You are on page 1of 5

UCHWAA Nr 231/09 SEJMIKU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do przypadajcych Wojewdztwu Mazowieckiemu i wojewdzkim samorzdowym jednostkom organizacyjnym nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Uchwaa okrela szczegowe zasady, sposb i tryb umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Wojewdztwu Mazowieckiemu i wojewdzkim samorzdowym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej oraz organy i osoby do tego uprawnione. 2. Uchway nie stosuje si do nalenoci cywilnoprawnych powstaych w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Wojewdztwu Mazowieckiemu odrbnymi ustawami. W przypadku takich nalenoci stosuje si przepisy art. 55-58 w zwizku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 2. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) rozstrzygniciu rozumie si przez to wyraone na pimie jednostronne owiadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia nalenoci pieninej, odroczenia terminu zapaty lub rozoenia jej na raty; 2) udzielonych ulgach rozumie si przez to umorzenie, odroczenie terminu zapaty lub rozoenie na raty nalenoci pieninych; 3) nalenoci rozumie si przez to cywilnoprawn naleno pienin (naleno gwn) przypadajc od jednego dunika wraz z odsetkami za zwok i kosztami dochodzenia nalenoci (nalenoci uboczne) wedug stanu w chwili podejmowania rozstrzygnicia, a jeeli naleno gwna zostaa zapacona i pozostay do zapaty odsetki i koszty sum tych nalenoci ubocznych; 4) przecitnym wynagrodzeniu rozumie si przez to przecitne wynagrodzenie miesiczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim proczu roku poprzedniego, jeeli przecitne wynagrodzenie z tego okresu stanowio kwot wysz, okrelone w obwieszczeniu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w celu naliczenia corocznego odpisu podstawowego na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, dla roku poprzedzajcego rok wydania rozstrzygnicia, o ktrym mowa w pkt 1 5) jednostce organizacyjnej rozumie si przez to wojewdzk samorzdow jednostk organizacyjn Wojewdztwa Mazowieckiego, w tym Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, wojewdzkie samorzdowe jednostki budetowe, zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych; 6) duniku rozumie si przez to osob fizyczn, osob prawn i jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej. 3. Organami uprawnionymi do udzielania ulg w spacie nalenoci, zwanymi dalej organami uprawnionymi s: 1) kierownik jednostki organizacyjnej w zakresie nalenoci pieninych przypadajcych jednostce organizacyjnej w sprawach, w ktrych warto nalenoci nie przekracza piciokrotnego przecitnego wynagrodzenia w stosunku do jednego dunika rocznie, a w przypadku nalenoci Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie dziesiciokrotnego przecitnego wynagrodzenia w stosunku do jednego dunika rocznie. Powyej tych kwot wymagana jest zgoda Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego, wyraona w formie uchway; 2) Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego w zakresie nalenoci pieninych przypadajcych Wojewdztwu Mazowieckiemu. W przypadku gdy kwota umorzenia w stosunku do jednego dunika z jednego tytuu przekracza 1.000.000z, Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego podejmuje decyzj w sprawie, po uzyskaniu opinii Komisji Budetu i Finansw Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego.

4.1. Organ uprawniony, na wniosek dunika, z zastrzeeniem ust. 2, w przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym, moe: 1) odroczy termin patnoci nalenoci lub rozoy zapat nalenoci na raty; 2) umorzy naleno w caoci lub w czci. 2. Organ uprawniony, na wniosek dunika prowadzcego dziaalno gospodarcz, moe udziela ulg, o ktrych mowa w ust. 1, ktre: 1) nie stanowi pomocy publicznej; 2) stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okrelonych w bezporednio obowizujcych aktach prawa Wsplnot Europejskich dotyczcych pomocy w ramach zasady de minimis; 3) stanowi pomoc publiczn: a) udzielan w celu naprawienia szkd wyrzdzonych przez klski ywioowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, b) udzielan w celu zapobieenia powanym zakceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacji, c) udzielan w celu wsparcia krajowych przedsibiorcw dziaajcych w ramach przedsiwzicia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, d) udzielan w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz owiaty, e) bdc rekompensat za wiadczenie usug w oglnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrbnych przepisw, f) na szkolenia, g) na zatrudnienie, h) na rozwj maych i rednich przedsibiorstw, i) na restrukturyzacj, j) na ochron rodowiska, k) na prace badawczo-rozwojowe, l) regionaln. 3. Ulgi w spacie nalenoci, okrelone w ust. 1, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mog by udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programw pomocowych okrelonych w odrbnych przepisach. 4. Ulgi w spacie nalenoci, okrelone w ust. 1, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mog by udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rzdowymi lub samorzdowymi albo pomoc udzielana w ramach programw pomocowych okrelonych w odrbnych przepisach. 5. W przypadku kiedy dunik wystpujcy o udzielenie ulgi jest jednoczenie w stosunku do Wojewdztwa Mazowieckiego lub jego jednostki organizacyjnej wierzycielem z innego tytuu, a obie nalenoci pienine s wymagalne i mog by dochodzone przed sdem lub innym organem pastwowym, przed udzieleniem ulgi dokonuje si potrcenia nalenoci przysugujcej od dunika z nalenoci, jak dunik posiada wobec Wojewdztwa Mazowieckiego lub jego jednostki organizacyjnej, wskutek czego obie nalenoci umarzaj si nawzajem do wysokoci nalenoci niszej. 6.1. Organ uprawniony z urzdu umarza naleno w caoci, jeeli: 1) osoba fizyczna zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000z; 2) osoba prawna zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji; 5) zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny. 2. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1, rozstrzygnicie umarzajce naleno z urzdu pozostawia si w aktach sprawy. 7.1. Jeeli umorzenie obejmuje cz nalenoci, wyznacza si termin zapaty pozostaej do uregulowania czci nalenoci. W tym przypadku dunika poucza si, i niedotrzymanie terminu zapaty pozostaej czci nalenoci skutkuje odstpieniem od umorzenia. 2. Nieuregulowanie nalenoci okrelonej w ust. 1, powoduje postawienie w stan natychmiastowej wymagalnoci caej nalenoci wraz z nalenymi odsetkami za zwok. 3. Podstawy umorzenia nalenoci powinny by potwierdzone dokumentami doczonymi do wniosku lub znajdowa si w posiadaniu organu uprawnionego. 4. Umorzenie nalenoci, za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik, moe nastpi, gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie zachodz wobec wszystkich dunikw. 8.1. Od nalenoci, ktrej termin zapaty odroczono lub ktr rozoono na raty, nie pobiera si odsetek za zwok za okres od dnia zoenia wniosku, wcznie z tym dniem, do dnia upywu terminu zapaty. 2. Jeeli dunik: 1) nie spaci nalenoci w odroczonym terminie naleno staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami nalenymi od pierwotnego dnia wymagalnoci; 2) nie spaci ktrejkolwiek z rat niespacona naleno staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami nalenymi od pierwotnego dnia wymagalnoci. 9.1. Wniosek, o ktrym mowa w 4 ust. 1, zawiera: 1) podstawowe dane wnioskodawcy: a) w przypadku osb fizycznych: imi, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania, b) w przypadku pozostaych dunikw: nazw (firm), NIP, REGON, adres siedziby; 2) sprecyzowanie dania; 3) uzasadnienie dania; 4) okrelenie terminu spaty (w przypadku przesunicia terminu patnoci); 5) okrelenie iloci rat oraz terminu ich spaty (w przypadku podziau na raty); 2. Do wniosku docza si dokumenty potwierdzajce zasadno udzielenia wnioskowanej ulgi, w szczeglnoci: 1) w przypadku osb fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej, w zalenoci od uzasadnienia wniosku: zawiadczenie o dochodach wszystkich osb prowadzcych wsplne gospodarstwo domowe, zawiadczenie o bezrobociu, 10. Okres odroczenia terminu zapaty nie moe by duszy ni 12 miesicy, liczc od pierwotnego dnia wymagalnoci. 11.1. Okres spaty nalenoci rozoonej na raty nie moe by duszy ni 12 miesicy, liczc od pierwotnego dnia wymagalnoci. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego moe wyrazi zgod na spat nalenoci rozoonej na raty w okresie do 60 miesicy, liczc od pierwotnego dnia wymagalnoci. 2. W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu zapaty i nastpnie rozoenia na raty, czny okres spaty nalenoci nie moe przekroczy 60 miesicy, liczc od pierwotnego dnia wymagalnoci. 12.1. Wpacone przez dunika rodki pienine zalicza si w pierwszej kolejnoci na poczet nalenoci ubocznych, a dopiero po zaspokojeniu tych nalenoci na poczet nalenoci gwnej. 2. Wpacone przez dunika rodki pienine zalicza si na poczet dugu najdawniej wymagalnego. 13.1. Organ uprawniony moe uchyli swoje rozstrzygnicie o udzielonej uldze, jeeli dowody, na podstawie ktrych udzielono ulgi okazay si faszywe bd, rozstrzygnicie zostao wydane w wyniku prze-

stpstwa, albo wnioskodawca wprowadzi ten organ w bd co do okolicznoci, ktre stanowiy podstaw jego decyzji. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, caa naleno staje si wymagalna. 14. W przypadku nalenoci z tytuu czynw niedozwolonych nie udziela si ulg. 15. Umorzenie nalenoci oraz odroczenie terminu zapaty caoci lub czci nalenoci albo rozoenie patnoci caoci lub czci nalenoci na raty nastpuje na podstawie wyraonego na pimie jednostronnego owiadczenia woli organu uprawnionego. 16.1. Organ uprawniony przedstawia Skarbnikowi Wojewdztwa Mazowieckiego sprawozdanie dotyczce udzielonych ulg za okres roku kalendarzowego, wraz z czci opisow. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1, skadane jest wedug stanu na dzie 31 grudnia kadego roku kalendarzowego w terminie 30 dni od dnia zakoczenia okresu sprawozdawczego. 3. Dane w sprawozdaniu, o ktrym mowa w ust. 1, wykazuje si narastajco, od pocztku roku. 4. Wzr sprawozdania stanowi zacznik do uchway. 17.1. Skarbnik Wojewdztwa Mazowieckiego przedstawia Zarzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego zbiorcz informacj dotyczc udzielonych ulg wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budetu Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Informacj dotyczc udzielonych ulg Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego przedstawia Sejmikowi Wojewdztwa Mazowieckiego w terminach prezentowania rocznego sprawozdania z wykonania budetu Wojewdztwa Mazowieckiego. 18. Wnioski, o ktrych mowa w 4 ust. 1, dotyczce nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym, zoone a nie rozpatrzone do dnia wejcia w ycie uchway, podlegaj rozpoznaniu w trybie i na zasadach okrelanych niniejsz uchwa. 19.1. Traci moc uchwaa nr 240/08 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie przypadajcych Wojewdztwu Mazowieckiemu i wojewdzkim samorzdowym jednostkom organizacyjnym nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz zasad i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych a take organw do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 216, poz. 9144) w zakresie uregulowanym niniejsz uchwal, z zastrzeeniem ust. 2. 2. Do dnia 31 grudnia 2010r., umarzanie i udzielanie ulg w spacie nalenoci terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych nastpuje na podstawie i w trybie okrelonym uchwa, o ktrej mowa w ust. 1. 20. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 21. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 22. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 157 poz. 1241.

Wiceprzewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego: Marek Papuga

Zacznik do uchway nr 231/09 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r.

................................... (nazwa jednostki) Sprawozdanie z dokonanych umorze wierzytelnoci oraz udzielonych ulg w roku ..........
Lp. Wyszczeglnienie Nazwa dunika Liczba zoonych wnioskw o umorzenie wierzytelnoci, odroczenie, rozoenie na raty Kwota wierzytelnoci wynikajca ze zoonych wnioskw o jej umorzenie, odroczenie, rozoenie na raty 5 Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty wynikajca z wydanych decyzji Liczba rat Termin odroczenia, rozoenia na raty (ostatnia rata) Uwagi

1 1 2 3 Umorzenie Odroczenie Rozoenia na raty*

2 bez rozoenia na raty z rozoeniem na raty

6 x x

............................... gwny ksigowy

........................ dzie, miesic, rok

.................... dyrektor jednostki

* Wypenia si w sytuacji kiedy nie nastpuje odroczenie, o ktrym mowa w Lp. 2