You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XXV/220/08 RADY GMINY PRZASNYSZ z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany do uchway budetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. W budecie gminy na 2008 rok zatwierdzonym uchwa nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2008 rok wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikami od nr 1. 2.1. Budet gminy po zmianach po stronie dochodw i wydatkw budetowych bdzie si ksztatowa w nastpujcych kwotach: dochody 16.125.856,60z, wydatki - 17.679.559,60z. 2. Plan zada zleconych po zmianach po stronie dochodw i wydatkw bdzie si ksztatowa w nastpujcych kwotach: dochody - 3.050.124,00z, wydatki - 3.050.124,00z. 3.1. Deficyt budetowy wynosi 1.553.703,00z. rdem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych rodkw, zacignicie poyczki dugoterminowej z WFOiGW w Warszawie oraz kredytu. 2. Przychody budetu w wysokoci 2.032.503,00z, rozchody w wysokoci 478.800,00z. 4. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynosz 4.695.284,45z zgodnie z zacznikiem nr 2. 5. Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 zgodnie z zacznikiem nr 3. 6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w roku budetowym 2008 i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Przewodniczcy Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Zacznik nr 1 do uchway nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r. Zmiany w budecie gminy Przasnysz na 2008 rok
Dzia Rozdzia 010 01010 Dochody Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 700 70005 0970 Wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Tre Zwikszenia 105.984,00 Zmniejszenia 216.660,00 89.100,00 89.100,00 100,00 64.000,00 25.000,00 10.090,00 10.090,00

0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 754 75412 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie- posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie kart. y podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Pomoc spoeczna 85202 85219 85228 Domy pomocy spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw Orodki pomocy spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug 010 01010 750 75023 75075 754 75412 801 80101 Wydatki Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80114 Zesp obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4210 Skadki na Fundusz Pracy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 852 85219 Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej

90,00 10.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 -

112.570,00

756

5.040,00 5.000,00 40,00 37.000,00

75615

75616

37.000,00 70.500,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00

10.500,00 60.000,00 30,00 30,00 -

801 80101

852

2.984,00 2.984,00 2.984,00 215.213,53 19.000,00 15.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 115.000,00 107.000,00 7.000,00 100.000,00 8.000,00 8.000,00 69.873,53 3.468,53

4.900,00 3.600,00 3.600,00 1.300,00 1.300,00 325.889,53 250.000,00 250.000,00 250.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 60.889,53 484,53

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4268 Zakup energii 4269 Zakup energii 4288 Zakup usug zdrowotnych 4289 Zakup usug zdrowotnych 4358 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4359 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4378 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4438 Rne opaty i skadki 4439 Rne opaty i skadki 4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno 2483 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 3110 wiadczenia spoeczne 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 854 85401 4303 Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 900 90015 926 92695 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg 4260 Zakup energii Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2.984,00 125,02 6,62 52,13 2,76 233,64 12,36 28,49 1,51 20,89 1,11 66.405,00 60.000,00 6.000,00 405,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 340,00 340,00 340,00

431,68 22,85 28,49 1,51 60.405,00 60.405,00 7.000,00 7.000,00 5.600,00 1.250,00 150,00 -

85295

Uzasadnienie Na podstawie umowy nr 203/08/124 z dnia 14 padziernika 2008r. o dofinansowanie przedsiwzicia inwestycyjnego ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zwiksza si plan dochodw w kwocie 100.000,00z z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Lesznie W dziale 801 - Owiata i wychowanie: 1. Na wniosek Dyrektora Zespou Szk w Nowej Krpie zmniejsza si plan wydatkw na wynagrodzenia wraz pochodnymi w rozdziale wietlice w kwocie 7.000,00z z przeznaczeniem na zakup oleju opaowego. 2. Na wniosek Kierownika Gminnego Zespou Obsugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk i Przedszkoli zmniejsza si plan wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.000,00z z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ksigowoci. W dziale 852 - Pomoc spoeczna zwiksza si plan dochodw z tytuu jednorazowej refundacji wynagrodze osoby uprzednio zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urzd Pracy w kwocie 2.984,00z z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownikw. Dokonuje si zmian w planach wydatkw w zwizku z zaistniaymi potrzebami powstaymi w trakcie realizacji w 2008 roku projektu z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki pn. Szansa oraz Poakcesyjnego Programu Wparcia Obszarw Wiejskich. Na podstawie porozumienia z dnia 14 padziernika 2008r. pomidzy Powiatem Przasnyskim a Gmin Przasnysz zwiksza si plan dochodw w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 3.000,00z z przeznaczeniem na zakup sprztu ratowniczo ganiczego dla jednostek OSP (OSP Bogate 1.500,00z, OSP Karwacz 1.500,00z).

Zmniejsza si plan wydatkw na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr, Helenowo Stare, Helenowo Nowe etap I, wie Dobrzankowo w kwocie 250.000,00z z przeznaczeniem na: a) zmniejszenie planowanych dochodw: w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo w kwocie 64.000,00z z tytuu wpat mieszkacw na budow kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzankowo oraz z tytuu rnych dochodw i odsetek w kwocie 25.100,00z, w dziale - 700- Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10.090,00z z tytuu dochodw z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych oraz rnych opat, w dziale 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie- posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem w kwocie 112.570,00z z tytuu podatku od nieruchomoci, rolnego, podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanych w formie karty podatkowej, w dziale 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 4.900,00z z tytuu opat za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej oraz opat za pomoc ssiedzk.

b) zwiksza si plan wydatkw na: 15.000,00z zakup materiaw biurowych oraz wyposaenia do Urzdu, 4.000,00z wydatki zwizane z promocj gminy, 6.000,00z wiadczenia dla bezrobotnych z tytuu wykonywania prac spoecznie uytecznych, 340,00z wydatki zwizane z kultur fizyczn i sportem 8.000,00z pokrycie kosztw energii elektrycznej zwizanych z owietleniem ulicznym na terenie gminy Przasnysz.

Zacznik nr 2 do uchway nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne W 2008 roku


Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Rok budetowy 2008 (8+9+10+11) Planowane wydatki z tego rda finansowania kredyty i rodki pochodzce z poyczki innych rde* 10 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 Urzd Gminy

dochody wasne jst

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p 11

1 1.

2 010

3 01010

2.

010

01010

3.

010

01010

4.

010

01010

5.

010

01010

6.

600

60014

7.

600

60016

4 5 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr, Helenowo Stare, Helenowo Nowe etap I, wie Dobrzankowo. 2007/2009 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Przasnysz 2008/2010 6050 Wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej studni gbinowych w m. Mchowo 2008 6060 Zakup pompy gbinowej do SUW w Lesznie 2008 6060 Zakup sprarki do SUW w Lesznie 2008 6030 Budowa chodnikw przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz 2008 6050 Poprawa ukadu pocze drogowych w regionie poprzez przebudow drg w Gminie Przasnysz Etap I

6 3.400.000,00

7 1.250.000,00

8 9 150.000,00 A-1.100.000,00 WFOiGW

686.000,00

286.000,00

186.000,00

A-100.000,00 UM

Urzd Gminy

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Urzd Gminy

8.200,00

8.200,00

8.200,00

Urzd Gminy

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Urzd Gminy

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Urzd Gminy

398.225,00

373.000,00

373.000,00

Urzd Gminy

8.

600

60016

6050

9.

600

60016

6050

10.

600

60016

6050

11.

600

60016

6050

12.

600

60016

6050

13.

600

60016

6050

14.

600

60016

6050

15.

600

60016

6050

16.

600

60016

6050

17.

600

60016

6050

18.

600

60016

6050

19. 20

600 600

60016 60016

6050 6050

21

600

60016

6050

22.

630

63095

6050

23

630

63095

6050

24.

750

75023

6060

25.

750

75023

6060

26.

750

75023

6050

27.

754

75404

6170

28.

754

75411

6300

droga Leszno Dobrzankowo 2006/2008 Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych Annopol- Gostkowo 2007/2008 Modernizacja drogi gminnej przez wie Karwacz i drogi Strzaska Wyrb Karwacki 2005/2008 Poprawa ukadu pocze drogowych dla obsugi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudow drg gminnych 2007/2010 Przebudowa drogi Annopol Janin Nowy Ksistwo Cierpigrz Leszno 2008/2013 Ulepszenie nawierzchni wirowej w m. Golany 2008 Modernizacja nawierzchni wirowej drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych Grabowo Strzaska 2008/2010 Odnowa nawierzchni gruntowej Strzaska Frankowo 2008/2009 Odnowa nawierzchni wirowej w soectwie Bart. niki (Bart. niki Karbwko + Zakocie) 2008/2013 Odnowa nawierzchni wirowej w soectwie Oswiec Szlachecki 2008/2013 Odnowa nawierzchni wirowych Mchowo Trzcianka Poluby 2008/2013 Modernizacja mostu elbetonowego na rzece Wgierce w miejscowoci Bogate 2008 Budowa drogi w m. Karwacz 2008 Naprawa nawierzchni drg gminnych: Annopol Gostkowo, Helenowo Stare Helenowo Nowe, Helenowo Nowe Wielodr, Gry Karwackie i Zakocie 2008 Ulepszenie nawierzchni wirowej drogi Bogate Augustw 2008 Wykorzystanie walorw turystyczno rekreacyjnych w m. Karwacz (zalew, chodniki) 2008/2009 Zagospodarowanie centrum wsi Stara Krpa 2008/2010 Zakup zestawu komputerowego z drukark oraz programu do prowadzenia ewidencji wody 2008 Zakup dwch zestaww komputerowych wraz z oprogramowaniem 2008 E-gmina Przasnysz szans na nowoczesno. 2008/2009 Zakup pojazdu subowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu (Fundusz Wsparcia Policji) 2008 Zakup wentylatora oddymiajcego z generatorem piany lekkiej plus osprzt, zestawu poduszek podnoszcych i uszczelniajcych oraz sprztu

238.886,10

160.000,00

100.000,00

A - 60.000,00 FOGR

Urzd Gminy

646.732,89

600.000,00

400.000,00

A-200.000,00 UM

Urzd Gminy

4.820.869,80

96.899,00

96.899,00

Urzd Gminy

1.235.000,00

40.000,00

40.000,00

Urzd Gminy

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Urzd Gminy

470.000,00

20.000,00

20.000,00

Urzd Gminy

100.000,00

20.000,00

20.000,00

Urzd Gminy

277.000,00

17.000,00

17.000,00

Urzd Gminy

137.000,00

17.000,00

17.000,00

Urzd Gminy

125.000,00

17.000,00

17.000,00

Urzd Gminy

16.000,00

16.000,00

16.000,00

Urzd Gminy

42.000,00 236.000,00

42.000,00 236.000,00

42.000,00 A-236.000,00

Urzd Gminy Urzd Gminy

101.000,00

101.000,00

101.000,00

Urzd Gminy

527.000,00

27.000,00

27.000,00

Urzd Gminy

310.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Urzd Gminy

4.600,00

4.600,00

4.600,00

Urzd Gminy

420.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Urzd Gminy

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

do podjcia dziaa z ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Przasnyszu 2008 29. 754 75412 6060 Zakup piy acuchowej do drewna dla OSP Szla 2008 6060 Zakup agregatu prdotwrczego dla OSP Karwacz 2008 6060 Zakup motopompy pywajcej dla OSP Karwacz 2008 6060 Zakup piy acuchowej do drewna MS 440 dla OSP Karwacz 2008 6060 Zakup motopompy szlamowej dla OSP Stara Krpa 2008 6050 Zakup samochodu marki LUBLIN i karosacja na wz bojowy dla OSP Zawadki 2008 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Lesznie 2007/2010 6050 Remont pokrycia dachu budynku Zespou Szk w Bogatem 2008 6050 Modernizacja boiska sportowego i wyposaenie siowni przy Szkole Podstawowej w Obrbie. 2008 6050 Termomodernizacja budynku Oddziau Przedszkolnego w Dobrzankowie 2008 6050 Remont i wyposaenie budynku Oddziau Przedszkolnego w Starej Krpie dla klasy 0. 2008 6050 Budowa chodnikw przy Oddziale Przedszkolnym w Starej Krpie 2008 6050 Budowa chodnikw przy Oddziale Przedszkolnym w Dobrzankowie i modernizacja schodw 2008 6060 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ksigowoci. 2008 6060 Zakup zestawu komputerowego wraz z drukark 2008 6068 Zakupy inwestycyjne w 6069 ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projekt Szansa 2008 6050 Modernizacja owietlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2008/2013 6050 Utworzenie placu zabaw dla dzieci i modziey w m. Golany 2008 Razem: 3.635,00 3.635,00 2.275,00 A-1.360,00 Urzd Gminy

30.

754

75412

3.800,00

3.800,00

1.900,00

A-1.900,00

Urzd Gminy

31.

754

75412

5.620,00

5.620,00

2.570,00

A-3.050,00

Urzd Gminy

32.

754

75412

3.635,00

3.635,00

2.275,00

A-1.360,00

Urzd Gminy

33.

754

75412

7.800,00

7.800,00

3.680,00

A-4.120,00

Urzd Gminy

34.

754

75412

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Urzd Gminy

35.

801

80101

2.049.631,68

590.000,00

490.000,00

A- 100.000,00

Urzd Gminy

36.

801

80101

51.540,00

51.540,00

51.540,00

Urzd Gminy

37.

801

80101

58.000,00

58.000,00

28.000,00

A-30.000,00 UM

Urzd Gminy

38.

801

80103

35.000,00

35.000,00

20.000,00 A- 15.000,00 WFOiGW

Urzd Gminy

39.

801

80103

215.000,00

215.000,00

100.000,00 A- 15.000,00 WFOiGW

A-100.000,00 UM

Urzd Gminy

40.

801

80103

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

41.

801

80103

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Urzd Gminy

42

801

80114

8.000,00

8.000,00

8.000,00

GZOEAS i P

43.

852

85212

5.000,00

5.000,00

A-5.000,00

GOPS

44.

852

85219

6.055,45

6.055.45

A-304,44

A-5.751,01

GOPS

45.

900

90015

220.000,00

30.000,00

30.000,00

Urzd Gminy

46.

900

90095

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Urzd Gminy

17.192.730,92

4.695.284,45

2.716.439,00 A-1.366.000,00

A-607.094,44

A-5.751,01

A rodki ujte w planie wydatkw B rodki do pozyskania nieujte w planie wydatkw

Zacznik nr 3 do uchway nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010


Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Nakady poniesione Rok budetowy 2008 (8+9+10+11) dochody wasne jst kredyty i poyczki Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki pochodzce z wymienione w innych rde* art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p 11 12 2009r. 2010r. Lata nastpne Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 16 Urzd Gminy

1 1.

2 010

3 01010

4 5 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr, Helenowo Stare,Helenowo Nowe 2006/2011 W tym

6 12.486.367,30

7 206.367,30

8 1.250.000,00

9 10 150.000,00 A-1.100.000,00 WFOiGW

13 9.780.000,00 w tym 4.000.000,00- UE 2.700.000,00 poyczka WFOiGW 1.600.000,00 Poyczka WFOiGW etap I, wie Dobrzankowo w tym: 2.080.000,00 1.600.000,00 Poyczka WFOiGW

14

15 1.250.000,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr, Helenowo Stare,Helenowo Nowe- etap I, wie Dobrzankowo 2007/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr, Helenowo Stare, Helenowo Nowe Etap II, wie Bogate, Wielodr i Helenowo Stare

3.400.000,00

70.000,00

1.250.000,00

150.000,00 A-1.100.000,00 WFOiGW

7.817.645,46

117.645,46 7.700.000,00 w tym 4.000.000,00- UE 2.700.000,00 poyczka WFOiGW 200.000,00 w tym 100.000,00 inne rda

2.

010

01010

6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Przasnysz 2008/2010

686.000,00

286.000,00

186.000,00

A-100.000,00

200.000,00 w tym 100.000,00 inne rda

Urzd Gminy

3.

600

60016

4.

600

60016

5.

600

60016

6.

600

60016

6050 Poprawa ukadu pocze drogowych w regionie poprzez przebudow drg w Gminie Przasnysz Etap I droga Leszno Dobrzankowo 2006/2008 6050 Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych Annopol- Gostkowo 2007/2008 6050 Modernizacja drogi gminnej przez wie Karwacz i drogi Strzaska Wyrb Karwacki 2005/2008 6050 Poprawa ukadu pocze drogowych dla obsugi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudow drg gminnych 2007/2010 6050 Przebudowa drogi Annopol Janin Nowy Ksistwo Cierpigrz - Leszno 2008/2013 6050 Modernizacja nawierzchni wirowej drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych Grabowo Strzaska 2008/2010 6050 Odnowa nawierzchni gruntowej Strzaska -Frankowo 2008/2009

398.225,00

25.225,00

373.000,00

373.000,00

Urzd Gminy

238.886,10

78.886,10

160.000,00

100.000,00

A-60.000,00 FOGR A-200.000,00

Urzd Gminy

646.732,89

46.732,89

600.000,00

400.000,00

Urzd Gminy

4.820.869,80

96.899,00

96.899,00

1.562.675,65 w tym 1.328.274,30 UE

3.161.295,15 w tym 2.687.100,87 UE 1.195.000,00

Urzd Gminy

7.

600

60016

1.235.000,00

40.000,00

40.000,00

Urzd Gminy

8.

600

60016

470.000,00

20.000,00

20.000,00

9.

600

60016

100.000,00

20.000,00

20.000,00

150.000,00 w tym 75.000,00 inne rda 80.000,00 w tym 40.000,00 inne rda 20.000,00

300.000,00 w tym 225.000,00 inne rda

Urzd Gminy

Urzd Gminy

10.

600

60016

11.

600

60016

12.

600

60016

13.

630

63095

14.

630

63095

15.

750

75023

6050 Odnowa nawierzchni wirowej w soectwie Bart. niki (Bart. niki Karbwko + Zakocie) 2008/2013 6050 Odnowa nawierzchni wirowej w soectwie Oswiec Szlachecki 2008/2013 6050 Odnowa nawierzchni wirowych Mchowo Trzcianka Poluby 2008/2013 6050 Wykorzystanie walorw turystyczno rekreacyjnych w m. Karwacz (zalew, chodniki) 2008/2009 6050 Zagospodarowanie centrum wsi Stara Krpa 2008/2010 6050 E-gmina Przasnysz szans na nowoczesno. 2008/2009 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Lesznie 2007/2010 6050 Modernizacja owietlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2008/2013 Razem:

277.000,00

17.000,00

17.000,00

20.000,00

220.000,00

Urzd Gminy

137.000,00

17.000,00

17.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

Urzd Gminy

125.000,00

17.000,00

17.000,00

20.000,00

20.000,00

68.000,00

Urzd Gminy

527.000,00

27.000,00

27.000,00

500.000,00 w tym 425.000,00 UE 150.000,00 w tym 127.500,00 UE 410.000,00 w tym 357.000,00 UE 1.123.297,00 w tym 639.997 inne rda 30.000,00 150.000,00 w tym 127.500,00 UE

Urzd Gminy

310.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

420.000,00

10.000,00

10.000,00

Urzd Gminy

16.

801

80101

2.049.631,68

36.334,68

590.000,00

490.000,00

A-100.000,00

17.

900

90015

220.000,00

30.000,00

30.000,00

300.000,00 w tym 300.000,00 inne rda 40.000,00

Urzd Gminy

120.000,00

Urzd Gminy

25.147.712,77

393.545,97

3.563.899,00

2.003.899,00 A-1.100.000,00

A-460.000,00

14.045.972,65

4.211.295,15

2.933.000,00

Przewodniczcy Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna