You are on page 1of 20

UCHWAA Nr XXVII/247/08 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 23 padziernika 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta Pruszkowa na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co nastpuje: 1. - po stronie dochodw: Ogem: zmniejszy: zwikszy: 117 500

Dzia Rozdz. Rozdz.

801 80104 0830 80110 6260

Owiata i wychowanie Przedszkola Wpywy z usug Gimnazja Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

117 500 17 500 17 500 100 000 100 000

- po stronie wydatkw: Ogem:

zmniejszy: 159 000

zwikszy: 214 500

Dzia Rozdz. Dzia Rozdz. Dzia Rozdz. Rozdz. Rozdz. Rozdz. Dzia

600 60016 4270 710 71095 6050 801 80101 6050 80104 4270 80110 6050 80114 6050 6060 921

Transport i czno Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkola Zakup usug remontowych Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000 30 000 30 000 110 000 100 000 100 000 10 000 10 000 19 000

30 000 30 000 30 000 175 500 38 000 38 000 17 500 17 500 100 000 100 000 20 000 20 000 9 000

Rozdz. Rozdz.

92109 2480 92116 2480

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 2.

19 000 19 000 -

9 000 9 000

1) Uchwala si dochody budetu miasta na 2008 rok w wysokoci 130 434 937z 2) Uchwala si wydatki budetu miasta na 2008 rok w wysokoci 165 419 184z 3) rdem pokrycia deficytu w kwocie 34 984 247z s: kredyty i poyczki zacignite na rynku krajowym - 22 278 000z, wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych - 12 706 247z.

4) Spata poyczek i kredytw w wysokoci - 8 265 840z. 3. W uchwale nr XVII/152/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budetu miasta Pruszkowa na 2008 rok: 1) Zacznik nr 2 Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2) Zacznik nr 7 Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway. 3) Zacznik nr 8 Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2008 otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 3 do niniejszej uchway. 4) Zacznik nr 10 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway. 5) Zacznik nr 12 Przychody budetu i rozchody budetu zwizane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyki budetowej jednostki samorzdu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway. 6) Zacznik nr 15 Dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 6 do niniejszej uchway. 7) Zacznik nr 18 Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 7 do niniejszej uchway. 8) Zacznik nr 19 Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 8 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Pruszkowie: mgr Jerzy Sierak

Zacznik nr 1 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 23 padziernika 2008r. Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami
Ogem Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Rozdzia 8 028 219 244 427 244 427 244 427 8 196 8 196 8 196 1 500 1 500 1 500 96 96 96 7 774 000 6 875 300 6 862 500 12 800 82 100

750 75011 2010 751 75101 2010 754 75414 2010 851 85195 2010 852 85212 2010 6310 85213

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

Rozdzia Rozdzia

2010 85214 2010 85228 2010

82 100 780 000 780 000 36 600 36 600

Kwoty dochodw podlegajcych przekazaniu do budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego
Ogem Dzia Rozdzia 750 75011 0690 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat 691 510 691 510 691 510 691 510

Zacznik nr 2 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r. Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami
Ogem Dzia Rozdzia 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 8 028 219 244 427 244 427

Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Rozdzia

4010 4110 4120 751 75101 4010 4110 4120 754 75414 4700 851 85195 4300 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 85213

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusy suby cywilnej Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe

204 235 35 187 5 005 8 196 8 196 6 967 1 059 170 1 500 1 500 1 500 96 96 96 7 774 000 6 875 300 6 530 200 118 296 6 510 129 090 3 000 19 704 2 000 2 000 300 27 000 5 000 5 000 2 400 500 1 000 4 000 1 000 3 000 2 500 12 800 82 100

Rozdzia Rozdzia

4130 85214 3110 85228 4170

82 100 780 000 780 000 36 600 36 600

Zacznik nr 3 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r. Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2008
Lp. Nazwa inwestycji czne koszty finansowe Nakady finansowe do 31.12.2007r. Budet 2008r. rda finansowania Dochody a) Dotacje wasne Gminy b) Kredyty (k) i poyczki (p) c) Partycypacja osb fizycznych Razem

Dz. 600 rozdz.60004 1. 2. Zakup wiat przystankowych Dz. 600 rozdz.60014 Przebudowa chodnikw oraz zjazdw w ul. Promyka na odc. od ul. Robotniczej do ul. Winiowej Dz. 600 rozdz.60016 Budowa drogi dojazdowej do toru kolarskiego Przebudowa nawierzchni ul. Owkowej Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza na Gsinie Przebudowa nawierzchni ul. Adama Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego Przebudowa nawierzchni ul. Konotopskiej Przebudowa nawierzchni ul. Lotnikw Przebudowa nawierzchni ul. Natoliska Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowa Przebudowa nawierzchni ul. abiej Przebudowa nawierzchni ul. Winiowej na odc od ul. Promyka do ul. Porzeczkowej, ul. Porzeczkowa na odc. od ul. Winiowej do ul. Podmokej i ul. Podmoka Przebudowa nawierzchni ul. Hubala Przebudowa nawierzchni ul. Rysiej Przebudowa nawierzchni ul. Malinowej Przebudowa nawierzchni ul. Kasprowicza Przebudowa nawierzchni ul. Studziennej Przebudowa nawierzchni ul. Przedszkolnej Przebudowa nawierzchni ul. Woowskiego Przebudowa nawierzchni ul. Letniskowej Budowa przepustu w ul. Liliowej Budowa chodnika i wjazdw w ul. Brzeziskiego Przebudowa nawierzchni ul. Targowej Przebudowa nawierzchni ul. M. Zimiskiej-Sygietyskiej Przebudowa nawierzchni i chodnika w ul. Ireny Przebudowa nawierzchni ul. Suchej Przebudowa nawierzchni ul. Zamiejskiej Przebudowa nawierzchni ul. Guzikowej Przebudowa nawierzchni ul. Krakusa Przebudowa nawierzchni ul. Przechodniej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Wrzosowej Przebudowa nawierzchni ul. Zaktna Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa Przebudowa nawierzchni ul. Torfowa Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna Przebudowa nawierzchni ul. Krzywdy Rzewuskiego Przebudowa nawierzchni ul. Obrocw Pokoju Przebudowa nawierzchni ul. Reja Przebudowa nawierzchni drogi wzdu torw kolejki WKD Przebudowa drogi na osiedlu Dbrowskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Kraszewskiego

20 800 20 800 248 772 248 772 183 797 183 797

20 800 20 800 64 975 64 975

20 800 20 800 64 975 64 975

54 211 833 1 328 394 1 466 280 4 000 000 1 012 090 399 956 219 866 819 764 361 407 1 073 489 7 590 036 394 152 1 093 000

5 682 177 659 694 72 280 76 006 42 090

9 086 296 668 700 674 000 109 434 570 000 9 956 29 866 19 764 11 407 33 489 140 036 14 152 73 000

b) 7 033 370 k c) 8 400

16 128 066 668 700

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

b) 720 000 k b) 400 000 k b) 390 000 k b) 190 000 k b) 200 000 k b) 350 000 k b) 1 040 000 k b) 380 000 k b) 196 250 k

1 394 000 109 434 970 000 399 956 219 866 219 764 361 407 1 073 489 140 036 394 152 269 250

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

1 247 800 1 289 162 319 956 473 838 1 154 833 885 305 396 720 313 235 56 613 150 000 270 000 162 500 1 697 400 432 300 380 000 539 000 326 400 250 000

36 600

875 000 39 162 9 956 439 678 1 104 813 841 385 383 320 299 856 37 337 141 600 270 000 162 500

b) 1 250 000 k b) 310 000 k

875 000 1 289 162 319 956 439 678 1 104 813 841 385 383 320 299 856 37 337

34 160 50 020 43 920 13 400 13 379 19 276

c) 8 400

150 000 270 000 162 500

b) 837 120 k 33 000 30 000 39 000 6 400 20 000

837 120 33 000 30 000 39 000 6 400 20 000

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

195 000 165 800 256 000 1 260 000 309 400 2 565 000 1 360 000 1 710 000 635 500

3 000 5 800 6 000 50 000 4 400 65 000 45 000 1 190 000 35 500 b) 520 000 k

3 000 5 800 6 000 50 000 4 400 65 000 45 000 1 710 000 35 500

42. 43. 44.

Budowa ul. Powstacw - przeduenie od ul. Wojska Polskiego do ul. Komorowskiej Koncepcja budowy obwodnicy tzw. ul. Ksit Mazowieckich Budowa nawierzchni boiska midzy ulicami Zdzisawa-Tadeusza-Zenona na osiedlu Ostoja Budowa boisk 6-ek II ETAP ul. Helenowska Budowa drogi dojazdowej do MILENIUM LOGISTIC PARK Budowa przepustu w ul. Jaminowej Dz.600 rozdz.60053 Bezprzewodowa sie dostpu do Internetu Dz. 700 rozdz. 70005 Budowa przyczy do budynkw komunalnych Wykupy gruntw Dz.750 rozdz.75023 Przebudowa budynku Urzdu Miejskiego w zakresie robt budowlanych Zakup programw komputerowych Zakup sprztu komputerowego Zakup ksero kolorowego Zakup samochodu osobowo-dostawczego Zakup sprztu do naganiania i odtwarzania posiedze Komisji Rady Miejskiej Dz. 754 rozdz. 75416 Zakup dwch samochodw Zakup szafki wraz z oprzyrzdowaniem oraz supa z montaem do monitoringu wizyjnego Dz. 754 rozdz. 75495 Monitoring miasta - IV etap Dz. 801 rozdz. 80101 Przebudowa budynku Sz. Podst. Nr 10, ul. Pywacka 16 w celu rozbudowy kuchni i zaplecza, wykonanie wentylacji mechanicznej sal lekcyjnych Przebudowa budynku Sz. Podst. Nr 8 ul. Obr. Pokoju 44 w celu dostosowania budynku do obsugi osb niepenosprawnych Przebudowa szatni, nadbudowa wietlicy nad star sal gimnastyczn oraz przebudowa mieszkania na sale lekcyjne w budynku Sz. Podst. Nr 8 ul. Obrocw Pokoju 44 Dz. 801 rozdz. 80104 Przebudowa kuchni oraz wymiana instalacji c.o. w PM Nr 3 ul. Chopina 1 Przebudowa kuchni i zaplecza, wymiana instalacji elektrycznej w PM nr 10 ul. Chopina 13 Przebudowa kuchni i zaplecza z wymian windy w PM nr 12 Budowa przedszkola z oddziaami obkowymi na osiedlu Bol. Prusa Termomodernizacja budynku PM Nr 3 ul. Chopina 1 Przebudowa wejcia do oddziaw obkowych w PM nr 6 Przebudowa kuchni i zaplecza w PM nr 9 ul. Moniuszki 9 Urzdzanie placw zabaw w PM Nr 8

10 000 000 30 000 539 650

124 500 30 000 39 650 b) 250 000 k

124 500 30 000 289 650

45. 46. 47. 48.

200 000 4 801 987 80 000 4 023 058 4 023 058 10 285 293 1 600 000 8 685 293 2 660 791 2 274 291 55 000 145 500 50 000 110 000 26 000 202 000 190 000 12 000 23 058 23 058 3 941 998 1 156 705 2 785 293 1 374 291 1 374 291 4 621 352

200 000 180 635 20 000 65 000 65 000 4 158 770 258 770 3 900 000 436 500 50 000 55 000 145 500 50 000 110 000 26 000 202 000 190 000 12 000 b) 935 000 k b) 935 000 k b) 2 126 000 k b) 126 000 k b) 2 000 000 k

200 000 180 635 20 000 1 000 000 1 000 000 6 284 770 384 770 5 900 000 436 500 50 000 55 000 145 500 50 000 110 000 26 000 202 000 190 000 12 000

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

57. 58.

59. 60.

38 000 38 000 2 235 698 1 341 312 712 014 683 828

38 000 38 000 1 285 684 657 484 b) 238 000 k

38 000 38 000 1 523 684 657 484

61.

469 200

231 200

b) 238 000 k

469 200

62.

425 186

28 186

397 000

397 000

63. 64.

12 669 319 1 709 020 814 450

1 142 491 947 168 57 950

2 036 828 761 852 46 500

b) 1 910 000 k

3 946 828 761 852 756 500

b) 710 000 k

65. 66. 67. 68. 69. 70.

1 158 160 8 000 000 186 000 220 000 512 000 17 800

46 360 91 013

611 800 218 987 36 000 220 000 72 000 17 800

b) 500 000 k b) 700 000 k

1 111 800 918 987 36 000 220 000 72 000 17 800

71. 72.

Urzdzanie placw zabaw w PM Nr 9 Urzdzanie placw zabaw w PM Nr 10 Dz.801 rozdz. 80110 Budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 4 ul. Hubala 4 Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 Termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 Budowa Centrum OwiatowoKulturalnego Dz.801 rozdz. 80114 Przebudowa i modernizacja sieci komputerowej Dz.801 rozdz. 80195 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 1 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 2 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 6 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 8 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 9 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Sz. Podst. Nr 10 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 3 Zakup i instalacja zestaww do rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 4 Zakup urzdzenia do przesiewowego badania suchu i mowy w Sz. Podst. Nr 8 Dz.852 rozdz.85212 Zakup dwch zestaww komputerowych z drukark oraz kserokopiarka Dz.852 rozdz.85219 Rozbudowa budynku MOPS ul. Helenowska Dz. 900 rozdz. 90001

21 889 30 000 15 667 450 7 149 000 2 241 000 277 450 6 000 000 20 000 20 000 73 000 4 200 1 047 316 926 316 121 000

21 889 30 000 1 521 264 1 373 784 120 000 27 450 30 20 000 20 000 73 000 4 200 a) 100 000 b) 1 748 900 k a) 100 000 b) 1 748 900 k

21 889 30 000 3 370 164 3 222 684 120 000 27 450 30 20 000 20 000 73 000 4 200

73. 74. 75. 76.

77.

78.

79.

15 000

15 000

15 000

80.

7 000

7 000

7 000

81.

9 500

9 500

9 500

82.

9 500

9 500

9 500

83.

6 000

6 000

6 000

84.

10 400

10 400

10 400

85.

6 900

6 900

6 900

86.

4 500 12 800 12 800 1 500 000 1 500 000 30 484 703 7 201 277

4 500 a) 12 800 a) 12 800 150 000 150 000 6 513 174 b) 1 013 730 k b) 2 340 000 p c) 205 900

4 500 12 800 12 800 150 000 150 000 10 072 804

87.

88.

89. 90. 91. 92.

Wodocig w ul. Miodowej, ul. Zdziarskiej i ul. Hortensji Wodocig w ul. Suchej od posesji 28 do ul. Gwnej Wodocig w ul. Brzeziskiego Wodocig w ul. Duchnickiej na odc. od ul. bikowskiej do ul. Willowej i w ul. Willowej Wodocig w ul. Chabrowej Wodocig w ul. Kurpiskiego Wodocig w ul. Bez Nazwy od ul. Bki do ul. Zdziarskiej Wodocig w ul. Pasaerskiej Wodocig w ul. Zamiejskiej Wodocig w ul. Kaletniczej

257 000 46 250 128 500 318 986

58 000 15 250 23 500 18 986

199 000 31 000 88 900 126 250 c) 16 100 b) 173 750 k

199 000 31 000 105 000 300 000

93. 94. 95. 96. 97. 98.

200 706 30 000 75 000 42 560 49 150 59 030

20 706 10 000 15 000 5 460 9 150 14 030

145 500 15 400 60 000 37 100 40 000 45 000

c) 34 500 c) 4 600

180 000 20 000 60 000 37 100 40 000 45 000

99.

Wodocig w ul. Kowalika

44 980 39 882 105 000 43 000 128 784 505 000 62 000 321 730 92 100 80 000 150 100 300 000 68 300 30 000 35 000 20 000 47 532 17 000 72 100 179 034 163 229 43 430 55 000 143 600 190 000 391 350

10 980 9 882 11 000 8 784

34 000 30 000 94 000 8 000 120 000 505 000 14 000 39 730 17 100 18 000 25 100 81 000 18 300 10 000 10 000 10 000 11 532 7 000 17 100 c) 3 000 c) 3 000

34 000 30 000 94 000 8 000 120 000 505 000 14 000 39 730 17 100 18 000 25 100 116 000 18 300 13 000 13 000 10 000 11 532 7 000 17 100 170 600 42 829 35 500 55 000 b) 114 880 k c) 43 200 b) 345 600 k 114 880 160 000 345 600

100. Wodocig w ul. Wskiej 101. Spinka wodocigu w ul. Ireny i ul. Focha 102. Wodocig w ul. Krtkiej 103. Wodocig w ul. Konwaliowej i Liliowej 104. Wodocig w ul. Zdziarskiej, Nakowskiej, Korczaka 105. Wodocig w ul. Komorowskiej od ul. Gordziakowskiego do ul. 2 Sierpnia 106. Wodocig w ul. Jarzynowej i Widok 107. Wodocig w ul. Warzywnej 108. Wodocig w ul. Zdziarskiej od ul. Nakowskiej do ul. Ogiskiego 109. Wodocig w ul. Mierniczej 110. Wodocig w ul. Bki 111. Wodocig w ul. Ciepej 112. Wodocig w ul. Torfowej - przeduenie ul. Zacisze 113. Wodocig w ul. bocznej od ul. Nakowskiej 114. Wodocig w ul. Tuwima 115. Wodocig w ul. Sobieskiego 116. Wodocig w ul. Elbiety 117. Wodocig w ul. Plantowej od ul. 2go Sierpnia do ul. Komorowskiej 118. Wodocig w ul. Mickiewicza od ul. Prusaka 119. Wodocig w ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Morskiej do Boh. Warszawy 120. Wodocig w ul. Zaktnej 121. Wodocig w ul. Mynarskiej 122. Wodocig w ul. Ireny 123. Kanalizacja sanitarna w ul. Bki 124. Kanalizacja sanitarna w ul. Agrestowej, Porzeczkowej, Morelowej i w ul. Winogronowej z wczeniem od ul. Winiowej 125. Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej i w drodze dojazdowej do dz. Nr 21/11 i 21/6 126. Kanalizacja sanitarna w ul. Chabrowej

c) 35 000

8 434 120 400 7 930

170 600 42 829 35 500 55 000 116 800

30 000 45 750

263 939 291 200 21 200

18 239 b) 229 500 k c) 40 500 c) 40 500 18 300 30 000 113 100 230 000 13 000 21 000 16 000 17 000 18 000 10 000 9 000 32 000 44 000 22 000 10 000 c) 3 000 c) 7 000 c) 2 000 c) 3 000 c) 4 000 c) 7 000 b) 100 000 p

18 239 270 000

127. Kanalizacja sanitarna w ul. Kurpiskiego 128. Kanalizacja sanitarna w ul. Pasaerskiej 129. Kanalizacja sanitarna w ul. Magnolii 130. Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej i Liliowej 131. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzeziskiego 132. Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej dalszy odc. 133. Kanalizacja sanitarna w ul. Mierniczej do ul. Broniewskiego 134. Kanalizacja sanitarna w ul. Lemiana 135. Kanalizacja sanitarna w ul. Komorowskiej do ul. wirowej 136. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzozowej(ul. boczna) 137. Kanalizacja sanitarna w ul. Torfowej przeduenie ul. Zacisze 138. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzechwy i Herberta 139. Kanalizacja sanitarna w ul. 2go Sierpnia 140. Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej od ul. 2go Sierpnia do ul. Komorowskiej 141. Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od

27 816 39 400 234 450 241 712 180 000 220 000 96 000 165 000 180 000 90 000 65 000 360 000 269 000 292 000 45 000

9 516 9 400 21 350 11 712

18 300 30 000 213 100 230 000 20 000 21 000 16 000 17 000 25 000 12 000 12 000 36 000 44 000 22 000 13 000

ul. Nakowskiej 142. Kanalizacja sanitarna w ul. Kochanowskiego 143. Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej od ul. Brzeziskiego i w ul. Nakowskiej 144. Kanalizacja sanitarna w ul. Obrocw Pokoju i ul. Olszowej do ul. Szczsnej 145. Kanalizacja deszczowa w ul. Kaczanowskiego 146. Kanalizacja deszczowa w ul. Dbowej 147. Kanalizacja deszczowa w ul. Komorowskiej 148. Kanalizacja deszczowa w ul. Wrblewskiego 149. Kana deszczowy w rejonie ul. Ranej 150. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Przejazdowej 151. Kana sanitarny toczny do toru kolarskiego 152. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno ciekowej dla dzielnicy Bki 153. Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 154. Przebudowa rowu odwadniajcego "Na Gsinie" 155. Budowa i przebudowa rowu odwadniajcego "Gsin Poudniowy" 156. Przebudowa rowu odwadniajcego "Piastowskiego" 157. Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych "Gra bikowska" 158. Modernizacja Parku Mazowsze Dz. 900 rozdz. 90004 159. Zakup urzdze zabawowych Dz. 900 rozdz. 90015 160. Owietlenie ul. Nadrzecznej 161. Iluminacja obiektu zabytkowego przy ul. Kraszewskiego 162. Owietlenie rejonu kolejki WKD i ul. Sadowej 163. Owietlenie cznika pomidzy ul. Gaczyskiego i ul. Korczaka 164. Modernizacja owietlenia miasta 165. Przebudowa linii energetycznej wraz z owietleniem w ul. Ireny Dz. 921 rozdz. 92109 166. Przebudowa Paacyku "SOK" 167. Budowa Centrum rdmiejskiego Dz. 921 rozdz. 92118 168. Przebudowa Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego Dz. 926 rozdz. 92601 169. Przebudowa stadionu "Znicz" 170. Budowa owietlenia pyty boiska gwnego stadionu Znicz 171. Przebudowa boiska treningowego z owietleniem 172. Przebudowa obiektw MZOS wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonowania centrum sportu miejskiego 86 430 100 000 100 000 130 000 400 000 200 000 510 000 724 000 36 500 50 000 40 000 1 577 077 402 980 64 136 22 294 100 000 100 000 130 000 50 000 30 000 60 000 104 000 36 500 50 000 40 000 520 000 22 294 100 000 100 000 130 000 50 000 30 000 60 000 104 000 36 500 50 000 40 000 520 000

2 116 273 2 177 841 3 563 627 8 200 000 2 877 105 30 000 30 000 2 550 134 53 534 359 250 39 850 49 500 2 000 000 48 000 13 909 137 13 879 137 30 000 600 000 600 000 30 426 741 22 184 071 4 333 670 2 500 000 1 409 000

1 366 273 1 807 841 1 143 627 1 190 000 710 000

270 000 120 000 460 000 350 000 1 170 000 30 000 30 000 535 100 36 500 359 250 39 850 49 500 50 000

b) 480 000 p b) 250 000 p b) 710 000 p b) 800 000 p b) 150 000 k

750 000 370 000 1 170 000 1 300 000 1 170 000 30 000 30 000 583 100 36 500 359 250 39 850 49 500 50 000

17 034 17 034

b) 48 000 k

b) 48 000 k 500 182 500 182 101 155 101 155 12 797 826 12 117 826 2 488 955 2 458 955 30 000 498 845 498 845 10 223 915 5 216 245 4 218 670 60 000 680 000 729 000 b) 965 000 k b) 850 000 k b) 115 000 k b) 3 920 000 k b) 3 920 000 k

48 000 6 408 955 6 378 955 30 000 498 845 498 845 11 188 915 6 066 245 4 333 670 60 000 729 000

Razem

181 869 529

34 724 616

39 449 106

a) 112 800 b) 19 938 000 k b) 2 340 000 p c) 214 300

62 054 206

Wydatki inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie, z wyjtkiem pozycji: pozycji 57 i 58, ktra bd realizowane przez Stra Miejsk w Pruszkowie, pozycji 70, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pruszkowie, pozycji 71, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, pozycji 72, ktra bdzie realizowana przez Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, pozycji 77, ktra bdzie realizowana przez Zesp Obsugi Placwek Owiatowych w Pruszkowie. pozycji 78, ktra bdzie realizowana przez Szko podstawow Nr 1 pozycji 79, ktra bdzie realizowana przez Szko podstawow Nr 2 pozycji 80, ktra bdzie realizowana przez Szko podstawow Nr 6 pozycji 81 i 86, ktre bd realizowane przez Szko podstawow Nr 8 pozycji 82, ktra bdzie realizowana przez Szko podstawow Nr 9 pozycji 83, ktra bdzie realizowana przez Szko podstawow Nr 10 pozycji 84, ktra bdzie realizowana przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 pozycji 85, ktra bdzie realizowana przez Publiczne Gimnazjum Nr 4 pozycji 87, ktra bdzie realizowana przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pruszkowie

Zacznik nr 4 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010
Lp. Nazwa zadania czne koszty finansowe Nakady finansowe do 31.12.2007r. Planowane nakady finansowe Okres realizacji

2008 1. Dz. 600 rozdz.60014 Przebudowa chodnikw oraz zjazdw w ul. Promyka na odc. od ul. Robotniczej do ul. Winiowej Dz. 600 rozdz.60016 Budowa drogi dojazdowej do toru kolarskiego Przebudowa nawierzchni ul. Owkowej Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza na Gsinie Przebudowa nawierzchni ul. Konotopskiej Przebudowa nawierzchni ul. Obrocw Pokoju Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowa Przebudowa nawierzchni ul. Winiowej na odc. od ul. Promyka do ul. Porzeczkowej, ul. Porzeczkowa na odc. od ul. Winiowej do ul. Podmokej i ul. Podmoka 248 772 248 772 183 797 183 797 64 975 64 975

2009

2010 2007-2008

49 757 757 1 328 394 1 466 280 4 000 000 1 012 090 819 764 2 565 000 7 590 036 1 093 000

5 767 174 659 694 72 280 76 006 42 090

9 547 578 668 700 1 394 000 109 434 970 000 219 764 65000 140 036 269 250

13 358 525

21 084 480 2004-2008 2006-2008

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 004 560

1 810 000

2006-2010 2006-2008

600 000 1 000 000 1 000 000 823 750 1 500 000 6 450 000

2007-2009 2007-2010 2007-2010 2007 -2009

10. Przebudowa nawierzchni ul. Hubala 11. Przebudowa nawierzchni na osiedlu Dbrowskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Kraszewskiego 12. Przebudowa nawierzchni ul. Reja

1 247 800 635 500

36 600

875 000 35 500

336 200 600 000

2007 -2009 2007-2010

1 360 000

45 000

1 315 000

2007-2010

13. Przebudowa nawierzchni ul. Kasprowicza 14. Przebudowa nawierzchni ul. Studziennej 15. Przebudowa nawierzchni ul. Przedszkolnej 16. Przebudowa nawierzchni ul. Woowskiego 17. Przebudowa nawierzchni ul. Letniskowej 18. Budowa przepustu w ul. Liliowej 19. Przebudowa nawierzchni ul. Niecaej 20. Przebudowa nawierzchni ul. Przecitnej na odc. od ul. Wysokiej do rowu U1 21. Przebudowa nawierzchni ul. Suchej 22. Przebudowa nawierzchni ul. Zamiejskiej 23. Przebudowa nawierzchni ul. Guzikowej 24. Przebudowa nawierzchni ul. Krakusa 25. Przebudowa nawierzchni ul. Przechodniej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Wrzosowej 26. Przebudowa nawierzchni ul. Zaktna 27. Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa 28. Przebudowa nawierzchni ul. Torfowa 29. Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna 30. Przebudowa nawierzchni ul. Krzywdy Rzewuskiego 31. Przebudowa nawierzchni ul. Sprawiedliwoci 32. Przebudowa nawierzchni i chodnika w ul. Ireny 33. Budowa ul. Powstacw przeduenie od ul. Wojska Polskiego do ul. Komorowskiej 34. Budowa nawierzchni boiska midzy ulicami Zdzisawa-TadeuszaZenona na osiedlu Ostoja 35. Budowa drogi dojazdowej do MILENIUM LOGISTIC PARK 36. Budowa przepustu w ul. Jaminowej 37. Wykonanie projektu nawierzchni ul. Ogrodowej 38. Przebudowa nawierzchni Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej Dz.600 rozdz.60053 39. Bezprzewodowa sie dostpu do Internetu Dz. 700 rozdz. 70005 40. Budowa przyczy do budynkw komunalnych 41. Wykupy gruntw Dz.750 rozdz.75023 42. Przebudowa budynku Urzdu Miejskiego w zakresie robt budowlanych Dz. 801 rozdz. 80101

473 838 1 154 833 885 305 396 720 313 235 56 613 1 245 548 450 864

34 160 50 020 43 920 13 400 13 379 19 276 57 267 27 730

439 678 1 104 813 841 385 383 320 299 856 37 337 1 188 281 423 134

2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2006-2009 2006-2009

432 300 380 000 539 000 326 400 250 000

33 000 30 000 39 000 6 400 20 000

399 300 350 000 500 000 320 000 230 000

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009

195 000 165 800 256 000 1 260 000 309 400 350 000 1 697 400 10 000 000

3 000 5 800 6 000 50 000 4 400

192 000 160 000 250 000 1 210 000 305 000 30 000 320 000 339 480 8 750 000

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2008-2010 2008-2010

837 120 124 500

520 800 1 125 500

539 650

289 650

250 000

2007-2009

4 801 987 80 000 80 000 140 000

4 621 352

180 635 20 000 60 000 80 000 140 000

2006-2008 2008-2009 2009 2009

4 023 058 4 023 058 10 285 293 1 600 000 8 685 293 2 274 291 2 274 291

23 058 23 058 3 941 998 1 156 705 2 785 293 1 374 291 1 374 291

1 000 000 1 000 000 6 284 770 384 770 5 900 000 50 000 50 000

500 000 500 000 58 525 58 525

2 500 000 2 500 000

2007-2010

2000-2009 2007-2008

850 000 850 000 2005-2009

1 766 498

712 014

1 054 484

43. Przebudowa budynku Sz. Podst. Nr 10, ul. Pywacka16 w celu rozbudowy kuchni i zaplecza, wykonanie wentylacji mechanicznej sal lekcyjnych 44. Przebudowa szatni oraz nadbudowa wietlicy nad star sal gimnastyczn oraz przebudowa mieszkania na sale lekcyjne w budynku Sz. Podst. Nr 8 ul. Obrocw Pokoju 44 Dz. 801 rozdz. 80104 45. Przebudowa kuchni oraz wymiana instalacji c.o. w PM Nr 3 ul. Chopina 1 46. Przebudowa budynku, dobudowa sali rekreacyjnej i wymiana instalacji elektrycznej w PM nr 5 ul. Narutowicza 20 47. Przebudowa kuchni i zaplecza, wymiana instalacji elektrycznej w PM nr 10 ul. Chopina 13 48. Wymiana instalacji eklektycznej oraz remont elewacji w PM nr 6 49. Przebudowa kuchni i zaplecza z wymian windy w PM nr 12 50. Budowa przedszkola z oddziaami obkowymi na osiedlu Bol. Prusa 51. Termomodernizacja budynku PM Nr 3 ul. Chopina 1 52. Przebudowa kuchni i zaplecza w PM nr 9 ul. Moniuszki 9 53. Rozbudowa i przebudowa PM nr 7 przy ul. Sowackiego 7 Dz.801 rozdz. 80110 54. Budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 4 ul. Hubala 4 55. Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 56. Termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 57. Budowa Centrum OwiatowoKulturalnego Dz.852 rozdz. 85219 58. Rozbudowa budynku MOPS ul. Helenowska Dz. 900 rozdz. 90001 59. Wodocig w ul. Miodowej, ul. Zdziarskiej i ul. Hortensji 60. Wodocig w ul. Suchej od posesji 28 do ul. Gwnej 61. Wodocig w ul. Brzeziskiego 62. Wodocig w ul. Duchnickiej na odc. od ul. bikowskiej do ul. Willowej i w ul. Willowej 63. Wodocig w ul. Chabrowej 64. Wodocig w ul. Kurpiskiego 65. Wodocig w ul. Bez Nazwy od ul. Bki do ul. Zdziarskiej 66. Wodocig w ul. Pasaerskiej 67. Wodocig w ul. Zamiejskiej 68. Wodocig w ul. Kaletniczej 69. Wodocig w ul. Kowalika 70. Wodocig w ul. Wskiej 71. Wodocig w ul. Ireny 72. Spinka wodocigu w ul. Ireny i ul Focha

1 341 312

683 828

657 484

2006-2008

425 186

28 186

397 000

2007-2008

13 703 410 1 709 020

1 175 431 947 168

3 657 139 761 852

4 390 840

4 480 000 2005-2008

287 320

7 320

280 000

2007-2010

814 450

57 950

756 500

2007-2008

516 460 1 158 160 8 000 000 186 000 512 000 520 000 15 667 450 7 149 000 2 241 000

25 620 46 360 91 013 1 111 800 918 987 36 000 72 000

490 840

2007-2009 2007-2008

2 990 000 150 000 440 000 320 000

4 000 000

2007-2010 2008-2009 2008-2009

200 000 5 299 970

2009-2010

1 047 316 926 316 121 000

3 370 164 3 222 684 120 000

5 950 000 3 000 000

2006-2009 2 000 000 2007-2010

277 450 6 000 000 1 500 000 1 500 000 31 431 103 257 000 46 250 128 500 318 986 7 293 277 58 000 15 250 23 500 18 986

27 450 30 150 000 150 000 9 056 304 199 000 31 000 105 000 300 000

250 000 2 700 000 1 350 000 1 350 000 9 103 122 5 978 400 3 299 970

2008-2009 2008-2010

2008-2009

2007-2008 2007-2008 2007-2008 2006-2008

200 706 30 000 75 000 42 560 49 150 59 030 44 980 39 882 143 600 105 000

20 706 10 000 15 000 5 460 9 150 14 030 10 980 9 882 11 000

180 000 20 000 60 000 37 100 40 000 45 000 34 000 30 000 114 880 94 000 28 720

2006-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2007-2008

73. Wodocig w ul. Krtkiej 74. Wodocig w ul. Komorowskiej od ul. Gordziakowskiego do ul. 2 Sierpnia 75. Wodocig w ul. Jarzynowej i Widok 76. Wodocig w ul. Warzywnej 77. Wodocig w ul. Zdziarskiej od ul. Nakowskiej do ul. Ogiskiego 78. Wodocig w ul. Mierniczej 79. Wodocig w ul. Bki 80. Wodocig w ul. Ciepej 81. Wodocig w ul. Torfowej - przeduenie ul. Zacisze 82. Wodocig w ul. bocznej od ul. Nakowskiej 83. Wodocig w ul. Tuwima 84. Wodocig w ul. Sobieskiego 85. Wodocig w ul. Elbiety 86. Wodocig w ul. Plantowej od ul. 2go Sierpnia do ul. Komorowskiej 87. Wodocig w ul. Mickiewicza od ul. Prusaka 88. Wodocig w ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Morskiej do Boh. Warszawy 89. Wodocig w ul. Zaktnej 90. Wodocig w ul. Konwaliowej i Liliowej 91. Kanalizacja sanitarna w ul. Bki 92. Kanalizacja sanitarna w ul. Agrestowej, Porzeczkowej, Morelowej i w ul. Winogronowej z wczeniem od ul. Winiowej 93. Kanalizacja sanitarna w ul. Jaminowej, Winogronowej i ul. Agrestowej z wczeniem od ul. Boskiej 94. Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej i w drodze dojazdowej do dz. Nr 21/11 i 21/6 95. Kanalizacja sanitarna w ul. Chabrowej 96. Kanalizacja sanitarna w ul. Kurpiskiego 97. Kanalizacja sanitarna w ul. Pasaerskiej 98. Kanalizacja sanitarna w ul. Magnolii 99. Kanalizacja sanitarna w ul. Lipowej od ul. Woowskiego do ul. wirowej 100. Kanalizacja sanitarna w ul. Staszica 101. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzeziskiego 102. Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - dalszy odc. 103. Kanalizacja sanitarna w ul. Mierniczej do ul. Broniewskiego 104. Kanalizacja sanitarna w ul. Lemiana 105. Kanalizacja sanitarna w ul. Komorowskiej do ul. wirowej 106. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzozowej (ul. boczna) 107. Kanalizacja sanitarna w ul. Torfo-

43 000 62 000

8 000 14 000

35 000 48 000

2008-2009 2008-2009

321 730 92 100 80 000 150 100 300 000 68 300 30 000 35 000 20 000 47 532 17 000 72 100 179 034 163 229 8 434 120 400

39 730 17 100 18 000 25 100 116 000 18 300 13 000 13 000 10 000 11 532 7 000 17 100 170 600 42 829

282 000 75 000 62 000 125 000 184 000 50 000 17 000 22 000 10 000 36 000 10 000 55 000

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2007-2008 2007-2008

43 430 128 784 190 000 391 350

7 930 8 784 30 000 45 750

35 500 120 000 160 000 345 600

2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008

224 500

42 000

182 500

2007-2009

263 939

18 239

245 700

2006-2009

291 200 27 816 39 400 234 450 655 000

21 200 9 516 9 400 21 350

270 000 18 300 30 000 213 100 55 000 600 000

2006-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2009-2010

450 000 180 000 220 000 96 000 165 000 180 000 90 000 65 000

50 000 20 000 21 000 16 000 17 000 25 000 12 000 12 000

300 000 160 000 199 000 80 000 148 000 155 000 78 000 53 000

100 000

2007-2010 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009

wej - przeduenie ul. Zacisze 108. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzechwy i Herberta 109. Kanalizacja sanitarna w ul. 2go Sierpnia 110. Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej od ul. 2go Sierpnia do ul. Komorowskiej 111. Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od ul. Nakowskiej 112. Kanalizacja sanitarna w ul. Kochanowskiego 113. Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej i Liliowej 114. Kanalizacja deszczowa w ul. Zgoda, Helenowska, Jasna 115. Kanalizacja deszczowa w ul. Dbowej 116. Kanalizacja deszczowa w ul. Komorowskiej 117. Kanalizacja deszczowa w ul. Wrblewskiego 118. Kana deszczowy w rejonie ul. Ranej 119. Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 120. Przebudowa rowu odwadniajcego "Na Gsinie" 121. Budowa i przebudowa rowu odwadniajcego "Gsin Poudniowy" 122. Przebudowa rowu odwadniajcego "Piastowskiego" 123. Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych "Gra bikowska" 124. Modernizacja Parku Mazowsze Dz. 900 rozdz. 90015 125. Owietlenie ul. Nadrzecznej 126. Modernizacja owietlenia miasta Dz. 921 rozdz. 92109 127. Przebudowa Paacyku SOK Dz. 921 rozdz. 92118 128. Przebudowa Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego Dz. 926 rozdz. 92601 129. Przebudowa stadionu "Znicz" 130. Przebudowa boiska treningowego z owietleniem 131. Przebudowa obiektw MZOS wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonowania centrum sportu miejskiego Razem 360 000 269 000 292 000 36 000 44 000 22 000 324 000 225 000 270 000 2008-2009 2008-2009 2008-2009

45 000 86 430 241 712 633 400 400 000 200 000 510 000 724 000 1 577 077 402 980 64 136 11 712

13 000 22 294 230 000

32 000

2008-2009 2006-2008 2007-2008

65 000 50 000 30 000 60 000 104 000 520 000 350 000 170 000 450 000 620 000 654 097

568 400

2009-2010 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2006-2009

2 116 273 2 177 841 3 563 627 8 200 000

1 366 273 1 807 841 1 143 627 1 190 000

750 000 370 000 1 170 000 1 300 000 1 250 000 1 000 000 4 710 000

2000-2008 2004-2008 2005-2009 2002-2010

2 877 105 2 053 534 53 534 2 000 000 13 879 137 13 879 137 600 000 600 000 26 093 071 22 184 071 2 500 000 1 409 000

710 000 17 034 17 034 500 182 500 182 101 155 101 155 12 797 826 12 117 826

1 170 000 86 500 36 500 50 000 6 378 955 6 378 955 498 845 498 845 6 855 245 6 066 245 60 000

997 105 1 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 950 000 950 000 2 000 000 2 000 000

2007-2009 2007-2008 2008-2010 2005-2010 2007-2008

4 560 000 2 120 000 2 440 000

1 880 000 1 880 000 2003-2010 2008-2009 2007-2008

680 000

729 000

173 283 374

34 934 553

48 054 959

46 121 012

44 172 850

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie.

Zacznik nr 5 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r.

Przychody budetu i rozchody budetu zwizane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyki budetowej jednostki samorzdu terytorialnego
L.p. Tre Klasyfikacja przychodw i rozchodw Kwota zmian (w z) Plan po zmianach + zwikszenia (w z) - zmniejszenia + 117 500 130 434 937 + 55 500 + 62 000 - 62 000 952 955 992 - 62 000 165 419 184 - 34 984 247 43 250 087 30 543 840 12 706 247 8 265 840 8 265 840

1. 2. 3. I 1. 2. II

Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (deficyt) Przychody ogem Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z innych rozlicze krajowych Rozchody ogem Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

Zacznik nr 6 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r.

Dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury


Nazwa Instytucji Kultury Miejski Orodek Kultury (dz. 921, rozdz. 92109 2480) Zesp Taca Ludowego Pruszkowiacy (dz. 921, rozdz. 92114 2480) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dz. 921, rozdz. 92116 2480) Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego (dz. 921, rozdz. 92118 2480) Razem Kwota dotacji z budetu w z 1 039 900 447 944 1 956 270 964 400 4 408 514

Zacznik nr 7 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r.

Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych


PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH SZKOY PODSTAWOWEJ NR 1 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80101 801 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Owiata i wychowanie 26 812 57 000 57 000 57 000 83 812 83 812 83 812 0 24 866 295 540 295 540 295 540 320 406

Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH SZKOY PODSTAWOWEJ NR 2 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

Dzia

801

Owiata i wychowanie

320 406 320 406 0 10 084 240 620 240 620 240 620 250 704 250 704 250 704 0 35 897 278 700 278 700 278 700 314 597 314 597 314 597 0 5 764 188 600 188 600 188 600 194 364 194 364 194 364 0 13 444 99 442 99 442 99 442 112 886 112 886 112 886 0

Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Stan rodkw pieninych na koniec roku Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 80101 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH SZKOY PODSTAWOWEJ NR 6 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH

Stan rodkw pieninych na koniec roku Plan Finansowy Dochodw Wasnych Szkoy Podstawowej Nr 8 I Wydatkw Nimi Sfinansowanych Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 801 80101 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH SZKOY PODSTAWOWEJ NR 9 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80101 801 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Owiata i wychowanie

Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Stan rodkw pieninych na koniec roku Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 80101 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH SZKOY PODSTAWOWEJ NR 10 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH

Stan rodkw pieninych na koniec roku

PLANY FINANSOWE DOCHODW WASNYCH W SZKOACH PODSTAWOWYCH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH ZBIORCZO Stan rodkw pieninych na pocztek roku 116 867 Dochody 801 Rozdzia Wydatki 801 Rozdzia 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 1 159 902 1 159 902 1 159 902 1 276 769 1 276 769 1 276 769 0 3 748 111 522 111 522 111 522 115 270 115 270 115 270 0 8 523

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH GIMNAZJUM NR 3 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80110 801 Owiata i wychowanie Gimnazja Owiata i wychowanie

Rozdzia 80110 Gimnazja Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH GIMNAZJUM NR 4 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku

Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 801 80110 Owiata i wychowanie Gimnazja 801 80110 Owiata i wychowanie Gimnazja

195 739 195 739 195 739 204 262 204 262 204 262 0

Stan rodkw pieninych na koniec roku

PLANY FINANSOWE DOCHODW WASNYCH W GIMNAZJACH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH ZBIORCZO Stan rodkw pieninych na pocztek roku 12 271 Dochody 801 Rozdzia Wydatki 801 Rozdzia 80110 Owiata i wychowanie Gimnazja 80110 Owiata i wychowanie Gimnazja 307 261 307 261 307 261 319 532 319 532 319 532 0 16 615 105 900 105 900 105 900 122 515 122 515 122 515 0 15 967 153 790 153 790 153 790 169 757 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola 169 757 169 757 0 25 875 126 450 126 450 126 450 152 325 152 325 152 325 0 18 993 71 750 71 750 71 750 90 743 90 743 90 743 0 38 623 207 987 207 987 207 987 246 610 246 610 246 610

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 2 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 4 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 80104 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie Przedszkola

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 5 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 6 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 80104 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie Przedszkola

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 7 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola

0 9 353 95 707 95 707 95 707 105 060 105 060 105 060 0 18 565 139 688 139 688 139 688 158 253 158 253 158 253 0 9 223 124 863 124 863 124 863 134 086 134 086 134 086 0 14 294 153 723 153 723 153 723 168 017 168 017 168 017 0 8 213 190 992 190 992 190 992 199 205 199 205 199 205 0 34 874 126 600 126 600 126 600 161 474 161 474 161 474 0 16 155 89 300 89 300 89 300

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 8 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 9 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 10 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 11 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 80104 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie Przedszkola

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 12 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 13 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola

Wydatki Dzia Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola

105 455 105 455 105 455 0 20 785 159 240 801 80104 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie Przedszkola 159 240 159 240 180 025 180 025 180 025 0 74 760 132 733 132 733 132 733 207 493 207 493 207 493 0 322 295 1 878 723 1 878 723 1 878 723 2 201 018 2 201 018 2 201 018 0

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 14 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia

Stan rodkw pieninych na koniec roku PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH PRZEDSZKOLA NR 15 I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Dzia 80104 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie

Rozdzia 80104 Przedszkola Stan rodkw pieninych na koniec roku Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody 801 Rozdzia Wydatki Rozdzia 80104 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Owiata i wychowanie Przedszkola

PLANY FINANSOWE DOCHODW WASNYCH W PRZEDSZKOLACH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH ZBIORCZO

Stan rodkw pieninych na koniec roku

PLAN FINANSOWY DOCHODW WASNYCH ORODKA POMOCY SPOECZNEJ I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku 2 084 Dochody Rozdzia Wydatki Dzia Rozdzia 852 85219 852 85219 Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej 256 500 256 500 256 500 256 500 256 500 256 500 2 084 453 517 3 602 386 4 053 819 2 084

Stan rodkw pieninych na koniec roku Ogem Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody Wydatki Stan rodkw pieninych na koniec roku

Zacznik nr 8 do uchway nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 padziernika 2008r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Dzia Rozdzia 900 90011 0690 2960 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wpywy z rnych opat Przelewy redystrybucyjne 880 744 738 401 738 401 738 401 400 000 338 401

Dzia Rozdzia

900 90011 4210 4300 6110

Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Modernizacja i remont obiektw parkowych, w tym modernizacja Parku Anielin, koncepcja Parku na o. Staszica i o. Bol. Prusa, koncepcja rekreacyjnego zagospodarowania terenw zielonych

1 490 000 1 490 000 1 490 000 50 000 70 000 1 370 000

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

129 145