You are on page 1of 6

UCHWAA Nr XXVIII/225/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 7 padziernika 2008 r. w sprawie zmian w budecie na 2008r. Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591.z pon zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 10 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co nastpuje: 1. Zwiksza si dochody budetowe: w dziale 600 - Transport, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, 6290 - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde o kwot 23.000z w dziale 758 - Rne rozliczenia, rozdziale 75814 - Rne rozliczenia finansowe, 0920 - pozostae odsetki o kwot 37.000z zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 2. Zwiksza si wydatki budetowe: w dziale 600-Transport, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 60.000z z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w Atalinie, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3. Wprowadza si zmiany w planie zada inwestycyjnych na 2008 rok o kwot 103.000z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway zleca si Burmistrzowi Zwolenia. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. V-ce Przewodniczcy Rady Miejskiej: Lucjan Gogowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 padziernika 2008r. Zmiany w planie dochodw budetu na 2008 rok
Dzia 600 60016 Rozdzia Transport i czno Drogi publiczne gminne 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Rne rozliczenia 75814 Rne rozliczenia finansowe Tre Przed zmian 4 546 000,00 4 546 000,00 0,00 Zmiana 23 000,00 23 000,00 23 000,00 Po zmianie 4 569 000,00 4 569 000,00 23 000,00

758

12 231 525,00 80 000,00

37 000,00 12 268 525,00 37 000,00 117 000,00

0920 Pozostae odsetki Razem:

80 000,00 36 235 439,00

37 000,00

117 000,00

60 000,00 36 295 439,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 padziernika 2008r. Zmiany w planie wydatkw budetu na 2008 rok
Dzia 600 60016 Razem: Rozdzia Transport i czno Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Tre Przed zmian 8 363 400,00 8 343 400,00 1 961 400,00 43 776 039,00 Zmiana 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Po zmianie 8 423 400,00 8 403 400,00 2 021 400,00

60 000,00 43 836 039,00

Zacznik nr 3 do uchway nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 padziernika 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku
Lp. Dzia Rozdzia ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst obligacje poyczki WFOr i GW rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 0 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 13 Urzd Miejski w Zwoleniu

1 1.

2 .010

3 .01010

4 605

5 Budowa sieci wodocigowej w poudniowo-zachodniej czci gminy 2007-2009 Budowa sieci wodocigowej od Jedlanki do leniczwki okres realizacji 2008r. Sie wodocigowa Linw Koszary Niwki Jzefw opracowanie map do celw projektowych okres realizacji 2008-2009

6 4 650 000

7 1 390 000

8 240 000

9 1 150 000

10

.010

.01010

44 000

44 000

44 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

.010

.01010

160 000

27 000

27 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

.010

.01010

605

Sie wodocigowa w Helenwce okres realizacji 2007-2008 Sie wodocigowa w poudniowowschodniej czci gminy Zwole-Wlka Szelna, Barycz Jasieniec Soleckiopracowanie dokumentacji projektowej Okres realizacji 20082009 Sie wodocigowa we wschodniej czci gminy Zwole: Filipinw, ugi, Celestynw - opracowanie dokumentacji projektowej okres realizacji 2008r. Razem 010

375 000

375 000

75 000

300 000

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

.010

.01010

605

300 000

200 000

200 000

.010

.01010

605

50 000

50 000

50 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

5 579 000 1 300 000

2 086 000 142 400

436 000 142 400

1 350 000

300 000

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

600

60016

605

Budowa chodnika Zwole-Podzagajnik okres realizacji20072009 Budowa chodnika w Alei Jana Pawa II w Zwoleniu okres realizacji 2007-2008r. Budowa chodnika w ul. Sienkiewicza w

600

60016

605

110 000

58 000

58 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

600

60016

605

250 000

250 000

250 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

Zwoleniu okres realizacji 2007-2008r. 10 600 60016 605 Przebudowa chodnika w ul. Curie Skodowskiej w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Przebudowa chodnika w ul. 11-go Listopada okres realizacji 2008r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej zatoczek w ul. Bogusza w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Przebudowa ul. Moniuszki w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Poprawa spjnoci komunikacyjnej poprzez przebudow odcinka drogi nr 3416005 Barycz Wlka Szelna okres realizacji 2007-2009 Przebudowa drogi gminnej KoszaryLinw okres realizacji 2007-2008 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Sycyna Kolonia Poudniowa-Karolin okres realizacji 20072009 Przebudowa drogi gminnej w Atalinie okres realizacji 2008r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Mieczysawowie okres realizacji 2008 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Ostrowach okres realizacji 2008r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Niwkach okres realizacji 2008r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Sycynie Poudniowej Przebudowa ul. Partyzantw w Zwoleniu Przebudowa parkingu MOSiR Przebudowa ul. Batalionw Chopskich Realizacja projektu "Odnowa wsi Jasieniec Kolonia" okres realizacji 2006-2008 Realizacja projektu "Odnowa wsi Sycyna" okres realizacji projektu 2007-2008. Wykup dziaki w Strykowicach Grnych przeznaczonej na drog okres realizacji 2008r. Zakup zagszczarki do naprawy drg Razem dzia 600 28 700 70001 606 Zakup rusztowa budowlanych okres realizacji 2008r. Modernizacja kotowni w ani w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Razem dzia 700 30 700 70005 605 Zakup i monta dwch domkw okres erealizacji 2008r. Rozbudowa budynku Urzdu Miejskiego oraz rozbudowa Muzeum Regionalnego okres realizacji 20082010 48 000 48 000 48 000 Urzd Miejski w Zwoleniu

11

600

60016

605

122 000

122 000

122 000

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

12

600

60016

605

24 000

24 000

24 000

13

600

60016

605

70 000

70 000

70 000

Urzd Miejski w Zwoleniu 400 000 1 670 000 Urzd Miejski w Zwoleniu

14

600

60016

605

4 700 000

2 100 000

30 000

15

600

60016

605

1 890 000

1 890 000

90 000

300 000

1 500 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

16

600

60016

605

2 400 000

10 000

10 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

600

60016

605

60 000

60 000

37 000

23000 wpaty ludnoci B.90000 W. Fundusz Ochr Gruntw 100000 B.100000 Marszaek Wojewdztwa

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

17

600

60016

605

258 000

258 000

168 000

18

600

60016

605

336 000

336 000

136 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

19

600

60016

605

125 000

125 000

25 000

100000

Urzd Miejski w Zwoleniu

20

600

60016

605

214 000

214 000

14 000

100000

B.100000 Marszaek Wojewdztwa

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

21

600

60016

605

44 000

44 000

44 000

22 23 24

600 600 600

60016 60016 60016

605 605 605

130 000 50 000 730 000

130 000 50 000 730 000

130 000 50 000 32 000 150 000 548 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

25

600

60016

605

650 000

650 000

12 000

150 000

488 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

26

600

60016

605

80 000

80 000

80 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

27

600

60016

606

5 000 13 603 000 40 000

5 000 7 403 400 40 000

5 000 1 584 400 40 000 1 300 000 0 313 000 4 206 000

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu 0 0 0 0 Urzd Miejski w Zwoleniu 0 Urzd Miejski w Zwoleniu

29

700

70005

605

14 000

14 000

14 000

114 000 60 000

114 000 60 000

114 000 60 000

31

750

75023

605

1 500 000

10 000

10 000

32

750

75023

605

Budowa garay dla samochodu subowego Zakup samochodw subowych dla potrzeb Urzdu Miejskiego okres realizacji 2008r. Razem dzia 750 Zakup samochodu straackiego dla potrzeb OSP w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Razem dzia 754 Termomodernizacja budynki szkoy w Paciorkowej Woli okres realizacji 2008r. Budowa boiska przy PSP Zwole program Blisko Boisko Termomodernizacja budynku gimnazjum w Sydole okres realizacji 2008r. Wymiana dachu przy PG Zwole okres eralizacji 2008r. Razem dzia 801 Zakup zestawu komputerowego okres realizacji 2008r.

10 000

10 000

10 000

Urzd Miejski w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

33

750

75023

606

61 000

61 000

61 000

1 571 000 575 000

81 000 575 000

81 000 105 000

0 B.120000 Marszaek Wojewdztwa C.350000 KZ OSP 470000

0 Urzd Miejski w Zwoleniu

34

754

75412

606

575 000 350 000

575 000 350 000

105 000 60 000 290 000

35

801

80101

605

Urzd Miejski w Zwoleniu

36

801

80101

605

Urzd Miejski w Zwoleniu B.50000 Marszaek Wojewdztwa Urzd Miejski w Zwoleniu

37

801

80110

605

270 000

270 000

220 000

38

801

80110

605

140 000

140 000

140 000

Urzd Miejski w Zwoleniu 0 290000 50000 A. 5.000 Dotacja Wojewody Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Zwoleniu Urzd Miejski w Zwoleniu

760 000 5 000

760 000 5 000

420 000 0

39

852

85212

606

Razem dzia 852 40 900 90001 605 Budowa sieci wodocigowej w Alei Jana Pawa II w Zwoleniu okres realizacji 2008r. Modernizacja oczyszczalni ciekw w Zwoleniu okres realizacji 2008-2010 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w ul. Sportowej Perzyny, Parkowej, Chopina oraz wymiana sieci wodocigowej w ul. Perzyny, Parkowej, Chopina w Zwoleniu okres realizacji 20052008 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu Okres realizacji 20072008 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Zwoleniu Okres realizacji 2007-2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu Okres realizacji 20082009 Projekty sieci kanalizacyjnych i wodocigowych wedug potrzeb okres realizacji 2008-2009 Wykonanie owietlenia drogowego w ul. Sonecznej, drogi do mleczarni i Atalina, w ul. Sowackiego, okres realizacji 2008r. Budowa owietlenia ulicznego w Linowie, Sycynie Koloni, Jasiecu Koloni, Cyganwce Razem dzia 900 48 926 92601 605 Budowa kompleksu dwch boisk sportowych przy ul. Perzyny w Zwoleniu Program ORLIK 2012 okres realizacji 2008r. Przebudowa stadionu sportowego w

5 000 44 000

5 000 44 000 44 000

5000

41

900

90001

605

10 000 000

500 000

100 000

400 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

42

900

90001

605

2 485 000

2 485 000

485 000

700 000

1 300 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

43

900

90001

605

210 000

210 000

60 000

B.150000 Marszaek Wojewdztwa

Urzd Miejski w Zwoleniu

44

900

90001

605

443 000

443 000

153 000

290 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

44

900

90001

605

403 000

103 000

103 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

45

900

90001

605

200 000

40 000

40 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

46

900

90015

605

150 000

150 000

150 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

47

900

90015

605

100 000

100 000

100 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

14 035 000 1 772 000

4 075 000 1 772 000

1 235 000 656 000

700 000 450000

1 590 000

150000 A.333000 Wojewoda B.333000 Marszaek Wojewdztwa

400 000 Urzd Miejski w Zwoleniu

49

926

92695

605

50000

50000

50000

Urzd Miejski w Zwoleniu

Zwoleniu ul. Parkowa projekt okres erealizacji 2008r. Razem dzia 926 Ogem 1822000 38 057 000 1822000 16 914 400 706000 4 674 400 450000 3 800 000 0 1 880 000 666000 1 654 000 4 906 000 x

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (Np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik nr 4 do uchway nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 padziernika 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdzia ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst poyczki, obligacje 9 rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 0 12 3 260 000 13 2009r. 2010r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Miejski w Zwoleniu

1 1.

2 .010

3 .01010

4 605

5 Sie wodocigowa w poudniowo zachodniej czci gminy Zwole

6 4 650 000

7 1 390 000

8 40 000

1 150 000 A. B. C.200.000 wpaty wacicieli przyczy 200 000 A. B. C.

.010

.01010

605

Sie wodocigowa w poudniowo wschodniej czci gminy Zwole opracowanie dokumentacji projektowej okres realizacji 2008-2009 Sie wodocigowa Linw, Koszary, Niwki Jzefw opracowanie map do celw projektowych okres realizacji 2008-2009 Budowa chodnika Zwole-Podzagajnik okres realizacji20072009 Budowa chodnika w Alei Jana Pawa II Poprawa spjnoci komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez przebudow odcinka drogi Nr 3416005 w gminie Zwole (Barycz -Wlka Szelna) Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Sycyna Kolonia Poudniowa-Karolin okres realizacji 2007-2009 Rozbudowa budynku Urzdu Miejskiego oraz rozbudowa Muzeum Regionalnego okres realizacji 2008-2010 Modernizacja oczyszczalni ciekw okres realizacji 20082010 Projekty sieci kanalizacyjnych i wodocigowych wedug potrzeb okres realizacji 2008-2009 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyczami w ul.

300 000

200 000

100 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

.010

.01010

605

160 000

27 000

17 000

10 000 A. B. C.

133 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

600

60016

605

1 300 000

142 400

142 400

1 157 600

Urzd Miejski w Zwoleniu

600 5 600

60016 60016

605 605

110 000 4 700 000

58 000 2 100 000

58 000 30 000 400 000 A. B. C. 1 670 000

52 000 2 600 000 Urzd Miejski w Zwoleniu

600

60016

605

2 400 000

10 000

10000 A. B.C.

2 390 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

750

75023

605

1 500 000

10 000

10 000

A. B. C.

790 000

700 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

900

90001

605

10 000 000

500 000

100 000

A. B. C. 40000 A. B. C.

400 000

6 000 000

3500000

Urzd Miejski w Zwoleniu

900

90001

605

200 000

40 000

160 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

900

90001

605

403 000

103 000

103 000

A. B. C.

300 000

Urzd Miejski w Zwoleniu

Wojska Polskiego w Zwoleniu okres realizacji 20082009r. Ogem 25 723 000 4 580 400 500 400 1 810 000

200 000

2 070 000

16 942 600

4 200 000

V-ce Przewodniczcy Rady Miejskiej: Lucjan Gogowski