You are on page 1of 17

Zacznik Nr 3

do Zarzdzenia Nr 22/2011
Wjta Gminy Repki
z dnia 30 marca 2011

Sprawozdanie z wykonania wydatkw budetowych za 2010 r.

Dzia

Rozdzia

1
010

Nazwa
4

01030

01095

400
40095

600

60014

60016

%
6:5

6
598.859,43

7
86,46

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


427
0 Zakup usug remontowych
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

102.000,00

11.028,08

10,81

2.000,00

100.000,00

11.028,08

11,03

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
285
wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku
0
rolnego
Pozostaa dziaalno
401
0
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
411
0
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
412
0
Skadki na Fundusz Pracy
430
0
Zakup usug pozostaych
443
0
Rne opaty i skadki
474 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
0
drukarskiego
475 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
0
programw i licencji
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod

18.000,00

15.168,02

84,27

18.000,00

15.168,02

84,27

572.665,00

572.663,33

100,00

8.293,00

8.293,00

100,00

1.259,00

1.259,00

100,00

202,00

202,00

100,00

1.167,00

1.165,69

99,89

561.435,00

561.434,64

100,00

63,00

63,00

100,00

246,00

246,00

100,00

18.580,00

18.300,00

98,49

18.580,00

18.300,00

98,49

18.300,00

98,49

3.133.736,00

3.017.691,48

96,30

228,00

227,60

99,82

228,00
1.384,00

227,60
1.382,60

99,82
99,90

1.384,00
3.132.124,00

1.382,60
3.016.081,28

99,90
96,30

5.157,00

1.974,40

38,29

829,00

318,46

38,41

52.000,00

29.996,00

57,68

18.000,00
242.670,00

13.616,44
227.537,71

75,65
93,76

Pozostaa dziaalno
430
0 Zakup usug pozostaych
Transport i czno

60012

Wykonanie
wydatkw
budetowych
za 2010 r.

5
692.665,00

Rolnictwo i owiectwo
01010

Plan wydatkw
budetowych
na 2010 r.

Generalna Dyrekcja Drg i Autostrad


443
0 Rne opaty i skadki
Drogi publiczne powiatowe
443
0 Rne opaty i skadki
Drogi publiczne gminne
411
0 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
412
0 Skadki na Fundusz Pracy
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe
421
0 Zakup materiaw i wyposaenia
427 Zakup usug remontowych

18.580,00

0
430
0
443
0
605
0
605
7
605
9
700
70005

Zakup usug pozostaych

103.436,00

61.215,19

59,18

800,00

763,00

95,38

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

196.401,00

188.164,93

95,81

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2.135.906,00

2.118.620,88

99,19

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

376.925,00

373.874,27

99,19

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

111.455,00
111.455,00

62.696,20
62.696,20

56,25
56,25

455,00

12,00

2,64

5.000,00

3.960,00

79,20

Rne opaty i skadki

421
0 Zakup materiaw i wyposaenia
430
0 Zakup usug pozostaych

-21

3
4
443
0 Rne opaty i skadki
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

26.000,00

25.424,20

97,79

80.000,00

33.300,00

41,63

Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

24.253,00
23.753,00

19.221,10
19.221,10

79,25
80,92

23.753,00

19.221,10

80,92

500,00

500,00

1.853.243,00

1.765.992,22

95,29

710
71004

71013

430
0 Zakup usug pozostaych
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
430
0 Zakup usug pozostaych

750

Administracja publiczna
75011
401
0
404
0
411
0
412
0
444
0
75022
303
0
421
0
430
0
474
0
75023

Urzdy wojewdzkie

69.058,00

69.057,21 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

52.268,00

52.268,00 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.423,00

4.422,21

99,98

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

8.708,00

8.708,00 100,00

Skadki na Fundusz Pracy


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

1.389,00

1.389,00 100,00

2.270,00

2.270,00 100,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

70.300,00

60.476,21

86,03

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

60.000,00

52.900,49

88,17

Zakup materiaw i wyposaenia

9.000,00

6.833,45

75,93

Zakup usug pozostaych


Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

1.000,00

584,41

58,44

300,00

157,86

52,62

1.558.749,00

1.504.494,82

96,52

2.600,00

2.507,50

96,44

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


302
0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
436
0
437
0
441
0
443
0
444
0
453
0

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

949.437,00

948.367,75

99,89

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62.310,00

61.447,88

98,62

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

147.301,00

137.834,52

93,57

23.758,00

23.065,81

97,09

5.000,00

2.830,00

56,60

19.500,00

15.200,00

77,95

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

76.664,00

72.773,27

94,92

15.000,00

10.068,54

67,12

Zakup energii

23.468,00

20.558,28

87,60

Zakup usug remontowych

6.670,00

2.469,94

37,03

Zakup usug zdrowotnych

320,00

280,00

87,50

96.869,00

87.912,40

90,75

7.120,00

7.097,76

99,69

6.800,00

5.931,53

87,23

19.000,00

15.387,15

80,98

25.000,00

23.497,97

93,99

1.800,00

1.199,00

66,61

Skadki na Fundusz Pracy


Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od towarw i usug

23.521,00
9.000,00

23.521,00 100,00
7.908,00

87,87

-31

75056

4
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

14.611,00

12.200,00

83,50

2.500,00

2.197,18

87,89

15.500,00

15.408,14

99,41

5.000,00

4.831,20

96,62

27.139,00

26.033,88

95,93

16.875,00

15.936,24

94,44

3.401,00

3.258,58

95,81

549,00

525,57

95,73

5.515,00

5.515,00

100,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

320,00

320,00

100,00

4410 Podre subowe krajowe

463,00

462,49

99,89

16,00

16,00

100,00

52.501,00

42.537,02

81,02

Spis powszechny i inne


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4430 Rne opaty i skadki


75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

15.189,00

12.111,68

79,74

4300 Zakup usug pozostaych

26.812,00

20.825,20

77,67

4430 Rne opaty i skadki

10.000,00

9.600,14

96,00

75.496,00

63.393,08

83,97

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

27.500,00

25.260,00

91,85

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

24.588,00

20.822,58

84,69

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.785,00

1.770,30

99,18

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4.007,00

3.431,85

85,65

647,00

553,52

85,55

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2.300,00

484,86

21,08

4270 Zakup usug remontowych

2.000,00

1.799,50

89,97

4280 Zakup usug zdrowotnych

90,00

40,00

44,44

4300 Zakup usug pozostaych

4.646,00

2.604,85

56,07

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.500,00

987,88

65,86

1.600,00

1.579,09

98,69

4410 Podre subowe krajowe

1.974,00

1.884,16

95,45

200,00

139,00

69,50

1.059,00

1.059,00

100,00

400,00

600,00

505,39

84,23

600,00

471,10

78,52

75095

Pozostaa dziaalno

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4430 Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji

-41

751
75101
411
0
412
0
417
0
474
0
475
0
75107

4
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

56.899,00

43.269,47

76,05

980,00

979,67

99,97

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

99,00

98,74

99,74

Skadki na Fundusz Pracy

16,00

15,93

99,56

650,00

650,00

100,00

50,00

50,00

100,00

165,00

165,00

100,00

24 408,00

24.395,39

99,95

14.831,00

14.820,68

99,93

459,00
74,00

458,08
73,89

99,80
99,85

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


303
0 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
411
0 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
412 Skadki na Fundusz Pracy

0
417
0
421
0
430
0
437
0
441
0
474
0
475
0

75109
303
0
411
0
412
0
417
0
421
0
430
0
437
0
441
0
474
0
475
0
754
75412

Wynagrodzenia bezosobowe

3.806,00

3.805,53

99,99

Zakup materiaw i wyposaenia

3.647,00

3.647,00

100,00

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.020,00

1.020,00

100,00

200,00

200,00

100,00

239,00

238,21

99,67

122,00

122,00

100,00

Podre subowe krajowe


Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

10,00

10,00

100,00

31.511,00

17.894,41

56,79

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

18.572,00

9.411,98

50,68

611,00

451,45

73,89

99,00

72,84

73,58

Wynagrodzenia bezosobowe

6.252,00

4.461,92

71,37

Zakup materiaw i wyposaenia

1587,00

903,19

56,91

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.849,00

1.635,44

57,40

153,00

100,00

65,36

Podre subowe krajowe


Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

526,00

163,82

31,14

390,00

311,71

79,93

472,00

382,06

80,94

229.111,00

167.214,00

72,98

225.473,00

163.576,00

72,55

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

27.772,00

27.702,27

99,75

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

21.200,00

21.200,00

100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.653,00

1.652,40

99,96

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5.083,00

4.982,74

98,03

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

Ochotnicze strae poarne


302
0
401
0
404
0
411
0

-51

3
412
0
417
0
421
0
426
0
427

4
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych

813,00

803,71

98,86

22.600,00

22.250,00

98,45

37.176,00

30.350,32

81,64

14.000,00

10.668,25

76,20

8.775,00

4.249,32

48,43

0
430
0
435
0
443
0
444
0
448
0
474
0
475
0
605
0
75478

12.000,00

10.839,68

90,33

2.255,00

2.254,56

99,98

16.435,00

16.036,75

97,58

1.222,00

1.222,00

100,00

2.889,00

2.889,00

100,00

300,00

1.300,00

279,46

21,50

50.000,00

6.195,54

12,39

3.638,00

3.638,00

100,00

3.638,00

3.638,00

100,00

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

43.892,00

37.813,72

86,15

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

43.892,00

37.813,72

86,15

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

37.192,00

36.305,72

97,62

2.000,00

479,10

23,96

200,00

3.000,00

944,00

31,47

1.500,00

84,90

5,66

116.397,00

109.947,40

94,46

116.397,00

109.947,40

94,46

8.300,00

8.300,00

100,00

108.097,00

101.647,40

94,03

9.000,00

3.468,77

38,54

Rne rozliczenia finansowe

4.000,00

3.468,77

86,72

Zakup usug pozostaych

4.000,00

3.468,77

86,72

Rezerwy oglne i celowe

5.000,00

Rezerwy

5.000,00

5.797.502,00

5.459.745,92

94,17

2.714.759,00

2.496.198,41

91,95

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Usuwanie skutkw klsk ywioowych


302
0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

756

75647
410
0
421
0
430
0
461
0
474
0
757

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug pozostaych
Koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

75702
430
0
811
0
758

Zakup usug pozostaych


Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych lub zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek
Rne rozliczenia

75814
430
0
75818
481
0
801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

-61

3
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
421
9
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
605
0

80103
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0

4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

94.791,00

93.113,42

98,23

1.507.271,00

1.478.258,00

98,08

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

112.212,00

112.210,19

100,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

256.032,00

248.056,58

96,88

43.432,00

38.511,88

88,67

120,00

120,00

100,00

252.690,00

234.321,48

92,73

3.000,00

3.000,00

100,00

5.000,00

4.879,65

97,59

Zakup energii

51.885,00

48.751,38

93,96

Zakup usug remontowych

27.888,00

22.035,46

79,01

Zakup usug zdrowotnych

200,00

50,00

25,00

30.100,00

27.966,32

92,91

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.600,00

1.961,87

75,46

7.000,00

4.694,63

67,07

Podre subowe krajowe

8.890,00

7.775,98

87,47

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

6.800,00

2.106,45

30,98

134.138,00

130.813,61

97,52

610,00

610,00

100,00

4.050,00

3.274,76

80,86

6.900,00

6.236,75

90,39

159.150,00

27.450,00

17,25

86.056,00

85.899,93

99,82

4.404,00

4.404,00

100,00

55.933,00

55.932,48

100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.543,00

3.542,26

99,98

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9.664,00

9.663,20

99,99

Skadki na Fundusz Pracy

1.566,00

1.565,05

99,94

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

4.600,00

4.599,82

100,00

3.000,00

2.847,60

94,92

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

444 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


0 socjalnych
80104

Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
231 biece realizowane na podstawie porozumie
0 (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
302
0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
401
0
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
404
0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.346,00

3.345,52

99,99

594.620,00

570.783,91

95,99

30.000,00

20.605,74

68,69

18.381,00

17.701,05

96,30

338.828,00

338.529,75

99,91

18.325,00

18.323,64

99,99

-71

3
411
0
412
0
421
0
424
0
426
0
427
0
430
0
437
0
444
0
474
0

80110

4
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

54.062,00

53.609,79

99,16

8.520,00

8.187,46

96,10

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

66.900,00

58.328,90

87,19

6.330,00

6.324,26

99,91

Zakup energii

20.885,00

18.383,84

88,02

Zakup usug remontowych

4.800,00

4.200,00

87,50

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

7.800,00

6.954,96

89,17

2.660,00

2.656,82

99,88

16.329,00

16.328,43

100,00

800,00

649,27

81,16

1.594.132,00

1.534.750,09

96,27

75.862,00

72.732,47

95,87

1.018.955,00

998.473,46

97,99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

74.587,00

74.585,26

100,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

175.533,00

170.077,02

96,89

24.238,00

23.924,04

98,70

112.700,00

98.488,63

87,39

3.000,00

2.990,02

99,67

14.270,00

12.211,52

85,57

Zakup usug remontowych

3.500,00

1.420,00

40,57

Zakup usug zdrowotnych

200,00

9.130,00

8.366,61

91,64

Skadki na Fundusz Pracy

Gimnazja
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup energii

Zakup usug pozostaych

435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
474
0
475
0
80113

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.400,00

1.308,00

93,43

1.300,00

884,06

68,00

Podre subowe krajowe

5.010,00

4.518,12

90,18

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

2.500,00

880,55

35,22

65.947,00

58.665,65

88,96

2.000,00

1.699,41

84,97

4.000,00

3.525,27

88,13

335.514,00

319.987,87

95,37

200,00

131,70

65,85

34.152,00

34.090,80

99,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.661,00

2.660,39

99,98

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5.625,00

5.562,38

98,89

910,00

900,38

98,94

Dowoenie uczniw do szk


302
0
401
0
404
0
411
0
412
0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na Fundusz Pracy

-81

3
417
0
421
0
427
0
428
0
430
0
443
0
444
0

80114
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0

4
Wynagrodzenia bezosobowe

5
1.428,00

35.000,00

30.847,42

88,14

Zakup usug remontowych

1.572,00

1.571,12

99,94

Zakup usug zdrowotnych

100,00

246.307,00

237.155,84

96,28

6.511,00

6.020,00

92,46

1.048,00

1.047,84

99,98

221.038,00

212.302,80

96,05

1.200,00

800,00

66,67

151.669,00

151.668,52

100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.702,00

10.701,02

99,99

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

24.730,00

23.664,40

95,69

Skadki na Fundusz Pracy

3.990,00

3.830,47

96,00

Wynagrodzenia bezosobowe

7.800,00

7.800,00

100,00

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

5.527,00

1.470,81

26,61

1.500,00

1.154,00

76,93

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych


Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej
szk
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

427
0
428
0
430
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
80146

Zakup usug remontowych

500,00

Zakup usug zdrowotnych

100,00

40,00

40,00

5.130,00

3.459,62

67,44

Podre subowe krajowe

600,00

258,93

43,16

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

120,00

120,00

100,00

4.800,00

4.799,11

99,98

1.300,00

1.170,00

90,00

370,00

369,05

99,74

1.000,00

996,87

99,69

22.647,00

17.396,99

76,82

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

3.000,00

2.999,99

100,00

4.647,00

4.647,00

100,00

Zakup usug pozostaych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

5.000,00

1.750,00

35,00

10.000,00

8.000,00

80,00

216.779,00

210.471,12

97,09

600,00

302,81

50,47

165.386,00

161.146,66

97,44

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.810,00

11.808,76

99,99

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26.454,00

25.608,43

96,80

4.145,00

3.221,74

77,73

8.384,00

8.382,72

99,98

Zakup usug pozostaych

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


421
0
424
0
430
0
470
0

80148

Stowki szkolne i przedszkolne


302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
444
0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na Fundusz Pracy


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

-91

80195

4
Pozostaa dziaalno

411
7
411
9
412
7
412
9
417
7
417
9
430
0

11.957,00

11.954,80

99,98

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1.034,00

1.033,90

99,99

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

183,00

182,45

99,70

Skadki na Fundusz Pracy

168,00

167,54

99,73

Skadki na Fundusz Pracy

30,00

29,57

98,57

Wynagrodzenia bezosobowe

8.951,00

8.950,96

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

1.580,00

1.579,58

99,97

11,00

10,80

98,18

Zakup usug pozostaych

851
85111

85121

85153

85154

Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
630 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
0 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych
i zakupw inwestycyjnych
Lecznictwo ambulatoryjne
417
0
Wynagrodzenia bezosobowe
421
0
Zakup materiaw i wyposaenia
426
0
Zakup energii
427
0
Zakup usug remontowych
430
0
Zakup usug pozostaych
437 Opaty z tytuu zakupu usug
0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
443
0
Rne opaty i skadki
Zwalczanie narkomanii
421
0
Zakup materiaw i wyposaenia
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
0 ksiek
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
271
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
0
dofinansowanie wasnych zada biecych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
283 dofinansowanie zada zleconych do realizacji
0 pozostaym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych
411
0 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
412
0 Skadki na Fundusz Pracy
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe
421
0 Zakup materiaw i wyposaenia
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
0 ksiek
430
0 Zakup usug pozostaych
439 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
0 analiz i opinii
474 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
0 drukarskiego i urzdze kserograficznych
475 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
0 programw i licencji

852

Pomoc spoeczna

115.436,00
15.000,00

107.183,16
15.000,00

92,85
100,00

15.000,00

15.000,00

100,00

48.300,00

42.319,84

87,62

700,00

350,00

50,00

30.500,00

29.298,88

96,06

6.000,00

4.974,07

82,90

1.000,00

8.000,00

5.894,51

73,68

2.000,00

1.736,38

86,82

100,00

66,00

66,00

2.377,00

2.209,99

92,97

877,00

877,00

100,00

1.500,00

1.332,99

88,87

49.759,00

47.653,33

95,77

1.500,00

1.500,00

100,00

3.150,00

3.150,00

100,00

35,00

34,65

99,00

6,00

5,58

93,00

18.780,00

18.778,54

99,99

9.139,00

8.433,35

92,28

11.273,00

11.173,17

99,11

3.820,00

3.650,25

95,56

1.377,00

250,00

18,16

160,00

159,21

99,51

519,00

518,58

99,92

2.155.858,00

2.143.534,07

99,43

5
74.008,00
74.008,00

6
72.901,71
72.901,71

7
98,51
98,51

-101

2
85202

4
Domy pomocy spoecznej
433 Zakup usug przez jednostki samorzdu
0 terytorialnego od innych jednostek samorzdu

85212

85213

85214

terytorialnego
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
291
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
0
wysokoci
302
0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
311
0 wiadczenia spoeczne
401
0 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
404
0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
411
0 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
412
0 Skadki na Fundusz Pracy
421
0 Zakup materiaw i wyposaenia
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
0 ksiek
430
0 Zakup usug pozostaych
441
0 Podre subowe krajowe
443
0 Rne opaty i skadki
444 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
0 socjalnych
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
456
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
0
wysokoci
470 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
0 korpusu suby cywilnej
474 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
0 drukarskiego i urzdze kserograficznych
475 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
0 programw i licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej
413
0 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

1.596.294,00

1.596.257,11

100,00

1.804,00

1.804,00

100,00

350,00

350,00

100,00

1.536.000,00

1.535.974,34

100,00

26.929,00

26.929,00

100,00

1.488,00

1.487,17

99,94

16.161,00

16.161,00

100,00

697,00

697,00

100,00

2.578,00

2.578,00

100,00

178,00

178,00

100,00

5.483,00

5.482,80

100,00

101,00

100,78

99,78

145,00

145,00

100,00

1.048,00

1.048,00

100,00

490,00

480,02

97,96

640,00

640,00

100,00

800,00

800,00

100,00

1.402,00

1.402,00

100,00

8.055,00

8.053,57

99,98

8.055,00

8.053,57

99,98

78.604,00

78.393,50

99,73

67.731,00

67.729,31

100,00

10.873,00

10.664,19

98,08

Dodatki mieszkaniowe
311
0 wiadczenia spoeczne

1.379,00

1.378,14

99,94

1.379,00

1.378,14

99,94

Zasiki stae
311
0 wiadczenia spoeczne

44.200,00

43.900,28

99,32

44.200,00

43.900,28

99,32

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe
311
0 wiadczenia spoeczne
311
9 wiadczenia spoeczne

85215

85216

-111

85219

Orodki pomocy spoecznej


302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
427
0
430
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0

85278

311
0
421
0
430
0
606
0

85395

262.261,00

251.654,28

95,96

348,00

301,09

86,52

192.380,00

188.435,62

97,95

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.338,00

12.337,77

100,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

30.780,00

29.253,24

95,04

Skadki na Fundusz Pracy

4.920,00

4.910,02

99,80

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek

1.500,00

2.648,00

2.647,90

100,00

342,00

329,40

96,32

Zakup usug pozostaych

1.771,00

365,25

20,62

Podre subowe krajowe

6.928,00

5.814,40

83,93

564,00

564,00

100,00

4.192,00

4.192,00

100,00

1.550,00

940,00

60,65

500,00

433,29

86,66

1.500,00

1.130,30

75,35

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

Pozostaa dziaalno

90.057,00

89.995,48

99,93

wiadczenia spoeczne

67.587,00

67.526,50

99,91

Zakup materiaw i wyposaenia849,00

5.854,00

5.853,97

100,00

Zakup usug pozostaych

1.057,00

1.057,00

100,00

15.559,00

15.558,01

99,99

92.673,00

90.837,86

98,02

92.673,00
42.795,00

90.837,86
42.650,87

98,02
99,66

2.267,00

2.267,00

100,00

1.795,00

1.692,03

94,26

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Zakup usug remontowych

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Usuwanie skutkw klsk ywioowych


Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
271
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
0
dofinansowanie wasnych zada biecych

85295

853

Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej

Pozostaa dziaalno
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
7
401
9 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
404
7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404
9
411
7
411
9
412
7
412
9
413
7
413
9
417
7
417
9

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

95,00

89,62

94,34

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7.258,00

7.128,33

98,21

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

384,00

384,00

100,00

Skadki na Fundusz Pracy

1.127,00

993,61

88,16

Skadki na Fundusz Pracy

59,00

52,69

89,31

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

1.520,00

1.146,63

75,44

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

80,00

64,14

80,17

Wynagrodzenia bezosobowe

8.020,00

8.020,00

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

424,00

424,00

100,00

-121

3
421
7
421
9
430
7
430
9
441
7
441
9
443
7
443
9
444
7
444
9
474
7
474
9
475
7
475
9

854
85401
302
0
401
0
404
0
411
0
412

Zakup materiaw i wyposaenia

1.652,00

1.422,35

86,10

Zakup materiaw i wyposaenia

88,00

52,79

59,99

Zakup usug pozostaych

19.229,00

19.221,22

99,96

Zakup usug pozostaych

1.020,00

1.010,03

99,02

Podre subowe krajowe

2.621,00

2.294,79

87,55

Podre subowe krajowe

139,00

132,69

95,46

Rne opaty i skadki

475,00

325,81

68,59

Rne opaty i skadki

25,00

17,26

69,04

1.140,00

995,28

87,31

60,00

52,72

87,87

47,00

47,00

100,00

2,00

2,00

100,00

334,00

334,00

100,00

17,00

17,00

100,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

187.849,00

186.024,08

99,03

wietlice szkolne

101.335,00

99.510,08

98,20

6.046,00

5.452,30

90,18

69.549,00

68.748,16

98,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.321,00

6.320,02

99,98

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

12.387,00
2.000,00

12.014,12
1.944,62

96,99
97,23

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
444 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
0 socjalnych
85415

5.032,00

5.030,86

99,98

86.514,00

86.514,00

100,00

72.790,00

72.790,00

100,00

13.724,00

13.724,00

100,00

1.126.382,00

1.006.085,36

89,32

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


443
0 Rne opaty i skadki
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

23.200,00

1.579,23

6,81

200,00

176,00

88,00

23.000,00

1.403,23

6,10

Oczyszczanie miast i wsi


421
0 Zakup materiaw i wyposaenia
430
0 Zakup usug pozostaych

13.701,00

9.078,47

66,26

500,00

13.201,00

9.078,47

68,77

172.700,00

143.386,97

83,03

4.200,00

4.200,00

100,00

500,00

491,18

98,24

127.000,00

105.234,87

82,86

41.000,00

33.460,92

81,61

200,00

200,00

916.581,00

852.040,69

92,96

Pomoc materialna dla uczniw


324
0 Stypendia dla uczniw
326
0 Inne formy pomocy dla uczniw

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90001

90003

90015

Owietlenie ulic, placw i drg


417
0
421
0
426
0
427
0

90019

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat i kar za korzystanie ze
rodowiska

443
0 Rne opaty i skadki
90095

Pozostaa dziaalno

-131

3
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
427
0
428
0
430
0

4
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

1.000,00

132,96

13,30

11.896,00

10.833,12

91,07

663,00

662,88

99,98

1.819,00

1.746,20

96,00

455,00

281,68

61,91

14.500,00

13.365,53

92,18

Zakup usug remontowych

500,00

Zakup usug zdrowotnych

40,00

Zakup usug pozostaych

300,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

439
0
444
0
605
0
606
0
606
7
606
9

3.000,00

2.806,00

93,53

524,00

524,00

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

92.400,00

33.205,32

35,94

1.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

670.211,00

670.210,55

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

118.273,00

118.272,45

100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

459.498,00

353.844,95

77,01

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby


Dotacje podmiotowe z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury

209.579,00

137.890,01

65,79

95.875,00

95.875,00

100,00

500,00

470,00

94,00

Zakup materiaw i wyposaenia

31.000,00

8.107,96

26,15

Zakup energii

15.000,00

12.535,66

83,57

Zakup usug remontowych

7.704,00

5.400,00

70,09

Zakup usug pozostaych

1.300,00

300,00

23,08

800,00

34,00

4,25

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
622 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
0 zakupw inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansw publicznych

55.000,00

13.713,45

24,93

2.400,00

1.453,94

60,58

Biblioteki
Dotacje podmiotowe z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansw publicznych

134.943,00

133.952,22

99,27

132.543,00

132.543,00

100,00

2.400,00

1.409,22

58,72

114.976,00

82.002,72

71,32

Wynagrodzenia bezosobowe

12.540,00

12.540,00

100,00

Zakup materiaw i wyposaenia

11.893,00

11.628,40

97,78

Zakup usug pozostaych


Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

49.905,00

47.635,72

95,45

118,00

117,29

99,40

520,00

519,33

99,87

921
92109
248
0
417
0
421
0
426
0
427
0
430
0
443
0
605
0

92116
248
0
622
0

Zakup usug obejmujcych ekspertyzy


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Rne opaty i skadki

-14-

92195

Pozostaa dziaalno
417
0
421
0
430
0
474
0
475
0

605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
926
92601
443
0
605
0
605
7
605
9
92605
417
7
417
9
421
7
421
9
92695
421
0
430
0
443
0
605
0

40.000,00

9.561,98

23,90

Kultura fizyczna i sport

215.720,00

158.951,52

73,68

Obiekty sportowe

163.800,00

120.004,11

73,26

1.800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1.260,00

11,11

0,88

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

136.629,00

101.994,05

74,65

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

24.111,00

17.998,95

74,65

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

7.420,00

7.420,00

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

5.542,00

5.542,00

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

978,00

978,00

100,00

Zakup materiaw i wyposaenia

765,00

765,00

100,00

Zakup materiaw i wyposaenia

135,00

135,00

100,00

Pozostaa dziaalno

44.500,00

31.527,41

70,85

Zakup materiaw i wyposaenia

18.000,00

11.024,83

61,25

Zakup usug pozostaych

20.500,00

19.699,04

96,09

Rne opaty i skadki

1.000,00

748,00

74,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

5.000,00

55,54

1,11

16.440.149,00

15.350.680,71

93,37

Rne opaty i skadki

Ogem wydatki

Wyszczeglnienie

Plan

Wykonanie

%
3:2

1. Wydatki biece w tym:


- wynagrodzenia i pochodne,
- dotacje
- wydatki na obsug dugu
- pozostae

12.134.524,00
6.152.605,00
265.872,00
108.097,00
5.607.950,00

11.587.368,01
6.014.711,27
256.477,74
101.647,40
5.214.531,60

95,49
97,76
96,47
94,03
92,98

4.305.625,00

3.763.312,70

87,40

16.440.149,00

15.350.680,71

93,37

2. Wydatki majtkowe
Ogem wydatki