You are on page 1of 9

Informacja wyjaśniająca do projektu Uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2011 rok

Na ogólną kwotę planowanych na 2011 rok dochodów 36.090.527,82 zł. składają

 

się:

w złotych

1.

Dochody własne

25.099.411

w

tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

10.561.358

- podatki, opłaty i dochody pozostałe

14.299.053

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

239.000

2.

Subwencja ogólna

7.010.281

w

tym:

-

część oświatowa

7.010.281

3.

Dotacje celowe

3.767.536

- na zadania bieżące ustawowe

3.195.736

- na zadania bieżące własne

571.800

4.

Dotacje celowe na realizację projektów unijnych

213.299,82

w

%

1. Dochody własne

69

2. Subwencja ogólna

20

3. Dotacje celowe

10

4. Dotacje celowe dot. projektów

1

unijnych

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. I B. FIN I/301 / 3011/67/2010 oraz Dyrektora Delegatury DWW-421-18/10

Dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych zaplanowano na podstawie zawartej

umowy

Europejskie.

o

dofinansowanie

POIG.08.03.00-14-009/09-00

z

Władzą

Wdrażającą

Programy

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają wzrost stawek podatkowych o 2,6 % w stosunku do 2010 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2011 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)

1

495.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)

Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową) 40.000 Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski) 235.000

275.000

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Dział 750 Administracja publiczna

15.000

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski) Sprzedaż składników majątkowych- sprzedaż gruntów (realizowane przez

1.650.000

Urząd Miejski) Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę

21.000

Remontową) Odsetki od nieterminowych wpłat

2.500

(realizowane przez Urząd Miejski)

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)

100.246

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych

12

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń

1.000

(realizowane przez Urząd Miejski) Wpływy z usług (gaz Poczty, Ośrodka Zdrowia)

30.000

(realizowane przez Urząd Miejski) Wpływy z różnych dochodów- zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy

15.000

Wpływy z różnych dochodów – zwroty dot. podatku od nagród otrzymanych w ramach promocji

58

Dotacje celowe dot. projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”

213.299,82

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

2.690

Dział 752 Obrona narodowa Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej

500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej

200

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty

58.000

podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

100

Wpływy z podatków od osób prawnych:

2

podatek od nieruchomości

3.095.727

podatek rolny

5.000

podatek leśny

24.000

podatek od środków transportu

4.100.000

podatek od czynności cywilnoprawnych

6.000

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

podatek od nieruchomości

1.804.600

podatek rolny

350.000

podatek leśny

9.000

podatek od środków transportu

181.000

podatek od spadków i darowizn

220.000

wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową)

14.000

podatek od czynności cywilnoprawnych

400.000

odsetki od nieterminowych wpłat

30.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. wpływy z opłaty skarbowej

40.000

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

239.000

wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (wpłaty za wpis do ewidencji

68.000

działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego) pozostałe odsetki

1.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

9.961.358

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

600.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 r.

7.010.281

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach

15.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola) w tym :

502.151

Gminne Przedszkole Nr 1

154.440

Gminne Przedszkole Nr 2

149.688

Gminne Przedszkole Nr 3

127.983

Gminne Przedszkole w Sobiekursku

23.200

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

46.840

Dział 852 Pomoc społeczna Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSŚ w Karczewie środki przeznaczone na;

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych

zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych

294.900

2.752.000

3

świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

6.000

Należne gminie 20 % dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu

29.225

alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

3.600

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

23.800

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne, w tym:

48.000

dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

232.000

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)

(dotacja celowa na zadania własne z

164.000

Wpływy za usługi opiekuńcze

230

dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

41.600

Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

104.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji (realizowane przez Grupę Remontową)

65.000

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

55.000

Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)

28.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)

402.450

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, wielkość wolnych środków oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 37.171.465,26 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące kwotę:

35.163.478,76

- na wydatki majątkowe kwotę:

2.007.986,50

Wydatki budżetu Gminy na rok 2011 (tabela nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego (do realizacji przez Urząd Miejski)

przez Grupę Remontową) Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego (do realizacji przez Urząd Miejski)

603.900

1.930

4

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1

70.000

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

8.000

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego

14.501

Dział 600 Transport i łączność Realizacja porozumień dotyczących transportu zbiorowego - funkcjonowania linii nocnej – 61.968

245.570

- dofinansowania wspólnego biletu – 83.602

- dofinansowania szybkiej kolei miejskiej – 100.000

Wydatki realizowane na podstawie porozumień na budowę sygnalizacji

130.000

świetlnych

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie

386.000

miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich

50.141,19

- realizowane przez Grupę Remontową - 40.784,81

- realizowane przez Urząd Miejski – 9.356,38

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1

130.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych

(remonty,

103.000

zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej

Wydatki dotyczące wyceny

(do realizacji przez Urząd Miejski)

158.050

Wydatki dot. zakupu programu dot. założenia ewidencji numeracji

12.300

porządkowej

Dział 710 Działalność usługowa

W

ramach planu Urzędu Miejskiego:

- plany zagospodarowania przestrzennego

100.122

- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy

35.000

W

ramach planu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych

5.000

Dział 750 Administracja publiczna Zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)

100.246

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

64.889

- dofinansowanie etatu w wydziale komunikacji – 45.000

- dofinansowanie etatu w inspektoracie nadzoru budowlanego – 19.889

Rady gmin

131.600

Urzędy gmin

5.358.487

Wydatki na promocję gminy

80.058

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

25.000

Wydatki dotyczące realizowanego projektu Internet szansą dla wszystkich

250.940,97

mieszkańców Gminy Karczew Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w roku 2010 dot. realizowanego projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew

0,24

5

Wkład własny projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie

60.840

Karczew” Wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

11.104

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Wydatki na gazetę Głos Karczewa

46.785,90

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1

343.932

Wydatki dot. funduszy sołeckich

149.159,88

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie (dotacja celowa z Krajowego Biura

Wyborczego) Dział 752 Obrona narodowa Wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej ze środków dotacji z Mazowieckiego Urzędu

2.690

Wojewódzkiego

500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie naprawy samochodów Policji w Karczewie

6.000

Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie

293.000

Ochotnicze Straże Pożarne

184.950

a) OSP Karczew – 115.000

b) OSP Otwock Wielki –48.200

c) OSP Łukówiec – 21.750

Obrona cywilna

3.800

- wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone

200

- wydatki ze środków własnych

3.600

Wydatki dot. zakupu energii dla słupa fotoradaru

1.500

Wydatki dot. monitoringu miasta

58.000

Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew

4.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu

56.480

Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

800.000

Wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki OSP Otwock Wielki

13.639

Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwa ogólna budżetu na rok 2011

130.497,08

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

74.600

Rezerwa celowa oświatowa

10.000

Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie

2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe, w tym

6.856.335

6

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.437.154

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.313.553

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

Szkoła Podstawowa w Glinkach

- 1.108.213

- 997.415

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż

322.500

Przedszkola, w tym Gminne Przedszkole Nr. 1 – 901.139 Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.114.804 Gminne Przedszkole Nr 3 – 945.894 Gminne Przedszkole w Sobiekursku

- 182.066

 

3.556.889

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

- 412.986

Dotacje przekazywane innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie w szczegółowości jak w załączniku nr 3

208.321

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

2.816.736

Dowożenie uczniów do szkół ( w ramach planu Urzędu)

500.000

Liceum ogólnokształcące

445.684

Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie

1.275.150

W ramach planu Urzędu Komisje egzaminacyjne

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS

1.850

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

40.000

Wydatki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

16.162

pracowników (20 % wymaganych środków własnych)

Wykonanie remontu budynku przychodni zdrowia w Sobiekursku

15.000

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1

50.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZLO

84.000

- na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii -78.000 - na szczepionki – 6.000

7.500

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

231.500

 

- do dyspozycji Urzędu

- 37.500

- do dyspozycji MGOSŚ - 108.000

- do dyspozycji MGOPS - 86.000

Dział 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji) Wydatki MGOPS:

294.900

1)

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.785.325

a)

wydatki finansowane z dotacji- 2.752.000

b)

wydatki finansowane z dochodów własnych gminy -27.325

 

c)

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu

państwa (realizowany przez Urząd Miejski) - 6.000

2)

składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji)

27.400

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

320.610

7

w tym:

a) z dotacji na zasiłki okresowe – 48.000

b) z dochodów własnych gminy – 272.610

4) dodatki mieszkaniowe 5) zasiłki stałe (finansowane z dotacji) 6) ośrodki pomocy społ. MGOPS w tym:

a) z dotacji na zadania własne – 164.000

b) z dochodów własnych gminy – 547.137

7) usługi opiekuńcze

w tym :

a) z dotacji na zadania zlecone – 41.600

b) ze środków własnych – 33.000

8) pozostała działalność ( dożywianie dzieci) ze środków dotacji – 104.000 ze środków własnych -40.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

świetlice szkolne ogółem

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 222.510 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku -54.020

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 36.155

Szkoła Podstawowa w Glinkach

Publiczne Gimnazjum – 50.864 Wydatki na pomoc materialną dla uczniów – 20 % wymaganych środków własnych Wydatki na wyprawkę szkolna – 20 % wymaganych środków własnych

w tym:

- 26.701

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, usuwanie awarii kanalizacji, czyszczenie przepompowni (do realizacji przez Grupę Remontową)

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi

inwestycjami

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1

(do realizacji przez Urząd Miejski)

Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej) Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 Pozostała działalność

a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową

b) wydatki realizowane przez Urząd Miejski (dot. zadań ochrony środowiska, sterylizacji i wyłapywania bezpańskich zwierząt )

c) dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła

d) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1

8

87.463

232.000

711.137

74.600

144.000

390.250

10.000

3.560

49.000

7.596

93.000

190.000

43.000

411.000

368.000

1.821.468

68.000

10.000

100.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

800.000

dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

460.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki Miejskiej Hali Sportowej

556.816

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy

366.500

Przy opracowywaniu planu budżetu na 2011 rok uwzględniono dane dotyczące średniorocznego wzrostu cen towarów, robót i usług na poziomie 2,3 %, zakładanej stopy inflacji średniorocznej na poziomie 2,3 %, polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń na poziomie 1,5 %, organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Tadeusz Marton

9