You are on page 1of 36

UCHWAA NR IV/10/2011 RADY MIASTA OSTRW MAZOWIECKA z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budetu miasta na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,oz.1591 z pn.zm.) oraz art.211, art.212,art.214,art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 ) w zwizku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz. 1241) Rada Miasta Ostrw Mazowiecka uchwala , co nastpuje: 1. 1. Ustala si dochody w cznej kwocie 63 047 126 z z tego : a) biece w kwocie 53 518 017 z, b) majtkowe w kwocie 9 529 109 z, zgodnie z zaczonym do niniejszej uchway zacznikiem nr 1. 2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 63 735 732 z z tego: a) biece w kwocie 53 296 609 z, b) majtkowe w kwocie 10 439 123 z zgodnie z zaczonymi do niniejszej uchway zacznikami nr 2 i nr 2a. 3. Ustala si kwot wydatkw przypadajcych do spaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie zawartymi umowami w wysokoci 562 866 z. 2. 1. Ustala si deficyt budetu Miasta w wysokoci 688 606 z , ktry zostanie pokryty przychodem pochodzcym z zacignitego kredytu. 2. Ustala si przychody budetu Miasta w kwocie 4 538 277 z oraz rozchody budetu Miasta w kwocie 3 849 671 z na 2011 rok zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 3. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 1 000 000 z , w tym z tytuu zaciganych kredytw 1 000 000 z. 4. Ustala si limity zobowiza na spat kredytw i wykup obligacji z lat ubiegych w kwotach okrelonych w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway. 3. 1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 75 000 z . 2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 477 152 z , z tego : a) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 136 800 z, b) na odprawy emerytalne w wysokoci 140 352 z, c) na wspprac z organizacjami poytku publicznego w wysokoci 100 000 z, d) na wydatki zwizane z bezpieczestwem publicznym i ochron zdrowia 100 000 z . 4.

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

Ustala si plan dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej , zgodnie z zacznikiem nr 4 i zada realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz w drodze umw i porozumie midzy j.s.t , zgodnie z zacznikiem nr 4a. 5. Ustala si plan dochodw rachunkw wydzielonych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 6. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway. 7. Ustala si dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 2 193 273 z zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway. 8. Upowania si Burmistrza do : 1. dokonywania zmian w planie wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyczeniem przeniesie midzy dziaami, 2. dokonywania zmian w planie zada inwestycyjnych na 2011 rok w ramach dziau, z wyczeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejcych zada, 3. przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw oraz w planie dochodw gromadzonych na rachunkach wyodrbnionych i wydatkw nimi finansowanych, 4. lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy, 5. udzielania zaliczek jednorazowych i staych dla pracownikw Urzdu Miasta na dokonywanie wydatkw zgodnie z planem finansowym oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnie do udzielania zaliczek. 9. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 10. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 31 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Planowane dochody budetu miasta na 2011 rok w zotych
Planowane dochody na 2011 r Ogem w tym : biece majtkowe 1 010 01095 2 3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, 0750 jednosteksamorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finanswpublicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd , uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, 0750 jednosteksamorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finanswpublicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0760 0770 70095 710 71035 2020 750 75011 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcegoosobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowaniawieczystego nieruchomoci Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug Dziaalno usugowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4 5 362 362 362 6 045 000 5 980 000 6 362 362 362 2 485 000 2 420 000 3 560 000 3 560 000 7

Dzia Rozdzia

rdo dochodw

350 000 350 000 2 070 000 60 000 3 500 000 65 000 65 000 65 000 65 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 084 843 695 595 169 943 169 943 0 0 0 240 900 0 2 070 000 60 000 3 500 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) 169 911 169 911 ustawami 2360 75023 Dochody jednostek samorzdu terytorialnegozwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych ustawzleconych ustawami Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 2007 europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 32 32 240 900

913 652 672 752 3 000 9 000 3 000 9 000

632 009 632 009 28 743 28 743

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 6207 europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 6209 europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 75095 Pozostaa dziaalno 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 752 75212 Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75416 0570 0690 Wpywy z rnych opat 756 75601 0350 75615 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnejoraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osbfizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osbfizycznych , opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego,podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku odczynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych Stra Miejska 230 421 230 421

10 479 1 000 1 000 3 720 3 720 3 720 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 720 3 720 3 720 1 000 1 000 1 000

10 479 0 0

0 0

101 800 101 800 1 500 1 500 1 500 1 500

100 300 100 300 Grzywny, mandaty i inne kary pienine odosb fizycznych 100 000 100 000 300 300 0 26 653 26 653 551 551 35 000 35 000 35 000 35 000 6 508 800 6 300 000 2 800 6 508 800 6 300 000 2 800

190 000 190 000 16 000 16 000 4 280 830 2 300 000 830 4 280 830 2 300 000 830

50 000 50 000 760 000 760 000 50 000 50 000 570 000 570 000 550 000 550 000 1 275 000 1275 000

700 000 700 000 370 000 370 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 2

0490 75621

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnegona podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

205 000 205 000 14 553 14 553 921 921 13 753 13 753 921 921 800 000 800 000 13 954 13 954 869 869 13 934 13 934 869 869 13 934 13 934 869 869 20 000 20 000 20 000 20 000 64 860 64 860 6 200 6 200 6 200 58 660 58 660 58 660 58 660 58 660 8 178 500 5 000 5 000 8 178 500 5 000 5 000 0

0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednosteksamorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75814 801 80101 80110 Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0830 Wpywy z usug Gimnazja Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 2007 europejskich oraz rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 852 85202 85203 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug Orodki wsparcia

451 200 451 200

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) 451 200 451 200 ustawami 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 85213 Dochody jednostek samorzdu terytorialnegozwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych ustawzleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocyspoecznej , niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 85214 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki naubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada 2030 biecych gmin ( zwizkw gmin) 85216 2030 85219 Zasiki stae Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada 2030 biecych gmin ( zwizkw gmin) 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugiopiekucze 0830 Wpywy z usug 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) 6 505 000 6 425 000 6 505 000 6 425 000

80 000 80 000 65 900 65 900

11 000 11 000 54 900 54 900 45 000 45 000 45 000 45 000 595 000 595 000 595 000 595 000 380 000 380 000 380 000 380 000 50 000 50 000 22 000 22 000 28 000 28 000 Strona 3

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

ustawami 85295 2030 900 90019 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat 90095 921 92116 Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 926 92604 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, 0750 jednosteksamorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finanswpublicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 92695 6297 Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycjigmin ( zwizkw gmin) ,powiatw (zwizkwpowiatw) , samorzdw wojewdztw,pozyskane z innych rde 81 400 81 400 81 400 81 400 100 000 100 000 95 000 95 000 95 000 95 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0

58 660 58 660 58 660 58 660 58 660 6 790 209 1 062 000 58 660 1 062 000 1 062 000 5 728 209 0

151 000 151 000 911 000 911 000 5 728 209 5 728 209 63 047 53 518 126 017 7 091 331 7 091 331 0 5 728 209 5 728 209 9 529 109

Dochody ogem w tym: 1) Dotacje ogem, w tym: a) Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej b) Dotacje na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej c) Dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy j.s.t d) Dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodkw UE 2) Dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

10 000 10 000 58 660 58 660 6 688 719 412 521 370 000 370 000 5 969 109

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Planowane wydatki budetu miasta na 2011 r.

w zotych z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Planna 2011 r. Wydatki biece Planowane wydatki budetu miasta na 2011 r.

tym:

Wydatki Wydatkiz Pochodne od na tytuu Wynagrodzenia Dotacje wynagrodze obsug porczei dugu gwarancji 1 010 01030 2 3 4 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2850 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 01095 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych 600 60016 4170 4210 Transport i czno Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 5 15 600 1 900 1 900 13 700 13 700 2 344 200 2 344 200 16 000 20 000 1 327 000 15 000 966 200 4 202 986 6 15 600 1 900 1 900 13 700 13 700 1 378 000 1 378 000 16 000 20 000 1 327 000 15 000 0 3 052 986 8 000 5 000 5 000 966 200 1 150 000 600 000 16 000 16 000 16 000 966 200 966 200 7 8 9 10 11 12

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 700 70005 4170 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe

1 008 408 986 986 5 000 5 000

4300 Zakup usug pozostaych 4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

360 360 900 900 86 43 000 600 000 86 43 000 0 600 000

Koszty postpowania 4610 sdowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

budetowych 70095 4170 Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe 3 194 000 3 000 2 644 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 550 000

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 710 71004 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usug pozostaych 71035 Cmentarze 4270 Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budetowych 71095 6050 750 75011 4010 4040 4110 Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw

524 524 000 000 2 117 000 550 000 2 117 000 0 550 000 104 114

345 241 200 314 221 221 200 200 221 221 200 200 90 000 20 000 70 000 34 114 34 114 6 629 510 6 364 610 3 373 600 367 400 340 000 26 600 56 142 9 090 800 550 232 65 232 0 0 0 20 000 20 000 0 0

70 000

70 000 34 114 34 114 264 900

492 492 632 632 340 340 000 000 26 600 56 142 9 090 800 21 000 8 000 13 000

Dodatkowe wynagrodzenie 26 600 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 56 142 9 090 800 21 000 8 000 13 000

4120 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 75022 3030 4210 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia

7 000

7 000

500 9 000

500 9 000

1 500

1 500

356 356 830 830 320 320 000 000 11 100 11 100 Strona 2

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

4300 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4420 75023 Podre subowe zagraniczne Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

22 500

22 500

2 930

2 930

300 5 352 992 6 600 2 630 000

300 5 088 092 6 600 2 630 000 2 630 000 196 000 420 000 65 000 21 200 114 780 5 220 2 967 200 485 000 0 0 0 264 900

196 196 000 000 420 420 000 000 65 000 77 000 21 200 65 000 77 000 21 200

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na PFRON Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4177 4179 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

114 114 780 780 5 220 5 220

260 260 000 000 89 000 89 000 106 106 460 460 5 050 5 050 333 333 490 490 517 517 229 229 23 523 19 900 23 523 19 900

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do 4350 sieci internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4360 wiadczonych w ruchomej 24 700 publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych 40 700 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 30 900 2 020 8 500 73 800 2 020

24 700

40 700

30 900 2 020 8 500 73 800 2 020 Strona 3

4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 4610 Koszty postpowania sdowego

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 15 000 14 000 10 000 230 421 10 479 15 000 0 0 14 000 10 000

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek budetowych 75075 4170 4210 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

230 421

0 39 000 39 000 0 0 0 0

10 479 0

411 411 556 556 39 000 37 500 39 000 37 500

4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe Podre subowe 4420 zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 75095 Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego 2900 oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Obrona narodowa 75212 Pozostae wydatki obronne 4300 Zakup usug pozostaych 754 75404 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie

330 330 556 556 2 000 500 2 000 15 500 2 000 500 2 000 15 500

11 000

11 000

2 500 2 000

2 500 2 000

4300 Zakup usug pozostaych

751

3 720

3 720

3 162

558

3 720

3 720

3 162

558

3 162 480 78 1 000 1 000 1 000

3 162 480 78 1 000 1 000 1 000

3 162 480 78

4120 Skadki na Fundusz Pracy 752

428 428 486 486 4 800 4 800

255 353

45 100

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 4

policji 3000 75414 4210 Wpaty jednostek na fundusz celowy Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia 4 800 6 700 500 4 700 1 500 4 800 6 700 500 4 700 1 500 255 353 45 100

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 75416 Stra gminna(miejska) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

404 404 486 486 12 200 12 200

236 236 300 300 19 053 38 800 6 300 23 740 21 600 24 543

236 300 19 053 38 800 6 300

Dodatkowe wynagrodzenie 19 053 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia 38 800 6 300 23 740 21 600 24 543

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania 4610 sdowego i prokuratorskiego 75495 Pozostaa dziaalno 4270 Zakup usug remontowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 4100 4110 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 600

3 600

3 500

3 500

1 600 6 000 7 000

1 600 6 000 7 000

250 12 500 12 500

250 12 500 12 500 0

756

172 172 500 500

135 800

3 200

172 172 500 500 117 117 500 500 2 750 450 2 750 450

135 800 117 500

3 200

2 750 450 Strona 5

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

4170 4210

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

18 300 10 000 10 000 5 500 8 000 1 362 866

18 300 10 000 10 000 5 500 8 000 1 362 866

18 300

4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych Koszty postpowania 4610 sdowego i prokuratorskiego 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub 8110 zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 8020 758 75818 Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

800 000

562 866

800 800 000 000

800 000

800 800 000 000

800 000

75704

562 562 866 866 562 562 866 866 552 552 152 152 552 552 152 152 552 552 152 152 19 613 737 9 293 564 13 820 6 331 864 19 073 737 9 273 564 13 820 6 331 864 6 331 864 486 813 945 813 153 813 8 700 14 384 648 6 827 377 2 313 582 1 099 626 0 0

562 866

562 866

540 000 20 000

486 486 813 813 945 945 813 813 153 153 813 813 8 700 8 700

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

185 185 846 846 16 600

Zakup pomocy 4240 naukowych,dydaktycznych 16 600 i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych

397 397 660 660 75 000 75 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 6

4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet

9 670

9 670

151 151 153 153 3 120 3 120

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych 10 600 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6050 80104 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkola Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 2 450 5 251

10 600

2 450 5 251

470 470 991 991 4 400 20 000 3 454 823 6 640 2 617 600 4 400 0 3 454 823 6 640 2 617 600 2 617 600 197 864 391 742 63 618 2 815 464 455 360 20 000

197 197 864 864 391 391 742 742 63 618 9 600 63 618 9 600

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Skadki na PFRON Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 80110 Gimnazja Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

167 167 759 759 5 746 922 9 023 4 147 334 5 726 922 9 023 4 147 334 4 147 334 316 320 620 413 100 872 6 000 43 828 4 521 216 721 285 20 000

316 316 320 320 620 620 413 413 100 100 872 872 6 000 43 828 6 000 43 828

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

4179 4210 4240

7 734 91 667

7 734 91 667 14 100

7 734

Zakup pomocy 14 100 naukowych,dydaktycznych

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 7

i ksiek Zakup pomocy 4247 naukowych,dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy 4249 naukowych,dydaktycznych i ksiek 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do 4350 sieci internet 6 043 6 043

1 055 27 700 5 480 77 560 2 150

1 055 27 700 5 480 77 560 2 150

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych 10 104 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budetowych 80113 4170 Dowoenie uczniw do szk Wynagrodzenia bezosobowe Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 1 690 1 286 233 363 3 200

10 104

1 690 1 286 233 363

3 200

20 000 89 116 12 000 77 116

0 89 116 12 000 77 116 208 591 37 311 12 000 12 000

20 000

4300 Zakup usug pozostaych 80114

307 307 642 642 440 440

188 188 541 541 14 450 32 337 4 974 5 600 17 000 1 000 26 350 1 473

188 541 14 450 32 337 4 974 5 600

Dodatkowe wynagrodzenie 14 450 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 32 337 4 974 5 600 17 000 1 000 26 350 1 473

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 4210

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do 4350 sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 040

2 040

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 8

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 80148 Stowki szkolne i przedszkolne 4300 Zakup usug pozostaych 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 6050 851 85153 4210 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2 400

2 400

3 100 538 5 199

3 100 538 5 199

2 200

2 200

109 109 470 470 27 500 19 800 62 170 27 500 19 800 62 170

107 107 200 200 107 107 200 200 505 000 5 000 500 000 5 000 5 000 0 166 000 28 500 0 0 0 500 000 60 000 500 000

424 364 500 500 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000

4300 Zakup usug pozostaych 85154

350 290 000 000 130 130 000 000 11 000 25 000 3 500 25 000 41 500 5 200 10 000 25 300 1 500

166 000 130 000 11 000

28 500

60 000

Dodatkowe wynagrodzenie 11 000 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 25 000 3 500 25 000 41 500 5 200 10 000 25 300 1 500

25 000 3 500 25 000

4120 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do 4350 sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej

2 000

2 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 9

sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania 4610 sdowego i prokuratorskiego 6050 85195 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 4280 Zakup usug zdrowotnych 852 85202 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 85203 Orodki wsparcia Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 500 500 4 000 500 500 4 000

5 000 60 000 54 500 54 500 10 242 761

5 000 60 000 54 500 54 500 10 242 761 1 221 761 337 400 0 0 0 0

140 140 000 000 140 140 000 000 451 451 2000 200 2 200 2 200 240 000 17 000 38 000 6 000 2 000

259 000

44 000

240 240 000 000 17 000 38 000 6 000 2 000 43 000 30 000 9 000 1 000 39 000 3 000

Dodatkowe wynagrodzenie 17 000 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 38 000 6 000 2 000 43 000 30 000 9 000 1 000 39 000 3 000

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 4210

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania

4 000

4 000

3 000 2 000 9 000

3 000 2 000 9 000

3 000 1 000

3 000 1 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 10

przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiaw i wyposaenia wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 3110 wiadczenia spoeczne 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 500 500 500 500

4300 Zakup usug pozostaych

85212

6 445 000

6 445 000

112 000

78 000

1 000 6 180 000

1 000 6 180 000 100 000 8 000 75 000 3 000 4 000

100 100 000 000 8 000 75 000 3 000 4 000 20 000 8 000 6 000 1 000 22 500 2 000 8 000 75 000 3 000 4 000 20 000 8 000 6 000 1 000 22 500 2 000

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 4210

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4 000

4 000

3 000 3 500

3 000 3 5000

4 000

4 000

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 65 900 ,niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65 900 314 314 000 000

65 900

65 900

85214

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 11

3110 wiadczenia spoeczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

305 305 000 000 4 000 5 000 4 000 5 000

4300 Zakup usug pozostaych 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne 85216 Zasiki stae 3110 wiadczenia spoeczne 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

650 650 000 000 650 650 000 000 595 595 000 000 595 595 000 000 1 142 761 5 000 1 142 761 5 000 762 261 55 000 125 000 20 000 827 261 145 000 0 0 0 0

762 762 261 261 55 000

Dodatkowe wynagrodzenie 55 000 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

125 125 000 000 20 000 29 000 10 000 25 000 40 000 7 000 2 000 23 000 2 000 20 000 29 000 10 000 25 000 40 000 7 000 2 000 23 000 2 000 10 000

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na PFRON Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 85228 4010 4040 4110 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 000

7 000

1 500 1 000 25 000

1 500 1 000 25 000

3 000

3 000

280 280 500 500 21 800 1 700 3 600 900 21 800 1 700 3 600 900

23 500 21 800 1 700

4 500

3 600 900 Strona 12

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

4300 Zakup usug pozostaych 85295 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne 854 85401 4010 4040 4110 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw

252 252 500 500 157 157 400 400 157 157 400 400 407 407 710 710 327 327 450 450 241 241 820 820 19 161 39 359 6 368 1 900 18 842 278 241 260 981 241 820 19 161 39 359 6 368 45 727 45 727

Dodatkowe wynagrodzenie 19 161 roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 39 359 6 368 1 900 18 842

4120 Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw 4210 i wyposaenia Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej , 50 260 a take szkolenia modziey 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc materialna dla uczniw 3240 Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 17 260 33 000 30 000 30 000 3 256 610

50 260

17 260

17 260 33 000 30 000 30 000 3 161 610

17 260

4300 Zakup usug pozostaych 85415

900 90001 4170

47 900 15 000 15 000

95 000

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wynagrodzenia bezosobowe

295 295 000 000 15 000 10 000 15 000 10 000

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usug pozostaych 90003 4170 4210 Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

270 270 000 000 120 120 000 000 120 120 000 000 942 942 700 700 8 700 8 700 8 700 8 700 0

120 120 000 000 4 000 4 000 810 810 000 000 241 211 000 000 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 90004 4170 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 13

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000 30 000 9 000

5 000 30 000 9 000

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 90015 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budetowych 90095 4170 4210 Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

147 147 000 000 30 000 0 30 000 50 000

961 911 060 060 701 701 060 060 185 185 000 000 25 000 50 000 25 000 0 4 200 4 200

50 000 15 000

696 681 850 850 4 200 7 950 30 000 27 000 4 200 7 950 30 000 27 000

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 921 92109 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4300 Zakup usug pozostaych 92195 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych 926 92604 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 3030 3040 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

612 612 700 700 15 000 2 249 273 1 402 420 1 402 420 0 2 249 273 1 402 420 1 402 420 2 193 273 1 402 420 1 402 420 790 853 15 000 0

790 790 853 853 790 790 853 853 20 000 20 000 36 000 36 000 11 482 807 4 167 438 27 000 8 840 26 980 20 000 20 000 36 000 36 000 4 223 898 3 882 498 27 000 8 840 26 980 1 712 597 1 712 597 296 000 296 000

790 853

0 0

0 0

0 0

7 258 909 284 940

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 14

do wynagrodze 3250 Stypendia rne 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 115 115 476 476 1561 903 1 561 903 1 561 903 115 000 257 000 39 000

115 115 000 000 257 257 000 000 39 000 15 000 35 694 39 000 15 000 35 694

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na PFRON 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

35 694

218 218 000 000 911 911 797 797 124 124 085 085 8 397 8 397 213 213 226 226 9 400 9 400

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 500

4 500

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 wiadczonych 14 000 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetw 4520 jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw 4700 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 12 800 57 000 69 400

14 000

12 800 57 000 69 400

25 000

25 000

13 000 198 000 86 940

13 000 0 0 198 000 86 940

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4300 Zakup usug pozostaych 92695 6050 6057 Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

341 341 400 400 341 341 400 400 6 973 969 204 900 5 728 209 0 0 6 973 969 204 900 5 728 209 Strona 15

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ogem wydatki

1 040 860 63 735 732

0 53 296 609 21 603 062 3 620 299 2 193 800 000 273

1 040 860 562 866 10 439 123

1 a b 2 3 4 5 6

Wydatki jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych Dotacje ogem wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane ze rodkw UE Wydatki na obsug dugu Wypaty z tytuu udzielonych przez miasto porcze i gwarancji Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Wydatki na realizacj zada realizowanych na mocyporozumie z organami administracji rzdowej Wydatki na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy jst Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii 25 223 361 15 491 640 2 193 273 8 477 619 25 223 361 15 491 640 2 193 273 8 477 619 7 009 969 0

7 729 719 412 381 800 000 562 866 7 091 331

10 000

58 660

10

370 000

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 16

Zacznik Nr 2a do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan wydatkw majtkowych na 2011 rok

Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe

Lp. Dzia Rozdzia

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

z tego rda finansowania rodki rok 2011 dochody kredyty rodki wymienionew (8+9+10+11) wasne poyczki z budetu art. 5 ust. jst obligacje krajowego 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 1

2 600

3 60016

7 966 200 8 500 61 000 46 700 79 800 68 900

8 966 200 8 500 61 000 46 700 79 800 68 900

10

11

12 Urzd MiastaOstrw Mazowiecka

6050 Inwestycje drogowe 966 200 Dokumentacja ul. Zagoby ul. Wschodnia ul. Bursztynowa ul. Ptasia ul. Prosta ul. Pasterska ul. czna ul. Borowskiego ul. Kociuszki ul. Woodyjowskiego 8 500 61 000 46 700 79 800 140 800 68 900 126 500 102 000 92 000 97 000 143 000 600 000

140 800 140 800 126 500 126 500 102 000 102 000 92 000 97 000 92 000 97 000

143 000 143 000 600 000 600 000 Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Strona 1

700

70005

6060 Wykupy gruntw Budownictwo socjalne

700

70095

6050

300 000

300 000 300 000

700

70095

Rewitalizacja centrum Miasta 6050 Ostrw Mazowiecka Wspfinansowanie instalacji 6050 kolektorw sonecznych 6050 Alejki na cmentarzu

150 000

150 000 150 000

700

70095

100 000

100 000 100 000

710

71035

70 000

70 000

70 000

710

71095

Elektroniczna 6050 administracja i budowa

58 432

34 114

34 114

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

spoeczestwa informacyjnego 8 750 75023 Wydatki 6050 inwestycyjne Urzdu Miasta Zakupy 6060 inwestycyjne Urzdu Miasta 6069 Urzd na miar potrzeb i oczekiwa Urzd na miar potrzeb i oczekiwa Plac zabaw przy SzP Nr 3 14 000 14 000 14 000 Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka 10 479 Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd 230 421 MiastaOstrw Mazowiecka 20 000 Szkoa Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka MOSiR

750

75023

10 000

10 000

10 000

10

750

75023

10 479

10 479

11

750

75023

6067

230 421

230 421

12

801

80101

6050

50 000

20 000

13

801

80110

Zakupy 6060 inwestycyjne Gimnazjum Nr 3 6050 Budowa boiska przy SZP Nr 1

50 000

20 000

20 000

14

801

80195

440 000

440 000 440 000

15

801

90195

Dokumentacja na budow nowej 6050 placwki owiatowej Centrum Integracji 6050 Spoecznej i Wolontariatu 6050 Miejska ziele Nowe punkty wietlne Wiaty na przystankach

60 000

60 000

60 000

16

851

85154

229 420

60 000

60 000

17

900

90004

30 000

30 000

30 000

18

900

90015

6050

50 000

50 000

50 000

19

900

90095

6050

15 000

15 000

15 000

20

926

92604

Wydatki 6050 inwestycyjne MOSiR Zakupy 6060 inwestycyjne MOSIR Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" 6050 Korty

198 000

198 000 198 000

21

926

92604

86 940

86 940

86 940

MOSiR

22

926

92695

230 645

204 900 204 900

Urzd MiastaOstrw Mazowiecka Urzd MiastaOstrw Mazowiecka

Rondo Warszawska -Raska, przebicie do ul. 6059 2 047 852 Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem" Rondo Warszawska -Raska, przebicie do ul. 6057 4 283 209 Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem" Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

755 860 755 860

4 283 209

Urzd 4 283 209 MiastaOstrw Mazowiecka

Strona 2

Przebudowa Ogrdka 6057 Jordanowskiego 6059 w Ostrowi Mazowieckiej Ogem

2 739 268

1 730 000 285 000

Urzd 1 445 000 MiastaOstrw Mazowiecka 0 10 479 5 958 630 X

13 019 866

10 439 123

4 470 014

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Przychody i rozchody budetu w 2011 r. w zotych
Lp. 1 1. Dochody w tym: 1.1 dochody biece 1.2 dochody majtkowe 2. Wydatki w tym: 2.1 wydatki biece 2.2 wydatki majtkowe 3. Wynik budetu 1 - 2 Przychody ogem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanychz udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 1 000 000 952 952 903 951 944 957 931 955 3 849 671 2 849 671 3.1 Wynik budetu 1.1 - 2.1 53 296 609 10 439 123 - 688 606 221 408 4 538 277 4 538 277 53 518 017 9 529 109 63 735 732 Tre 2 Klasyfikacja Kwota 2011 r. 3 4 63 047 126

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 roku

w zotych z tego: Dzia Rozdzia Dotacje w tym: Wydatkimajtkowe Wydatkiogem(6+10) Wydatki ogem pochodne od wiadczenia biece wynagrodzenia wynagrodze spoeczne 4 169 911 75011 2010 4010 4110 4120 751 75101 2010 4010 4110 4120 752 75212 2010 4300 754 75414 2010 4270 852 85203 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 6 915 200 451 200 451 200 2 200 240 000 17 000 38 000 6 000 2 000 43 000 30 000 9 000 1 000 39 000 3 000 2 200 240 000 17 000 38 000 6 000 2 000 43 000 30 000 9 000 1 000 39 000 3 000 Strona 1 2 000 240 000 17 000 38 000 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 451 200 1 500 394 500 259 000 126 500 44 000 6 180 000 0 451 200 6 915 200 6 915 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 000 1 500 1 500 3 720 3 720 3 720 3 162 480 78 1 000 1 000 3 162 480 78 1 000 1 000 3 162 480 78 169 911 169 911 144 433 21 939 3 539 3 720 3 720 144 433 21 939 3 539 3 720 3 720 3 162 3 162 144 433 21 939 3 539 558 558 5 169 911 169 911 6 169 911 169 911 7 144 433 144 433 8 25 478 25 478 9 10

1 750

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

4370 4410 4430 4440 4700 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 85213 2010 4130 85228 2010 4010 4040 4110 4120 Ogem 7 091 331 28 000 28 000 11 000 11 000 6 425 000 2010 6 425 000

4 000 3 000 2 000 9 000 3 000

4 000 3 000 2 000 9 000 3 000 112 000 78 000 6 180 000

6 425 000 6 425 000 1 000 100 000 8 000 75 000 3 000 4 000 10 000 8 000 6 000 1 000 12 500 2 000 4 000 3 000 3 500 4 000 11 000 11 000 28 000 21 800 1 700 3 600 900 1 000

6 180 000 6 180 000 100 000 8 000 75 000 3 000 4 000 10 000 8 000 6 000 1 000 12 500 2 000 4 000 3 000 3 500 4 000 11 000 11 000 28 000 21 800 1 700 3 600 900 542 095 23 500 21 800 1 700 3 600 900 152 536 4 500 4 000 100 000 8 000 75 000 3 000

6 180

7 091 331 7 091 331

6 180 000

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4a do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki zwizane realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz w drodze umw i porozumie midzy j.s.t w 2011 r

w zotych Dzia 1 710 71035 2010 4270 921 92116 2320 2480 Ogem 68 660 58 660 58 660 58 660 58 660 68 660 58 660 68 660 Rozdzia 2 3 Dotacje ogem 4 10 000 10 000 10 000 10 000 58 660 58 660 10 000 58 660 58 660 Wydatki ogem (6+10) 5 10 000 10 000 z tego: Wydatki biece 6 10 000 10 000 Wydatki majtkowe 10

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wydzielonych jednostek budetowych na 2011 r. w zotych
Przychody ogem 4 5 6 Wydatki w tym: ogem wpata do budetu 7 8

Lp. 1

Wyszczeglnienie 2

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 3

Stan rodkw obrotowych na koniec roku 9

Rozliczeniaz budetem 10

Rachunki dochodw I wasnych jednostek budetowych z tego: 1 Szkoa Podstawowa Nr 1 80101 z tego: 0 1 639 1 639 0750 1 639 1 639 4210 0 0 0 0

Zesp Szk Publicznych Nr 1 80101 z tego:

0 0750

1 500 1 500 4210

1 500 1 500

0 0

0 0

Zesp Szk Publicznych Nr 2 80101 Szkoa Podstawowa Nr 3 80101 z tego:

0 0750

3 079 3 079 4210

3 079 3 079

0 0

0 0

Gimnazjum Publiczne Nr 1 80110 Gimnazjum Publiczne Nr 3 80110 Miejskie Przedszkole Nr 1 Dzia 801 rozdz.80104 z tego:

0 245 0830 970 300 0920

246 270 4170

246 270 3 000

22 262 4210 4220 4240 132 450 6 000 25 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

4260 15 000 4270 4280 2 990

27 300 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4700 6060 Miejskie Przedszkole Nr 2 Dzia 801 rozdz.80104 z tego: 356 502 355 0830 902 600 0920 4170 768 720 1 700 500 580 2 000 6 000

356 502 3 000

33 785 4210 4220 193 752

10 000 4240 59 400 4260 20 000 4270 4280 3 300

27 715 4300 4350 4370 4410 4430 4700 Miejskie Przedszkole Nr 3 Dzia 801 rozdz.80104 350 011 0830 0920 660 2 600 500 790 1 000

350 011

349 10 000 461 4170 550 34 618 4210 4220 194 141 Strona 2

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

4240

8 000

50 692 4240 25 000 4260 4270 1 560

21 200 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4700 959 001 959 001 960 1 500 500 840 1 000

Ogem

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w MPPiRPA i w MPPN w 2011 roku w zotych
z tego: Dzia Rozdzia Dochody ogem Wydatkiogem(6+10) Wydatki biece 6 w tym: wynagrodzenia 7 pochodne od wynagrodze 8 dotacje 9 10 Wydatki majtkowe

1 756

2 75618

4 370 000

0480 851 85153 4210 4300 85154 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4610 6050 Ogem

370 000 370 000 20 000 10 000 10 000 350 000 130 000 11 000 25 000 3 500 25 000 310 000 20 000 10 000 10 000 290 000 130 000 11 000 25 000 3 500 25 000 41 500 5 200 10 000 25 300 1 500 2 000 500 500 4 000 5 000 60 000 370 000 370 000 290 000 25 000 41 500 5 200 10 000 25 300 1 500 2 000 500 500 4 000 5 000 0 166 000 28 500 0 60 000 60 000 166 000 130 000 11 000 25 000 3 500 28 500 0 60 000 166 000 28 500 0 60 000

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych w 2011 roku

Dzia 1 Jednostki sektorafinansw publicznych 921 921

Rozdzia 2 Nazwa jednostki 92109 92116

Tre 3 4

Kwota dotacji /w z/ podmiotowej przedmiotowej celowej 5 6

Miejski Dom Kulturyw Ostrowi Mazowieckiej Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

1 402 420 790 853 2 193 273 0 0

Przewodniczca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska

Id: VMNDF-ALCUW-FBAJN-DRCAB-BONMM. Podpisany

Strona 1