You are on page 1of 4

UCHWAŁA Nr XXVI/142/08

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

z dnia 3 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/91/08 z dnia 6 sierpnia 2008r. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. (+) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008r. (zadania zlecone)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w

Dział

Rozdział

§

852

   

Pomoc społeczna

17

000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17

000

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11

500

   

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i za- kupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

5 500

Razem dochody (+)

 

17

000

§ 2. (+) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w

Dział

Rozdział

§

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

63

000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

23

000

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

23

000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- rządu terytorialnego na podstawie ustaw

40

000

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

40

000

Razem dochody (+)

 

63

000

Plan dochodów po zmianach wynosi:

30 046 049zł

§ 3. (-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w

Dział

Rozdział

§

851

   

Ochrona zdrowia

10

000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10

000

   

4300

Zakup usług pozostałych

10

000

Razem wydatki (-)

 

10

000

§ 4. (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008r. (zadania zlecone)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w

Dział

Rozdział

§

852

   

Pomoc społeczna

17

000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17

000

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6

000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4

000

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- dzeń kserograficznych

 

500

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1

000

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5

500

Razem wydatki (+)

 

17

000

§ 5. (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w

Dział

Rozdział

§

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

63

000

 

75495

 

Pozostała działalność

63

000

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63

000

851

   

Ochrona zdrowia

10

000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10

000

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10

000

Razem wydatki (+)

 

73

000

Plan wydatków po zmianach wynosi:

36 738 652zł

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniej- szej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 9. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:

mgr inż. Jan Dębski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 3 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Wysokość wydatków w latach

 

Dochody

Pożyczki,

Środki pochodzące z innych źródeł

Ogółem 2008

własne jed-

kredyty

nostki

i obligacje

1.

2.

3.

4.

6.

7.

9.

10.

1.

750

75023

Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie

100 000

   

100 000

2.

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu

40 000

   

40 000

     

Miejskiego

       
 

754

3. 75416

Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej

 

30

000

     

30

000

 

754

4. 75495

Monitoring wizyjny Miasta

 

63

000

     

63

000

 

801

5. 80101

Budowa boiska przy SP Tarczyn

 

13

000

 

A. 30 000

 

43

000

 

801

6. 80101

Modernizacja boiska szkolnego przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie

 

45

000

 

A. 30 000

 

75

000

 

801

7. 80104

Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie

 

100

000

 

A. 70 000

 

170

000

 

801

8. 80104

Projekt wykonania budowy sali gimnastycz- nej przy Przedszkolu w Tarczynie

 

65

000

     

65

000

 

801

9. 80113

Zakup samochodu w celu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół

 

38

000

 

C. 100 000

 

138

000

 

852

10. 85212

Zakup sprzętu komputerowego

   

A. 5 500

 

5

500

 

900

11. 90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorza- ny

 

920

000

2

100 000

 

3

020 000

 

900

12. 90001

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn etap I kanalizacja sanitar- na w miejscowości Janówek

1

000 000

1

200 000

 

2

200 000

 

900

13. 90001

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paw- łowicach

 

70

000

     

70

000

 

900

14. 90011

Wysypiska w Jeżewicach

B. 240 000

     

240

000

 

900

15. 90015

Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne

 

30

000

     

30

000

 

900

16. 90015

Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego

 

29

000

     

29

000

Razem

 

2

783 000

3

300 000

235 500

6

318 500

A. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

B. Dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

C. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 3 września 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

851

85154

2820

Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarczyn w formie zajęć sportowych z programem profilaktyczno-edukacyjnym

10

000

2.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów (klasa A) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgmin- nym obejmującym teren województwa mazowieckiego

23

000

3.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej rocznik 1992 (trampkarze starsi) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu po- nadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego

6

000

4.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej rocznik 1994 (trampkarze młodsi) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego

5

500

5.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w gimnastycesportowej i akrobatyce dzieci z rocznika 1991-1999 z terenu miasta i gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowiec- kiego

5

000

6.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu obwo- du Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze w imprezach i zawo- dach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazo- wieckiego

12

500

7.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z północnej części gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego

12

500

8.

926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu obwo- du Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych w imprezach i zawo- dach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazo-

12

500

       

wieckiego

 
 

9. 926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce siatkowej seniorów z terenu gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obej- mującym teren województwa mazowieckiego

5

000

 

10. 926

92605

2820

Wspieranie udziału sportowych reprezentacji dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn w kolarstwie w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu po- nadgminnym obejmującym teren woj. Mazowieckiego

3

000

Ogółem

 

95 000

Przewodniczący Rady:

mgr inż. Jan Dębski