You are on page 1of 3

Zacznik do Uchway Nr VI/28/11 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Gminy Misk Mazowiecki. 1 1. Konsultacje z mieszkacami Gminy Misk Mazowiecki przeprowadza si: 1/ w przypadkach przewidzianych ustaw, 2/ w innych wanych dla Gminy sprawach. 2. Obligatoryjnie przeprowadza sie konsultacje przy: 1/ opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Misk Mazowiecki, 2/ opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Misk Mazowiecki, 3/ opracowywaniu programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, 4/ tworzeniu, czeniu, dzieleniu i znoszeniu oraz ustalaniu granic gminy, 5/ nadaniu gminie lub miejscowoci statusu miasta i ustaleniu jego granic, 6/ ustalaniu i zmianie gminy i siedziby wadz, 7/ tworzeniu jednostek pomocniczych. 3. Wjt Gminy Misk Mazowiecki jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach okrelonych niniejsz uchwa, o ile nie zostay one zastrzeone do kompetencji Rady Gminy. 4. Organ zarzdzajcy konsultacje okrela: 1/ przedmiot konsultacji, 2/ czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 3/ zasig konsultacji, 4/ form konsultacji. 5. Konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii mieszkacw o poddanej konsultacji sprawie. 6. Wynik konsultacji nie jest wicy dla organw Gminy. 7. Konsultacje uwaa sie za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nich mieszkacw, przedstawicieli grup spoeczno-zawodowych lub organizacji pozarzdowych. 2 1. Konsultacje mog by przeprowadzane z inicjatywy: 1/ Wjta Gminy Misk Mazowiecki, 2/ Rady Gminy Misk Mazowiecki, 3/ mieszkacw Gminy w liczbie co najmniej 200 osb speniajcych warunki okrelone w 4 ust. 1 niniejszych zasad. 2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien okrela: 1/ przedmiot konsultacji, 2/ sposb zorganizowania konsultacji, 3/ termin i zakres konsultacji, 4/ zestawienie kosztw proponowanej konsultacji. 3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgoszony przez mieszkacw oprcz wymaga okrelonych w ust. 2 winien ponadto zawiera: 1/ wskazanie osoby lub osb upowanionych do kontaktw z organem Gminy ze

wskazaniem dokadnych danych adresowych, 2/ list osb popierajcych wniosek ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL i podpisu. 4. Wniosek niekompletny moe zosta uzupeniony w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o brakach. Wnioski nieuzupenione nie podlegaj rozpatrzeniu. 5. Organ, do ktrego skierowano wniosek informuje wnioskodawcw o sposobie jego zaatwienia nie pniej ni w cigu 1 miesica od daty zoenia. 3 1. Wjt Gminy Misk Mazowiecki moe zleci przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmujcemu si badaniem opinii publicznej. 2. Koszty zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane s z budetu Gminy.

4 Konsultacje spoeczne w zalenoci od ich przedmiotu mog mie zasig: 1/ oglno gminny, 2/ lokalny dotyczcy mieszkacw okrelonego terytorium, 3/ rodowiskowy dotyczcy okrelonych grup spoeczno-zawodowych lub organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie Gminy. 5 1. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s mieszkacy Gminy Misk Mazowiecki, posiadajcy w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 2. W przypadku konsultacji rodowiskowych uprawnionymi do udziau w konsultacjach s umocowani przedstawiciele grup spoeczno-zawodowych lub organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie Gminy. 6 1. Konsultacje mog polega na: 1/ wyraeniu opinii lub zoeniu uwag w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, 2/ udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 3/ wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 2. Konsultacje mog mie form: 1/ ankiet skierowanych do mieszkacw Gminy, grup spoeczno-zawodowych lub organizacji pozarzdowych, 2/ bezporednich spotka z mieszkacami, przedstawicielami grup spoeczno zawodowych lub organizacji pozarzdowych. 3. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarzdzajcy konsultacje. 4. Informacje o konsultacjach publikuje si na stronie internetowej Urzdu Gminy Misk Mazowiecki oraz w Biuletynie Urzdu Gos Ziemi Miskiej wskazujc cel i sposb przeprowadzenia konsultacji. 5. Informacja o konsultacjach moe by take opublikowana w formie obwieszcze na terenie Gminy. 7

1. Konsultacje w formie ankiety prowadzone s przez: 1/ opublikowanie treci ankiety na stronie internetowej Urzdu www.minskmazowiecki.pl, 2/ opublikowanie treci ankiety na tablicy ogosze Urzdu Gminy Misk Mazowiecki, 3/ opublikowanie treci ankiety w Biuletynie Informacyjnym Urzdu Gos Ziemi Miskiej, 4/ zaproszenie do skadania opinii listownie na adres Urzdu Gminy lub adres sotysw oraz na wskazany adres e-mail. 2. Druk ankiety powinien zawiera uzasadnienie prowadzonych konsultacji. 3. Ankieta jest wana jeeli zostaa prawidowo wypeniona ze wskazaniem wszystkich danych osobowych wymaganych w ankiecie i podpisana. Niepodpisana moe by ankieta przesyana e-mailem. 4. Analizy zebranych ankiet dokonuje odpowiedni Referat w terminie tygodnia po upywie terminu wyznaczonego na ich skadanie sporzdzajc z niej sprawozdanie. 8 1. Zawiadomienie o konsultacjach w formie bezporedniego spotkania z mieszkacami, przedstawicielami grup spoeczno-zawodowych lub organizacji pozarzdowych umieszcza sie: 1/ na stronie internetowej Urzdu www.minskmazowiecki.pl, 2/ na tablicy ogosze Urzdu, 3/ w Biuletynie Informacyjnym Urzdu Gos Ziemi Miskiej, w terminie nie pniejszym ni 7 dni przed data spotkania. 2. Spotkaniu przewodniczy Wjt Gminy Misk Mazowiecki lub upowa niona przez niego osoba. 3. Ze spotkania sporzdza sie protok zawierajcy wyniki konsultacji, do ktrego docza sie list obecnoci. 5. W protokole umieszcza sie informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, dane osoby bdcej przewodniczcym spotkania, temat konsultacji, przebieg dyskusji, podjte ustalenia i opinie. 9 1. Wyniki konsultacji Wjt Gminy Misk Mazowiecki przedstawia: 1/ Radzie Gminy Misk Mazowiecki na najbliszej sesji, 2/ mieszkacom Gminy: a/ w Biuletynie Informacyjnym Urzdu Gos Ziemi Miskiej, b/ na stronie internetowej Urzdu, c/ na tablicy ogosze Urzdu. 2. Wyniki konsultacji mog by rwnie przekazane do prasy lokalnej.