You are on page 1of 3

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego GMINY PIONKI /wg stanu na dzie 31.12.

2010/
Podstawa prawna opracowania informacji: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) Na dzie 31 grudnia 2010 r. Gmina Pionki jest wacicielem gruntw o powierzchni 23,74 ha Na t powierzchni skadaj si: - grunty o pow. 0,97 ha oddane w uytkowanie wieczyste 2 osobom - grunty o pow. 11,68 ha to kompleks gruntw niezabudowanych we wsi Kamyk - dziaka o pow. 0,13 ha niezabudowana we wsi Augustw, przeznaczona do sprzeday - grunty o pow. 0,79 ha wydzierawione osobom fizycznym - grunty o pow. 0,34 ha przeznaczone pod drogi dojazdowe - grunty o pow. 9,83 ha to dziaki na ktrych znajduj si budynki hydroforni, oczyszczalnia, obiekty szkolne, stranice OSP, Orodki Zdrowia, W skad mienia komunalnego wchodzi 6 mieszka, s to mieszkania przy budynkach szkolnych i wynajmowane pracownikom szkolnym. Gmina posiada budynek w Czarnej, ktry spenia rol budynku socjalnego, zamieszkuje w nim 2 rodziny. Ponadto Gmina jest wacicielem 3 budynkw Orodka Zdrowia, ktre wynajmowane s na prywatn praktyk lekarsk 5 lekarzom oraz 5 budynkw OSP, 7 budynkw szk, budynek w Janusznie przeznaczony na Gminne Centrum Kultury, budynek w Suskowoli wynajty pod Aptek na podstawie umowy, budynek Urzdu Gminy w Pionkach oraz budynek magazynowo - biurowy. Dyrektorzy szk podpisali umowy na wynajem pomieszcze szkolnych na sklepik szkolny, prowadzenie zaj dydaktycznych z jzyka angielskiego oraz prowadzenie szkole z zakresu rolnictwa. Gmina Pionki jest zwodocigowana prawie w 100 %. Posiada 120,7 km dugoci wodocigw wraz z przyczeniami.

Na terenie Gminy jest 55,15 km kanalizacji, oczyszczalnia ciekw w miejscowoci Jedlnia oraz przydomowe oczyszczalnie w miejscowoci Kolonka. Na terenie Gminy jest 110 km drg asfaltowych. Gmina posiada 1 obiekt sportowy w miejscowoci Suskowola, 1 plac zabaw wybudowany w ramach funduszu soeckiego we wsi Krasna Dbrowa. Przy szkoach s boiska szkolne oraz sale gimnastyczne. Ponadto gmina jest wacicielem 9 samochodw straackich, 1 samochodu do obsugi wodocigw i kanalizacji i 1 autobusu do przewozu dzieci do szk. Z tytuu prawa wasnoci i innych praw majtkowych tj. z tyt. najmu lokali mieszkalnych, uytkowych, szkolnych oraz wydzierawienia gruntw w uytkowanie wieczyste Gmina uzyskaa w 2010 roku dochd w wysokoci: - opata za wieczyste uytkowanie 622,32 z - opata za czynsze 60.360,47 z - dochody z tytuu sprzeday wody i ciekw 655.093,88 z - ze sprzeday nieruchomoci 5.000,00 z - ze sprzeday skadnikw majtkowych 750,00 z W 2010 roku stan mienia komunalnego zwikszy si o zrealizowane inwestycje - budowa owietlenia ulicznego na terenie gminy - budowa kanalizacji we wsiach Pachty Ogrody, Laski, Augustw - budowa przydomowych oczyszczalni ciekw - budowa i przebudowa drg gminnych - zakup wiaty przystankowej we wsi Zalesie - zakup dziaki pod budow Urzdu Gminy wraz z budynkiem biurowo magazynowym - zakup samochodu - plac zabaw w m. Krasna Dbrowa Od zoenia poprzedniej informacji w stanie mienia zaszy nastpujce zmiany 1) Zwikszenia - grunty o pow. 0,19 ha (zakup dziaki pod budow nowego budynku Urzdu Gminy) wraz z budynkiem biurowo- magazynowym. - 3 kanalizacje we wsiach Pachty Ogrody, Laski, Augustw - przydomowe oczyszczalnie we wsi Kolonka - 1 plac zabaw w miejscowoci Krasna Dbrowa - 1 samochd marki PEUGEOT do obsugi wodocigw i kanalizacji - 1 komplet sprztu naganiajcego do PSP w Augustowie

2) Zmniejszenia

- grunty o pow. 0,05 ha sprzedane osobie fizycznej - 1 samochd straacki z uwagi na jego okres uytkowania zosta zezomowany - 1 samochd marki Lublin sprzedany osobie fizycznej - 2 komputery (utylizacja) - 1 kserokopiarka