You are on page 1of 2

ZARZĄDZENIE Nr 42/08

WÓJTA GMINY STRACHÓWKA

z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok.

Na podstawie § 10 uchwały nr XII/55/07 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie upoważnienia wójta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków mię- dzy działami, Wójt Gminy Strachówka, zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008r. oraz pod- lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:

Kazimierz M. Łapka

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 9 października 2008r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Strachówka na 2008rok według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa

Treść

 

Kwota w złotych

 

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenia

Zwiększenia

750

   

Administracja publiczna

 

800,00

 

800,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

800,00

 

800,00

 

4300

zakup usług pozostałych

   

800,00

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

800,00

 

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1

000,00

1

000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1

000,00

1

000,00

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1

000,00

 

4300

zakup usług pozostałych

 

1

000,00

852

   

Pomoc społeczna

6

769,00

6

769,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

2

162,00

2

162,00

 

3110

świadczenia społeczne

2

110,00

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

2

110,00

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

52,00

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

52,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe

4

452,00

 
 

3110

świadczenia społeczne

4

452,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

155,00

 

155,00

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

100,00

 

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

155,00

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji

 

55,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

4

452,00

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

   

604,00

4120

składki na Fundusz Pracy

   

92,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

3

756,00

     

Ogółem

8

569,00

8

569,00

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 42/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 9 października 2008r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Strachówka na 2008rok w zadaniach zleconych według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa

Treść

 

Kwota w złotych

 

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenia

Zwiększenia

750

   

Administracja publiczna

 

800,00

 

800,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

800,00

 

800,00

 

4300

zakup usług pozostałych

   

800,00

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- narnej

 

800,00

 

852

   

Pomoc społeczna

2

162,00

2

162,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

162,00

2

162,00

 

3110

świadczenia społeczne

2

110,00

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

2

110,00

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

52,00

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

52,00

 
     

Ogółem

2

962,00

2

962,00

Wójt:

Kazimierz M. Łapka