powyszych koncesji Przedsibiorstwo zaopatruje w ciepo odbiorcw z terenu Ostroki. W toku niniejszego postpowania Przedsibiorstwo wyjanio istotne okolicznoci sprawy majce wpyw na wysoko kosztw planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzgldnio przy ustalaniu planowanych na ten okres kosztw uzasadnionych, przewidywanej poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsibiorstwa oraz zmiany w tym okresie warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorcw w ciepo. W trakcie postpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiau dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjte przez Przedsibiorstwo za podstaw kalkulacji cen i stawek opat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsibiorstwo opracowao taryf zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: rozporzdzeniem taryfowym - stawki opat ustalone w stanowicej zacznik do niniejszej decyzji taryfie, zostay przez Przedsibiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodw prowadzenia dziaalnoci dotyczcej zaopatrzenia odbiorcw w ciepo, zaplanowanych na rok obowizywania taryfy z uwzgldnieniem przy tym, okrelonej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki, projektowanej poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsibiorstwa oraz zmiany warunkw prowadzenia przez nie danego rodzaju dziaalnoci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy. W szczeglnoci taryfa zawiera elementy okrelone w 5 ust. 1 oraz w 7 ust. 2 rozporzdzenia taryfowego dla ciepa, tj.: 1) grupy taryfowe, 2) rodzaje oraz wysoko stawek opat, a take warunki ich stosowania, 3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrw jakociowych nonika ciepa i standardw jakociowych obsugi odbiorcw, 4) opaty za nielegalny pobr ciepa. Ustalajc, do dnia 30 czerwca 2012 r., okres obowizywania zatwierdzonej niniejsz decyzj taryfy dla ciepa, wzito pod uwag wniosek Przedsibiorstwa oraz jego sytuacj finansow. Majc na uwadze powysze okolicznoci, postanowiono orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 1 Kodeksu postpowania cywilnego). Odwoanie naley wysa pod adres: Oddzia Centralny Urzdu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa 2. Odwoanie od decyzji powinno czyni zado wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskaronej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutw, zwize ich uzasadnienie, wskazanie dowodw, a take zawiera wniosek o uchylenie albo zmian decyzji w caoci lub w czci (art. 47949 Kodeksu postpowania cywilnego).

Id: IROHX-SXGMN-QQNTG-JSBFQ-TIIRI. Podpisany

Strona 2

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwizku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsibiorstwo wprowadza taryf do stosowania nie wczeniej ni po upywie 14 dni i nie pniej ni do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziau Centralnego Urzdu Regulacji Energetyki Adam Dobrowolski

Uiszczono opat skarbow w wysokoci 10 z w dniu 3 grudnia 2010 r. na rachunek 4103015080000000550036045. Robert Kocielewski Otrzymuje: 1. ENERGA OPEC Sp. z o.o. ul. Celna 13 07-410 Ostroka 2. Wojewoda Mazowiecki Zacznik do Decyzji Nr OWA-421066(12)/2011/265/IX/RK Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf ENERGA OPEC taryfa dla ciepa-2011

Id: IROHX-SXGMN-QQNTG-JSBFQ-TIIRI. Podpisany

Strona 3