You are on page 1of 12

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 roku oraz ich wykonanie na 31.12. 2010 r.

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
Lp.

Dzia

010

Rozdz.

01010

1.

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Poniesion
czne koszty e w latach
finansowe
wczesniej
szych

rok
budetowy
2010
(8+9+10+11)

dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

10

11

12

Rolnictwo i owiectwo

10,706,918

4,584,673

1,784,673

2,800,000

4,578,293.41

99.9

10,625,118

4,502,873

1,702,873

2,800,000

4,496,678.12

99.9

211,816

A.
B.
C.

211,655.80

99.9

195,574

A.
B.
C.

195,522.15

100.0

317,137

A.
B.
C.

317,135.86

100.0

360,053

A.
B.
2,800,000
C.

3,159,866.86

100.0

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna ws
6057
Kanalizacja w m. Mire,
6059
Bieliny i Sucha
6050

2.

Budowa kanalizacji
6050 sanitarnej w m. Laski
-Januszno etap II

3.

Budowa kanalizacji
6050 sanitarnej w m.Pachty
Ogrody

4.

Budowa kanalizacji
6050
sanitarnej w m. Augustw

4,056,868

1,523,800

317,137

3,160,053

Wykonanie
wydatkw
inwestycyjnych
rodki
wymienione na 31.12.2010
r.
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.

211,816

195,574

317,137

3,160,053

13

5.

Budowa kanalizacji
6050
sanitarnej w m. Brzeziny

6.

6050

Dokumentacja kanalizacji
sanitarnej w m. Czarna

7.

6050

8.

6050

01095

500,000

5,000

5,000

67,260

67,260

67,260

Budowa przydomowych
oczyszczalni ciekw

500,000

500,000

500,000

Budowa wodocigu w m.
Czarna Walerw

500,000

46,033

46,033

Pozostaa dziaalno

81,800

81,800

81,800

Zakup pomp do
przepompowni

12,000

12,000

12,000

69,800

69,800

69,800

2,416,814

2,416,814

2,411,779

2,411,779

1.

6060

2.

Zakup samochodu
dostawczego do obsugi
6060
sieci wodocigowo kanalizacyjnej

II

600

Transport i czno

60016

2,596,814

2,591,779
Budowa drogi gminnej w
m.Jaroszki-Stoki

6050

2.

Budowa drogi gminnej w


6050
m.Januszno Dziaki

1,228,860

501,000

1,228,860

501,000

A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

0
A.
B.
C.

1,228,860

501,000

0
A.
B.
C.

0.00

0.0

67,020.00

99.6

499,464.66

99.9

46,012.79

100.0

81,615.29

99.8

11,868.16

98.9

69,747.13

99.9

2,338,668.47

96.8

2,333,807.99

96.8

1,228,860.00

493,870.97

100.0

98.6

Budowa drogi gminnej w


m. Bieliny

3.

6050

Budowa drogi gminnej w


6050
m. Kolonka

285,000

5.

6050

Budowa drogi gminnej w


m.Januszno

226,795

6.

6050 Projekty drg gminnych

60095
Zakup wiaty
6060
przystankowej

1.

III

Gospodarka
mieszkaniowa

700

1.

70005

2.

IV

Modernizacja budynkw
komunalnych

6060 Zakup pieca grzewczego

Administracja
publiczna

750

1.

6050

75023

754

Budowa budynku Urzdu


6050
Gminy
Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

340,124

340,124

105,000

226,795

340,124

10,000

5,035

5,035

5,035

42,200

42,200

38,000

38,000

38,000

4,107,000

4,200

2,388,600

A.
B.
C.

5,035

42,200

4,200

A.
B.
C.

A.
B.
C.

226,795

10,000

5,035

A.
B.
C.

105,000

10,000

5,035

340,123.53

A.
B.
C.

4,200

1,388,600

4,107,000

2,388,600

1,388,600

95,824

95,824

95,824

1,000,000
A.
B.
1,000,000
C.

34,160.00

100.0

32.5

226,793.49

100.0

10,000.00

100.0

4,860.48

96.5

4,860.48

96.5

41,951.49

99.4

37,851.50

99.6

4,099.99

97.6

2,169,715.25

90.8

2,169,715.25

90.8

93,258.04

97.3

1.

75412

6050 Modernizacja stranic OSP

2.

Budowa parkingu wraz ze


6050 supem ogoszeniowym
przy OSP Jedlnia

3.

Ogrodzenie remizy OSP


6050
Czarna

VI

801
80101

50,000

15,000

50,000

15,000

50,000

A.
B.
C.

48,800.00

97.6

15,000

A.
B.
C.

13,964.01

93.1

A.
B.
C.

30,494.03

98.9

30,824

30,824

30,824

Owiata i wychowanie

443,403

83,103

83,103

79,802.50

96.0

Szkoy podstawowe

443,403

83,103

83,103

79,802.50

96.0

Modernizacja budynku
PSP w Jedlni- projekt

15,000

15,000

15,000

A.
B.
C.

13,511.50

90.1

20,000

20,000

20,000

A.
B.
C.

18,391.50

92.0

25,000

25,000

25,000

24,971.50

99.9

2,989.00

99.6

2,989.00

99.6

16,950.00

99.1

1.

6050

2.

Modernizacja ogrzewania
6050 w PSP Augustw dokumentacja

3.

6050

4.

Utworzenie placu zabaw


6050
przy PSP w Jedlni

231,450

3,000

3,000

A. 0
B.
C.

5.

6050

Utworzenie placu zabaw


przy PSP w Suskowoli

134,850

3,000

3,000

A.0
B.
C.

6.

Zakup sprztu
6060 naganiajcego dla
szkoy w Augustowie

17,103

17,103

17,103

Modernizacja budynku
PSP w Czarnej - projekt

A.
B.
C.

VII

1.

VIII

90015

1.

Budowa owietleniaAdoffin, Helenw, Kieszek,


6050
Marcelw, Stoki,
dary,Czarna
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

Projekt modernizacji
92195 6,050 budynku na Gminne
Centrum Kultury

IX

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

900

926

Kultura fizyczna i sport

92601

6057
6059

Budowa boiska
wielofunkcyjnego w m.
Laski

2.

Budowa obiektu
6050 sportowego w m. Kolonia
Jedlnia

3.

6050

Budowa placu zabaw w


Krasnej Dbrowie

Ogem

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

123,000

123,000

123,000

123,000

123,000

123,000

45,900

45,900

45,900

45,900

45,900

45,900

4,193,690

921,470

921,470

292,157

114,020

114,020

3,894,083

800,000

800,000

7,450

7,450

7,450

10,701,584

6,901,584

22,354,749

A.
B.
C.

0
A.
B.
C.

0
A.
B.
C.

99.9

122,921.70

99.9

45,880.00

100.0

45,880.00

100.0

807,450.00

0.00

A.
B. 0
C.

A.
B.
C.

3,800,000

122,921.70

87.6

0.0

800,000.00

100.0

7,450.00

100.0

0 10,277,940.86

96.0

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych

C. Inne rda

Tabela Nr 4
do Zarzdzenia Nr
5/2011Wjta Gminy
z dnia 28.03.2011
r.
w zotych

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

15

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy
Urzd Gminy
2011 r.
2.096.083 rodki
gminy,
650.000dotacja
Urzd Gminy