You are on page 1of 3

UCHWAŁA Nr 509/2009

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli- ty Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Paragraf 1

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000.000,-

Zadania własne gminy

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 350.000,- /UM/KP/

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350.000,-

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 100.000

§ 6060 wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-

Zadanie AD 05 p „Zakup banerów elektronicznych” w kwocie 200.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 500.000,- /UM/BP/

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryto- rialnego w kwocie 500.000,-

§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 500.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 150.000,- /UM/I/

Rozdział 90095 – pozostała działalność w kwocie 150.000,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 150.000,-

Paragraf 2

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000.000,-

Zadania własne gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.000.000,-/MOSIR/

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1.000.000

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.000.000,-

Zadanie KF 21 p „Przebudowa istniejących obiektów sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu Lekkoatletyczno-piłkarskiego, przy ul. Narutowicza 9” w kwocie 1.000.000,-

Paragraf 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami:

Zadania własne powiatu

Dział 600 – Transport i łączność w kwocie 500.000,- /MZDiK/

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wy- datków na drogi gminne) w kwocie 500.000,-

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500.000,-

Z

Zadania DR 16 „Przebudowa układu komunikacyjnego wokół „Słonecznego Centrum” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały/

Na

Zadanie DR 29 „Przebudowa ul. Mickiewicza” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwa- ły/

Paragraf 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 7.000,-

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 7.000,-

Z

Paragraf 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali- zacji fundacjom w kwocie 7.000,- /UM/EST

Do

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali- zacji stowarzyszeniom w kwocie 7.000,- /UM/EST

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 150.000,-

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 150.000,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 150.000,- /MZL/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,- /MZL/

Paragraf 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami:

Z zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność w kwocie 140 000,-

Z

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 140.000,- /UM/ZN

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,-

Zadanie: WG 21 p „Przebudowa Placu Małgorzatki” w kwocie 140 000,-

Do

Zadań własnych powiatu

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 140.000,- /UM/ZN

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,-

Zadanie: WG 15 p „budowa „Obwodnicy Południowej” – I, II, III i IV etap” w kwocie 140 000,-

Paragraf 6

Dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 1 649 000,- /UM/BP/

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 649 000,-

Paragraf 4810 Rezerwy w kwocie 1 649 000,-

Do

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 649 000,- /UM/BO/

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 649 000,-

Zadanie BE 02 p „Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego” w kwocie 1 649 000,-

Paragraf 7

Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność /UM/ZN/

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

Zadania: WG 15 p pn: budowa „Obwodnicy Południowej” – I, II, III i IV etap”

Na

Zadanie: WG 15 p pn: „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”

Paragraf 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Paragraf 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Dariusz Wójcik

Załącznik nr 1 do uchwały nr 509/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2009r.

Inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zł

Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Dz.

Rozdz.

§

K

Jednostki

Termin

Całkowity

Plan

Wykonanie

Plan na 2009 rok w

Uwagi

N

miary

realizacji

koszt

po zmianach

2008r.

zadania

2008 rok

w

w

w

 

A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Przebudowa układu

Opracowanie dokumentacji techniczne, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji.

600

60015

6050

N

 

2009-2010

10.000.000

-

-

1.670.000

 

komunikacyjnego wokół

„Słonecznego Centrum”

2

Przebudowa ul. Mickiewicza

Prace przygotowawcze, przygo- towanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji.

600

60015

6050

N

 

2009

2 500 000

   

2 500 000