You are on page 1of 11

UCHWAA Nr XXXI/283/09

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE


z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta Pruszkowa na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co nastpuje:
1.
po stronie dochodw:
Ogem:
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

zmniejszy:

zwikszy:

445 965

1 328 754

445 965

Dzia

756

Rozdz.

75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu


pastwa

445 965

0010

Podatek dochodowy od osb fizycznych

445 965

Dzia

758

Rne rozliczenia

445 965

876 549

Rozdz.

75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

445 965

2920

445 965

Rozdz.

75814 Rne rozliczenia finansowe

876 549

0970

Wpywy z rnych dochodw

876 549

Dzia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 240

Rozdz.

92116 Biblioteki

6 240

2320

6 240

Subwencje oglne z budetu pastwa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

po stronie wydatkw:
Ogem:
Transport i czno

zmniejszy:

zwikszy:

1 287 888

2 170 677

722 000

924 889

Dzia

600

Rozdz.

60016 Drogi publiczne gminne

722 000

924 889

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

722 000

924 889

Dzia

700

Gospodarka mieszkaniowa

700

700

Rozdz.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

700

700

4580

Pozostae odsetki

700

4590

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

700

Dzia

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

65 188

Rozdz.

75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu


pastwa

65 188

2930

65 188

Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu


pastwa

Dzia

758

Rozdz.

Rne rozliczenia

65 188

75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

65 188

2930

Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu


pastwa

65 188

Dzia

801

Owiata i wychowanie

587 660

Rozdz.

80104 Przedszkola

587 660

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

587 660

Dzia

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

86 000

Rozdz.

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

86 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

86 000

Dzia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 240

Rozdz.

92116 Biblioteki

6 240

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

6 240

Dzia

926

Kultura fizyczna i sport

500 000

500 000

Rozdz.

92601 Obiekty sportowe

500 000

500 000

6050

500 000

500 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2.
1) Uchwala si dochody budetu miasta na 2009 rok w wysokoci 137 771 956z.
2) Uchwala si wydatki budetu miasta na 2009 rok w wysokoci 159 471 956z.
3) rdem pokrycia deficytu w kwocie 21 700 000z s:
-

kredyty i poyczki zacignite na rynku krajowym 21 700 000z.

4) Spata poyczek i kredytw w wysokoci 7 529 530z.


3.
W uchwale nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budetu
miasta Pruszkowa na 2009 rok:
1) Zacznik nr 3 Dotacje celowe na zadania wsplne realizowane na podstawie umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway.
2) Zacznik nr 9 Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2009 otrzymuje brzmienie jak w
zaczniku nr 2 do niniejszej uchway.
3) Zacznik nr 11 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 3 do niniejszej uchway.
4) Zacznik nr 12 Przychody budetu i rozchody budetu zwizane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyki budetowej jednostki samorzdu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak
w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway.
5) Zacznik nr 15 Dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury otrzymuje brzmienie jak
w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway.
4.
Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
5.
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw
prawa miejscowego.
Przewodniczcy Rady Miejskiej w Pruszkowie:

mgr Jerzy Sierak

Zacznik nr 1
do uchway nr XXXI/283/09
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2009r
Dotacje celowe na zadania wsplne realizowane na podstawie umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Ogem

309 640

Dotacje na zadania biece


Dzia
801
Owiata i wychowanie

309 640
240 000

Rozdzia

80104

Przedszkola

240 000

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie


(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

240 000

Dzia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69 640

Rozdzia

92116
2320

Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

69 640
69 640

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXI/283/09
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2009r
Wydatki i zakupy inwestycyjnego realizacji w roku 2009
Lp.

Nazwa inwestycji

Dz. 600 rozdz.60016

czne koszty
Nakady
finansowe
finansowe do
31.12.2008

33 579 538

3 892 571

1
2

Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej


Przebudowa nawierzchni ul. Obrocw Pokoju

4 000 000
2 400 550

185 440
47 550

Przebudowa nawierzchni ul. Winiowej na odc.


od ul. Promyka do ul. Porzeczkowej, ul. Porzeczkowa na odc. od ul. Winiowej do ul. Podmokej
i ul. Podmoka

1 068 000

48 000

Przebudowa nawierzchni ul. Hubala

1 247 800

911 600

5
6

Przebudowa nawierzchni ul. Niecaej


Przebudowa nawierzchni ul. Suchej

1 272 505
432 300

57 267
33 000

Przebudowa nawierzchni ul. Zamiejskiej

380 000

30 000

8
9

Przebudowa nawierzchni ul. Guzikowej


Przebudowa nawierzchni ul. Krakusa

539 000
326 400

10

Przebudowa nawierzchni ul. Zaktna

11
12

Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa


Przebudowa nawierzchni ul. Torfowa

13
14

Budet 2009
rda finansowania
dochody
a) dotacje
wasne
b) kredyty (k)
Gminy
i poyczki(p)
6 772 927 b) 5 360 000 k

12 132 927

b)500 000 k

1 000 000
853 000

b)1 020 000 k

1 020 000

336 200

336 200

1 215 238
9 300

b)390 000 k

1 215 238
399 300

50 000

b)300 000 k

350 000

39 000
6 400

120 000

b)500 000 k
b)200 000 k

500 000
320 000

195 000

3 000

92 000

b)100 000 k

192 000

165 800
256 000

5 800
6 000

60 000
50 000

b)100 000 k
b)200 000 k

160 000
250 000

Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna


Przebudowa nawierzchni ul. Krzywdy Rzewuskiego

1 260 000
309 400

50 000
4 400

210 000
55 000

b)1 000 000 k


b)250 000 k

1 210 000
305 000

15
16

Przebudowa nawierzchni ul. Sprawiedliwoci


Budowa ul. Powstacw przeduenie od
ul. Wojska Polskiego do ul. Komorowskiej

365 000
10 000 000

124 500

45 000
325 500

b)800 000 k

45 000
1 125 500

17

464 650

39 650

425 000

425 000

18

Budowa nawierzchni boiska midzy ulicami


Zdzisawa-Tadeusza-Zenona na osiedlu Ostoja
Budowa przepustu w ul. Jaminowej

80 000

20 000

60 000

60 000

19

Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej

580 000

20
21

Przebudowa nawierzchni i chodnika w ul. Ireny


Budowa chodnika w ul. Ludowej

1 697 400
70 000

837 120

500 000
853 000

Razem

80 000

80 000

520 800
70 000

520 800
70 000

22
23

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej


Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej

24

Budowa cieek rowerowych

356 000

25

Przebudowa nawierzchni ul. Marii Skodowskiej Curie


Przebudowa nawierzchni ul. Przecitnej na odc.
od ul. Wysokiej do rowu U1

800 000
107 868

27
28

Przebudowa nawierzchni ul. Wskiej


Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego

29
30

Przebudowa nawierzchni drogi wzdu torw


kolejki WKD
Budowa ul. Anielin

31

Przebudowa parkingu przy ul. Helenowskiej

32

Dz.600 rozdz.60053
Bezprzewodowa sie dostpu do Internetu

33

26

116 000
2 070 000

16 000
70 000
6 000

16 000
70 000

20 000

20 000

400 000

400 000

27 868

80 000

80 000

230 000
219 866

29 866

30 000
190 000

30 000
190 000

1 789 999

1 380 110

409 889

409 889

600 000

450 000

450 000

180 000

30 000

30 000

4 023 058
4 023 058

90 058
90 058

433 000
433 000

Dz. 700 rozdz. 70005


Budowa przyczy do budynkw komunalnych

12 930 768
1 715 475

10 130 768
1 415 475

2 700 000
200 000

2 700 000
200 000

34

Wykupy gruntw

11 215 293

8 715 293

2 500 000

2 500 000

35

Dz.710 rozdz.71095
Przebudowa Targowiska Miejskiego przy
ul. Komorowskiej

250 000
250 000

250 000
250 000

250 000
250 000

36

Dz.750 rozdz.75023
Zakup sprztu komputerowego

197 200
77 700

197 200
77 700

197 200
77 700

37

Zakup programw komputerowych

119 500

119 500

119 500

38

Dz. 754 rozdz. 75416


Zakup rejestratora oraz magnetowidu do systemu monitoringu wizyjnego

37 000
37 000

37 000
37 000

37 000
37 000

Dz. 754 rozdz. 75495


Monitoring miasta V etap

50 000
50 000

50 000
50 000

50 000
50 000

6 104 000

754 000

754 000

350 000

30 000

30 000

5 000 000

100 000

100 000

39

Dz. 801 rozdz. 80101

b)1 000 000 k


b)1 000 000 k

1 433 000
1 433 000

40

Nadbudowa wietlicy nad star sal gimnastyczn w SP nr 8 przy ul. Obrocw Pokoju

41

Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy


ul. Lipowej

42

Wymiana instalacji c.o. wraz z kotowni oraz


wykonanie wentylacji mechanicznej w salach
zaj w SP nr 10 przy ul. Pywackiej

584 000

584 000

584 000

43

Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 10 przy


ul. Pywackiej
Zakup kserokopiarki - S.P. nr 9

160 000

30 000

30 000

44

10 000

10 000

10 000

Dz. 801 rozdz. 80104


Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont
elewacji w PM nr 6

19 165 230
516 460

658 730
25 620

2 016 500
90 840

b)4 100 000 k


b)400 000 k

6 116 500
490 840

Budowa przedszkola z oddziaami obkowymi na


osiedlu Bol. Prusa
Termomodernizacja budynku PM nr 3 ul. Chopina 1

14 000 000

250 000

250 000

b)3 500 000 k

3 750 000

186 000

36 000

150 000

Przebudowa kuchni i zaplecza w PM nr 9


ul. Moniuszki 9
Rozbudowa i przebudowa PM nr 7 przy ul. Sowackiego

512 000

72 000

240 000

520 000

320 000

320 000

50

Wymiana instalacji elektrycznej w oddziaach


obkowych w PM nr 6

120 000

20 000

20 000

51

Docieplenie budynku PM nr 12 przy ul. Andrzeja

320 000

40 000

40 000

52

Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w


PM nr 4 przy ul. B. Prusa

400 000

60 000

60 000

53

Termomodernizacja budynku PM nr 4
ul. B. Prusa

200 000

30 000

30 000

54
55

Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3-go Maja


Przebudowa klatki schodowej oraz kuchni
w PM nr 15 przy ul. Dbowej

450 000
660 000

50 000
60 000

50 000
60 000

56

Przebudowa kuchni i zaplecza, wymiana instalacji elektrycznej w PM nr 10 ul. Chopina 13

855 450

267 790

587 660

587 660

57

Dobudowa sali rekreacyjnej w PM nr 5 przy


ul. Narutowicza
Doposaenie placu zabaw PM nr 2

335 320

7 320

28 000

28 000

30 000

30 000

45
46
47
48
49

58

30 000

150 000
b)200 000 k

440 000

59
60

Doposaenie placu zabaw PM nr 3


Doposaenie placu zabaw PM nr 12
Dz.801 rozdz. 80110

30 000
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

16 449 000

4 149 030

2 250 000

a) 800 000 b)
300 000 k

3 350 000

4 149 000

2 200 000

a)800 000

3 000 000

61

Budowa hali sportowej w Gimnazjum nr 4


ul. Hubala 4

7 149 000

62

Budowa Centrum Owiatowo-Kulturalnego

9 300 000

30

50 000

b)300 000 k

350 000

63

Dz.852 rozdz.85219
Rozbudowa budynku MOPS ul. Helenowska

2 300 000
2 300 000

150 000
150 000

700 000
700 000

b) 500 000 k
b)500 000 k

1 200 000
1 200 000

26 595 436

8 249 234

4 601 872 b) 1 945 930 p


b)2 750 000 k
35 000

9 297 802

Dz. 900 rozdz. 90001


64

Wodocig w ul. Krtkiej

43 000

8 000

65

62 000

14 000

48 000

66

Wodocig w ul. Komorowskiej od ul. Gordziakowskiego do ul. 2 Sierpnia


Wodocig w ul. Jarzynowej i Widok

321 730

39 730

32 000

67

Wodocig w ul. Warzywnej

92 100

17 100

75 000

75 000

68

Wodocig w ul. Zdziarskiej od ul. Nakowskiej do


ul. Ogiskiego

80 000

18 000

62 000

62 000

69

Wodocig w ul. Mierniczej

150 100

25 100

25 000

70
71

Wodocig w ul. Bki


Wodocig w ul. Ciepej

300 000
68 300

18 300

40 000
50 000

40 000
50 000

72

27 000

10 000

17 000

17 000

73

Wodocig w ul. Torfowej - przeduenie


ul. Zacisze
Wodocig w ul. Miosza

41 320

7 320

34 000

34 000

74

Wodocig w ul. Tuwima

81 760

9 760

72 000

72 000

75
76

Wodocig w ul. Sobieskiego


Wodocig w ul. Elbiety

47 532
17 000

11 532
7 000

36 000
10 000

36 000
10 000

77

72 100

17 100

55 000

55 000

78

Wodocig w ul. Plantowej od ul.2go Sierpnia do


ul. Komorowskiej
Wodocig w ul. Ireny

143 600

143 600

143 600

79

Wodocig w ul. Marii

90 000

30 000

30 000

80
81

Wodocig w ul. Murarskiej


Wodocig w ul. Spacerowej

30 000
60 000

10 000
15 000

10 000
15 000

82

Wodocig w ul. bocznej od ul. Zdziarskiej

60 000

20 000

20 000

83

Wodocig w ul. bez nazwy czcej ul. Korczaka z


ul. Gaczyskiego

85 000

25 000

25 000

84

Wodocig w ul. okietka

35 000

10 000

10 000

85
86

Wodocig w ul. POW


Wodocig w ul. Zbigniewa

90 000
160 556

30 000
150 000

30 000
150 000

87
88

Spinka wodocigu w ul. Magnolii i ul. Winiowej


Wodocig w ul. Mickiewicza na odc. od ul. Dugiej do ul. Prusaka

30 000
50 000

10 000
20 000

10 000
20 000

89

Wodocig w ul. Kwitncej

100 000

40 000

40 000

90
91

Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej


Kanalizacja sanitarna w ul. Lipowej od ul. Woowskiego do ul. wirowej

245 000
655 000

45 000
55 000

45 000
55 000

92
93

Kanalizacja sanitarna w ul. Brzeziskiego


Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - dalszy
odc.

110 000
480 000

30 000
80 000

30 000
80 000

94

Kanalizacja sanitarna w ul. Mierniczej do ul.


Broniewskiego

80 000

95
96
97

10 556

35 000
48 000

b)250 000 k

b)100 000 k

282 000

125 000

96 000

16 000

80 000

Kanalizacja sanitarna w ul. Lemiana

165 000

17 000

48 000

b)100 000 k

148 000

Kanalizacja sanitarna w ul. Komorowskiej do


ul. wirowej
Kanalizacja sanitarna w ul. Brzozowej
(ul. boczna)

173 000

18 000

55 000

b)100 000 k

155 000

88 000

10 000

78 000

78 000
53 000

98

Kanalizacja sanitarna w ul. Torfowej - przeduenie ul. Zacisze

62 000

9 000

53 000

99

Kanalizacja sanitarna w ul. Brzechwy i Herberta

356 000

32 000

74 000

b)250 000 k

324 000

269 000
292 000

44 000
22 000

25 000
70 000

b)200 000 k
b)200 000 k

225 000
270 000

102 Kanalizacja sanitarna w ul. Miosza


103 Kanalizacja sanitarna w ul. Murarskiej

50 710
50 000

6 710

44 000
10 000

44 000
10 000

104 Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od ul. Zdziar-

80 000

20 000

20 000

100 Kanalizacja sanitarna w ul. 2go Sierpnia


101 Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej od
ul. 2go Sierpnia do ul. Komorowskiej

skiej
105 Kanalizacja sanitarna w ul. bez nazwy czcej
ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego

100 000

30 000

30 000

106 Kanalizacja sanitarna w ul. Promyka od ul. Winiowej do ul. Boskiej


107 Kanalizacja sanitarna w ul. Mostowej na odc. od
SP nr 9 do ul. 3-go Maja

210 000

30 000

30 000

40 000

10 000

10 000

108 Kanalizacja sanitarna w ul. Zbigniewa


109 Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza na odc.
od ul. Dugiej do ul. Prusaka

310 419
60 000

110 Kanalizacja sanitarna w ul. Bki


111 Kanalizacja deszczowa w ul. Zgoda, Helenowska,
Jasna

880 000
633 400

112 Kanalizacja deszczowa w ul. Dbowej

400 000

50 000

50 000

b)300 000 k

350 000

113 Kanalizacja deszczowa w ul. Komorowskiej


114 Kanalizacja deszczowa w ul. Wrblewskiego

200 000
510 000

30 000
60 000

20 000
150 000

b)150 000 k
b)300 000 k

170 000
450 000

1 124 000
100 000

104 000

20 000
20 000

b)600 000 k

620 000
20 000

115 Kana deszczowy w rejonie ul. Ranej


116 Kanalizacja deszczowa w ul. Berenta
117 Kanalizacja deszczowa w ul. Miejskiej, ul. Gwnej, ul. Partyzantw do rowu U1
118 Kanalizacja deszczowa w ul. Akacjowej

10 419

100 000
20 000

b)200 000 k

80 000
65 000

150 000

80 000
65 000

40 000

150 000

300 000
20 000

40 000

150 000

150 000

119 Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z


budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynki
120 Przebudowa rowu odwadniajcego "Piastowskiego"

1 577 077

922 980

408 167

b)245 930 p

654 097

3 563 627

2 313 627

250 000

b)1 000 000 p

1 250 000

121 Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych "Gra bikowska"


122 Modernizacja Parku Mazowsze

8 200 000

2 490 000

300 000

b)700 000 p

1 000 000

2 877 105

1 880 000

997 105

997 105

30 000
30 000

30 000
30 000

Dz. 900 rozdz. 90004


123 Zakup urzdze zabawowych

30 000
30 000
5 050 000

50 000

50 000

b)950 000 k

1 000 000

124 Modernizacja owietlenia miasta


Dz. 921 rozdz. 92109

Dz. 900 rozdz. 90015

5 050 000
12 879 137

50 000
6 879 137

50 000
3 705 930

b)950 000 k
b)294 070 k

1 000 000
4 000 000

125 Przebudowa Paacyku SOK

12 879 137

6 879 137

3 705 930

b)294 070 k

4 000 000

Dz. 926 rozdz. 92601


126 Przebudowa stadionu Znicz

39 259 191
32 184 071

18 184 071
18 184 071

4 695 120
620 000

b) 4 500 000 k
b)1 500 000 k

9 195 120
2 120 000

3 440 000

b) 3 000 000 k

6 440 000

a) 800 000
b) 1 945 930 p
b)19 754 070 k

51 743 549

127 Przebudowa boiska treningowego z owietleniem


128 Przebudowa obiektw MZOS
Razem

6 440 000
635 120
178 899 558

635 120
52 433 599

29 243 549

635 120

Wydatki inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie, z wyjtkiem pozycji:
- pozycji 38, ktra bdzie realizowana przez Stra Miejsk w Pruszkowie
- pozycji 44, ktra bdzie realizowana przez Szko Podstawow nr 9 w Pruszkowie
- pozycji 58, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Pruszkowie
- pozycji 59, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie
- pozycji 60, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Pruszkowie

Zacznik nr 3
do uchway nr XXXI/283/09
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2009r
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Lp.

Nazwa zadania

Dz. 600 rozdz.60016


Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej

0
czne koszty
Nakady
finansowe finansowe do
31.12.2008r
44 138 238
4 000 000

4 126 271
185 440

Planowane nakady finansowe


2009
12 062 927
1 000 000

2010
12 884 480
1 000 000

Okres
realizacji

2011
15 064 560
1 814 560

2006-2011

2
3

Przebudowa nawierzchni ul. Konotopskiej


Przebudowa nawierzchni ul. Obrocw Pokoju

819 764

19 764

2 400 550

47 550

800 000
853 000

Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowa

7 540 036

90 036

Przebudowa nawierzchni ul. Winiowej na odc od ul. Promyka do


ul. Porzeczkowej, ul. Porzeczkowa
na odc. od ul. Winiowej do ul.
Podmokej i ul. Podmoka

1 068 000

48 000

1 020 000

Przebudowa nawierzchni ul. Hubala

1 247 800

911 600

336 200

Przebudowa drogi na osiedlu Dbrowskiego na odc od ul. Lipowej


do ul. Kraszewskiego

620 000

20 000

8
9

Przebudowa nawierzchni ul. Reja


Przebudowa nawierzchni ul. Niecaej

1 348 900
1 272 505

33 900
57 267

10

Przebudowa nawierzchni ul. Suchej

432 300

11

Przebudowa nawierzchni ul. Zamiejskiej

380 000

12

Przebudowa nawierzchni ul. Guzikowej


Przebudowa nawierzchni ul. Krakusa

14

15

1 500 000
1 000 000

2007-2011
2007-2010

6 450 000

2007-2011
2007 -2009

2007 -2009
600 000

2007-2010

1 315 000
1 215 238

2007-2010
2006-2009

33 000

399 300

2008-2009

30 000

350 000

2008-2009

539 000

39 000

500 000

2008-2009

326 400

6 400

320 000

2008-2009

Przebudowa nawierzchni ul. Przechodniej na odc. od ul. Wierzbowej


do ul. Wrzosowej

300 000

70 000

Przebudowa nawierzchni ul. Zaktna


Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa

195 000

3 000

192 000

2008-2009

165 800

5 800

160 000

2008-2009

Przebudowa nawierzchni ul. Torfowa


Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna

256 000

6 000

250 000

2008-2009

1 260 000

50 000

1 210 000

2008-2009

Przebudowa nawierzchni ul. Krzywdy Rzewuskiego


Przebudowa nawierzchni ul. Sprawiedliwoci

309 400

4 400

305 000

2008-2009

21

Budowa ul. Powstacw przeduenie od ul. Wojska Polskiego do


ul. Komorowskiej

10 000 000

22

Budowa nawierzchni boiska midzy


ulicami Zdzisawa-Tadeusza-Zenona
na osiedlu Ostoja

23

13

16
17
18
19
20

2008-2010

45 000

320 000

124 500

1 125 500

4 750 000

464 650

39 650

425 000

2007-2009

Budowa przepustu w ul. Jaminowej

80 000

20 000

60 000

2008-2009

24

Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej

580 000

25

Przebudowa nawierzchni i chodnika


w ul. Ireny
Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej

1 697 400

27
28

Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej


Budowa cieek rowerowych

2 070 000
356 000

29

Przebudowa nawierzchni ul. Marii


Skodowskiej-Curie

800 000

30

Przebudowa nawierzchni ul. Przecitnej na odc. od ul. Wysokiej do


rowu U1

107 868

31

Przebudowa nawierzchni ul. Wskiej


Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego

230 000

26

32
33

Przebudowa nawierzchni drogi


wzdu torw kolejki WKD

34

Budowa ul. Anielin

365 000

230 000

80 000
837 120

116 000

6 000

27 868

2009-2010
4 000 000

500 000

2008-2011

2009-2011

520 800

339 480

2008-2010

16 000

100 000

2009-2010

70 000
20 000

1 000 000
30 000

400 000

400 000

1 000 000
300 000

2009-2011
2008-2011
2009-2010

80 000

2006-2009

30 000

200 000

2009-2011

219 866

29 866

190 000

2007-2009

1 789 999

1 380 110

409 889

2008-2009

600 000

450 000

150 000

2009-2010

35

Przebudowa parkingu przy


ul. Helenowskiej
Dz.600 rozdz.60053

36

Bezprzewodowa sie dostpu do


Internetu
Dz. 700 rozdz. 70005

37

Budowa przyczy do budynkw


komunalnych
Wykupy gruntw

38
39

30 000

150 000

2009-2010

4 023 058

90 058

1 433 000

1 000 000

1 500 000

4 023 058

90 058

1 433 000

1 000 000

1 500 000

12 930 768

10 130 768

2 700 000

100 000

1 715 475

1 415 475

200 000

100 000

2 500 000

11 215 293

8 715 293

2 274 291

1 424 291

850 000

Przebudowa budynku Urzdu


Miejskiego w zakresie robt budowlanych

2 274 291

1 424 291

850 000

Dz. 801 rozdz. 80101

5 510 000

160 000

600 000

350 000

30 000

320 000

5 000 000

100 000

150 000

160 000

30 000

130 000

Nadbudowa wietlicy nad star sal


gimnastyczn w SP nr 8 przy
ul. Obrocw Pokoju

41

Budowa sali gimnastycznej


w SP nr 6 przy ul. Lipowej
Wymiana instalacji elektrycznej w
SP nr 10 przy ul. Pywackiej

2007-2011

2000-2010

Dz.750 rozdz.75023

40

42

180 000

2007-2009
2005-2011

2 750 000
2009-2010

2 750 000

2009-2012
2009-2010

Dz. 801 rozdz. 80104


Wymiana instalacji elektrycznej oraz
remont elewacji w PM nr 6

19 075 230
516 460

658 730
25 620

6 026 500
490 840

12 390 000

44

Budowa przedszkola z oddziaami


obkowymi na osiedlu Bol. Prusa

14 000 000

250 000

3 750 000

10 000 000

45

Termomodernizacja budynku
PM nr 3 ul. Chopina 1

186 000

36 000

150 000

2008-2009

46

Przebudowa kuchni i zaplecza


w PM nr 9 ul. Moniuszki 9

512 000

72 000

440 000

2008-2009

47

Rozbudowa i przebudowa PM nr 7
przy ul. Sowackiego 7
Wymiana instalacji elektrycznej w
oddziaach obkowych w PM nr 6

520 000

320 000

200 000

2009-2010

120 000

20 000

100 000

2009-2010

Docieplenie budynku PM nr 12 przy


ul. Andrzeja
Dobudowa klatki schodowej i sali
rekreacyjnej w PM nr 4 przy
ul. B. Prusa

320 000

40 000

280 000

2009-2010

400 000

60 000

340 000

2009-2010

51

Termomodernizacja budynku
PM nr 4 ul. B. Prusa

200 000

30 000

170 000

2009-2010

52

Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy


ul. 3go Maja
Przebudowa kuchni i zaplecza,
wymiana instalacji elektrycznej w
PM nr 10 ul. Chopina 13

450 000

50 000

400 000

2009-2010

54

Przebudowa klatki schodowej oraz


kuchni w PM nr 15 przy ul. Dbowej

660 000

55

Dobudowa sali rekreacyjnej


w PM nr 5 przy ul. Narutowicza
Dz.801 rozdz. 80110

335 320

43

48
49
50

53

855 450

267 790

2009-2010

7 320

28 000

300 000

2007-2010

23 967 450

4 417 480

3 350 000

3 299 970

3 000 000

4 149 000

57

Rozbudowa sali gimnastycznej w


Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34

7 241 000

241 000

58

Termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34


Budowa Centrum OwiatowoKulturalnego

277 450

27 450

9 300 000

30

350 000

2 300 000
2 300 000

150 000
150 000

26 526 336
43 000
62 000

61
62

Dz. 900 rozdz. 90001


Wodocig w ul. Krtkiej
Wodocig w ul. Komorowskiej
od ul. Gordziakowskiego do
ul. 2 Sierpnia

2007-2009

600 000

7 149 000

Dz.852 rozdz.85219
Rozbudowa budynku MOPS
ul. Helenowska

2007-2010

60 000

Budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 4 ul. Hubala 4

60

2007-2009

587 660

56

59

12 900 000
2006-2009

1 000 000

6 000 000

2007-2011

250 000

2008-2011

2 299 970

6 650 000

2008-2011

1 200 000
1 200 000

950 000
950 000

8 291 234
8 000

9 004 202
35 000

9 230 900

14 000

48 000

2008-2010

2008-2009
2008-2009

63
64

Wodocig w ul. Jarzynowej i Widok


Wodocig w ul. Warzywnej

321 730
92 100

39 730
17 100

282 000
75 000

2008-2009
2008-2009

65

Wodocig w ul. Zdziarskiej od


ul. Nakowskiej do ul. Ogiskiego

80 000

18 000

62 000

2008-2009

66
67

Wodocig w ul. Mierniczej


Wodocig w ul. Bki

150 100
300 000

25 100

125 000
40 000

68
69

Wodocig w ul. Ciepej


Wodocig w ul. Torfowej - przeduenie ul. Zacisze

68 300
27 000

18 300
10 000

50 000
17 000

2008-2009
2008-2009

70
71

Wodocig w ul. Miosza


Wodocig w ul. Tuwima

41 320
81 760

7 320
9 760

34 000
72 000

2008-2009
2008-2009

72

Wodocig w ul. Sobieskiego

47 532

11 532

36 000

2008-2009

73
74

Wodocig w ul. Elbiety


Wodocig w ul. Plantowej od ul.
2go Sierpnia do ul. Komorowskiej

17 000
72 100

7 000
17 100

10 000
55 000

2008-2009
2008-2009

75
76

Wodocig w ul. Marii


Wodocig w ul. Murarskiej

90 000
30 000

30 000
10 000

60 000
20 000

2009-2010
2009-2010

77

Wodocig w ul. Spacerowej

60 000

15 000

45 000

2009-2010

78

Wodocig w ul. bocznej od ul.


Zdziarskiej
Wodocig w ulicy bez nazwy czcej ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego

60 000

20 000

40 000

2009-2010

85 000

25 000

60 000

2009-2010

80
81

Wodocig w ul. okietka


Wodocig w ul. POW

35 000
90 000

10 000
30 000

25 000
60 000

2009-2010
2009-2010

82
83

Wodocig w ul. Zbigniewa


Spinka wodocigu w ul. Magnolii i
ul. Winiowej

160 556
30 000

150 000
10 000

20 000

2006-2009
2009-2010

84

Wodocig w ul Mickiewicza na odc.


od ul. Dugiej do ul. Prusaka
Wodocig w ul Kwitncej

50 000

20 000

30 000

2009-2010

79

85

10 556

100 000

2008-2009
2009-2010

60 000

2009-2010

182 500

2007-2010

45 000

200 000

2009-2010

655 000

55 000

600 000

2009-2010

Kanalizacja sanitarna w ul. Brzeziskiego


Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - dalszy odc.

110 000

30 000

80 000

2009-2010

480 000

80 000

400 000

2009-2010

Kanalizacja sanitarna w ul. Mierniczej do ul. Broniewskiego


Kanalizacja sanitarna w ul. Lemiana

96 000

16 000

80 000

2008-2009

165 000

17 000

148 000

2008-2009

173 000

18 000

155 000

2008-2009

88 000

10 000

78 000

2008-2009

62 000

9 000

53 000

2008-2009

Kanalizacja sanitarna w ul. Brzechwy i Herberta


Kanalizacja sanitarna
w ul. 2go Sierpnia

356 000

32 000

324 000

2008-2009

269 000

44 000

225 000

2008-2009

98

Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej od ul. 2go Sierpnia do ul.


Komorowskiej

292 000

22 000

270 000

2008-2009

99

Kanalizacja sanitarna w ul. Miosza

50 710

6 710

44 000

86

Kanalizacja sanitarna w ul. Jaminowej, Winogronowej i ul. Agrestowej z wczeniem od ul. Boskiej

224 500

87

Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej


Kanalizacja sanitarna w ul. Lipowej
od ul. Woowskiego do ul. wirowej

245 000

88
89
90
91
92
93

Kanalizacja sanitarna w ul. Komorowskiej do ul. wirowej

94

Kanalizacja sanitarna w ul. Brzozowej (ul. boczna)


Kanalizacja sanitarna w ul. Torfowej
- przeduenie ul. Zacisze

95
96
97

40 000

260 000

42 000

2008-2009

100 Kanalizacja sanitarna w ul. Murarskiej

50 000

10 000

40 000

2009-2010

101 Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej


od ul. Zdziarskiej
102 Kanalizacja sanitarna w ulicy bez
nazwy czcej ul. Korczaka
z ul. Gaczyskiego

80 000

20 000

60 000

2009-2010

100 000

30 000

70 000

2009-2010

103 Kanalizacja sanitarna w ul. Promyka


od ul. Winiowej do ul Boskiej
104 Kanalizacja sanitarna w ul. Mostowej na odc. od SP nr 9
do ul. 3go Maja
105 Kanalizacja sanitarna w ul. Zbigniewa
106 Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza na odc. od ul. Dugiej do
ul. Prusaka
107 Kanalizacja sanitarna w ul. Bki

210 000

30 000

180 000

2009-2010

40 000

10 000

30 000

2009-2010

310 419

10 419

300 000

2006-2009

60 000

20 000

40 000

2009-2010

880 000

80 000

800 000

2009-2010

108 Kanalizacja deszczowa w ul. Zgoda,


Helenowska, Jasna
109 Kanalizacja deszczowa w ul. Dbowej

633 400

65 000

568 400

2009-2010

400 000

50 000

350 000

2008-2009

110 Kanalizacja deszczowa w ul. Komorowskiej

200 000

30 000

170 000

2008-2009

111 Kanalizacja deszczowa w ul. Wrblewskiego

510 000

60 000

450 000

2008-2009

1 124 000

104 000

620 000

400 000

2008-2010

112 Kana deszczowy w rejonie


ul. Ranej
113 Kanalizacja deszczowa w ul. Berenta
114 Kanalizacja deszczowa w ul. Miejskiej, ul. Gwnej, ul. Partyzantw
do rowu U1

100 000

20 000

80 000

2009-2010

150 000

40 000

110 000

2009-2010

115 Przebudowa rowu odwadniajcego


U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki

1 577 077

922 980

654 097

2006-2009

116 Przebudowa rowu odwadniajcego


"Piastowskiego"
117 Rekultywacja skadowiska odpadw
komunalnych "Gra bikowska"

3 563 627

2 313 627

1 250 000

2005-2009

8 200 000

2 490 000

1 000 000

4 710 000

118 Modernizacja Parku Mazowsze


Dz. 900 rozdz. 90015

2 877 105
5 050 000

1 880 000
50 000

997 105
1 000 000

2 000 000

2 000 000
2 000 000

119 Modernizacja owietlenia miasta


Dz. 921 rozdz. 92109
120 Przebudowa Paacyku "SOK"
Dz. 921 rozdz. 92118
121 Przebudowa Muzeum Staroytnego
Hutnictwa Mazowieckiego
Dz. 926 rozdz. 92601

2002-2010
2007-2009

5 050 000

50 000

1 000 000

2 000 000

12 879 137
12 879 137

6 879 137
6 879 137

4 000 000
4 000 000

2 000 000
2 000 000

2 950 000

244 539

500 000

2 205 461

2 950 000

244 539

500 000

2 205 461

2008-2011
2005-2010

38 624 071

18 184 071

8 560 000

8 880 000

3 000 000

122 Przebudowa stadionu "Znicz"


123 Przebudowa boiska treningowego z
owietleniem

32 184 071
6 440 000

18 184 071

2 120 000
6 440 000

8 880 000

3 000 000

Razem

200 258 579

54 656 579

49 496 629

53 835 350

40 270 021

2007-2011

2003-2011
2008-2009

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie.

Zacznik nr 4
do uchway nr XXXI/283/09
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2009r
Przychody budetu i rozchody budetu zwizane z finansowaniem deficytu
lub rozdysponowaniem nadwyki budetowej jednostki samorzdu terytorialnego
Lp.

Tre

1.
2.

Planowane dochody
Planowane wydatki

3.
I

Wynik ( deficyt )
Przychody ogem

Klasyfikacja
przychodw i rozchodw

Kwota zmian
Plan
(w z)
po zmianach
+ zwikszenia
(w z)
- zmniejszenia
+ 882 789
+ 882 789

137 771 956


159 471 956
- 21 700 000
29 229 530

1.
2.

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym


Przychody z innych rozlicze krajowych

II

Rozchody ogem

952
955

29 229 530
7 529 530

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

992

7 529 530

Zacznik nr 5
do uchway nr XXXI/283/09
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2009r
Dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury
Nazwa Instytucji Kultury
Miejski Orodek Kultury
(dz. 921, rozdz. 92109 2480)

Kwota dotacji
z budetu w z
1 163 000

Zesp Taca Ludowego Pruszkowiacy


(dz. 921, rozdz. 92114 2480)

466 500

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna


(dz. 921, rozdz. 92116 2480)

2 066 570

Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego


(dz. 921, rozdz. 92118 2480)

1 104 500

Razem

4 800 570