You are on page 1of 2

SPRAWOZDANIE UZUPENIAJCE O STANIE ZOBOWIZA WEDUG TYTUW DUNYCH GMINY GZY

za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2010


Tabele nr 4
A. Zobowizania z tytuu papierw wartociowych wg wartoci ksigowej
dunicy zagraniczni

dunicy krajowi

Wyszczeglnienie

kwota
zaduenia
ogem

ogem

sektor
finansw
publicznych
ogem

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank
centralny

banki

10

11

papiery wartociowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozostae
przedsikrajowe
biorstwa
instytucje
niefinanswe
finansowe
12

0,00

0,00

13

gospodarstwa
domowe

14

0,00

instytucje
niekomercyjne
podmioty
pozostae
dziaajce na
nalece
ogem
podmioty
rzecz
do strefy
zagraniczne
gospodarstw
euro
domowych
15

0,00

B. Struktura walutowa zobowiza z tytuu zacignitych kredytw, poyczek oraz wyemitowanych papierw wartociowych wg w. nominalnej
Waluta
Wyszczeglnienie
1

ogem

PLZ

EUR

USD

CHF

pozostae waluty
7

B. Zobowizania ogem

4 512 819,75

4 512 819,75

0,00

0,00

0,00

0,00

B 1 papiery wartociowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 512 819,75

4 512 819,75

0,00

0,00

0,00

0,00

B 2 kredyty i poyczki

C. Struktura terminowa zobowiza z tytuu zacignitych kredytw oraz wyemitowanych papierw wartociowych

16

0,00

0,00

17

0,00

18

0,00

C1 wg pierwotnego terminu zapadalnoci stan na koniec okresu


sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

C2 wg pozostaego terminu zapadalnoci stan na koniec okresu


sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

zapadalno w latach

papiery wartociowe

papiery wartociowe

wierzyciele

cznie

(0;1>

(1:5>

Pow. 5

wierzyciele

cznie

(0;1>

(1:5>

1. cznie
2. grupa I
3. grupa II
4. grupa III
5. grupa IV
6. bank centralny
7. banki
8. pozostae krajowe instytucje
finansowe
9. przedsibiorstwa
niefinansowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. gospodarstwa domowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. instytucje niekomercyjne


dziaajce na rzecz
gospodarstw domowych
12. podmioty nalece do strefy
euro
13. pozostae podmioty
zagraniczne

C 3. wg pierwotnego terminu zapadalnoci stan na koniec okresu


sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

1. cznie
2. grupa I
3. grupa II
4. grupa III
5. grupa IV
6. bank centralny
7. banki
8. pozostae krajowe instytucje
finansowe
9. przedsibiorstwa
niefinansowe
10. gospodarstwa domowe
11. instytucje niekomercyjne
dziaajce na rzecz
gospodarstw domowych
12. podmioty nalece do strefy
euro
13. pozostae podmioty
zagraniczne

Pow. 5
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C 4. wg pozostaego terminu zapadalnoci stan na koniec okresu


sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

zapadalno w latach

kredyty i poyczki

kredyty i poyczki

zapadalno w latach

wierzyciele

cznie

(0;1>

(1:5>

Pow. 5

wierzyciele

cznie

(0;1>

(1:5>

Pow. 5

1. cznie

4 512 819,75

0,00

111 000,00

4 401 819,75

1. cznie

2. grupa III

23 500,00

0,00

23 500,00

0,00

2. grupa III

4 489 319,75

0,00

87 500,00

4 401 819,75

3. banki

zapadalno w latach

3. banki

2 276 214,91

1 450 000,00

23 500,00

0,00

0,00

4 489 319,75 763 104,84

2 276 214,91

1 450 000,00

4 512 819,75 786 604,84


23 500,00