You are on page 1of 39

GMINA BARANW

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia nr 10/2011 Wjta Gminy Baranw z dnia 30 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY BARANW ZA 2010 ROK

Baranw, marzec 2011 rok


I. INFORMACJE OGLNE Stosownie do postanowie ustawy o finansach publicznych Wjt Gminy przedkada sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie to skada si z czci opisowej i zacznikw liczbowych. Dane liczbowe prezentowane s w ukadzie analogicznym jak w zacznikach do uchway budetowej na 2010 rok. Zacznikami do niniejszej informacji s zestawienia tabelaryczne obejmujce: 1. wykonanie dochodw budetu wedug dziaw klasyfikacji budetowej z wyodrbnieniem dochodw biecych i majtkowych wg ich rde Zacznik nr 1,

2. zestawienie wykonania wydatkw budetu wedug dziaw i rozdziaw


klasyfikacji budetowej z wyodrbnieniem wydatkw biecych i majtkowych zaczniki nr 2, 2a i 2b,

3. wykonanie przychodw i rozchodw budetu gminy zacznik nr 3, 4. realizacj dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zacznik nr 4,

5. realizacj dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw


alkoholowych zacznik nr 5,

6. realizacj wydatkw na zadania okrelone w gminnym programie profilaktyki i


rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaania narkomanii zacznik nr 6, wyodrbnieniem zacznik nr 7, dotacji biecych i w gminnym programie

7. zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z


majtkowych (inwestycyjnych)

8. zestawienie udzielonych dotacji celowych w podziale na:


dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych, zacznik nr 8, 9. zestawienie wydatkw obejmujcych zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu soeckiego zacznik nr 9, 10. zestawienie realizacji wydatkw inwestycyjnych w podziale na: wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zacznik nr 10, Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach limitw wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 zacznik nr 11, 12.Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zacznik nr 12. Zacznikiem do niniejszego opracowania jest rwnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie za 2010 r., sporzdzone przez Dyrektora tej jednostki. Budet Gminy na 2010 rok zosta uchwalony przez Rad Gminy Baranw w dniu 17 grudnia 2009 r. - Uchwaa Budetowa Gminy Baranw na rok 2010 Nr XXXIV/178/2009 W uchwale budetowej zaplanowano nastpujce kwoty:

3
A. DOCHODY w tym: Dochody biece Dochody majtkowe B. WYDATKI w tym: Wydatki biece Wydatki majtkowe 12 266 681,00 z 12 266 681,00 z 0,00 z 14 018 848,00 z 10 838 297,00 z 3 180 551,00 z

W trakcie realizacji budetu w zosta on zmieniony uchwaami Rady Gminy a take Zarzdzeniami Wjta. Po dokonaniu zmian planowany budet gminy 2010 r. wynis:
A. DOCHODY w tym: Dochody biece Dochody majtkowe B. WYDATKI w tym: Wydatki biece Wydatki majtkowe 14 722 276,27 z 14 115 405,27 z 606 871,00 z 16 879 246,31 z 12 394 940,31 z 4 484 306,00 z

W stosunku do uchwalonego budetu plan dochodw zwikszy si o 2 455 595,27 z, tj. o 20,01 %, a plan wydatkw o 2 860 398,31 z, tj. o 20,40 %. W zakresie dochodw biecych wzrost wynis 1 848 724,27 z i wynika gwnie z nastpujcych przesanek: 1/ pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z przeznaczeniem na finansowanie Projektw w ramach: Priorytetu IX - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw 174 560,00 z, Priorytetu VIII , dziaanie 7.1 - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej - Projekt "Czowiek najlepsz inwestycj - Aktywna integracja w Gminie Baranw 82 976,34 z, 2/ zwikszonych wpyww z tytuu podatku od rodkw transportowych 953 000,00 z, 3/ wzrostu kwoty subwencji owiatowej 76 081,00 z, 4/ dotacji celowej na obsug wiadcze zwizanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego dla rolnikw 151 871,00 z, 5/ przyznania dodatkowych rodkw na wypat wiadcze realizowanych przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej 67 374,00 z 6/ zmiany ustawy Prawo ochrony rodowiska, w wyniku ktrej, z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowano rodki gromadzone na wyodrbnionym rachunku gminnego funduszy ochrony rodowiska i przekazano je na rachunek dochodw gminy - 217 352,87 z, Wzrost dochodw w pozostaych pozycjach wynika gwnie z przyznanych dotacji na realizacj przez gmin zada zleconych gminie ustawami (wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybory samorzdowe, spis rolny), oraz zada wasnych (stypendia i wyprawki szkolne, doywianie, zakup sprztu w ramach programu Radosna Szkoa), a take z ustalenia odpatnoci za uczszczanie dzieci do gminnego przedszkola. Wzrost dochodw majtkowych wynis 606 871,00 z i dotyczy nastpujcych rde: 1/ dotacji w kwocie 433 000,00 z z Ministerstwa Sportu (333 000,00 z) oraz Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego (100 000,00 z) z przeznaczeniem na czciowe dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk w Baranowie, w ramach Rzdowego programu Moje Boisko ORLIK 2012,

4
2/ zapat odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad z tytuu nabycia nieruchomoci gminnych przeznaczonych pod budow autostrady A-2 93 871,00 z, 3/ dotacji na dofinansowanie budowy placw zabaw w ramach Rzdowego Programu wspierania organw prowadzcych placwki owiatowe w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauczania, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna Szkoa 55 000,00 z, 4/ dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie budowy drogi we wsi Kopiska 25 000,00 z. Budet gminy za 2010 rok wykonany zosta jak niej:
WYSZCZEGLNIENIE
1

PLAN (PO ZMIANACH)


2

WYKONANIE
3

kwoty w zotych %
4

A. DOCHODY (A1+A2) Dochody biece Dochody majtkowe B. WYDATKI (B1+B2) Wydatki biece Wydatki majtkowe C. NADWYKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D. PRZYCHODY z tego: Spata poyczek udzielonych Nadwyka z lat ubiegych E. Rozchody ogem z tego: Poyczki udzielone

14 722 276,27 14 115 405,27 606 871,00 16 879 246,31 12 394 940,31 4 484 306,00 -2 156 970,04 2 156 970,04 2 543 415,04 1 880 000,00 30 000,00 633 415,04 386 445,00 386 445,00

14 890 944,61 14 284 073,61 606 871,00 15 719 415,24 12 044 613,44 3 674 801,80 -828 470,63 2 156 970,04 2 543 415,04 1 880 000,00 30 000,00 633 415,04 386 445,00 386 445,00

101,15 101,19 100,00 93,13 97,17 81,95 38,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kredyty i poyczki

II. DOCHODY Uchwalony przez Rad Gminy budet, po uwzgldnieniu zmian w cigu roku, przewidywa realizacj dochodw ogem w wysokoci 14 722 276,27 z. Wykonanie wynioso 14 890 944,52 z, tj. 101,15 %. Wykonanie planu dochodw budetu gminy zawiera zacznik nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast poniej prezentujemy plan i wykonanie dochodw oraz udzia dochodw wg rde. kwoty w zotych
NAZWA A. DOCHODY BIECE 1. Dochody wasne,
w tym: Podatki i opaty lokalne

PLAN 14 115 405,27 7 829 596,87


5 250 600,00 1 959 484,00

WYKONANIE 14 284 073,6 1 8 014 758,95


5 328 652,72 1 949 810,97

% WYK. PLANU 101,20 102,37


101,49 99,51

UDZIA % W DOCHODACH OGEM 95,93 53,82


35,78 13,09

Udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa,

w tym: udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych

1 949 484,00

1 939 863,00

99,51

13,03

5
udziay w podatku dochodowym od osb prawnych Pozostae dochody wasne(czynsze, sprzeda wody itp.) 10 000,00 9 947,97 99,48 0,07

619 512,87

736 295,26

118,85

4,94

2. Subwencje 3. Dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada biecych,


w tym: zadania zlecone zadania wasne Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich pozostae dotacje

4 279 274,00 2 006 534,40

4 279 274,00 1 990 040,66

100,00 99,18

28,74 13,36

1 483 735,00 253 358,00 257 536,34

1 474 288,53 252 073,90 253 814,87

99,36 99,49 98,55

9,90 1,69 1,70

w tym:

11 905,06

9 863,36

82,85

0,07

B. DOCHODY MAJTKOWE 1. dochody ze sprzeday majtku gminy 2.dotacje na zadania inwestycyjne OGEM DOCHODY

606 871,00 93 871,00 513 000,00 14 722 276,27

606 871,00 93 871,00 513 000,00 14 890 944,61

100,00 100,00 100,00 101,15

4,07 0.01 3,45 100,00

A. DOCHODY BIECE 1. Dochody wasne wykonane zostay w wysokoci 6 064 947,98 z na plan 5 870 112,87 z, co stanowi 103,3 % planu oraz 40,7 % ogem wykonanych dochodw. Realizacja dochodw wasnych w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Zaplanowane dochody w tym dziale na kwot 1 200,00 z pochodz opat z tytuu dzierawy obwodw owieckich a wykonane zostay w wysokoci 1 103,60 z, tj. w 91,8 %. Stanowi one 0,1 % ogem wykonanych dochodw. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wod Dochodami tego dziau s:

2. wpaty za wiadczenie usug w zakresie zaopatrzenia mieszkacw w wod 312 366,61 z

3. odsetki za nieterminowe wpaty ww. opat 3 408,23 z


Zaplanowane zostay na oglna kwot 204 650,00 z a wykonane w wysokoci 315 774,39 z, tj. w 154,3 %. Stanowi one 2,1 % ogem wykonanych dochodw. Na wysok realizacj planu mio wpyw dokonanie odczytu wodomierzy na koniec roku oraz wystawienie faktur w zwizku ze zmian od 1.01.2011 r. stawek podatku VAT. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Ogem w tym dziale uzyskano dochody w wysokoci 97 150,00 z na plan 96 234,11 z. Stanowi to 99,1 % planu oraz 0,6% oglnie wykonanych dochodw. Dochodami tymi s: opaty za wieczyste uytkowanie gruntw 1 940,00 z

6
opaty za CO i wynajem lokali odsetki za nieterminowe wpaty ww. opat 94 129,64 z 164,47 z

Dzia 750 Administracja publiczna Plan dochodw w tym dziale ustalony na kwot 25 500,00 z wykonany zosta w wysokoci 33 017,76 z, tj. w 129,48 %. Dochody te pochodziy z nastpujcych rde:

prowizji za udostpnienie danych osobowych 1,55 z. prowizji z przekazanych do US podatek i skadek ZUS 412,00 z, zwroty za energi elektryczn i telefony 32 604,21

Wysoka realizacja dochodw w tym dziale wynika gwnie z wpat za energi i telefony, m.in. zwrotu przez TP SA kosztw zuycia energii elektrycznej w Kaskach. Dzia 756- Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wykonane zostay w kwocie 7 289 176,98 z, na plan 7 217 484,00 z tj. 100,99 % planu. Dochody tego dziau stanowi prawie 50 % oglnych dochodw budetowych gminy. S one podstawow pozycj w zakresie dochodw wasnych, jak rwnie w oglnej kwocie dochodw Gminy, a ich prawidowa realizacja w gwnej mierze decyduje o realizacji wydatkw budetowych. Realizacj dochodw w tym dziale wg. rde przedstawia ponisza tabela:
% wykonania planu Udzia w dochodach ogem

Lp.

Nazwa rdo dochodw

Plan

Wykonanie

1. 2. 3.

podatki i opaty lokalne Udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa Pozostae dochody Ogem

5 162 600,00 1 959 484,00 95 400,00 7 217 484,00

5 255 102,99 1 949 810,97 84 263,02 7 289176,98

101,79 99,51 88,33 100,99

35,29 13,09 0,57 48,88

1. Podatki i opaty lokalne Uzyskane zostay z nastpujcych tytuw:


% wykonania planu 118,35 99,87 102,81 78,50 103,82 55,86 93,87

Lp.

Nazwa podatku Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Plan

Wykonanie

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8 000,00 1 655 000,00 511 000,00 600,00 2 788 000,00 40 000,00 160 000,00

9 467,65 1 652 924,55 525 334,59 471,00 2 894 372,20 22 344,00 150 189,00

7
Razem podatki i opaty lokalne

5 162 600,00

5 255 102,99

101,79

Prawie wszystkie dochody w tym dziale zostay zrealizowane w granicach zaoonego planu tzn. w wysokociach zblionych do 100 % wskanika. Powyej planu zostay wykonane dochody pochodzce z:

podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej (118,3 %). Wysze ni planowane wpywy z tego tytuu s zwizane z wyegzekwowaniem przez Urzd Skarbowy zalegoci podatkowych.

podatku od rodkw transportowych od osb prawnych (103,8%)

Obowizek podatkowy w zakresie podatku od rodkw transportowych powstaje od nastpnego miesica od zarejestrowania pojazdu. Dlatego te wysze wpywy z tego tytuu powstay w zwizku z zarejestrowaniem nowych pojazdw pod koniec ub. roku przez firmy transportowe dziaajce na terenie gminy

podatku rolnego (102,8 %).

Wysze ni planowane wykonanie planu w zakresie podatku rolnego wynika gwnie z poprawy w zakresie terminowoci wpat tych nalenoci oraz skuteczniejszej egzekucji tych podatkw, stosowanych przez komornikw i suby finansowe gminy. Natomiast poniej zaoonego planu zostay zrealizowane wpywy z: podatku od nieruchomoci. Wskanik realizacji nieznacznie odbiega od planu bowiem wynis 99,9 %. podatku od spadkw i darowizn (55,9 % planu) i podatku od czynnoci cywilno-prawnych (93,9%), pomimo e plan w tych pozycjach zosta zaoony do ostronie. Dochody te s zalene od wyduonej procedury postpowa spadkowych, koniunktury w zakresie obrotem nieruchomoci a plan ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich. podatku lenego, ktry stanowi niewielki dochd w budecie Gminy, dlatego nisza realizacja budetu nie stanowi zagroenia dla finansw gminy. 2. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa S to udziay gminy w podatkach od osb fizycznych i od osb prawnych. Na plan 1 959 484,00 z wpywy z podatkw wyniosy 1 949 810,97 z, co stanowi 99,5 %.
% wykonania planu 99,51 99,48

Lp.

Nazwa podatku

Plan 1 949 484,00 10 000,00

Wykonanie 1 939 863,00 9 947,97

1. Podatek dochodowy od osb fizycznych 2 Podatek dochodowy od osb prawnych Razem udziay w podatkach

stanowicych dochd budetu pastwa

1 959 484,00

1 949 810,97

99,51

Nieznacznie poniej zaoonego planu zostay wykonane dochody z tytuu udziaw gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych. Dochody z udziaw w podatku PIT

8
przyjte do pierwotnej uchway budetowej w kwocie 1 982 484,00 z, na podstawie pisma Ministra Finansw, okrelajcego planowan kwot rocznych dochodw dla naszej gminy w 2010 r. W wyniku analizy budetu gminy w trakcie roku budetowego zostay one zmniejszone przez Rad o 33 000,00 z. Wpywy z tytuu udziaw gminy w podatku dochodowym od osb prawnych zrealizowane w kwocie 9 947,97 z tj. w 99,5 % planu. Porwnanie realizacji podstawowych dochodw podatkowych gminy za 2010 rok w stosunku do 2009 roku zawiera ponisza tabela:

Kwoty w zotych
% 2010/ 2009 Wyszczeglnienie wykonanie 2009 rok Wykonanie 2010 rok Skutki obnienia grnych stawek podatkw przez Rad Gminy 246 165,00 Skutki udzielonych ulg i zwolnie w zwizku z uchwaami Rady Gminy 103 106,59 Skutki decyzji wydanych przez Wjta Gminy 9 218,94

Ogem dochody podatkowe z tego: 1. udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych 2. udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 3. podatek rolny 4. podatek od nieruchomoci 5. podatek leny 6. podatek od rodkw transportowych 7. podatek dochodowy od osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 8. podatek od czynnoci cywilnoprawnych 9. wpywy z opaty skarbowej

6 120 882,37

7 206 458,96

117,7

10 907,55

9 947,97

99,5

1 915 179,00

1 939 863,00

101,3

606 684,02 1 589 423,57 576,00 1 811 255,32 9 915,46

525 334,59 1 652 924,55 471,00 2 894 372,20 9 467,65

86,6 104,0 81,8 159,8 95,5

0,00 171 531,00 0,00 74 634,00 X

0,00 93 299,89 0,00 9 806,70 0,00

5 605,22 3 236,72 2,00 375,00 0,00

149 872,00 27 069,45

150 189,00 23 889,00

100,2 88,3

X X

0,00 0,00

0,00 0,00

Do wysokoci kwoty wyliczania subwencji oglnej (wyrwnawczej) istotne znaczenie ma tzw. wskanik G, do wyliczenia ktrego stosuje si sum uzyskanych przez gmin dochodw podatkowych wraz ze skutkami obnienia przez Rad Gminy grnych stawek podatkowych oraz umorzeniami i odroczeniami nalenoci podatkowych zastosowanych przez Wjta Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaca gminy. Wskanik ten na przestrzeni ostatnich lat ksztatuje si nastpujco 2007 rok 855,89 z 2008 rok 1 166,74 z 2009 rok 1 404,57 z 2010 rok 1 543,87 z 3. pozostae dochody wasne tego dziau, to: wpywy za wydawanie zezwole na sprzeda napoi alkoholowych, opata skarbowa, opata planistyczna od wzrostu wartoci nieruchomoci z tytuu podziaw nieruchomoci, odsetki od nieterminowych wpat oraz zwrot kosztw egzekucyjnych podatkw i opat lokalnych. Na plan 95 400,00 z wykonanie wynioso 84 263,02 z, tj. 88,3 %, a ich realizacj wg poszczeglnych rde przedstawia ponisza tabela:

Lp. 1.

Nazwa rdo dochodw

Plan 38 000,00 30 000,00 20 000,00 5 200,00 2 200,00 95 400,00

Wykonanie 38 231,13 23 889,00 11 429,60 7 791,69 2 921,60 84 263,02

% wykonania planu 100,61 79,63 57,15 149,82 132,77 88,33

wpywy za wydawanie zezwole na sprzeda napoi alkoholowych 2. opata skarbowa 3. opata planistyczna odsetki od nieterminowego regulowania 4. nalenoci podatkowych Rne dochody wpywy z tytuu zwrotu 5. kosztw egzekucji administracyjnej Razem pozostae dochody

Zrealizowane w 100,6 % zaoonego planu wpywy z wydawanych zezwole dla punktw handlowych na sprzeda alkoholu wynikaj z obowizujcych przepisw. Opata skarbowa obcia czynnoci z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postpowania administracyjnego. Pobierana jest midzy innymi od operacji takich jak skadanie poda, wydawanie zawiadcze i zezwole, dokumentw stwierdzajcych ustanowienie penomocnika, wystawianie weksli, rejestracja podatnikw VAT. Na jej realizacj gmina ma niewielki wpyw, a dochody te planuje si je z reguy na podstawie zrealizowanych wpat z roku poprzedniego. Wpywy z tytuu opaty planistycznej wynikaj z uchwalonych planw zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji naliczajcych opaty za wzrost wartoci gruntu. Dochody z tego tytuu zostay zaplanowane w oparciu o wydane przez Urzd decyzje o naliczeniu tych opat w latach poprzednich. Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody tego dziau to odsetki od rodkw pieninych gromadzonych na rachunkach bankowych. Wykonane zostay w kwocie 25 904,29 z na plan 25 000,00 z , co stanowi 103,62 %. Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody w tym dziale zaplanowane zostay na kwot 32 200,00 z, a wykonanie wynioso 34 622,37 z, z tego: wpywy z odpatnoci rodzicw za uczszczanie wychowankw do przedszkola gminnego 33 741,82 z prowizja placwek owiatowych od naliczania i odprowadzania podatkw do Urzdu Skarbowego i skadek ZUS 505,00 z odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach bankowych przez placwki owiatowe 375,55 z Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody w tym dziale zaplanowane zostay na kwot 9 060,00 z, a wykonanie wynioso 15 604,55 z. W dziale tym uzyskano dochody z tytuu: czciowego zwrotu z tytuu kosztw ponoszonych przez Gmin za osoby przebywajce w domach pomocy spoecznej 2 400,00 z zwrotu wypaconych przez GOPS zaliczek alimentacyjnych 12 752,48 z,

10
prowizji od odprowadzonych podatkw i skadek ZUS 67,00, 5 % zwrot wydatkw za usugi opiekucze - 385,07 z

Wysoka realizacja dochodw w tym dziale wynika gwnie ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych, chocia zalegoci z tego tytuu na 31.12. 1010 r. wyniosy 138 065,59 z. W zakresie realizacji wpyww z tytuu zaliczek alimentacyjnych zalegoci na koniec okresu sprawozdawczego wyniosy 142 626,51 z. Gminny Orodek Pomocy Spoecznej podejmuje szereg czynnoci dla wyegzekwowania nalenoci od dunikw, jednak wystpuj obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zalegoci.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zrealizowane kwocie 203 297,95 z na plan 217 352,87 z pochodz z przekazania na rachunek dochodw budetu gminy rodkw w zwizku z likwidacj z dniem 1 stycznia br. gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz opat pobieranych przez Urzd Marszakowski za korzystanie ze rodowiska. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodw z tytuu kar i opat wynikajcych z przepisw ustawy Prawo ochrony rodowiska. Kwoty te wprowadzono do budetu gminy na podstawie sprawozda z realizacji dochodw w ramach gminnego funduszu ochrony rodowiska z lat poprzednich. 2. Subwencje Zaplanowana w kwocie 4 279 274,00 z subwencja zostaa przekazana przez Ministerstwo Finansw na rachunek gminy w penej wysokoci, w tym: - subwencja owiatowa 3 807 838,00 z - subwencja wyrwnawcza 471 435,00 z Stanowi ona 27,8 % ogem wykonanych dochodw. 3. Dotacje celowe na dofinansowanie wasnych i zleconych gminie ustawami zada
biecych UDZIA % W DOCHODACH OGEM
9,90 1,69 1,70

NAZWA
1. zadania zlecone 2. 3. zadania wasne Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich pozostae dotacje

PLAN
1 483 735,00 253 358,00 257 536,34

WYKONANIE
1 474 288,53 252 073,90 253 814,87

% WYK. PLANU
99,36 99,49 98,55

4.

11 905,06

9 863,36

82,85

0,07

Razem dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych

2 006 534,40

1 990 040,66

99,18

13,36

1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami zostay wykonane w kwocie 1 474 288,53 z na plan 1 483 735,00 z, co stanowi 99,4 % planu oraz 9,9 % ogem wykonanych dochodw. S to dotacje o nastpujcym przeznaczeniu: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

rozdzia 01095 zwrot kosztw postpowania i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego dla rolnikw - 151 869,18 z ,

11

Dzia 750 Administracja publiczna

rozdzia 75011 na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzcego zadania z zakresu administracji pastwowej - wydawanie dowodw, prowadzenie spraw meldunkowych i Urzd Stanu Cywilnego - 65 394,00 z rozdzia 75056 - prowadzenie spraw w zakresie zada zleconych gminie zwizanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - 15 410,69 z

Dz ia 751 - Ur z d y na c z elnyc h or g a n w w a dz y pa st w o w ej, ko ntr o li i o c hro ny pr a w a o ra z s d o w nic t wa

prowadzenie staej aktualizacji rejestru wyborcw 1 187,47 z , finansowanie zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9753,87 Finansowanie zada wyborczych zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw samorzdowych 10 682,00 z

Dzia 852 Pomoc spoeczna

rozdzia 85212 Zadania w zakresie pomocy spoecznej: wypaty wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - 1 217 897,79 z rozdzia 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - 2 093,53 z

2) dotacje celowe na dofinansowanie wasnych zada biecych gminy wykonane zostay w kwocie 252 073,90 z na plan 253 358,00 z. Stanowi to 99,5 % planu oraz 1,7 % ogem wykonanych dochodw. S to dotacje na nastpujce cele: Dzia 801 Owiata i wychowanie

rozdzia 80101 - dotacja na dofinansowanie programu Radosna Szkoa zakup sprztu 6 000,00 z

Dzia 852 Pomoc spoeczna

rozdzia 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 9 400,00 z rozdzia 85214 - zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000,00 z 84216 - Zasiki stae - 117 818,90 z rozdzia 85219 dotacja na dofinansowanie funkcjonowania GOPS 69 480,00 z rozdzia 85295 - dotacja na posiek dla potrzebujcych - doywianie uczniw w szkoach 27 000,00 z

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdzia 85415 dotacja na pomoc materialn dla uczniw: stypendia socjalne dla uczniw oraz pomoc finansowa na zakup podrcznikw szkolnych w ramach

12
Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - Wyprawka szkolna - 16 375,00 z

3) dotacje ze rodkw Unii Europejskiej na dofinansowanie projektw realizowanych przez gmin w 2010 roku wyniosy 253 814,87 z i dotyczyy nastpujcych projektw systemowych: Dzia 801 Owiata i wychowanie

Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw 171 163,61 z,

Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Czowiek najlepsz inwestycj - Aktywna integracja w Gminie Baranw 82 651,24 z,

4) pozostae dotacje Dochody te otrzymywane s na dofinansowanie zada biecych gminy na w ramach podpisanych umw i porozumie z dysponentami tych rodkw. I tak, w 2010 r. Gmina otrzymaa z tego tytuu nastpujce rodki; Dzia 801 Owiata i wychowanie

dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu piewajca Polska realizowanego przez Zesp Szk w Boej Woli w wysokoci 1 612,00 z,

Dzia - 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

dotacja celowa otrzymana z powiatu grodziskiego na dofinansowanie kosztw zwizanych z odbiorem i utylizacj azbestu od mieszkacw z terenu naszej Gminy 8 251,36 z.

Stan nalenoci z tytuu podatkw i opat oraz wiadczonych usug (dostawa wody, wynajmem lokali komunalnych) na 31.12.2010 r wynis ogem 213 483,01 z, co stanowi 1,4 % ogem wykonanych dochodw, natomiast nadpaty wyniosy 9 793,64 z i stanowi 0,06 % ogem wykonanych dochodw.
Stan na 31.12.2009 29 257,09 28 810,52 z 446,57 z 0,00 126 818,60 11 370,54 z 31,00 z 0,00 0,00 31.12.2010 74 759,62 71 782,10 2 967,52 10,00 138 723,39 11 868,21 12,00 167,20 40,00

Tytu nalenoci 1.1. z tytuu dostaw towarw i usug z tego: 1.1.1. opaty za zuyt wod 1.1.2.opaty za wynajem lokali i co 1.1.3.Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 2. z tytuu podatkw i opat lokalnych pozostae w tym: 2.1.1.podatek w formie karty podatkowej 2.1.2. podatek od nieruchomoci osoby prawne 2.1.3. podatek rolny osoby prawne 2.1.4 podatek od czynnoci cywilnoprawnych osoby prawne

13
2.1.5. podatek od rodkw transportowych - osoby prawne 2.1.6. podatek od nieruchomoci osoby fizyczne 2.1.7. podatek rolny osoby fizyczne 2.1.8 .podatek leny 2.1.9. podatek od rodkw transportowych - osoby fizyczne 1 477,00 z 55 064,88 z 32 256,10 z 14,00 z 14 433,78 z 662,90 z 0,00 11 508,40 z 156 075,68 1 478,00 67 772,68 27 372,32 32,00 16 342,58 13 399,60 160,00 78,80 213 483,01

2.1.10. podatek od spadkw i darowizn 2.1.4 podatek od czynnoci cywilnoprawnych osoby fizyczne 2.1.11. wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Ogem nalenoci na koniec roku

Powysze dane nie zawieraj nalenoci z tytuu przypisanych odsetek od zalegoci podatkowych oraz usug wiadczonych przez gmin, ktre na koniec roku wyniosy 15 944,40 z, z tego:

przypisane odsetki od nalenoci za wod, wynajem lokali i zaliczek alimentacyjnych 2 918,90 z, odsetki od zalegoci podatkowych - 13 025,50 z.

Ponadto w budecie gminy wystpuj przypisane przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej zalegoci z tytuu wypaconych i niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 142 626,51 z (2009 rok - 138 065,59 z). Ogem nalenoci na dzie 31.12.2010 r. wyniosy 372 053,92 z, w tym zalegoci (nalenoci wymagalne) 353 243,42 z Wzrost gminnych nalenoci w stosunku do ubiegego roku wystpi gwnie z tytuu usug do dostarczanie wody. W zwizku ze zmian stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. Urzd Gminy wystawi w grudniu ubiegego roku dla wszystkich odbiorcw wody faktury obejmujce przewidywane zuycie. W zwizku z okresem witeczno-noworocznym okazao si, e nie wszyscy odbiorcy wywizali si z terminowej patnoci. Ponadto znaczny wzrost nalenoci wystpi w podatku od spadkw i darowizn. Dochody te realizowane s przez urzdy skarbowe. Dane te wykazywane s na podstawie sprawozda tych urzdw, a Gmina nie ma wpywu na ich faktyczn windykacj.
B. DOCHODY MAJTKOWE

Dochody majtkowe wyniosy w 2010 r. 606 871,00 z, tj. 100,00 % zaoonego planu. Dochody te stanowi 4,07 % oglnych dochodw gminy zrealizowanych w 2011 r. i skadaj si na nie:

1) dochody z majtku gminy w kwocie 93 871,00 z.


Dochody z tego tytuu wystpiy w zwizku z dokonan wpat przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad odszkodowania z tytuu nabycia nieruchomoci gminnych, przejtych pod budow autostrady A-2, w zwizku z wydan decyzj Wojewody Mazowieckiego ustalajc wysoko odszkodowania dla naszej gminy. 2) dotacje na dofinansowanie zada inwestycyjnych 513 000,00 z. Pomoc finansow gmina otrzymaa na nastpujce zadania inwestycyjne:

14 a) w dziale 600 - z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie b)


budowy drogi we wsi Kopiska 25 000,00 z, w dziele 801 z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na dofinansowanie budowy placw zabaw w ramach Rzdowego Programu wspierania organw prowadzcych placwki owiatowe w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauczania, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna Szkoa 55 000,00 z, w dziel 926 w kwocie 433 000,00 z z przeznaczeniem na czciowe dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk w Baranowie, w ramach Rzdowego programu Moje Boisko ORLIK 2012, z tego z: Ministerstwa Sportu 333 000,00 z, Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego - 100 000,00 z. W Y DA TKI

c)

I II .

Uchwalony przez Rad Gminy budet, po uwzgldnieniu zmian w cigu roku przewidywa wydatki w kwocie 16 879 246,31 z. Wykonanie wynioso 15 719 415,24 z, co stanowi 93,1 % planu. z tego:
Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu % wydatkach ogem

1. 2.

WYDATKI BIECE WYDATKI MAJTKOWE

12 394 940,31 4 484 306,00

12 044 613,44 3 674 801,80

98,19 81,95

76,62 23,38

Struktur wydatkw budetu gminy prezentuje ponisza tabela:


Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu % wydatkach ogem

1.

WYDATKI BIECE z tego:


wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skadki od nich naliczone (skadki ZUS i skadki na Fundusz Pracy) wiadczenia spoeczne, stypendia, pomoc materialna dla uczniw wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. dotacje na dofinansowanie dziaalnoci biecej (m.in. dla Policji, stowarzysze, Gminnej Biblioteki Publicznej) obsuga dugu pozostae wydatki biece (zakup materiaw i usug, remonty, podre subowe, telefony, energia, ubezpieczenia)

12 394 940,31

12 044 613,44

98,19

76,62

1.1.

6 338 531,24

6 223 989,38

98,19

39,59

1.2.

1 887 113,00

1 872 879,20

99,25

11,91

1.3.

290 613,50

249 808,26

85,96

1,59

1.4.

229 500,00

229 174,92

99,86

1,46

1.5.

22 700,00

22 694,85

99,98

0,14

1.6.

3 626 482,57

3 446 066,83

95,03

21,92

2.
2.1.

WYDATKI MAJTKOWE z tego:


inwestycje i zakupy

4 484 306,00
4 155 499,00

3 674 801,80
3 364 129,80

81,95
80,96

23,38
21,40

15
inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje

2.1.1. 2.2.

1 161 411,00 328 807,00

553 349,79 310 672,00

47,64 94,48

3,52 1,98

OGEM WYDATKI

16 879 246,31

15 719 415,24

93,13

100,00

Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

kwoty w zotych
DZIA TRE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA PLANU 54,07 0,00 95,25 97,87 99,56 70,84 98,37 69,86 UDZIA %W WYDATKACH OGEM 4,55 0,00 1,19 8,74 1,16 0,18 12,55 0,14

010 150 400 600 700 710 750 751

Rolnictwo i owiectwo Przetwrstwo przemysowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

1 323 782,00 12 855,00 197 100,00 1 403 065,34 183 653,00 41 000,00 2 005 270,00 30 951,00

715 707,87 0,00 187 731,54 1 373 155,32 182 849,63 29 043,88 1 972 670,27 21 623,34

754 756

373 000,00

354 321,61

94,99

2,25

71 000,00

63 755,86

89,80

0,41

757 758 801 851 852 853 854 900 921 926

22 700,00 14 7 368 47 1 835 300,00 414,10 250,00 274,00

22 694,85 0,00 7 132 987,06 39 038,47 1 826 620,81 92 385,90 133 904,52 417 307,58 311 270,06 842 346,67 15 719 415,24

99,98 0,00 96,80 82,62 99,53 99,65 95,22 96,30 98,47 87,12 93,13

0,14 0,00 45,38 0,25 11,62 0,59 0,85 2,65 1,98 5,36 100,00

92 711,00 140 633,00 433 352,87 316 100,00 966 835,00 16 879 246,31

OGEM

16
Wykonanie finansowe wydatkw w okresie sprawozdawczym wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej z wyodrbnieniem wydatkw biecych i majtkowych zawarte s w zacznikach nr 2, 2a i 2b do niniejszego opracowania. 1) Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej w podziale na wydatki biece i majtkowe. DZIA 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki w tym dziale zaplanowane zostay w kwocie 1 323 782,00, natomiast zrealizowano je w kwocie 715 707,87 tj. 54,07 %, tego: wydatki biece na plan 162 371,00 z, wykonano w 162 358,08 z tj 99,99 % wydatki majtkowe na plan 1 161 411,00 z, wykonano w kwocie 553,349 z tj. 47,64 %. Wydatki biece Rozdzia 01030 izby rolnicze - skadka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowica 2% wpyww z podatku rolnego wyniosa - 10 488.90 z Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno wiadczenia zwizane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego producentom rolnym 151 869,18 z w tym: wypata wynagrodzenia z pochodnymi za przygotowanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 2 351,83 z wydatki rzeczowe zwizane obsug wypat 626,83 z zwrot podatku akcyzowego 148 891,35 z Wydatki majtkowe Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi zadnie inwestycyjne Na realizacj inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowociach: Bronisaww, Cegw, Boa Wola na zaplanowan kwot 650 000,00 z wydatkowano 53 378, 39 z tj 8,21 % planowanych wydatkw na ten cel, z tego sfinansowano: opracowanie polegajce na sporzdzeniu modyfikacji i aktualizacji studium wykonalnoci inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie w celu ich wykorzystania przy aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 24 888,00 wspfinansowanie kosztw funkcjonowania Jednostki Realizujcej Projekt powoanej w ramach Zwizku Midzygminnego Mazowsze Zachodnie 17 965,48, koszty przygotowania dokumentacji przetargowej 4 000,00 z pozostae koszty przygotowania inwestycji 6 524,91 z. W 2010 roku Gmina zoya wniosek o dofinansowanie tego zadania ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko. Pomimo, e uzyska on akceptacj w ramach I etapu oceny merytorycznej, w II etapie okazao si, ze gmina nie jest w stanie speni niektrych warunkw, a mianowicie podstawowego wskanika umoliwiajcego podpisanie umowy i wywizanie si z warunkw kontraktu tj. wskanika koncentracji. W grudniu zosta rozstrzygnity przetarg na roboty budowlano-montaowe i gmina planuje kontynuacj tego Projektu w latach 2011-2012 ze rodkw wasnych oraz poyczki z WFOiGW. Termin rozpoczcie robt budowlanych nastpi w II kwartale 2011 r.

17
Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Zadanie pn. Utworzenie centrum wsi polegajce na zagospodarowaniu oglnodostpnego placu miejsca spotka mieszkacw Baranowa" W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 499 971,40 z. tj 97,76 % planu. Zadanie rozpoczte w 2009 r. zostao zakoczone (oddane do uytkowania) i rozliczone w sierpniu 2010 r. W ramach tego Projektu wykonano: Plac przy Kociele pw. w. Jzefa w Baranowie ul. Armii Krajowej 55, - ciagi piesze przy kociele. Nawierzchnia chodnikw i placw z kostki brukowej betonowej i brukowej o gr. 6 cm i 8 cm, pow. 579,5 m2 Chodniki, cigi piesze, parkingi, ziele i wyposaenie Nawierzchnia chodnikw i placw z kostki brukowej gr. 6 cm pow. 447,8 m2 oraz o gr 8 cm pow. 187,77 m2. Ogrodzenie z gotowych przse o dugoci 8,00 mb, awki parkowe ze stelaem 11 szt. kosze metalowe w supach betonowych 11 szt. Ziele parkowa i trawniki na pow. 662,28 m2. Owietlenie placu. Linia kablowa NN o dugoci 183 mb i masie 2,0kg/m w rowach kablowych. Monta 8 szt supw owietleniowych o masie do 100 kg wraz z kompletem lamp owietleniowych oraz wysignikami. Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Wydatki majtkowe W dziale tym zaplanowane zostay rodki w kwocie 12 855,00, stanowice wspfinansowanie projektu realizowanego przez Gmin z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W zwizku z przeduajcym si terminem rozpoczcia prac nad wdroeniem tego projektu przez Urzd Marszakowski oraz zmian harmonogramu, w 2010 r. z budetu gminy nie zostay przekazane rodki. Planuje si, e projekt ten bdzie realizowany w latach 2011-2013. DZIA 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn, gaz i wod Wydatki biece Na koszty zaopatrzenia wsi w wod zaplanowano kwot 197 100,00 z, wykonanie wynioso 187 731,54 z, co stanowi 95,3 % planu. Wydatki te wykorzystane zostay na nastpujce cele: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zwizane z obsug urzdze wodocigowych zakup materiaw do uzdatniania wody (podchlorynu i siarczanu glinu) materiaw do konserwacji SUW Cegw i Bronisaww, itp zakup energii konserwacja SUW Stanisaww, dozr techniczny. SUW Cegw, transport rodkw chemicznych, naprawa agregatu, usuwanie awarii, przesyki listowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej ubezpieczenie budynkw, opata za pobr wd rozliczenie z tytuu podatku VAT naliczonego do odliczenia z 30 572,90 17 619,51 67 064,05 64 813,25 1 904,36 4 047,91 z z z z z z

18
Urzdu Skarbowego DZIA 600 Transport i czno Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1403 065,34 z zostay wykonane w wysokoci 1 373 155,32 z, co stanowi 97,87 % planu, z tego: wydatki biece na plan 644 765,34 wydatkowano 684 565,67 z tj.99,97 % wydatki majtkowe na plan 718 300,00 z wydatkowano 688 589,65 z tj. 95,86 %. Wydatki biece: W ramach wydatkw biecych zwizanych z utrzymaniem drg gminnych, pomoc rzeczow dla Powiatu oraz lokalnym transportem sfinansowano nastpujce zadania: Rozdzia 60004 zakup usug trasie Jaktorw-Kaski transportu lokalnego od prywatnego przewonika na 43 763,00 z 1 509,56 z

Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe - pomoc rzeczowa dla Starostwa zakup kostki na budow chodnikw przy drogach powiatowych 18 550,00 z Rozdzia 60016 drogi publiczne gminne w/w rodki wykorzystane zostay na: 622 252,67 z

remonty drg gminnych (dostarczenie i rozoenie ula, rwnanie drg gruntowych, remont czstkowe nawierzchni asfaltowych). zimowe utrzymanie drg gminnych (wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych do odnieania drg gminnych, wynajmem koparki, zakup paliwa i czci zamiennych) zakup wiat przystankowych, materiaw oraz umowa zlecenie na wykonanie wiat przystankowych w Kaskach zakup witaczy zakup kostki betonowej do wykonania chodnika przy drodze gminnej w Golach zakup mieszanki do napraw czstkowych drg gminnych zakup znakw drogowych wykaszanie poboczy, oczyszczanie i pogbianie roww przy drogach gminnych zakup rur do wykonania przepustw przy drogach gminnych pozostae usugi: wynajem koparki do odnieania drg, usugi transportowe wypisy z ksig wieczystych, opaty notarialne, wytyczenie granic dziaki itp

416 914,73 z

89 940,71 z 32 295,58 z 17 550,00 z 9 032,49 z 8 567,36 z 4 584,76 z 15 022,00 z 13 348,79 z 14 996,25 z

Wszystkie zaplanowane zadania zostay wykonane. Wydatki w tym dziele zaplanowane zostay w kwocie 1 323 782,00, natomiast zrealizowano je w kwocie 715 707,87 tj. 54,07 %, tego: wydatki biece na plan 162 371,00 z, wykonano w 162 358,08 z tj 99,99 % wydatki majtkowe na plan 1 161 411,00 z, wykonano w kwocie 553,349 z tj. 47,64 %. Wydatki majtkowe: W ramach wyjtkowych zostay wykonane nastpujce zadania:

19
Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe przekazana zostaa dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacja drogi powiatowej nr 3832 w gminie Baranw 160 000,00 z zgodnie z podpisan umow oraz rozliczeniem finansowym zoonym przez Starostwo. Rozdzia 60016 drogi publiczne gminne 528 589,65 z w/w rodki wykorzystane zostay na nastpujce inwestycje w zakresie modernizacji i wykonania drg gminnych:

Budowa drogi we wsi Kopiska 216 758,52 z

Dugo 800,00 mb. Podbudowa z kruszywa amanego , grubo warstwy po zagszczeniu 15 cm. Nawierzchnia z warstwy cieralnej z mieszanki mineralnoasfaltowej grysowej, grubo warstwy po zagszczeniu 4 cm. Modernizacja drogi w Bronisawowie 34 474,11 z

Dugo 185,00 mb. Podbudowa z kruszywa amanego , grubo warstwy po zagszczeniu 10 cm. Nawierzchnia z warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubo warstwy po zagszczeniu 4 cm. Budowa drogi w Baranowie ul. Bankowa - 14 702,22

Dugo 96,00 mb. Podbudowa z kruszywa amanego , grubo warstwy po zagszczeniu 12 cm. Nawierzchnia z warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubo warstwy po zagszczeniu 4 cm. Modernizacja drogi we wsi Buszyce 191 374,08 z

Dugo 960,00 mb. Podbudowa z kruszywa amanego , grubo warstwy po zagszczeniu 12 cm. Nawierzchnia z warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubo warstwy po zagszczeniu 4 cm.

Budowa chodnikw przy drogach gminnych - w Boej Woli, ul Parkowa i w Stanisawowie - 55 350,06 z

w tym: w Boej Woli wykonano chodnik o dugo 173,50 mb i szerokoci 1,4 mb z jednej strony zabezpieczony obrzeem a od strony nawierzchni krawnikiem betonowym. Chodnik zosta wykony z kostki behaton o gruboci 6 cm na podsypka piaskowo cementowej o zagszczeniu 1,5 MPa w Stanisawowie - chodnik o dugo 65,00 mb i szerokoci 1,2 mb z jednej strony zabezpieczony obrzeem a od strony nawierzchni krawnikiem betonowym. Chodnik zosta wykony z kostki betonowej behaton o gruboci 6 cm na podsypka piaskowo cementowej o zagszczeniu 1,5 MPa. Zakup gruntu pod drog gminn w miejscowoci Holendry Baranowskie 16 030,66 z. Nabyto aktem notarialnym nieruchomoci Nr :117/2 i 117/3 o pow. 0,0323 ha , Nr: 118/1, 118,/2 i 118/3 o pow. 0,0383 ha i Nr: 1241/1 i 1241/2 o pow. 0,0308 ha od prywatnych wacicieli gruntw. DZIA 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 183 653,00 z zostay wykonane w wysokoci 182 849,63 z, co stanowi 99,56 % planu, z tego:

20
Wydatki biece tego dziau wykonane zostay w kwocie 175 286 ,85 z na plan 175 500,00 z tj. w 99,9 % planu. z tego: prace zlecone na przygotowanie wniosku o komunalizacj 2 920,00 z nieruchomoci Orodka Zdrowia w Baranowie 90 657,81 z zakup opau i materiaw do remontw 24 441,67 z zakup energii elektrycznej 10 040,00 z wymiana stolarki okiennej w Domu Nauczyciela w Kaskach konserwacja piecw, wywz nieczystoci, przegldy kominiarskie, konserwacja platformy dla niepenosprawnych w Orodku Zdrowia w Baranowie, wykonanie map podziau 39 458,37 z nieruchomoci 1 952,00 z ubezpieczenie budynkw 5 817,00 z wypata odszkodowania Wydatki majtkowe wykonano w kwocie 7 562,78 z. W ramach rodkw funduszu soeckiego zakupiono siatk i supki do wykonania ogrodzenia nieruchomoci gminnej w Golach. Dalsza realizacja w 2011 r. Wydatki w tym dziale zrealizowane zostay zgodnie z potrzebami i zaoonym planem. DZIA710 Dziaalno usugowa Wydatki tego dziau zwizane s ze zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykorzystane byy na: funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej, wykonanie odbitek map i opracowa dla celw planistycznych. Ustalony plan na kwot 41 000,00 z zrealizowany zosta w wysokoci 29 043,88 z, tj. w 70,8 %. DZIA 750 Administracja publiczna Na zadania z zakresu administracji publicznej uchwalona kwota 2 005 270,00 wykorzystana zostaa w wysokoci 1 972 670,27 z, co stanowi 98,37 % planu. Z tego na finansowanie zada biecych zabezpieczono kwot zrealizowano 1 972 670,27 z tj. 98,63 % planu. Wykorzystane zostay na: z

1 999 990,00 z, z czego

Rozdz.75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownika realizujcego zadania zlecone gminie ( USC, ewidencja ludnoci) Rozdz.75022 Rada gminy z tego:

65 394,00 z

53 955,92 z

diety dla radnych za udzia w komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz zryczatowana dieta dla Przewodniczcego Rady Gminy 46 950,00 z zakup materiaw zwizanych z funkcjonowaniem Rady oraz uroczystymi Sesjami Rady Gminy, artykuw spoywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy 6 972,00 z 1 654 909,46 z

Rozdz. 75023 Urzd Gminy

21
z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prace zlecone z pochodnymi (skadki ZUS i na Fundusz Pracy) 1 306 927,39 z wypat ekwiwalentw wynikajcych z przepisw 636,41 z 88 369,12 z zakup materiaw i wyposaenia (meble, materiay biurowe, druki, paliwo do samochodu, czasopisma, rodki czystoci itp.) 31 119,47 z energia elektryczna 7 833,86 z usugi remontowe (wymiana okien i monta rolety) 906,00 z badania okresowe pracownikw 114 290,32 z pozostae usugi (usugi informatyczne, monitoring urzdu, naprawy sprztu, wz nieczystoci, przesyki pocztowe, opaty bankowe, konserwacja sprztu komputerowego i kserokopiarek) 3 603,88 z opaty za korzystanie z Internetu i utrzymanie strony internetowej 1 502,59 z opaty za telefony komrkowe 21 222,42 z opaty za telefony stacjonarne i komrkowe 21 764,75 z odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5 142,67 z ubezpieczenie majtku i samochodu subowego 23 970,74 z odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 13 207,08 z szkolenia pracownikw Urzdu 2 972,34 zl zakup materiaw papierniczych do kserokopiarek i drukarek 11 440,42 z zakup sprztu komputerowego oraz programw i licencji Rozdz. 75075 Promocja gminy z tego: 139 387,73 z

koszty zatrudnienia dyrygenta - umowa zlecenia 26 414,52 z, zakup i naprawa instrumentw muzycznych, oleju opaowego, materiaw i wyposaenia, paliwa do autobusu, umundurowania dla Modzieowej Orkiestry Dtej w Kaskach 27 506,76 z, koszty organizacji doynek oglnogminnych 36 109,22 z, wsporganizacja obchodw 25-lecia MOD Kaski (wynajem sceny i nagonienia) 5 770,00 z, czas antenowy w Radio Bogoria 3 999,96 z, zakup nagrd ksikowych i rzeczowych dla modziey szkolnej, oraz druyn straackich za udzia w konkursach 10 912,93 z, opata abonamentu usugi sms system powiadamiania mieszkacw 6 349,90 z, druk kalendarzy 2 708,21 z, koszty wydania informatora gminnego 5 978,00 z zakup strojw sportowych z logo Gminy 2 868,60 z, pozostae wydatki zwizane z promocj gminy 16 519,63 z,

Na czciowe dofinansowanie doynek gminnych zoono wniosek o patno tytuem czciowego zwrotu poniesionych wydatkw w ramach dofinansowania maych projektw w ramach PROW. Rozdz.75095 Pozostaa dziaalno 43 612,47 z

22

z tego: skadka czonkowska dla Zwizku Midzygminnego Mazowsze Zachodnie wypat zryczatowanych diet dla sotysw zgodnie z uchwaa Rady za udzia w Sesjach naradach organizowanych przez Wjta Gminy prenumerata czasopism dla sotysw

5 687,48 z 37 800,00 124,99 z z

W rozdziale tym zaplanowana bya kwota 5 280,00 z w ramach wydatkw majtkowych na wspfinansowanie projektu realizowanego przez Urzd Marszakowski pn. Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wymagajcej niwelowania dwudzielnoci potencjau wojewdztwa. W zwizku z przeduajcym si terminem rozpoczcia prac nad wdroeniem tego projektu przez Urzd Marszakowski oraz zmian harmonogramu, w 2010 r. z budetu gminy nie zostay przekazane rodki. Planuje si, e projekt ten bdzie realizowany w latach 2011-2013. W dziale tym wydatki zostay wykonane w granicach zaoonego planu i byy realizowane zgodnie z potrzebami.

Dz ia 751 - Ur z d y na c z elnyc h or g a n w w a dz y pa st w o w ej, ko ntr o li i o c hro ny pr a w a o ra z s d o w nic t wa Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 21 623,34 z na plan 30 951,00 z, tj. 69,9 %. Realizowane s w ramach zada zleconych gminie ustawami i przeznaczone byy na: prowadzenie staej aktualizacji rejestru wyborcw 1 187,47 z , finansowanie zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9753,87 Finansowanie zada wyborczych zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw samorzdowych 10 682,00 z. Niska realizacja planu wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego informujcego o planowanych kwotach na przeprowadzenie I i II tury wyborw samorzdowych. Wprowadzona do budetu kwota 8 003,00 z przewidziana bya jako dotacja na przeprowadzenie II tury wyborw samorzdowych, pomimo i w naszej gminie II tura nie zostaa przeprowadzona. Dz ia 754 Bez p iec z est w o p ub licz ne i oc hr o na p rz ec iw p o ar o w a Wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow zaplanowane zostay w kwocie 373 000,00 z a wykonane w wysokoci 354 321,61 z, tj. 94,99 %. W ramach wydatkw biecych zaplanowano kwot 353 428,00 z, z czego wydano 334749,61 tj. 94,62 % z tego: Rozdz. 75404 Komendy Wojewdzkie Policji kwota 22 998,54 z. W okresie sprawozdawczym przekazano kwot 22 998,54 z na wydatki zwizane z popraw bezpieczestwa w Gminie zgodnie z zawartym z Komendantem Stoecznym Policji porozumieniem na dofinansowanie Komisariatu Policji w Jaktorowie z przeznaczeniem na zatrudnienie w wymiarze po etatu pracownika administracyjnego i sprztaczki oraz wypat nagrd dla wyrniajcych si policjantw w subie operacyjnej na terenie naszej gminy.

23
Rozdz. 75412 ochotnicze strae poarne kwota 311 751,07 z. Na utrzymanie gotowoci bojowej Ochotniczych Stray Poarnych dziaajcych na terenie gminy zabezpieczono kwot 330 428,00 z, wydatkowano 311 751,07 z, tj. 94,4 % planu, z tego: wynagrodzenia za udzia w akcjach ganiczych i szkoleniach 47 474,58 z wynagrodzenia konserwatorw wraz z pochodnymi 46 234,83 z zakup materiaw i wyposaenia, zakup paliwa i czci do samochodw bojowych, zakup czci do zainstalowania monitoringu w OSP Kaski, materiaw do remontu garau w OSP Baranw remonty opata za energi elektryczn i gaz badania okresowe czonkw OSP uczestniczcych w akcjach ratowniczych zakup usug pozostaych przegldy techniczne samochodw, usugi transportowe, naprawy samochodw. opaty za usugi telefoniczne ubezpieczenie budynkw, samochodw i czonkw OSP biorcych udzia w akcjach ratowniczych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 106 811,21 z 4 415,63 z 54 750,19 z 4 956,00 z 30 635,95 z 4 302,47 z 8 512,50 z 2 357,71 z

Wydatki inwestycyjne Plan 19 572,00 z, wydatkowano 19 572,00 z, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym zostaa przekazana rozliczona dotacja celowa na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego budowa garau przeznaczonego dla samochodw bojowych zwizanych z ochron przeciwpoarow przez OSP Baranw.

Dz ia 756 W yd at ki zw i z a ne z p o b or em do c ho d w od o s b p r aw nyc h, o d o s b fiz ycz nyc h i o d innyc h jed no st ek niep o sia d a j c yc h o so bo w o c i p r a w nej Na wydatki zwizane z poborem podatkw i opat zaplanowano kwot 71 000,00 z, wykorzystano 63 755,86 z, tj. 89,8 %. Wykorzystane zostay na: wypat prowizji dla sotysw za inkaso zobowiza pieninych 49 088,00 z zakup materiaw i drukw podatkowych 2 862,75 z opaty kosztw komorniczych, przesyek listowych, usug informatycznych 11 685,11 z Wszystkie zadania w tym dziale zaplanowane zostay zgodnie z potrzebami. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Wydatki tego dziau to zapacone odsetki od zacignitych w 2010 r. kredytw na realizacj zadania inwestycyjnego pn. budowa przedszkola gminnego w miejscowoci Cegw oraz na sfinansowanie deficytu budetu gminy.

24
Na ustalony plan 22 700,00 z, wykonanie wynioso 22 694,85 z % planu. Dzia 758 Rne rozliczenia W tym dziale uchwalone zostay przez rad nastpujce rezerwy: z, co stanowi 100,0

rezerwa budetowa na finansowanie wydatkw nie znajdujcych pokrycia w planowanych wydatkach, do dyspozycji Wjta 70 000,00 z rezerwa celowa na realizacj zada wasnych gminy z zakresu zarzdzania kryzysowego 10 000 z.

Z zaplanowanej rezerwy bdcej w dyspozycji Wjta zostaa wykorzystana kwota 55 700,00 z, pozostaa wic kwota 14 300,00 z. Rezerwa celowa w kwocie 10 000,00 z na realizacje zada w zakresie zrzdzania kryzysowego nie zostaa uruchomiona, poniewa na terenie gminy nie wystpiy zdarzenia, ktre spowodowayby konieczno jej wykorzystania. Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki przeznaczone na owiat zrealizowane zostay w kwocie 7 132 987,06 z na plan 7 368 414,10 tj. w 96,80 %, z tego wydatkowana kwota na biece koszty funkcjonowania placwek owiatowych 5 709 470,43 z, natomiast wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosy 1 423 516,63. W ramach tego dziau realizowane s wydatki ponoszone przez Urzd Gminy (budowa przedszkola gminnego, dowoenie uczniw do szk, dopaty do przedszkoli, Programy: piewajca Polska, Centrum Ksztacenia na Odlego w Zespole Szk w Boej Woli, Projekt systemowy w ramach POKL Szansa na edukacj przedszkoln w gminie Baranw) oraz placwki owiatowe ( jednostki budetowe) w ramach ich planw finansowych. Najwiksz cz budetu stanowi pace i pochodne. W ramach rodkw wypacono: wynagrodzenia zgodnie z angaami, z uwzgldnieniem podwyki od stycznia 2010 r, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, redni feryjn oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto w 2010 zostay wypacone jednorazowe dodatki dla nauczycieli za 2009 r. wynikajce z przepisw art. 30a i 30b Ustawy - Karta Nauczyciela. Skutki wypat jednorazowych dodatkw (wynagrodze wraz z pochodnymi) w naszej gminie wyniosy (cznie w dziaach 801 i 854) 79 238,56 z. Wydatki biece Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Na biec obsug szk podstawowych wydano 3 324 648,54 z na plan 3 354 360,30 z tj. 99,11 %. W tym rozdziale realizowane s wydatki w ramach planw finansowych placwek owiatowych, ktre w podziale na poszczeglne jednostki przedstawia ponisza tabela:
kwoty w zotych
WYKONANIE NA 31.12.2010 Nazwa Zesp Szk w Baranowie Zespl Szkl w Boej Woli 49 161,91 Zesp SzkolnoPrzedszkolny w Golach 37 435,43 Zesp Szk w Kaskach Razem Szkoy

wiadczenia na rzecz osb fizycznych dodatki wiejskie i


mieszkaniowe

40 579,66

51 752,70

178 929,70

25
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (wypata

wynagrodze, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrd jubileuszowych, skadki ZUS i na Fundusz Pracy)

516 037,16

754 842,72

553 525,87

792 097,71

2 616 503,46

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - pozostae wydatki

biece (wyposaenie, materiay biurowe, wydawnictwa, meble biurowe, paliwo do samochodu, rodki czystoci, materiay remontowe, czci zamienne do sprztu komputerowego, pomocy naukowych, energia, remonty, wywz odpadw, telefony ubezpieczenia, telefony odpisy na zfs)

30 251,00

189 754,15

96 050,44

213 159,79

529 215,38

RAZEM ROZDZ.80101

586 867,82

993 758,78

687 011,74

1 057 010,20

3 324 648,54

Rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne przy szkoach podstawowych Na finansowanie wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem oddziaw przedszkolnych (klas 0) w budecie zabezpieczono kwot 272 983,70 z, wydatkowano w 2010 r. cznie 263 595,32 z tj. 96,56 % planu, z tego: kwoty w zotych
Nazwa Zesp Szk w Baranowie WYKONANIE NA 31.12.2010 Zespl Szkl w Boej Woli 5 065,56 Zesp SzkolnoPrzedszkolny w Golach 3 743,30 Zesp Szk w Kaskach Razem Szkoy

wiadczenia na rzecz osb fizycznych dodatki wiejskie i


mieszkaniowe

6 355,46

5 003,60

20 167,92

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (wypata

75 954,90

35 866,88

46 664,45

62 673,93

221 160,16

wynagrodze, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrd jubileuszowych, skadki ZUS i na Fundusz Pracy)

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - pozostae wydatki


biece (wyposaenie, materiay biurowe, wydawnictwa, meble biurowe, paliwo do samochodu, rodki czystoci, materiay remontowe, czci zamienne do sprztu komputerowego, pomocy naukowych, energia, remonty, wywz odpadw, telefony ubezpieczenia, telefony odpisy na zfs)

5 624,05

7 063,18

4 796,43

4 783,58

22 267,24

RAZEM ROZDZ.80103

87 934,41

47 995,62

55 204,18

72 461,11

263 595,32

Rozdz. 80104- Przedszkola Plan wydatkw biecych w tym rozdziale wynosi 369 281,00 zl natomiast wykonanie wynioso 304 594,36 tj. 82,48 % planu Gminne Przedszkole Publiczne w Cegowie rozpoczo dziaalno od 1 wrzenia 2010 r. I jest finansowane ze rodkw wasnych gminy oraz rodkw Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Obsuga finansowa prowadzona jest przez Zesp Szkolno Przedszkolny w Golach rodki wasne oraz Urzd Gminy rodki POKL.

26
a) Poniesione przez Zesp Szkolno-Przedszkolny wydatki w okresie 4 miesicy 2010 r. ksztatoway si nastpujco:

wiadczenia na rzecz osb fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (wypata wynagrodze, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrd jubileuszowych, skadki ZUS i na Fundusz Pracy)

1 437,44

26 859,27

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - pozostae wydatki biece (wyposaenie, materiay biurowe, wydawnictwa, meble biurowe, paliwo do samochodu, rodki czystoci, materiay remontowe, czci zamienne do sprztu komputerowego, pomocy naukowych, energia, remonty, wywz odpadw, telefony ubezpieczenia, telefony odpisy na zfs) Razem wydatki poniesione przez Zesp szkolno-Przedszkolny w Golach

64 503,92

92 800,63

b) Program Operacyjny-Kapita Ludzki- Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Projekt "Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw" Wydatki zwizane z projektem systemowym POKL Projektu pn. Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw wyniosy 137 579,86 z i przedstawia ponisza tabela: kwoty z zotych Wyszczeglnienie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsugi skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe koszty zarzdzania projektem i obsugi finansowo-ksigowej Razem wynagrodzenia oraz skadki od nich naliczone zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii zakup usug pozostaych Razem koszty Projektu 2010 r. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne W ramach tego rozdziau finansowane s wydatki zwizane z dofinansowaniem przedszkoli niepublicznych w Teresinie, Jaktorowie i Boniu w zwizku z uczszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do tych przedszkoli. Wydatkowano na ten cel kwot 70 093, 32 z tj. 82,48 % % planu rocznego. W zwizku z uruchomieniem placwki przedszkolnej na terenie naszej Gminy koszty zwizane z uczszczaniem dzieci do tych placwek znacznie obniyy si. rodki UE 39 944,91 8 471,38 1 244,32 21 052,80 70 713,41 27 441,85 2 125,00 1 277,35 15 385,27 116 942,88 rodki krajowe 7 049,09 1 494,96 219,59 3 715,20 12 478,84 4 842,68 375,00 225,41 2 715,05 20 636,98

27
Rozdz. 80101 Gimnazja Na finansowanie gimnazjw zabezpieczono kwot 1 553 797,00 z, wydatkowano w okresie sprawozdawczym cznie 1 477 609,75 z tj. 95,10 %, z tego wydatki w poszczeglnych placwkach wyniosly: kwoty w zotych
Nazwa wiadczenia na rzecz osb fizycznych dodatki wiejskie i
mieszkaniowe

Zesp Szk w Baranowie 26 082,42

WYKONANIE NA 31.12.2010 Zespl Szkl w Zesp Szk w Boej Woli Kaskach 43 572,70 13 619,10

Razem Szkoy 83 274,22

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (wypata

wynagrodze, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrd jubileuszowych, skadki ZUS i na Fundusz Pracy)

470 324,68

456 628,33

241 471,44

1 168 424,45

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - pozostae wydatki


biece (wyposaenie, materiay biurowe, wydawnictwa, meble biurowe, paliwo do samochodu, rodki czystoci, materiay remontowe, czci zamienne do sprztu komputerowego, pomocy naukowych, energia, remonty, wywz odpadw, telefony ubezpieczenia, telefony odpisy na zfs)

129 730,98

80 424,20

15 755,90

225 911,08

RAZEM ROZDZ.80110

626 138,08

580 625,23

270 846,44

1 477 609,75

Rozdz. 80113 - Dowoenie uczniw do szk Wydatki na dowoenie uczniw do szk zostay zrealizowane w kwocie 193 419,49 z tj. 93,92 % planowanych kosztw, z tego:

wydatki na zakup odziey roboczej 315,00 z wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze (kierowcy i opiekuna) 98 959,14 z zakup materiaw (paliwo, czci zamienne, materiay eksploatacyjne) 32 285,59 z zakup usug (dowoenie uczniw do szkoy specjalnej oraz szk integracyjnych, zakup biletw komunikacji PKS, naprawy samochodu) 57 679,30 z, opaty za telefon komrkowy 594,22 z ubezpieczenie autobusu 1 490,50 z odpis na ZFS 2 095,74 z

Rozdz. 80195 - Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau wydatkowano kwot 75 509,65 z tj. 92,94 % planu. W ramach tego rozdziau realizowane s m.in. wydatki ponoszone przez Urzd Gminy zwizane z realizacj Programw Centrum Ksztacenia na Odlego w Zespole Szk w Boej Woli oraz z dotacji otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury na finansowanie zadania pn. piewajca Polska przez Zesp Szk w Boej Woli. Wydatki na realizacj zadania pn. Centrum Ksztacenia na Odlego i piewajca Polska w Zespole Szk w Boej Woli 56 301,65 z, z tego:

28

wynagrodzenia pracownikw zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych

54 632,99 z 831,66 z 837,00 z

W ramach wydatkw w tym rozdziale szkoy dokonay odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 19 208,00 z z tego: Zesp Szk w Baranowie 5 824,00 Zesp Szk w Boej Woli 5 695,00 Szkoa Podstawowa w Golach 894,00 Zesp Szk w Kaskach 6 795,00 Wydatki majtkowe: W ramach wyjtkowych zostay wykonane nastpujce zadania: Rozdz. 80101 szkoy podstawowe

z z z z

Budowa placw zabaw przy Zespole Szk w Baranowie i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Golach. Wykonano plac zabaw w ZS Baranw (65 000,00 z) i ZSP Gole (55 000,00z). Inwestycja wspfinansowana w ramach Rzdowego Programu wspierania organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych zadnie realizowane przez szkoy 120 000,00 z Prace projektowe dotyczce planowanych inwestycji: Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szk w Boej Woli 14 651,00 z przygotowany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach PROW. Planowana kwota na sporzdzenie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn. Zmiana systemu ogrzewania i docieplenie budynku Szkoy Podstawowej w Golach nie zostaa wydatkowana z uwagi na nie ogoszenie naboru przez instytucje wdraajce te projekty w 2010 r. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespou Szk w Boej Woli - zakupiono za kwot 5 391,18 z kserokopiark dla Zespou Szk w Boej Woli.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Budowa budynku przedszkola gminnego w miejscowoci Cegw wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw 1 278 082,05 z. Inwestycja rozpoczta w 2009 roku zostaa oddana do uytkowania. W ramach zadania wykonano budynek przedszkola wraz z wyposaeniem, plac zabaw, parkingi, chodniki oraz oczyszczalni ciekw. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespou Szkolno Przedszkolnego w Golach - zakupiono za kwot 5 392,40 z kserokopiark dla potrzeb Zespou.

Dzia 851 Ochrona zdrowia

Na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, przeciwdziaania narkomanii zaplanowane wydatki w wysokoci 47 250,00 z zrealizowano w kwocie 39 038,47 z, tj. w 82,62 %. Ww. kwota wykorzystana zostaa na: wynagrodzenia z pochodnymi czonkw komisji i osb prowadzcych wietlice socjoterapeutyczne ( umowy zlecenia) 24 423,96 z

29
zakup artykuw i materiaw dla uczestnikw wietlic socjoterapeutycznych i wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych 3 234,51z sfinansowanie pobytu na obozach dla dzieci z rodzin patologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, wystawianie spektakli oraz zakup innych usug 11 380,00 z

Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan wydatkw w zakresie wydatkw na pomoc spoeczn uchwalony w kwocie 1 835 274,00 z zosta wykonany w wysokoci 1 826 620,81 z, tj. w 99,53%.

Z ww. wydatkw zrealizowane zostay nastpujce zadania: Wydatki na pomoc spoeczn finansowane s z dotacji celowych i rodkw wasnych Gminy. Realizacja wydatkw w tym dziale przebiegaa w okresie sprawozdawczym w sposb nastpujcy:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy spoecznej zadania wasne Kwota wydatkw za pobyt 2 pensjonariuszy w domach pomocy spoecznej wyniosa 39 147,39 z co w stosunku do planu 39 150,00 z stanowi 99,99 %. Rozdz. 85212 - Zasiki rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego zadania zlecone gminie. Na plan 1 221 000,00 z wydatki wyniosy 1 220 897,79 z, tj 99,99 % planu Wydatki na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsug tych wiadcze przedstawiay si nastpujco: liczba wiadcze zasiki rodzinne dodatki do zasikw rodzinnych, w tym z tytuu: urodzenia dziecka jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 169 240 66 040,40 41 840,00 22 59 22 000,00 59 000,00 4 447 kwota 382 746,00

z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego rozpoczcia roku szkolnego

389 278

30 060,00 27 800,00

30
na pokrycie wydatkw zwizanych z zamieszkaniem 57 5 080,00

w miejscowoci, w ktrej znajduje si szkoa

na pokrycie wydatkw zwizanych z dojazdem 590 1 034 1 265 233 309 29 500,00 82 720,00 193 545,00 120 900,00 94 688,72

do miejscowoci, w ktrej znajduje si szkoa wychowywanie w rodzinie wielodzietnej zasiki pielgnacyjne wiadczenia pielgnacyjne wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

RAZEM WIADCZENIA: 1 155 920,12 rodki Wojewody 20 536,50 1 610,00 rodki gminy Razem 20 536,50 1 610,00

wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne: - za osoby pobierajce wiadczenia rodzinne niektre

26 504,70 3 527,88 542,60 245,99 8 910,00 100,00 61 977,67 1 000,00 2 000,00 3 000,00

26 504,70 3 527,88 542,60 1 245,99 10 910,00 100,00 64 977,67

- zwizane z zatrudnieniem skadki na Fundusz Pracy zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych sprztu drukarskiego Razem

do

___________________________________________
RAZEM WYDATKI 85212: 1 220 897,79 z

Rozdz. 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej zadania wasne oraz zadania zlecone gminie Na plan 11 984,00 z wydatkowano kwot 11 974,29 tj. 99,92 % planu. W ramach powyszej kwoty opacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne: za 25 osb pobierajcych wiadczenia z pomocy spoecznej (266 wiadcze) na kwot 9 880,76 z oraz za 5 osb (45 wiadcze) pobierajcych wiadczenia rodzinne w kwocie 2 093,53 z.

Rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania wasne gminy

31
Na plan 70 250,00 z wydatkowano 70 249,00 z tj. 100 % planu rocznego. Wydatki poniesione no poszczeglne wiadczenia zrealizowano, jak niej: Rodzaj wiadczenia Liczba osb (rodzin) 31 23 13 3 1 Liczba wiadcze 36 29 13 3 1 Kwota

Opa Zasiki celowe specjalne ywno Leki i leczenie Remont

19 240,80 z 11 518,00 z 4 300,00 z 550,00 z 200,00 z

Odzie

550,00 z

Schronienie

1856(dni)

26 746,40 z

Zasiki okresowe w tym: dotacja 6 000,00 z rodki wasne 1 143,80 z

10

23

7 143,80 z

Rozdz. 85216 - Zasiki stae- zadania wasne realizowane w ramach dotacji Wojewody Na plan 118 800,00 z wydatkowano kwot 117 818,90 tj. 99,17 % planu. W ramach powyszej kwoty wypacono 303 zasikw dla 27 osb. Rozdz. 85219 - Orodki pomocy spoecznej Obsug zada z zakresu pomocy spoecznej prowadzi Gminny Orodek Pomocy spoecznej. Na dziaalno GOPS zabezpieczono w budecie kwot 309 770,00 z, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 302 415,34 z, co stanowi 97,63 % planu rocznego, w tym na: kwoty w zotych rodki Wojewody 54 580,00 5 000,00 8 600,00 1 300,00 rodki gminy 144 222,26 12 036,00 25 783,09 3 988,07 1 200,00 12 974,74 2 614,06 317,20 0 10 247,73 Razem 198 17 34 5 802,26 036,00 383,09 288,07

wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych

1 200,00 12 974,74 2 614,06 317,20 0 10 247,73

32
zakup usug dostpu do sieci INTERNET opaty z tytuu zakupu telefonicznych podre subowe krajowe usug 827,16 1 482,46 458,88 1 860,00 5 239,20 1 920,00 734,47 7 030,02 827,16 1 482,46 458,88 1860,00 5 239,20 1 920,00 734,47 7 030,02

rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego zakup akcesoriw komputerowych, programw i licencji

Razem

69 480,00

232 935,34

302 415,34

Rozdz. 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze- zadania wasne Na usugi te zabezpieczono w budecie rodki w kwocie 7 320,00 z, w ramach ktrej wydatkowano 7 118,10 z, tj. 97,24%; z tego: wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia 1 osoby za wiadczenie tych usug - 6 140,00 z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 978,10 z

Rozdz. 85295 - Pozostaa dziaalno zadania wasne Na wydatki zwizane z realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania wydatkowano 57 000,00 z (w tym: rodki wasne 30 000,00 z, rodki Wojewody 27 000,00 z), na plan 57 000,00 z, co stanowi 100,00 %. W ramach powyszej kwoty pomoc w zakresie doywiania dzieci w placwkach owiatowych objto 80 dzieci (10 141 wiadcze) na kwot 46 473,80 z oraz przyznano zasiki celowe na ywno dla 26 rodzin na kwot 10 526,20 z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Projekt systemowy PO KL Czowiek aktywna integracja w Gminie Baranw najlepsz inwestycj

Na realizacj projektu systemowego w 2010 r. wnioskowano o kwot 92 711,00 z. Wykonane wydatki wyniosy 92 385,90 z, co stanowi 99,65 % i poniesione zostay na : Ogem rodki UE rodki krajowe 9 650,08 40 478,76 6 219,72 2 142,99 329,28

zasiki celowe i celowe specjalne dla 7 osb 9 650,08 wynagrodzenia osobowe pracownikw skadki na ubezpieczenia spoeczne 42 621,75 6 549,00

33
skadki na Fundusz Pracy skadki na ubezpieczenie zdrowotne zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telefonicznych Razem 1 007,25 79,92 6 959,95 622,70 24 100,00 165,92 629,33 92 385,90 6 610,01 586,96 22 888,27 157,58 597,69 78 495,61 956,62 50,63 79,92 349,94 35,74 1 211,73 8,34 31,64 13 890,29

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki tego dziau wykonane zostay w kwocie 133 904,52 z, na plan 140 633,00 z. Stanowi to 95,22. rodki te wykorzystane zostay na niej okrelone zadania: Rozdz. 85401 wietlice szkolne Na utrzymanie wietlic szkolnych placwki owiatowe, w ktrych s one prowadzone w 2010 roku wyday 93 370,44 z., Z tego wydatki w poszczeglnych placwkach ksztatoway si, jak niej: kwoty w zotych
WYKONANIE NA 31.12.2010 Nazwa Zesp Szk w Baranowie wiadczenia na rzecz osb fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (wypata wynagrodze, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrd jubileuszowych, skadki ZUS i na Fundusz Pracy) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - pozostae wydatki biece (wyposaenie, materiay biurowe, wydawnictwa, meble biurowe, paliwo do samochodu, rodki czystoci, materiay remontowe, czci zamienne do sprztu komputerowego, pomocy naukowych, energia, remonty, wywz odpadw, telefony ubezpieczenia, telefony odpisy na zfs) Zespl Szkl w Boej Woli Zesp Szk w Kaskach Razem Szkoy

1 651,82 26 504,68

0,80

3 634,80 46 428,49

5 297,42 78 503,92

5 570,75

3 719,10

1 429,00

4 421,00

9 569,10

RAZEM ROZDZ.85401

31 875,60

7 010,55

54 484,29

93 370,44

34
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw 19 375,00 z

rodki w tym rozdziale zostay wykorzystane na finansowanie nastpujcych wydatkw:

pomoc materialn dla uczniw (stypendia i zasiki) w wysokoci 13 368,00 z, z tego dotacja 10 688,00 z, rodki wasne gminy 3 000,00 z. Wydatki te zrealizowano w penej wysokoci. zakup podrcznikw szkolnych w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - Wyprawka szkolna. Zostaa przyznana dotacja w wysokoci 6 010,00 z, wykorzystano 5 707,00 z, z tego Zesp Zesp Zespl Zesp Szk w Baranowie Szk w Boej Woli Szkolno-Przedszkolny w Golach Szk w Kaskach 1 437,00 z 850,00 z 850,00 z 2 570,00 z 21 159,08 z 6 348,87 z 7 932,02 z 2 915,09 3 972,10 z

Rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli z tego: Zesp Szk w Baranowie Zesp Szk w Boej Woli Szkoa Podstawowa w Golach z Zesp Szk w Kaskach Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Wydatki tego dziau zrealizowane zostay w kwocie 417 307,58 z na plan 433 352,87 z, tj. w 96,30 %., z tego: wydatki biece na plan 383 352,87 zostay wykonane w kwocie 372 126,58, natomiast wydatki inwestycyjne na plan 50 000,00 z wykonano w wysokoci 45 181,00 z Wydatki biece obejmuj nastpujce zadania: Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 51 457,71 z. W ramach tego rozdziau wydatkowano rodki na: selektywn zbirk odpadw komunalnych 19 260,00 z, odbir i utylizacj odpadw zawierajcych azbest 24 754,09 pozostae wydatki zwizane z odpadami (odbir od mieszkacw elektro-odpadw, zbirka i wywz mieci przy drogach gminnych) 7 449,72 z Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg zuycie energii z tytuu owietlenia ulicznego konserwacja owietlenia ulicznego 315 958,06 z 197 739,87 z 73 037,10 z

Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno 49 891,81 z koszty przygotowania studium wykonalnoci i wniosku aplikacyjnego dotyczcego wykonania kolektorw sonecznych 29 000,00 z koszty zwizane z utrzymaniem zbiornicy sanitarnej 5 754,58 z odawiania psw pozostae koszty Wydatki w tym dziale zostay zrealizowane zgodnie z zaoonym planem.

11 530,00 z 3 507,23 z

35
Wydatki inwestycyjne zostay wykonane w kwocie 45 181,00 z i obejmuj zadania w zakresie budowy punktw wietlnych owietlenia ulicznego przejtych na majtek gminy w miejscowociach:

Boa Wola - linia napowietrzna NN typu ASXSN o dugoci 260 mb. komplet 6 supw NN , oprawy owietleniowe OUSB 70 wysigniki rurowe o masie do 15 kg Buszyce - monta linii owietleniowej o d. 300 mb. monta 3 kompletnych opraw owietleniowych z wysignikami Basin monta supa owietleniowego z oprzyrzdowaniem

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na dziaalno kulturaln w gminie zaplanowane zostay rodki w wysokoci 316 100,00 z. Wykonanie wynioso 311 270,00 z, tj. 98,47 % planu. W tym: Wydatki biece wyniosy 180 170,06 z i przeznaczone byy na: dofinansowanie dziaalnoci biecej Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie -dotacja podmiotowa do instytucji kultury 165 000,00 z, Pozostaa dziaalno w zakresie kultury m.in. finansowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, sporzdzenie opracowania dotyczcego kapliczek na terenie gminy 15 170,06 z. Wydatki inwestycyjne W zwizku z prowadzeniem przez Gminn Bibliotek publiczn inwestycji pn. Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na cele spoeczno-kulturalne w miejscowoci Kaski przy udziale rodkw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, Gmina przekazaa dotacj celow na realizacj tej inwestycji, jako wkad wasny w wysoko 131 100,00 z.

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale wyniosy 842 346,67 z, na plan 966 835,00 z, tj. w 87,12 % planu. Z tego: Wydatki biece wyniosy 36 416,72 z i przeznaczone byy na finansowanie nastpujcych zada: Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 11 416,72 z prace zlecone na utrzymanie boiska tj. koszenie trawy, podlewanie 4 800,00 z zakup wapna, paliwa, czci zamiennych do kosiarki, mczki ceglanej, materiaw do utwardzenia dodatkowej pyty boiska itp. 6 616,72 z Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 z

W ramach wydatkw tego rozdziau zostaa przekazana dotacja celowa z budetu gminy na dofinansowanie dziaalnoci Gminnego Klubu Sportowego ORION PLUS na wydatki zwizane z upowszechnianiem kultury fizycznej ze specjalnoci pika nona zgodnie z procedurami okrelonymi w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie oraz stosownymi uchwaami Rady Gminy. Gminny Klub Sportowy ORION - PLUS zoy w wymagalnym terminie sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego i rozliczy si z pobranej dotacji, ktra zostaa

36
wykorzystana w 100 %. Na finansowanie zada inwestycyjnych zostaa wydana z budetu gminy kwota 805 929,95 z, z tego: Budowa Kompleksu Boisk Sportowych wraz z zapleczem przy Zespole Szk w Baranowie w ramach Programu: " Moje Boisko Orlik 2012" 783 929,95 z. w tym finansowanie: - rodki wasne gminy 350 929,95 z, - dotacja z Ministerstwa Sportu 333 000,00 z, - dotacja Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego 100 000,00 z. Informacja na temat zakresu rzeczowego wykonania zadania w dalszej czci niniejszego Sprawozdania.

Budowa pyty betonowej (plac wielofunkcyjny) na terenie gminnego boiska sportowego w Cegowie 22 000,00 z

2) Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budetowego. Wprowadzone w trakcie 2010 roku zmiany w planie wydatkw o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do tyczyy nastpujcych Projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej: 1) Program Operacyjny-Kapita Ludzki- Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Projekt "Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw" W 2010 roku Gmina zawara umow z Mazowieck Jednostk Wdraania Projektw Unijnych na realizacj Projektu pn. Szansa na edukacj przedszkoln w Gminie Baranw. Projekt ten obejmuje lata 2010-2013. Warto projektu to kwota 1 145 660,00 z, z tego finansowanie w latach: 2010 174 560,00 z 2011 404 100,00 z 2012 379 200,00 z 2013 187 800,00 z 2) Program Operacyjny-Kapita Ludzki- Priorytet VII Promocja integracji spoecznej , dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej - Projekt "Czowiek najlepsz inwestycj - aktywna integracja w Gminie Baranw" Projekt realizowany jest przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Baranowie. Na realizacj tego Projektu GOPS zawar umow w 2010 r. na kwot 92 711,00 z, w tym rodki UE 78 804,34 z, wkad krajowy 13 906,66 z 3) Stopie zaawansowania realizacji programw wieloletnich Zgodnie z zacznikiem do uchway budetowej okrelajcym limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w 2010 r. Gmina realizowaa nastpujce zadania:

Budowa Kompleksu Boisk Sportowych wraz z zapleczem przy Zespole Szk


w Baranowie w ramach Programu: " Moje Boisko Orlik 2012"

37
Do koca 2010 roku wykonano nastpujce roboty budowlane: boisko pikarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) ogrodzone, wyposaone w pikochwyty, wyposaenie sportowe trwale montowane, boisko wielofunkcyjne do koszykwki i piki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m, owietlenie kompleksu 8 supw owietleniowych: boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Stopie zaawansowania robt na koniec 2010 r. wynis okoo 80 %. Do wykonania w 2011 roku pozostao wykonanie przebudowy istniejcych pomieszcze szkoy na zaplecze sanitarno szatniowe. Powierzchnia uytkowa zaplecza sanitarno szatniowego 76,32m. Termin zakoczenia tego zadania to 31. marca 2011 r. Budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowociach: Bronisaww, Cegw, Boa Wola W 2010 roku Gmina zoya wniosek o dofinansowanie tego zadania ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko. Pomimo, e uzyska on akceptacj w ramach I etapu oceny merytorycznej w II etapie okazao si, ze gmina nie jest w stanie speni niektrych warunkw, a mianowicie podstawowego wskanika umoliwiajcego podpisanie umowy i wywizanie si z warunkw kontraktu tj. wskanika koncentracji. W grudniu zosta rozstrzygnity przetarg na roboty budowlano-montaowe i gmina planuje kontynuacj tego Projektu w latach 2011-2012 ze rodkw wasnych oraz poyczki z WFOiGW. Termin rozpoczcie robt budowlanych nastpi w II kwartale 2011 r. natomiast zakoczenie robt nastpi w III kwartale 2012 r.

IV.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETU GMINY ZA 2009 ROK

Wykonanie planu przychodw i rozchodw za 2010 rok prezentuje ponisza tabela Kwoty w zotych
WYSZCZEGLNIENIE 1. Przychody ogem z tego: 1.1. kredyty i poyczki w tym: 2) na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1.2. spata poyczek udzielonych 1.3. nadwyka z lat ubiegych w tym: D131. rodki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogem z tego: 2.2. poyczki (udzielone) PLAN (PO ZMIANACH) 2 543 415,04 1 880 000,00 302 000,00 WYKONANIE 2 543 415,04 1 880 000,00 302 000,00 % 100,00 100,00 100,00

30 000,00 633 415,04 246 970,04 386 445,00 386 445,00

30 000,00 633 415,04 0,00 386 445,00 386 445,00

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Wykonanie planu przychodw i rozchodw budetu Gminy Baranw okrela zacznik Nr 3, w tym:

a) Przychody wyniosy 2 543 415,04 z, a rdami s:

38
Kredyt inwestycyjny zacignity w 2010 roku na realizacj zadania pn. Budowa przedszkola gminnego w Cegowie 1 100 000,00 z, Kredyt na sfinansowanie deficytu budetu gminy 478 000,00 z, poyczka z BGK na wyprzedzajce finansowanie zadania pn. Utworzenie centrum wsi polegajce na zagospodarowaniu oglnodostpnego placu miejsca spotka mieszkacw Baranowa" 302 000,00 z nadwyki budetu z lat ubiegych w kwocie - 633 415,04 z.

b) Rozchody

wynosz ogem kwot 386 445,00 z, i dotycz poyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z przeznaczeniem na wyprzedzajce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na cele spoeczno-kulturalne w miejscowoci Kaski

Wynik budetu gminy za 2010 r. zamkn si deficytem w kwocie 828 470,63 z. V. ZOBOWIZANIA

Na dzie 31 grudnia 2010 r. zobowizania Gminy Baranw z tytuu zacignitych poyczek i kredytw wyniosy 1 880 000,00 z, z tego:

302 000,00 z - poyczka zacignita w 2010 r. na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach dziaania Odnowa i Rozwj Wsi objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich pn. Utworzenie centrum wsi polegajce na zagospodarowaniu oglnodostpnego placu miejsca spotka mieszkacw Baranowa; - przewidywana spata w 2011 r. po otrzymaniu refundacji kosztw kwalifikowanych operacji; 1 100 000,00 z kredyt inwestycyjny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw w miejscowoci Cegw , okres kredytowania -2010-2015 478 000,00 z kredyt na pokrycie planowanego deficytu budetu w 2010 r., -okres kredytowania - 2010- 2012.

Naley podkreli, i spenione s warunki ustawy o finansach publicznych okrelajce granice dugu j.s.t. do zacigania zobowiza, a mianowicie: spata rat wraz z odsetkami nie przekroczy w latach ich spaty wskanika 15 % prognozowanych dochodw budetowych, w trakcie roku budetowego czna kwota dugu Gminy na koniec kwartau nie przekroczy wskanika 60% dochodw budetowych, co jest zgodne z art. 169 ust 1 i 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z pno zm.) okrelajcego granic dugu jednostki w roku budetowym 2010 i latach nastpnych, w zwizku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych. Na koniec roku 2010 Gmina Baranw nie posiadaa zobowiza z tytuu udzielonych porcze i gwarancji oraz wyemitowanych papierw wartociowych. VI. REALIZACJA ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami zostay wykonane w kwocie 1 474 288,53 z na plan 1 483 735,00 z, co stanowi 99,4 % planu oraz 9,9 % ogem wykonanych dochodw. S to dotacje o nastpujcym przeznaczeniu:

39

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

rozdzia 01095 zwrot kosztw postpowania i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego dla rolnikw - 151 869,18 z ,

Dzia 750 Administracja publiczna

rozdzia 75011 na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzcego zadania z zakresu administracji pastwowej - wydawanie dowodw, prowadzenie spraw meldunkowych i Urzd Stanu Cywilnego - 65 394,00 z rozdzia 75056 - prowadzenie spraw w zakresie zada zleconych gminie zwizanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - 15 410,69 z

Dz ia 751 - Ur z d y na c z elnyc h or g a n w w a dz y pa st w o w ej, ko ntr o li i o c hro ny pr a w a o ra z s d o w nic t wa

5. prowadzenie staej aktualizacji rejestru wyborcw 1 187,47 z , 6. finansowanie zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9753,87

7. Finansowanie zada wyborczych zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem


wyborw samorzdowych 10 682,00 z Dzia 852 Pomoc spoeczna

rozdzia 85212 Zadania w zakresie pomocy spoecznej: wypaty wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - 1 217 897,79 z rozdzia 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - 2 093,53 z

Baranw, 2011-03-30